Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 11, 1915, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    0 ím
UOK ZÁPADU
KJOZŠtŘENÍJŠt A
NEJLEP&t ČESr
TÝDENNÍK 4
0Ě8T ADVBRTBMO
MEDIUM IN THE
O RE A T NOK TIIWES f
v'
'
i
VĚNOVANÝ ZÁJMŮM NAŠEHO ČESKÉHO LÍDU V AMBRICS'
ZALOŽEN B 1871-ROČNÍK 45
V"
OMAHA NEBE DNE 11 8RPNA 1915
ČÍSLO 4
POK
IIÉMGI OBSADILI
PRAGU U VARŠAVY
Německé loďitvo učinilo útok na
Rbju ale bylo odraženo dle
zprávy x Petrohradu
BYLY UČINĚNY Tfil ÚTOKY
Loďitvo nepochybně chtělo ipolu
pracovat! a pozemní německou
armádou v okolí Rigy
Ruské pokusy o setřesení tcu
tonských klepet na bojišti v Pol
áku jsou doposud lila vním před
mětem zajmu Rusové nu svém ú
stupu k novým liniím zadržují do
posud úspěšně tcutonské voje
jichž postup je nyní velmi poma
lý Všechny dosavadní úspěchy
oznámené z Perlíne nenasvědčují
doposud tomu žc podařilo se ně
meckým generálům obklíčili větší
oddíly Rusů a znemožnili jejich
ustup Je Biče pravdou ze cesta
pro ruský ustup se úží ale dosno
je dosti Širokou aby mohl být
proveden ústup bez jakékoliv važ
nější pohromy pro ruské armády
Nejposlcdnč jsi význačnější u
dálostí je obsazení Němci předmé
stí Praga u Varšavy Kusové po
vyklizení Varšavy ustoupili na to
to předměstí a snažili se znemož
niti Němcům posta"ení mostů přes
řeku Na tomto předměstí nalézá
jí se velké stanice ýeleznie vedou
cích do Petrohradu a Moskvy —
Patrně Rusům jednalo se o odkli
zení posledních zás b jež nalézá
ly se na tomto předměstí a z to
ho důvodu po tři dny předměstí
bylo hájeno proti útokům něme
ckým O bojích v tomto předmě
stí nedostalo se mnoho zpráv z ru
ských pramenů ale všechno tomu
nasvědčuje že bylo nutno ustou-
piti poněvadž německé linie ry
clile stahovaly se k sobě
Varšava je nyní špicí obrovské
písmeny V jež tvořena je řekou
Na re v na severu a řekou Vislou
na jihu Německé linie utvořily se
podél těchto řek a němečtí generá
lové Činí pokusy aby linie k sobě
přiblížili Pruh území kterým Ru
sové mohou nyní ustoupiti jo je
lioni asi třicet mil široký Vedle
toho jak Perlín oznamuje Němci
nepřetržitě dorážejí nu ruské pev
nosti Kovno a Lomza snažíce se
přistoupiti k hlavní železniční li
nii vedoucí do Petrohradu Novo-
georgievsk je jediným místem zá
pudně od Varšavy v kterém zů
stala ruská posádka Perlín ozna
muje že pád této pevnosti možno
očekávat! každého dne neboť je
již obklíčena na třech stranách
Rakouské zprávy oznámily po
rážku Rusů v neděli nu linii mezi
Luhartovem a Mieehovcm jejíž
důsledkem bylo vražení klínu do
ruské limo severně od Lubarto
va Jednu část Rusů ustoupila
iiřert Viepra u Leskovic a druhá
okolo Micchova směrem severo
západním Pude li tento klín váž
ným ohrožením ruského ústupu v
těchto místech není doposud ji
sto Rakušanům operujícím v
těchto místech podařilo se ani
jmouti asi (1000 Rusů
Přední (práva t Petrohradu o
miumoje it flotilla německého
loďstva Mft4vajM i devíti váleč
ných li( dvanácti kiUniků a
značného počtu lodie torpédových
napadla vjeřd tlo pil-Uvu v Rixe
v neděli alo V Jud bU odražena
Jeden německý křUnik 4 dvě tor
pédové lodic b)ly poškoíeity —
Kdyby hčWťkým hnlim podaři
la n vniknout! da řUivu mohlo
by poskytnout! vydatnou pomoc
li-iueekčinu juuietiwUiuu Vojtku o
erujb Imu v okolí Uujy ' toho
diUodu podotknuty bvly nčiu
vkýwi Ividuhcm Iři Útoky aby {
kin tup da iáltvu Uuiké
válečné UhM v Jtit-tiuhd& odra
idy ni-pHtřbv I5atin4 při Unu
l-rluílt lkých Itrát A JUdll I
jwk Mi ntyl Hmmi
V Uutdýně panuj nAMed '
teuUMtitt }HÍ#iťl h lékimčcld
kMp4u4 v ldku irKiuiu t i
8tbk pkul tak f iti
pliay pujneči pro jarní kp
Kdvhy ntUřila tutoikým
pvij'ovií i4Uuti HiUkit pk
zaujali by velmi přízniví strate-
(fuké postavení a snadno podaří
lo by jim získali passivní ano
bo aktivní pomoc Ibilhaiska v zá
jmu dostižení Cařihradu čímž do
cíleno bylo by přímého spojení s
Turky Pro tuto příčinu obnově
no bylo trojdohodou vyjednávání
s Rulharskem
Na Oalípolském poloostrově do
chází k bojům nepřetržitě alo žád
ná strana nedocílila v posledních
dnech úspěchů
Na západním bojišti došlo k
prudké bitvě dělostřelecké u
Hooge kde vojsku francouzské
mu a anglickému podařilo su do
býti německých zákopů na frontě
1200 yardů dlouhé
Turecká válečná loď Kheyr
Kd Din Harbarossa h ponorem 9
900 tun byla potopena ponorkou
spojenců dle úřední zprávy v
těchto dnech vydané tureckou
vládou Jedná se o bývalou ně
meckou válečnou loď Kurfuerst
Friedrich Wilhclm která byla
tureckou vládou zakoupena Tu
recká zpráva zní že většina muž
stva lodního a důstojnictva se za
chránila Loď tato byla zbudová
na v roce 18UI v Štětině v Něme
cku a prodána byla Turecku v ro
ce 1ÍÍ10 Posádka její měla asi (ÍOO
mužů
Zpráva z Milána udává že Ně
mecko pokoušelo se uplatili Ru
miinsko aby získalo od něho dovo
lení volného průvozu zbraní a
střeliva do Turecka Zástupce
Kruppových závodů z Essenu do
stavil se do Pukureště a nabídl
rumunské vládě šestatřicet batte
rií dělostřeleckých se střelivem a
2000000 liber ostnatého drátu
když bude dovoleno aby střelivo
určené Turecku mohlo býti pro
vezeno Nabídka tato ale byla na
zakročení anglického vyslance od
mítnuta Zprávu tuto poslal časo
pisu Corriero Della Scru jeho bu
kurešťský korrespondent
Itálie prý pošle (i"0000 vojáků
během příštích tří týdnů buďto
do Francie anebo Dardanell dle
prohlášení kapitána Viktora Del
Franctise který v minulých dnech
přijel do New Yorku Důstojník
vypravoval že v Turině nalézalo
se 500000 vojáků když město o
pouštěl Více jak PíOOOO vojáků
nalézá se v Taranto italské ná
mořní zákliwlně Kolem 150 až
200 transportních lodí je připra
veno k dopravě italského vojska
tam kde ho bude nejvíce třeba
Kapitán Del Franctis přijel do A
meriky aby zakoupil kožené zbo
ží [iro italskou armádu
Přes to že nedávné zprávy o-
znamovaly dohodu mezi Pulhar
skeni a Tureckem turecká vláda
činí přípravy aby mohla se posta
vili na odpor Pulharům kdyby ti
to provedli útok na opevněné li
nie před Cařihradcm Turecko je
přesvědčeno žo zbytek jeho evrop
ského panství je vážně ohrožen a
proto koná rozsáhlé přípravy a
by mohlo se bránit i útoku ze za
du Pinie Drinopol Lule liurgaii
('atuldža kde učiněn byl by po
kus o zůstavení bulhurského po
stopu je sesilována Pít Uosporu
opravují se rychle pevnosti aby
mohl býti zrtNtttven postup Rusii
kdjthy tito operovali spolu m Hul-
itiry Opevnění Drinopolu a l a-
tabUe připraveno bylo v posled
ních ilneclt o tčiká délt jichž by
lo použito v bojích na (ialipol
šikém poloostrově Zclďuifo byly
m iťcny by tato děla co nejrychle
ji bylo možno dopraviti pět v
případ potřeby Němečtí důtoj
it ti-i řídi tuto práci Na ptáci tč
to Mičitt tiAni jHit hlavně lidé
ickovA a Arméni
ftttko napadne Bulhartko Jettltie
toto vypoví vilku BrUku
Zprav Ucutcřiixy kanetdAiV 1
Atlicit fcdťhije ie řecké čttpiy
ci rozdílu utruti při pnusui
turecku httlhitrkk didutdl' prohU
ittjl n v lont píipudiV lt Hul
hr%ko přata bv t it padnout i
StUkii ftik by duVAittKv h tb
ku řeck4 dohmU iell prAidnýin
!(ivrtu a l potioáitu bb by
in iV rti ihKVkU Hrbakti ku
iHOtuM-í bťiodkladnd správu te
Ženevy ud4v4i 1'tvhliiťiii i
ti llit!lrtrkťiu Torvokcm diMlt)
k dokoU j' pipírtíii4 ti!ooi (h
zettou která praví že ve vyjid
návání sc jiokračuje a ?n mpoř
dání nových hraníc spočívá na r
rovnaní několika starycli spoří
Časopis tento podotýká žc Nenič
cko v této záležitosti souhlasí
Tureckem
Německo vzdalo le naděje že do
Btane te mu pomoci Rumunflka
V časopise Tagcs Zeitungu vy
cházejícím v Perlině uveřejněn
byl článek hraběte Ernesta Ke ven
tlowa v kterém srf praví že Ně
mecko nemůže očekávat! ničeho
od Rumunska V článku se praví
že přátelské spojení s Rumun
skem které učiněno bylo posvát
ným tradicí a na ičmecké straně
pevnou důvěrou jíž neexistuje -
Pisatel poukazuje V tomu že Ru
muško odepřelo dovolili vývoz o
bili a průvoz stři li va Turkům
skrze jeho území vkoliv prý Ru
sku bylo dovoleno aby oslalo
střelivo skrze rumunské území
Srbsku Očekávalo se praví žc
Rumunsko bude se snažiti splniti
smlouvy nebo aspoú zachová přís
nou neutralitu ale stal se právě
opuk Rumunská neutralita by
la "zlomyslná" s tendencí vatou-
piti do zápasu na straně nepřátel
Německa Pisatel nic je toho ná
hledu že důležitost rumunské po
moci proti Německu a Turecku
byla zračné zmenšena Před ru
skou porážkou v Haliči prý Ru
iiumsko mohlo býti důležitým vo
jenským činitelem ve spolupráci s
Moskaly ale doba příležitosti mi
nula a politická a vojenská hod
nota Rumunska juko nepřítele
Německa rychle upadá Článek
praví žc doba kdy Rumunsko mo
hlo býti považováno za důležité
ho činitele ve vývoji balkánské
situace již minula
Většina raněných se pozdravuje
Německo shromáždilo pečlivě
statistiku úmrtnosti mezi raněný
mi vojíny v bitvě a z této vychá
zí na jevo že plně 88 procent sc
jich pozdraví kolem 2 procent u-
mírá a kolem 10 procent stává sc
k dalšímu boji neschopnými Mno
ho z těch kteří prohlášeni byli k
další vojenské službě za neschopné
a určeni byli jenom k vykonávání
podružných prací a k hlídkám
pozdravilo se prý během doby
tak že znovu na pole váleční'
mohli bytí poslaní iemci při
znali že měli 852000 raněných Z
těchto 88 procent bylo schopno
zaujnioiiti místa 111 válečné linii
během poměrně krátké doby An
jrlie a Francie ale mají za to žc
německý odhad raněných je při
liš nízký a že ve skutečnosti mělo
Německo lfjiitiOOO raněných z
nichž jenom t(i procent pozdraví
lo se úplně Němci až doposud
přiznali 2jt'l(MM) mrtvých ale ve
skutečnosti bylo mrtvých 4!0000
Německo celkové svoje ztráty na
mrtvých raněných a zajatých 11
dává na l5(j7(00 To jo ovšem vy
ložené snížení ztrát a seznáme to
ihned porovnáváme-li ztráty ma
lé armády anglické které byly
I28MH) Itcach Thomas korres
poudeut časopisu Daily Mail kte
rý v poslední době porovnával
ztráty jednotlivých zemi prolila
suje že německé ítráty musely
býti nejméně jOOtlOOO a rozdělit
je je následovně: Usmrcených
t'10000 raněných lliMUOO u po
híciovuných 1855000 Rakouské
istráty udává na 1175000 u ruadě
luje je mUlcdoHič Usmrcených
lut0( mněných UIOOOO po
h ic Jo iiných 1855000 Turecké
Ktráty mlhadujo na :tl0Ot a nice
I51HX! smrcených UOIMMI raně
ných a UMH pohřc4ivauVťb
t Vlkové Ktráty Německa I5ikou
U a Turecka byly by tudii
?Viou
Car rutký odmítl mírovou
nabídku
Km repundí nt Uťtttrrovy pr
vinUjík ktii-lue U1U4IUUJ0 1
pí-1 roli 1 rtdn 1 Cmopm Itutirm t!
icttm dnldl l hodiutt íritéhii
praiueoe h iiěmevkjí vlml učinil
v louuibin týdnu mírovou ul
in Kuku přttiediuctbn dán
k ha krib Kr4U dUMmtt d t
tl udpovfdi odmítavý Mci
-mi k'io a Uuoki ut dUUi k d l
HihU 11 V mí ni valcčnýcK M jatci'
k bjia nr hopnývh Také i#
zi Rakouskem a Riskcm dojde k
výměně válečných zajatců Dle
časopisu Novojo Vremya úřední
kruhy petrohradské zvěděly o na
bídce německé a mluvilo se o ní
otevřené v předshch sněmovny
Časopis tento praví Žo Německo
nabízelo Rusku Halič a sarno po
žudovalo pro sebe západní di
strikt Polska Zástupce zahranič
ního úřadu fllo prohlásil že v pří
tomné době není řádné možnosti
vyjednávání o mír Také členové
dumy měli za to že tato mírová
nabídka není hodnu uvážení Vše
obecný výbor jmenovaný pro sor
finišování ruských industrií pro
vojenské potřeby zahájil v minu
lých dnech prácí pod předsedni
ctvím Alexandra Oučkovii býva
lého předsedy dumy (lučkov
prohlásil že Rusové bude-li po
třeba budou ustupovali třeba až
k Uralu Půdou bojovali třeba do
posledního muže alo musí docíli
li vítězství
Oorice brzy padne
ilalská válečná úřadovna o
znumuje že Oorice nalézá so před
pádem Po neobyčejně tuhých
bojích podařilo se Italům dobýti
hory Sun Michele která vévodí
Oorici Pád Oorice jež nalézá se
dvaadvacet mil severozápadně od
Terstu možno očekávati každým
dnem Na celé italsko-rakouské
frontě došlo v minulém týdnu k
neobyčejně krvavým bojům Ra
kouská válečná úřadovna prohla
šuje že všechny italské útoky by
ly odraženy ale Palové tvrdí že
docílili pozoruhodných úspěchů
Řecko nechce povoliti Bulharsku
Diplomaté trojdohody snaží se
zo všech sil docíliti dohody mezi
balkánskými státy u získali jejich
pomoc v přítomnem zapasu h Me
meckem liakouskem u Tureckem
lbii bursko trvá na svých původ
ních požadavcích aby byla mu
vydána část Macedonie které
stali se pány Rekové a Srbové —
Kecký premiér ('ounaris v minu
lých dnech prohlásil že Kecko
nemá v úmyslu povoliti požadav
kům Pulharska a zříci se požado-
ané části Macedonie To považu
je se v Perlině za důkaz že mezi
belkáiiskými státy k dohodě nedo
jde a že Rumunsko Pulharsko a
Kecko budou nuceny do skončení
přítomného konfliktu zachovali
neutralitu
Činnost amerického červeného
kříže
V minulých dnech bylo onáme
110 ze ainciicti icKari a osetrova-
lelé a ošetřovatelky povoláni bu
011 z evropských bojišť dne 1
njna neboť ioklaIua společnosti
mde pomalu prázdnou K této
právě Mslotý káitie že americký
(Vrviiiý kříž věnoval na pomoc
nou práci v Evropě více jak $1-
ii 10000 Dle uveřejněné zprávy
Ui7 osob bylo zaměstnáno v e-
Mopských zemích na práci po
mocné 'A tohoto počtu bylo 71
b kařú a 25:i ošetřovatelé a ošetřo
vatelky Srbská zdravotnická
komise měla 11 čb tiy
Francouzšti námořnici na Haiti
So souhlasí ni Spojených Státu
iiiincoiuŇti náutointci byli vylo-
éni v Pott au Prince na Haiti
kde před několika dny revoluci
via svrieiiii vlidi a bylo nutno
vysadit! uinetické námořníky by
udržovali poiúibk Oddíl fntii-
otiských námořníky t kíiiuiku
IVncmtc chrání uynl ftuiicoiukt
vynlaiicctvl ll kterého president
(uilUume Vta4n bl lotou
vboui'vnci'i a UMurccU Žádost u
povoleni indimny byta oUna ď-
Wrtshiutftonu ťtancoiuskúit vy
íiinccmt aiHHMiínký vylttinť
pioj-tfVtl liáhled e tak indrid e
biťtitriia amerických iiAiuoíidků
l' obdiÁnl jádti itkretář Da
iii'! kitf rovni e ftekrtUicm
I nliMlnfvliV I rtlisllirf plohtAsil
Je ncnl ililiivi h nAmiti k prti vy
holeni loalelui tuldlht flMItcou
k'ch luiiifi uikrt a lt i I10V kont
Uk ('- tilu luiuoluMl oU
i MUtmtdmiralovt ťaiibutti
tib haiii ihi aby jnnikytl
n ouo při vvMtov4id frn
ouikyph nlmofidků Míto Pit
tu Princ jn nvid klidní K v
ilrwnl rHblie h-Uh bjl li
leči A Joď ('oniectieut 500 ná
řiořníky jakož i loď nemocniční
Kolace a tninsportfií jiarník Han
coek Dlší posily budou poslány
dojdc-lí k obnovení útoků na mě
sto revolucionáři Američtí ná
mořnicí zůstamm na Haiti [10 tak
dlouho dokud úplně klid a pořá
dek nebude obnoven
Bitka mezi Mcxikány a
Američany
Mezí mexickými bandity a le
xasskými rcnéaři došlo ku dvěma
bitkám o NorittN Tex v neděli
večer dle zpráv jež došly do
peownsvílle jež nalézá se šedesát
mil od jmenovaného města na se
ver Telegrafní operátor z Norias
telegrafoval o pomoc K bitkám
došlo v půl sedmé a v půl deváté
večer Při těchto bojích šest Me
xikánů hyo usmrceno a tři Ame
ričané raněni Asi '$00 mexických
banditů překročilo hrunice a roz
dělili se na malé roty Do Norias
rychle dostavili se okolní renčaři
ku pomoci a také setnina B spol
kové kavalerie byla tam poslána
Níkolik zvláštních vlaků s pomo
cí bylo vysláno k Norias Dle po
sledních zpráv boje s bandity
byly obnoveny
Dva lidé usmrceni při automobilo
vých závodech
Při automobilových závodech
uspořádaných v Dch Moines ía
při otevření nové automobilové zá
vodní dráhy dva lidé byli usmrce
ni v sobotu minulého týdne odpo
ledne před zraky četných diváků
a tři vážně poraněni Krátce po
zuhájení závodů Joe Cooper ze
Kcbring O jedoucí vc svém Se
briritf automobilu přejel po vý
buchu gumového ráfu závodní
dráhu a spadl pod hlavní tribunu
Automobil se naň překotil způ
sobiv jeho smrt okamžitě Jeho
mechanik (leorgv Peil poraněn
byl vážně byla mu zlomena dvě
žebra prsa podrcena a utrpěl i ji
ná vnitřní zranění Wiliani Chan-
dler z Fair Ilaven N 1 jedoucí
v Deuscnbcrg automobilu prorazil
drátěnou ohradu při čemž auto
mobil se překotil Chaiidlcr u je
ho mechanik Matirice Kieler ze
St Paul Minu ocitli se pod au
tomobilcni Oba byli vážně porn
něni a dopraveni do nemocnice
kde Kieler svému zranění podlehl
Vyhlídky na mír v Mexiku nejsou
valné
Vyhlídky na uspořádání záleži
tostí v neklidné mexické republice
nejsou valné Diplomati latinské
Ameriky kteří pozváni byli ku
pomoci vládou Spojených Států
mají zcela jiné náhledy o plánech
v zájmu uklidnění republiky jižně
za řekou (Ininde nežli úředníci
Spojených Států Diplomati tito
jsou proti jakémukoliv zakročení
a žádají ahv poražené struně
"eieutilikň" byl dán hlas při re
ortfanisaci vlády Administrace
Spojených Států nepochybní nyní
lituje že latinskou Ameriku po
zvala do koiilereii-e Hlavním ú
čclcut tohoto pozváni bylo rozdě
lit! zodpovědnost za jakýkoliv
krok který v zájmu uklidnění
Mexika byl by učiněn Diplomati
jižních republik patrně so domní
vají že americké zakročeni v Me
xiku má ta účel expansi Admini
strace Spojených Států je toho ná
hledu ie "cieiitiťikové" kteří od
straněni byli mexickým lidem ne
měli by iititi žádného hlásit při ii
xovátti nově vlády Má tu to že
ťarraiua Vitla a Kapttta a jmi po
tiuihali při vvpiuováiii této ktra
ny a tiáulcilovně maji plné právo
podílcti se na formaci nové nic
aické vlády Vláda uul do-
cil iti doriuHiménl lne i plit umný
ml Vůdci mexických fiik I tth li!
ktet uk f ji tu iielai i ťurriiltM
patrně ná Jed ke 10 posledních
njvýťh itiViů j iietddoinitý a
piejcí ni íhy Vilh a Zfpíit4 e
beípouilitečiií vndtlt Tvřdi htá
le áe v jehu kontrole m iilťA
vétiui Mexika a ih jenom on Je
vhopťít oluiiívitt (rxabni vládu
SnéH iUkti tiiuAul Udy
spujťHVvH Hlátl K nov á koďe
HMiei diplomati Spij'nýťh Ht4t A
4 Utilitk Ameriky dojl V# kři
tu lohota lýdna v Nw Wku a
iMkav4 ♦ I na léto dijd k
ivdjjtké deltodA jk budí V bu
doiieností v těchto záležitostech
jiokračováno
Zvýíení mzdy dělnictva ve
zbrojovkách
Téměř všechny americké továr
ny zabývající se výrobou střeli
vu zhraní a jiného válečného ma
teriálu povolily v minulých ně
kolika týdnech zvýření mzdy své
mu délnictvu Pčhem minulého tý
dne Jietlchcm Steel Co v Petle
hem Ph jio volila svým 17000 za
městnancům zvýšení mzdy o 10
procent což vejde v platnost i
hned Odhaduje se že toto zvýše
ní budu činili $1500000 ročně —
Při oznámení tohoto zvýšení mzdy
prohlásil president E O Oraee
že zlepšení obchodu a loyalita děl
nictva umožnila toto zvýšení Ta
ké v jiných továrnách došlo k
zvýšení mzdy což nasvědčuje to
mu že zaměstnavatelé snaží se če
lili stávkovnímu hnutí které mě
lo býti vyvoláno Sude kde pracu
je se na kontraktech válku vedou
cích zemí evropských Internaci
onal Motor Car Co v Allcntown
Pii oznámila 20-proeentní zvýšení
mzdy pro 1500 svých dělníků —
Locomobile Company of America
jez mi závody v Dridgeport
Conn dobrovolně povolila zvý-
ňení mzdy svým dělníkům Také
zaměstnancům Oolt Patent Fire
Arnis Manufaeturiní? Co v Hart
ford Conn povoleno bylo 12 a
půlprocciitiií zvýšení mzdy Stand
ard tni to povolila JO-nrocentm
zvýšení mzdy svým zaměstnan
cům v Rayonno líayway a Jersey
City N J Zvýšení toto so týká
7000 dělníků Zaměstnanci Ale
xa uder Smith and Sons Carpet
Co v Passaie N J byli v minu
lých dnech příjemně překvapeni
když dostalo so jim zvýšení o 10
procent Wolverine and Mohawk
Copper Mining Co v Calumet
Mich povolila 5-proecntní zvýše
ní mzdy což rovněž bylo příjem
ným překvapením pro zaměstnan
ce lake jme továrny a doly zvý
ší mzdu zaměstnanců svých v ne
daleké budoucnosti
K chystané konvenci guvernérů
Ve dnech 25 a 26 srpna bude
se konati v Uostoně konference
ííiivcrnérň na které dle dosavad
ních přihlášek soudě bude se po
díleli osmačtyřicet nejvyššíeh
státních výkonných úředníků ze
mě Vojenská připravenost pro
národní obranu bude hlavním
předmětem rozhovoru guvernérů
Rozhovor tento zahájen bude gu
vernérem James P Ficlderem z
New Jersey který přednese řeě o
vztazích státu k národní obraně
Vedle něho promluví o této otázce
celá řada jiných guvernérů jme
novitě O S AVhitrnan z New Yor
ku F U Willis z Ohio E F
Duiine z lllinoisu E Lister z
Washingtonu a W S Hammond
z Minnesoty
Preaidentská volba na Haiti
odložena
Volha nástupce presidenta repu
bliky Haiti generála Yilburna
(íuillaumea který usmrcen byl
vzbouřenci dne 28 července byfct
odloženu nu dobu neurčitou V
republice panuje poměrný klid a
jenom tu a tam dochází k menším
výtržnostem které američtí ná
mořnici hca velkých potíž! mohou
potlačili
Italové na tavoláixí tpěchaji tvé
vlaati na pomoo
Italnký konxid v Chicagu laslal
do Omahy výívu aby viicluii Ita
lově kteil jnou xnámi jako lábu
níei navrátili e ihned do vé vU
ti a ivedli ihraně proti jcjl ne
přálelňiH (Mhadtljtí e iu v Oun
ie a Mtutrt liutaio luu na Ita
lů ti nich) Stl v i jo ÍM iiM rvi
tě m j-ou usobiU lití píihUnitl
AI posud kolem nU UlHtidechlo jich
prvi výivy a mlejili du vá vinuti
kdn u Vseh pUtlaV di íbruul %
ptihlíUili Výiva kn-rou uynl o
kU UJÍ blldri snad tott jHwl dni
a bud lut-adat aby tvi4ti!i no
Viiehld láloinlei jt jou v v o
j l%kém klJtíl MiumÍ a lVlib
nuilA kteří povinni juni vojt imkťo
tulhě ktalt m !e# jíl nWany
Sjvj Stitů niemčnJ ab vtUna i
nich navrátí e do tuliu ku vvm
pbikíitn lu ohledu na ti i j 11
vdčnj teto n ni)
i wttia(ajWi 9#si'"v -ý-i -