Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 11, 1915, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Htr nt 2
POKKOK DNU 11 8WWA 1315
VARŠAVA PADLA
V RUCE IIĚMCU
Nejvétál némeckí ofeniiva v bláto
rii přítomné války korunová
na byla plným zdarem
IVANGOBOD TAKÉ DOBYT
Ruaké zadní voje držely ítatcč
ni a rpůnobíly tcutonukým ipo
Jencům velké ztráty
Ncjvřtií vojenská kumpán v hí
istorii tažení teutonských apojen
ců na Varáavu blíží se rychle ku
avcmu zakouření a ruské armády
nalézají na plním ústupu podí
dlouhé linie od Baltického moíc až
k Haliči Variava třetí nejvítií
míhto ruské říše zaujata byla ně
meekým vojskem ve řtvrtek minu
lího týdne v hodinách ranních Ve
středu veíer bavorské vojsko pod
vedením prince Leopolda proniklo
skrze pevnosti vnitřní i vnejsi
městské obrany kde zadní ruské
voje postavily Be na odhodlaný od
por Neúspěch Iiusu doposud pn
suzujo se nedostatku střeliva a vel
kých dél jichž Nímci mají dosta
tck
I'ád Varšavy je vrcholným bo
dem nejnozoruhoďiéjšího ofcnsiv
ního pohybu v pntomné válce v
Evropé Třikráte před tnu teuton
ké armády zastaveny byly před
Kamotnými branami mésta a po ra
du měsíců jejich vytrvalé útoky
rozrážely sc o silné obranné linie
ruské Němci uznamenali že front-
ními útoky VarSavy nikdy nedo
budou a proto přijali jiný plán
dle kterého starý polský kapito
měl býti obklíčen a ruská vojska
přinucena k ústupu Od severu
severozápadu západu jihu a jiho
východu rakousko-německá voj
ska činila silný tlak na ruské linie
v snaze vytlaěiti Kusy z Tolska a
zlomiti jejich ofensivní sílu na
dlouhou dobu
Tento pohyb zahájen byl vlast
ne hned v květnu kdy započat byl
velký teutonský nápor v Haliči
Aby Němci mohli zahájiti tlak na
ruské armády od jihovýchodu by
lo nutno nejdříve vytlačiti je a
Haliče anebo aspoň z vétSí její čá
sti Teutonský nápor v Haliči se
tkal se s plným úspěchem Kam
paří polního maršálka Mackense
na dosáhla svého kulmínačního
bodu ku konci června kdy Lvov
byl dobyt a Kusové zatlačeni byli
přes haličské hranice Počátkem
července zahájeny byly přípravy
pro další fási této kampaně Jaká
bude tato kampaň bylo brzy zna
telno Velké německé armády by
ly shromážděny na severu a tyto
počátkem červenec zahájily silný
tlak na ruské linie Silná ofensi
va zahájena byla také v baltic
kých provinciích Tculonské voje
napadaly jeden bod za druhým
podíl hranic východního Pruska
a proveden byl rázný tlak na Pras
nyš Současně pak teutonské armády
na jihu zahájily zvýleuou činnost
Polní maršálek Maekensen obnovil
svůj postup a ve spojení a Kaku
šany swsazoval Kusům prudké rá
ny Krok za krokem teutonštl spo
jenci proráželi si cestu od severu a
jihu zatím co také na západě za
hájen byl tlak na ruské linie kte
ré před tím tak statečné odrážely
všechny německo útoky Pred si
lou tohoto obkliěovaeího pohybu
jfvitontikýťh armád carské voje
počaly ustupovat!
PranyS byl dobyt a německé
armády jako drtivá vlna hnaly e
dále One Ví éeruf přinutili
NWuui Husy ustoupit! u linii na
řece Na r v a proraíili al na dva
cet mil ku MV'mu cilL 1'evnoat
(Mrolvitka byla dobyta i poatou
porni byla k pvnoti Novogeorgi
vk Na jdu pak Kadani byl xa
ujat a okroíena komunikace t Lu
bUiinká krajná
Po ti gauajenu bylo ujxtvnovi
ItS lií mtíckýťh luiil kw!ft polkčka
kapitolo Tutonk voj proink
ly ai k Bloma Unii jtuaá padni
4 měata překrvily fvku Narv
hkí twtrotrnkou a doráli4 na o
braun YarlAvy Hij bylo v A
Ury' iumulhu tývtn borkyut
vojákem Uuovt vykhdiU Var
iaiu nakolik Uot h4 Um a k jaji
tdraoi poodhalí j nuia aaduf v
j# latiu ta klav to armády nalá
aly na lUtupit tmirm vjlvkod
UÍN
tví aakijool vilky výfuilík v
tmké linii vofiý anaooo Utl
Í'laa a okolím Vatiavy il vii
nou otJUkou pr tmkě vignk
utoUf Hýly iJmlfty ikuy
ni Kk řrmtv Tjt pku i
y netkaly m m částečným úspé
chem v prvních fáníeh války Než
li mohl býlí učiněn postup ve atřc
du linie bylo nutno arovnatl obé
křídlu tuk aby znemožněn byl bo
ční útok Houan's ve východním
Prusku na severu u v Jíuličí na ji
lni zii lift jiti hyl postup Dvukráte
carská vojska byla vytlačena z vý
chodního Prusku Na jihu postup
byl zdařilejší a ííisové přiblížili
se už ku Krakovu který je téměř
na přímé linií jižné od polského
kitpítolu Když na jaře po pádu
IVemyřbi Kusové hrozili vpíďm
do Ther soranisován byl rakou
sko-německý nápor který vyčisti
téměř celou Halič od Kusů Var
šavský výčlcnek byl tak vystaven
útokfím od jihu a ohrožen byl do
datečnS německým postupem
baltických provinciích Tento po
hyb v baltických provinciích neje
nom podporoval pohyb k bočnímu
útoku na Varšavu ale zároveň mě
ohrozili ústup carských armád
8 výjimkou pevnosti Novogcor
frievsk Kusové opustili celou linii
na řece Visle Ivangorod jižní
pevnost padla do rukou rakousko
německých armád Kusové snaží
se nyní ustoupiti na Brest-Litevsk
linii Kuský generální štáb roz
hodl se nechat v Novogeorgievsku
posádku čehož účelem je znemož
niti německým armádám používá
ní železniční komunikace a řeky
Visly k přivážení potřeb pro je
jich armády Pevnost tato nalézá
se severozápadně od Varšavy a je
pevností moderní Vojenští odbor
níci odhadují že armádní sbor mů
že se tu udržeti po měsíce ježto je
chráněna dokonalými podzemními
opevněními která nepochybně by
la ještě v poslední době sesílena
Obležení této pevnosti Němci bude
jistě jednou z nejzajímavějšíeh o-
peracl válečných a je poehybno
zda podzemní opevnění jsou míně
zdolatelna než pravidelné pevno
stí
Kusové na svém ústupu zničili
mosty přes řeku Vislu a jinak sna
žili se znemožniti rychlý postup
pronásledovatelů zatím co někte
ré ruské oddíly vytrvale odporují
německým a rakouským armádám
na severu a jihu aby znemožnily
obklíčení Má se za to že Kusové
zahájili ústup ještě v čas aby u-
niknouti mohli tomuto vnitřnímu
okruhu ale jsou nuceni počítati
ještě s bočním německým pohy
bem od Lomzy který kdyby byl
úspěšným získal by Brest-Litevsk
inii Ale ještě vážnější nebezpečí
je v postupu vojsk generála Bue-
owa na severu v baltických pro
vinciích Jižně od Kigy dle zpráv
z Petrohradu německé vojsko za
tlačeno bylo zpět ale za to Němci
učinili další postup východně od
'onieveše směrem ku Dvinsk-Vil-
na-Petrohrad železniční linii
Někteří vojenští kritikové mají
za to ze tento pohyb je sved
etvím Žo Němci 'mají v úmyslu po
stupovati dále do vnitra Kuska
nepodaři-li se jim zničili carské
armády a přinutili Kusko k uzav
retu Hcperauniio míru Ale s po
myšlením na historii předcházejí
cích vpádů do Kuska zdá se že
německý generální štáb by se dlou
lo rozmýšlel než odhodlal by se
tak velkému a riskantnímu pod
niku
Petrohrad oznamuje že příčinou
opuštění aršavy byl postup sil
uých oddílů nepřítele směrem k O
strovu od Ostrolenky a Kosan na
jedné straně a přítomnost velkých
oddílů nepřítele který překročí
řeku Vislu mezi Ivangorodera a
Varšavou u Matzievitze Kuskč
armády ustupují nyní na posice
předem určenu které poskytnou
jim velké výhody a budou bliiší
opevněné linii Kovno Orodno t
llrtlLitevk Ctup dle petro
hradikýeu ipráv proveden byl
poi adtitií Zaujetím nových posic
na iee Bust a v směru k Vladi
iiur Wolytmk a Kovalu válnA pře
Itálka postupu iiepiitrU na Pret
litrvuk linii byla pontaveti Pád
Vařivy přijat byl v Petrohradě
eelkřin klidní Petrohraduké ča-
opiy prohlašuji 1 opuštéut pd
kho kftpitoU j jritom diHiané
IWruu oiiumtijt lo H dio
ud ihbvl 'dkrm takového ústu
pu jký rnnl Htové provádí
Umdťuburg na nevíru a Macketi-
mu u jihu doráirji prude# na rua
k4 křidla llafuj j ohroiu
ji' sijtittt rvlýirh arwiádníťh W
ř4 N wvtrt lojuji Javank4
voj ixufaU la uvkrátiínl vriv
ko pt irvltradk jf Utuirit ku
iť'r4 ftoait m postoupili ftterál
U! N jbo frhoiU pak ví-
kíl rutki armidy tnail iadri#
ti Htup MakťUMnova vojk
ju M pwiup itiaiurittl by pohromu
mUkt lnko křidla Mrt liiwito
dvěma klepety Kunové ustupují
nej)řťtržitě nužíce utvořití rov
nou frontu k zastavení německého
postupu Nej větší vojenský tra-
tég věků nemohl by sorganisovuti
takový gigantický ústup aniž by
utrpěl velkých ztrát na mužích a
dělech prohLušují němečtí vojen
ští odborníci Následovně před
povídá se nespořádaný útěk rus
kých armád
Pád Varšavy znamená bez odpo
ru jedno z nej větších německých
vítězství Podařilo lí sc Němcům
a Kukušunům jiuslražiti takovou
past aby valná část ruského voj
ska v ní uvízla ukáže doba budou
cí Jisto je že německé a rakou
ské urmády následkem rychlého
sorganisování industrií ve svých
zemích oputřily si velké množství
děl a nadbytek střeliva Kusko od
počátku války mělo potíže se zá
sobováním svých armád vhodnými
zbraněmi a střelivem a z toho dů
vodu těžko mohlo čeliti dobře" vy
zbrojenému nepříteli Tento nedo
statek střeliva byl hlavní příčinou
proč Kusko odhodlalo se visti o
brannou kuinpaťi
Válka nerozhoduje se zaujetím
toho či onoho území vojskem té či
oné válku vedoucí země ale ko
nečným zápasem mezi všemi voj
sky na válce se podílejícími
Mocnost která uchová si svoji si
lu až do posledka musí zvítězí
ti Kuske zdroje jsou povazovány
za nevyčerpatelné Kusko teprve
počalo vyvíjet i svoji silu zatím
co Kakousko a Německo nalézaj
se na nej vyšším bodě Nemo
hou zabrániti neúspěchu svému v
budoucnosti
Jaký vliv bude míti pád Var
savý na ualsi operace vuleene je
doposud těžko říci Je jisto že
v době nejhližší obnoveny budou
prudké boje na západě ježto Ně
mecku bude umožněno aby znač
nčjší část svých vojsk z východu
poslalo na západ Angličtí vojen
ští odborníci shodují se v náhle
du že pád Varšavy bude míti da
ekosáhlý ' účinek na východní i
západní jeviště války
Londýnské časopisy v posuzo
vání událostí hledají nitku nadějí
'rohlaSují že německé vítězství
má větší politický než vojens
a strategicky význam Až císař
Vilém bude prý počítali shledá že
věnoval mnoho krve a mnoho ze
svého pokladu aby umožnil Ku
sům ustoupiti na linii která jest
snadnější k hájení Daily Graphic
soudí že pád Varšavy je velkou
ranou pro Kusko a jeho spojence
sužuje že Němci jsou v poměru
k Kusům nyní silnějšími než byli
pred dvanácti měsíci Bylo by
pošetilé znitnšovati toto vítězství
Podaři li se Kusům pří ústupu za
chovat! hlavní sílu armád pak
Varšava nebude Sedanem Stand
ard soudí že pád Varšavy zname
ná sice prodloužení války ale ne
bude míti trvalého vlivu na da'ší
vývoj událostí
'A německých pramenů docháze
jí právy že císař německý po
svém slavném vjezdu do Varšavy
prohlásí polo-autonomii Polska
Toto nové Polsko obsahovat i bu
de nejenom ruskou polskou část
ale i rakouskou Halič
Velké množství obyvatelstva
varšavského opustilo město krátce
před jeho se vzdáním a nalézají
se na cestě do vnitra Kuska Vel
ké zástupy přibyly do Moskvv a
jiných měst Utiská vláda naří
dila aby všemu obyvatelstvu kte
ré přeje si opustili Varšavu dá
na byla bezplatná doprava ih
íeíežEiuei léto výhody použilo
jenom asi patnáct proeent var
Šavského obyvatelstva (Matni se
odhodlali zůstati Také uttivtrii-
ta varšavská přeložena bvU do
Moskvy
Stávka v Kruppových s&vcdech
taiebniaa
pravý a Unm udávají U
v š in poiadatkitm tl'lau-Ua a
metiant v Krtippovýrh lávo-
d h bylo Vyhotthio j váiué
tá ve# V pf ílotHtté dol4 jut tip
vítalo bylo tak lahřánctio N'4-
lumká vojemU auionty prý iř
mřly aprávu Kruppovýrh dťen a
uy íimui ipiUom tiřprijťiHiiou
ku praeujwhk pn itfoíhh na
píwUtliU třehlo ltťii4it tHbpřlo
Hiaraoiatl f pr4 i Míkmí vlo
ntl do ari4dy a tyli to%Uui i
ruakou froalo V iWkWnMt tul
tf!k'K diluhi hkhraihi bvli
lnnaiai Váln4 iehiWI jk ny
ní donljl iiinvU ltlr jtJ mi
nulo V Krut tavk tátudiNh
rnij# m Ryiif m% { tu' v
lírk iikU#k
IIÉMCI JSOU STÁLE
HA POSTUPU
Serock při úitl řeky Buj a pevno
iti nedaleko Novogeorgievik
byly dobyty Teutouy
VÝCHOD BftEH VISLY DOBYT
Také na jihu Jsou Ruboví zatlačo
vání nepřetržitá trmádou ge
nerála Mackensena
Berlín oznamuje další postup
nikoiisko-německých vojsk kte
rá snaží so přeřízrioutí ruský ú
stup jtráva berlínská oznamuje
že Heroek jiři ústí řeky Bug se
verně od Varšavy byl zaujat ně
meckými vojsky a též prý pevno
sti nedaleko Novogeorgicvsk byly
dobyty Němci zaujali východní
břeh řeky Visly nedaleko Varša
vy Na jihu pak Kusové jsou m
přetržitě zatlačováni armádou pol
ního maršálka iMackenscna
Doposud ale není jisto setkají-
li se přítomné německé pohyby
jichž účelem je znemožnění ruské
ho ústupu z varšavského výčlen
ku h úspěchem Němci zahájili ú
toky na pevnosti Kovno a Ošovec
které jsou hlavní překážkou kte
rá musí býti překonána mají-li
Němci dostat i se k železnici ve
doučí z Varšavy skrze Vilna í
Dvinsk do Petrohradu Berlín si
ce oznamuje nepřetržitý postup
generála Mackensena na jihu ale
je jasno že v těchto místech po
stavili se Kusové na vytrvalý od
por a že postup Msckensenových
vojsk je jenom pomalý V celku
odvážný plán německý za účelem
zničení větší části ruské armády
vyvíjí sc jenom pomalu
Velkokníže Mikuláš má ve své
moci tři hlavní železnice vedle
těch které zbudovány byly od za
hájení války a tu se má za to že
ruský ústup proveden bude bez
jakékoliv pohromy Ale bude to
trvati nejméně ještě týden nežli
v této věci bude jasno
Petrohradská zpiáva oznamuje
yc Němci postupující na Kigu by
li odraženi mezi Ihina a Ekau V
bitvě pokračuje se na cestách vý-
lodne od I onievcse Útoky ten
loňských vojsk na pevnost Kovno
a Ošovec byly odraženy Němci
pokračuji ve svých útocích od
Narev liníe na celé frontě a vel
ké vojenské oddíly byly shromáž
děny jmenovitě pro postup proti
Loriiz a Ostrovu Na Bugu Zla
té Iipe a Dnčstru dochází nepře
tržité k dělostřeleckým bojům
Němci očekávali po pádu Var
savy zprávy o velkém poetu za
jatých ale až doposud zajato by
lo ihVo pícs 15000 IiiiKŮ šest lé
a devetašedesát strojných pušek
eox není kořist iif íbš značná Asi
100000 Kusů nalézá se v úhlu
tvořeném řekami Bug a Vislou a
německé voje snaží se postoupit i
od severu a jihu aby uzavřely tu
to past Petrohrad oznamuje že
tostup Neinců v kterémkoliv mí
stě vyžaduje si na jejich straně
velkých obětí Kusové znovus
skupují se východně od Varšavy
a tím teutonský postup značně za-
lržují
Sest teutonských armád podílí
se na tomto obkličování ruských
vojsk mezi aršuvou a druhou o
brannou linií ale vyjímaje oné na
linii Narev žádná neučinila ptíliš
rychlý postup Berlin osšem stále
prohlašuje že armády ruské ne
mohou uniknouti bc vclkýel
ztrát Angličtí vojiitštl odborní
ti ale jil včil jt"N'ořúdattý ústup
na noe lime je možný neboť Ku-
nove statečně kryji im všech tra
náeli úhtup avých vojsk
Varšavské pevnosti jel padlv
do rukou německého vojika jwu
temřf neposkočeny db ipravy
Berlina- Obrana Ivangorodu byla
alf Kuv í ničena diive nežli pro
vrdeu byl útup IWdky obou
hnuto pevnosti provťilly vykli
nt bcí Velkých ítrát a otlvrily vit
íiuu áidi a atřrliu itakhromU
dctiťhti v Natlavsl pro pottvlm
armád v PoUku NítiKétl vojcitill
kritikové soodl ja Uuov4 it) ni
pí išlí o dé hlavni i pHtl
po!kyh které v prvnWk opra
tib V t' htv HiUtri Pavlova
ly j n vrlké výhody Pruhou li
uú rukii npouuj #a príUI
tloioi maji ta K ia tumii il
wmIí a lakutiik-1 armády slaíí
k tttlriviit Uvim v ithK itlm ro
hlavnkh armi-l lotda ui1iío pm
liti na juýiH bojiiskk
Jlw ipá% l IWloa oanatuo
j # lrHM hy riié MaUr plkjr
kwUa jmtttovin bud a f itdníia yu-
vertiírem Vuršuvy ř prim lopold
Buvoraký který dobyl niínta asi
jmenován biido guv mírem vojen
ským Petrohrad klidné přijímá zprá
vy z bojiště v Polsku Pe tyto
velké neúspěchy carských armád
lid ruský neztrácí nadějí žo doc
leno bude vítězství Časopisy pro
hlasuji znovu že Kisko nebude ti
važovutí o míru dokud nedocílí
plného vítězství Úspěchů v Pol
sku docílili Němci jenom za obro
vitého napjetí sil které ponechá je
vyčerpané Kusko so probouzí k
odporu Neúspěchy v Polsku je
nom sesílily odhodlání vydrželi až
do příznivého zakončení zápasu
Kuské Časopisy poJotýkají žo ni
kdo netuší juké obrovité překáž
ky bylo nutno překonávali Kusům
hned od počátku Jednou z nich
puk bylo čelení podvratné prát
německých agentů jimiž se Ku
sko hemžilo Tito snažili se poško
dili ruíke zbrojovky a pracovali
jinak aby ofensivní sílu ruského
vojska poškodili Jak oznamuje
londýnský časopis Daily Mail ti
síce beden jež měly obsahovali
střelivo obsahovaly smetí když
na frontě byly otevřeny Tato
práce přisuzuje se německým a
gen túru v ruských zbrojovkách
Kusové nyní odstranili většinou
tyto záškodníky a opatření bylo
učiněno aby podobné případy
budoucnosti se op'ikovatí nemo
Německé naděje
Nyní kdy Varšavu nalézá se v
jejich moci prohlašují Němci že
válka skončena bude ještě před
zunou Ucckavíi se ze čísni Vi
cm co iieidiive odenere se do
Berlína kde konat í bude se kou
terence ministrů v které - bude
rozhodnuto jaký krok zahájí Ně
mecko po varšavské kampani K
rozhodnutí tomuto dojde dříve
než shromáždí se říšská rada jež
zahájí zasedání dne 17 srpna —
Praví se že tolo rozhodnutí bude
míti dalekosáhlý effekt na výsle
dek války Německo věří žo jeho
nepíátelé jsou nyní nakloněni vy
jednávaní o mír a tato domněnka
j založena na následujících bo
dech: 1 ruská ofensiva bvla
ochromena na dlouhou dobu U
Ze Anglie a Francie uvědomili si
neschopnost vytlačiti Němce z
francouzského území J Že Bar
danelly nemohou býti dobyty 4
Že balkánská situace je pro cen
trální císařství uspokojivou ježto
Bulharsko dle nejiepších infor
mací dulo ujištění žo zůstano ne
utrálním až do zakončení příto
mného zápasu Tento optimistu je
sdílen také Kakouskem ťařihrad
oznamuje že situace je uspokoji
vou a ze turecké zbrojovky jsou
schopny nyní zhotoviti tolik stře
liva co jejich armály potřebují
7mei neobávají se že Kecko opu
stí svoji neutralitu Oznamuje se
ze premiér enizeios líiery co
nejdííve vrátí se k bývalé své mo
ci shledá nemožností získati vět
šinu pro svůj válečný program
Jiné zprávy sdělují že král Kon
stantin se rozhodl že zachová ne
utralitu až do zakončení války
Do Berlína prý došly zprávy že
Kckove na Krétě a Cypru si
stěžovali na špatné jednání s ni
mi se strany Angličanů Jedna
zpráva oznamovala že anglický
admirál Mark Kerr a dvacet ji
ných námořních důstojníků kte-
íl obstarávali výcvik řeckého ná
moínietvii vrátili se do svých do
movů na žádost Kecka Tyto po
s'etln?jší zprávy poněvudl po
cházejí z Berlína je dlužno při
jmout i s reservou
Bojo na xápadi
Na íápttdé po celý lýdeu do
cháitelo k drohnéjšliii Lojům kte
ré vitk Žáilllé struné nepitiieUv
iáilnýrh louoruhiuluéjiieh výled
a ů K prudtMm toijům došla jme
novitJ v VoKv4ilt kda néuirtké
vojika lahájdo prudký útok Ta
íUká iprá4 oznamuje j ic
thny ňtitky v léehto uUtvh ty I v
odi'K ity MeniícU lUiuVhů ihtei
tdt Nítwťi v ArjjoutiáťU Bylí ale
Wtinoii vytUceiti a dohytývh po
e linyh Vrt li UUlotl tu io
byla V tojhh dótwJť!-iVyh
pikraSij n# ua nU lum
Ctly ivél irampl apadoa iy
ifh hdT kdl V píidi luitio
4v)'ťařk(ř l-yhnoy l k Dra iVtra
llťtniko
Malý éopa %! Sv'tlu"
pojtiivi o tuw iHuttliH ho
ivUrtoa iMiiAuitu H tvou alrva
lUlkrm na Dr )Wr Kať? my 4
IV i—-2- Ha lloyn Aw
MHY OZNAMOVATEL
1'uJ tímto fcLjftviula avafajAit
jiu i6ii4 iifukl eiuiiiHitt j
koi l7Jjm m — J'u4 a —
Kwujl eb vuinf — jjjjj
m — ald Za oíiámky r Uáw
OxiíMiiivCNtnli joíitám m JuJoO
uvuřjníul 1 cbl m kníilé šhvo
— latii dllka iméltk m Ml m
thivo Mijt II drtazy Lytl uUt
ováoy na administraci oinumn
vtt-l omni poiVivni kin braditi
()iiánky uvJni Jm lebdy
Ja IJ ubřirn iMloíii — jinak zů
donou niipovilninuty — Mtinštcb
oziiáini-k tici xa Síío nfřijliii4iiifl
Nupííld i omiímkii Ji-lé duin
ořt#jt flor ( tolo koli
krfit jiřpji-ta l mltl onáiiika u
veři-JiiAnoii obnoi přilottd a ukm
£oUel# H vyli'dkm Jíntí buda
ta v(c nel ilíjin íhiplry a
dremijte na: Pokrok Tiitil Co
HJ7H19 Ro 13 Ulr Omifaa
Nclirniika
NA PRODEJ
1'hZLlE KOL WILLISTON N D v
okrem Wíllímiu ua dráe Ornut Nortlj
ern i'flni# doj-nt c Bt pnul i Chira
iem a tidioiiiolikým pubřczini rom
Icy a pfknoii polohou boliulá pf da jí
lem vrupod dobrá voda: Jlojnfi úroly
obilí kukiiice a vojtiišky Uobylk&r
řtví i iiiN-kuřcijf proHplvá Lai-lnó ulili
ra v v dobry odbyt ÍSkr 13—
dle yn}ínií neb vzdlileiiodtl oI driliy
t-Sverni Ildkota umínila velký pokrok
pOMletiif-h 10 vřnujto jí víra pozor
iioxll krnlano Tizniví platební po-l
minky! piíte- charle Eftilčka Box
?10 WUlinton No Dsk — Advurlinn
ment VJtř
SEDM TROCENT vyj-JMklitfl
nu viiio pniitzo uliicufi tm bc
JICÍIIOU jlHtotll I) Hilllkl-lít Jíl-Jll
ty Iiivi-Nliiu-nt ('oinpany v O
maze HpoleínoNt jeitt inkorpo
rovum pod ikony kUtu
branko a jejl ňupri h jet tiej
lejiílm diikiuom řa byla žalo
žena na julrnvýrh r4klade:Ii
NyncjŇt iiiohovítoot preit mílii
on dollaru Dividendy jru y
plňeeny dvnkrňto rok vždy
nu 1 ledna a 1 řeivence —
liližíí podrobnohti na požidiní
d-!í K J Kntik nebo J C
Hychnovuky rastupci Hankom
fcoalty Inventmont Coinpany
''round Kloor Ilea Jildg Oma
Neb — AdvertÍHement 'i t ř
MÁ LO potřebovaný 2 II P eanolino
Vý cnflne ía $3000 ]2M Houtl 14 SI
Advertinetiient -i!) tře
PftlJME SE
rítIJME SE IHNED FRADLENA-
Mi Jeden den kiiídi-bo týdnu Mzd
leniie fivolejl) telefonem! Itnmrli
(iHI) — Ad ertiii-iiii-iit l i
DB LEE W EDWAIIDS — léíl n„
tarébo řpňsobu po Klolotl v Cw-búch
m&mClio "napravovAnl" Tento rpů
ob léíent je úplné be loků a M-tká
v& ho a volkým úspí-t-heni HMri lí
vám níco nwbte s "napravit" a
budt-ts ph-ivi-díeni Jeo W Kl
wardH pokoje od I do S si ' Kar
nam Htr„ Omaha — AdvertimmiHut
:t tn
PfiUME IHNED TEACI NA TAK
ME — Mladý tdravy il0y Kl-8jui
prAl by ní priM-ovat na furinA Kd
knijaiiň— rolulkň potřeboval bv utulénu
poetlvílio děliitka — po pflpadó ua e
lý rok ne-lf p na: lly Vuha 1(11
h 0 Htr Moutli Omaha Nebf-Ad
vertinenn-nt 3 3p
1'RIJMOU SE a MLADÍ MUŽI ua
byt — v !) H(l jii„ 12 ul tílmi
— AdvertcM-meiit 1 řp
rltUMOU BB dívíat J5f06jt
1'iufla J-! Omaha Papar řt-k lo
IH a Mart-y ul Omaha — Adv-o
ment 1 4i
vu4 v 4 'I4ui vwha irřn u VI
Mary Melnu-r Lak
A n J
ti(k
- A-lvi rti-HiBit
SloupaMiřacky
ll VMCOSJ ~0w4 tf
HOBTIN ff-i
tlaa Ht MMUwai
Vk-ha druU tik4Vl f4 fcUtt
'I'1 íalkf tlil k tura _ fw)l
C H Kttbitt
rrlvníl i veřejný notář
lia a tlk ttJl
t tk iir
i l-a fiat oaks
cmaruco rcurict f
MlhiNliťIU
0a4M M Nka i WtUU
av Naa
a t aayau iw-ua J7