Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 14, 1915, CAST REDAKCNI EDITORIAL SECTION, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Od našich přátel
MAN I''JMN(MM('0 (! 7 íř
n-ww JíMT t vydaviiidutvo
"J'lrIu" Vftrn vcír jiiiii
Jí ilUtmil v H:dMi l(í(ílit 'iV
pln klc zdejší (U-h odtyulí fclttv
fiowf na upomínku tM) Mlho v
Of'í llpilllll JÍHti ItlMi J I IJHl
fcíí iyn VrknuU ozdolii-nii prjjoiy
Kpoji-nHi Kfiti ii fcNkiií J'r
fmnti hy uprAvní proviď n i pc
MWÍVttl Z nílí'(Jujírírh říw j
J'c(J!(itt fol Vťřcni pan Krwin
Ji Cltloiipfk j ruk1 jWié in piano
Zdííiktt hulnovu hlavní fcíí
nik JIon Hawud M hliortrí
ontiulto koIo mM Kment lne Hor
zovtt "Nudcdky upílení lunu
IIijmi im Mvobodu a hiiihIi-jií v Jí
vrrp5" I)r JfiiiM Njcloj opru
nové tuAo M JriTMj Dfiíiurtiníovu
Tak jťStř Judeu řeřník proncMl v-
přknou í-fí vl uh ující na im
vývin iiiložfiitví m dfivnýidi let
hž do nynřjiíí doby a v kuždeni
pfípadň ta Hlnifiíi udílejí! vždy u
tlíiřovali sti unii hlubší což m dřju
íiž doKud NapoHÍnd pak jcňf pro
mluvil wliHký knřx o nynřjší vAlco
v Kvropř ji-iijs Hvoji M četl z ru
kopimi Nu to bylu Hcliflzu ukon
čena a každý no odidtnd domu Zde
piiniijii chladili' poěiisí jest mihli
voav noci no inuxí človčk pí ikrý
li hy mu nebyla zima Ontíitni!
lid' noKÍ neustále zimní oblek —
muži uvrehníky a ženy kožcSiny
'l tu a tam tíž jct vidět některou
ilimu oblečenou lehce Třeli ftlo
jeHt velmi poskrovnu Keňli jwnc
u zde též h panem Stcigrcm a Nvo
bodou z Omiiliy V několika dnech
pojedeme do JoH Ali(íeen a to bu
de již na ecMé k domovu ale jak
dlouho niím to vezme dojeti domu
nevíme jeíté Dno !" řervenee na
fvřtové výHtavíí bylo hkoro na dvíi
kIíí tihíc lidu tak h ku vmo jiodo
halo mraveništi vfio m dobře ba
ilo oKvětlení večerní a ohňostro
ji? byly krámiň a na ukončení
vjtduchoplavec Kmitli kc vziichI do
vclku výSc a tam dělal vSeliké o
blouková pohyby při Pemž H osvět
b ného letadla pountél ohnOHtrojc
což za tmavé noci pěkné ho vyjímá
lo diž jsem prochodil íiodnŠ zdej
fit kopce ale vzalo by to dlouhý
ěii než bych w hcznámil hc vnemi
kopci na kterých jest San Fran
cjnco rozloženo H pozdravem na
necky čt enAře
V Malý
WAONKIt S I) 8 ě r venco
J!)i: ~ Redukce " Dukotskéhu
Tokroku" v Omaze Nebr — (''tů
ní pánovi Laskavě uveřejněte
následující dopin- V neděli dne
1 července vyjel jsem ní ve Hpo-
béniiHti pánů Hlanislavu Nedvěda!
n Viev JI íčka do Tyndall u
bychom núčaMlníli nu uctěni pa
iuttlky JIiHovy Ačkoliv fičel ti
děný vít r ci hla uběhla nám dolí
pif jemně J'o pí í jízdu do Tyn
dali nejdíve jtm ukojili o nvujv
právo JdáNÍeí m žalmlky a pal:
iiii! iianloupíli ci mIii k MÍoi '„ ('
li if kde mi ulavnoKt měla odbý
vt Itylo lo prvně kdy jeiii měl
píležítoit vMoupít do híně tělo a
byl Jmciu proto zvědav Neumím
lile předbíhat J'áliově Nedvěd U
Jiříček jako bývalí tdaíl Tyinlali
řtí oNadníei nemohli udělat ani
kroku v před aby iieNctkali nu m
některým Htarým piítclcm nebo
známým rfi lět příležitosti měl
jNcm tudíž i já tu výhodu žu ne
znám il junu nc OHobiiě n mnoha
čtenáři "1'okroku" jichž dojúsy
líce často čítám jichž jsem alo
doNiid OKobnc neznal Tak jmu
novita měl jnem potečení potřást
si rukou a pány Václavem llcnc
íern Václavem Novákem Josefem
ířeburkem mladhím dédi-čkeni
Slámou pány Itambasem Něm
cem Krejčím Ilokufcm Jílažkeui
a ovšem i o ředitelem "1'okroku"
p A Hájkem 1'an Ant Nedvěd
bratr měho upolcčníka provezl
nás ve svém automobilu po městě
ti musím říci že Tyndall udělal na
mne velmi dobrý dojem Jsem
totiž milovníkem Ntromu a tam
jich mají jistě dostatek V du
chu jsem blahořeěil každému jed
notlivci který ony stromy vysazo
val Nesmím také zapomenout
zmínit se o novém "coiirtliouse"
na ten si Hon llommcStí občané
doložili neb jest to skutečné im
posantní budova veskrze moder
ní V tom ohledu jsme my v
Charlea Mix velice pozadu neboť
vzpomeiiu-li si na naši radnici ve
Wlieelcr na mou milou je mi jak
si špatně od žaludku Zastavili
jsme před síní právě v okamžiku
když ctěný řád "Pravdu" ukončil
svoji achňzi a tu znovu setkali
jsme se se Hpoustou známých me
zi nimiž na předním místě byl dr
II Klíma milý a upřímný míij
přítel dále kazatid pan Filipi pan
John Stance oba pánové Kotule
líci a jiní poněvadž byla zde již
hodinu kdy proram měl být zapo
čat odebrali jsmo se do síně a
bychom v čas dostali se do sedá
dí l Siií sama byla jednoduše si
ce ale vkusně upravena Nad je
vištěm byl umístěn obraz našeho
národního mučenníka ozdobený
cersivymi Kvcunami a zeienym ii
Movfm Po stranách jeviště pak
umístěny byly praporců v bar
ách českých i amerických I)olc
ji pod nimi byly dva historické
obrazy znázorňující výjevy ze ži
vota Mistra Jana Jak praveno
šc jednoduché ale pěkné Mezi
il Srdečné blahopřání k sňatku
— H li elIV-
Anny Kvapilovy
— 8 panem™
Hat Votavou
t ťWko-hratr prenb chrámu dne 12 července JU15
luiu ji'it 'ivé Malto vikvtá
l ůn kilo vn v 4 'in rtťtlvái
niMlf i Itul k liiinu Vil'l4
i' lii" Íi'liu4 ucti ruiiUá
Přejí rtsliuy j—
Omahft 1 é rvenew pJ'
BERÁNKOVY
i
6
ft
St
Víitorý 20 čcrvoncG '15
jit u Ult výprav %U Ur ritu louUiiatiiit krajiny MCUau
biťino kuupUitr'ttt HriW lunwě mýtiny i4 pUtkyi
kd infti UMb ůrwly ří } patuvai -t kd vánek k 4
livu #mluWjí U'IÍ Italka Piidiuitt # k t'W výpuvi
(H'd t ř w piiblitutvh jikMtia ktnjuiA Hk}lují
Muu4tt Mi ti4 tU (tamunku í jt ln l iutt li4
htikw % U lul dJ4 n)nl ml jp-l přivé kdy v kUU
l ut tuuMa jl'iit pivtVvd it HMl kfi bK lid tU prw
♦lUia pn pu!dnl vvp Pi'vtti nni A upatrťU rťitl
i t tfla - - Pra )!ui MtliťtiMti H4uu i U pi ni
J H Kopietz
Na SI tttr4 {Uulh OiuhA NU
tím liudebníci uhromáŽdiJÍ go lia
jevišti a v noilé chvilci) zazněla
hudba jejích síid Ach což růz
ných a MiznýcJi doj in A honilo se
mojí hlavou v tom okamžiku
Předně radost že vidím tolik věr
ných českých duší pohromadě
kteří láskou v srdci přispccjjalí
ze všech utru n a vzdáleností aby
piílomností svojí sloilí hold pa
mátce našeho ni jvélšíhii člověka
z druhé vzpomínky na tu vzdále
nou nckTaHlnou naši vlast! kterou
zase dravci z krvežíznivého rodu
JlabsburKskéJio začínají rvát a
pronásledovat stále zuřivěji a zu
řivěji vzpomínky na moje staré
rodiče jak asi oni tam sami bez
dětí bez blízkých příbuzných trá
ví tento den vzpomínky bez po
čtu rojily se mýtili mnjí a prsa
bezděky ne HÚžovala dech se tajil
a oko vlhlo A když sbor mla
dých iiuii a dívek na jevišti za
čal pěti vždy krásnou naši hymnu
národní slzičky mi vyhrkly Však
jsem se za ně nestyděl Vždyť
jsou to již léta co neviděl jnem
českou slavnost Odlehlčilo se mi
a já potom již s napjatou pozor
ností sledoval slavnostního řeční
ku pana Kudolťa Ilurtwahla z
ChicaKa Věru nebyl jsem zkla
mán Vo velice pěkné u histori
cky přesné přednášce pan řečník
živými barvami vylíčil nám život
llusdv jeho působení smrt i ná
sledky které ona za sebou přivo
dila % řcě jeho neminula se vý
sledkem Hvčdčil bouřlivý potlesk
který mu byl odměnou Zvláště
fie mi zamlouvala jeho závěrečná
slova kterými napomínal dútkli
vě každého věrného ('echa uby
neopomenul přispět Ze vší síly své
už matka Čechio zavolá o pomoc
ke svým dětem v zápase který
právě V Cechách začíná a který
pravděpodobně rozhodovat! bude
o osudu naší vlast i na všechny bu
doucí časy Po ukončení před
nášky pěvecký sbor přednesl pí
seň "llývali Cechové" a slečna
Horkých výrazně podala báseň
"Oheň a kříž" načež předseda
slavnostního výboru pan Josef
Aehuřek ml slavnost vhodným
proslovem ukončil Po ukončeni
slavnosti Ferda Koudelílc před-
stavil nás vzájemně s panem
llartvvaldem a já neopomenul
vzdát mu vřelé díky za jeho zna
menitou řeč Také jsem jej po
žádal aby nám podobnou řeč
přednesl ve Wagner k čemuž on
ochotně svolil a tak se bratří a
sestry můžeme těšit že v příští
naší schůzi která se bude odbý
vat dnu 18 t ni jej uslyšíme
Doufám žo dostavíte se co možná
v hojném počtu Vstup bude vol
ný a přístup budou míti i hosté
členu l'o chvilce příjemného ho
oru pitu Stanislav Nedvěd míij
cieeion po Tyndull mně sdělil
íe mi má ještě některé zajímavo
sti ukázat a já zvědav co to a-i
bude ubírám so za ním po scho
dech do jakéhosi podsvětí kdo L
mému úžasu vynořovala se z ja
kýchsi tajemných útrob jedna ba
tei ie za druhou zrovna jako o
velké vojně jenže to nebyly bi
luie kanónu nýbrž ale e
bych Vám to povídal Nedal jsem
ovšem znát na sobě nijakou bázni
a jako všiehui přítomni zmužile
jsem začal dorážet na nepřítele
Myslím e jsem skolil tli což je
na moji postavu dost Ale jak
pravil král Šalamoun všechno j'
na světí marné a všechno uu svůj
konec tak i nám blížila se dul u
odjezdu a my neradi sice a poutu
lu ale konečné přece jm se se
všemi rozloučili u vydali m hledat
našeho šoféra pana Václava ( hn
ilého Našli jsme jej došli brzo
ale teď j' ště ittuili jsme najit Uv
tibo společníka pana Jiřičku
Toho jsme utišit také šťaitnč v le
Mtlettet tuaulelťv Krejčových
vsedli jitue jií do auta tt Je jawo
jii pojedeme domu Ale člověk
idnl a pan Krejčí toční Vyběhl
ti námi dolitu a klový jednak la
kavýutt jednak duraittými pil
m čí n a % k lionu i jtittrt mvu vy
htooptti a ilt brali m do jtito oby
díl kdt jeho hyu nám pnhláva!
pianu jednu čeikiiu pUiU #a
druhou l'il by m la bybí piwlou
vbaUi při Uhvi "PviiltM" kU
n o nám pan Krej- { kaiduu vti
kt dá Inky i mdý pato Kfrjčí a
Hi nníti% jak málo wdtiítlo íe
byehoot ne l U puahU do #p4tu
A jak bt v b%ts im na byl poUaa
ilaul ViMi p iom btwi Shf
In iad h jlw unikl lak ktulčmU
iodu Keioii Jote i U Kt J
A i bai i!t A d ÍHtilHii$ ltU
pdt H-fcto domu t Vala nat'1 tt
k(a ani Jť loitadili li lo
tkii twtvíiťttt 1 pol-u juo '
i- Warfior roloistU pel č í
Finanční vkaz
íBanbcrs íficalty Unvcstmcní
fiompany
r budovi čoKopixu Ucc na 17 a Famam ul Omalui Nebr
pfí tuiavení obchodu 30 6ervna 1915
MOIIOVITOST
Hotovost na ručí! a v bance v čemž zahrnuty jsou vkladní certifikáty $ 12770101
Kond pro zpětný odkup dílcň (v hotových a certifikátech JllOf)
Nemovitý majetek v čemž jsou zahrnuty domy prodané) nu splátky 2lil2(ii7]
llypolhéky a kontrakty na nemovitý majetek 4177!Hi0!t
Rozestavený majetek (neprodaný) J1!)f!()
Směnky a úcty splatné společností ')'V)['
Nábytek v úřadovně továrna a Ntavební zařízení 250008!)
Realitní vyhrazení na prvohypothékové dluhopisy 121 1 Íí(í4
Nesplacené dílcové úpisy ]0:iJHfj5:j
Materiál na ruce v továrně 'l'J2firil
Pojistné ku předu 50l!lH
$102557480
POVINNOSTI
Splacené a upsané dílce $ MJiOHOO
Splatné účty lllOílll
Odhadované výlohy s dohotovením budov nyní rozestavených (stavěných na za
kázku) 2:1021151
llypothéky na nemovitý majetek Íi75)720
Kumulativní prvohypothékové dluhopisy i:i!)10l
Záloha pro dividendovou záruku 2(i058OO
Nerozdělené výdělky 20512!)J
$102557480
Dividendy vypláceny jsou púlletně vždy na 1 ledna a 1 července
Srovnávací výkaz naznačující vzrůst během posledních dvou roků
Dne :H) června líIPl mohovitost této společnosti byla % '10757077
Dne :J1 prosince ])V " " " " 4811714a
Dne Ul iirosinee 1!)1 1 " " " " íitH55!01
Dne '{O června 1!U5 " " " " 102557480
Inkorpována pod zákony státu Nebraska
ÚftADNÍCI AŘIDITELÉ:
Iederick J Wearne místopředseda A C Bullock pokladník
Peter Elvad předseda F O Haver tajemník
Isidor Zicgler právní rádce
Čeští zástupci
p J 0 Rychnovský a p F J Kuták
jsme si přáli abychom zaso brzy
mohli podobny příjemný den ztru
viti Podotknout ještě sluší že z
přespolních hostí jsem viděl man
žele Jan Hurjfrovi od Wagner
manžele Josef Turkovi z Tábora rt
pana Václava Pašu z lake Andes
Jak pozoruji důkladně jsem se
rozpovídal což mi musíte již od
pustit vždyť je to málo kdy a já
to zas tak luzo neudělám Se sr
dečným pozdravem nu všechny
erné Cechy ustávám Váš: —
Fred ImicIih
Ct příteli! Naopak - kdy
Kte se k ibisu po tak dlouhé
době odhodlal tedy jen pokračuj
te častčji a neslibujte předem ze
lu use tak luzy neuděláte Věz
te ýe Vaše dopisy nejen Vaši sou
sedě rádi čtou ale všude jinde
Vašimi zprávami z Watfner bu
dmi krajané potěšeni
Spatně vyhlížel 'Každý z mých
známých' píše pan Karel MatyiU
á 7ls Mt KUioil Ave Detroit
Mieh "í se upamatovati jak
špulití jst m vyhlížel a jest nyní
překvapen řtttčnou imho vzhledu
ťburatěl jsem m-muei jak ji li
kátíte souehotiny I žíval jsem o
boko a ono nejen vyčistilo umu
krt-v ale dalo mi i chuť a jtdtavou
liarvn okolnosti kteié obM'ejio
tieprováíi ji tu mee loltottt druhu
Zhubeněl jsem tak h jM-ni Viiťil
jťlt i:i:i Uher ale nyid M váititt
tťiá Uber a fítiot e ídiAvym Je
to ťttjUté Velice tlid-rý dáka vy
It čtusti Vaši ho kleMtiho leku
Ibdoka"
iádný piij id tieby l lak valný
íádoá loiuiH' lak tčíká l lha
IMra tUbeko loiutddo Jo vybči
tt Nvltl Iti b kit mt ký K' k ale
inlý lmdiui byliitny lk
který j sl dodáván iť ntul
pt iU I UbtUatťie AtiretUjI'
lr IVUr Khtm- S n ť l'
"i lomí Ate flucAťo Ul
Vdv ií tt ni
Ktlvl i rluvt p'Hbutuli
dot rvn "lod¥leř pivu U
i4 idOU lo " Nitlvvtiil í lui'' IV
JANA VAMhlY ruh a
VVttltam Nt tklidi mi n-jb t
t doiuitd A imp vln ltm ka
uUy A tloutniky Vd ítUii UH'ii
26 Národní Saengerfest
pěvekých spolků ze severozápadu
21 22 23 a 24 července 1915 v omažském Auditoriu
NEJVELTKOLEPÉJSl pěvecká klavonst kdy na zApadě
ODBÝVANÁ
1 VELKVCH FESTIVÁLNlCH KONCEHTO-Mttžsliý nlor u Juno hlasoett
il' tl((' xlmr o lilanech Fthtivl (iri licHl r o lili lliuf li lrli j ll NoliNtft llitii
iiArucliiň iroHlttIvt li i! tuístiiich uinťlcii
Ve třidu 21 července: I ' s Itaeí koncert miHtním Hliorem umělci u orclientri'in
Vo čtvrtcti odpolodtiB o pal třetí hodlní 22 Července: (iulii inutincn umčlcil
Ve Čtvrtek veior 22 července: 1'rviii Ixim-eit Mueiiceikuinlu UOiio tnusUycii
lilasu iiKviiiAiihlní umí lei u 1-'-h 1 1 v it ! orcliťxtr
V pátek odpoledne o piti třetí hodino 23 ťiuvutiie lc'ttký hIoc 'jnuii lilt-ech
iiieiiiiriidnt li lín-1" i it ťestieut ntcliertr
V HOliolu 2t července: -'e1iul jmneit jčm ii ikii dne it % y' let v pinKu Ne
iiiitKi ho I iiiiiiu I j i ► 1 1 1 1
0UMELCÚ MEZINÁEODNl POVĚSTI:
Milime Míi in' l{iiinhliivú dittiiuttiďú MOirtiiiÍHtUit ml M t in jm 1 1 1 a n ( )cni I ti
New Viiilui
'niti Itliinixe titli o iiv ti-titir od Melmi iiliui Uperu (' Nt Vnik
Ilcnii Hctitl ihhÍ-(í ud Mctniilittti llpera Co Ntov Vnik
r Iiv Inlia I Iiiihm mní iiien knutiíotl (u ud lfinl l lpi-rn 'u ' Hlu kliulnm
(Iirisline M illeno nu jslitv tč j-i lotiťťii-lťi knliťfrtiil kun Intitlt ift ka
1 irii-(i 1'mIiih'Hii nluvtitti dúiiskv tunu i ita
0 ZNÁMÝCH MÍ3TN1CH UMELCÚ:
MeOiiu 1'ii'iiiti 'iiuUcmi h ia ttint k H !t i"'im Miirioet liionntuvá itiipriittkt
pNiii Tiiiaiins 1 Ktdlyto it btipnuoNl Ku ťioil licetc l'iinluuit l imu
K-hnitutii r hiiiilÍHt ( inittliii a Kdv in ť lim toner tuiritoiiUtit titiculi
ťlr:tka
ÍIED1T1LE
I nu 'l'ln-11 Kellio V ilwtiiikei" Wit tiil tu t iiiuíki ttu nlmiti n Jjin'1' liiitawli
1'tin Tli toul liiictu' liinitlin Notu hditfl iiilitiilih u iié ťCy'Ii lutrft a V
tl tlllllllil UH Inilru
Ulhf I-MXI $(k0 $100 7S A MU' - Hihliil liHtkv tefuftnv li lik
It řřV'iu-o YJculiciťř rttti'J lo-lkA :tpuí nt I "4 Cei n-iicti v Viilitunuiu
I íitkv to iiudiua ul i lnut i putiHt
Aitrulte: Outb $4eur(et Am'u IStt l(owrtl Street OuihA KeťTMkA
laixacsafliti-iiucaicaiiiicicsaiiiiiiiiiiuiiiiiuaci
na úspory a ukládání pcnCz pfi 7 " '
1'iiUU Vi IfUiíť v l i i m luulia k ďKlik u i u!hmIi
litlt llatl lvt' Kl Ijř iliUtf JVI #l?i UI4tkvťviH 4 t'l A "
dtiaiuv M4 tkl(ka iuK-iiuat t e-'li'i''
Ž i ImA '' Ui ttc4 l ti ul tiv tm ttf v HpWv'tnwit Hunu'
l"tlt K'M U I b k t ka W h'-kvUtv k I j li( tiil j
Dvuivk Hvt k-lvt tn uv IM1 (llku u lóUili -v k I Ui ik I
jka 4jmini Sw í t la d l A ilí4misU kutt(t
lúf 1 t m u Omí t uiia icít ui -f liVkl uí
Kkikr ři- k4vtM4 1 1 i!uí 1 ! řvu k tuik-noiiHi
k Í I í í
I 4 ! I w ujdi i Vi('ta l liv W Ih kl 1 fk
k-l ' ! UikÍcIi l ti viK4 I I til h
11 l MAlklJx k-U-itJ xl $ lHMtl lw ♦ti1l4 4H4
% V ♦ ilwl t T tt Ui J'H ttkt Ul I
1'tvi II 10 'wttťttvttli mUuU
JAN M FIXA
uj Ut tt hl AwnvA §teitty Siiyv utti KA