Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 18, 1915, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    fctrana 4
VUKtUM DNK 18 HHVNA 1915
'Poíiro1 Západu'
rvxuiaxo wxzzlt
4 tb Pwl Ořl t Gmsfaa
(f M fOBd CMUM 0111 Mttf
K'ill tc luk tok fuMinhíutf Co
14171410 Ho 13tb St Ornsha Kb
abaeriptloa by mail 1100 pař yw
Vydávil
YYDAVATEL8KÁ 810 L KISEOKU
OMAHA NEB
VAc Borti— L O Burel mJlU14
Přdoltií4#l60 as rok
D firb $280 Bt rob
A4rMOjt jdnoduie
OMAHA WEB
8 J 1 I 1 1J-1-J
Omaha Nebr dne 18 srpna '15
Tržní zprávy
Ho Omaha 18 srpna 1915
Přívoz hovězího dobytka lo tr
hu byl značný překonávaje stej
né dny v několika minulých
týdnech i stejný den roku minu
lího Mezi přivezeným dobytkem
bylo velké množství dobytka zá
padního jehož jakost nebylo
však možno prohlásiti za nejlep
6Í Značnou část tohoto dobytka
tvořili dlouhorozí voli Velký pří
voz a třídění dobytka na poČát
ku trhu způsobily značně pomalý
trh na počátku a dopoledne znač
ně pokročilo než přikročeno bylo
k uzavírání koupí
ueny nyjy v mnonycn pripa
dech o 10 až 15 centu nižší v ně
kterých případech pak byly pev
né Trh byl pomalý po celý den
a sklon k nižším cenám bylo mož
no uznamenati jmenovitě při méně
žádoucích druzích Trh vyklizen
byl až odpoledne
Ceny hovězího dobytka byly
následující: Pěkní až vybraní
ročci $900@970 prostřední až
dobří ročci $775@900 pěkní až
vybraní kornou krmení volci
$910@950 prostřední až dobří
$S50tt900 obyčejní až pro
střední $700@850j dobré až vy-
brané jalovice $700@850 dobré
až vybrané krávy $650(7£725
dobré až vybrané jalovice z past
vin $650(3)725 dobré až vybra
né krávy z pastvin $625@700
prostřední až dobré krávy $550
@625 obyčejné až prostřední
$375@550 dobrý až vybraný
aooyieic k ziru a Krmeni
rt C%f v Vil A é M m I "
nao prostream az aoory ijbóU(#
750 obyčejný až prostřední
$550(0650 jalovice k chovu
$575@675 krávy k chovu $550
@650 telata k chovu $G50@
800 telata k zabití $700@1000
tuční buhei $525@750
Do trhu na vepřový dobytek
přivěšeno bylo asi jedenasedmde-
sát kar s 4000 kusy To je o ně
co méně nez v stejných dnech
dvou týdnů minulých a stejném
dnu roku předcházejícího Naku
povači pro vývoz a nakupovači
jateční potřebovali lehké druhy a
nabízeli hned na počátku ceny
pevné Po druzích těž&íeh poptá v
ka nebyla valná Jenom několik
nákladu prodáno bylo za cenu
$730 v ětiina prasat pro potřebu
jateční prodána byla za ceny
♦625(0640 Dobré druhy lehčích
přinesly oviera cenu lepší v něko
lika případech al $720 NrjvyiAÍ
eena byla $730
Přivol skopového dobytka do
trhu byl donti dobrý (Vlkem při
vezeny byly 10"J káry a 27000 ku
ty To je o 9000 více iirl v týdnu
předcházejícím a o 10000 více
nel před dvěma týdny Poněvadž
nalějaU se v trhu tak vetká záso-
U ěiněuy byly pokusy o nuíienl
en ua a naJdkem folio d
trn liyl pomalý a teprve k poledni L
IMvlrly s koupi pil cenách
o a ai io řfutů uuikh Mkolik I
dabrýrh AkUd4 jhfttt pnUno
w u po4ii (t-euy iyiy
o 10 i 15 rentft niJíl Tské st
r priMlávin byly rrtty
Motejn ku kunei 1 u 15 cent A
Uil Ták4 jrhůéU ku kriiiftil u
kiuavaU sklon k tuliím ťnáw
C#y skupuvrbu iUbytka bjly
RÍleduji-li JvbáaU dwbrl I vy
krutá ♦42Hi!íiai jUAU pru
ttíil a4 dvtbrl ♦MOiKítil'5
♦ia ku kmoot f?5c4iíMM
n: i-natifdnl ai tjbruá
Clr:lfJi lUpeK rolf(řlM( ti
O t-tnr 5 Ut:t 575
í- n n-
n:cj tavi
li rvim
1CX)Jn#
kusů trh pevný j domácí voli
$6101025 západní voli $675
feyOO krávy a jalovice $'J10?
UOOj telata $8001150
Prasat přivezeno bylo 31000
kunti trh chabý vétáínou o 5 až
10 centů nižší vétíína prodajů
+025&705 míchaná $C20(
7C5 hrubá 60%615 lehká
$690775' těžká $00('í700
odatávéata $6yO((i775
Skopového dobytka přivezeno
bylo 17000 kusů trh slabý skop
cí $580630 ovce $375(570
jehňata $65o4865
bt Loni ló srpna J9I5
Přívoz hovězího dobytka 6500
kusů trh nižší domácí voli $750
(& 1015 roční volci a jalovice
K50@l000j krávy $600800
k žíru a krmení $600((i 825
krávy a jalovice $400(650 do
mácí telata $6001100
Přívoz prasat 8100 kusů trh
pevný odstávéata a lehká $735
(0775 míchaná a pro řezníky
$740(775 dobrá těžká $680(
725
Ovcí a jehňat přivezeno 3000
kusů trh nižší jehňata $775(a
860 ovce $550(7575
ÍSioux City 16 srpna 1915
Přívoz hovězího dobytka 5400
kusů trh o 10 až 25 centů nižší
domácí voli $7OO$l9C0 krávy a
jalovice $435(V675 £íru a jjr
meuí $525(785 telata $650@
900-bulící $5OO&550
Prusat přivezeno bylo 3500 ku
sů trh pevný těžká $04ó@71O
míchaná $625@645 lehká $615
St Joscph 16 srpna 1915
Přívoz hovězího dobytka 2500
kusů trh slabý o 10 až 15 centů
nižší voli $700(975 krávy a
jalovice $400Vř900 telata $600
@1025
Prasat přivezeno bylo 5000 ku
su trh pevný až o 5 centů nizsí
nej vyšší cena $735 většina pro
dejň $650@730
Mtopoveno uouytka přivezeno
bylo 6500 kusu trh pomalý a niž
ší jchiíata $775(g850
Obilní trh
PŠENICE —
Čís 2 turecká $111
(a 131
©130
©130
Čís 3 turecká $109
Čís 2 tvrdá $109
Cis 3 tvrdá k$107iral29
Čís 4 tvrdá $102127
Čís 2 durumka 98c© 102
Čís 3 durumka 93c(o! 97c
KUKUŘICE —
Čís 2 bílá 7414 ©74% c
Čís 3 bílá 7414(3)74 Vic
4 bílá734©74ic
5 bílá 73M©74 c
6 bílá 73it©73%c
2 žlutá 74-y4©75 c
ís
Čís
Čís
Čís
3 žlutá 74V&&75
Čís
Čís
4 žlutá 74Vi©743
žlutá 74 řa74U
Cis 6 žlutá 73%@74Vic
Čís 2 míchaná 74V4fi)74Vie
Čís
Čís
3 míchaná 74 ©741!
I míchaná 73-4@74Vic
Čís
míchaná
73'o©74
OVES —
Čís 2 bílý
Standard
Čís 3 bílý
40%©4l
40V4$i40jc
39H©40
Čís 4 bílý
39 ©39r
70© T2
JEČMEN -
K sladování
Cis 1 ke krmení
GOCří 63c
ŽITO —
CMo 2 95© 95 Vije
CinIo 3 9-kii 91 Víe
MILU0NAA VÁUSÚNÝM
ZAJATCEM RAKOUSKÝM
Dle zprávy i Haagu j"deq a íie
nů francouzské větve millionářské
rodiny Rothm hilda naléA se v tá
bře válečných zajateft v Ierrhen
íieldu u Vídně je nuceu kona
li liejhrilbíl práce xciuěděUké
Mladý Uothschtlil laist bvl vu
chvíli kdy vyjel i v tutomobUu
okolí vtlrnklho Palrnl mři
Uk fr vliv jeho bobatýrh i í(
buiích Vr Vídni bud chránili
iil iřfd si iim U ulXU t
t-uto ltv není sthjm v dob
uiiéné KoíhukiUI nyní ¥ intu
Ihík prcuj ti iH'U a al lat
práč tud skuluVtt bud nept
fhybn vylán n opravováni Cfl
coj U hUvidui uiltnin!iu ra-
V Pařili lícní cnátuo o ktrrJhu
ithM Ui!lil tMt Itnltlá Má te
k a tu fa jvdtU # lu o br
U4 Ri4rrU d# RtlHrbUU lusji
i i luď-titi UlWttbí!A tDtUt
iilhrrn'rK yarhl a tuttu iákl
ni"k tuitiurnvýfk blli Til wá
liti Hoi klavtMi HoKfkib
tvy řliny híjiMHtíjii bitkťř
k rwliny n svili
Jak sUluK lpanltkt) vyšlé
ukrotlA u rakousky vk ú
fadfl aby mladý míllíonář byl
propuátéi ale snaha ta natkala
m rýsb-dkem Vo U učiněn byl
pokun aby mladý baron sproštěu
byl ]Kvínnoti pracovních ale nul
toho nebylo docíleno Vojcnukí
uřďly trvají na tom Že mladý
millionář íiiihÍ zůitatí r táboře
ostatními válečnými zajatci a pra
covatl spolu nimi aby bylo pro
kázáno žo nemíní m tu žádných
rozdílů
Rothschild uvyklý na všcinoŽ
né polioíllí jistě těžce snáší svĎj
osud Válečným zajatcům rakou
ským m nestrojí fkdnk vybraná
jídla Jsou nucení spokojili sa $
nejprostšími jídly Krancouzítl
Rothschildové jsou labužníky m
zvláště itipí sí na dobrá vína
Ve Francií vlastní viníce a jejich
sklepy jsou přeplněny nej výhra
néjšírni víny Nyní mladý baron
musí piti jenom zvláštní nalinM-
lou tekutinu které lichotivé říká
nc káva Také "válečný" chléb
jistě inu mnoho nechutná Jeho
frsneouzští přátelé jsou ale toho
náhledu že vlivní jeho příbuzní
ve Vídni vy mohou jeho propn
Mni
zpeAvy z ithaca n y
13 srpna 1915
— Ctěná redakce a vážení čte
náři oblíbeného časopisu "Pokro
ku"! Dovoluji si vám sděliti U
zde stále pršelo a ovsy posud ne
jsou jKwcceny ačkoliv jsou zralé
a leží
— Díie 9 srpna v okolí South
Lansing padaly též kroupy a zni
čily vše kudy se braly a sice smě
rem od scveřo-východu a byl při
tom silný vichr U nás na štěstí
se pouze jen ukázaly
— V týž den k nám zavítali dva
krajané pp Weinincr ze Spen
cer N i a Kužiěka z Omuhy
— Farmáři pokouší se zde sekat
oves hrabicerni však i to jde velmi
téžko
— Příště více a zatím s pozdra
vcii znamenám se
E Jonášová
ZPRÁVY ZE SWANTON N£B
— Jest tomu již dávno kdy na
posledy byly podané zprávy
Swanton proto nyní tedy poku-
símě s jKnlati nějaké podrob
nosti z našeho okoh počasí v pří
tomné době jest dosti obstojné
tak že pšenice se mlátí ačkoliv
někteří lidé ukládají pšenici do
htohu Kukuřice jc pěkná a do
stává již klasy a je naděje na vel
kou úrodu
— Jan Řimerda pronajmul svo
ji farmu a vykoupil ve Swanton
od 1 J Thompsona železný ob
chod a hodlá se přistěhoval du
raesta V září tedy zase bude zd
o jednoho českého obchoílnlka i
ce Sláva !
— Ve středu 4 srpna se od-
bývala svatba Adolfa Pivoňky m
fičenou Ol ořou FitrároYou Svateb
čané odejeli do Wilber kde snou
benci byli oddáni soudcem panem
Shestakem načež m odebrali do
domu nevěsty um tří míle západ
ně od Swanton kde novomanžely
cekalo asi tři sta hostii Ilyla při
pravena velká večere která s
stávula tolika vesměs znameni
tých věcí že bv to vralo celý den
je vyjmenovat Jídelna byla o
krášlena bílými a čt rvenými buř
ami Po večeři s odebrali ho
sté k podlaze která byla pro t r
učel venku připravena a ide vh
hulbé se všichni vesele bavili hl
dlouho do noci Nevěsty svateb
ní Jaty hy i bílého atlasu okrAS
ZAKONČENI BTAVKY V
HUtk aufbtftltr( MHdr
tit byla 4tLctt4 ptuHtnliH 4Iuh u Ulnlba odboru pri IM
k právu n iWim Mbrátku iialťiaji w Juha A Malfil K#w
#rwy Jaimm a Hwytk PmiuilvauK
Icn4 bohatými b rajkami Z dru
zí' byly slečny j KmjJÍ Ví vintu
va Ida Haškova Za mládenci
I áni i Fi antiíck Krajník a Kměú
í íltur Mladí manželé vyjeli
pondělí 9 srpna na svatební ce
stu do Chicaga a sice po automo
lilu Jak jsme vyrozuměli pij
jeli do Chicaga ve čtvrtek casuč
ráno a hodlají se tam zdrzet &i
tíí týln Pcjeme panu a pa
ní Pivoňkovým blahožítí a doufá
uic se mezi nás opit tfastně na
vrátí Mladý pan Pivoňka jest
zaměstnán jako místo-kasír na
zdejší bance
— Pnn Jlíloslav Fitl rodinou
přijeli t Omahy ztrávít prázdní
ny mezi přátele ve ftwanton J5pá
teční cestu nastoupili opět v pon
delí 16 srpna značně osvěženi
návštěvou přátel jotéšeni
— Klub Komenský kotul svojí
miíizi v sobotu 14 srpna v do
mé pana Juna Jelínka Schůze su
časlnil M! velký počet členu ktci
po vyf í( ní obchodních záležitost
bavili se zpěvem českých písni
liíičež po dobrvch zákuskách se o
Jebrali domů Piíští neděli ho
!á si klub vyjet na výlet do Alex
tindm Nebr a sice navštívit
svého člena pana Roberta Šťast
něho
— - Minulou nedčli byl odvezen
do Western Nebr drem Uren
něm pan František Krajník ktc
rý byl nucm iKxlrobíti se opera
ci na zápal slepého střeva Dou
fáme že pan Krajník se brzy u
zdraví čehož zvláště si přejí čle
nové klubu Komenský nebof pa
eient jeKt členem zdejšího čísla
+++++♦++++++++++
NASB NÁVŠTĚVY
++++++++++++++++
V sobotu nade všo očekáváni
v závodě našem mile potěšeni byli
jsme návštěvou dávného našeho o-
svědčeného přítele a dlouholetého
čtenáře "Pokroku" pana Jana F
Spirka váženého krajana notáře
a obchodníka pozemky vo NVil
ber Nebr Pan řipirk jak mezi
jiným s námi sdělil nalézal se na
cestě do Chicaga a tu dobrý ten
přítel použil příležitosti a před od
jezdem vlaku přišel bo na nás po
dívati a chvilku si porozprávěti
Pan Spirk v mladých svých letech
bydlíval v Chicagu kde byl i
ívčdkem onoho osudného požáru
Posledně v Chicagu byl o světové
výstavě a nyní tudíž těší su na
změny a pokrok jaké toto vele
město od té doby učinilo Není
pochyby že by se pan ftpirk za
vděčil velice čtenářům kdyby až
se zase navrátí dojmy své z výletu
v "Pokroku" vylíčil llylo nám
skutečným iotěšcníin ve společno
sti p íšpirka několik příjemných
chvil ztráviti
Pan Jan Ňtědronský ch valné i
pověsti tcslcl se krajan v Hon
Ilomine a Charles Mix okresích
So Duk a siK)lumajitel rozsáhlé
'io obchodu Železářským zbožím ve
Wagner So Dak„ v neděli večer
za obchodními záležitostmi přij
Jo Omahy a v pondčll jakožto do-
rý náš přítel a mnohaletý odbě
ratel obou našich ěasopUn přiše
nás též do tiskárny navStlviti
tu musíme doznat že nás zjevem
svým náležitě a při tom ale mile
)řekvapil Pan Stědronský před
třemi týdny v "Pokroku" ozná
mil že vlastni v ítoyd okresu 700
akru krásného pozemku který i
rozhodnul m buď v celosti aneb
He přáni na ?átl rozprodat! Je-
ikol dostal im oznámku několik
libných nabídek tu tedy m v á-
mu onoho pozemku na centu vy
BAY0HHB W i
Od Cu lUtwMite N 4 iakM
"To liopemd Ixdva"
Paxton plynem prožoná káva
Pouze ve
21b krabic
w —
m — ~a r -
IJ-a ilť fiiii V f-f„'gr
Robert Morris 4revolufní finančník1
VVPItAVUJK se že tři velmi
slavní mui v ímíí válce m ne
odvinliiHt byli Wasliirifton Franklin o
Morris V dějinách lidntva žádny
muž nikdy neměl obtížnějšího jwnta
veuf nežli měl Morris finuncovánba
armád WashinKtonových Národní ú-
vřr byl prakticky bezcenný a jokaž-
dé byl to Morrisúv osobní úvěr kte
rým podařilo se vždy peníze opntřiti
''iunnční prostředky získané z jeho
vlastních osobních zdroji umožnily
vítězutví u Trenton Když Washing
ton zamýšlel zajmouti lorda Cornwa
Uíko a celou jeho armádu byl to Mor
rix vliiHtctiec a Roukromý občan od
něhož peníze přišly a nikoliv z po
kladny konfcdcraéníeh států Tím
Hpúsohein bylo Washingtonovo M)Hlcd-
ní velké vítěKKtví učiněno možným a
dlouhý náor za národní nMNlvilost
ukončen Morris byl prvním který na
vrhl přítomný nás syntom národních
bunk — nejlepíí to bankovní sVMtcm
o jukém kterýkoliv národ neměl vů-
iee ani zdání On byl prvým Ameri-
řnnem který vysílil loď pod vlajkou I
ANHZUSERBUSCH' TtOU18UA-
DílliTl HÍILmll ěrt tmrumulj
tur fUm—Miri 14 €HU
pravil Dále p Stětlronský a ná
mi sdělil že letos v okolí Wagner
mají rolníci pěknou úrodu drob
ného obili a také kukuřice stojí
si velmi slibně a slibuje bohatou
sklizeň j jedině bylo by ještó přá
ním aby škodlivé mrazy příliš zá
hy se nedostavily Následkem do
bré vyhlídky na úrodu nabývají
prý i poměry utěieníjll tvářnosti
Jest přáním aby p Stédronské-
inil jeho (Kisláni se zdařilo
Ve čtvrtek m t dostalo se
nám potěšeni osobně seznámit i se
p Frank řinajberkem který! v
průvodu p Frank Kocourka zná
ho sokola a osvědéeného evičitele
Těl Jed Sokol Tyií přišel si zá
voil n A4 prolilédnouli Pan Snaj
berk do Omahy před čtrnácti dny
přijel i Marshalltown la kdo u
tamního Sokola mikto náčelníka a
evičitele zaujímal I ! a námi p
Anajberk sdělil ie du tťlu zemá
přijel irahy v Cechách před
třemi roky Na Vinohradech bý
val rllým sokolem a jil tam svého
lohrvho přílele sokolu Kocourka
M inal a byl tnu l prvým intrukto
rem k řeiuul řrank také hnU se
hlásí t ěibt mu potíienl b m i
bývslým svým druhem a prahy
A v Oiuai stitl
i'ánové Vác Kubát a Hed O
Jaudt-ra oba i Cedár llpid ta
nabiti vtH n 4Í Ávtt a jék a námi
tdMtti pu JéiuUra je vlolilC
vojiu t pluku S Naviti
lil ide nUtvré ksiusiidy %oj
ny i přál si j4tá mladit im1Uví
Ú ik itil jf jií h lr ny Pan
Jiidr jeU d Hmttk akvty A
trAlt w ipíl v 4lk iv v b miIhi
tu da Omaby psu Kubát sUrý
lobrý nál řit#l iu4 id# dva syn
a ju v Jaiidffuu Kiwtitii v ru
lín na J Kubáta na Jiint
Min t H Nu 2 i Hlr Diu
hf sn KuUla j#t p Krl li j
£(r kn-
bice
Plynem pražení přímo v
plamnl rychle — nikoli y
zdlouhavé v troubi — ta
chová vám lilu a jemnou
Ubovůnl — to jet bos po
dáxnoiti Potom koupeni
2 lb krabic ca 60c — a
cenu ve vétlim množství
— jest úsporou — Kra
bice na zkouiku vái pt
ivédd
Kubice na zkouiku vi
livězd a pruliú Právě juko Franklin
pudcpHul olwjí — prohlášení neodvi
hIohIí i áxtavu Spoj Htátú Pyl velmi
pohostinným a kdykoliv Washington
íiivítttl návštěvou do Filadelfie po
každé byl hostem Morrise Pyl vždy
mírným uživatelem lehkých vín a pi
va a zavrhoval proliihiění zákony jež
zaviňují strádání mnohých pro vady
jednotlivců Po 58 roků Anheuser
ÍJuHch vařili z poctivého ječmennélio
sludu a žateckého chmele taková pi
va o nichž věhlus Morrisúv byl ubez
pečen že donucují ku pravé střídmo
sti Dnes v domově J3UDWKISKU
vyžaduje to 700 lidí
denně aby stačili při
rozené Ki')távce veřej
noHti BUDWKISKK pi
va víe a více vr-rfiHta-jící
iNipulurita jext vý
sledkem jeho jakosďi
čÍKtotv jemrioHti a vý
hradní pfíehtlti Jeho
prodeje každé jiné pivo
o miliony lahví předčí
l—iui H laifttt
Kubát smírčí soudce v O mazu v
Pan Karel Kousek z Cía 1105
jižní 17 ul odejel ve středu m t
s celou avojl rodinou do Kvanston
Wyo kdež jak nám sdělil zdrže
jí se návitěvou asi týden Po té
zajedou si prohlédnout proslulý
Vellowstone Nár Park a pak nej
spíáe zastuvl se asi v Denver Colo
Doufáme že p Housek neopome
ne se čtenáři "Pokroku" sdělit o
dojmech jež na výletí avéra a ro
dinou zažije Ctěnému příteli i je
ho rodině přejeme aby se 0ět ná
ležité osvěženi ku svému domovu
navrátili
Velké mnoiítvt jinorodcl bea
obéamkých listu
Dle statistiky vládního odboru
práce ve Spojených Státech na
lélá se KlMhllirX) IčUsně sebopnýt h
KltUo ktďi dopliNlld jnlill pllilii
niky evropských němí Ve Hoje
ných Státech naléiá se 1 4tSH)(MS
iMb eiíiho pftvodu které dopo
mid liriUkaly ni obésiistvl této ie
li' á MISSIUMI eiiincá ve Vojen-
ském věku l iiivhl vétlui má vo-
jciiNký výcvik asi aíMXlOUU je
Shm a lUkti&aiut a 4MM1UIM)
fUhiiidkft tjemiV Tito lidé
'otirbtivsll by jeiiuni vojenské
v) praveni aby utvořili sdtié n
pfáleUká Vijko n siuprické ln
'é Mitil bv bvlo Iřt-bii lií-nřil!
k ltn v pádit
MALÝ 02N AMOVATcC
MUll 1-KOtUT ftVfi OMftutLJiX
TAVKMl w ii JkI tt
% f HvU ll ! ! ♦ Ml4 l k h1
♦ I i-ttv ti mi t a éitii k
IhH ShM ftvdi 14 ftViikA
Sl M VtMnl t iMé UtaA