Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 14, 1915, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    4
Htřin 4
POKItOK J)NH H fíRHTKNCK 191$
Pokrok Západu
řUELJSHED W££KLr
Katord t tli J'wt Offtc t OiiL
Webr m iiuii4 cIjm irisll Uittr
řtiMlilinJ 1 Cvkrob
1417 1418 Ho J3tb Ht Omaha Wli
ubirriptloit by tritii — $IXU pr r
Vydává
VYbAVATKLMKA MI'OL luKitOKU
OMAHA NKH
Vic Burel— L C Burel míjluli
rff1tltu So b rok
Ot Cch $2co rok
Aéeu}Ut Jit'tno'lui:
rOKEOK ZÁPADU
OMAJIA NEB
Omaha Nebr 14 července 1915
"HÍB
Tržní zprávy
So Omaha 14 čer'ce 11)13
171 voz hovězího dobytka do tr
hu byl dosti dobrý Celkem při
vezeny byly 172 káry Zprávy z
jiných trh (i byly nepříznivé ozna
mujíce sklon k nižším cenám Ná
hled kem toho trh byl pomalý Nej
lepší voli prodávali se za eeny až
o 10 centů mzší Jiné druliy pro
dávaly se za ceny o 10 až 20 cen
tů nižší
Dobré až vybrané kukuřicí kr
mené krávy a jalovice těžily
dobré poptávce a míly pevné ce
ny ale zuHoba jich nebyla v tr
hu velká Jiné druhy zvláště do
bytek z pustvin ukazoval sklon k
nižším cenám a v mnohých při
pádech ceny byly o 10 až 2 cen
tů nižší
Poptávka po dobytku k žíru a
krmení se zlepšila V trhu nalé
zalo ho více nakupovačů tohoto
druhu dobytka než v týdnech mi
nulých Téměř všechny druhy u-
držely ni pevné ceny
Ceny hovězího dobytka byly
následující
'loVCI' dobré uí vvhrnrié i' 'J'íh
íOO prostřední až dobré $l~'(tt
Cbiedíío II července 1115
I7ÍVO hovézího dobytka 20000
kusů: trh slabý domácí voli
1 1 I T '
i wFiiniiii{ i„ i 7v„ in in „i i: jt„
i u i I i'' nj'imi1 ti f !
(iiiAH krávy a jalovíme fl'íO(r
!'!') telili a Ijí7r(l( IIW
Přívoz pravit :ji0)0 kijMfj trh
slabý o 10 centů nižší průměrná
mih !r7:j: lehká 720(a
i0 míchaná +h0(7) téžká
TMMJjW hrubá ¥1'(iJM
OilBl ivěuta 7M ulM)
Přívoz akopovčho dobytka 12
(00 kusů trh slabý j ovce $"iO
(MiHO ji-hiíata WW((b')W
Kansas City 14 čcr'ce PJ15
Hovězího dobytka přivezeno by
lo 12r'X kiiHii trh nižší nejlepí
vykrmení voli $!)!)( IOoO zá
padní voli 7r0(í!M0i krávy
jalovice jk7Wfr!8á
k nu a krmi ní WSMhitAU bii
liei ii()75ra 721 lelata iIH)7
1 000
Prasat přivezeno bylo fiOOO ku
mi: mii nisi: nr itiíiTtia ei na
♦710710 těžká 700(-7j:
pro jatkáře a řezníky Jt71ótó
70 lehKá tf:UKíi 7'0 j odstáv
čata $(i7)(a72r
Skopového dobytka přivezeno
M00 kusů ovce mely pevnou ce
mi jehnata poklesla jehnata
WWi'-'Xn roční !ffr0(f 750
r kopci )}i")'llťř lirl ovce ♦52(r
ioiix ( ity 1 1 eervenee i:
171 voz hovězího dobytka 1000
kusu trh o 10 až 2i centů nižší
domácí voli 7) (!')( krávy
jalovice i')l')Cc Hr( k žíru a kr
llieiií $::{)(„ 7:i) telata ijir)IX)@
l'rasat přivezeno bylo 40110 ku
su trh o 10 už 20 centů nižší
těžká $7l(a72") míchaná +IÍ70
ra710 lehká +(iVl(fti70 pru
merna cena $i7O(a7l0
veí a jehnat ]ři vezeno bylo
00 kusu ovce $ {7r(cO)0 jeh
nata b~-~lKt'h~?
M Iouis 1 1 července 1115
I7ívoz hovězího dobytka 8400
mácí voli 750
1'ékni až vybraní knň ti-i níií
m m w I ' '
i! Ati Wl1A ki _ _ i - 1 f v I '
9-r wiv'w' vrowmm az ]y50 r„ění volci a jalovice
Tavv(uw jtKiu az k žin a krm-ní ii(Hira825: iii-
i r ftírU r'"?1 r°C!' ní vo!i' 52-@mh: domácí tela-
T-uiyiu prosireuni &i uouil fa WKn 10 00
8Ríwí-i na x„:í „
i rasat přivezeno bylo 0() ku
towi uyi ooycejm az pro
střední $775(885 dobré až vy
brané jalovice $700(900 dobré
až vybrané krávy $675(750
prostředni až dobré krávy $600
(S675 obyčejné až prostřední
su trh nizsí: olstaveata a ehkú
iiWKř'7í míchaná $7b(íí
710 dobrá těžká $71 Ó(W 755
ť t i i i
Mopoveno uonyiKa přivezeno
3500 kusů trh nižší ostříhaná j
íiirc{t ii„- „x i : :
T:W 'rL uvu7 tt" linata $7507850s jehflata $750
uukicií n ziru a Krmeni %iuu(£ I ft-) 25
fU prostředni až dohry $600
(?)750 obyčejný až prostřední
$55O(W 650 krávy k chovu $550
(aOGO telata k chovu $000($
750 telata k zabití $800(rt050
tuční bulící $550@750
vepřového dobytka přivezeno
bylo do trhu pětasedmdesát kar
5100 kusy 171 voz teuto je znač
ne menši než v minulých třech tý
dnech a o maličko vetší nežli
fctejném dnu roku minulého Na
kupovaci pro vyvoz činili velké
nákupy a včtái zásobu lehčích
druhů zakoupili sami Průměrná
cena jimi placená byla $i!)Ou!
i20 Jateční nakupovači neobli
ztli se na zvýšenou činnost naku
povačů pro vývoz a trvali na niz
kých cenách které byly až o 15
centu mzsl Nabízeli eeny v o
kolí $675 ale prodavači nejevili
mnoho chuti na ně přistoupiti A2
do poledne trh byl pomalý Tc
prve k 12 hodiné nakupovači po
čuli povolovat! a nčeo z přiveze
ných zásob prodalo se za eeny o
li centů nůší Nakupovači pro
vyvoi zůstalí v trhu ai do poule J
ka ale jk četných rannieh náku
pech fttiižili eenu a iMStnliit k
jich nákupy byly vrsiuř xt cenv
o 5 t rntu nižší Vétšuíd vepřů na
zabal prodána bjU la $ť75 Na
kupovačí pro vývo zaplatili u j
vyšší im #720 Nékolik kuů
v!Á#l4 pktýeh prattt íkl co
Iu ♦72a jfl bylá irjv)iU tuho
dn
l7'Uo4 jrhftat a ovei m-bjt uk
etký jvvki v minuSýťh ldtlteh
(Vlkeiu přlVeíeuu bj ty M(U1 ku
ů ri Hía'hi4 lt4 tul přil
díu Ivduy %!o u Ikll ieu
4 v ťji!'m dmi rvku nn!č
h Jutu' nt uAupuv4vi nutí IihhI
k4j-lt trřní tu iiUrtiýeH e
iÁH lrHÍ4či ala in'it U iui
(al:l
ďr l:i:í
(al:2
( 130
131
(0119
{ 11M
CS
Čís
('m
4
5
6
ObUní trh
w l'ŠKNK'1--
Cís 2 turecká $136
(Xs 2 tvrdá $132
Čí 3 tvrdá $130
Čís 4 tvrdá $127
Čís 3 jaika $129
Cis 2 durumka $118
( ís :t durumka $117
KCKUKICK—
Čís 2 bílá 731(71 c
Čís j bílá 73 fr731'e
bílá 72!t(73'4c
bílá 71ir't72Uc
bílá 71ifti7-ic
Čk 3 žlutá 73'! f7l e
Čís j žlutá 73!:(( 73 iC
t k l žlutá 73 (iiTH-c
Čís 5 žlutá 72 i:(a 73 líc
Cis 6 žlutá "2
ís 2 míchaná 73 (i73'ie
tli 3 m!ebaná72"(a7)ic
Ck 4 míchaná TI (fi 72 u
Cín 5 mlehaná 71Vi((i72':(?
l'k 2 bílý
Standard
ČU 3 bílý
Čk 4 bílý
JKČMKN—
h Kla tov Ulil
t í 1 ku krmeid
Zito-—
Ua 91
Wu C 93
lttVoráu bývA čtvrtý tvnenvr
zejména vo venkovukých mfnUi
íkách otva di ztotožnili nm
způsobem jakým mělo by býti
vzpomenuto 500 výročí mučeduí
ekč umrlí Jana Jlusa
V Iřavcnné bn d z rána 5 čer
veněn bylo ty juky v Čechách o
poutí — cirku divadlo hudba u
krobatieké produkci? a umí luctt
jiných at trakcí Aby ne nepfeká
želo odpoledním uportňm hře ml
če přetahováni ílutr oř war) zá
vodíím v běhu ald položen pro
(fram pozňstávujíeí z řečí české
a anglické nu dopoledne
K proslovení české řeči o Janu
Husovi pozván byl p F J Kuták
z Omahy k proslovení řcéi nnířli
ckč o významu čtvrtého červen
'' p W A Í7incc z Urund In
land Na žádost výboru prvně
umíněny promluvil o Husovi htruč
ně též anglicky Y'e shromáždě
i 1 I ' 1 a á ' r _
in irj io asi není Američanu o
statní sami naši krajané hlavn
členové řádu Žižkův Palcát 'A ('
II J Totéž posluchačstvo mě
i anglický řečník jehož řeč násle
dovála po řečí éeské Tato nefii
trnost k pozvanému hosti jisté
neslouží ku cti raveiiským Ameri
éanůiii Kdyby slavnost Husova
byla bývala konána islpoledne
mohlo býti účastenství nasicl
rajaiiů značné větší neboť mno
zi farmáři nemohli se vzdálili
lomová na celý den a teprve od
loleilne přijeli nicméně vňak i
takto účast byla slušná a řeči po
zorné a se zájmem vyslechnuty
Odpoledne věnováno bylo zába
vě které bylo na vybranou pro
každého dost a dost
~n 2 lb krabíce jen
(}t(lllt !""
ZPRÁVY Z ABIE NEBR
A OKOLÍ
~~l'aii Cyrill Kalina z Omahy
přijel na návštěvu k rodičům na
"džulaj"
Pan Kdwanl Mashek s man
želkou dleli ve Sehuvler v pon
dělí — Slečny Marie a lessie Jirov
skýeh z Wahoo strávily v našem
městě návštěvou a též se súčast
nily slavnosti dne čtvrtého čer
vence kterážto slavnost se u nás
odbývala v sobotu dne 3 červen
ee lJ J
— Jame Uřídil jest majitelem
nové káry dluhu Saxon
— Manželé Kd Maška k nastě
hovali do svoji nové residence mi
nulý týden
— - Na několikadenní návštěvu
přijela poslední týden ku svému
strýčkovi panu Kr Svobodovi sl
Lillie Svobodova z Lindsay Neb
— Slečny Kmínu a Lizzie Svo
bodovy z iSruno dlely zde návštř
vou u přátel tento týden
— Pan John Paroh? k ztratil
ampu braeket a číslo své káry a
žádá onoho člověka kterv bv vé-
i ty nalezl aby byl tak dobrý a
jemu je navrátil Číslo jeM 5174
vydané pro letošní rok dle nového
úkonu
— Hneš zde hráli ndé hoši ze
M-uuvier h našimi hoehv leiito
iiát naši hoši prohráli
Jednatel
bon Přáním Jest aby oba pa
cienli záhy úplné pozíravíli
V fiín týdnu bob tná zranění
ntrpčl p Jon Kvčtenský čin
JflJ Willíum u! když za jíly
na nvém motorcyklu urazil e na
12 a Harney ul n automobilem
leným K K Kudolpbem z IU
se v 17 lil Též motorcykl
p Kvetmskiho byl značné poško
Ve čtvrtek m t neočekávaně
mílou návštěvou uvojí překvupíla
nás paní Kašpárková manželka
p Josefa Knípárkn dobře jo w-
le Omaze známého mistra klu-
boučníckého kterýž asi jiřed dvě
ma roky ale do Minnesoty odejel
a lam u města Onamin farmu mo-
ne zaaoupii um pevným úmy
slem že se rolnickému stavu vě
nuje u pij tom že též v nedá
likém městečku bude moci též
kloboučnické řemesly provozovat
Nyní vsak k velkému našemu přu
kvapeni pani Kašpárková která
i:a oblíbený jim "Pokrok" před
platné obnovila s námi sdělila že
manžel její ji hl od předminulé ne
déle opět v Omaze a ž již u avé
ho oboru pilné jest zaměstnán —
Manželům Kašpárkovým se v Min-
IX „ P 7 ' Iři ' t ! f i 1
ievnC nu larme sice iinuo jeio M„éiom injlvt byl mvi-rohlul-jsí
eie ceie lamm okou jejicii nyio véií ntMii! lintiiiu ioileimAiiii John
"suché" lu přítel Joi? nemohl se "om oi k ncjrivilinlii tcjAIm jio itcie
nijak s módou tou smířit a mimo l"""v"'t'' VŮJ '"t vť jmění úfvlům
1 v ifl„ n!utrl„ IJ „i„l„ '' "yl j''i''" mjboUUi!
' I u # li v koloiiíl b iiiníi ieiil7n ulote
prače lolik aby to unad za řeč „y )llUU&n v olvivur h iipí
Hálo proto když z Omahy slál" píe li liot-ln-b n vbiitiil h tnu t-1 í
dostával výhodné nabídky na za pbMveiif jilnA r il b urydíhlo
llléstlliiif fnrinil uvnii „fíl nlnl '-'leul V ItiHtillll V rrvolllrnfi ll
i do Omahy hh přesídlil Manželé
íí
0
f7
licprodušné ii
za vřené
Paxton
Velká hodnota
jiiavá plíehiif
Vždy ta samá
a vždy či rstvá
Kupte jí dnes
Žádejte ji na svém grocerístoví
C
krabice
lí
'IMNIMM TH tOXIIIHIIIO Ol TMI " HO 4
John Hancoclc — " Father of tbe Revolution"
IV' A iirolilAliMii lirou vmlottli iniřii
A1 ji lio íineiiii í-httl vt brll
lehu
iiii'h a ul In Jlui miirtí byl oblibě
linu iiiiiilliiif KAvi Lvi 1 li
Kašpárkovi koupili majetek na Í7 UÍ)M bimbarluviti Vir toími z i-
a Harrison ul v So Omaze Pan by Um vwíio vet'lili utrfit ii j
Kašárek jest toho náhledu že M '''"''" uU"1' v J'1"'"1" i"iit'li íAlil
farmař ní jest sice ukrutné hezká ''J 'l"''yw fH'infrU k
uii Mm fiiiniiiiiin 'liiiiÍiim liiYini) t
M e llemellé ale řemeslo jemu : oliv Namork i ioliiNal ůivu n
vlášlč jsme se naučili má přece Ktlitfi píen v jeli roi I poulit Mvc
i' li zlaté dno a jíle léž při něm k M " velkólm vlivu f-iml vzbudil Wiihh
uhii !
Dnes ve středu chtěje ku
svému žádoucímu zotavení náleži-
té prázdnin svých užili krátký
vlet do Wisconsinu podnikl prof
'rank Mach virtuos a jako jeden
nejlepších zvučného jména po
žívajících zdejších učitelů hry
loiislové Povolání svědomitého
irofessora jest zajisté nanejvýše
vysilující a tudíž hlavně ze zdra-
volních ohledů pan Mach každé
léto vyjede si někam na vetiek a
by ve volné přírodě na zdravém
vzuiicliu k (lalhl punc práci opci
nutným sil u osvěe
liiKtonn ViiCYnimt "Mři iiříi'iniiií npfi
iy a víiíiiiví' iiiiloviil ťluxantií i
kn ivntn tanec hudbu kom-eity
hostiny m-húiky hru v Karty slnfi
ítni Hjioleř i-iinM olřily H ohIiivv " M
Ui jeho ukotill li) R MllMachllMlt N
láokuii jej ctil pil jioloiij tlivých udú
lostech jiíedi í rjlclrh rrvoíiJťl byl
jediilia x ii'jvlíniilii'jílih řlmiň "Mý
lil) svobody" Nimi ii ii v ii i? firo nmerli'ku
ii'idvílnii Kvobodu irni'ova nt do po
dednílio ileiliii veho živots JlrozivA
pohlížel by nu kudou Akoiiotlárnu jui
by obnipovnlit i(lioi'ii4 právu mula
(i hlimowil by "o" v přijetí prohi
bn llylo to na 'um lu h imHidiu vf
iihi'ii6 pioneAciičlio nírodlilho itlova že
nlii UHiir liiim h př-J fls lety vtdky
KVÓj ÁOii Uložili )l' viiudii po cu
lí' HVidiodii' repulilíifl jjiih poeti vn
vnři-na pivu prohliilii uvojí jskonU t
Ntotou jeinniiNti n v'
lirndii' pHrhiitl jid
druh l:l ' I lV f ISI-: li d"li
llí' V iiblíbenuití v i"
"tul li 7'hmi hdi yh
duji' to denně nby v) ho
vdo ni kťibrcič pu
ptAvni lihu prodej"
kiiIA jinč pivo o mílu)
ny bihvl př vv?iií
Si
ANI IEU8ER' HUŠCI! 8T LOUIS US A
Vimr% St Ijhii un iQuriitinlj kmitni tt inifml
$ur fuunl— tetin I4idr0
Jní U—LfWWUl VY Ji
V" ManMod©rBtioo
Dubuijiie la na to neurčitý časpojujeme
t-ii-'-' :íI
1 l'ffl
na
tež svoje a nechť
II llil liKfill iljll 1 -
rw Mirzi „ v St Taní a Muneopoli- svem výleté hodné radostných
íclil načernil - m : : i i i
limu 1111 iiiii 7 1 ni v 1 v 'lu 1 in v 1 iiuri 1 1
I !-{ Iři: "I! 1 1 rí iin Wn ni ninrjim Olllioil Ilil IIIHO
"""J"'"" V" V iouy 4IUH l'H- v„ M: „VI
te býval vzdy tak nadšen Zi? ten- v ikÍMH„Ilt No 1)llk nní(
okrate ssebou vzal i svoji mat- „aKol4lí zjáteční cestu ku Oma
ku aby 1 ona trochu volných „ Mní yltilívni i!!?
chvil v krásné přírodě užila Le- w(l Hmivhlú (Htň ttNÍ (lísí( lnu
tos oleje1) jrof Mach se svoji vif: Kll -„„ ltl r-A f b )
1 j-"
zajisté novomanžely provází při-
Z Oiutthy Neb
it
(o t-7
(lí
ViJttí 11 tak míla tíbehmU byly
uiatřfiui v čaoim-H hltuith ď
Vlit dub U
ďiii f it4!rdajú ( Jihň
ta dbi4 I j-brni M7H
hMi pitfilil 4 iKdtá lf t
I" jvhlUté k kttti ti J i'-
7 rH ni dabfi 1 bf4uA
KriJné v trhu ¥ 80 0mu
N ítrmu Ovoiák Cujuiuiiskiiiu
C tďratili v Miuiulýrh Jhw!
ti piMtfilkovltd prdťj iivvh
ubytk iiaUeduikl kmian'! iVtr
AI i l4ikou ii tiikU14 veiřůs
" IF
Kwirtlkmvski btfii i nikU
' Vrpři Jm l! Ui Ct uk
lt 1 OÁklul VtpíU
HUSOVA SLAVNOST V
VEN NA NE H 11
KA
V lUuiil jutiv ttévuost bv
U pip tíUvo vMtt#ht ivt
t"? kniUii t pintdťll
ptnvdí wímm njvčul tunriťky
Utk pfi$1 11 i li UrdKi r
miíS bvl Ujuta d tri ! „
vídbi c la ypiUuK jk'Mt u
Wlll
Jan
Ve středu in t V závodě na
návštěvou svoji poctil nás p
l' Iwičzáček dlouholetV
ihvalnč známý zdejší osadník v
čnde 1 1 lJ jižní 1 1 ul bydlíel
mezi jiným s námi siK-lil že j ště
ten din večer odejede líoehi
ster Mimi aby tam v nemoeiiiei
itrocr známých lť-kuř 11 dru Mayu
l-rutii b kaok inu oset i 1 id se
podrobil puu Kiičzáčrk p vletí
pohnhieh ( trpí žabidéidm
neduhem ačkoliv nustál u
těeh n-jb jli h b kuřů poiiim i vy
hledával piVcr ji 11 r hládnul Je
b jícen kudy potmv iiroeháii
do Í4ludku jak mu byb bkh-m
"děb no a V VoblUvid tné poiuy
vl Umutiřriiovýťh paprsků ukam
j' jest uvnitř přirostlý a npráv
ně ivuiU htutítl potravu d I
htdku ptopouítel tttk ie p KnU
Jvl di kllté
v
t I imertl
ti 1 i
ptlMHiy pUV4t ! 11 o-l! "lUV
kf liHJ ř ld by se odíhlul k
víbbným tvmtu Kkfťitt du lút
b t r Minu t % jim bv li1
dařUw vtprrmi tiupnuh obllíí
jej #hm pnjvm tmi při
t ly v btikii kvlinbii y!W
d b l:d 11 uidikveik tby
1-4 vhi dt'MlV ť tiVl4Ul
Mladý Jindťbh tVuk Mti
íiíJiiuíhu dif)tb krabit p Váě
v-hkv IvdUvíbti v u lM yt
w i i lilu vi thuřvihvu Mpa
in n b4i ncutiK-nu b Vik i
tMiti V IVHaovívh
matinkou do Ciimberland ve Wis
cousinu kde na břehu jezeru v
rozkošné krajině asi měsíc chytá
ním ryb a jiným osvěžujícím způ
sobem budou se bavit Přejeme 0
bčma by hojného pobavení užili a
pni náležitě osvěženi y se domů
opět šťastně vrátili neboť p Kr
Machovi a ostatní rodině jistě
bude se Jm nich stýskat i
Nemilou ztrátou v min týdnu
postižen byt pan Jan Krajíček jo-
víální hostinský ze Ul a 1'oreas
ul Vyjel si ve své káře na pro
chaku a tu jak bývá zvykem
rozběhl se za károu zamilovaný je
ho pes (vzácného plemene) nby
svého pána provázel Jan v oba
ví aby js s nepřišel někde k ztra
cení zahnal jej řpčl k domovu
když tu opačným směrem přihnu
lo se jiné auto jihni iUluS surově
dobré to zvíte přejel a usmrtil
Pnu Krajíček cenil si věrného jwa
vvscH-e ježto byl jedním z nej
věrnějších druhů jeho dítek
které nejen ž si s lihu hrály ale
pu iae- liaopuk vidy bedliví j
střežil
památný den vždy blahou upo
mínkou jakož i všeliké zábavy u
žijí panu Votavovi náleží tči
naše diky za počastování v podo
bě bedničky vonných doutníků
Ano příteli buďte ujištěn že jsme
se db- 'nše pokynu řídili
" V poiutřU sladkými pouty
manželskými sloučeni byli j Mt
Votava v čfskveh krtuteh Velmi
bďie itiáiuý krajivn ulečium
Annou Kvapiloveu SvAtvbnt ob
řady konal rev V Cťjuar v č
sketu řvttnířvliekéiu kottUs K
ČrtllMU blabipláilin iťmíliVltl lt
Viiiemii luiu tči ) lny Vvije pi ijHi
J'ij-ml Pu Votava io i( ie mu
lot l41ti nadv it pr nčjké v
v proKiaU stud nám prwmm Jo
ire u jti ňntku lul ítnlnku
liuii lo dtv lm# mu if pl
klřdnl dbn tk UjeiiinJ tv Aid a
pit tu ale bUi ná utiulva) o
Italu kda bv v ii kivánl iut i
Vdjb ibu iiti lut íivoU VUl
hV Sťoinl ivuvoiiti'l Jo
V i!t i ob h idtfív leeh a ti jv v š
přitrUkií btiii Vjdi'l la ivk
trlld Vh bíhilH ktstvl im
ihoudtMj itUtvu líjvďni Í d i
W Moiiit U j m t{ dní d
t Ur lUpid 1a í n dnb d
IIIIIIII WJm
10c 1§7§
ihi MŠí
Fi:i ť 1' i ž t i Vi rt ň Y tVt ťi''iii
Sunthine
Kriipy Crackersy
TVlo li tiké ftuelmry Velnu ehmiui
min o-mIiioV h((„Vlllt riaik„4í iij llh„u „
- 1111-
kl ttd H l iltulh Ihi Uk Ukiiiuii { vl lři liilf i
'11 '-! „1 1 I 1 i 4 '
mt nu HMuoio S4iMi
PS-
M erH'
V 4 Ml
rul
Bht in OmiAa
te nám kVi
Jtm iui luu my um
Cl
tl U k _ "
' amn it curi! - lvUri4 - ol-Mhu M l
ti ilruhu ínhm mu 4i li íkuniku t 11
pbH Ui jtmio Vum tm ob lullk
Ji
OMAHA
IlUllll