Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 28, 1915, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i st 1hté fc#A4w W - -
I i Mm Mjf' n-
1
! 1
POKROK ZÁPADU
VĚNOVANÝ ZÁJMŮM NAŠEHO ČESKÉHO LIDU V AMERICE'
mUROZitbRNŘJŠt A
JfMJLMPŠf ČESKÝ
TÝDENNÍK NA
zápa-
0EST ADVERTI3IN&
MEDIUM IN TIE
tíUEAT NOXTiWBST
- ~ - - - ~ - - -----
ZALOŽEN R 1871-Rv 45
OMAHA NEBR DNE 23 ČERVENCE 1915
ČÍSLO 2
VÍCE JAK 1000 ObJd ZAHYNULO Píli
KATASTROFĚ NA CHICAGSKÉ RECE
Jezerní paroloď Eastland na níž nalézalo se 2500 výletní
ků převrátila se před odjezdem v přístavišti v so
botu v hodinách ranních
VELKÝ POČET KRAJANŮ MEZI NEŠŤASTNÝMI OBÉTMI
V českých distriktech chicagských panuje smutek - Celé Če
ské rodiny zahynuly -Velký počet krajanů z Berwynu
a Glcera mezi utonulými
V sobotu minulého týdne v čuh
ných holinách ruwiích došlo í'
(liicuKii k struálivé katastrofě
jež svými rozměry řaditi může e
k největším v poslední době Je
zcrní parník Kastland který na
palubě měl dle nejpoHlednéjších
zpráv 240 cestujících sestává
jících hlavně 'Mi zaměstnanců
Western Fdcctric Co jejíž závo
dy nalézají ne v d intrik tu který
převážné obydlen je Cechy a jiný
mi Slovany kteří také v značném
počtu v továrně jsou zaměstnáni
převrátil hc na bok a strhl do
chladných vod všechny kdož kc
na něm nalézali Ti kdo nalézali
se ve vnitřních kajutách ocitli se
v pasti z níž nebylo východiště
Většina jich rovnéž zahynula
Kastland byl jednou z lodí které
Western FJcctrie Co zjednala
pro výlet svých zaměstnanců kte
ří méli strávili den ve volné pří
rodé v okolí města Michigan City
Katastrofa udála se v 7 :40 hod
i Ano pří Ktajrioviňtt parník A v chi
carské řece nalézajícím se na se
verní Clark a severní LaSalle uli
cích !r naplněna byla účast
níky kteří těšili se na jmbyt v
přírodě Jásot a smích rozléhal
se na palubách a proměnil se v
pláč' a výkřiky uděšení když lisf
v jedné chvíli počala se nakloňo
vali Neměla patrně dostatek za
tížení a když větší počet účastní
ku výletu shromáždil se na jedné
straně nemohla být i udrženu rov
nováha Celá katastrofa udála se
v pěti minutách Ve chvíli nehez
peěí mužstvo hxli dávalo vystru
hu a kapitán nařídil vystup všech
testujících na břeh ale pohromě
tím již zabráněno být i nemohlo
Někteří cestujících k naklo
něoého parníku skočili a snažili
se zachránili jiní byli do vod
smeteni Odehrály se scény srd
celomné (Vlá řada osob tonou
cích u vlnami zápasících unáše
na byla k linutu při Wells ulici
Hrozné výjevy tyto odehrávaly m
před očima velkého počtu lidi na
lézajících mo na pobřeží
Potápěči Mlicisté hasiči a vel
ká řuda občanů podílela se při zá
ihrunných pnících a všechno by
lo učiněni aby zachránil se co
neivčtšl iMieel Úéa-tuikú Město
použilo vScch svých zdrojů k zá
ihranné a iiHH'ué práci Ob
i hodni MMuihy rychle vysílaly na
idito katastrofy nákladní auto
iiiobily alty oběti katatrtfy mu
Mv být i dopruvovány do iiiáinii'
u incliráuéiit do m aoicttic a Ičkař
ikýcli iViulovtn Vrlkt iinioííitvl
tiliintuiA bybí ihitd poJámi k
ktaiiviiti ridki 1'atnik Tbeu
ilulc ItiMMtťVfltt jmi v dobí ne
ítntt řkotvn byl lodaUku pio
měněn h)l v pratímii nuwiin i a
bělo lil pmil ItodtilV lu itěU
deprKWioi bb lotu mihid
N Ufli 'tk nb'i(!i se tklt lí
kaíi k I ť 1 1 niiitU m jHumu l pub
miluiu a-lir&iWtVttti t kdoi j
% ti inAmku V iuiubvh
í (pud h JIMI tl JhhUi d v
jmyvlt ťUilí bU ii'u
pt4t i 1mU' kl4titfě
iiiíU e rycbbwll bUnku utťl
tbut v tttttMt H v ni dl
ii'ly rltMy iPaIí1h Uhi
%(bitdd hrUu iby #dinl
liU % Ltit(ťh pňeh4#rl !
(oUtti tivAtaU by je4naV ib(lU
moji piMMW H pr b'h 4 lr
ot b h jeltuV r y
ll u udl j'rl lrHýk
Mezi krajany v Ccské Kalifornií
Novém Táboře v řízni a západ
ních předmčMíeh Chicaga nastal
velký poplach Strach a úzkost
zavládly v mnohých českých rodi
nách které na parníku mčy své
nyny dcery anebo příbuzné Na
další zprávy bylo čckňno s nedo
čkavostí a každé zvláštní vydání
listu šlo jako na dračku
Do večera v pondělí vytaženo
bylo z chicagské řeky bW) mrtvol
ale celkový počet obětí odhado
ván byl na ]27b ' h orej i uvedi
licho jmčtu mrtvol 7óO prošlo
marnicí Druhého pluku kde 7U"
rjihténo ' těchto pak 7:50 vy
zvednuto bylo přáteli a příbuzný
mi oběti V přítomné době nalé
zá se kolem třicíti nestotožněnych
v márnici V pondělí večer od
L 1 - 1 I i
luuiovaio se ze iim osoii (Ksiaiec
ně stalo se obětí strašlivé katu-
strofy Tito byli doposud polin
sovám 'o mrtvolách v řece bylo
pátráno dale a každé chvíle vylo
veny byly některé z nich
rotiípěči kteří pracuji ve vni
tru lodi nalezli mnoho mrtvol
NCKiere mrivoiy neiiem noci na
utěrek vyidovaly na povrch a to
vede k domněnce že více mrtvol
vyplove na povrch Praví se že
bude to trvati několik dní než
Mak bsli bude možno zvednouti
Mnozí navrhovali aby loď rozpol
těna byla dynamitem ale proti
tomu postavil se koroner Hoff
man který prohlásil že dosavad
ní způsoby dostačí aby všechny
mrtvoly mohly býti z lodi odstru
nčny lJude to trvati ještě něko
lik dní než zjistí se přesuň počet
obětí Počet zachráněných není
možno dojMwud přesně zjistili
Odhaduje se na 1 000 anebo více
Mnozí soudí že někteří zachráně
ni odehnili se rychle ku svým ro
dinám aniž by autority uvědomí
li o toni a z toho usuzuji že po
čet oběti nebude přesahovali
IOOO
II ind po katastrofě kapitán lo
di llarry lYtcrsou u prvni jeho
příruí i Dell Kisher byli zatči ni
a dopraveni na požárui bslici
(iiaeme Stewart (blstrauťnl jich
bylo nutné ježto rozhořčeni proti
nim mezi lidem bylo veliké a by
ly obavy io tnutou lynčováni Ta
ké W C Steele sekretář a po
kladuík St loscph Steauisliip
t o která vlastnila imiuik Mast-
9
laud postavený na jijseíe lilie
roce 1:k a Jsiději opravený pt-
uěvudi svrek byl príli4 těký
byl matčin 1'ainik tento byl pru
najat Indiána Transportation Co
Namořm urclttUktt prohlašuji
puruik měl uvnUk piilii tčitký a
4li u byl n dotateční Tim dá
se vysvětlili l převrátil se V Jě
ti minutách kdvi m jedné struně
j h slireoaiiuid luimhti Udí
DUř jHnl skrápěli ciui V o
tutu luimtbho týdne tni kdÍ
riitt udenti bili lotHddi vh
nutí můstku iohlďh i 04 lo
ti Ilb'l4 Kk lidi ltlk CO
lkdubm nrttíitltiml i ibsVoblOl
rUli I IM bU MU'Í rukftMi!
uU!i lot řubu'vnt'U iu u
pititi i- Ktvf l naliH ť 114
iťeíi i čkÍi til v Vít uplil tu
tU jiní tslujbl ihrouudtíi
ni b-u slioá pmniku jcita
puč HÚřtly k kUliotUli Yh'k
11 4 bsf pr h vii'i4 i u k
Uiulvi t roje #hAiily irá l
rrnlk U if) Jl Nakieiul í
iofjIHv wnírvm k břihu Sklon
byl tak silný že někteří z cestu
jících nastoupili cestu nu Jďavou
stranu paluby Parník ale rychlu
nakloňoval st k levé straně O'
slující rychli' ubírali se na pra
tou strunu lodí a pokřiku dětí a
žen Trvalo to plných pět minut
mž parník klesl na bok do vody
To vše událo se před zruky čet
ných lidí shromážděných na bře
hu kteří s hrůzou sledovali vývoj
katastrofy Pláč a nářek plnil o-vzdusí
Líčeni katastrofy
očitým ivédkem
Očitým svědkem katastrofy té
lund v její počátcích byl krajan
p Ant liiilhi z čísla 2'' 10 Pruíriu
11 ve který jest pozemkovým jed
natelem pro firmu Han horu In-'
vestment Co která má svoje úřa
ilovny v budově plynárenské spo-
!ečnoti nu Michigan uvc a Adam
ni Pan Lalla vypravoval že
době neštěstí nacházel se nu mosti'
scy Fíflh ave kdo si všiml dvou
jmrníkíí naplněných výletníky
Myly to parník "Kastlund"
"Roosevelt" Na palubách obou
bylo velíce mnoho pasažéru a si
ce žen můžu a dělí Zvláště pa
luba prvního parníku zdála se mu
býti přeplněnu Chvíli sledoval 11-
volnování parníku zmíněného
který hyl připoután velikými la
ny Tato byla obtočena kolem ně
koliku velikých a silných kůlu
které viděli lze při doku Diva
se jak lana ta uvolňují a lu na
jednou zpozoroval že bsť výše u
vedená naklání se na opačnou
stranu kde musila býti na vrchní
palubě značné přetíženu Než pak
se nadál loď se úplni převrátila
za srdce rvoucího pokřiku všec
kteří nepadali do vody pro zmí
něné neštěstí ale kteří do ní ská
kali dříve ve snaze zuchrániti se
před smrtí která zdála se jim bý
t neod vratnou V okamžiku hu
mžila se hladina řeky podle překo
ceného parníku spoustou zápasí
cích s vlnami kteří zoufale volali
o HmiH- Zvláště hroznou podí
a11011 poskytovaly matky kten
sumy nedbaly životu vlastních alr
na zřeteli měly jen děti svoje kte
rt držely na rukacli vztycujlcc je
nad oblčtající je vlny kterým snu
íily se je vyrvali O pomoc vo
lali nejen muži ale i ženy chlapci
u děti a zoufalé výkřiky vycháze
ly i z otevřených oken v jednotli
ýeh kajutách ve vnitřku převrá
ceněno kolonu a orciiu slulo pak
mnoho těch kteří příbuzné u zná
mé svoje přišli vyprovodit a pro
které jMslívaná ta byla divadlem
nu jehož hrůzy nezapomenou do
smrti nejdelší Výjevy které se
na místě neštěstí odehrávaly hned
po kntastrofě působily na některé
jednotlivec a zvláště na ženy voli
ce zhoubně Tyto stávaly se hysti -
lickými a onullévaly Celá řada
t 1 i ' 1 1
jien musiia nyii dopravena uo ne
Uiocuic v nejbližším okolí Něko
lik jednotlivců prý se dokonce pro
zažité hrůzy zbláznilo
Vyšetřováni příčin
úděsné chicagské katastrofy
Podrobnosti které nní doehá
zeji nasvědčuji tomu že katastro
tě dalo se zabránili Fcibrálnl a
státní autority jiahájily nyní vy
Sctřovául hrůzného neštěstí uby
Z NEW YORKU
V
Ktwiu Mr-H% mn ťlutli'
YorUii IUm)t V 1'tud
U ph ta ivjth hiVuhK
Vyzvěděly kdo je ZU ně odpové
den Jlfed po katastrofě zahájen
byl výslech lodního mužstva a ú
fcdoíků Jedná- sc tu hlavní o
dvé otázky Stalo se neštěstí ná
sledkem toho že systém zatížení
lodi byl chybný? J5ylo na loď při
puštěno více lidí než regulace do
volují? Na obě otázky získáno
bylo jíž několik odpovědí Koro
nerova porolu zahájila výslech v
úterý tohoto týdne Mezitím stát
ní městské a federální autority
budou shromažďovat! údaje uby
bylo zjištěno na koho spadá zod
povědnost za toto strašlivé ne
štěstí jež hrůzou u rozsahem pře
konává všechny podobné katastro
fy v historii této země
Zprávy o českých
obětech lodi Eastland
Dle sdělení chicagského Denní
ho Hlasatele zásluhou vrchního
bnilifa municipálního soudu p A
i Čermáka zřízeno bylo ve zbroj
niej zvláštní české oddělení jež v
činnosti zůstane do té doby po
kud nebudou ztotožněny všecky
mrtvoly a pokud se bude někdo z
krajanů pohřešovat i Pan Čermák
oddělení to vymohl zu tím účelem
aby se věnoviilu náležitá pozor
nost krajanům a spolu těm aby
se usnadnila veškerá práce jejich
s pátráním [10 pohřešovaných a
se Ntotožůováiiím jich
České chicagské listy sdělují
fe počet českých obětí této hrozné
katastrofy jde do set O dosud
stoložněných mrtvolách krajanů
sděluje Denní Hlasatel dne 20
červenec následující :
Srdcclomné scény odehravší si
během noci na včerejšek a po celý
včerejší den v budově 2 pluku
Armory měly truonlivé své po
kračování ve všech téměř závo
dech českých pohronniku ely-
Wjednó osady české ve kteréž by
nebylo' vidět zástupy lidí kupí
cích se před domy rodin jež ob
rovským tímto neštěstím byly ně
jak dotčeny neb před závody po-
drobničkými a v zástupech těchto
eetne nejen zeny ale 1 otrlejší
muže osoušeli slzami zvlhlé oči
nad osudem tolika mladých a na-
lějných životů jež patřily oso
bám milovaným a nepostrá latcl
ným Každý chtěl posledně po-
hlédnouti do tváře toho neb mn-
10 mladého muže lé neb oné dív
ky jejíž mladý život byl luk ná
silně a náhle zničen za okolností
při pomyšlení na které nikdo ne-
ibrání se pocitu politování a z
větší části i odsouzení těch kdo
tolik a tolik životů lidských ma
jí na svědomí Pyly lo výjevy
přímo zoufalé jež jež odehrály se
každém téměř bloku českých
našich osad a jež přivodily sinu
k vseohecny
ledna moment ka
zoufalých
také v domě éís IH07 záp 20 ni
ulež se svou rodinou bydlí in n-
eé Jan a Dorota Zástěroví Ni-
uio zoiiiaiosii jejich uezaiival
neboť ztratili v n-štěsti tom tři
leery 1 roků starou Julii 2 le
011 Antonii a 2l roků starou lii
y Všechny pracovaly v závo
dí Western Hlectric jelv v iho
u na výlet a nevrátily se více
Mrtvoly jejich nalezeny byly vče-
ra rauo ve uvě hodiny příbuzný
mi V budoě ťlltorv TéCi posti-
PO ALBANY N Y„ VZDUCHOLODÍ ZA $150
W Mor řmuč ík iřídd x uiinnlýeH dnech dop ui ment Nw
"I4 KmčiU iudu jiu mplu tyl jnUkonen bdí Mww
bhlU pokrnčovftU doufA l 'tké K'dkni
ženým manželům zbývají nyní
pouze dve dcery svohodnu dosud
Louise u Anna provdaná Zema
nová Jak doslechli se během
včerejšího dne jistý krajin Jlo
ražďovský viděl Julií v vodě po
névadž však zachraňoval jiné tří
dívky vzkřikl nu ní aby hleděla
se udrželi nu vodě když však při
ploval zpět nenad-zl jí více O
mrtvoly dívek posturala se po
li robnícká firma Muřík a Synové
Podobným osudem postiženi byli
manželé Dolcjšovi z éís I'il7 záp
21 Pl v Cicero Ti ztratili v ne-
štěstí tří deery Marii Kňžcnu :i
Annu jejichž mrtvoly ztotožněny
byly včerejšího dne v Armory
budově a dopraveny do pohroh
nického závodu p J Juny na AI
bany ave Politování hodnou jest
matka jejich která v zoufalém
filáéj stále jen vo'á dcery svoje
jménem marné vňfk O stavu je
jím panují vňíné obavy
Včera dopoledne nalezl Jan Sa
dík z čís Líbil jíž Kiblare ave
svou manželku 1'V'iiii roků
starou s níž vydal se v sobotu
ráno z domova nu výlet a kterou
ztratil z děsném zápasí? o život
Sám vyvázl když však ohlížel se
po drahé své hyt-Mi nemohl ji
více spatřili a teprve včera sdle
du! se s ní co s pouhou mrtvolou
jež dopravena byla do podrobní-
ckciio zavodit p
:ibánka na 'Jíi
ulici
Teprve dvacáté již však liiké
poslední narozeniny slavila v so
botu sl Anna Benešova dcera
vdovy pí Pcncšov ! z čís 2WM již
Avers ave Těšila sí? na výlet po
vode a tesilu se nau tun více zc
stal se pro ni příležitostí ku osla
vení dvacátého výročí narozenin
jež na don ten připadaly Již po
čtvrté hodině ráno se probudila
nemohouc jako nedočkavé děcko
ilocKau hí? okamžiku any se u
strojila a z domu vyjela Probu
dila i svou matku :iby jí v ústroji
byla nápomocnou i odešla se svý
mi přítelkyněmi aby se více ne
vrátila nevinné rozpustilosti
dávala matce své "Oood byc ma
minko možná že hc více nevrá
tím" ncpomyslíc v tom okumžiku
že slova její se vyplní tak neoče
kávaně liyla nalezena kolem jed
né hodiny v noci na včerejšek v
budově Armory svými bratry a
včera dopoledne dopravena do no-
drobničkého závodu p Marika nu
Oruwford ave odkudž převezena
bude do domu sm( (ku Nepraco
vala v závodě Western Klcctrie
přítelkyně její však sl Neprašo-
va t sl „Meycrovu ji na výlet
zvaly a šla aby nyní pro ni mi
mo matky i bratří a seslrv naří
kali Stejně pathetickým jest také
případ sl Julie Kolárové z čís
líólO již Ilanilin ave 'J roků
staré jež v celém okolí kde by
dlí známa byla co dívku skuteč
ně řádná a pořádťu dbalá Ještě
na odchodu svém v sobotu ráno
se smíchem a v žertu nařizovnla
matce svó paní Veronice Kolá
řové aby vše měla v pořádku ve
ěcv kdyby náhod ni "někoho" s
sebou domů přiveďa aby mohla
hýl na domov svi j hrdou Ne
potřchnviiH ovšcie se obávali ne
bol' příbytek rodi'y Kolářové ú
kl'ih'10 a čistotná twiiun září zun
la v: k matčinu i svojí slabou
stránku zájem o bezpříkladnou
čistotu a proto v r izmaru jí chtě
la jeítě pozlobit Ještě Z lllltomo
billJ rlo kterého V"dl' se svými
přítelkyněmi o nichž mimocho
dem řečeno se zm'nujem na ji
ném místě této 7 rávy kývala
šátkem na pozdrav matce a to by
lo posledně kdy jí tato viděla —
Nalezena byla sestrou pí Mary
Hrudkovou jež n druhou sestrou
paní Ilynoušovou shi ji do zbroj
nice hledat včera ráno u dopra
vena do pohrobiiiehého závodu p
Cdrástky na 2ť ulicí T-iiclilí
pro ní rodiče Josef a Veronika
Kolářovi bratří a '! sestry
Frank Orný-17 roků starý syn
manželů Josefa h Hurhory Or
ných z čís 2o'b'l již Kolin uve šel
na výlet s bratrem Junem tento
však vrátil se již s lodi a zůstal
tam [touze Frank aby s mnohý
mi jinými zahynul Zármutek roz
hostil ne nyní tam kde druhdy
bylo jej vždy plno a kdež zane
chává mimo rodičů '{ bratry a 4
sestry Mrtvola jeho nalezena
byla v 11 horlin věora dopoledne
v budově Armory a 'dopravena
do pohrobniekého závodu p Ur
bánka na 2C nl Pohřben bude v
úterý na hřbitov ósko-národní
Amálie Pickasovu z čís 2Gr)r)
již Springfichl uve nedočká se
již svého dvacátého roku jehož
příchod slavili míla přišlí pátek
Od svého dětství pracovala v zá
vodě Western Electric měla tam
plno známých a přítelkyň a pro
to nu výlet se těšila jako mnoho
jiných radost její však proměnila
se nyní v zármutek a žal vodičů
Václava a Kateřiny u 4 sester —
Nalezena byla co mrtvola včera
v noci as ve dvě hodiny a ráno
včera přivezena pak do pohrob
niekého závodu závodu p Mari
ka na Crawford a Pohřeb její
konán bude z domu smutku ne
známo dosud kdy
Karolina Homolková 17 roku
stará z čís 2323 již Ilamlin ave
šla na výlet se svým bratrem Jo
sefem a přítelkyní Annou Quinn
ovou bydlící ve vedlejším domě
Živ vrátil se pouze bratr Homol
kové jenž v rozhodném okamži
ku přeskočil zábradlí paluby a
svezl se na dock Sestra jeho i
přítelkyň? její zůstaly někde na
druhé straně a on vzdor pátrání
nemohl je nikde nalézt i Teprve s
druhým brutrem nalezl obě v bu
dově Armory u tělo sestry jeho
dopraveno bylo do závodu po
hrobníka p Cdrástky na 2fi ul
Truchlí pro ní rodiče Josef a Al
bína Homolkoví jednu sestra a
dva bratří
Věcní dopoledne nalezena byla
také mrtvola lit roků starého Joe
Pct lai ka z čís 27 již Spring
fiehl ave jenž zanechal za sebou
matku vdovu pí Kateřinu Petla
ckovou dvu hratiy a tři sestry
Petbick pracoval pro závod West
ern Klcctrie Pozůstatky jeho na
lézají se v pohrobniekém řávodě
p 1'rhánku na 2( ul
Jednou z mnohých kdož živo
tem zaplatili sobolní výlet byla
také Mary Kálalova 17 létá div
činka jejíž rodiče Josef a Mary
Kúlalovi bydlí v ě 2SIS j Spring
ficbl tne Mimo nich žcll násil
né smrti drahé dívky čtyři se
siry a bratr jimi byla nalezena
as c 2 hodin v noci na včerej
šek v budově Armory
Těžce postižena byla rounu p
Václava Homoly bydlícího v ěis
rCI úp 21 Pláce v Metlou
Parku Týl ypravil se na výbt
s imiulclkoii a dvčiiu dceruškami
Mařenkou a Vlastou Zad ránil
jenom sám a dceruška Mikcm
k4 l t uky stará kdeilo j ho
nuiUelku Žofie ! a půl roků
stará YtanU uah'ly hrob vl
mích vluciHíHké" řeky
M'4 občluď liulčik se tčí ktti
Jan Ottu Marvl 21 rok ularý yn
čťskťho peVuře J4ii MtUrif je
loÍ obv bod liab 4:4 H4 mL Ulicj
4 JiJid (Aiid ve
CU rudni rVnifM4 jel by
dU U v vidii VCG #Ap4dul 21 1Í
est4VjUl ittauMA Ydťin
Mane hou diďk roky utaié
llcb-nky V r4 utarčhrt il n
JiiliMiuli pít hroni ktudrofA
Wt Vkýt h tdMI jn rlk a
liClllohl lýti Jopiwlld plťMlí
I
t
í
I
'Si
I
I
! i"
I v