Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 30, 1915, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    o
POKROK ZÁPADU
VĚNOVANÝ ZÁJMŮM NAŠEHO ČESKÉHO LIDU V AMERICE'
KSJXOtátíiKNĚJŠf A
MMJLMPil ČESKÝ
TŤDMHN1K HA
ZÁPADĚ
MEDIUM IN TJÍM
GíiEÁT NORrilWKST
ZALOŽEN E 1871-KOČN
OMAHA NEBE DNE 30 CEEVNA 1915
ČÍSLO 60
m
(
Diiomc iiicniif
fj HUOUIL IILCUAJI
NOVE POSICE
Vitoupili dále na východ kde po
vaha krajiny poskytuj lepí!
výhody pro obranu
HALICZ V MOCI RAKUŠANŮ
Rtuko uchránilo tvoje armády —
Příští velká bitva strhne se ne
pochybné na řece Bug
Zprávy z liirlfiiu oznamují že
haličské město Jfalicz padlo v
pondělí tohoto týdne do rukou
Uutonských Hiiojcficů a že Tcuto-
si i překročili řeku Dnéstr což
znamená žc statečný odpor Ru
sů kteří po pět dní odráželi ra-kousko-němccké
armády při po
kusech o překročení tito řeky
skončen byl j' jich ústupem Alt
toto úspěšné zadržení pochod u
německo-rakouských vojsk umož
nilo vclkoknížeti Mikuláši aby
urovnal linie podél řeky Jtug bez
jakýchkoliv obtíží
Nyní do popředí zájmu opětná
doHtaly se boje vedené na řece
Sun kde Kunové snaží sc zadrželi
pontiip Tcutonských urmáil h o-
hledem na zabránění obležení
Varšavy Petrohrad připustil ve
svých úředních zprávách ústup
Rusů na řece (jnila Lípa která
nalézá no hhí osmdesát mil od
hranic a vlévá ho do Dněstru u
města Halíc Vojenští odbornici
alo neočekávají prudkých bojů
podél této řeky
Očekávají že příští vážnější
lútva strhne ho na řece Zlatá Lí
pa která běží rovnoběžně h Gni-
lou Lípou dálo na východ kdo
Husové budou moci použiti vý
hod železničního spojení linie
Tarnopoltiké Tyto operace na
svědčují že ruské vojsko bojují
eí na Dněstru bylo určeno ku
krytí operací severních armád
Rcorganisovnný ruský kabinet
vrátil ko do Petrohradu po polní
konferenci s carem Mikulášem a
velitelein ruských vojsk velko
knížetem Mikulášem Ruský tisk
Wčnoval velkou pozornost této re
konstrukci kabinetu svolání tlu
my a mobilisaci průmyslu pro vá
lečné účely Schvaluje všeobecné
počiny vlády v těchto směrech
(Jencrál Polivanov jenž jme
nován byl ministrem války byl
sekčnim šéfem ministerstva války
v době rusko-iaoonské války Má
pověst znamenitého vojáka a do
brého organisátora a těší se ro
svoje liberální náhledy populaci
té
Skrze průsmyky ve výši Oi)U
stop Italové vnikli do rakouské
l ho územj jižně od Kiva na západ
jd straně jezera (Jarda Nalézají
nyní jenom šest mil od Uiva
teró je jediným důležitým mě
stem na tomto jezeře
Na západním bojišti v poled
ideb dnech neudalo nic- pózo
luhodiuho vyjímaje ndruicul ú
toku Němců na zákopy v Čaloune
S a nedaleko Metersl Na druhé
MranA tvrdí lleiUu Ie všechny
I útoky spojenců byly odral ny
Zprávy iVrliua oznamuji ie
útoky Ruů u Pramiyse které il
seny byly hlavně proti novým uč-met-kým
pivním dobytým due
čerim jilnvýťlulnA
(íb ud4 w lhly Uuwvé měli prý
f i těchto Útm leh Velké ítráty
HeťrovýťbiHtiiě o ničit Lvova
Nemel phbliíují k ree Uf
IíU na vývbolí al ku tíieMn
VU VjV teutoliskýcH ipojetieu
prý ptmtopují
Vojeniti tHlhomlet V LoidýMě
jm tobn ti4Mdu h přUtl luhA
U% i teutoiukviul kpujenei
Huny ktrttti ♦ na ře' Uutf —
krsjio hv!i b p pru V
p'4nou dřtivu ! krr%ktlí
hmU-% l Vtrýeh i # utimpi
H HuAý átup Hw
niti a milenkou sb iA
tok xhM lýti provbn jA
V Mukytn kiA pil
blitmt
Vkekny kui tkMOkrt n
kťrh arm44 t prrinl ru
k' bni tkkly uAp bm
VUt( H UuAm m vinil svw 1
j ttov Hkie dwil ř)fM
udrží se na nich delší dobu a lio
ni vyloučena možnot že podaří
se jim úplná zastavili postup
teutotmkých spojenců
Hušká úřední zpráva % pomlčí
ka praví žo ruským velitelům
podařilo so úspěšné provésli no
vé seskupení ruských vojsk a že
armády jsou nyní připraveny k
zaraženi dalšího postupu teuton
ských spojenců v Haliči a v již
ním Hušku (Inilu Lípa dle ná
hledu ruského (feiierálniho štábu
poskytuje pozoruhodné výhody
pro obranu O patnáct míl dále
východní pak nalézá s Zlatá Lí
pa která bude ještě silnější pře
kážkou nepříteli ježto j podpo
rována dobrou železniční linii
Nejdůležitěji! částí nynějšího
frontu je ona část na řece Visle
jež leží severní od řeky Kari —
Zde Němci snaží se překročili řo
ku a vniknout i v bok ruským po
sicím při řeco Tanew Tyto po
kusy byly až doposud zmařeny
odražením útoků
Z flíma došla zpráva že Meh
med bej turecký vyslanec požá
dal o vydání průvodních listin —
Když Itálie vyhlásila válku Ha
kousku bylo oznámeno že italský
vyslanci! opustil (lařihrud ale
zprávy tyto potvrzeny nebyly )
pušlční Itálie tureckým vyslan
cem mohlo míli příčinu v nedáv
liýeli pověstech že Itálie bude se
podíleli na dobývání Dardanell
Mezi Tureckem a Itálií nedošlo
doposud k vyhlášení války a vzta
by tnezi těmito dvěma zeměmi
jsou jako mezi Německem a Itá
lií Z Paříže došla zpráva že Itá
lie přerušila diplomatické spojeni
s Tureckem a že vyšle vojsko k
dobývání Dardanell Jiné zprávy
oznámily žo Itálie poslala váleč
né loďstvo k Dardanellám
Výročí zavraždění následníka
rakouského trůnu arcivévody
Františka Ferdinanda v Saruje
vě vzpomenuto bylo v pondělí to
hoto týdne v Rakousku a Něme
cku Rakouský a německý tisk
prohlašuje že pád Lvova byl ná
ležitým uctěním památky zavraž
děného následníka trůnu Starý
císuř bVantišek Josef súčastnil se
bohoslužeb v kuthedrále ve Víd
ni V ulicích shromážděno bylo
na 1H(MX) lidi když projížděl v
kočáře Všude byl nadšeně vítán
a davy po jeho odjezdu zpívaly
rakouskou hymnu Rakouští dů
stojníci na válečné frontě měli k
vojsku přednášky o "vraždě'' v
SarajevS a vyzývali vojsko aby
pomstilo Kiurt arcivévody Kranti
ška Ferdinanda
K zadrženi Huertovu
Vietoriauo Huirta bývalý me
xický diktátor který zadržen byl
spolu s generálem Paseual Orot
eou v Kl Paso Tes na obviněni
že mel v úmyslu vznítiti revoluci
v přátelské zemi trvá na původ
ním svém prohlášení e neměl ta
kového úmyslu Vládní úřady
jsou ale pf euvědčeuy že o takové
spiknutí šlo Tnjtd vládni jednu -tele
nyni pilné jsou zaměstnáni
MiAioidm důkazu proti ttuertovi
jeho stoupencům Vyšetřilo se
l doposud Že strojové pušky A
Miclivo hlirotnjUděny bly v ji
utéiii skladišti v lt Pasti jtko nut
jet k jedné t jluertovýeh írskel
Villová poUlk4 v Juares která
jak bylo Miiánieiio měla býli u
p liM-ua (lut-itovými utoujwtiei ku
vHitnV jvi velký neklid SlU
vojtka Spojeuýeh Států na pome
i UkU nn idvojuWohvna 'A
V'a%hiltto(tU lUllitmuje ie U
d Smjtiiýth Států má v úmyslu
itakročiti nejenom prú Uueitovi
a ttoisi sK proti ím o
kUtnlm ktťH jU tbvíněnl le
poHU-U n npikiit{ v iAjiuu
viiiWnl noví iHMiiek revoluce
l'rv i in1 kolik AnoliiiAltů
mři in t4 íu% noví revolu
ri IluerU tli li j hhI 4rukou
IVUt drluj se nyní f obydli
vé derry Kl l'v Oraeo pr
mlh bvl i4 lAruku
VUdttl úřsdy uhnily prý jl t
p4trrnl aby tťikw%iU přH
a privrdei)t pvwbiíb pliiol
VUdi nai m rKodlA l wíinl
ví-Kih aby braitiU tov-Hwu
fíVidviínbntt Kuutt v MV4
dpWitl aby Avhl Spojviiýeh
Států sloužilo za základnu tomu
to novému revolučnímu hnutí —
Vládní úřady nyní bedlivě sledu
jí počiny generálů Felix Díaze
MoiidritKoiia Llaupucta a Fi lipe
Angelese jakož i jiných promi
nentních Mcxikánň nyní žijících
ve Spojených Státech llylo vy
šetřeno žo v Spojených Státech
vedle jednatelů Villy a fjarranzy
jsou čtyry různé skupiny které
jsou politicky činný v mexické si
tuaci Tyto skupiny společně jsou
proti Villovi a Carranzovi ale
každá z nich pracuje samostat
ně Finanční zájmy prý stojí za
těmito spiknutími a praví se že
dokonce také občané válčících
mocností v Kvropě podílejí se na
spiknutí Vláda Spojených Států
je toho náhledu že situace v Me
xiku nemá býti učiněna ještě za
motanějšj novým revolučním hnu
tím Odbor spravedlnosti řídí dal
ší vyšetřování a hodlá v této zále
žitostí pokračovati rázně
Italská kampaň
Italové nedocílili v posledním
týdnu žádných pozoruhodných ú
spéchft na žádné své frontě ne
boť naruzili na výborná opevnění
rakouská dobře hájená Postup
v Tyrolsku byl v posledním týdnu
velmi pomalý Postup v Koruta
nech narazil na silné překážky —
Nejrudší boje odehrávají se v o
kolí (Jorice na řece Soči Očekává
se ale že v tomto týdnu dojdu k
bitvám pozoruhodnějším které
poskytnou Italům příležitost do
kázali že jsou schopni postupo
vat i i přes silné překážky Ra
kousko chystá no nepochybně k
ofeiisivě v okolí Tridentu Praví
se že armáda kterou tvoří tři ar
mádní sbory nalézá se na pocho
du proti Italůis a srážka nepřá
telských armád očekává se v o
kolí Ala Další zprávy oznámily
že na 2M0)0 Rakušanů shromáž
děno bylo v okolí Tolmino aby
zadrželi další italský iostup ku
(jorici V Korutanech a Tyrolsku
rakouský odpor stává se odhodla
nějším a silnějším Kampaň na i-talsko-riikouském
pomezí byla
až doposud překvapením vojen
ským odborníkům kteří očekáva
li že na základě německé vojen
ské theorie zahájena bude hned
na počátku války silná rakouská
ofensiva aby boje přeneseny by
ly do italského území Je zná
mo že Rakušané mají značně sil
né armády nu italských hrani
cích ale bylo asi rozhodnuto ne
chuti Italy postupovati až k prv
ním obranným liniím a čekat i na
rozhodnutí kampaně v Haliči a
by mohly býti ze severního boji
ště poslány na jih posily dosti
velké k zahájení výboje proti i
CÍSAR VILÉM ZDRAVÍ
i rw' i
I (Tt ii
ii mm L -— — -— — '- v v
My jly
WI M ft lMwlilh
N' ubrAtVa CtWm pifujni nmeekat fUř# YiMm {
prttM ikupinyli w Mwru aríÍvvwLu ItetlHťbna (tia leK
mluita VfUtťlm raVavukývh vj-
talůn V minulých dnech došla z
Herllna zpráva žo Jtalio ráda by
uzavřela mír ježto vidí žo není
možno dáb postoupili Zpráva ta
byla ale obyčejnou kachnou Ra
kouská pevnost MaileiKet byla
obklíčena Italské alpské pluky
dobyly všech důležitějších posic v
okol{ města V okolí í Jorice do
chází k bojům nepřetržité ale po
stup Italů je tu jenom pomalý
V posledních dnech vzduchoplav
ci rakouští i italští podnikli ně
kolik nájezdů na nepřátelské ú
zeml aln bez valných výsledků
Poslední úřední italská zpráva
mluví o Kcsilujíef se obraně Ra
kušanů zvláště v Tyrolsku kde
všechny posice jsou rychle opev
úovány V Korutansku rakouská
vojska podnikla několik útoků na
vojska italská ale tyto byly od
raženy Operaco podél řeky Sočí
vyvíjí se uspokojivé přes silný od
por Rakušanů
Boje v Dardanellách
O bojích v Dardanellách nedo
šlo v posledním týdnu mnoho
zpráv Došlo k několika srážkám
mezi vojskem spojenců a ture
ckým alo bez jakéhokoliv vý
sledku Dle zpráv z Londýna vše
cky útoky Turků byly odraženy
Turci v poslední době podnikají
noční bodákové útoky Tyto vždy
byly odraženy Zákopy spojenců
a Turků jsou značně blízko a ná
sledovně dělostrelectvo má znač
ně obtížnou práci chce-li pomá
hat i v boji pěchotě Turci mají
nyní znamenitou pomoc ve svých
batteriích nalézajících se na a
sijské straně které nyní bombar
dují pravé křídlo spojenců sestá
vající z Angličanů Francouzů a
kolonálního vojská Loďstvo Hpo
jeticů nenalézá se nyuí v úžině a
turecké batterie nejsou znepoko
jovány Otázkou je-li možno do
býti Dardanelly zabývala ne v
minulých dnech řada odborníků
Angličtí vojenští odborníci jsou
toho náhledu že dobytí jich je
možné bude-li na poloostrov Oa
lipolský vyslán dostatek vojska
spojenců Weber pasa který je
členem německé vojenské komi
se která provedla ťcorganisaci
turecké armády je toho náhledu
že spojenci shledají žc postup na
ííalipolském poloostrově j znač
ně obtížný a sotva prý se dosta
nou k pevnostem které chrání
Dardanelly
Němečtí socialisté pro mír
IScrlínskv socialistický časopis
Vorwaerts byl v minulých dnech
vládou německou zastaven Pří
čina tohoto zastavení udána ne
byla ale má se za to ž' důvodem
k zastavení byly snahy tohoto ča-
RAKOUSKÉHO VELITELE
1 lét T
111
"mm s
1 v-
m
V
' #
sopísu po vyvolání touhy po mí
ru J'ed několika dny tento ča
sopis přinesl na celé straně apel
k německému lidu aby žádal na
své vládě by oznámila podmínky
míru svým nepřátelům V apelu
se praví ž socialisté předvídali
přítomnou válkou a marná snaži
li se pracovali za účelem docílení
mezinárodní dohody Když pak
vypukla válka postavili se k dí
sposici své vlasti Dle jejích ná
hledu ale nyní Německo je za
bezpečeno a nepřátelé nakloněni
míru a proto žádají za uzavření
míru na podmínkách které zaji
stily by přátelství sousedních ná
rodností Německý lid je prý na
kloněn takovému uzavření míru
které neobsahovalo by zabrání
nových území Německem Uve
řejněfií tohoto projevu způsobilo
v Rerlíně velkou sensaci Nord
Deutsche ííazette orgán německé
vlády přinesla článek v kterém
se praví že vláda nepotřebuji!
žádných rad Prohlašuje dále že
dlužno litovat i objevení s tohoto
apelu který v cizině učiní zdání
že Německo je již války nabaže
no a touží po míru Německo prý
nenalézá se v takové situaci aby
muselo pomýšleli na mír Vývoj
událostí na bojištích v poslední
době nasvědčuje prý tomu že Ně
mecko bude diktovat i podmínky
míru a nikdo jiný
Suchomlinov odstoupil
Z Petrohradu došla Zi'áva že
gen W A Suchomlinov ruský
ministr války odstoupil Vyro
zumívá se že generál Polivanov
bývalý sekční šéf v ministerstvu
války stane se nástupcem Sucho
mlinovým Proč došlo k této zrně
ně v ruském kabinetu došlé
zprávy neudaly
Drobné zprávy válečné
Odhaduje se že Rakušanů a
Němců operujících proti Rusům
v Haliči jo 2800000 mužů V
baltických provinciích nalézá se
2K00O0 Němců a v distriktu Ln-baczovska-Wisznia
kolem (i()00K)
Rakušané a Němci dle zprá
vy z Perlina mají nyní ve svých
táborech 1í00(XK) válečných za
jatců Z tohoto poetu 121000 je
Rusů
Francouzská armáda bude
nyní spalovali mrtvé Teplé po
časí je příčinou tohoto počinu
Několik set italských kněží
novoláno bvlo do armády Ru
dou jednak sloužiti jako plukovní
kaplani a jednak jako ošetřova
telé Červeného kříže
t V Kruppově továrně v Kuše
mi je nyní zaměstnáno ll"i000
dělníků Zbrojovka tato koná
pilné přípravy k vyráběn! ještě
větších dél než jsou nyní v užívá
ní
J Vydržováni ruské armády v
době míru stojí mezi $:ló(iMio(KH)
až $100000000 ročně
(ielielál De WVtt proslulý
búrský vůdce v Jižní Africe byl
odsouzen k šestiletému žaláři a k
pokutě v obnosu $1000() pro ve
lezrádu které dopustil se když
postavil se v čelo povMaleckých
vojsk
I Dr IWuhard Dernburg při
jel v sobotu minulého týdne do
Perlina a prohlásil že h nim bylo
v Anglii dobře jednáno Když do
kátal ie nemá u itebe iúduveh do
kumentů které by mohly poško
dit! Kpojeliee bylo lun dovoleno
aby pokračoval v eentě do I U-rtl
na
V minulý ih dnech vrátil se
du Spojených Států Jobu fc m%
jelij jskii válečný kunespondent
dU l a rukou armádou a probbl
tul iodotatck utřeli v ru
armádě jo ítll tul v úřed
nieh yprávách připoiUll Uu
kké r'ervy jaoU prý H'ik4brojt
ny a ju diiány v pojsdt v ál v
iA linie aby bjly připraveny
rhopíti ibrsnt výeh padlých
kAiuarádd Uukktt prý bnd
válet isplavriut bvbv nimďekv mi
vvMuH a tito iníčdi vdká kU
xlll stMiva v tnýH mUch
Také v Vtrt4trd4 Vrlke kldt
il slfrUv bvb prý v)koUrt do
PEESEKUCE ČEBKŽH0 LIDU
Tisková kancelář Českého Ná
rodního Sdružení oznamuje j
Zuřivost rakouské vojenské Ju
stice nezná mezí Zle jo v Ce
chách a na Moravě Celá řada
vůdčích osobností jo žalářována
a zvláště mnozí přední pracovní
ci moravští jsou persekvováni —
Moravský místodržitel von JJley
leben přímo zuří a krutý vojen
ský režim vládne po celá Mora
vě Postihl prý v prvé řadě zná
mého pokrokového vůde morav
ského zemského poslance Dra U
Fischera jenž byl odsouzen k
smrtí protože ve své advokátní
kanceláři v Drně dal rozmnožit!
známý manifest ruského vrchní
ho velitele velkoknížctě Mikulá
se Dr R Fischer byl místopředse
dou Národní Rady České Btaro
stou Sokolské župy vůdcem po
krokové frakce Lidová strany
moravské Narodil se r 1872 v
Lošticích na Moravě a ji znám
jako národohospodářský a politi
cký spisovatel Vydal: Domácí
průmysl na Moravě Hlovanó v
Německu Hospodářská svépomoc
česká a j Jo jedním z nejlepších
českých vůdců moravských
Druhý poslanec moravský Dr
Fr Sláma byl odsouzen do žalá
ři) v trvání ďvou let pro vclezra
i Je radou zemského soudu
tft vysokým soudním úřední
kily Víarozen r JHW v Chotěbo
ři ) stoupencem strany Lidovo
pokrokové (moravské niladočeské
skupiny) Je poslancem již od
roku 18IH kdy zvolen byl do říš
ské rady za Hradec Králové Jo
známým spisovatelem a napsal:
Dějiny Těšínská Průvodce po
Slovensku a jo autorem různých
humoresek psaných hlavná pro
"Slezskou knihovnu" Organiso
val lid český hlavná ve Slezsku
ku práci národní i
Třetí moravský poslanec Ue
chyně jeden z nejpopulárnějších
dělnických vůdců byl vězněn po
mnoho měsíců a teprve nyní pro
nedostatek důkazů propuštěn
Rovněž v Cechách zostřujo so
persekuce o čem svědčí dříve již
oznámená zatčení Dra 'Kramáře
a Dra Scheinera kteří byli vsa
zeni do vězení ve Vídni
Již i dívenky vo věku 111—15
let ohrožují existenci Rakouska
V Kutné Hoře zatčena celá 4 tří
da tamního dívčího lycea a žáky
ně převezeny do žalářů jednoho
z německých měst v Cechách —
1'bohé tyto děti oběti rakouské
justice jsou obžalovány že zpí
valy posměšnou píseň o císaři
Františku Josefovi — k tomu vě
ru netřeba poznámek
Jak známo je poslanců Klofáč
od záři iiiin roku žalářován Pří
čina je že v jeho bytu nalecuy
byly dva dopisy poslané mu na
popud rakouské tajné policie
dvěma jejími ugenty-provokatéry
t ciziny
Persekuce se na Moravě ituus
ží li Cechů odsouzeno k smrti
v Kyjově a nichž dva nedosáhli
stáii V let V různých městech
se xutýkáni provádí přímo syste
maticky V Urně uvězněnu ti iV
l-liů a odvlečenu tlu lu!ář ve Vid
ni Vícchttv ulžidoby ui na v
brádu Jíl dííve m{nčué od
MitKtiii Cyrilbt Duka redaktora
otiíánu ntisuy pokrokoví "Ca
mi" na šct mčkfeů vyvolala ru
vněl veliký rozruch neboř byl
včťitěu ih podumt pro tři čUn
ky V "tVe" Mckotiv články ty
byly ecioíuroit propuštěny v nuui
hveh jthýeh liftech čenkýťh b
viutkvYh l něiHeikýťh
"Věktnik" tru4n ívk'ha nJi
leUtv n Mor ví byl úrednj jhi
lUčni
Pralká vojvuk4 páilk kt
i4 nyní bu "mauívry" M4
t4bu Hhetovtt a cvlH aby
rti líťjryeblťjk fipJ4 jmtř
by luohU eb4 bti Mávni ulie
IWdka pralkVl j iúl lr t
Mi udru a Vt4d4 vrvkradu
i NímoA a MvřtA VUU a
iutvk4 i4v m Unly bjt