Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 30, 1915, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 JÍř-jN
Ktrani 2
RUSOVÉ V HALIČI
STALE USTUPUJI
Po taUénám odjxnt wt itvrru a
íápadi od vihtU Lvova tiitotť
pili fnova aílodJlc mil
LVOV V MOCI RAKUÉíANt)
Némci vhkTotm řeku Dnéítr a
zahnali Etny do hor — Nový
néaiecký nápor u Varšavy
Lvov hlavni město llalíée jež
in A asi obyvatel naíxA ne
opětné v moci Kakusanů Město
fOtO které UUHOVI! olíMÍUlili Jli '5
záíl 1'JH duhy to hylo teutonský
mí spojenci po obléhání týden
trvajícím pfí kterém ztráty um o
bou stranách byly veliké ve stře
du minulého týdní- Tráví ne že
Teutoni vyslali proti Lvovu 2000
000 mužů a zahájili útok tm vícch
strunách Kunové vyklidili město
několik ilní před jeho pádem a
odstranili Veškeré své zásoby iim
místo bezpcěiějsí tuk že kořint
Ti-utonů hyla nepatrná Když
KnkuMiiné a Němci vntoupíli do
města nhlťdali že veškeré zásoby
a děla byly odstraněny
Zpráva o pádu Lvovu nikterak
nepřekvapila ježto vědělo ne že
postavení Kunů v těchto místech
je vážné a že nemohou postavit!
Hfí tu li a vydatnější odpor —
Teutonátí spojenci nelitovali žád
ných obětí v zájmu dosaženi to
hoto cíle Ústup Kuhů jak pí
znává m z Vidné i Jíerlína hyl
spořádaný a zprávy o zipatetiém
útěku Kusů jež poslány byly ně
kterými korrespondenty byly
značně přehnány
Kunové zahájili vyklízování
Lvova hned v pondělí a pokračo
váno bylo v něm po celé úterý —
Jenom asi 40000 jiiuú ponechá
no bylo k hájení západních pfí
ntupů k městu a krytí úntupu a i
lyto oddíly bez jakéhokoliv zmat
ku untoupily směrem východním
ponechavše mento v rukou nepřá
tel Kunové tudíž untoupilí z inS
ta před tím než Teutoni zaháji
li dělostřelecký útok Kuský gu
ncrálhí žtáb prohlánil že Lvov mi
malou vojennkou cenu než aby
hájen byl za velkých obtíži Oby
vatelntvo Lvova dle zpráv z Vid
ně nadíen') vítalo teutonnké vítě
ze Iřakouskó prapory vlály a
zvony vyzváněly když rakouská
vojska vstupovala do ruěnta kte
ré po několik posledních měnícu
nalézalo se pod npiávou runkou
Mají-li U'Utoij5tí spojenci v plá
nu iokra5ovati v pontupu proti
Hunům vytlačit! jo z Ualiío úpl
ně a po té vniknouti do ruského
území není doposud jisto ale zu
řivont dalšího výbojn po pádu
Lvova nasvědčovala by tomu že
maji v záměru oěistiti rukounké
území od Kuna úplné Kusové po
stavili no na vytrvalý odpor u
Dněntru v jihovýchodní líaliěi
nevěrné od ('emovíc a podařilo
( jim zd zpňnobiti dvě Velké J0
raíky rakousko-m-ineckvm vo-
jům při kterých na ÍOOOO nepři
til bylo zajato Dle posledních
zpráv ruská vojska v těchto ml
Ktech mezi JJobrkou a Zuravnem
nalézají na ústupu To by na
uvědčovalo tomu in rakousko
německým vojňm poilařilo ne př-
kroětti řeku Dnřstr
Iterlínská ziráva t neděle ozna
itiuje Že Kunové nalézají " Ú
tupu v Ilaliěi nevěrné 1 jUuí ml
Lvova Uiuaiuujtt celou řadu vL
tňtvl na eelé linii od hronin
lUiwarabio al k Kaw aruka ne
vernj cm! Lvova Teutonská voj
kka překročila Dnřstr a inhuatd
Kuy do pahorku několik mil od
íeky
Zpráva t Vidní ninuj% U
hoj na hořejšitti toku Dnéntru
jsu doposud v plněni proudu a
i Kusová piwtaviH m tu ii a vy
trvalí odpor IWup teutou
akýeh pijriun v xwUltdcft
dureh J pomalý v porovnáni
rychlým piwtupnu k Trmivllu a
od rrin)lu ku Ivuvu ludové
pře to h iuUUajl n v iiiivvho
dě khvluu vytrvalý ulKir a
kaldou ndli pAdy avidji UU
Wj Ztráty řakoak ulMtkh
Vojsk jtM Veliká
Htoiíasoj i piíkusfni vytUíiti
ltuay Aplni i rkuukéhi tVímt
HáJH tl prudký iiHir w Vr
tavit Uuiv4 04n4nuli v ndnu
ýtík datek i JvjífH Ind 'M
Vil4VwU jtiut prAnl tak pvu4
jako byty t ndnulwatl i i Nía
i při tvém uapotu n kipitwl ra
VUk titirait m vytrvalý
)$ SM takájili i prudký
ilélintřelei ký útok na ruské poní
ni msvruh tA Vnikaly a píoutilí
éánt prviíeh k Úslupil li
prudkým bojftoi dochází nyní tnu
ti řekami (HimU-w a i)nyv
iVémei faké anaží mi vníkooulí
do runkfho územj nevěrné ol Lvo
va Travl ! ím tiatézají n v těch
to místech v lakovém poétu aby
mohli ohrozili ruské poníco pří ře
kách Kawktt a JJzura HdyUy hro
zíl boéd útok na této ntrané pk
velkokníŽH Mikijláí hyl by nu
cen opustili posice u Varíavy a
vyklidit mést o
Kunké linie přen to žo ratla
éefiy byly n vzdálenost JV) oiíl
nebyly prolomeny it é(i dále vni
kali budou Teutoni do Kuňka tím
na vytrvalejší naráželi budou od
por Iřusové i pří svém úntujMí v
Halíéí xn jali více jk IWJW Ka
kiižunft a NYineň a ukořistili né-
kolik nef strojových puíek a děl
dednáfli tu: teutonským M[ojej
cúm jenom o vytlačení JřijsÚ z
lífdíée pak nepochybné zastavili
by další ofWisivu a zbudovali zá
kopové linie Je tu otázka za jak
dlouho mohli by ne Kusové odvá
žili na nový výboj Velkokníže
Mikuláš (AenerIíssimnn ruského
vojska má dostatek mužstva a
le to je všechno Nemá dostatek
dělimtře lectva a střeliva Nemá
dostatek pušek aby všechno muž
stvo kleré je v pohotovosti mohl
poslali na pole váleěné 5ude tře
I)M opatřili nové vypraveni a do
statek střeliva pro ruské armády
než lyto budou moci odvážili se k
nové ořensívě To nedá se ale vy
konali v několika dnech I'ply
ne ješté několik týduft než Ku
sové nalézat! bmloii ne v lakovém
postavení aby mohli pomýšleli
na nový nápor a zatlačeni nepří
tele z dobytých posíe v posled
níeh osmi týdnech
Jak dlouho liniové mohou udr
žet i ne v nej východnější ěásti ll
hee Je otázkou kterou tezko je v
jtřílomné době odpovědět! An-
uliětí vojenští odborníci jsou toho
náhledu že vyklizení Lvova zna
mená zároveň vyklízeni celé Halí
ce Kuny
Kam nyní vrhnou tcutonštl spo
jenci hlavní sílu svých armád je
také nejisto Múie být! proveden
nápor u Varšavy anebo proti I'a
řííi nebo Calaia Mnozí jsou to
ho náhledu že na západe nedo
jde k většímu výboji Němců do
kud Varšava nebude ne nalézali v
jejích moci Němci v posledních
dnech počali dopravovat! k Var
Savě nová těžká děla z Ksseim a
to by nasvědčovalo touní že Var
šava je příští jejích metou
Ůpěchy ipojenců na západ
Francouzské vojsko které po
několik posledních týdnu nalézá
vu v ofensivě severně od Arrasu
docílilo v posledních dnech no
vých úspěchů I 'ústup vojska
francouzského v tomto boji o jed
nu zákopovou linii po druhé je
pomalý ale není již délu možno
aby Němci neobrátili nem svoji
pozornost Zápas na této ěásti zá
pádu! liuie je nejvnžnějšl a nej
prudčl od bojťi na řece Marnt v
záři minulého roku a tisíce voji
nft padlo na obou stranách Úze
ml toto je jedinou masnou záko
pft a opevněni a jenom pudcm
n! válka může tu přinést l úspě
chy Htfttinlee dělostřeleckých
střel kryjí tu operace pěchoty
každého dne a dobyti čtvrti mílo
je považováno a úspěch pouru
hodný V pruhu šesti mil v okolí
Souehea ft vrt milliouu muiň ho
juje na ksidé šírané a přen t so
tva jediného člověka je vidětí
nad eml na kterou vysílány jsou
ihdtmtřeleeke st My jako krupobi
VILXt STADIUM KOLLXJH
Nl ehfáikti Uh apatřujia
klidním lUaM i daruvioa witu
ht% "líny trujautké
lí V jižnf ěásli Llsaska upíjen
cí v poslední dobé Jmoi také ne
obyčejné éíonl í-rJíii připouští
zlálu iih'h6 částí půd "ná
nledki fii převážného poétu úloé
nlků" Jda vid postup raneouz
nkého vojska v těchto místech V
dvn je nkrzii údolí íi ky 'Veht tt
ohrožuje odříznul íin éáslí něme
cké armády která nalézá m u
Muelhú Allkírku a jiných né
meckýcli oddílů Jižné od Mete
ml Alo Arran zňslává nepřetrži
té střediskem bojů na západním
bojišti 11 Němci Jsou nucení ne
přetržité pomalu ustupovat k mé
stil Leoš kferě opevúovélio Jest
N'řmcí tA posledního podímii -—
Méslo loto má pro Němce velkou
vojenskou důležitost a jíslé nevy
diijí je bez předchozích zoufalých
bojů Lidé kteří měli příležitost
VÍdéti bitvy V této částí západní-
ho bojiště prohlašují že krajinu
proměněna byla v peklo Lidé
nejsou více lidmi ale moly Niko-
no není voleti na tiovrciiu země a
přece lato duní a otřásá ne jako
pří zemětřesení Velká rozloha
země proměněna byla tu v kata
komby u z těchto útoéj ne prolí
zákopům nepřítele Tímlo dru
hem boje který je v značném
kontrastu k bojům na otevřeném
poli jaké odehrávají se v Halí
cí I-Yancouzové v posledních še
sli týdnech získali dvé míle l'o
dařilo ne jím obklíčili Soucbez nu
třech stranách V Houchcz naté
zá se silný oddíl německý klerý
snaží se zadržet! vojsku spojenců
na postupu k Lnsu Spojenci po
kouší h přeříznout! železniční
spojení mezí Soucbez a Li tisem
které doposud nalézá se v rukou
Němců Itude li toto spojeni pře
rušeno pak Němci musí ušlou
piti ze svých posic ii Soucbez a
nebo se vzdáli 5oj téhož druhu
je v plném proudu té v "aby
rinthii" ii Meurie východně od
NViiville St Vliast lt V dolejších
částech ú pat i fjorcltskýeh pahor
ků V minulých dnech bylo o
známeno Že značná' část "Lnby
rífithu" dostala se Ao moci fran
couzských vojsk Angličané sna
ží no postupovali také prolí ně
rneckým liniím a pomáhají fran
couzskému vojsku v pokusu pro
razit! německou linii což by při
nutilo Němce k ústupu Také v
západních ArKonnách v posled
ních dnech francouzská vojsku
docílila dosti pozoruhodného ň
spěchu Ve VoKcsách hlavně v o
kolí Lal-Viiiteriellcs dochází ne
přetržité k bojům
Poprava německého zvěda v Lon
dýně Jak se z Londýna oznamuje R
Kobert Mullcr který dne 4 čer
vna uznán byl vinným z výzvědné
stvl před Old Kailey policejním
soudem v Londýně popraven byl
ve středu minulého týdne v Lon
dýnské věži Hyl zastřelen Jiný
německý zvěd Kobert Koseni hal
který doznal že poslán hyl něme
ckou udmínilitou aby zinkal v Au
Klii informuce v záležitosti válci
něho loďstva bude postaven před
vojenský soud 1'řcdnl oznámeni
o Mullerovi a Koscnthalovi bylo
jen krátké Mullcr zatčen byl
před nějakým ěaseni společné n
Antonem Kuepfciicm a jistým
llilmein Všichni tíi byli obvině
ni le posílali do Německa infor
mace neviditelným inkoustem
Muller ii Halm byli usvědčeni z
vyzvěduěstvt Muller odsouzen
byl byl k smrti a llnhii k sedmi
letému žaláři K nepřel le spáchal
sebevraždu v průběhu soudního
přelíčeni Muller Žil dílve v Ho
stoiiu kle iiftléťul se v obi tiodě n
gumou ivruil 2e je nulorahxo
(váným anglickým občanem Jdm
otw byl Sčmee a matka Skutka
MĚSTA NEW YORKU ZHUDO VANĚ NÁKLADEM 1100000
"V
ntv4 atadium kftlhj ml#t% Nw
Aloiptt#m UuUi V t din
(V -— ~~~~ i i I
— — — — I
vynoci ATENTÁTU
V SARAJEVE
V pondělí tomu hylo rok co m
vražděn by rakounký ninled
nik v £arajvě v lionné
DOSAVADNÍ 0BÉTI VÁLKY
Kolem 6000000 muž o hylo raně
no zajato anebo usmrceno—
Přiiv &00 lodí potopeno
V pondělí lohoto lýdio bylo lo
mu právé rok co rozlehl ne v Hii
rajevé v llosné výntřel který může
hýli považován za signál k pil
lomné světové válce Arcivévodu
ťViin linek Ferdinand následník
rakouského Irúnu spolu ne svojí
manželkou vévodkyní z Hoheu
biiriru rozenou hraběnkou ('hol-
kovoii slalí ne oběti atentátu Kyl
to čin chudého studenta srbské
ho (iavrio 1'rínzípu klerý zavdal
podnět k válce dcílí riárodnosll
Dnes jsme svědky zoufalého zápu
su jeliož zakončení není doposud
v dohledu Nu jedné struně nalé
zá se Anglie Francie Kusko Srb
sko Japonsko Ih-Jgjp Itálie a
("Vrná Hora a nu straně druhé Ně
mecko Kakonsko a Turecko Vál
ka už do přítomné doby vyžádala
si velkých obětí Kaněných zaja
tých li usmrcených odhaduje se nn
f!0X)000 mužů a více jak MM) lodí
bylo potopeno Z těch 1 20 bylo
lodí válečných
Přítomný slav válečné situace
je asi následující :
Větší část Helmic nalézá se pod
kontrolou Němců
Německo bylo v} tlačeno z Dál
iiého Východu Japonci
'iitt Dardanell nalézá se v mo
ci spojeneckého vojska
Části Francie a Knslui nalézají
se v moci německého vojska
1'ruh Klsaska nalézá se v mocí
vojska francouzského
V Africe části kolonií byly zlru
eny oběma slniniimi
Kňzné ostrovní državy německé
byly zaujaly vojskem spojenců
Italské vojsko zaujalo části ra
kouského území na jihu
Německé a rakouské obchodní
loďstvo vytlačeno bylo ze všech
moři
Kakouské a německé válečné
lodě n ponorem více jak 157000
tun byly zničeny loďstvem spo
jenců Válečné lodě spojenců n pono
rem uší ]!I20(M) tun potopeny by
ly loďstvem teutonských spojen
ců a tureckým -
Větší ěást loďstva německého a
spojeneckého v Severním moři je
neporušena
Vyjímaje spojení skrze Holand
sko a skandinávské země Něme
cko je odříznuto od ostatního svě
ta Podobný pokus Němců odříz
nout i Anglii od ostatního světu
měl za následek potopeni ponor
kami velkého množství obchod
ních lodí plovoucích pod vlujkB
ml spojenců í neutrálň
Potopen! lodi Lusitanie při kte
rém zahynulo více jak 100 ameri
ckých občanů vyžádalo ni zakro
čeni Spojených Států Spojené
Státy poslaly německé vládě dvě
noty kterými žádají aby neutrál
ní obchod Spojených Států nebyl
porušován a aby chráněna byla
práva amerických občanů a ame
rických majitelů lodi
An£li má prý armádu o 4000000
mulich
V Červencovém ěW magazínu
Američan nuléitá se zajímavý člá
nek pd námiii "Velký chvast
lorda Kitehenera" a pojednává o
tom jk Anglie tajně shromáždila
Yorku jl ptwitavtMai hl 14
pr4vl tvi#v4n j tmlk
i r -L t- v
armádu čtyřikráte tuk velkou
než píípuslíltt vi nvých zprávách
Tak velké množství rekrutů hylo
docíleno blumě rozsáhlým ohlašo
váním Autorem tohoto zajímavé
ho článku j" i líeibcrt Duck
worlh dobrý žnrnulísla původem
Aniflíčaii ale působící po řadu
Ut y New Yorku Na počátku
války odebral no do Anglie a do
zdržuju ne od těch dob Duck
worth měl příležitost získali i in
formace které žárlivě byly atře
ženy aby nedoslaly au na veřej
nost Duck worth praví hs hínto
rí o tom jak Kítchenerova armá
da % jednoho míllíoou zvýšena by
la na étyry pod samým nosem ně
meckých vyzvédaéú jo jednou Z
nejzujímavéjších kapitol déjín
přítomné války Lord Kitchener
v snaze docílili toho požádal o po
moc i anglický tisk Když angli
cký sekretář státu přišel na my
šlenku shromáždit! armádu o čty
řech míllíonech mužů uzuumcnul
že bylo by velkým omylem kdyby
nepřílel zvěděl jaká je nkiilečnáj
vojenská síla Aniřlie Do nvělu
byla puštěna zprávu že shromaž
ďnje se jeden millioi vojáků a po
té se neustálo lamentovalo jak
pomalu angličtí muž! no do nrmá
dy přihlašují a že země nalézá se
vo velkém nebezpečí ježto není
mezi mladými muži ochoty posla
viti se na její obranu Tento žvast
dobře pracoval Kampaň mlčení
byla prováděnu bychom luk řekli
vědecky Keihikloři bylí varováni
před vyzrazováním sknleéné vo
jenské síly Anglie Porušení pra
videi znamenalo dostali se pí cd
vojenský soud Časopisům bylo
nuHzeiio aby oznamovaly jen fy
zprávy o výsledku zápisu do ar
mády které dány jim budou vři
cenou úřadovnou Ncodvislé sčí
tání rekrutů bylo zapovězeno co
nejpřísněji Všechny články o no
vé armádě bii í fotoinifíe vojínů
bylo nutno nejdříve předložili cen
sorovi než mohly býlí uveřejně
ny I lí kdož používali chtěli fo
tografického aparátu museli míli
lomu zvláštní dovolení Když
vojsko bylo dopravováno do Fran
cie bylo podnikáno všechno co
směřovalo ku oklamáni něme
ckých vyzvédaéú Vojsko nebylo
posíláno ze Southampton do Dou
lojfne anebo Jluvro ve Francií ný
brž do jiných málo známých pří
stavišť na pobřeží francouzské ba
do přístavů v Středozemním
moři laky n vojskem byly vy
pravovány za noci Často vlnky
konaly cestu značně dlouhou než
dopraveny byly do některého pří
stavního města Ani důstojníci
nevěděli kam vojsko bude poslů
no zda do Francie Kiryptu Indie
anebo Dardanell Kapitáni lodí
obdrželi instrukce bezdrátnou te
legrafií až když nalézali se na
moři
Neodvislé Polsko
'A Petrohradu došla v pátek mi
nulého týdne zpráva že ruská mi
nisterská rada rozhodla se ustano
viti komisi sestávající ze šesti Ku
sů a šest! Poláků pod předsedni
ctvím premiéru (loremykina aby
vykonala přípravné práce prove
deni záměru o tieodvislém Polsku
které bylo prohlášeno vclkokníže
tem Mikulášem velitelem ruských
armád dne ''I srpna minulého
roku
Německo má 18 nových armád
ních sborů
Dle zpráv ze Švýcar Německo
bude moci postavili koncem čer
vence tohoto roku do pole osmnáct
nových armádních sborů Tyto
nové sbory budou setávati hlavně
z druhé kategorie domobrany z
mužů ktcíl nikdy před tím ueko
unii službu vojenskou ale ktcíl
iialéiili su e výťvíku u vnitro
gemských válnh Tto nové urmá
dy vystřídají ninivené vojtko
Haliče kterému dopřán budí do
črtoný odpočinek
JtUAKMA OUHAX: MiU Jn
U ulv llt dtl ' Li1mi (li t Jl
M% kUíním !dl luií kti 4
wiuili ťi J J )((Us k Uimu
]') ) nitil ÍIm vt iÍHka')i 4 (u
iv si a tt)t liutoiy publv Isia dv
i $ J ukt tu ti rua lauMt Nt
Vk N V — A lfrliul il t
Cr F A Scdldíok
OltAlMiVNA) tn f i oh4
fi4Í 4rlu pt
11 lJ II
HaSttiKM r '-iH Utli Mit
Tl SUU
bsa4a t 4Mm hkssIiI
HWMMMMIHOMIMHHMHnOMlI
KkWf M)tt44)l M llJM
IMLV OZHAMOVATEL
ÍV1 liffitO OblsnOilM UVSřtJAU
jii ihihk tiiěhtí oiiíumui J
hni Přijmu — PwJA M —
Ki)) til vy lili ul — lliiKli
M — ti UMiimkj v Uniím
OkunuimvsIuU puéMkum ts Jsiuo
uveli-JrilNf i mul r ktH Mo
— M4 lste pofM m IH ra
li Msjl II (Maxy htl nlr
noviny nu alfiilníitou'l mmm
tl ni ni poíUivni tlun lislitl
OfiArnky nvejiil Jen tetcly
Jt II Iíid jfilofřii — jlnsli ffi
ilnmai impovihnauly — Msentch
Ofhhmvk hťt m Z'd ficřljfrnfi
Niiim n nriiíunkii JiíU int
ttllttfí niuvtt llllt ťliu k"li
kf4t fifejflU nl míli urnkinku u
vtilcjnnoii (lii' přlloil a tkni
řiitldlf M vyli-'lHm Jiní luntu
t# tc# mt pilo)en Dopisy
tfpiiijt fini píihříis ťulil t'n„
1417 H 19 Ho 13 Mír Omslin
NA PRODEJ
KUB DOMOV MOJ? KrnJaiiA tímto
mi vuia nitsliytujo sami mlmliif j-lila-řilotit
k ilostial i''') akrů vialiillio o
cinSu iJitrtoa v lioliiilcm Ooionu ml 4
lo !!) ni I od nových tiiMínk My ty
to joi'iiily v d in ultfíiiinn vío vylliil
iiih rn aiiilý obnos NeoilklAijejlfl stan
t tn uliliuluteleia novó řeski ohnily —
í lidu nfini ilnes o U[inl' vynvethuii
ilarma Aoloa Ji é'nj)itíi Ifunký jinloa
le wl JíiBiKleis Tluíutfi! Oiíittlm Nl
Ailvprtlsemoiit 47-
100 AKIlO vládni domoTln v Colo
ladu — iriOooo ftkrfi nrjkr&mií JSÍlio nu
Hi ii'iikii jirjvft otevřeno Nyní
je vň4 řu mi jcijno i těchto farem idio-1-iiliMiiili
KiJo)tiili'k ilflvl u li o linut vo
li lllko k h''i-iuhi rti rinlsl1
cl li yfii Nlrijl til' V Nfivfiltvtfl i'etM
l ll!l jinl lil Oinulia Nnli —
A'lveilieiiient ro yj
NA 1'UODCJ — vzílulniiň a fcnvKIíi
lid rolnické jioemky ml dimeti do tlí
íctl dollnni akr v okolí Plnntywooil
ikren Hlicridnn Montnnu lllinn4
oilneli a hojny ujiVI I:hIA Pistu si (
iodr(ilitioKll ~— Ailvertíhrmeiit i
I-RODAJl 8E LOTY hlíi IflTi NVll"
lima ul volíci Imíno annh tu prona
jmou Loty ony ou od IQ ui k 17
ul 1')%'' st JIImnU o u (lladiitonii
Iíion 1116 Fariinm ul Oninba I'hon
Donu SJfiH — AdvortUniimnt 47-4e
MÁLO potřebovaný 2 II F ganollao
vý eiiKtno i fiOOO ISUI Houth JI hl
AdvprtiKumont 49 tře
Dobit laflíoný máMnkf obebod
prodá rn pfítinoti vxdaiil obchodu
to mhtn vulouplt do obchodu Jiného A
jollkol na dvě místa dohliMi není umo
moftno musím tnuto vyprodut O Julšl
podrobnoiU o hlasto u: T J Kovaf
H huylir Neb — Advrtíoinent 40 tffl
MAM NA PEODEJ "m:otch colllo
ovřfti ká (tenata 1'lftn hned na: J're I
Kucora ''larkson Neb — AdvertUť
ment 47-4p
NA ritODEJ ftEZNICKÝ OBCHOD
a oiyilclnl dam — dobra ptlIiilitoHt
pro dobrého leznlks Dulíl podrobnoxti
vysvítil ne dopiNiiiu Mr M Neu
liuir pin ('ity Minii Jio loH —
Ailvi-i tÍMciiient 4S
1'HODÁ 6B novf S ivMnieový mo-
ili-rnl (Kun buiciiitnt pod celeni doiiioin
liU pfldA podlitliSj jitibm block od
illntdéiia iilíi-tt a poulifiil k Ary j na tnu
siélil uplstky Jllftt k v ílnln -J 1 1 ) jii
U ul Oiimha — Advertisemetit i'3 2p
Donnň koty laruíeué dojnic vilmi
výliodnA lni prodej IHlíi poiádánl
suMIl AliK ťapei 31'liD IlolIrejH Hl
Lincoln Nb — Advartininiiniit -4 7 4 1
PlIJME 8E
rftUMOU IB (14vrnta b starM
ny na uoiývAit v hotidn PostDuwlitt —
inlf4 itmda i stravou a ubydlim —
lllnt u " lniuktccr " vo Punta
ncllu hotelu — Advrrtuomant 31 lí
DO LCD W EDWARDI — LVI dl
tarého ipfitiibu po Ulitl v CiMhlt U
ii4mítiu "prov4ttl" lontu tpit
ob I4řal J opln4 bri 4k a fU4
V4 a VuUjio Úpítlinm rVIA4 l
v4m síiu ahl "ntrU" v
budcU prtMvtdťvui lr ln V K4
tu pukii t do s il a Pai
ssm hli Hiuaha — Admtuemeitt
41 3m
1 felJMti NU d Ilo iAuk Msjl v4
Uut pruUv4 prtt jodsu a iniU lh
sa Ihwt pjiiťil a 'ulíutM u
VnluU Iibvi4itt pudiblskji pruw4u4ut
tiU aoU Jvj ht-im I kliMiU v
s u ! lviii# tttvAt i a 3 a4 psjt
ílU Vtíi Ht i i'is4k - A I
Vnlixottvi1 Bil
rftMMtt m DtVKA t#tá 4
s4( U"S41 4 MImU m t iiUi
W ' WUI ho Hik v -- A4vt 4
rlIJMU N UiM 4t t tUa
vImI du4t 4 hif J
lit tu 2I j4l 11 1 iwa
V llml
tllIMR altvlk Uitial ) í
s vlit4vk4 t l at u l
tl i ttMtktt ť(# r)Vi I
S a Mftt nu tsa - 44ol
s 41 U
flUMl Pit l-V4 lt kiu H4
H f !- M4n4 lM't
ti issla t A4Mh 4?
i
t