Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 30, 1915, CAST REDAKCNI EDITORIAL SECTION, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I'IIK)K iWli HlltMtVNA 1915
ENSKÁ
f 'utmAmUlUm
Ifíllijřili
MKTVÍ A 2IVÍ
íilr Vrcltlkfcý
lra druhy mrtvýi:b luAJ mi& v iviii
Ml
Jnu JmJuí (ioiI kiI druzi nit ni
Vius oU'lu liou tl ktf4 lirul iwloiiil
l (liji jim m t II fciiu ilÍJ dtl
Tuk ttluiut života j'i vlnoliill
ž i v f mrtvi nlro tvoja mil
: Ifirltl mi v tlHifřll urmlvinl
(i Minuji V tmu tvh kroků uviti
i
0 broly r írtvA ruromuié tráví
oA lehli Jt mí liroť v IíilkA bruilíl
oft tittil vftml JeMeji tu pláii!
'6 víra přeli lénu ívou duhou mimvÉ
k'l iki I Jíky vlanlí vu njilia —
kuk mrtvé v nnlil jiíklj in jroťfj'U
DVA DRUHY MRTVÝCH KAŽ
DÝ MÁ VE SVÉM 2ITÍ
PoZorujeUiC-li ŽiVOt lidský ZC
všech úhlů u ( sympatickým a
plné lAnky srdcem vůéí osobám
jež nám byly drahá u plní sdílno-
ti II jwtl llitlll neÚplOSIIOU Mtlllí
Io jmut a vloženy V chladný
hrob v srdci našem je způsobena
rána kterou jij nemožno úplní za
! i ti Však liojivý Čita pozvolna
lány v srdcích našich zaceluje a
lui vznešený pocit lánky zanechá
vá hladké a blahé ti pomíii k y na ty
tak nám drahé aě žhaveni jsou
tělesní schránky duchem však ži
jí mezi námi Pří vzpomínce a
nad hrohem jiAh Hrdou zabolí uro
něná slza sloučí nás m oHinlem &
my v blahé upomínce křáčími! dá
le životem
Na druhů struní jdeme životem
a setkáváme ho h bytostmi které
se vloudily do srdci našich pod
předstírkou upřímného n věrného
přátelství Ze zadu však do nim
dýky vráží a život náš ho Hnaží
ztrpčovali a zkrátili
lo mnohých zkušenostech a utr
pení vo styku h takým člověkem
on sico tělesní h námi žije vSak
v srdcích naších odumřel Setká
ní ho a ním noh při vzpomínce na
něj rozevírají ho znovu tány v
srdcích našich jím zasazené a
znovu krváeíl
V min týdnu obdržela jsem po
Módní lístek od pí Kftženy Bed
naříkové která vedlo Hrdeěného
pozdravu uděluje že odjíždí z
Prcscot la na žní do lloisington
Koiih Zároveň slibuje žo ho čte
náři milého jí "Pokroku" déli
jak hc jim v Kattsasu bude líbit
Pant Ilednáříková za vzpomínku
děkuji a naději ho žo dlouho
pěkným dopisem nenechá na sebo
ěekati Zatím Hi deění vás viíecky
ydraví Pořadatelka
Z VYPRAVOVÁNÍ BABIČKY
SMRŽOVÉ
rodá?4 Tet VitAinvánová i Omahy
Jízda do Ameriky po plachet ní
kut Pyí to ku konci měníce li
ktopadu — v počátcích vypuknu
tí občanská války když odjížděli
jme po plachetníku do Ameriky
Cestou jež trvala pícH nioíu do
xět týiliut zažih jsme mnoho jeti
1 ničeho dobrého Podina naše
teluly KiňMtávala ta řlyř Meuft a
Tcrcíka-Atuia nvuí pí Polková
byla tíi roky Htará a Ktantiíka
j-l Vaněurová ěítala j'dcn rok
itáíi V prvých dnech u nail
plavby bylo ehlailuo v poKnt tti
mořtj vitk piíjcmtií oteplilo bti
tikotu horko bylo konci naác
u% ťctováiii byli a! ifima lo j
nttiid ai proto bychom b)U
na vit piiprwvt ni ObsUdiťt iu lo
di tehdy b)U ťclkeut dubrá mo
je řdraví vSak bjlo tnkoé i jtu
po ětyii týdny téměř niěVliu to 'jo
dU a tu i ijiti ptťtNtavltd —
miti dít U ptu j'k jtem
U hdtl4{ při tOMt pHě1 bvlo
ipatoí tak žo j tu aui prádlo
ptou jslco iivicto pliuy inuiiti
itemihlk tVtou iděll j-oae tět
robtU ( vilkou ) lodě eol b)Ui
pto ni Krmnýtw pidtlcdtm t ileiu
eety tylu iuéti Ptitburie
kftiu jos j U 4 loojl troU l
Uiíí KrUtovou Prvit %urlt
ovieoi bylo jk Um ttu taJU
i- S itil %4k h4hkIí nim
j řU to buř tuU ptklotíttl loU j4
u iúdt4i SkiU Tu l)lvi úm
X Úlioí V Pttboihu Jomt po
byli it p tH roky 'vi jou)
thlbritli do St lowUit U
k Mťtm tíMtoImnoH přckvpi'it
mMÍl lol wdvdH d oj ukí
VnťUt o bvtl tehdy d brjťU
li tt jii tw potoohli M by
UŽ
HLJdPÉA
M IHmwAw
miiHil zúxftla jití do války —
Proto vydali jm h íhfied na zpá
teěiií c'hIii do Píf f fclurtcbu Mnu
žel mfij byl vyuěVíi Httdiiřem jež
to al nebylo í'ř'ác — každý by
byl tehdy velmi rád pracoval tic
ha za GOc dennri — nebylo též pc
liěz Koiieěnt? přece ftle (JomIhI
prňej a íe hotovil bedníěky na
patrony zaěcž doptával %'t týdně)
mimo lo holovíl brdiiíéky iut oh
jednávky do jínfho obchodu to
ho ale nebylo mnoho a musel da
leko pro příslušné věci chodili z
výdělku toho musli jst platili
palivo nájem jakož i dluh uplá
ret Vfi bylo drahí ž hrfiza —
Káva Jb 7"e cukr í{ 1b za %
pytlík mouky % libra niasa 'Jócj
řkalulka nírck ÍOe kaliko fUe
yard a lepší knrlony až 7óe yard
Obývali jsmo tehdy jednu Hvělní
c n platili jsme pi nájmu Tak
jemu žili v PitfNbuťKhu tiši sedm
roh ň nněež odejeli jsme do Peo
ría III kde jsme netrvali přes zi
mu Odtud jeli jsm do Daven
port la Tam jsme ni ve spoleě
noKli zařídili továrnu na kufry v
kterémžto podniku pro Jinší do
brotu měl hc alf! společník do
bře ježto Mále bezvýslední ob
chod rozšiřoval takžo nemohouce
to déln snesli raději jsme díl vy
prodali a odejeli jsme do Mnqiio
kela Wí kde manžel pracoval
na stavbách až jsmo si dopomo
lili tak dalece že manžel vlaslní
truhlářskou dílnu si zařídil Vše
nám šlo dobře ba k práci miise
lo býti ještě několik dělníku přu
julnáno Doslali jamu lé( velkou
objednávku na žídle ježto ale mu
sely být příští den odvedené pra
covalo se dlouho do noci Při té
to příležitosti jeden z dělníku od
ložil nedokouřenou dýmku náho
dou tak nešťastně že od ní povstal
požár který celou dílnu — nepoji
štěnou — i se vším zařízením po
hltil Pyli jsme v rozpacích co ny
ní pocit Jiného však nezbývalo
než že manžel byl nucen pořídit si
nové náěiní a jít pro jiné praco
vat Ježto ale brzy nastala opět
nouze o prácí odejel tudíž man
žel do (hvatonna Minu kde ob
držel práci ve mlýně V Owatonně
jsme měli značný počet přátel
mezi nimiž byt i manželův bratr
Tomeš Smrž tak že ho nám tam
hned zalíbilo nicméně alo ani tam
práce neměla dlouhého trvání —
Rozhodli jsme so tudíž že pojedeni
někam na pozemek rolničit Ně
kteří alo nám to neschvalovali a
poslechnuvše je na místo na po
zemky odebrali jsme se do Oma
hy kde mftj manžel dostal práci v
dílnách IJ P dráhy Tehdy to
nejhorší měli jsme snad již za se
bon neboť zde bylo práce dost a
byla též dobře placená Ostatně
dobrého výdělku bylo nul ně tře
ba ježto sedmičlenná rodina něco
již toho spotřebuje Však děti též
pomáhaly Terezie tehdy 'JI ro
kň stará u Františka již lf)-Ietá
byly obí švadleny mimo to 17 le
ty Teodor učil ho lékárnictvJ IP
lety Karel pracoval v jednotu
střižním obchodě a 10 rokli stará
Merta chodila do skuly Konečně
nám přibyl ještě nejmludší syn O
tttkar V Omaze tedy vedlo se nám
etikem uspokojivě však V obavě
íe syn dostává souchotiny vypru
vili jsmo so opět dále na xápad u
sice do liraittard Neb kde jsme
►i s(ki1u s p Ludvíkem Kavalcem
jehní syn před několika roky v
leuer V eievrtlotil přišel k Hrtbi
ti liuldili obchod Tak jtuo
ki lovné trvali! HldUH V lli aiiojťd
kile též mftj ne4apotiu'ituU'lnv
manžel po dvaci tiUtě ptáci u snt
leid íeuife! Mraimml jt tedy
cdketti íitv Utýiu naším thuuuvnu
Teodor vU-stnl do lékárnu dru
hý hvh Kurii jest poštumtiem
kd-! j m ivě ktáti trávím ii
vol me4 dětmi n pottejdee di
íujl so v roilini dcery pl YAc
Yněurv v Ouiaío N jatV U
i pět inlebchl o do Pvrtloatd kd1
je %Uitlt& tuftj doioov Yiv tul
UAt př4!i jil M oK4 nUH
loám těl tntiohcU lkuM lot i
t ou Yí ik dik tucum ou lu j tu
pMOl edoit Mi jtoýiu uotliuU
h v i:m m řocn úd Uo
ilU woi vnuěoň tiij tkoti tuMd
li d ptm4tku ktvtnudtu
pfrd-Vt ti UkiV jii ]m'0 dosti!
Poiuitt nd dokl ítmifky n
U't tt lo Jpt xk% tuuoho kli
it? k init iAroVíft doufim i-
i U h H nHtrri píi
M4ite tmi vipombduml n
ty zažilí fimy i obéunskí války
což by uftn věru všecky do vdkí
mhy zajímalo Mi k lomu při
měla ta neoJbylná Teta Přišla
mne toliž navštívit a žádala bych
jí něco vyprávěla Ačkoliv jsem
M došli zdrihali přeco nebylo
mi to nío platným a musela jsem
jí vyhovět Proto nebudu li voj
vypravování mé zajímal jest to
vinou 'jety! V úelí se vám po
loučí HO b lá babléka Híiiržová —
Pint Hmrž poeházel z Olšan kraj
jihlavský okrem JJačícc a pani
Kmtžová - rozeni Františka Má
cová — pocházela z Iwšlín u Jin
dřichova Jlradee v dechách
Katušo Malušková Plen Minu
JH června P)ló — Ctěná patd po
iadufclko! Jelikož málo kdy ocí
lne se v "Pokroku" nějaký dopis
z našeho okolí tudíž dovolují mí
já Vás obtěžovat Nejprve začnu
o počasí ačkoliv za mnoho chvály
nestojí Po několik dtd nám zde
totiž prší a při tom je dosti chlad
no tak že toužební si přejeme lep
íí počasí Však náš spolkový ži
vot stojí za zmínku Náš řád 'A
(' JI J slaví řádovou sin a dou
fám že do 4 džiilnje budij hotova
neb 2 tesaři a někteří spolkoví
bratří i zde usazení Češí pilní pó
máhají by hotova byla Pudem
léŽ slavit 4 džulaje vlaslní v so
botu července Doufám bude
li pěkné počasí že ho nám slav
nost vydaří Zvu všechny flechy
z blízka i z dáli by nás na lit slav
nost navštívili Též i Vás paní
pořndatelko zvu a vezměte sebou
pí Tělu Vílám visovou ('o dělá
rodina páriova z Jíawley Minu?
Jste živi? Přijerto na '} červen
ce a jcst-li nepři jedete ak to na
Vás pí pártová povím o těch ko
láčích Pamatujete v loni o posvi
cení' Pro dnešek musím ukončil
len mftj mazopis neb mní mnoho
času nezbývá však dovolí li paní
pořadatelka na příště bych napsa
Iu více a zvláště jak ho nám ta
slavnost vydaří Srdeční zdravím
naše rodiče J Malaškovi ve
Schuyler Neb a s pozdravem mt
pí pořadrttelku a na všechny čtou
cí končím
Ctěná paní! Vřelý dík za dopis"
u zvlášto za pozvání které bych
s radostí přijala kdyby mne by
lo možno Clenu řádu "Hvězda
Minnesoty" gratuluji ku jich no
vému slánku jejž si budují a
přeji by v něm zároveň i ml člen
stvu hojně mohutněli A vám
ctěná paní již předem děkuji za
zprávu slíbenou Srdeční Vás
zdraví Pořadatelka
Anna Stajnerova Swanton
Neb dne 18 června 11)13 — Ctě
ná paní pořadatelko jakož i vši
chni čtenáři a čtenářky a spolu
dopisovatelky přijměte můj sr
dečný pozdrav! Doufám žo mní
pani pořadatelka nebude zazlíval
když zase milé dopisovatelky s
tímto dopisem mezi Vás zavítám
Nejsem sice jista přes to ale se
domýšlím že si pani pořadatelka
v duchu asi říká kdybys raději
si už někam sedla a nadarmo ue
oblěžovtda Nicméně přece ale
nmsíiu se zmínit o tom nyní pa
nujícím počasí neboť nepťšídi
stále jo opět celá obloha mraky
nitnžena při ěemŽ panují citelná
chladna tak že člověk musí býti
ťtálo oblečen jako o vánocích —
Naši mají kukuřici již jednou o
borauoil takže všecky zdejší sou
sedy v ohledu tom předčili PAe
nice již vymetala a budou ludiž
co nevidět žně Zahrádku mám
celkem dosti pěknou neboř vše
cko tak krásní rošt v že jet až
ntdoM na to ho dívat Okurky ea
íinaji so již po ítemi rozpínat
nláitě ale rajčata utěšeně ro
stou jelto stálo maji dosti vtá
hv Milá lUilenko Wtthtová
kdvi jsem tvňj pobledni dupu pře
éetbt tk jsem nenulit Je tam
tuáte- rořkošoě oUHedtl tomu
le d' u to tak tteul bii nuiim
doložit le v ídejštiu okolí j-tou
téměř Sitltit tši ttstdletlf IHehl
alo bohulel - mnuli a svoji
matrřkott fJ se fctydl Jedno děv
ěo o tuně uiulytut říib kdy i
prý mluv! tVtkým jitiykctu prý
o cUÍ jkl lithttbcno ponUo
n a protu rlěji mluví áltcky
Mohu ilotoyslit Jkí tti j jí
to tik pt avA to tška - mi
pmtty tnul kkuteěuoiill t jiÍ
diťa t vj čťkí pivtMÍ no 4U
M T U% Ji ihlouboil domV
v iim h I I v ta lějí mhtvim mi
tmu mojo totttkik a etiěV ui
ty k tomu byeh i mluvu jejích
evojd Pttt4luii m levU do
bří k ly 1 jwm jeiti inU dUk4
bl a Mtěk mn tikdy ě ky
}U A oU uHU Poieoko llA
lo buh Um m U bý u YA A
I „'! ííi ii r „t
utnu jn 1 1 iin in J "inu vmiiHp
žo by to bylo velmi málo platné
ježto moje drahá matka po celý
lok již choiMvl a mohu si tudíž
pouze jednou za íu k nousedoví
dcerušce nit besedu vyjít — Ž'J
mám pravdu Jřtženko Kratino
vaíl J'řcH to ftl jsem velmi ráda
doma zvlášlí když pozorují ž{
milovaná matička utěšení po
zdravuje Musím vám též mílí
útuMy udělit radostnou zprávu
a to jest Že k nám íí června za
vítal roztomilý bratříček tak že
přibylo mí opi' t o nčcy víe prá
ce ježi o ke všemu jsem sama —
Matka jest nyní aie dosti zdrá-
vu a ze jt zuiudccni jji uun mííu:
řouží Pyla u mnoha lékařů a u
žívala též nějaké bylinné léky
však bolestí v žaludku pociťuje u
Maviéiié — ('tčtiá paní Oloupali
ková velicí) mne dojmulo vaše li
éení o tom chlapci jak na rov
zesnulého otce kvítí položil Ano
jak ráda bych i já lak učinila
žel ale nemohu neboť tělesná
nehrán ku nezapomenutelného mé
ho drahého tatínka ačkoliv jeho
podoby si nepamatuji lam za mo
řem na hřbitově rodní naší vísky
v klidném spánku odpočívá Za
léto hrozné vSeevropské války
často vzpomínám svého tatíčka
jenž v útlém mém mládí h námi se
rozžehnal V tomto měsíci dosta
la jsem léž z Cech od tety dopis
v nčiiiž nám sděluje jaká že lam
drahot u panuje a o potravy že je
lam velká nouze takže ani za pe
níze nemohou mouku ni chléb si
' pořídil kdežto o maso a omast
cích nelze prý vfthee hovořit —
Mohu si tudíž tamní jejích strá
dání představit kdež my zde ne
máme o něčem podobném ani po
tucby Pozoruji že jsem se nějak
rozepsala více než bylo původní
mým úmyilem dopisem svým obtě
žovat Musím nyní ledy na úkon
čení pomýšlet a jiti raději po prá
ci která na sebe nedá čekat a a
niž by se sama bez jakéhokoliv
přispění vykonala Práce mám pl
né ruce neboť jest nás 12 členná
rodina a to ještě jsou tři sestry již
provdány tak že nás je dohroma
dy patnáct Proto snadno si po
myslíte co jo lo za práci zvláště
když mi nikdo nepomáhá bratři
st myslí abych jen to suma kona
la Zatím tedy na zdar! a dovo-15-li
patd pořadatelka budu opět
co nevidět dopisem obtěžovat
Ctěná slečinko! Jen přijďte za
se brzy mezi nás bude nás těšiti
Toho malého bratříčka dobře oše
třujte Jo zřejmo že máte dobré
srdce! Zdraví Vás všechny
pořadatelka
Paní S S Noska-Vocaskova
Iucas Kans 15 června 1IMÓ ~
Ctěná redakce "Pokroku" váže
ná paní' pořadatelko milí čtenáři
a čtenářky! Jelikož jsem se všech
stran soukromými dopisy tázána
co žo nepíšu tedy jsem se do té
války odhodlala Milá pí Vavří
řková jakož i pí Svobodová tak
též pí Voláková a i Vám pano J
Iíbal příčina mého odmlčeni se
jest že "Hlídka" byla by sc má
lem stala nevšímavou neb jest nás
hodně co nepodívali jsme se po
poslední tři týdny do "Ž II" —
Jak snad všichni milí čtenáři ví
te žo z cista jasna vypukla bou
li a málem bylo by přišlo i kru
pobití neboť blesky se křižovaly
kciii i tum u zasáhly více než za
sáhovat mají A já? — jako hr
dinka jsem ? ustala schována hbt
voti pod poduškou bych byla hlu
chou a tím jsem se uchránila před
všelikými nárazy neb odjakživa
jh tu měla před bouři respekt a
tuk snad ttl bude až do smrti -
Nemám li psát když' no pru pou
tVnt aspoň pro zábavu tu radě
ji tnUn ta pec Pani Jílková
véto že po bouři bývá jasnu a
proto učinilo itjUté nejlépe kdyí
budete e starat o své u mne n
i iúui ditkumi necháte im pokoji
Jeité j-tetn so u Vú nie ttedo
pioŠovaU a doufám lo k tomu ni
kdy Nedojde Kveh na Vá něco
lúdaU Chudáku pane Ilbal jak
j"te musl gkimlct onen céer
kdyJ jL byl nucen so jít vypoj
čit vrták tu vrtáni komína Proč
Nedoběhnul kli NUlě ) di
ioAui na prádelní jeden 'forotnl'
nudil jU i jej vypůjčit tMm
m-patřt Nině tub lu-jnem majitel
ím domku U kterém bvdUot t
U pn UVatSnt Večeř tttdit jnto jej
piuo't n miitu Yidyf to netd
tuk tUleku pouhých 4 U ni
H mil led V Ci 1'V kOH M0t
ib-hodil a tUtnt doběhl y 1 H
pk m Yim tet l iblovA povldu
til J ik 14 J ji H prádelnou !ť4
lít Mdý piio tibal #i- kiťot u t j
IV ) lvbud li b' tu b t"tA ř kU
byilmm o na nudlovou poUvku
netěšili Ž když jsme lo na til i
tím klukem i karnevalu prozra
dili že křliny ne a neudělá A tu
díž nám sklaplo — nemámí nn ni
co léšil Nu ale snad každí zlí je
pro nějaké dobře Mohl byste
býti opět xvédkem — jako jste
byl však ne u JJbalěi - - rozbít V
válečku a nějakého zaklení O
té nebranské prérií p Díbal ne
vím ničeho neb nebyla žádná v
místech kde jsem se zdržovala —
Já vím jenom tolik žo v místech
kde byla jteni já jsou lidé hodní
a z většího dílu zámožní a tmí je
den snad tam nefarmaří na H) u
krech a k tomu by míl jestí ní
kolik tisíe dluhu Vím žo jala na
lomu zrovna jako já musel upří
mné zasmát Víte zde o nějaké
prérií 1 Jestli ano tu šla bych h
na ní ráda podívat neb si taková
místu představuji za hodní ro
mantická a okouzlující Já totiž
přírodu nad míru miluji však až
dosud neměla jsem Iu čest na pro
tii být Nu snad sc mí nčkdy
tužby mé splní Jak víte mí
idraví jest neřiplné a z té příčiny
jsem sc musela obchodu sc smeta
nou vzdát Nu snad Vám pan K
Kristu fok dobře a svědomité na
místí mém poslouží Skuteční
bylo by mní za potřeby nějaké sa
moty kde by o mní svět nevěděl
Tam doufám že by moje nervy na
císlém a silném vzduchu prério
vém opět sesílily Z posledních
zpráv z Ncbrasky jsem se dočetla
že městečko Vcrditfro bylo opil
postiženo velikou povolní — sku
teční k politování to jest ! Měste
čko VcrdiKic jest jinak hezky ro
mantické úhledné kolem křiku
se vlnící sc všech strun vrchy kte
ré jsou kryté stromovím a věnčí
toto české mČHlcčko Však po tři
roky již jest pronásledováno vždy
v měsíci květnu velkými povod
němi které zatopí celou obchodní
část městu čímž obchodníci znač
ně škody vždy mají Co puk dě
lá pí Marie Svobodová od Ver
díjíre Neb ještě hledáte moje do
pisyf Co patií Svobodová jak
pak vám letos nesou slepice? Pro
dáváte opět tolik vajec jako v lo
ni? Což vy paní Kozcl-Kloriano-vá
děláte? Milá paní dostaly
jsme hezkou poklonu už to kouká
žo sc nebudete moci ani na svou
vlastní fa linu přijít podívat aby
ste totiž nebyla překřičím však
to nic Vy ješlí o sobě netvrdíte
že vaše hlava jest naplněná otru
bami a já jsem o Vás přesvědče
na že mozek váš jest v pořádku
a povaha vaše velice ušlechtilá —
Děkuji vám mockrát za vše co jste
pro umo udělala a budu-li vám
moci jednou aspoň částeční vaši
laskavost oplatit tu věřte že h ra
dostí tak učiním Počasí zdo v pří
tomní dobí máme ucházející Pše
nice Hpadla h $143 na !"c úroda
ukazuje být hezkou Nu a Teta
jest zdravá čiperná kluk sedí v
"haj-ěér" a ani neuniká- A pře
ce kluci z karnevalu bývají vět
šinou křiklouni Optále-li Ho Uu
dolfka čí je to je kluk řekne
vám — to jo babiččin Nu ať nyní
Teta řekne že nemá kluka tu jí
jej přijdeme ukázat Snad už a
lych přestala s tím mým povídá
ním práví zde jest pan Václav
Líbal abych prý šla na hrádky a
že mají hojnost moruší pmilko
přiuč mi tudíž botky půjdeme k
pani Václav Líbalové na moruše
Až pak z nich níeo vyrobím tu
Vám patrn sazeči kousek pošlu
Pamatujete se ještě jak jste mne
adrossu z olova ulili Tak pro
síni mějte se mnou trpělivost a
nyní jdu již na ty slavní moruše
Tak lattm všichni báj báj!
Douška — Srdeční zdravím
Telit Líbalovu pani Václav Liba
lovu pana J Líbala pani K Hu
Hunovou pant Volákovou též pa
id Svobodovou a paní J VaviKko
vou Pište mní všichni opět nou
kromě ano?
ířftlen JMkovi Zprávy
luca Katu Abych slibu vé
mu dostála (tily j'M do jaku
na koni Minulou Sobotu SO tulný
vábí u p Tonou ILuupU přátel
kkti řáhava k uU se uAm doiialo
t'i bukíivihu piotvátil My jmu
tm hIo Nemohli dostavit luhoí
jmi ji U na návštěvu k mým e
kttáin do Potich kdi jimw o H
dobío pobavili Pii U pítUiito
kti jiMu Lkd t et adm jednvi
Iu odbírutilo Vleo Mojo hestl'4
pl KiiiiliD JHokovi i přťdpUtl
U to K P Tedy lu ft' tik U
kkati a ínilitn ji j-j jiA tiota
týib n Do í U k " o l
l y va! řitt4řVý piknik ktetý a
U tuby 1 Uk Nnvithiu jkv roku
loítkiltti m Kvl KnAiAfvk
KiiM Ctty ptistřhoídl mnu
dví tUť a kupuj idii mi tnu a
vejce Tedy zdejší C6í mají pf
ležítost podporovat Jtrnjumi --
VÍM učíte) tt „ly
fa saoá eo 'Au učila oku Icloí
ního xlí (íarrío Kanárova pla-
t'i KW mčsíční — IVed níja
kým časem k uhm vstouiol do
UiMy ViaJímíf Dvořák JMíč
2' Ikj nčkolik bralrii u nestra jsou
usazení v ]ííehm„nd Tcx lnu
tošnl žní se Jiodní spozdíly Pše
nice jsou j-šlí úplní zelení a bii
de-lí počasí neustálo deštivé tak
nebudem sekat ani za li dní
Nad obydlím Johnu Jlonomíchlu
n vznášel čáp a zanechal ji„ J('
nika na žní — Mario Líbalová je
návšlévou u p hmíla Aksainint
Dovídámo íu #ofíe Vocásková
z Ncbrasky jest zde a vzala si v
opatrování její dítky — Někteří
sousedé se dostavili minulou ne
dělí k Fmíloví Aksamitoví a vši
chni se 'dobře bavili okolo soud
ku piva ~~ Několik zdejších sou
sedil vyli rálo soudek piva pří
kterém se bavili už do třech hodin
ráno Mezi nimi byl též Josef Jíl
ka a Karel Novák ~- Má li ně
který farmář "Iriild" n telaty a
nemůže li je udržet ve fencí ledy
ať ti zavolá Josefa Jílku on umí
výborní chytat lelalu za olion
('líná paní! Díky za dopis a zá
roveň za zinkání nové odběratel
ky a přání vašemu s radostí vyho
vujeme přejeme vám hojnou ú
rodu Srdečný vás zdravím a bu
du se téšilí na další příspěvky
Pořadatelka
A Kostelecký Areadia Neb —
Cl rcd "Pokroku" a vážená pa
ní pořadatelko! Mnohokráte vám
děkují žo jste mi byli nápomocni
iiosiat zprávu oJ nasi ileery a prá
Icl z Cech Zpráva přišla od dce
ry již mezi jiným sděluje že si
ce dostává podpory Hl haléři" den
ně musí -ile s obnosem tím šetřit
tiby nu každý den se živobytím
vyšla ježto panuje tam nesmírná
drahota na příklad 1 kilo sádlu
neb máslu stojí " zlaté 1 kilo ma
sa 2 zl 70 krj 1 kilo mouky 1
korunu 1 kilo pšeniční krupice
léž 1 korunu pár ženských botek
IU zlutclc A to všecko bude prý
ješlí driiŽHÍ w mouka bude ke kou
pení pouze jednou za 1 1 dní Mezi
lidem kolují povésti že i dokonce
podporu bude odvolaná A co se
začne mezi lidem povídat taká prý
sc to jistí za několik dní splní —
Obdrželi jsme též dopis od ávakru
z Platní kteří mají dva syny na
vojně z nichž Josef však runěn
leží v Plzni v nemocnici a druhý
Václav nalézá se v Srbsku v zaje
tí Třetímu synovi je 18 roku a
půjde nyní též lc odvodu Sva
krová sděluje že si mohou oči vy
plakut Druhý švakr má též dva
syny na vojně první jo v Pruzo a
druhý byl na bojišti v Kurpa
tech raněný A našo dcera nám
píše že o svém muži vůbec ani
neví Na mouku a chléb dostává
jí lístky a sice kolik osob nalézá
se v rodině tolik každá těch líst
ku dostane Za jeden lístek do
stane se 1 kilo mouky neb chleba
Když ale žádá chleba tu již mou
ku nedostanu a když kupuje mou
ku ziiso chleba nedostane Mou
ky muže si koupit dvě kila týdně
Dále sděluje žo jedna vělši cibulo
slojí 10 krejcaru Ještě jednou
vátu za vaši laskavou ochotu dě
kuji a s upřímným pozdravem na
šeeky tentokrát dopis svůj kon
čím Jakmile ale no zdo něco dů
ležitějšího přihodí tu bc odklá
dáni milcrád vám o všem uprávy
podám
Ctěný pauo! Velice smutné
iprávy dostávají skotem všichni
krajané ml svých přátel o sta
rí V lani i Kéž již jo tomu barbar
ství jednou konce! Srdečně Vá
rdravl Pořadatelka
Teleti fiasky kaptlomi
Nilklljej Uepij 11 posul tUky x U
bnilio Huml vytími ku4r tuUUm
Heyj roíklijellolt Cibulkou JMiVtá-
ji nou tditimiuu tli j k tomu (ruchu ily
iHMinoýťh a tru tm boLkuvyili liť
Voim k u h ru Voiiu k nok vi ku
ik ti4 Kivvlui kióiuLo Ce ku tu
Votuky 4llj au lukobk riuk uo
tíhu kxtvtd p'pří koiiwk t-Utoru
vlij tii to ty tíky a itťťk jo Jo KnčJ
vtuMt i kl 4 jwa vtt idl kii n ťt'H
h d Umu itt livVU wjuuKIi vím
tb j tikt M }iUý kctUtoi U t t l vU
unit MK j at iL kviitkv kotíii h
btkt tol tolk vúi-t třt Iťio Joťtí
ku viumlut tS4 a hťU v iktllkvt
potaíii l ont to l Jo l it-i4 Ji A
iíii# dtnuitinij iviiilo kv i jubum k V
ttH Uoka lltk t piwl (fUi (V
tkv pftHf W4 M U třioiu Ji}
k N'l UttutiHvll tltlAOlwtťli killl
lUki pkyk iriťk kupili a H
'u j!t4 ottit