Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 14, 1915, CAST REDAKCNI EDITORIAL SECTION, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    fttran ]2
J'OKItOK I)NB 14 ftJHtVKNCK 1015
ífcíl(0-23lckil pře!:!:J?l
J
Třetí sjszd Svazu Svobodoniysl
Bých v Chicajfu O zasedání prv
ního dne třetího sjezdu Svazu Svo
bodomyslných v Chicagu u veřej
u j Denní Hlasatel fiíiwlcf J (j jíí :
Deštivé počasí nezabránilo zá
studům III sjezdu svobodomysl
ných v Chicagu dostavili se ve
vIikí-i počtu k zahájení sjezdu
Zvláště mile působila silná účast
Žen na sjezdovém jednání l'o za
hájení sjezdu o y Iiod dopol p
1'ruclíkfrn předsedou v boru sjez
dového přikročeno ihned k vyří
zení formalit Za předsedu zvo
len jednohlasné zástupce Svobod
né Obce new-yorské pan Vosku
místopředsedou pan Zelenka z
Milwaukec místopředsedkyní pí
M Štěpánková z Chicaga tajem
niky sjezdu pp J Novák a K
Smiřický resoluční výbor Vo
násek Vinklárek Tvrzický No
sek Kožený Veselská a M Liško
vá Tajemník V V Svazu Svobo
domyslných p Ševčík z New Yor
ku podal obšírnou zprávu o prá
ci za poslední tři léta činnosti jež
byla s uznáním přijata tím spise
že práce ta spočívala hlavně n
něm Dále přečetl rovněž obsír
nou zprávu finanční z níž vysví
tá: Příjem celkový Svazu Svobo
domyslných byl za minulá tři lé
ta $2U294'} vydání $20ur3:J He
dakce a administrace pracovaly
zdarma a největší podíl na práci
té míl pan Ševčík Dále podává
ny zprávy místních sdružení Sva
zu Svobodomyslných hlavně bal-
timorského clevelandského new
yorské Svobodné Obec místního
sdružení v Milwaukee a Volné
Myšlénky v Chicagu Za chieag
ské místní sdružení Volné My
šlénky reř p Tvrzický a hlavně
si stéžoval do malého pochopení
významu Macharovy knihovny ve
škole Vojta Náprstek Volnou My
šlénkou v České Kalifornii zříze
né Za Stráž Osvojených v Chi
cagu podával zprávu o činností p
Vodrážka jenž vylíčil podrobné
akce touto organisací podniknuté
zvláště odstranění článku o císaři
Vilémovi ze spcll-bookň chicag
ských knih O činnosti Česko-a-merické
Matice Školské jež sdru
žuje skoro všechny svobodomysl
né školy od Clcveiandu na vý
chod referoval její zasloužilý
předseda p V Březovský z New
Yorku V Česko-americké Mati
ci jest sdruženo nyní 49 českých
škol spolek pro postavení opa
Irovny pro dítky Sdružení Skol
v Clevelandč a vzdělávací výbor
O
o
o
o
o
o
o
r:
O
O
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o°°or
o
Z (i II J který jj adruzVuf rn pro
školy a kluby této jednoty C A
Matle založila jeu v tomto roce
H nových Skol a pracuje na za
ložení jích v Itf osadách Vedle
toho vydala osnovu ucennou pro
učitele sbírku pedagogických roz
prav "Česká Škola" Č A Ma
tice Školská jest jednou z ne j mo
hutnějších organisací neboř sdru
žuje 4') Škol a &052 dětmi K d'
I até o školství promluvil dále ta
jemník sboru uéitelfl pun Jí Jo
náš 11 Veselská líčí situaci če
ského svobodomyslného školství v
i')iieuKu Koz vinula s debata jež
vyzněla v přijetí návrhu aby do
datečné do (jezdu bylo pozváno
Sdružení Svobodomyslných Skol
Zatím jednáni další o školství od
loženo Jednohlasné přijato Aby
Vjkonriý Výbor Svazu Svobodo
myslných měl sídlo v Chicagu ti-
skový výbor— vydavatelstvo Vé
ku Ho ti mu — v New Yorku Dá
le debatováno o způsobu rozšířeni
agitaci tiskem Sjezd byl neoče
kávané silně navštíven a sňčast-
nili se ho zástupci z 11 různých
státu a na (() sboru s více ric2 ]()()
zást upcí
Děvčátko obětí automobilu V
ťiterý m t když se v Toledo 0„
jirávě sezdáni novomanželé 1'aszo-
vi ubírali k fotografovi tu na ce
stě přejeli 5-letou Lottie Smíško
vou Děvčátko o hodinu iozflěji
zranění přilehlo Maličká vypa
lovala na ulici prskasku když
autem byla zasažena
Smrt přivodčna pádem e íebří-
ku V (liicagu v min týdnu ne-
Htastnou náluxlou o život přisel dne fůru dřeva do města a cestou
Jan Síma V osudný den Říma při Upadnul pod kola vozu kterými
harvení domu stál ve vysi dvaceti byl přejet a tak těžce zraněn že
stop na žebříku h kterého pojed- za nedlouho zranění svému jmmI-
iioii nesfastnou náhodou spadl a lehnul
zůstal na chodníku bezvládně le- Těžce zraněna při splaiení Be
zet Když pak k ne mu pnspecha- kone V Temple Tex přihwlila
](r několik mužň seznáno že jest se vážná nehoda která mělu v zá-
Síma mrtev ětí velice těžké zranění inaniel
Úřadovna avazu Čes-amer žur- ky českého evangelického kazate-
nalistů aruiena Na schůzi Č N le Jiev Jindřicha Ibsera Ncšťast
S v Novém Yorku p Voska ozná- ná paní jela se svými čtyřmi det-
mil ím svaz Cesko-amerických i v buggy do města a cestou Bpla
žurnalistíi vyhověl Žádosti Č N šil se jí kůň který povoz převr-
S a svoji Korrcspondcnční kance- hnul a smýkal po zemi do vzdále-
NJLHRDKLNÍK f 202 DIAMANTY fLO OLARKOVÉ
vr
li 0
0°
o
í)
Na obrázku našem spatřujeme svatebnj dárek kongresu slečné
íienevicve (Inrkove clceři mluvčího (liamp Clarka Je to náhr-
delnik h 202 diamanty jež važí dohromady 17 karátů Slečna
í larkova firovdá se za James M Thomsona majitele časopisu New
Orleans Item dne :J0 června
ho dopUu presidentovi Je aspoň
tak značná h vymyká no jíl t
tiuri obyčejného podívínství
Malík byl dán pod záruku $1000
a budu muset vo vězeni uvažovut
o ttvém nerozvážil vém činu
Vitéffctvi českých vealatu —
" N Y s" z dno 7 července jíi
nášejí zprávu o vítézstvi českých
tamních veslařů kteii nejlepsí
uií nadějemi vydali se do i''íla
delfío JJylí to členově I české
ho veslařského klubu J Jaroš A
Kalbaě F JJanáěík F Vojáček
V Ualajka a zástupco M Halil
na ('vičitel a starý vůdce ve
slařských IkkIiů p Chrastil byl
nimi Dylí přihlášení ke třem zá
vodům J'eopl's Jíegalty Nejdří
ve byly závody čtyíveslovky
mladších Junior (juadruple
Sculls na nichž podílely se ještě
dva obávané kluby a to Malla
Dout Club i Filadelfie a Tenn
sylvania Dare Club z Filadelfie
Závody zahájeny byly za počasí
velnu nepříznivého poněvadž ví
tr rozvinoval vodu značné a vá
milnou rychlostí Závod na vzdá
lenost půl míle byl tak napínavý
že nebyl rozdíl ani jedné stopy
im:zi závodícími Čeští hoši
kázali svou zdatnost v té chvíli
když dojeli na vzdálenost jedné
míle Tehdy byli již o délku
dvou lodi u předu Četa Malta
klubu znalejší na domácí vodé
začala pracovat s nejvčtším ůsi
líni a již mělo za to že snad česká
četa zůstane )ozadu než poznalo
se ze konstrukce tělesna českých
hochů snese a překoná sebe horší
závod a tak dostala se česká četa
na místo dříve o tři délky lodi
Doba závodění byla 7 minut ']%
oblíbeného obchodníka p Joh
Sfastnýho rozhostil m: v úterý m
f nezměrný smutek: 17-letá dce-
mška Vlasta napila se zmíněného vteřin Za hodinu po krátkém
dne dopoledne po 11 hodině v u- twy icn ipočinku vydala se ta-
kvapenosti kyseliny karbolové a líiž í'ta k úvodům druhým a to
skonala za jízdy do nemocnice — i'"1 vážnějším Dyly to závody
Dívka byla ioslední čas nervosní mtprinpdialo tjuadruple culls
i popudlivá a když jí loma vyči- "u kOch se podílela jedna z
táno že zdržuje se mimo dům ve- '"'jb-pšb-h čet Filadelfie a vedlo
čer déle než je správné zašla dor' skýťh hochů MetrojHílitan Iiow
svého iKikoje a bez vš(-ho roziny- clul' z New Yorku Tento
uiiiríL-i závod hvl iinníriavv' nvuivní lak
vou kyselinu obsahující Dcwt }i' "a vzdálenost jedné míle byl
minut na to nalezena byla v irud- lozlíl ""'zi ávodííiiii jen dél-
lář suspendoval aby činnost se ne- hosti několika čtverců i'I Ibse- ké křeči na podlaze se svíjející — ka JtM"u' lm"- v 1''lní chvíli
tříštila Jtylo usneseno aby část rová utrpěla při tom tížké zrané- Podáno jí tudíž mléko co protijed rmPJaty hyly všecky sily a eesti
činnosti Tiskové kanceláře C N tii a upadla v bezvědomí z něhož a poněvadž lékař nemohl o oka- h(wái itali se o čtvrt lodi za
S byla ponechána New Yorku o probrala se teprve za několik ho- j mžitě dostaviti pacientka pošlá- ''"P0 četou J Jaroš podílel se
čemž bude učiněna dohoda s chi- din Přivolaný lékař který pora-1 na do nemocnice leč skon ukvape- mtzi oslni úvodníky v závodech
cagskou ústřednou Odnadla tu- nénou ošetřil vyslovil se že píiné brz v následoval Slečna Vlasta associated single a dostal se
díž po 0 A T K i novovorská IbscrovA se pozdraví nenastane byla dívka sličná i značného vzdě- H1'4' "a niÍKto
" I ~
kancelář li nejaky nepředvídaný obrat lani a v kruzích amerických ml- Úmrtí Btarých osadníků — V
Smrtelně n-aněn V min dnech Podivuhodným způsobem unikl sto Vlasta byla Flosií neb zkrá- Clevelandu o v min týdnu ze
událo se v Lvons Tex nolitování itot 8mrtL — Ve Wallington N ceně "l-lo" nazývána Tragický mřeli 5 Pan Jan Železník v stáří
hodné neštěstí při kterém usmr- v min týdnu hrál si 12-letý S Ukoii její vyvolal pochopitelný bí) roků Zesnulý rozen byl v JCo
cen byl 17-letý mladík Jan Vy- sýkoni 14 několika kamarády rozruch zvlášf v nejširším českém vářovg a v této zemi žil asi 38 ro-
Hot Evcry Girl
Can h od Opsrator
koukal syn kraiana F K Vvkou- kllvž 3e'" z Iia'h vyzval jej wmwdKtvi
kala Nešťastný mladík vezl toho " "v ™ MlVttZ" vyiczu na vrenoi Jeit fc-i
vjnwnu urui Klem M JIIIIIJI j)ri%
náší přes Passuic elektrické vede
ní dráhy Public Service CorjKra
tion Mladý Sýkora skutečné vy
jezl na vrchol žerdi a drže se jed
nou rukou mával druhou svvm
kamarádům kteří mu tleskali
Evcry telephone operá
tor must possess a pleas
ant well-modulated voico
háve good eyesight and
hearing and be of even
terapered and amialle
disposition
All candidates for poai
tlons as operators must
take a thorough courso of
Instrtiction before riven
rtgular positiona Thej
are paid while learnbg
C::rt::y h Trjjfct
Alove all every operátor must be polito and
courteousj the must alao bave poise and cleajr
entmeiation and acquire speed and aeeuraey in
her work Slie is taught to assume that ewry
telephone messago li imnortant and to treat aii
ealU with equal dispatch
The Smillng Votce li the Wlnolng Way
mmu TELEF30HE COtJPANY
Rudolf Ma-
lik zatčený v New Yorku poně
vadž psal presidentu urážlivé do
pisy j! Cech Dopisoval si a fili
álkou banky Hohemio a žálal o
radu jak se dostat zpátky do
ku — Pan Vác Dvořák v stáří
C7 roků Pocházel z Valmiše v
Cechách a do Ameriky přijel před
28 roky — V Chicagu zemřeli:
Paní Marie Hájková v stáří 71
rok Pocházela z Prahy a zde ži
la delší řadu let — Pan Jos
Kunci který pocházel z Jindři-
ří se nacházejí v tísni V kterém
si dopise dokonce stojí psáno že
Malík dožadoval se na rakouském
kousulátu pomoci avšak byl za
mítnut Jak zjištěno Malík byl
zumehtnan v obchodě a po pro
puknuli války chtěl se dostat do
mů Zakoupil si v Clevelandu 11
stek přeplavní zaplatil jej a když
nje do New Yorku poznal i
přeplavní lístek nemá ceny poně
vadi mink loď zmíněné linie nu
kti -rotl líhhk hvl yxLiiiiiuil iimuI
vnoroo aumuua jej K aouiai jiidíU Tím půob u jak sáiu
tví V nan týdnu v ( lev landu v doiue jeditoiu uvádí ztratil na
i e horai líuiiestuttiilm v ka 2(k a byl be prostředků J ji
I ki-ry p 13 let trpřl #tult nak Vťdélanv člověk a éeké je
chorobou vyjel m predsuiu mdV I ho do(iy jou isánv úhlední 4
I na w n k im KoUvi-ttou Po vi i právnd eek v Dal ne však uvť
býval dotna rŮ4mu pittci v kol- piilis ťlltl rakousky íe iniva
n 4 dinu tu s itub iajit L V tomliHttl u rakuuk ho p úln4níka
pt pl udU jludečnl boleMi tw' 1)4 Itlliti abv ITldilÁMl §e it Uuo #u
hv o Hvf rÍHhisníky
ta A-nky m rakousky roJiIil H( v Uotj u tl( A(Il(rik
Unsulat ze nedbá svých lidí kte- t a n
HOVORNA
Cech Malík v dopisech stěžoval Li1AVř ' )utn6
Pojednou však ztratil rovnováhu - "V " u ¥' Rlvrui1 VV meký a v Americe dlel 20 roků
a spadl Padaje zaehytd se slepé " " " (ttMl V mT v Nt'w Yorku zemřela pí Darbo
uraiu zallm co no iv Jeho clot v 1 " "" ra Vosu i ovA ve uiA I íl rok Kn
- r I t 1 „: 1 1 I ! 1 1 ' I " -----
kaly se ještě železné Žerdi Sou
i easnř hlava jeho dopadla na dru
hý drát Vyrazily blesky a kouř
a hoch padaje k zemi několikráte
se obrátil Druzí hoši zachváceni
hrůzou rozutekli se Sýkora je
fiuií projelo tělem 5(NH) volt (i e
lektřiny a spadl M výiSe
byl tloiďaveii do nemocnice kdei
lékaři shledali le jest popáb n na
hlavě a pravé ruce ah rány ty
nejsou nebezpečné a tile všech
známek pádem se žerdi si rovněi
neublížil
vrlnteo a prudkVuii i'ubvtv k
IHlífaUtvI itvAu p4ťh4t 4lhi
raldu tbíd s u MÍhu bUk a
tuhnoucí téi objrulá j In ehuř
t v'iti stém jMUvenl případ
IteiUntlteaj lit ulelii i) topt
reidvtitu WtUonuvi a doittdu
Ul w u nht iMUkiktnt ho v obiut
l'řivUnf Nkř anh j-u U4rt hu ffthi m vé Uráty které utr
_f3 Qdkhd&LJl
SL
ÍL
soutiivt a nL diuii& ii( 4
Vnteíittíni hy rťportovAU Ne
U-flntk ( iMil v !! -ilti1
mutin doirn rdt mftlvťh ditk
lúvhk Ú el vn ) l din lem ej
iiim Pft Veioi rMi ÍhKvvIu
khiUn% h Křél lij í riol
pl ntivi u pibytťtu v Ameri
KtiAiut-lUti M!ik fa piiidell
Jt tílteu přmlljult lllíSi Áiy CV
U ibvtrínj kil v i prl mu ntbu
d" lúKrn U líhy H'iii4 t4y
UU k VitkHHI leeítiMi K tkvít
isou licíma leMittb ha J-rw %4 U I lvi iiM k li budo ltihř U i
p"kg- hl prau $4vu dATtilmiinuta v M ncluíbb ťt
n rholu v KeiriU ptU ik
I v la diím lékéH ljuiiov l jnJ
ibrlťenA f%4 iliul j ěi M
kmifi4 ti
llb'h ivdejd(? Uk totMOl
#!ktt Heltíii jřdi !„ Íe
'ík ldUUpm dUl tw da
llMořKa tUtuv j n by wtoh!
E 6 Yankton So D — Aulo-
íoersk4 válka trvala od roku K'}
tio linrj — UhleUiiů obOanstvl ve
vašem přialě nejlépn učiníte
poradíte li m s tamním některým
právníkem
SK01SKA HLlDKA
Zpráva Ď A M S sa červen 1915
nou #4dáfrií to r těch příčin po
névadž chceme knihy ca prvních
j čt Jet Matice uzavítí a tato bro
žura upadá jeitě do tohoto období
Upozorňujeme Školy aby dětem
které opoiiílčjl Žkol odevzdaly
diplomy na odchodnou Cena téch
díplomft je snížena Matice dáv4
jeden za U centft
Zprávy skol jsou uveřejněny f
brožuře Krom těch doSly žádostí
o rozličné pomňeky od ikol Thur
ber Texj dlen Allen Vaj liirk
ners ]ll které byl vyřízeny —
řkola Tiaverse City Mích posla
la zprávy učitele za každý měsíc
jež přijaty Škola Newark u Eli
zabeth pořárá JJiisovu Tryznu —
Škola St Loui o JJusově slavno
sti bude pojmenována na Školu
Husovu
ňkola New Vork podala zprávu
z Českého Dne Čistý výtčžck či
nil $y0K Firma Palbo Í-Yércs
brala Český Den v [Mhyblívých o
briizeeh a velice pěkně j zachy
cen relý ten velkolepý průvod ža
ctva a spolku jak jde ulicemi New
Vork ii (tak knWič jsou zachyceny
národní tanec České a moravské a
sokolská čísla jak předvedena v
parku Obrázky tyto dávány v
New Yorku a v okolí a všude byla
návítěva ohromná I druhá města
po Americe v nichž jsou Češi u
sazení měla by si tyto filmy vy
pňjěiti České Školy buď samy mě
ly by je předvésti nebo měly by
požádat i podnikatele s pohyblivý
mi obrázky aby Český Den v New
Yorku předvedli Poplatek za vy
půjčení je pranepatrný a dotazy
a všechny ziležitosti stran toho
vyřizuje předseda zábavního vý
boru M II Steiner c o Doh Na
tional JJall 121 Kast73rd St New
York N Y V Výbor Matice tuto
věc odporučujc poněvadž v ní vi
dí prostředek kterým se každá
česká osada muže pochlubili če
skou zdatností a agitovati pro če
skou školu Nadpisy při výjevech
jsou české i anglické
Čtena řada dopisu od Vzděl Vý
boru Z Č 15 J IJsneňcno obešla-
ti sjezd K!ubft Komenský dvěma
členy Vzdělávacího Výboru
Ctěno pozvání na sjezd Svazu
Svobodomyslných Za delegáta
zvolen předseda Jan Ilřczovský
Ctěn dopis z Minneapolix Minn
že výzva Matice nebyla nadarmo
a že česká škola s[olky řád Abra-
mm Lincoln 2íX Z 0 li J„ řád
Český U-v 10 Z Č li J Karel
lavlíček Porovský Č H D P J„
Kajetán Tyl 21 Č S D P J Těl
cd Sokol Minncapolis a sbor
Věrné Sestry Jedu Dum založe
na Zpráva s potěšením přijata a
škola uvedena do stří du 0 A M
S Ještě v 18 osadách Matice pra
cuje na založení českých Skol
Žádáme ct časopisy aby tuto
zprávu uveřejnily a děkujeme jim
rcdcm
Za V V oddaný : J J Kámík
taj Dit tle Ferry New Jerser
Za mčsbi květen ípráva nebyla
vydaná Předloženo školám by
hlnovaly ídu má úíadoviu Ma
iiee na daUieh pět bt tiUtati v
New Yorku lobu c stěhovati do
Clevelandu Je sáhodtio aby kal
dá ikoU a kiti lé Sdruleui hUt
valo mrboř Hll tuhu jk si (ko
ly rozhodnou di!i prAc e bude
bráli Aktd která hUu 10-144
U laehf bil obran ní Jwle
loiur "Hýl fili nebýt (4 jet
otáka" jet ívtííiéiia a rM b
škoUm piítiio g lUkirtiy K 'rhb u ňb-mi tVni jHk
de Matifl pět vťtUku Ibuíiloe iul J - A-lv rtUťmMit
h Skuly ItejeH yUi Vtoky r {
JrtHjj )# ítt tdijeditají I d'i
lo boř triura p4i4 pr ní U !
p4u4 pH iSkuj klo fcby iuk4 j
I4 iHftuumtSd pro pt A - její !
fodiéf sv5 dl d Nké iktdy po '
iUU aby jt pínlporuvtH alv jj
tU p'!ky e 4tht%iA U í
u!y řkt!y iieibf Hulí uloiv í
kb 1 1 by i ol r-b J t' b I rojiifi
Trvalý výsledek
Léčení chorob má míti cíl nejen
uleviti ale trvalo vyléčiti Třeba
úleva byla velice žádoucnou a
každým churavým člověkem vyso
ce oceněnou přece obyčejně trvá
jen krátkou dobu V chorobách
zažívací soustavy často sjKijenýeh
s prudkými bolestmi nebo jinými
nepříjemnostmi úleva jistě přijde
každému vhod Nejb-pSÍ úlevu d'l
Tiinerovo Léčivě lloíké Vln" A
le ono dá íct trvalý výsledek
'st pouze třeba užívat i lu pra
videlně až do úplného tudraveni a
j'k ihned vxiti novou dávku jk
mile by nadala ziui nijaká ne
volnost Tento pi (jemný ale mKt
ný lék ryebbt ibavl lb šeho e
tam nepatťt a imeh4 jt ěitým
n silným tlu úpravu j vyméšovA
lij a povíbuiuje laíivaej lUtřoji k
práci tvna $Um V lékárnách
dm Triot r velko v vrobw Kki
MU H AOilanďv t hbi
Při bob!eeh klku obvsittt
Jej řAlkrm kli rý Mvlbé(tt smUe
itmm oHvtivtho ol jt! a Trinerova
tmuiMiilu Pii řťvnutimu a ne
lrM Iniorwv IJniment přiit
tuh K% fetarttst řiUH bvvb
I Wti4( X
ik t-mi
Uak by ttiy ty r lf
I) vvpUtdy bnd l hkUd
Inka v nVvtjuetti %[ iottf%!
lobřr krw%nt duVtld p4rwbnt
IA1MI:m l U X #
na4 swtka X ▼
V l Urloda V fmmi iíúiu ku
'riui4ljho 4Uiditt Ittduit
lk im -dii it )bfů 4t4