Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 24, 1915, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f ~
1'OKUOK DNK !íl ('NOHA 19IÍ
Světová válka
Tiiuai o vítézatví vt Východním iníi po půlnocí doznává usfup
Prtwku Jmkovmé nu wvcrul bch řeky
Vin IMfl M na iVulii ale vojenští znalci v IVlro
t r íaíak ('L íl bradě nnivl zV to nebude mílí
r
připojit ku rakouské nrmadé i hi bu pou led Jen o vlit unikl
Jest to následek ncamíi něho jnlii Umrlí cl lélejirndeiii když do-
tvrdí německé úřední oznámeni
Jktré zní 'H věrné od í ?ky Né-irii-iiu
naá ubory pokračují vc tí
Lini i pÍU 1c Jenž UKtumijc mé
chi k Tmirojrtc' V ok ruku vý
shdié od Auicuafowii došlo na
'mnoha mUteeh k utkání během
míhání nepřítele Kuký oddíl
jxmtujiiijíi-í uměřeni od Iomzy byl
jporaicn (tyli Ma zajatcň i áct
trtrojových pušek pudli do našich
rukou Nepřátelská dívisc pří
rházejícl směrem od (Jrajcwii by
I rovněž zahnána uměřeni k On
mowfi Na dobyté frontě od I'Io
rku k IUh"'uhh% v Polsku rozví
jnujc w tuhá bitvu V l'ol-
ku jižné od Visly nedošlo k žád
o fm novým událostem l'o devět
dní zuřila bitva v okrsku Mazur
gkýeh jezer a míla a následek
julrcujíťi iorážku pro cidou desá-
tou ruskou armádu která jest ny
ni dÍMorkranisovanou iiimmmoii Při
jjejniciiším jedenáct pěších a sedm
jízdních diviHÍ iii-příti-lf! tý-
1d Jouz- zbytkům jjiidi divi
%S iHlařil ho zachránili úlŽ
"krm do linutých Icxfi na výáiriuch
východní od Suwalki a AuiíUMto
ia kaniž jnou iroiiili!dovany —
"Ztráty iippřítcli! byly velmi
vyHokc Pocef zajatci! kterých ne
tmoenilí Nřmci nebyl dowiid z ji
Ifřn ale oímúAÍ jÍhIí n'e 50XHI
Zmírnili jHinc w víct než piideatí
a 00 atrojových puAek Veliké
wnoMví válečného muti-ríálu by
lo rovněž iikoříténo ulc Mcznam
není doMud vyhotoven ('ínař Ví
lím byl přítomen při rozhodujícím
utkání v centru linie Důležitou
řndáUmtí ve válce byla bitva u hy
cku jenž jKinkytoval Imařim pev
ný opírný bl l'ícd zraky cíhuíc
Viléma jiíxlařilo Némcúm vy
pmliti Uiiny z tohoto menta din
14 ňnora — Okamžité na to ob
jevil ne cÍMař na ulicích menta
Nčiucti bojovníci tkiíli w v nad
iciií kolem cÍHařc jenž mluvil o
obnS dňxtojníky i vojáky Znc
nadání zazněla píwň "Deutwh
:land neber allca" 1'ozdéji na
vitívil císař předmcNtí Lycku a byl
uvítán jinými ubory tam ležícími
rroncHl nadiienou řeč kc dvéma
praporňm pomořairnkých Kranát
nJkft v kteří chválil vyaoru vý
kóny vojnka" — Lokal Anzeiwrer
pojiinujc fixjH-Hiié překvapení Hu
nů offenKivním poNtujM-m jenž byl
jtahájen dne 7 února Némecká
líchota aby překvapila Huny
provedla zrychlený pochod hlubo
kým Miěhem a za přÍHpéuí jízdy
joJaíilo w jí provénti obchvatu}'
JMHitlip
J)l pozdcjŘÍ zprávy
žádného vlivu nu kumpán v iluli
ii juřHvnímii IíhIu tcli jfrařuj"
ne ze Jvova že dobyli Kunové
Uech cent k f 'fOMinyk u uockémij
a l mi dvé vojcimké kolony blíži
k prliftiuyku unuvurnkétoii jehož
to dobytí umožnilo by Kunum
miužmí vniknutí do Uher
V Mohofii íťznámeno z Petrohra
du Némeeké vojnko utrpélo veli
kou porážku před runkou jm viiohIÍ
Uitíiowetz dvacet mil wverovy
(limlné ixl lomzy v Kunkém í'ol-
nkii Zpráva o tom byla em podá
nu Numotným K' 'ierúlním Ntábem
který k ní jMiznamenává že zvlá
it prudkým byl v bítvé té zápím
débmtřeeck Némcí utrpěli veli
ké ztráty a ve zmatku imtupují k
vbíMtním hranícím
Nový útok na Přemyál
Z Ženevy oznamuje w do Lon
dýna že Kunoví bombardují nyní
lovilo! Přcmyíl tížkýini dély
která byla v téchto dnech na boji
Sté dopravena Zároveň nrazili nc
m KakuŇany na linii KroNiio danlo-
íiorlice a zahnuli je zpátky Ka
kiiŇané také béhem poNledních tří
lni iitfM'li téžké ztráty u Wy
zkowa v NouHedntví prÚNmyku
Dukly
Z Marminitze na rumuuhkí hra
nici oiiiiiniiji' ne Daily Mailu !
jondýna : Kakoiiaké a runké voj
hko nlojí proti Nohí nit březích ře
ky 1'riitu a dochází k přeNtřel
kám lemt pni vilépoilobno e Ku
Nove zvolili ni lneli teto reky za
nové NtiinoviNté Obé vojnka hro-
lí ne tu p kolena ve niiébu
Píea million muiů bojuje v Karpa
tech
Z Vidné Hdélujc ne přen Perlín
UO února líojc v Karpatech roz
vinují Ne Ve Velikou bitvu N lieoby
cijiioii prudktmtí !yli to ozná
meno do mininteint va války Na
výsledek bitvy té poblíží nc zde
jako na velice důležitý nc-U roz
hodující v přítomné době Situa
ce vojsk rakouských a nífických
zdá ne být i velice dobrou a lianej
výi příznivou Soudí hc že v
Karpatech bojuje na (ilM)(MM) Kunu
a na (7" x) mužů z řad rakousko-némei-kébo
takže síla bojujících
vfibee (HÍbadujc ne na 12iólll)0
mužů
Rakousko oznamuje úapech
Hakounké miiiisteint vo války
lunénýcb nu jichž ošetřováni do
► iiVdní líkařnké níly nuchiejiei
ne u armády ví'e již nentaíl
Chkbové bouře v Cechách
Jak ne oznamuje do Ib-nátek v
llulii bouře hladovícího obyvatel
niva propukly v ťVcháeh Z Kur
iových Varii ne uděluje že ve Sta
lé Koblavé nedaleko onoho měnta
jo několik did nebylo lze donlatí
žádného chleba a že 100 jjeii dét
mi piiilo do Karlovýcli Varu nby
pojironily úřady o pomoc (Holila
v í Kole Stará leží v okrenu Kar
lovarnkém a dle něltání z r l8!H)
éltala :L'i7 obyvatel c zde to
várna na porcelánoví zboží a nc
daleko jsou uhelné doly)
Eotutreďování rakouského vojska
na italských hranících
Ze Ženevy oznámeno ve atřcdii:
V posledních desíti dnech nounI ře
dilo Hakousko silné vojenské slo
ry na italských hranicích Ve váccb
jirúsniycích v Ty rolích rozestave
na nyla tezka ileiu vynoKo na
Alpách kde nc stýkají hranice i
pidla Nlřelii L'0 yurdů od něho
Jeden Ze srbských přátel Liploil-
ovýcb byl zabit Prává bylí na
ceatě k obědu do hotelu
Další zprávy ndélují že nyní
Srbovi bombardují Z uiijii a zpfi
nibílí jí velké ňkody
Útok Albánců na Srbsko
Z Níňc oznámeno minulé úle
ý: Albánci ponlupují ilo jižní éá
stí Srbska a obsadili osm nib
skýcfi oNiid Nyní postujiují k
fouru kde nrhnká posádka byla
přek vup'iia a odříznuta proti
tiodri a Dervcntc
Ze nrbskélio hlavního Manu vy
dána byla následující úřední
zpráva o alháunkím postupu:
"Albánský útok nubývá stále
větších rozměrů Následující o
sady pudly do albánských rukou
Zupod Topoljana ďiavoénice 1
Verhniee loiir a Vranistí Tele
grafické Npojení n Prizrcncm a
dourem u Prizrcncm a Vraniitřin
jest isliíznuto Albánci poNtupují
z Jouru proti ífodri a Dervcntc
ífaKKJio parlamentu v ětvrtek
olMdcdis povyk "llurrah Tnnt
a Tersť' ""l'ryf: a N'řmeckeni a
Kakounkein ozývul mt jako bou
řc v davu jenž hrnul se k budo
vé Niémovny aby přímil jsislan
cc k ukcí pro zakročení Hulíc v
válce Deset tisíc Vojáků SOllsIře
díno bylo v ulicích místa v oieká
vání výtržnosti a vojáci mírnili
několikráte nuimdnouti davy díí
ve nežli lni se rozesel a potrvá
lo to déle lož hodinu nežli ulice i
pronlrunst ví před budovou pária
mentu byly vyklízeny
Kozhořícní smýšlení proti Ní
nice li ii a Kakousku stává se in-
tensivnějším každou hodinou i
přÍNluNiiící těchto dvou států u
znávají za vhodno ukazovali t
nu ulicích co možná nejméně Koz-
trpiciioat proti tímto atátňm roz
iiinoi'iia jest jestí tajnou agitaci
jejich nádhonéích kteří ncSctří
penězi na zkorruuijKivání státníků
a vlivných veřcjnýidi mužů
Převládá všeobecní mínění ž
krátké zasedání pailaiiientu kte
ré nkoncí nejdéle kc konci břez
na bude nejdňlcžitíjsím v díj
LUSITANIA JEŽ VZTYČILA AMERICKOU VLAJKU ABY SE Z ACHRÁNILA
TELSKÝM ÚTOKEM
PŘED NEPŘA
i mi fl — i
1'"- v— J
' I r n n tri
— ~- A kil I - 1 w M W m
uveřejnilo zjuávu ve čtvrtek v
níž tvrdí že po dvoudenní kruté
bitvé rakouské vojsko dobylo mé
Ma Kolomyje v lukoviní Zajalo
ilalšícb IIHH) Husů "rspcchu to
ho bvlo dosaženo ve středu odno-
1 tr 1 k I I l' ' 1
V" leillie VNcohecnv ni utoKelil na r II
MMH) líunú zutčeno Poloúíeduí' k iHtHUtr Vyhnali jsme neiíte
Bdélellí Vi středu Večer V Petro-
hnulí vydaní obsahuje doznání
If ruská vojska na jižním a sever
ním křídle donucena byla k vi-
obecnému útupu Oznámení zni
"Kuski sbory provedly upořádaní
ťutupy z všech bodů na jejich
frontě kdo jejUdi poniew byly o
hroženy strašlivou offeimivou
IVřmcu a jejich rakouských sp
itiUt jak d bylo oziiáiiuno l
lup x Východního Pruska a jiul
liokiiviny proveden byl uAsU-dkem
lij-ii im velikých iicpřátct
nkýrh aniuid nikuti nastcdkciu
jHN&Aky rukýdi vojsk v roťhisl
ných bitvách"
Kuaové popírají Uiki poriikj
Na ibrovskí bitevní řrntA vý
ťhislul pokračují ttoky a proti
étoky utcii Uuy a vojskem u&
nicek o rakouským uituNvaii(
i'uŮ jíl přeaUht ikaiul
VUlou a Nťttuiiein ruki vojsku
útfky lliodťiďuriřovy vd-ttnA
lriii v Kaiptuh pk kd 1U
ikliidlHS jil li písUU útm'l
nyní avjiu {uiv' Na v
tu hrnn4tl ruk' vjki nud
v pltM-ku a Autfiiiwi 4 j
hlt UltcďiÁld lilu tttjtHI j t
li) ni iclťííiiťt ktri y
iHiny ihI i dhy v vtk v
pttkU PfMt t lit U tM
tiiiUt tuivi ruki aittU U
límiiail wmiiťh iU t - U
fttl n hind jikstuU j
atrity i $didH lg 4witéU
f uA n!tl 1ri in b U %
lslnUh hji h jlrtŘi5 U Ums
lr4dliij# minUtř lilky Hm twm
linav nMMylU praví i U
tnuti UHtunii I tttiMyiti l'd
v itojUpiim Mdka U$t atrál i
MitlMtu ita táWaťH tř
I4vk [xh%M ipt rU
Ic Z jeho poslední posiee před Ko
lomyji a dontihli jsme tak tohoto
místa Zabránili jsme Husům zni
éiti most přen řeku prut Město
vyklizeno od Husů bylo pak ná
mi obsazeno Zajali jsme :ílno
mužů a ukořistili několik strojo
vých punek a lehkých díl -- V
Karpatech ai k Vyikovu Mkraéu
je nc v boji a velkou prudkostí"
Všichni lékaři na boj U tě
V Vídni vydáno bylo císařské
nařízeni na jehož ákladí vin lnu
lékaři ve stáři pod V roků námi
Švýcar Kakouska a Itálie vojáci
těchto tří zemi vedou přátelský
život v leženi nentarajíce ne ni
kterak o politickou situaci Sehá
zejí se často kc kamarádským
rozpravám při nichž Švýcaři ěiní
služby tluiiKH-iiíkú
Hrabě Tolstoj poslán na pevnost
Hrubě Michael Tolstoj vnuk
V tomto směru nepřítel ohrnuli!
Kratac a Hajč
"Pii našem ústupu jsme ztrati
li sto lidí mezi nimi dva důstoj
niky Od posádky v Jouru jež
nemohla ustoupit v cas doNinl ne
došla žádná zpráva"
Ve středu sděleno "1'toky AI-
znainujc: i iokv Aiouncu na
lnu li moderní I talie Panuje rov
něž všeobecné přesvědčení že za
kročení Itálie vc válec bude ury
fhleno úsilovnými ale neohraba
nými snahami stoupenců neutrali
ty kteri se snaží předejiti takové
akci Jejich snahy jsou ztíženy
tím že dle všeobecně rozšířeného
přesvědčeni jsou vc své činnosti
Mílí OZNAMOVATEL
1'uiJ tímto olilnttjitliii uvnřtjfiu
Ji) ltfuk linuti lyrnámaiii j
Sni 1'řijui — Prudi m —
Kvupl uh vMiibi m — Jllmlá
M — td '% oxuániky r Mnlíui
Orimiioitli piitíiím JeJno
urfJnuf 1 ent r kUúi šluro
— kt4á éfilic potili m téi u
lovu Msjíli duUzy lfi ]
ovány n adrilnlitrncl otonmo
Vtl muit joítovní km brailitl
Ohimky uvníojnl m Jo Ubrly
je II ((huni říl(i-on — Jinak fl
tanou nnjiovilmnuty — Mnnilcb
oriámek net m 25e niMJIaiivi
KapUta ai oKtiamku Jelté úum
i(1Hjt alova ll toho koti
kr&t ytfjrtě al mltl ocnamku u
vetfjníiioii obnna přlloil nim
Kalí) H valailkflin Jiatn tn)'lt
t vlc nul nokojcn Dopíay a
(lrmijť na Pokrok I'iil Co
14I71II0 Ho J3 Htr Omaha
Krtiraak
v J
NA PRODEJ
NA PRODEJ liidno — dva doinkv —
"lva loty iuUUI OflxISH at kalyj IMo
i:os n juio Martini ul Telefon llennon
IM J — AiIvcrtiNciiutiit 11 1'ti
i -
PŘIJME 8E
ríiIJME SE ilolrý řeziiick Jřlnlk
klerv na o!ifc v)vno v zulIjnnt a aeki
ni mnn nn (iiilku J„rý llnlk oh'lr-
U doliroa mclu nvMik ru knídích okol
iiohII imiihí mluvili anKlícky Jlliwto
I r rereiic ( larknoti Neb — Ail
vetllNciiieiit :it v
BVT — po pflpadí ae atravou v hIu
nA řcNki IoiiiAciiiihIí liledli láclnft íy
ilvka Ko t krnjatui ly niN ililiod
lil') Mllřilu nechť ailelt o toul v tíkirn'
okroku Xapuilii — Ahcrtiineiit 32-
lp
slavného [va X Tolstého jenž NrnnKe posice rozvinuji veleni iienieckym zlatem Přemi-
hvl iloiiraven do ('ech niko zaja- 1 ' ' w„V n„i„ua jt §n umaHii ze in
lopadcu siolu
tec prchl a byl
dvěma jinými v
s
české vesnici a
odvlečen V Železech na pevnost
(Michael Tolstoj je jednoroční
dobrovolník a byl chován v tábo
ře zajatců v Milovicíeh na Mla
doboleslavsku Ilť posledních
poňtovníeh práv byla mu popřá
na znaéiui volnost
Bělehrad opět bombardován
Zpra visla j londýnských Maily
VeWs sděluje Z llélehladu Ve
čtvrtek )IICH jsem viděl tťího
dinné boinhardovánl Iteblirildu
rakouskými monitory od i iuuní i
Na cestě z královského paláce vi
děl jsem mnoho domu zničených
Vojáci i občai'-' byli zabiti stře
lou jf J dopadla pouze několik
vafdtt imI u iš ho povozu
Srbská dělu t tvre dobu míře
itýitii ranami raktniké inouiloi v
nahnala Sir Tl"inu liptou uná
musili Srliovc ustoupit i pred pic ! ter velice je iiezbvtná maii-li bv
silou Osada padla do rukou ví- ti zájmy Itálie uhájeny Obháj
tězu K prudkým bojům došlo ei neutralit v jak se tvrdí ku íí ii
kle ve nrosnéch b v valcho nieinie
HLEDAJÍ 8E JEDNATELÉ na iro
iňvťiiil Mkli vyrAlířnýdi rraacea Otou-
paJíkovou O LližSI podrolniOHti plňto
na: Mra Framra Olounalik vvrahiiul
Kn Iíitvid City Nelr -- Advortiao
ment 3ořc
RŮZNÉ
HOSTINEC prodám neb VTmřnim z
menll farmu lloftiuoc tnnto let v
přkním íoiikóm míaté venkovnkím vo
xUednl Ni lrwice v kran boható kra
jiní' V niÍKtř ae křižují drihy: ol
velmi dobrý IWíun prode jet
hod
iný ttiik'!i''k KpoilMiiiao a píitel
lovněž ii líovinv a Ievace I'
Prizremu byli útismici odraženi
Takí Vraništé bylo opět obsaze
no Srbv"
Rakouští letci útočí na Cetyni
Nad Cetyni poletoval dne -0 ú
iiiora rakouský vojenský m roplán
'z m hož bylo vrženo několik bomb
Zpráva ta sděluje ne přen Paříž a
pravj se v ní že boiiibami byly
i usmrceny dví ženy a čtyry děli že
jbyly raněny pilot vrhl v aero
plánu na královský palác !) bomb
(Soudi se že úniynbiu jeho bylo
I tento ničili a Vedle toho pokou
št I se i o zničeni budovy parla
mentní Demonstraci v Itálii pro válku
Ibvoká demoioitlttce (inlců mu
žu a Žen proti Německu a Uakou
sku i'1'ováela zahájeni zasedáni
r — ° "i
i
! k tní tt -V
lÁHROVANt V MUKTIWOTOM U
in (iiolittiho jřermanofila který
se drží chytře za kulisami Jeho
stoiipeni-i mají v plánu vyvolali
v parlamente debatu o následcích
války jako jest na příklad nedo
statek pne nice který jest zde již
poeitovaii a revolta v Tripolsku
Pokusí e přesvědčili parlament
že intervence jet zbytečná pro
toe Itálie muže ziskati snadno
lerrttoriáliií uáhralu pouhým di
plomatickým vyjednáváním aniž
by se musila pouštět i do války
Jent jisto že Itálie t této války
vyjic territonaluťv zvetsma af
již dopadne válka jakkoli l"'ze
mí jižních Tyrol a pruh (iorice
lilá slíbený nejeli od spojenců ale
l h( Kakouska I řečeno od Ní
inecka kleté má v té věcí roho
dující slovo a nlHjeiiei kromě to
ho nabízejí líhnu také T rst a
hlavní přístavy v Albánii eoj
Jcmt miliiíjU viiadullo lidkuunko
nemůže isUtiiopiti Terst ani slíbí
tí Albánii nechce li se Vťdrttl
svých vjíhojiiývh xáměrii na mi
kán jako vv koutiit t pokynů i
lUllilu Jest dobř námo že
snahy těch kd-i ihtíji na oko u
dríttí neutralitu ioou c Un
kutčrcm aby tjuhni dmta)
pé í4 p mw rskí křes!! ate do
bíy iliforotOV lií iMíoblHMuti před
puvidají )ti t vto aiuhy si tkají
maurem pttiuir SUiidra
pAud ae vvhlHHiti s dtulí o
VÁ!c( K bude H pfiiiucrtt k d'
kUl4 I U4U pArUlMlHl el
tdMiv jid dk ry pU Viatrhi
P to Am lo iitrtjibty in mlřc
l-u)o jcjleh a Jdii e
( int rv H i4 t4 u b m lnpojc
id jínMi Tvrul a Titsin k luUi
Puy plesvíďrtd i% pNiuUřtU
p I k Ivbv k ínu ďwht attld
bv AiUitut k ak a píímll
t ttnitr1ty k ihm uÍ nu! td
% HUiidmv kabttotu puali
)v KmČi iiý
K4 V C Aa ¥&% twUM}i
npiitnó draví Nubldky poSleta pod
Hubkou ' IIoKtifu! '1000' cure of Po
kiok Publ Co 1117 l'J Ho 11 Htreel
Omnha Neb — Advrhnomeut 32-3p
rORADU A ZPRÁVU SPOLEHLI
VOU každému pod&m % hodnovéruýcb
rainonfi atAtntoh i vládních ídanna
kdo by e rhtfd uaadit v kteříkoli
krajinř o které ntii4 apoletiliv eprá
vy přiloJta dvoiR-entový kolek na od
povřr C K ňťaatn Kolon lowa —
Advertineiiieiit
TEO OSVĚDČENÉ LÉKY vyrabřiui
I Prunrea Itotipallkovou olirttťlw au a
duvfrou nu p Trunk Martoín "ňotra
ba" ':'::n H i: ntr Omuha Nebr
oprAvnfičlio jednatele který v každém
pUpadA viem oihiitie'' olotil — Ad
verlinemeiit 'lotře
+ # 9 i %
f Kdo by ai plit ubrá (xaka a -'
luciná jilla ať přijde do nové u t
♦ pravwutho rfotaurantu k
♦ V NUDEROVI
♦ roh li a VVlUiam ul
♦ Taktní in AU pp rlaiaroiH
ť aloiiliti rUtťmi pokuji
♦
po- ♦
♦
1 I LUXUO DAR I 1
Jno Al Fixa
Oiajttal
ía lil m tl ul naproti polti
Vttíii Kiuguvu "caliltioi"
pivu 1AW % íipu Na aklatl
vírhu druhi iMpuit a iltiaiicl {
kuUsv aitaaeaiU vlna jma
douthik d f
J
♦ MMMMIIMHlMtlMII
Mudnu MfiKnf ajvét
Nttthk uaaHUak itt4
Vlaatbt bjU!Í iMklk
t
♦
♦
V
♦
'
t
♦
♦
t
t i
MMMttMMtttt
V F KUNC I
í 1344 8a J3th 8l Ouh
SI4 k tktU vidy vU
4(ttim li)Httiit
Jll I sahitf'li iwkn4 1
H4fkk VfU4 ťw
f aiu k iki) k I jl
lt aMÍt tj laM ltfui
K' U
rN4UlU krt n m m d A Vk
kat tH ím M4M MlM(v4
tt Mi 4 Mfw44tk