Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 04, 1915, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Htrtnt 4
POKROK VNK 4 KWNA 1915
"Pokrok Západu"
rUBXJSlIJED WZZKLY
KW4 tt tb fot Ofle ftt Onsht
nbt m iMioni] Im mail tnatUr
I bJfi"il 1'oUn' l''iMikiiii( o
MI7W1I h 13tb OmsU Nb
obarrlptloa by mail — l09 pr yar
Vdai
VYDAVATKLHKA 81'OL POKUOKU
OMAHA NKB
Vác Bur— L O Burai majitala
Ffadnlatn ilJiO aa rok
D Ceb I2G0 aa rok
Adrmajta Judnoduía:
POKROK ZÁPADU
OMAHA NEB
Omaha Nebr dne 4 srpna 1915
Tržní zprávy
South Omaha 4 srpna VJl")
i'řívoz hovězího dobytku byl
menší než po posledních několik
týdnů ba o něco menší mž v stcj-
něm dni předcházejícího roku
Trh byl z počátku velmi mdlý
ježto prodavači pokoušeli hc vy
hnati ceny do výše chtéjíee tuk
využitkovati malého přívozu Na
kupovači ale na zvýšené ceny
přistoupit! nechtěli a cekali na
podrobnější zprávy z jiných trhů
Následkem toho v hodinách do
poledních nebylo uzavřeno muc
ho obchodu a terve odMiledrnj
trh wfiěkud oživil
l'řed I) hodinou odpolední však
prodáno bylo všechno za ceny
pevné NcjlcpŠí druhy získaly
ceny o maličko vyšší než na
sklonku minulého týdne a oby
čejné druhy v mnohých přípa
dech o něco menší
Ceny hovězího dobytka byly
následující: Pěkní az vybraní
ročci $!)(X)@!l75 prostřední až
dobří ročci $825()1100 j pěkní až
vybraní kornu krmení volci
$y2ó@y75 prostřední až dobří
#8(5($92o obyčejní až pro
střední $75(£7 805 dobré až vy
brané jalovice $700@SÓ0 dobré
až vybrané krávy $05L)@725
dobrém až vybrané jalovice z past
vin $650(700 dobré až vybra
né krávy z pastvin $li25(ř£675
prostřední až dobré krávy $550
(£625 obyčejné až prostřední
$375@5-50 dobrý až vybraný
dobytek k žíru a krmení $750(a)
850 prostřední až dobrý $650(g
750 obyčejný až prostřední
$550()fi50 jalovice k chovu
$57óC'(i50 krávy k chovu $550
@60O telata k chovu $i00(
750 telata k zabití $8(X%! 1000
tuční bulící $550S7'25
Také přívoz vepřového dobyt
ka do trh nebyl příliš velký Uyl
ne j menší od druhého týdnu v mě
síci březnu Celkem přivezeno
bylo do trhu asi padesát kar s
3:{(X) kusy o 2200 kusíi méně než
v týdnu minulém a o 11800 kusii
méně než v týdnu předminulém
i)yl však přece o něco větší nežli
v stejném dni roku předcházeji
ho Isánledkem malých zásob 4 pří
znivých ípráv x trhů jiných na
kupovači pro vývoz počati na
bízet! ceny o 5 centů vyšší 1'řed
uzavřením trhu venkovští naku
povali zakoupili více jak polovi
nu xáaob la ceny jež byly o 5
centu vyšší a v mnohých pupa
dech i o vlc Nejlepší lehké dru
hy získaly cenu $7H)
Jateční nakujKíVttéi nejevili o
trh velký lájeiu Trh byl po
rnaěnou ikl dne hlavni v rukou
nakupovaěu pr vývoji Jateénl
liakujKJvaťi nejevili numho c-huti
platili yší ecity alt pree va
všechno fa koupili uptatili ee
ny o 5 centu vyšší Nebyla umo
ha prudino a re nu ntišt nel
$JÍá rumrn4 cena lyU uí(J
7- I NVj)W eetta byl ♦7:t0
Io trhu na ukopový dobytek
přivedeno byl l!mn kunti euj
j kuro řtynkratw Ukuv imiuj
ati jk fed týdnem Taká
rhic4irki'm trhu byl přl vel
ký V jmýrh lrh h prilU xi&
Ku )HvMU kkopotřitu dobytka
ttvbyttiH 2 (Hnátku ttku)otii
i4 iHtš li im vny j hit u iívu
niitti U imUhlo ke juw U
hi a ku kmi jUíeiíy lyly
ni reiiy NřjvyAÍ fen m Jvhn
ta bU i'H fl nWáU iw
1 IrKu wiithu a íly p#ui #
iVt kH#hMi itthtka fcjrly
ímWÍujW( JhAt d4i4 al
vybrri jhÉa
prtmlhditi ní dobrá H4O((0W
jehnata ku krmeni 7%íí10j
mkí prostední aí vybraná
$i(X%700j akopcí prostí ednl až
vybraní $575í o!0 ovce do
bré wž vybrané jUOfjíj50 ovce
protied)í až dobré fWjiJÁH)
Chicago 4 srpna JíilS
l'ívoz hovřzího dobytka 15
WH kusů trh pevný domácí vo
li $2r(10W západní voli
iHTiffi hl 5 krávy a jalovice
$:j25!25 telata $7501 125
l'rusat přivezeno bylo W0O(t
kusů trh pomalý pří zvýšení o
JO eentfi průměrná cena $fi00((
720 lehká $715(785 mícha
ná $í4O(?770 tčžká $(i15(o
720 hrubá $IJ15(r:j0 íxístáv-i-ata
$íi75(775
Jehnat a ovcí přivezeno bylo
1H000 kusu trh pevný ovce
$010(700 j-hňata $ii5(8'{3
St Louis 1 srpna 1ÍJ15
l'řívoz hovězího dobytka 8000
kusii trh sihiý domácí voli
$750(1015 krávy a jalovice
$-S50( 1000 k žíru a kux-ní
$0O(ři825 jiní voli $525(
8A5 domácí telata $iOO(rl075
krávy a jalovice $400(r 050
1'rasat přivezeno bylo 5000 ku
sů trh slabý odstávčata a lebka
$725(c 70 míchaná a pro řezní
ky $7'{5( 775 dobrá těžká
$075(q70O'
Skopového dobytka bylo přive
zeno 5000 kusů trh nlší jehúa
ta $MOOř875 bahnice $550(á
725
Kansas City 4 srjma 1'J15
1'řívoz hovězího dobytka 11
000 kusů trh pevný nejlepsí kr
mení voli $0()( 1000 západní
voli $b75(íiÍK) k žíru a krme
ní $o25(o S50 bulící $530(
í00 telata $0IMl(( 1025
1'rasat bylo {iřivezeno 11500 ku
sů trh všsí nejvíce prodáno by
lo za $í75(a7'iO těžká $035(í
7(K) pro jatky a řezníky $70t)(ři)
7:i0 lehká $7(Hl(f72'o oď-
staveata $00(c bht
Sko[ového dobytka přivezeno
bylo 2000 kusů trh vyšší jehřin-
ta $850(J10 roční $05O(í
725 skopci $025(700 ovce
$0OO(atí75
Sioux City 4 srpna 1915
Přívoz hovězího dobytka byl
2500 kusu trh pevný domácí vo
li $G50(7)!):i3 krávy a jalovice
$425@040 k žíni a krmení
$0OO(" -775 telata $000(7(900
bulící $475@565
Prasat bylo přivezeno 20(10 ku
su trn silný az o 10 centu vyssl
těžká $050(r700 míchaná $025
5ÍG50: lehká $600(n020: nejvi-
ce proíláiio za $015(7(000
Sko[xvého dobytka přivezeno
bylo 700 kusů trh pevný ovce
$450(ÍÍOOO jehňata $750
St Joseph 4 srpna 1915
Hovězího dobytka přivezeno
900 kusů trh silný voli $700(8
950 krávy a jalovice $425(71
9(M) telata $0(K)(a 1000
IVasat přivezeno bylo 1700 ku
sů trh vyšší nej vyšší cena
$7:i0 nejvíce prodáno za $(!45
(7i725
Skojového dobytka přivezeno
5ÍKJ kusů trh vyšší jehňata
$H00(aMiJ0
Obilní trh
lSFNICIv
i is
cu
TU
(U
(u
2 turecká
l turecká
2 tvrdá
A tvrdá
4 tvrdá
"I jatka
$i2(i(ř'ij2U
$llH(il42
$llH((ill2L
$114(0:112
ODeOřllO
$1Í2(m1H
73 ((7Vi
JlUtuIle
7n40i71te
7i (íVi-pje
7h ((t:o
7íí (i70ie
VAjili e
7HíW?3 e
Híím7:
71 (7Hte
KrKrfticB-
ťk 2 bili
ťk a bílá
ťk 4 bílá
Cu a biu
("k o bílá
fk 2 iltitá
ťk l Hutá
t"k I žlutá
CU ilutá
CU š ilutá
CU 2 iuU'hu4
('W II míchaná
( U i ndehaná
CU 5 luh htni
CU ' Idlý
"t4iiUrl
fk MU
CU I Ml
K U Uviid
(U l k# kriinnl
CU! 3
ť UU 1
f
4t ((!
tWlí
Mtiltt dahri a lix 4t u
11 tV ~~ 4nk lMi%kbf IV
HIM So 11 Hltaka NA
OXfOftD JUW0TIOK I0WA
— Úmrtí krajana V nedělí
J 25 řer věnce J913 vraceli
od hrobu truchlící jozfjstalí ktc1
uložili k věčnému odpoZ-ínku vé
ho otce Jana Sobotku Jan Ho
botka iiaroei byl pídi Ml rokem
v obci Kepníku okre Vyaok
Mýto kraj Chrudim v CVchách
V 27 roce avého víku oženil m
Josefinou Svobodovou 1'cral
ce okre Skuteč Jeho za měst
nání byla živnost hostinská Vedl
m: tvou manželkou živnost hostin
skon v obci Iwbcciné a v okolí
Nových Hradů a byl řádným ho
stinským neboť zastával živnost
hostinskou po '50 roků Uyl do
brým občanem a dobrým rádcem
každému čehož důkazem bylo že
byl 12 roků obecním starostou a
byl odr všeeh občanů váeu a
děn V' r 1KM7 Jan Sobotka se
jiřestěhoval se svou rodinou do
této nové vlasti a to přímo do Ox
ford Junction lowa kde žil až
do svého skonu Jeho manželka
jj přidešla na véénimt minulé
io roku tak že jejich dítky 'ji
ztratily na dohro mateřský a ot
covský dům Jan Sobotka byl
pilným čtenářem a ve staré vlasti
cti Národní Listy a zde denní
volnost a I 'ok rok Západu který
jsem ja pro nej xi oirui ejvi
ce jej zajímalo čtení o evropské
válec a přál Kusům poněvadž vě
Jěl když Kusové vyhrají že pro
ubohý národ český' kyne lepši
mdoucnost Ještě na několik dní
prcu jelio smrti jiiko nejsiaisi
člen jeho rodiny musel jsem mu
přečíst zprávy o válce A den
před jeho smrtí ptal se mne jak
to dopadá h Kusí Ale nedočkal
M' chuděra toho vědomí jak vál
ka skončí! Musel odejít! Jan
Sobotka byl také známý u ně
kterých občanů v South OmnZe
Nebr — Jan Sobotka zemici dne
2'1 července 1915 sešlostí véken
a byl pohřben dne 25 července
1915 za velké účasti přátel a zná
mých Jeho odchodu želí truchlí
cí pozůstalí a sice — provdané
dcery Julie líoubínková z Ox
ford Junction Maric Havlíčkové
South Omaze Emilie Matějko
á v Denver Colo synové Jun
Sobotka a Vincenc Sobotka v Ox
ford Junction několik vnuků -a
mnoho jiných přátel Vnučku'
Marie manželka Ant Cttlka v So!
Omaze přijela svému dědečkovi
na pohřeb Kudiž mu země leh
ká! V Itoiiblnek
Ctěný příteli! l'rijmétc s ve
fškcrýJml if íbuzcustvein naši u-
přímně procítěnou soustrast!
Smutnou zvěst o úmrtí drahé Va
ší bytosti mihnuli otiskujeme a
vězte že se nám i četným našim
příznivcům velice zavděčíte kdy i
častěji nějaké zprávy z Vašeho o
kolí k otištění nám zašlete
ZPRÁVY Z D0DGE NEBR
1 srpna 1915
~- V North 1'latte Nebr ze
mřela 25 července zdejší bývalá
osadnice paní Aumes J rulová ve
stáří 04 roků Zemřelá převeze
na byla do Dodgo a pohřbena ve
čtvrtek ráno na český katolický
híMtov kdež i její manžel odpo
čivá spánkem věčným
— l'au Itfuáe Vlasák odejel ve
středu minulý týden do Oiuuhy
navštívit svoji dceru pí liartáku
vou kteráž st- tuin nalézá ve v
JoM'fské lieinuetiiei
— Pan Josef Kát nik ředitel
idejšiho Nye Sehmůiler-Kort Ur e
levuturu navrutil se před několi
ka dny a dovoleně- u hned um- o
dejel jehi poims nik puu L E
Warner a sice du Colume So
Ouk na návštěvu ku svému hra
tru Viktorovi
~ Pan J r ftettilérk koupit
ohehmjni budovu V kteréj í io
sud tvůj obehod Vwll
- Pan Adolf Kemp byl pouti
ItU iiemiUiti ii luubm Pn m!á'e
ni stkbi jej hěeu d U v ho ck 1
írhoj povtala otrava Ityl ntierii
wlejťti do rVrimntt k hÍmiu l
U(i m dlti i oko tši tU
fdjil tdn hlid klub v i
lltd v eltiít prejdtávÍ t
lotu id It by ' tmM vj (lithiu iuí
tí pUvtti lulv n ?e by ittťui
nšiiwu mlýn prtwt jt
obof mutJui vkuiuUH řni tu
di dt ulnl lt tu'! j o k v ill
tldVlol litu Mv'Ht ilritl liUt
mílrt vhvA t behibj Ujii
l !uthde4 nhli{ !nti t biU
l'k t řvli rktl l pt4fKli
by v Mjbltíil dbí hvl "UH
mlýt klfřý by ivkvwl tv !tt
pM?tuM l %V Vliv Oot li It Ht l
pbitk bod ai iluUvý v p
} d ff mrřk ' ftf vilitrviu o
Um vUk Hik %b-jl jidnituv
Seznamte se s tímto
pokouřením
STANETE ' doživotním jeho plítelrm tu minutu
kdy uvinete ní cÍKurctu m-bo nacpetn ni plnou
dýmku tabákem J'rinco Albert To t té příčiny že p
tent ováným procesem jest % něho ítiplavost a vyprahlou!
odst raněn Žádný jiný tabák dosud nebyl tak dobrým
jako
Nmas
Mm
národní radostné
pokouření
Ke ohledu na to jak mnoho ne
bo jak kouříte Prince Albert zce
la vím vyhoví Jest chladný a
tak příjemné vůně že kdykoliv si
jej zapálíte tím více se vám za
mlouvá Kuřte ho tak rychle a
tak dlouho jak jen si přejete
menším nepolehtá
To by mělo zajímali každého muže majícího zalíbení ve
voně cigaretě nebo lehké dýmce jtokouření
K umí Uj PHnr Alhert víuda ve vkusných červených
plechovkách 10c v červeném pytlíčku Bc a pčkných
liberních nebo pulliberních nádobkách
R J REYNOLDS TOBACCO COMPANY
ZPRÁVY Z BURWELL NEBR
25 července PII 5
- Ctěná redakci "Pokroku"
Po delší době dovoluji sobě o
et předložití aut několik řád
ku z uaselio oKoli jhoii to vsaii
namnoze tentokrale same zprávy
lobovy Na základě získaných
formací o událostech těchto po
kusil jsem se sestavili pro Vás ná
sledující referát:
— Dne 21 t m odjioledne vy
pukl v Comstoek v obchodě pana
Pazderky oheň který podporován
větrem rozšířil se ve značném
rozměru při čemž za oběť mu pa
dla celá jižní obchodní část mě
sta vyjma obchod paní Dvořáku
vé Skoda jest značná
— Dne 22 t ni záhy odpoledne
přihnul se od severovýchodu zlo
věstný mrsk který naplněn byl
houbnýini kroupami je počaly
dílo zkázy ničíce vše eo jim slou
žilo za terč To však nebyly již
pouhé kroupy nýbrž byly to ku
sy ledu zvíci holubího a mnohé
slepičího vejce V hojnějším jo
ětu snesly se v jihovýchodní části
Ku reka tovvushipu v okolí polské
ho kostelu kde jak se dovídám
škody jsou značné — Ihie
m opět záhy odpoledne us
11 t
ve l
hodiny počaly se kupiti na seve
lozápudiiím obzoru tmavé mraky
se šedým zbarvením které jako
vlnící se moře nabývaly čím dále
lim větších hrůzných rozměru—
Krátce na to snesla se nad kraji
nou děsná elektrická bouře pro
vázená větrem a krupobitím i
hrozným lijákem — V největšíui
loméru postižená byla krajina u
llurwell táhnoucí se podél ttever
lil řeky ioup dále ok lim lucMc
čka Klyiiu k městu Urd a po řece
dále na východ Poškozená kra
jiná jet jednou liejeeliliějšíeh U
nejúriMliiejšieh eáli oknsu Oar
fiehl a Vttlley Mhty kde uiimka
byla posečená a ubJmá v hro
mádkáeh tyto vrtnut rwnešrné
mi polt a náplavem ittucšeuě e
statní obili ii4 stojatě jiotn i
bujitl hojnou irň du tu latiu
ěvtio 4plvvtiu Kukni ie r 1
kov A u inlity pul iHKeiiá lUdia
lá úroda ovtiee stromě otluč
na knt kiuétitit k tápddul tlrmiJ
v y tlutVtitt - Drvthý den I j v
nd U po kaUttb vy piv n
tyl ivláínd vUk # Murwrll iU
Oldu pio nějnkoit laiď bní pév
kxt it divadelní sjilťěniit T'l
piiUJititt uii!u ťetiiA inhttuu
tVO klř piálo -dsJi kklětlttoiiti
po Jimu h tru"1 nté4
)'u tul-' 4 ífcUuiuwiiiuu áivly
dnu tdt ii níj pubd4 lpul ' -iA
klJ U4 4jil ♦dtvujkiit 4
jiHťtw J'l U pHtkviuiHluv
Co títt priiHlivy frtsř frč r
I1 i il jr l b lít ddy K
lieH pHvk itftpUrnuM Ct tu po
lU i i U HWibVl hi bu přiťt
I y Ab a vA řvlai tu ď ati ky
IU Mu Vrdrjíh 14b }k i
kdy I pak mw j kt pi vSlití
fúi Vili jl i! k!Í tWW
ani v tom nej WjŮ
lazvk
KiiAKUsaiťkt
WiIMPINÍXNEY
L V
II II I i
PINCKNEYOVÉ - "Otcové republiky
SNAI uiili'j'MÍm ilurein Jini Kur o
líny viuiliiA rcutilii'u l)yly
Mkvřlí Kluliy jej( ilvím iiejsliiViiéjŇfeli
rty 11 A — Cli ur Im Cotenwiirth Pinoknevo
Cluirli' Pinek iify Hjirftvmj iiiuo
liýtl o Piiickiiey ích tréemi iu jejieh
Iťmka r ('et liylil vítxi ni'li jejich
liukn k inoci u lihibil nežli jejich lá
ska k dobij nuiiiýiii loden iirťil 1J11I01
tou úloliit při "koupi luuixíiiny " —
Iriihtmu kilyž 1 -v 1 v_vluni ein ilo Huni
ie liylo feíeiio in iiiutrnlniilin jienex
oilvrlitilu )y ne vulka loiéc 011 oi]o
vřilél: "Milliuiiy 11 11 iilirmiu viuk 100
jeilineliii 1 elitu 1111 oijilulky ' ' Olin 11
liětovali uvé výteni Hclinjniiihti k 11
tvořeni iifiroiliiicli niiMch ákmui f
xtiivs Hioj HtAtfi jiik nt"jl lineu lyln
KiIK'OVHIIII UU HolIHttlV plúnil lil' jilmu
( lnule l'ini'kiii'v ein nav 1 lio iin 111
Kvl to nu jiná iiiielin nl u'ny olmnlui-
Mlllt NVIllillilll llAIIIKtvt KVllll)ll) ti
floi lifitieim i) r ni s a juirntut smiily
l'011i 1'olitii'kíin iiev eilřťiit m ti
tu ilvii niuviil mu1 runili liurlei
Pinckopy byl horlivý ileniokriit u t lun
Ic l' 1'íni'kiiev viHiiý feili riiliti a o
hukiAt livl kuniliilutein s irilentu
Himdno li i irtiMMVÍti 'léient téchtol
AN1IEU8ER-BU8CH' RTLOU1MJ8A
na kterou h toiiiebuostl ěrkal by
tuto h sile sklidil a uložil tu mi
sto bezsěně dostaví se lieoěeka
vaná pohroma jdua a nejvíce o
lávunýťh jaká faimtia vůbec
postihnout! mtUe Jjkřho to kla
titáni hiij s eměděleo V toUiU
piipttdě ivláštá je-li poslUmýlil
nájemce—-naěáteéiiík eu tu vpít
itiadálil pit oprtllé UHii'Ml feU
ro ni práci Však pováitivý far
nor obut uý lipltvotÍ v tiU
nývh itrttotUťh Jakými po rrlý
ti k U% o ěaw jest tv it tie
tu(4 i ttyttt nad touto pohromou
Mel 4 jej stihU a v dttwi 2 a
u budí lH' rhopl itluVU piš
i v kt tě hiUíih' lapotto tuili 4
tdi én4 postUtjUi tudíjt % hj
li výU-l'k toku pilUUt - Kl
v tk St4te J t in V oi ptáuiot
vi tii (biiid ny 1114 iivly pitU Uto
4ititk H tiiUlnh kt t4 tt
04 tU tltttbllý Utl luly lAit 4
e tUiU V UU ll! ti5iu JIU
ha ý šk v tnhv Vv tw
ls4'h Kukuttrw jl tnř-k
'ptl'tů JumV tt ttií t U
iKU S V llullýltt t4VU lUtí
t téuttípd dtbf tiUUUtu a
to plj Iv lt íihy twru pie by
04-) liíit V)dU
IttiMutva pUU vj tvvtívh
w v : 'y'-'y::::-K
" 'X
Wintton-Salcm N C
lINCKNtY
ilvou velkých milovníku onoliul uvolni
dy kilyliy ilnešnl nuvrhovuiié prohilfii1
ni ňkony byly jim jiřeilloíony lct
zbytečný in Hkiiti kdyby hyll nu íivii
ýi liy hliiMovali "NO" na takoví u
krutn jifechinuty jiroti iřiroteMýio (irú
vůni inuíe Olin l'iuckuyuvó věřil) vt
htiíilmé tilívAiij lehkých a jiiK-iiny cii
iív Oni úroveň věřili v eákoiiinlar
utvl kter' iovrlmovBlii průmysl pi
vomniícký poní-viiiU Volěi t pocti
ví pivu x ječmenu púnuli na pravou
střliliiuwt Po 's let ANIlKfHKH
Hl HCII vařili pivu poctivého Jeriiiuii
ucho hlulu u žateckého chrnělo — Uiuti
o němí Piuckiiey-ové véilíli -o Jiwt pro
lidstvo ilnhrý Pneu jo
jich primliilý druh —
ÍIIHWKIHKÚ - pru
kVOII jllkOMt ČÍHlllttl
ji iiiiuiKt 11 výhiiiiliu prl
chul' předči prodeje
ktiíděho jiného pivu o
millíony luhvi 7it)!i
liilí vydli)e to ileime
sny popui v ce nimceu
st ví po nrnwKisKu
Ktíll'lli
t le a buši kukuilee ué iiikilo ji
in přiv áží neb zkuÁcnosl a drivéj
šleh lei nás něj by faruier udržel
sobě nějakou Zuibu pro ťlé při
pudy aby pak nemusel voili 4
lé samé sýpky zpl iea lvojti4tob
lion i i nu
-- Timto kouviui otlkUdttjn pí
ro na lolt vhodnější u kteréítit
piiUžittwti přál bych lě pml
joiiti Vám prvy iijeiitnějli
S tn tou V 44
Krauk MnAln
ťtétlý JM ítl li! Jllll lH llt pliélt
itývh ítrttáiu "Pokroku'' při
jměte tt-ntu dupl uá VŠeh l
deťliý ltk a lufte tWpíéeli je
tviiittP ty d pi ptUti ls tlilo
( saně dupli it ťiiitUutvtíjl
kaidtout to !ut iiMu vyliťuji po
utlry jel krajný VaU U
jt Í4 b tu hyb httki kdyby
I kald véii %k% uíy byly
nám Ukove dopuy k -tiUnl m
ÍUttv Vvl t tay V% ilobtiho
fvěd'nuhu iiiitlio plíulť u
' linii ídiHVÍMte k'4 l lvf I
vii tu V a mi kenáai Vá sUU pe
Vinil
PU itt) t M4I
ttit taa lwtřtH mN4a
MtU tVMMMM iVl
Ž
i
jí
íj
ML i
1 1
1
v V
I
' í
i