Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 24, 1915, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1'OKKOK JNK 21 rVOIlA líU
Z ČESKÝCH VLASTÍ
Úmrtí — V pílek „'J w in
miel v v víku 4l r býv ře
ilid l iiituk iikoly p I'V íítek
um jeho jméno je upojeuo rv
voj in éenkéhu ákoltví v l'1iu ii'1
lOIU''!)' V 'lIlí pllnobll lid 10
kil JM nejprve Jrtko mílii po-
déji juko ředitel tV v inénUké
ny nlúlní éenké r - í 1 1 ko
Iv ' liniď- #'! 1 1 í-1- potrvul a
li r I'! kily odee 114 odpoéi
m-k l't iiiitiM-k 'ini k vvehovil
eenké 'liií řadu iiifi litc nlu a pú
mIiiI i in 1 ru '# i'in1tv jťlni iíťiií
uveienv v iim-iiii iiiiimIih' Kiiiiiir
ním V Záhrehč 22 111 111 ej
mřel ehorvutuký politik a pio i
mlel d vokál dr i vím ííuié v i
ekil - let I'Vl drjVe Vildeeiij
► tatopni vin opoiee
Hunův pomník na Staromét
nkéra náméntí dokončen - l'i 21
leť' cimumti Hpolkil ďmiieiio po
xlední mety 11 pomník lintni la
nu dohotoven V prvé w-lmi vy
boru Hpolku 12 éemni vydá
no bylo provolání k -k #' m 11 lidu
a od té doby priieováno houstíiv
111 by pomník v památný li'ii (i
července Jítli odhalen hýli mohl
Mimo ríselování jiht veškerá prá-vi-
xpolkem přednevzatá na pomní
ku vykonána Celý niiiiík vy
žadovali hude 1 1 á k I a 1 1 i iih ólJOOOO
korun uhradití dlužno j - ti t - éát
ku ecu 'iO(NM) korun é duhy
JHOlt Vllllé Xpoléhá výlior n-VIM'
i' najdou ne ctitel' horlivého ob
hájec práv jazyka éehkťho Mluv
ného rektora university Kuriový
Minim Janu Huna a píÍHpéjí na
dokonériií vi-lkého díla J'( íhj-v-ky
možno zajati na adriHii: To
mhi líyHiinik ii-diti-l 1'ralin I
MikuláMHká tř ( ló Iiiforinaue
a uložní líntky zinili- jnlnatcl A
Sirnonidi-H 1'raha II Jáma X
Nestor Sokolstva zemíel ' Ko
lína dochází Kmutná zpráva
tam dn 2( m in zemici ncjHtar
k Sokol hratr Adolf Ilájík no-
táí KolínKký v Htáří !0 roku
XcHiiulý hyl jiolidiiím z pamčtní
ki"i prvních jiočátku tělocviku v
(''echách xl Hvého mládli horlivým
jeho p(xlporovat-lciii a také až do
nedávné doliy činným éHlitecm
ZáMluhy jeho v Sokolntvu jsou ve
liké o čemž nvčdčí že mu hýla
lidélena medaile "Čehké Ohec So-
kolské" že hyl éeKtllým členem
"Sokol KolíiiHkého" jehož lyl
dlouholetým nejprve náčelníkem
pak HtaroNtou a čenttiýni Mtarwtou
"SokoUké Župy Tyrnovy" l'o
hřeb jeho kterého núíaHtnilo
veňkeré SokolHtvo hyl konán v
látek 2!) ledna o '2 hodiné odpo
lední Ze Sokolovny KolSirnké
Jsou opery Smetanovy volny?—
1'wnévadž v jHwlediil dohé v ně
kterých odborných i denních li
Hteeh iiveíejnény liyly o tom zda
li opery iJedřieha Smetany dnem
1 ledna 1M15 pro provozování na
jeviíti volnými m Ktaly úvahy a
zprávy které ní vzájemné odporo
valy tudíž jsou h to aby Veřej
noht nenabyla o htavu véei upráv
n informace prohlaíujl dédieo
vé po inintru liedliehu Smetano
vi že na kolik týte oper trvá
jl nit svých ttutorských právech
jmenovitá na právu provnovueSm
k operám "Jibuiíc' "Oalihora
a ''vé vdovy" textem éenkuil
jakoj i ku tmtatuiui up-iúm
k ťiojíuyéným textem ve kterém
byly vydány a že práva sá hájiti
budou proti kad iiiu kdo by Jn
kviiikohv iřptiHolií iii tli iiieh -! kulturní a náiodnl práci piupéj
Koval l)r Karel Motejl lv- i oleipuň iiékubka liibn k jejím
vity nxlieky jfjOO K h'uiuíl
naliv m cfiářn éenkyiK ítHX) K
( i fcké ohcí nokohíké pÍMpévek plil
raněné vojíny neb na jiné nutné
potřeby K Anorícký klub
eenkýeh dali) tímto llrtí flý III lu-
11 nv( li Iilii 0Vl'd('íl j-lli ii
utni vén 11 inyiíléiiei' uveho nezapo
iiieiiitcliélio zakladatele J
Jubilea - l)iic 22 in m dovr
šil padinátý rok svého života
'IhlJr Antonín 'olbiha kanovník
vždy véiné metropolitní kajúloly
11 v Víta v l'rae ) též literár
né -iitiiý in Svá pojednání uložil
do "lávpinii Mu ne klál ('cké
ho" "Onvety" "('(ítkého lidu"
"'éttliíku tenké Akademie"
"('iinopiitii Matice Moravské" a j
líediiřoval "Obrázkovou 1'eviií"
Je redaktorem "J'amátek íllelieo
logických" a "Jtédietví sv Jan
1 -1
fcKeno - 1 i auiai jeny iiuicii-r
Karel Želcnský éb n činohry Ná
roliiího divadla rovné dovríil
dne 2) 111 111 piideHit ku Narolil
se 2 bdiia J v Ontraviéíeích
na Moruvé ívliihtní jeho jméno j
K l)rápah Vyučil ňizeČHtví
1'otom vénoval w divadlu V prv
ních letech ttvé éinnoxti 11 divadla
plIHobil Hllíld U Viieeh ecHtujíeích
společností v 'echách i na Mo
ravč 'o dehíí pouti aiiiažováii
byl k Nánxlnímu divadlu K
leiiskv je také literárné činný
Vedle celé řady proslovu a bán
ni jakož 1 ert z 1I1 vaueiiuiio a He
reckého života napsal několik di
vadelnjch her jako "Návrat"
"I' Itušánkii" "Tažní ptáci'"
"Oasa" "Teta Huška" "Po
hádka o Kryspínkovi" a j v
nichž některé dávány byly s ú
spěchem také na Národním divmb
lu Také napsal několik librett
zejména k opeře "I' Požích
muk "
Ze zapomínajícího a přece tak
národně důležitého Slezska Vá
léčné událostí zaujaly mysli české
ho národa tak že skoro zajioiiie
nuty důležité menšinové ortfaiiisa
ce a jejich tichá národu tak pro
spěšná práce Zejména české
Slezsko jako vždy tak zvláště v
dnešní pohnuté době ušlo skoro
úplné pozorností české veřejností
a české obětavosti A přece i v
dobách nejprudší vichřice váleč
né pracuje pro české dítě a pro
éeský lid na ohioženčm a národně
důležitém Opavsku Matice Opav-
sKa nepravém ecsKvm iianxicni
zapomínaná Zbavena všech od
por a subvencí ujala se celého
menšinového školství na pudě O
pavské l)ncs vydržuje Matice O
pavská dvě veřejné obecné školy:
v Orzkovicicii a laštovičkám
mateřské školky na Hradci v
Jaktari Komárové Neplaehoví
cích a ve Slitině přispívá k udr
žení důležité menšinové měšťan
ské školy v Jaktaií a ve Svinové
Ale i jinak stará se Matice Opav
ská O emí zítřek české VetVe na
opavském Slezsku lírahý lide
náš! Matice Opavská i v dobách
iiejhoršíeh vykonává velkou ti
eliill plácí ne pro sebe lile pro
Tvoji drobolinu pro Tvoji lejmí
budoucnost a pro tu tvrdnu če
skou bloudu Jménem téeli i'XI
dítek matíčuíeh našich škol jme
lo nt českého Opav ska a j ho lep
ši budoucnosti Voláme k Tobě V
době tíslié M liolte 11 prosíme Tebe
iipllilivér cl(pl Mtttlei- II
paVské VVpomi ' na její Velkou
Za tli htíl i pukkoui V ne
ďli 17 n 111 rliun pohrával si
'2 let ž-iiutý ko- í l'int Um
nin''1nihf 101 velkostatku v h
eeiově 11 I '!' s nabitou puškou
tak neopatrné že án vynía a '
K náboj vjel Piříkovj do pivu
Těžce zraněný loiiaven bil ď
městské h' iinn'iiii'1' v 1'lzni
Jartií ponel xm Mverního boJUW
OhliéstrUjee VáebiV Mbeli pol
houfnic pluk č ilčlbytra Jl 'pol
pošla Tl) poslal '2 m m v s
Veiního bojiště red Venkova
Praze motala páví oko jejž pí i ob
ehnzce za krásného slunečného
dne chytil poletujícího nad sně
helii Zasílatel podotknul Žc Je V
místech kde mešká počiisí jiko z
jara Jinak v šuk mollň lam in
ní hda prý těch kovových M
li neustále vzduchem poletují m
souec káU
Vzácné ttáii V l'oještédí v o
sadě Jjol Pasekách obce Uostá
ní zemici v mm dnech výměnkář
bývalý ehaliipník Hynek jieneš n
věku !)" roku Ještě v podzimu ro
ku právě uplynulého stařecí k ' i
le a vesele VŠcchllU polili pllie
dost zručné vykonával ba 1 s po
tahem jed a oral Stálí pou
(iiisobilo na jeho sluch takže v po
síedllícll dVOU liebo třech letech i
hluehl Vedl život střídmý nepil
žádných lihových nápojů a nekou
i (ilesptill
kát v Prti!e jik piávnl astupeu J v šetiáiodiiím
osvťtuv ni úko
dědiců po intKtru Hedibhu Sum
tanovi
Krišny ttn bduinilnotl a pii
VUHťl kVetol VýriM j itrtbiželd li
politi tíitt Sli úll Vojtou Nápl st
k in írtiu l I Auo in ky kbibtUm
in'M! pni4tku sVilo tk!ikdd'!
t iejltn1 imUvvU 4 l- 4U ti p
bi['M"b li( VÍilt H iki ll a !
Uli!ropltk U h spolki Vk Viíi
II I lbj4 lV l Ji iH lti Vh"dh4 ke
kUvilisktťMl i přoli e Ať" ť k t"
klvib i'ikeii 1U111 uiidt le Hl
prtitiilku v )oi jubtb ti biuulii V )
lni iUrv KUviii drtriti ju 14 l' J
Uliíei pl lteb m tÍ U (a til V V J
U NápruH pobk di oval
yriuk# Ituiaui pt otkv pit a
♦UývH vVulkVfh ojíitii 1 K
ýkUtVliVm přltiim b ly )t
vtdiou al!at4su jfiikoif Viii
w i Ki' " K t vhi
litrdhtM K MpiÚiStctt
tllvk t K Uulřvpo k dniii
KÍ l Ki tHMmť4 VI Ki "á
rKrMÍ" K t" Wtkvt r iHb
liliu! Nedejte ub liout i a Kaiok
nontí lolnll r bvlo vvkoiiiinu v
é skélil Sb íktl lékoti tvrdou
p'l u placi Matue Opavské?
8mr náiUUktm podtviiťhu U
fní tl b lý íiádelMfc Jo ( Syn
IihU V iMktiV' H lVtiec li I'
' v! ititiútvt otlluit pití k"i !k v a
ttť dobťe VvVUI Je ln t liesbui
li io í4M 'tml pití ale jl se In )
t tiltl Í% utU'l HIM MU V lnut
dltreU pÍt Včt d iV ki tt elM4
lík ne l pit b krtiskou J utttiH' !'
psUllb m U'i Svobisjil rt'l4
li iui 4'Volii MinU jbbl
vUuit iupwU4 biítWovi ~
Na sihiíeí ťiobit do UUI'
ihU ÍOlill íl Mih % i IH tllále
ils li -utit til tutUMbt diib
dtoUr kh řý M Um kl tohiid
oitvi i n kiiirA U M4 trtkř a b
Vrl hit ll k 'ktJI Hilerjtllo
rHMi rtobk%b M tftluř (
iitlvi!n oiltl sliti Mprtil
dloee wlťirl UI Itiíb iUIo
tliiHb brt mhf bíil
Medvéd v Cechách Ve stodol
káeh u Smíchova dne 2 m m vy
rušen ze spánku vyběhl sedlář p
I' r Hořejší ozbrojen puškou na
dvur a spatřil psy dorážející na
jakési neznámé mu zvíře na síro
i i
lne -cs!eJ je a pllKVIipll 11'"
'lomu iieveila co zastřelil ne
iioi zvíře tukové neznal Hrubého
dlíc zjištěno Že Jesl to jeď n tří
hlavních druhu malých medvědu
a sice z rodu "obonovín čili kyn
kažu" Zvííe musilo někomii
prehnoiiti nebol vlastí jeho jesl
Mexiko a Prasilie
Vyznamenán dvémí ítříbrnými
medailemi Nájemce statku ve Ví-
šeúovíeích 0 Přelouče Václav llu
řláček četař {b pěšího pluku 1b
setnina pol pošta 7!b jenž od 27
července ni t jest v poli byl vy
znamenán Píše o (OHI SVČ Ženě
"Mnoho mne těší že tak s prací
jste Si pOSplHlIl Hltil J'll (li j kO
líce již abych h Vámi ki- sešel a
všecky ty starostí které nyní na
tvých bedrech spočívají mohl se
jmout! Musím ti téy psát i že ob
držel jsem 7 prosince vyznamená
ní za statečnost a to dvě stříbrné
medaile jednu velkou a jednu ma
lou Je s tím spojen měsíční doži
votní plat ( renta i a to za velkou
K a za malou 7 K óO hal tedy
22 K ó't hal měsíčné"
Hrdinná mrt českého pilota —
l ícil časem prošla novinami neo
byčejná příhoda aviatieká která
udála se u Přemyšlu ' Přemy
slu vzlétal rakouský acroplau
který konal smělé lety a nemohl
být sestřelen Ulil dostižen Ko
lieěliě ruský setník pilot Andrije
vič se rozhodl že sluj co st lij Zlli
č rakouský in ihiii Wiizloucil
se dopisem se svou (' 1 1 IMMi lili
psal poslední v lit i a kd) objevil
sc nad Preiiiv šlem riluiuxkv aero
pluli vvlelěl proti 1 1 1 inu v liej
prudším biu se s ním srad Oba
aeriipliiny se stíhly i oba piloti i
eestujiej rakouski ho pilola hIin
unii Jak se uvid sděluji rukou
sk úu pilotem bv I l 'l aul iši k Mali
díl Vršovic kť l e b ty b i
po svém oilveiblii ti!ieli ibt
V diiehopbivi eki bo odéb uÍ t stal
ie Velltll l'li 'liV lil plloleiti
Ctnuu tUrté tlěvco v tiiulkýťh
í Itřlii je tne t iiiumlu li noci
řldli lu oloiliiiHI k polleie lll
lieslj pliilltlškd Inselii ebl t li
lni vt toniku a doptiivili jej na
ottáiSiiii i po bl itki iu vb ihi
V VŠlii Ha je V o ie se de Me jedná
ii hoeliii nvbri ii přestroj ně dév
ie a l'l H II b tou Malinku V I
t billiolli e i dilll e lelb baVu I
pioslil jle ví píitilkvuii piv
Hi''-I e lu lu ty tl klu líc
lďplďl II1I1I1I4 ftt uplV nt I jljitlU
iud (tec 0 j hoi vi iiHisti pry pil
lilkViU Váliií pM ll) biiVrtU N4
utifU rÍeU se ib b 14 tilu i ii i
pa lU Ji lukmi ( iii tti m)Í
hinvé i o dobro (ruliie dívie
I ItiOllu p(etl ii MvVluddi)
psb uiiii lvbl si list i thumtti lib
t kr4io pbtelue A ti p)1
u ouU j li k Vúll pi (ti ik ) Ml N
potu li tultllt II V l'l M V i ifl
Htiie lvrvy u Muv4 i
I I utrhly jí Siwiliiii uiMSMiii
Ji "V ludill ln I? lidu MA
td lili it4 vibki ptibrulué lltrl
mI N hrsiiii i li iiímu k 1 rh pf
lKU lifiii t HvMm vsll
lapUuU tikolik i I nořr Mrjbp
síeh 'viuVh větším dílem hi-in 'VAW+WViWWmW%'MW%WmWM+WWm+WÁ+
H pšenicí i týeh 'ím jest seb
zničena Z dliešlj Sifjee znáno
lni to elmi mnoho im se nt ui
Uy ziik jÍ z jara tor vážná otázka
I roložc pnda není zmrzlá vo'Ja
pisr většinou iKlpfavi a ji st obava
že sí HviireavH vyláme nové řeči
Mé 'JVko lící da vina je na špa
Iné úpravě hráze č zda jde o vis
major Klo by záhodno če lád
ně vyšelití Strže působí zdicují
eím dojmem nu obyvatelstvo kte
ré nebude míti mih sil na správu
hráze iní nedostane subvence"
Vnadila 6-letého hocha do vyto-
Vttté pece V obci Vesce Císařova
11 Tachova Anna i-iiaisová chy
slula se péej chléb a proto vytápé
la venku stojní 11 e Nedaleko
hrály sí děti házely snéhovýioí
koulemi 111 jcjuiisovou což tul
tak popudilo že étem pohrozila
hozením do pece Mezitím co dě
tí braly pohrůžku jako žert a dá
zenu škádlily uchopila lenaí
sova 1 leicho rriiiitiska llaisc
ktelého skutečně Ze zlosll d
značné vytoiene pece vsadila Ni
pokřik chlapce a ostatních dělí
hlapce sice vytáhla ale ubožák
měl již vlasy a šaly značně oho
(cé Na smrt iiolekniiv ehlaiiee
jehož oícc nalézá se na jižním ho
jisti byl dopraven 1I0 nemocnice
kde sí db- lékařského dobrozdání
dlouho pobží Na surovou ženu
učiněno bv lo trestní oznámení
Kdy budou nejularáí domobran
:i propuáténí ze ílužby rřcdni
noviny vídeňské oznamují: Pyl
učiněn dotaz jaké požitky náleží
něm domobraneekým azísl inu
nebo osobám povinnvm domobra
nickou službou jichž se používá
UO službu !áŽlslU jesllie jejjeh
lomobraiiecká povinnost vypršela
l irosinee pil I Na dotaz ten se
OZIIIimiIJe Mejlie JllkO lili IIIOlil
isovanem vojsku m h zemské o
rané nastává také n domobrany
povolané iin siuzny propuštěni ze
lužby odůvodněné vypršením slu
zební povinnosti jeli na rokaz Je
10 Veličenstva eísaie Hokud ta
kový iiejvyšší rozkaz nebude vy
án ziistiinou všechny ♦oby v do
saviulníiu služebním poměru a po
rží své platy
Knéz proti povércívosti "Hél
nícký Heiiník" píše V líakovní
ku v Cechách wdal děkan tento
irojev "V pimledním čase si- je
í v našem mésté zvláštní chorob
ny ukaz se strany nevědomých a
neuvědomělých ubožáku nábužcii
kýeh to fanatiku Zasílají se na
íizné adresy "modlitbičky" jež
adresát má devětkrát opsali a za
se jiným devíti osobám známým
zaslali jinak prý devátého dne jej
stihne zcela jisté liešléslí Mylo
y již věru na éaae aby tukovým
látuiiíuám a pitomoslcui se učiní
la přítrž a aby každý je hodil pro
sté tam kam patří Trapně se do
lká Ve o století když přijde ke
sluhovi církve osoba s prosbou a
by jí v domě vykropil strašidlo
Neiipsalu tu modlitbičku a nešíři
la ale devátého dne začal ji sira
šili duch jejiho nebožtíka muže
Matěje dělá o půlnoci ohnivé kru
hy a zouvák i kulr ďlují rámus
Jikob v meh samé řetětfy slrhh
lusko německou bitvu se sam Um
šrapiiely Saneta siuiplieitas !
los Siiiobi děkan ' '
Tatínek pruel i vojny Humori
sllekv obráek sděluje se ( Mola
V V : Sousedka V 1'b lileiell je
JÍŽ muž ludáviio li narukoval
ládl si tteškli skbplie Tuhle 11
ké ještě k Večet li lid běli bl jeliolU
lot slovh ko Vedte In bil ples jed
no domek licchubl otiVllll He
tj hrály sl ní které duma nčktiie
v toni nvnějsíiit jarním počasí V
lehl! pud doliuk Jde ('kulu V oil
na I) I vsi IV islil lejiič Velmi ib
i ie isabMeiiv a děli hned na ně
lni' "Tála! TáU pMŠ t vojnv !"
Ci4Í "lála" bvl ihApavy iluvčk
THE
MERGHANTS NATIONAL BANK
Or OMAHA £
UWITKD 8TATM DKP08IT0RY
Capítl $WX)OOO00 flurpluj and prořiU 70000X)0
Tho Merchonts National
Danka otevřela spořitelní
oddélení a bude platitl na
uložené peníze 3 procenta
úroku ročné ------
Chceme s vámi obchodovat
vm „_
UmiVAl ÍHA K K KKANK T JIAMIbTON
Přimliliuit Vli PřeslihiiH
tunu t: jf amiITon ii mfua: i: n umuMx
i
4-B-M-l-l-l--i-B-l-a-i-- - -M---l-MM B litMilMllilitllrl
Pozor na zrak!
A Čecha & Oldřich Čecha
rKltrovanl
čedtl optikové
1248 So 13 Stroot Omaha
JT
kl D otl pripraruJiuM
4J uejuovíjíi mttlioiljr Ml
UI lt irtk ocodkládtj
U hudt to Jo ko Viuu
propécbti
Boleni hlavy távrt o4
itrsol ímito dobft pflzpAo
laini brJI
Tll- lidi ji) uspokojili
Caujr mimi jtt tř
'I
m
i
ÍÍEJMTAEAÍ A NEJLEI'61 MlUTO PRO BCUĎZKT JCHT
ED nAUUERA
t ÍU! 1300 rarnnn ulic
Frvá iv)iuruivn4 plvt im enu VLZEŇHKt t MArnDk4ho pi
viru v Plitnl t Vbich Hof nauBiili linvarU pivo Pivo AalioiiMr
lliib ivAtofniniA Kmuit řinkalo ro&lilou rputnci
Kv4rn ro ilAmv nu m nn druh (mdlum
HiiamuiiiuumiiinuuiiBíHiiiiiiHiaiiia
l "Staré SpoleHlivé" l
-
m
f
r i i ( t vi i ptnmmi
Omnžskc oblíbené pivo
WM J SWOBODA malo-obchodnk Tel Doug 222
hned H iléllui ďi ehďipy pnbU
dlt poitirtli! se piijedl I d Mrtši t
i(lpí]it MÍ lopotil lioval I it puk
sliiubl " btiiv tíok uviekíil f
iup ilu ptmtb V tnut Hoti-M il
kil loípiimlu ll Ma ntiViiltoit i lm
lupu lH lil veliktl vetujl r
dimlnou lo lil Ul 4 pi ii t #
VOjll) ! "JciMItOIHíilikoti Ji e lť
Um pu kb beli li!'' 1'libtl po
lil 4 ke U l'l U4A ! A t lttnp lo H
lm b!t i ttt le t KuMnSiý hi
Iiiim ťt b liil ntinlHi pudili llu
j křutktbu Mbnik v'p
ibiAilk " VbltViinV" blil li ptV
in tíhu
ttf Hi4t m4 li i—l tfMiiMMf mí
MHIMM I iMlf Vw4tt H
ht4 aioiMic ot )# 4 Mk it
m mki lit lvi4Mit t Am Vw
k M 4t4M k 4M I
Loo-Glass-Androoson Ilardwaro Co
PKODAVÁ IV VKLKÉM
liniím vyriUné Ukuvasí (iltti-Lur niéinl — ('Inovmi plnob lalciaj
ilr a kuvov rboii — ()Miat}f drat litubfky nolílnkí íbuíi biu kly ittti
u4 ubraiiA n&liojit a anrtnyiié Ootl abo itrubu
Oth and Hwney Streeti OMAHA NEBRASKA
Joseph Bliss & Sou Coř
kutiilKNiunitrl živy m dobytkem
lapikujují iriMlJ Hvtil yp4tf
HOUTII OMAHA HBRH
l
♦♦♦iiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitii4
0 NjlrpAíin iiiUtriu k liiupi)váiil aUvrbuiliu dřlvl j
? česká dřevařská ohrada
iii7ii i-fc~r[-„i
Chicago Lumber Co
f
f
ii 14 lUirif Ml Omika Mib oif
Criil u4vH Vái Wj MtíliflM iv iwrn Mhaluviil
k
k
s
mním: iho aisr namimiv irn
FRHMONT URKWINU CO
FRKMONT NKMRAIKA
t 4lt Ulttji rii&U (' íltwti ikiU
jit HvjbliUt t'UpVir(ÍVail4ua
Ktlijř ImUIh iijW4l iUit d-Miu i imjUittli3
JfttifUM liftiMI 'UttV i rvjf lemif lUil tKuil it
$HiílÍM UKuJ 3 rvHkiU UHn i ja vmhiuÍ4ii
:l
21
I:
m %
ti
I