Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 04, 1915, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK DNK 4 MUHA 1915
8rae 9
H Z23NS1KA
MATČINO POLÍBENÍ
Mrm I'Ubtur9TÍ
1 UUé r roučí matky j'ilileuii
UH! V kVtA tl6 roVIIO llťlll
j ii e tritia eleelm iuéI íi stl kvóty
jen tvéj d rodí vf-íué I4k vnt
Kdy Kff& Jiiko lbiíeiiéjl
Kly Itéitla veHAÍm olka mu slkvijf
u matUka kl jiollliaiii jtluuel
mih Hukni rty ilrolmó v toue viouml
A mine efftteivl život volá v njucliu:
iw: úumíveim xítra v bouře dechu
iim ríiíl kvity tiluv kol tl uklinl —
til tm trnem bolu ticjc rauí
Na iruv6 áUxtl junt co iivut k)t'i
to h vřla Jon jit baiue kotva viti
no prsv4 I zinku tu již roll fcítf
to hvizdy 4f ~ ta iieiliíejo — ji'n kvítí
To elA ti květ! — Vilik nermuť iluito vnjt
vžijjrť koorlo junt jrí vAoeky žaly hojí
J li malířka kly k rkl ifitinkne W
n k co ti po vSum co ti jio v'om v iVděj
Žnu 'JeVkem butlel i tvufí uhiuč vinou
již k inuUn vztubujo uvon rueíku hra
vou to rtulA Br'lio vftor lion Atejnk ti zliritl
y polibkem ti iťtmtnou nlaloHt v r 4 1 í
vřele vioue-í matky políbení
nic r uvít rolům tobé rovno nimi!
žilyf koho mutky itovfi iii'lib:ili
ti Attí bsí ltoky nepoznali!
JAK MÁLO SE CENÍ LIDSKY
2IV0T
Jak málo hh cení lidský život
likúnlo h opf-t drn' 21 červenev
t Chicagu III kii! h jmtopilu
lof zvaná Kastland a přišlo tn
lik wt lidských životů k utraceni
A z jaké příčinyf — Pouze no
jmzorností h ležomoslí ri ízencú a i
vládních í riKM-k toru Není tomu
příliš dlouho co přišlo v Chicagu
o život tolik lidu v divadlo "Ire
einoiso' a tcF ziho taková straSná
ránu která íiiwálila tťž clo mnoha
českých rodin
Vru jfHt jiz na řaso by hc vé
novalo více pozornosti v ohledu
hvzíMíčiiONtiinÍKt kdo s? soust ře
ifují v'IV'í luasHy lidu Vždyť pív
( stojí Un lidský život a to by
s naň bralo alcHpoA trKíhu ohlc
dul POROVNÁVANÍ
Vzdřlánl nebylo by núiii mno
ho platné iioliýti fakta že ním
jsme srt " naučili porovnávati a
rovn&vati systematicky védomo
sti vo školá!ll a v hížném životiS
fikoluí vzdělání nám ditvá pod
klad ku Koutitícdéiií našich iiiysli'
nck na přwlmřt o níinž uvažuje
ne naučí núa systematicky spojo
vati naňe mySleiiky v ladný celek
uvitak bex Krovnávání a srovná
vání myšlének a předmětů výsle
dek by neměl významu kýženého a
nemohli bychom se honoKÍti zkuše
nohtmi jimiž se tak rádi chlubívá
iiie Porovnávání a srovnávání ná
stále jiobádá dál a hlouběji zařivC
euju 4 piťtlrnétii ležícího píed
námi a výHledek pak je — zkuše
nost Naše silné pohlaví se vždy do
niidvabt že ženu není schopna
soustředěni myšlének poněvadž
průměrná žena postrádá školního
vzdřláni jej zavinil "páu světu"
avšak jo?ov navání a srovnáváni
odejiiiouti jí tieiiiold mi': zuhrá
niti jí ve vývoji v pokroku a ku
i ostech
Žena která vojÍ doináctiimt íl
di jnuovnávánliii je vždy úspěi
mm u bih'ťu na zkušenostech a
duvedť liáleiit! pieiuýšleti n všem
co cle áspěšný a najíinavý hovor
véotl
Každá hmdnň by měla k
rovnávati výslolck své práci tak
aby byl uspokojivý ne- ju pro ai
huiMtn'Mt nýlul j pro ty ItiuuJ
iijvle do styku v vŽeobceneu
„en"til hX žctií matce
lichotí kJyl o td vy já li trne
la jrt tv bvtrA a kuš n% ivm a
MliiétH ď"U U''dUélá
Vriniřt matky e!ikýeh wuii
a IVí jednu jich HuU školi t
vdé!4ot hilu pršeni jrjich
éUmojtí tirtyly poionáv4uti
pr t výbdkt mých a jiných a
éU ttttu Vrv ki vii o! eii-m
kušeiuMi ! 4 I- Hnn4vá
ni rtU4id j t'iu'f nu Im
Nulr mi!í '!udruiky jxroif
t4%jmi fclXU d t pá'Í 9
vkltuMtiiii a A p4k il lí o
ťlh mul u#t4 x" by
kuJi4 n j hotjř pokl '
a ikuli-Hti iil)S44u Kry
HLÍDKA
NÉKOUK 8LOV 0 DÍVČÍ VÝ
CHOVU
(Ur V6íe4 v "Z Uivui "
Několik dobe míněných alov o
věcí velmi známé o které však nu
Midrio přestat tak dlouho mluvi
li dokud ho našim matkám nevži
je do krve Mlníia výchovu dívek
m hlavním zřetelem ku vdavkám
Z plného přesvědčení pravím :
"Otcové a matky chcete li dátí
dcerám avým do života dar danaj
ský chcete-li jim dáti "kámen
místo chleba" vychovávejte je
pro vdávání Je hkjjteěné člověku
líto vidí Ji dívku v plném rozvoji
tělesných i duševních sil která by
inohlu proté téšiti ho svému mládí
a rozvínovati své duševní dary
jak má již plnou hlavu tajných a
píce neutajitelných snah aby h:
vdala jak profanuje tou myšlen
kou svoji krásu jak ho duševní
prostítuje Nepravím aby e dív
ky nevdávaly nebo že dívka kte
rá jo vychována bez tohoto "o
liledii na v'é budoucí určení' se
nevdá Vždyť mužové se také ne
vychovávají vzhledem k hvíiiiu
pohlavnímu určení nemluví se o
nich stálo jako o příštích otcích a
proto ho přec žení Tak tomu má
hýli i u žen Dejme dívce dobrý
silný základ životní starejme se u
ní více o vytvoření charakteru než
o to aby se již od VI 11 let dove
dla líbiti mužům vychovejme ji
pro práci se zřetelem k nainoslat
nému životnímu povolání — a u
vidíme že se přes to vdá spbíe a
lépe než mnohé z těch divek o
nichž každý ví že pasou po ženi
chovi které vidíme na všech výle
lech plesech a zábavách které
jsou stálou okrasou korná stálým
přísliišeust vím kluzišť tenisu a
pod a které brzy nevšední nejen
svému okolí ale samy nobě ne
všední se tím umělým pěstováním
citii kteié kdyby přišly nezvány
nečekány a nevynucovány oblaži
ly by je i jejich vyvolené Taková
slečinka na vdávání neumí ne pe
pi a vidlo ani blížit i k mladému
svobodnému muži jinak než jako
lí svému příštímu ženichu
7 řad těchto dívek rekrutuje !
ten komický a přece politován!
hodný bohudíky teď již vzácnější
typ "staré panny" Tu přichází
nu k velkému rozdílu mezi vzdě
lanou Hvobodnou ženou a starou
pannou Dívka která své životní
povoláni nvíij cíl vidí jen ve anai
ku minula se svým životním cí
lem svrtj účel vždy ať vdaná u
svobodná a n ním i duševní klid a
lidskou důstojnost Přirozené ne
chce e žádná neprovdaná jen po
sňatku bažící dívka vzdáli tak
hned usilování o tento svůj jediný
téměř od dětství vytknutý cíl a tak
m- stává že její naděje a snahy o
iiiiiolio let přežijí skutečnou prav
děpodobnost jeho dosažení jakož i
prostředky na něž obyčejné bývá
spoléháno totiž mládí a tělesný
půvab aniž by snad si toho byla
ciia dívka náležitě vědoma Tu
počíná tase kdy se stává stalá
panna směšnou Konečně dochází
k tomu že neprovdaná žena pozná
bezvýslednost svého usilování
horkost života marné prožitého a
cíle nedoraženého zalije jí duši
vzniká roztrpčeno! rorušenost a
podivinstvi struněni se lidi jiihž
iMiiěšky kc iiečně prohlédne což
vede někdy hí k onomu známému
aŽ psychopathickému přilnuti ke
t vii ntům jež je piiro mi U lidské
dilM která si mimo muž" jakožt
manželu nedovedla myslili bytosti
již by milovala a práce pro nU by
žiU uč nvoji láku i práci byla by
mohla v tomto světě bí lý a boje
ptoli řpátečliictvl uplatnili k vé
uiu i jiných jtožehuůut Divka siá
li ie kooecníi utareu pannou libo
hnu
Netvrdím ie stiV vobolné JÍV
ky Mot(tně j ucilui neiti jío
jitáví tak jako Uv vobhin'h
Ulit Uiltěho tlltlie- feeUbát t ho
io ujtav ný joh!aiid iit je l ly
4 vadou ibikooidi ho humn' kč
ho vývoji lidké bytontt ab- V 1 1
líni Icn biS4 bj iemi htt v
jt dokoimbt V)iinuti je li jí U
iítllu natrftl Irl muít H'ov
tll Ab U ldilaue vdmUA le
ny jo tt jnotí temnější Mránkett
j jiiyinwudít jiktt lw kaidý í'o
lík třt la kaldý jinou i d b
Jádnťlu tuiuuti livotnihi
jehJiadl t culkit lůkdy ri'e
hti litde! tiil-ti rti Itvol
ní tíMtuml kf4 mCížu nastalí a
liemmií není i íMud woéšnoati
vuUm jjcíiÍ íJunl)Ut nezdaru
Vždy ho mí líbí slovo 'mužnost
a vždy se zarazím mluvím-lí o že
ně palrajíc jo wuhlanném výra
ze který by vystihoval ony vlast
iioati jež u muže se tímto nlovem
zahrnují Hlova "mužnost'' ne
můžeme užiti o ženě ponévadž tím
se ihned mění jeho smysl a "žen
skost" má jíž význam jiný daný
mu již dávno od mužů a mysli se
jím ona odvislont bezradnost a o
mezenost která je velké éátí mu
řfj a žen tuk polwsllná a molav-Iíi-iii
k tomu ona nenlimcnlálnost a
přeněžnělont o niž možno ni fak
znamenitě brousili vlíp a jíž se ja
kožto citu mělkého a povrchního
netřeba obávali a s ním vážné po
ěílati Až nlovcm "ženskost" bude ne
lozuiiiěti Houhrn vlastností ženy
dunevné i tělesné zdatné harmo
nicky vyvinuté bystrého rozumu
pevné vůle a zdravého citu pak
budeme v boji o dívčí vzdělání
mnohem mnohem dále než dnen
Zatím pak ne musíme radovati z
lakových úspěchů které jsou
předzvěstmi že boj náš není a ne
si a ve Valašském Meziříčí Dnes
nílio moravského dívčího (jjnina
si ave Valašském Meziříčí Dnes
lána je již iiiožrmst vychovávali
dívky racioiudně a tím i přiroze
ně neboť není přirozeno pěstova
li tělo a násilné utlačovati ducha
právě tuk u dívky jako u hocha
Ten pak kdo by chtěl ješteS dnes
upírati dívkám právo vyššího
vzdělání činí jim nejen křivdu so
ciální ale zbraňuje jim zakouňcti
rozkoše vědědní a poznávání do
pouští se na jich mladém duchu
stejného hříediu jakoby svázal a
spoutal mladé a zdravé tělo lidské
zakazuje mu těšili se z pružnosti
ohebných svalů a v pocitů svěže
sti a síly
SPÁNEK LÉČEBNÍM PRO
STŘEDKEM Spánek vřaděn jest konečně me
zi léčebné prostředky Obzvláště
odporučován jest vřele pro veške
ré nervové nemoci a v mnoha zdej
ších ústavech pacienti povzbuzo
váni a přidržováni jsou k cclotý
dním spánkům občasným z nichž
probouzejí ne pouze na okamžik
aby pojedli a napili ne Docíleno
bylo tím značných ha v některých
případech jMdivuhodných výsled
ku Vynálezcem tohoto způsobu léči
li! jest švédský" lékař a pacient
který podrobí se jeho léčeni musí
se mu zcela odevzdati a jeho ru
koum zdraví své svěřili
Anna Novotná South Omaha
2i (M-rvence 1!)1 — Prosím ctě
nou paní pořadatelku aby těchto
několik mých vzpomínek v milé
mně tak "Ženské Hlídce" uveřej
nlia a také doufám že nimi ctěné
čtenářstvo n'uuavíin Jo dne
právě svátek sv Anny a tu maně
vzpomínky moje zalétly do krás
né slovčžaté Prahy v té dálné mi
le naši otěině Tentokráte den ten
byl v mém životů nejkrásnějšiue
Svátek sv Anny připadl právě na
pondělí jako letos Když jsem te
hdy v neděli sklízela úbor oe stolu
tu mne moje pani oslovila — Au
na dnes nebudeš namáčet prádlo
jako jinou neděli - zítra je tvůj
svátek! Uáno se hezký oblékneš
a piijibš ku sv Jakubu totiž do
kostela u Týna do kaple nv Anny
na mši sv a zůstaneš tam jnes
káání a odpoledne jut obědě tam
půjdeme všichni a ty s námi - j '
ně na den sv Anny velká poiil
Moji zeiuěstnavutelé byli totiž vil
i i praví staročeští katolíci a tudi
den jmenin každého clena své r
diny okáale světili nevyjímaje a
lit své nlllŽe bílé děvče ™ Mylo v
iiidč!í ráno Jdu kostela u nt
v a přijdu k domu a zauvonlni jU
lvsim slečnu jak běžj dolů po
uchodec tt pévhá mi otevřít
jak vkročila jsem d kuchyní tu
nejdi Ue můj pohled hpiHtnul na
b!ně V mJsteťh kele obyčejné
tává můj koflík kávy kdyl jn
kdide V neděli lUirátim et 4 ku
utrhl Vík mUtti onu bylo tento
krále jiiiídné A ll j"ein l jo
my%h'U md meji jniut unie
ho kiveu iimtiril a jA j'rávě
dtten mátu tikvý hlad! V bm
všk jií t u Hkuj (tteviiaji dvé
h a ntetj 4nt volá - - Anna pojT
t wut! PeiniU j-wui dva fckeeky
a jtí stxjiu v pukuji Vieik m
huiA lu In íjeiilot JI V tam tJ
íj iJvvklv koflík kávou a lun d
t' všichni vstávdjl ol lu a fé
vbajlew k# hii4 MUvajt mi ru
přáním mui ířastnébo a wmvMSío
Mválku a zároveíi mi sdělují in
dnen budu upoličné a nimi nnídat
v jxkojí u jejích atelu A tu jsem
v radostném překvapení nad la
skavou jejích pozornoll v tichý
jláé jirojiukla Tak tehdy koiéíl
můj nváte k v IVaze a d té doby
na clen v Anuy vždy v blahé u-
pomínce zalétám myšle nkami tam
do té naší tolik těžce zkoušené mí
leně éeské vlastí kdej mlaelší nvoje
b ta jsem rožíla — Tento dopis je
mým jrvým píspžvkcm do "Žeri-
ské Hlídky" a proto elouíám žn
paní poiadatelka bude shovívá
vou Sreleéný pezdrav na všechny
ětenářif a čtenářky milého mi ' Po
kroku '
Ctěná paní! ToC věru milá upo
mínka na mladá léta Člověk vždy
ráe] v myšlénkách zalétá tam kde
prožil svoje mládí Díky za do
pis a budeš mne těsití když častěji
navštivte naši "Hlídku" — H po
zdravem — Pořadatelka
Emila M Tůmova Dorchester
Ncbr 21 července PJJ5 — Ctěná
paní pořadatelko 'Ženské Hlídky ' I
Vzpomněla jsem ni žt se zase mu
sím mezi vás podívat a sdělit s vá
mi že zeje ii nás příliš éaslo prší
ačkoliv já ni z toho mnoho nedě
lám jen když totiž moje zamilova
né květinky hezky rostou Dovo
lím si vám též oznámit že na dru
hý iněhíc pojtidu na návštěvu k
bratrovi do Pender Nebr kde bu
du cbexlit eb školy Až pojedeme
s maminkou přes Omahu tu musí
me tam též navštívit tetičku Ma
rii 1'Vikovou kterou jsem ale jo
stě neměla potěšení osobně pona
ti Ovšem že bychom též vás paní
pořadatelko rády navštívily bii
dcnie-li totiž mít i tolik času Sr
dečně zdraví paní pořadatelku
všecky čtenáře jakeiž i moje ka
marádky Jeiiriie a Pioženku Tha-
ramzovy v Ilamilton So I)ak
Joaefina Tůmová Dorchester
Ncbr 27 července 1915 — Ctéi
čtenářky jak ne asi všecky máte v
tom letošním mokrém roce' Nám
zde též neustále prší což ovšem má
velmi zhoubný účinek na žně a ny
ni i na mlácení ježto posud téměř
každého elne prší Za to alo j!st
velká radost podívat se do těch
zahrádek kde vše tak utěšeně ro
ste že jedno druhému téměř již
přkáží Však co dělat?! Musíme
to vzít tak juk nám to přijde Při
tom ten čas a ta naše leta nám tak
ubíhají že budeme hotovi dříve
než se nad'?jeme a zapadneme tam
kde jednou všichni se sejdeme! !
I)ne 7 června byla jsem v Omaze
' za lékařskou poradou tak že mi
'jest nyní opět paněkud lepe Mim
leto Vítámvásová musím Vám též
i ixi: i i ' : :i 1 n„
coeiii ivuj jm -ni ' 1 ij' in uir tiuu
liy na nádraží tu jseuu ne na vše
cky strany rozhlížela a sama u se
le jsem si pomyslela kdybych tak
nyní o té tetě věděla tu jisté bych
se k ní hned rozběhla Když ale
sem si uvědomila že bych vás ne
našla tu vsedla jsem do káry a
jela k mé švagrové jež bydlí na
'! ! ulici což je od nádraží hezký
kousek cesty vzdáleno Tam jsem
se zdržela od neděle do úterí a pak
ase hájily domů Však po příjez
du cítila jsem se opět jaksi nemoc
nou ačkoliv nyní jest mi opít po
někud lépe Na druhý měsíc mám
peil sebou zase jiný vý let a sice
budu eloprovázi t svoji Kmilku do
1'elider Nebr kde niuj syn
Miaehoti si moji ! rusku tam vel
nit přejí a slibují Že buďU pont
hit ji do školy Máme jen ji elo
inu a til se mi bude po Kmilee za
jisté stýskat Však asi všichni ví
ť jak to člověku za tě žké přijde
'Inkto ale si inysliui že škola je t
pro kadého dobrá Nuže tělo
V íláiuvásová až ledy přes tu vu
m Omahu pojeib-me tak byelnoi
Yá t"i ráely navštívily jestli Va
'niiž loide me límci nalétt a m jh c
ly as bylo kdybyste nám takhU
iiehla juijiti naproti t vru by
I III by le už uejvitaučjsiiu ježto
bych vá skutečně velmi láda uvi
ib la Dope paní lluvlb kové
Kinsani tíž mue ulice zajímal
MiiV pant to uá je nás í u takový
iMid - Pak ('iiid Anna Proko
pe vá v té lakotě jak ak se tam
tuaW-í Také ám tam toUk jilští!
Myslím si Iv asi ano! iV-drav
OH M l'e lé V elit I-IhIiHÍ Jakeí i MI
ií poiadaleUu' a ii to čtniiti i
'Pokroku"
P n i Jiltď Pude Han iijlnlí
těšili kdyi uá itavštivitt Kádi
t veh Vá t"4 nnobni nenaU Vad
imuiee píe(i vipéiH a Vam by
JH lt lMSl4 Uety kilb Srb čur
V4 udravl ~- P'ř
Maria gouckova lunotet OkU
íenenei' pl-l--ťtí4 Mlit pu-
řadalelku! Kdyl jnm dočkula
tohV touKbttJi eo1 k ilalid ťltllU
oslavy jiétístbe výročí Míttra Ju
nu iluHit chci vám tž nyní sdělit
jak já jse ni je avétda Celý ele n
jM in plakala nebo jse m byla na
n-jvýšo ďjmiitá — ZabJeudíla
jse m myšle nkami avýmí do minu
losti pokud totiž sama moli 11 %
pamatovat kJy m tehdy jména
'íana Husa nesmělo ani vyslovit
Co jen ti naší pře dkové muse li vy
(ťpét a ještě když já jsem chexjda
iO školy jiamatují jak byl Jan
Um všemi kaceíováu -- Jvníbu
která o Janu Husovi a Junu Am
Komenském jxjrdnávala měl otec
můj uschovanou a níkeJo se nesměl
v místa ta přiblížit A j'šté I11
tom všem nebylo dost neboť co
všecko nyní musí ti naší vlastenci
vytrpět a nejen oni tam ab i my
zde — Hama téměř celé imci jiro
bdím a štáb! prosím JJolia aby utr
pení to bylo ukrácene Věřím u
doufám než ta moje osmdesátka
tevře dvéře to jist II líslopodu
Pil' že uzříme a uslyšíme něco
jíriéhe neboť žádná lidská moc: ne
ní tak silimu aby to urovnala A
bely by až urovnaly se- svélieké záb'
žitesti jnou tu ještě náboženské
přes to snad ti přece nějak dobře
skončí ježto každá dobrá vec mimi
býlí vybeijovaná Musím se vám
svěřit že jsem léž Ilusítka a Tábo
rítka a sice la pravá a k tomu ho
jovnicc 1 loží nicméně vzalo by
n ne o příliš éiisu vše vám dopo
drobná vysvětlit Tolik ale mohu
ííei že pila jsem z kalicha z ně
hož pívali Husité Pocházím z Ko
línska u tam je posvátný len ka
licli v evau chrámu v Kolíně Ka
lich ten vykopán byl z hlíny keb
dělali cihly a zároveň byl i meč nalezen-
památka lo po nkiitcéných
Táboritech Ucdakeie ve výročním
íísle "Pokroku" sděluje že "Po
krok dosti zkoušek za ta II leta
prodělal lest tomu 10 roků kdy
pi istčliovali jsme se do Ameriky a
sice přímo de Cretc Neb Tehdy
můj mlínžel ihned sháněl se po ně
jakých novinách a tu byl mu na
bídnut "Pokrok" kterýžto řaso
pis od té doby stále po '10 let jsme
odebírali Na to počal se mému
manželi krátit jaksi zrak tak že
byl nucen čtení zanechat a proto
také "Pokrok" jsme zastavili Též
něco o počasí a úrodě — obilí jest
téměř všechno posekáno a též ně
co již vymláceno ačkoliv část se
vymlátila sama neboť set namnoze
ani nesekalo a také velmi málo to
Kype Slámy jest sice dosti za to
ale zrní pomalu a co ne vymlátí ta
ké ni skoro všechno mašináři při
vlastnili Kukuřici zde skoro ni
kdo nesázel a která je přece nasá
zená není eípět obdělaná Vojtěška
se sice vydařila aeKoliv jedna setí
se jí zkazila a druhá jest jíž téměř
liplně sklizena Nyní počíná býti
zde spíše sucho že se jim lo dosti
dobře mlátí Tonu též v obavě
když uslyšela jsem o té hrůzostra
šné události v Chicagu kde dcera
má syna jenž tam dexlčlával lékař
ské zkoušky zdali totiž též neza
hynul Myslím že nyní budu mu
set dopis svůj ukončit a proto při
pněte všichni srdečný můj pi-
zdrav !
Ctěná paní! Díky za dopis a ob
divujeme vás že v tak úctyhodném
věku - Xltlet chováte tolik lásky ku
ctěni a psaní lez 1 vas srdečné
zdraví Pořadatelka
Nechte chlapce a děvčata- nakládá
ni zeleniny a ovoce vykonávat
Oeoige K parrell vládni znalec
v min týdnu na omažskýeh ško
áeh Castcllar a Saraloga a v bu
iově V M (' A pořádal před vel
kým hhleilliáždéllim Žen Velice po
učně a nanejvýše zajímavé pied
uáškv wlahujlei kc na zavai ováni
nakládání i h iuny a ovoce De
iiionMrat ni tyto preilnasUy mely
bytí koiicčuym pokynem v lei nim
aptse miituimu zahradnímu klu
U pod dohleděni K II Dale u
"Nechte chlapec a děvčata na
klád tni vykonávat" pi i aháji ni
(ředmUky radil pan Pani II
'Mnohá vás zeny toužih véno
váti si' společensky m náležitostem
kdetu kdybyste IM mistti tuliu
Vnly čtyři lu h pět dívek ti chlap
eň plloVrtly je běheln lita ku
piáe i v nihrád e a potom ukáeutly
Jim lak by lučil své uVoie a #c
b niuy mtklád it mnohem v e kit
tičnyeh a dobra by t tiut
vykonaly V no l tiituie j t na
íim aktů ja"uditéhu a bobm b
i tu poí mku n i kterém 1! do hv
sv tolik lahradnbh výrobků vy é
utuval Je by e jimi inohlu 11 P
Mlénlil násohulilt NllHŮbtu iit
uiim ni turte brrtiiiboráeh a rbb
n miiile im tl 1 14 iibninu V lé
tu !ul mtr buje m vbi mta
iu ilí v klrikobv junt na aiiMA A
to jest píéínmj U taká apetr
lu je m ví'íf pakntníedi léků uhUÍ
kterákoliv" jiná ci4"—
1'ťíUfiiihii faiiy velmi p4ťmu6 ap
elovaly zruěélio vKfiuiin nuku
juk všecko krájel obdělával a e
bratné a náiobamí zaedáe 1 a jak
opatrné í jéítl když nu Jahva
a různé iádeby víčka upevňoval
Pan FarredJ pí nakláeiánl pedal
násleíujíe:í udvotly í l) timocU
ne jdříve zeleninu ve vařící vodé
Jetim jí pOOO le eJo stude né vo-
eJy Tím uvolní m slupka a ustáli
barva utuží jí a závadnou kyse
linu oel'jm--2j Oditraůtc alup
ky a stonky a přímo vložte zele
ninu do nádob a do každé kvarto
vé náeJoby příde-jle čajovou Jžjeiku
solí nače ž upevněte na nádobu po
klopek —:{) SUrjlíování uáelejb
děje so ve větších nádobách tak
aby byly ve vodé ubjspoii pale
jemene-ny a nechte j ebhtatečné
jeovařit joik jo vymlegte a uzavře
le - i) Nachází li se zavařeniny
vi' skleněných náelobkándi ubižtei
je v místech kde nemá ejenní svě
tlo přístupu— -Pan J'ar'e dále u
poziróuje že icpodařené nakládá
ní zavinuje v osmdesáti prezentech
peškezená víčka — Veiiu nutno
piivéslí elo nále-žítého varu mají
lí se škoellivé zároJky na oveci n
zelenině umrtvili — Zedenina u
ovoce mají býti zavařovány a na
kl ildané čerstvé Dva:etétyií he
diny po očesání nakbldání jest 4
liátc lak těžké — Jsou-li nádo
by jinak cistě nemusí se vyvářet
-- Ncrozkrajujle věcí k nakláejáuí
- naklilejejte je v ee-bwti — Pa
rafin kedem víček prihžtc po 20
minutáidi — Červená řípa udrží
barvu poncchátc-li ji celou s kou
skem kořínku — při dávilní vaří
cí vesly do sklenic vyvarujte sej
průvanu praskají Můžete skle
nie:e dříve (Minorit eJo vlažné vody
Nepoužívejte nikdy víček dvakrát
Kupte si pokaždé nevé — opotře
bujte těch nejlepších gum a abyste
zápach po gumě oelstranily nech
te je tři minuty povařit — Nena
kládejte špeuiát višně jahody rc
burboru tykev (pumkiii) a dyne
(sijuash) do obyčej plechových
krabic iiejsou-li pro ten účed zvlá
ště připraveny — Skleněné nádo
by nejsou o nic lepší a více zdra
votní nežli plechové pouzu žo dé
le vytrvají — - Ptoinaiiieová otrava
nemá co činit s plechem — Dobře
nlcrilizoviuié ovoce nemusí býlí u
kládáiio do sklepu Chcete-li utev
ř íi nádobu jionoíte ji víčkem d
teplé vody nelm použijte! jiatent
liich přístrojů — iejobtínt:j k zu--niiiou
k nakládání jest hrách ťa-
zole kukuřice a chřest (šparjd)
Nemohl jisti
Člověk někdy tak náhle nenláb
rie že jent nenchoimým i pracovati
i jisti a tu pak rychle síly jeho
klesají Pan Dolcslav Stclnonis
byl na tom právó tak soudu dlo
dopisu jeho Napsal nám takto:
"Srdečně Vám elěkuji za Váš vý
borný lék kterýž mi vrátil mé
zdraví Před tím nemohl jsem ji
sti ani praeevati ale jakmile za
čal jsem užívati Trinerovo Léčivé
Hořké Víno vrátila se mi i chuť
k jídlu i síla k práci Nevěřil
jsem před tím v léčivost Vašeho
léku ale nyní jsem o ní přcsvčel
ěcn Mol Stelnonis Peacock
Mich" — Mnoho lidí pochybova
lo o tom že Trinerovo léčivé Hoř
ké Víno má tak velikou léčivou st
lu až se sami o ní juesv ědčili O
no jest výborným prostředkem v
chorobách žaludku a střev zvláště-
zácpy u násb'iků její nahro
madční plynů v těle zvracení ne
čistoty krve nerv tuost 1 Cena
+ 101)' V lékárnách los Třinci
velkovýroba léků Pi II - t ill S
Ashland ave Chicago
Tiinciův liiniiiunt rychle t
háld bolesti ve svalech i klou
beeh otekliiiy vymknuliuy při
in Se ÚleVII V l evmatisiltu IV llell
lulgii Cena ''a a 'il'n jioštou !lá
a bíle Adv ertisemeut
Chcete se naučit!
anglUky u wjnki -OtjíJncJu
il u na Ulít
lUI iruttikuri ImrHU:
'Anglicky snadno'
ťtfUlt SOei (vlttOU
POKROK PUnUSHINO 00
U1719 Bm 13 lir Omaha NaUr
E H Vrúnu tíí Coi
Mťhitfktl inlíiiytl
Vlktuimt l UhV k Vlvk4 JimK k
tul} - Vlké vkslvtjMsI vU-kv-UI
laluvy Ikwly 4tl % Im Ulonji
I it I kit Uktr a jMuwl4 "
CUU lift 1 im4U O