Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 18, 1915, CAST REDAKCNI EDITORIAL SECTION, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i 9
1'OKlíOK DNU J8 BHPNA 1'JlZ
Btrana 16
V ZAJMU ZAVEDENÍ
fJlRUV MEXIKU
Panamerkkl republik povlalj
polecný apel k v&dcúra mexi
ckých valííckh itran
STANOVILY UECITÝ PLÁN
Spojené Stát budou inancovati
novou vládu bude ll nalezen
achopný president
Mocností severní a jižní Amítri
ky uhodly ao na určitém plánu jak
jednali n mexickou otázkou I'o
nedávné pat americké konferencí
ve Washíngtoně n-krctiř- státu
Lansíng konferoval s presidentem
Wílsonein zatím co zástupci JJra-
zilie Argentiny Chile Dolívie
(íuatematy a Uriifruaye vešly ve
spojení m svorní vládami a pojeď
íialy nimi o tito vláni: záležito
sti Vc druhém zasedání konfc
rence v New Yorku puk přijat byl
původní plán navržený presiden
tem WilHonem Diplomati jmeno
vaných vlád jsou přesvědčeni že
podaří o jim uklidnili rozervanou
republiku jižní za řekou fl rande a
zříditi tu Milnou zodpovědnou a
trvalou vládu která pokusí m za
íiladíti Htopy Ktraiilivé občanské
války která jenom zemi ožebraču
je Většina mexického obyvatel
stva je již války občanské nabaže
na a jistě společný krok ameri
ckých mocností bude tu vítán
Společný" apel amerických moc
noHtí byl již vůdcům mexických
válčících stran zaslán Hyl ode
slán nejenom velitelům soupeří
cích armád ale i guvernérům jed
notlivých mexických Htátů V a
pelu tomto ne vy brožuje se ozbro
jeným zakročením nýbrž jenom
se navrhuje uby mexičtí vůdcové
shromáždili ho někdo na neutrální
půdé v konferencí na které učiněn
byl by první krok nutný ku kon
stituční rekonstrukcí země a svo
lání voleb Americká mocnosti
nabízejí ochotně svoje služby bu
dedi jich třeba aby k dohodě o ta
koví konferenci mezi spornými
mexickými stranami došlo Apel
tento přes to že je adresován
vůdcům mexických stran je záro
veň apelem ku vSemu mexickému
lidu Uveřejněn byl v neděli ale
nese datum 11 srpna Podepsán
je sekretářem státu a diplomati
ckými zástupci jihoamerických
republik
Villa jak se zdá je nakloněn to
mu aby občanská válka byla za
končena a obnoven mír v zemi —
Také Zapata nepochybné byl by
ochoten obcslati konferenci a uza
vřití příměří Větší potíž bude s
Carranzou který m domnívá že
nalézá se již téměř u cíle a že co
nejdříve musí docíliti rozhodného
vítězství nad svými protivníky
("aranzovy náhledy o navrhované
konferenci nejsou nikterak naděj
né Ale někteří z jiho amerických
diplomatu jsou toho náhledu že
změní svoje nazírání jmenovitě
bududi viděli žo není z přítomné
situace jiného výehodiště
(luveruéři mexických států Du
rango Cohuila (iuerrero Tepie
Hinaloa a Chipia prohlásili že
budou podporovat! mírové plány
pauauierickýeh mocností Pro
hlásili dále že postaví se na odpor
vpádu Villovyeh i Curranzovývh
vojk do jejich ťuemi kdyby k
nim došlo Kdyby ( Vranza ode
přel odpověď na tento apel a ne
chtěl se podíleli na mírové kon
ferenci nepochybně jednalo by se
hea něho
Prvním vážným problémem
mocností snažfefeh se zavěsti itdr
v republice mexické je navržen!
vynikajícího iiuižo xa prondenta
aby b)l přijatelným vin lr
nám Druhým problémem pak bu
de financováni nové vlády M4 se
ii to l dndiý problém je hlod
oei by e oa první pohled idálo
ježto litij Mexika jxtm tak Vtdi
ké i v několika letech fiiwtnc
iaě uvedeny byty by do dubn-lm
stavu NVp ii bné ihIImu iiIi i g
ihHmu m % ítttiit by ti by do Melika
piplaní (tltv ín!"t!i ltilný idit
nuvtul yntem
nabltd Npijtoyh i'ttlt i itduý
píituMiM(i ll (iďl ii K' [ i h
Miu ht' t icktt h iH iiHi 'c byltpu
Iťiit nu!n 'iiil(i biiiit) l)K ití'
nt Iť''t ly Ui[y s itu)i lnij('
iiui!iy rpcry itii jcibut
tWtyuti ttiiuHÍ ťiiiui H i
N"tpik oj 114 totiiktiii pMiuini
tly tititi'tkýttt #ptíiih
pttbtúny lii'iai i tjti
ip4ikjt l)ly trdt! i4 !!
nět konutítuční strany mexické a
le íídá tm ím pro to př ímých d A ka
zů není Dokonce m praví žo byl
stanoven den k vyplenění městu
Hrownsvílbí na mexickém pomezí
ale snad i to j jenom jovést ne
zaručená Dobří znalci poměří
drží s původního mvého náhledu
ž se jedna jenom o nepokoje me
xických banditu nimiž mexické
váléí-í strany nemají ničeho {o
léčného Vojenská autority přen to aou
steifují na mexických hranicích
fttále víej a více vojska a praví ho
že i loďstvo se připravuje kdyby
bylo títba jeho zakročení Dosud
převládá náhled Že ozbrojeného
zakročení v Mcxikt třeba nebude
ale kdyby k němu doSlo pak boje
byly by nepochybně krátká a vo
jáci by vlastně tu zastávali prácí
policistu Oencrál lí D Keott ná
čelník fifábu spolkové armády o
debral o do Texasu Jeho poslá
ní jo velice důležité Praví se že
jo čistě vojenského rázu ale má
se za to že í do jisté rníry diplo
matického Seott nepochybní bu-
do míti konferencí 8 generálem
Villou a pokusí se jej příměti k po
volností vůči generálu Carranzoví
Mexičtí banditi bylí neobyčejně
činnými v posledním týdnu v oko
lí lírowrmvílle a došlo mezi nimi a
reiičaři k několika bitkám při
nichž několik banditů bylo usmr
ceno a několik Američanů poraně
no K prudké bitce dořílo jmeno
vitě u Ňorias Pravidelní spolko
ví vojáci byli posláni do těchto
míst aby zabránili dalšímu řádění
mexických banditů Hranice mezi
íiiiredo a lírowiisvílle jsou nyní
chráněny spolkovými vojáky sku
pinami reiičařft a okresních ůřad
rtíků v počtu lřiOO osob Te to o
chrana proti pokusům o obnovení
nájezdů na americkou půdu mexi
ckými bandity
Obchodní poměry se lepší
Obavy před velkou obchodní a
průmyslovou krisí jako důsledek
války v Evropě byly již zažehná
ny Obchodní poměry v zemi ry
chle se lepší a všude převládá dů
věra že normální poměry trvale
budou obnoveny Letošní firoda
ve Spojených Státech bude veliká
a to více než cokoliv jiného při
spěje k obnovení blahobytu ve
všech částech Unie Odhaduje se
že sklidí se letošního roku 1500
000000 bušlů ovsa a 1000000000
bušlň pšenice Farmáři letošního
roku oseli větší rozlohy pozemku
pšenicí než v jiných letech Cena
úrody pšenice bude nejméně $1
000000000 a úrody kukuřice ko
lem $2500000000 Úroda bavlny
odhaduje se na 12000000 balň —
Dolování uhlí poněkud utrpělo
ježto poptávka po uhlí je menší
Také dolování ve stříbrných do
lech načne utrpělo následkem níz
ké ceny stříbra Za to ale měděné
zinkové a olověné doly jsou pilně
zaměstnány Ocelářský a železář
ský průmysl těší se v přítomné do
bě prosperitě následkem získání
velkých kontraktů pro evropské
válčící země Vlnařský a bavlnář
ský průmysl není valný ale přece
je možno uznauienati značné zlep
šení v posledních měsících
Záhadný "hrabě"
V minulých dnech zemřel v
Denver (olo„ Ulehaní Miller kte
rý vydával se za hraběte a pohybu
vid se jenom v uejlepších špule
écuských kruzích Jeho povolání
bylo xábadné a mnozí jsou toho ná
hledu že hrabě vlastně nebyl ni
čím jiným nel německým vyxvě
ibiéciu Zemřel V okrenid licmue
uíei iiátb-dkem yratiěut které utr
pět kdy i pokusil se prtlntonti
rifovl který te Salt lake City dti
pmváxel jej do Denver kde m
SCÉNA
N# idoáku itaifiH ptfuj
jnk o lutM-oicl v Andon-u
f i - šht]
%Ml-MlIMIIlMW'WMMtliJIlllr 'I " ( U m - Xw—WL 1 H II II ' I— III
měl zodpovídat! % udávád íaleí
nýeh éeků Hyl li Miller skuteč
ným hrabětem anebo nikoliv zů
stane nepochybně záhadou leč by
vyáetřování jeho případu tajnými
zřízenci jež jj nyní v plném prou
du vrhlo na vée trochu uvétla —
Miller stýkal e n celou řadou pro-
mineniiin ii nui aie ti o jelio mi
nulostí mnoho nevěděli Paní Kr
nestíně Hchumaii íleínková pro
slulá zpěvačka a její dcera pard
Hubert Olivová jej znaly Miller
příácl do Denver icjMpíáe z Míl
waukee a měl doporučení na pro
mínentní osoby ze společenské
smetánky ale nikdy jích nepoužil
bídé kteří jej znalí prohlašují že
byl kdysí důstojníkem v německé
armádě že pocházel z dobré rodi
ny a byl mužem vzdělaným Jed
na prominentní paní v Denver
prohlásila že byl skutečným hra
bětem Pravila že aetkala se s
ním u jelio matkou před několika
lety v Jíerlíné V té době prý byl
Miller propuštěn z armády pro ně
jaké milostné dobrodružství Je
lio zjištění učinilo případ ještě zá
hadnějším Válka nepoškodila vývoz bavlny
Vývoz bavlny nebyl poškozen
válkou jak o má všeobecně za to
Vývoz bavlny za prvních pět mě
síců roku Jí) 15 byl mnohem větší
nežli za stejnou dobu roku minu
lého Ve skladištích dne 1 června
1ÍJ15 nalézalo so celkem 4917000
balň Vývoz od 1 srpna 1914 do
11 června 1915 hyl o 808000 bá
lů menší nežli v stejné době roku
101'} ale za prvních pět měsíců to
hoto roku y vezeno bylo 5180:5G'{
Imlú oproti i1ílí)087 bálům v stej
né době roku 1914
Velké válečné objednávky
Spojené Státy staly se nyní zá
sobárnou celého světa Americké
továrny na střelivo a válečný ma
teriál jsou zaměstnány pilně dnem
i nocí na výrobě střeliva pro spo
jenec Tolik bylo jim dáno objed
návek že další které mají vy říze
ny být i ještě tohoto roku nejsou
ani přijímány Číslice o vývozu
za měsíc červenec doposud není
možno získati ale statistika za 1]
měsíců kterou vydal v minulých
dnech odbor obchodu ukazuje o
brovitý vzrůst obchodu Ameriky s
Kvropou Největší vzrůst je mož
no uznamenati hlavně vc vývozu
střeliva a výbušných látek a auto
mobilů Střeliva a výbušných lá
tek vyveženo bylo ?a těchto jede
náct měsíců za $24000000 více a
automobilů v ceně $28500000 ví
ce Celkový vzrůst vývozu je
+598800152 Následující tabulka
poskytne nám představu o vzrůstu
vývozu některých předmětů Za
jedenáct měsíců vyvezeno bylo:
Ilill
I 6(1(100(111
lOODOflO
4 (l(KI (Klu
SIHHttll)
IMIM)0M
mW:
mis
SfllIllIIOdl)
Sil rdll 00(1
2:t umí ono
(11111(1 (100
1)011 Ol 10
4im7ani
VOwtilfill Úlek
AulomtiliMň
Hf 1-ukru
luukr
Hurovýclt Intimitu
Cixofité if li'ri i # ti
KltffÍlt f
Olkt-IM
M1t)lf4m ll0'(fit62
Na počátku války spojenci těží
ce z kontroly moří Anglií obrátili
se i nt Ameriku v potřebě potravin
iiuilcriúlu pro obleky automobilů
a mnoha jiných předmětů nut
ných k výpravě moderních armád
V říjnu počali nakupovali pušky a
střelivo pro malé zbraně" a velké
kontrakty zadány byly americkým
výrobcům Ale teprve už v tomto
roce kdy se uznameualo jakou ú
lohu hraji děla ve vedeni války
dknly ameru-ké zbrojovky také
objednávky na střelivo pro děla
Vývoz střelivu x Spojených Států
je v přítomné době unačiiý a bude
i v příst Mi měsících ježto Kotva
bude vydán řákit jeho vývozu —
1'ích to že Německo smtdl fa vý
vo4 fctíeliva SE0 Spojených Států
VK FRANCOUZSKÉ VOJENSKÉ
no rním% UH e řrnimjké
? n era ra
následkem toho že teutonsf í spo
jenci nemohou žádného získali je
protíneuirální administrace stojí
pevné na zásadě mezinárodního
práva a prohlaáuje že protíneu
tráfním počinem by bylo kdyby
vývoz střeliva byl zastaven ježto
takový zákaz byl by ku prospěchu
jedné ze skupin válčících národno
stí Je nemožno odhadnout! celko
vý obnos válečných objednávek
které země tato získala Zprávy z
Wall Streetu oznamovaly Že
evropské země objednaly válečné
ho materiálu za bíllion dollarů a-
lo majitelé zbrojovek prohlašují
že tylo odhady jsou přehnány — -Praví
se že jenom ruská vláda v
posledních dnech učinila objed
návku válečného materiálu v ceně
2!J 1000000 illavní prospěch z
těchto válečných objednávek mají
státy novoanglické
Goethala reaignoval
Oencrál Oeorire W (Joothals
vzdal se místa guvernéra Panam-
ského prňplavního pásma Jeho
resitfiiaee vejde v platnost dne 1
listopadu Ooethals prohlásil že
místa tohoto se vzdává z toho dů
vodu že domýšlí se že jeho práce
je již skončena u průplav operuje
uspokojivě V Panumském prň
plavn ím pásmu strávil plných 7
let (Joethals kdyby jeho resifrna
ee byla přijata zachoval by si
svoje postavení v armádě
Dcětě poškodily značně úrodu
Farmáři v jihovýchodních čá
stech Unie utrpěli značnou škodu
následkem dešťů v posledních se
dmi týdnech V Kansasu samot
ném vytrvalé deště v posledních
několika týdnech snížily sklizeň
pšeniee z 150000000 bušlů na
100000000 bušlů Vedle toho de-
Stě poškodily i jakost pšenice —
Také Missouri těmito nepřetržitý
mi nesu bylo značně poškozeno a
nalézá se v rozsahu škody hned za
Kansiisem V Nehrasee kde skli
zen je pozdější byly zaznamenaný
také velké škody Oklahoma ne
mčlíi takových škod jako hořeji
jmenované státy ale přece jenom
utrpěla značně Mlýnský prů
mysl následkem opožděných žní
byl značně poškozen Stálé deště
znemožnily farmářům v některých
částech Kansasu sázeti kukuřici a
následkem toho osázena byla nej
inenší rozloha půdy kukuřicí v po
sledních letech Deště zvýšily
produkci sena v jihozápadních
ústech Spojených Států ale jeho
jHuost není valná v lvansasu
kde nalézá se 1000000 akrů alfal
fy první dvě sklizně ukazovaly
škody Ý2 na akru při každé skliz
ni Třetí sklizeň bude dobrá ne
budeli v příštích dnech příliš mno
ho dešťů
Hlad vypukl na Haiti
Místoadmirál ('iiperton velitel
námořníků kteří vysláni byli na
Hniti aby tam po revoluci zavedli
pořádek oznámil že vypukl tam
lilad Americký Oerený kříž vydal
apel o pomoc trpícím domorod
cům Místoaduiirál Capertou po
žádal fVrvený kříž o pomoc a i
luied bylo mu posláno $1000 na
pomocnou práci IJude li toho vy
íidovati nutnost bude na ostrov
poslána výprava Červeného kříže
iipertou má nyní téměř úplnou
kontrolu mid ěenu -kou republi
Uu Armádu a revoliteionAíi jsou
n id oďbrojováni idy předcSlo se
dalším rákám mezi domorodci
doktnl nebude ii-favená trvalá
NEMOCNICI
i'nny ibhjl I k ni řdu e ♦
„:u „i t
mají tu iiejlepňí jakost í
vzhled a barvu Neopomeň
te žádati cihly od s —
zodpovědná vláda Dr JCosalvo
1'obo vůdce revolucionářů uvé
domil autority Spojených Států
že odvolal revolucí a že on a jeho
lidé složí zbraň Prohlásil dále
že bude loyálním k presidentu
který zvolen bude sněmem repu
bliky President Wilson prohlásil
že spolkoví námořnicí neopustí
dříve republiky dokud nebude tu
zaveden úplný pořádek a dokud
nebude jisto že nebudou se opako
vali události podobné oněm v po-
sjeuiilcii unecn -on se že revo
luční nebezpečí v republice již mi
nulo Má se ale za to že spolkoví
námořníci nebudou odvoláni dří
ve dokud mezí novou vládou Hai
ti a vládou Spojených Htátů nedo
jde k naprosté dohodě pro bu
doucnost Vláda Spojených Států
nepochybně bude žádati aby dá
na byla jí kontrola nad vybíráním
cla a vyplácením z těchto příjmů
Dr Dobo byl kandidátem pro ú
řad presidenta na té zásadě že
Spojeným Státům nemá býti přiř
čena kontrola nad vybíráním cla
a vyplácením peněz z těchto příj
mů v zájmů cizích věřitelů této
dokud nebude ustavena trvalá
černošské republiky "
POZOROVÁNÍ NEPŘÍTELE
Francouzští důstojníci v záko
pech pozorují pohyby nepřítele
pomocí periskopu
Spojenci zrušili objednávku
pšenice
Jak se z Chicaga oznamuje zá
stupci spojenců zrušili ve čtvrtek
minulého týdne kontrakty na do
dávku 2000000 bušlů pšenice jež
měla býti zaslána v říjnu Příčina
rušení této objednávky není zná
ma Cleorge F Marey předseda
Armour (irain Co prohlásil "Ne
nudili rozumět i tomu co stalo se
za mořem Muselo to býti něco vel
mi důležitého neboť jinak nebyly
by zrušeny nákupy Nepochybně
asi Danlauelly budou otevřeny
etliže Evropa nebude kupovat i
dostatečně naši pšenici bude to
mnoho pro nás znamenali a bude
to seuameuati také rozdíl v cenách
Anglie chce udrželi si svoje xlato
a nákupem pšenice v Austrálii a
Kanadě může užívali svého ňvěru
a xlatn může použiti k nákupu
střeliva"
Zákal prodeje kamenů "pro
Štěstí'
Prodej drahokamů "pro Štěstí"
protiednietUm pošty který puď
itkatt bim přinášel kotem #HtMKi
téiié b) prtdiUUeti m lákání pe
iifd IkmI falesiuiu ireNlu kmi u
i n iulniiu pustmistivm řiikiuán
t llx liodiilci a těmito iti ahokaiiiv
C JUnd W h Kami a í V m
obliiloutni byli i podvodu Um
dové kupuVali drnhukmuy ja 2
?l is "l'vddi li l)l drahokam
l i 1 11 n' t'! v' k tWíiíi t ti íe
Hiiji vclko) fUiiieiiuil luit V
H'i í ! lit lit t tti''l
bv U
llttlloi
f t :
nlít 'h' dťžvt fh
M i-tié p! ťdlltť
1) patd pt iťdi liii U 1-v ti pitn
d a pud Uutli0 h!iiié piNÍ!(ih
u)v itikoliie t(t bdi putčicué
" o kul il Mi h tvrdili i dt'l
hukiímy ll' j-"'U luk Mi'te 1%'
inji JieU JMUOU ItčkotiW V Udé
V pi!did-U piitnuti klisli Un
tbé uMitti liťt k-tmcMV kutcat
Hydraulíc Press Brick Co
1302 V7 O W Dldg
Omaha Nebraska
čtyři osoby uimrceny při
železničním nc&těti
Čtyři osoby byly usmrceny a ce
Já řada jich raněna ve čtvrtek mi
nulého týdne v hodinách ranních
když těžce naložený nákladní vlak
vrazil do zvláátního vlaku vezou
cího společnost členil Kylířft Py
liliových z Mount Stelliny O do
Columbus O Mnozí členové do
provázeni byli Hvýmí manželkami
a jinými členy rodiny Neštěstí
událo se na stanicí Orient na Bal
timore & Ohio Houth western Že
leznici čtrnáct mil jižně od Colum
bus Může zákaz vývozu střeliva
zaataviti válku?
Američtí Němci snaží se způso
bili mezi americkým lidem náladu
pro zákaz vývozu zbraní Hlása
jí že vlastně Amerika prodlužuje
válku poněvadž spojencům dodá
vá střelivo Není třeba ani podo
týkali že jejich volání po míru jo
falešné a neupřímné a žo vlastně
nejedná se jim o nic jiného mí a
by prospěli Německu které má
střeliva dostatek Ostatně i tvr
zení že Amerika prodlužuje vál
ku tím že nechává do Evropy vy
váželi střelivo jo nepravdivě a
neopodstatněné V měsíci květnu
ku příkladu vyvezeno bylo z této
země střeliva a výbušných látek
jenom za #5000000 více než té
hož měsíce v roce minulém kdy
Evropa nalézala se v míru Za je
denáct měsíců vývoz střeliva a
výbušných látek byl o $24000000
větší nežli v stejné době roku
předcházejícího kdy o světovém
konfliktu nyní zuřícím nebylo a
ni potuchy Tyto číslice je nutno
uvážili abychom seznali že něme
cké tržení že americké střelivo
posílané spojencům prodlužuje
válku poněvadž zabraňuje rychlé
mu německému vítězství je nepra
vdivé Němci snaží se probuditi
odpor proti vývozu střeliva zo
Spojených Států tvrzením že
100000 Němců bylo usmrceno a
200000 poraněno americkými stře
lami Jeden německý důstojník
prohlásil že 50 procent německých
ztrát způsobeno bylo americkým
střelivem a jiný dokonce tvrdil
ze ob procent nemeckycn ztrát
sobeno bylo kulkami a střela-
A
mi vyrobenými v Americe ze to
to tvrzení je nesmyslné neznáme
jestliže o věci budeme uvužovati
Německý generál Itolme vydal #
před časem v Berlíně spisek v
kterém přinesl odhady nákladu
spojenců na válku V této své kni
ze pravil že skoro 300000 střel
bylo vypáleno severně od Arrasu
dne 17 června Praví dále že nej-
menší dělové kule stojí $G Jestli
že řekneme ze jeuna streia stoji
průměrně $10 puk spojenci vystří
leli střeliva v ceně $3000000 na
malé části linie za jediný den To
bylo by $í)0OOO000 nákladu na
střelivo měsíčně jenom na malé
této části 400 mil dlouhé linie na
západě A Amerika vyváží za mě
síc střeliva v ceně něco přes #6
000000 Může se tudíž tvrditi že
Amerika prodlužuje válku! Počí
tá se že americké střelivo tvoří
jenom asi 5 procent střeliva spo
tíebovanélio spojenci a poněvadž
výroba střeliva v zemích spojenců
rychle se zvyšuje sotva budu vít
ší proporce Americké střelivo ne
prodlužuje války ani neísnemožňu
je rychlého německého vítězství
'A toho důvodu falešné mírová
fňukáni možno prohlásili m úplně
idiyteěné a nepotřebně
Sráika itávkářá i policii
v St LouU
V St Iuui Mu„ mihájena byU
v pátek minulého týdne távka ko
čích a šuférů a hned prvního dno
došlo k snUee ued t A v kujícími
a peltcil před fctAjťiui Sl looi
TtHutlVr Co K nepokojům doilu
hned před pubočui puitovid strtui
cí kde livkuUk utAvkiiu čekala m
til kt I Ueii IU t-Uť pudikti
tiet-Méli A Musili pjUe p4tuv
ním i Adkmi mt poltu K d 1
pjilu fclui ny byly puvuťů utAv
kálí napadli kočí jimi ku pomoci
pťtípči' halil tn kuhk jHdu istů K
un'Hi a klacků poulili byla v bit
ci SěkoUk by b pří tem ira
hcíui kaunnty a kkťky K lidsil
lihtA Kíi !ávíí pwddi e k U
♦jmi kčb Iv #amě-!tiiiitych u rU
ny U povtMUttekývh piběnvsti
Nábnlkem tťUi tlky ukiJ jiul
pxiďM íi( i Ueio l poviuokkýťK
p4
b ť ot witli e Wi iAmřlii4