Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 24, 1915, Page 15, Image 15

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    J'OKJUK ilNK 2Í ťíNOHA J9J5
ZPRÁVY
VRÁTILI 8K V ŽELEZECH
"f r#jít muži! ktíí e dali na
yerbovatí ď prvníh kanadského
oddílu pro službu m lrílskou ar
mádou bylo přivezeno zpět do
JJalifaxu N H jako "podezřelí
cizinci" Véíchni byli íec cizího
původu avšak někteří z nich žili
v Kanadé víc? než čtvrtstoletí
hvuíÁUH vyloděna byla pod sil
liou atráží a na ecsti do citadelly
každý umí byl připoután k vojá
kovi 8P0J STÁTY ZADÁNY HLÍDÁ
( TI MOSTY
Vláda "Hpojcnýdi KíAífi byla
formálně požádánu vládou ka
nadskou aby dala hlídali žclczijfj
DÍ mosty jmoucí se pf''H řeky mezi
naší in í a Kanadou Žádost ta
to podána washingtonské vládě
následkem pokusu Němce Wer
nera Horna o zničení mostu blíže
Vanceboro Mc na kanuditkr l'a
ťífickA dráze
ÚTOKY NA PROTIKATOLI
CKÉHO ŘEČNÍKA
Iřcv i J King Toledo O
sehnán byl h ]dat foriny na sehfi
zi již svolal minulé úterý v l'a
tiTHoit N J když ne pokusil pro
slovili protíkatolíckou piednás
ku Uylo jio něm házeno vejecmi
o pokraéováno v tom i nu ulici
a když jeho příručí Ucorgr
JJolIcy chtěl pokračovali ve nclifi
zi na vzdor zákazu policie byl
zatčen {ev K iiifc po prvním
nezdaru pokusil h! ještě několi
kráte konat j schůzi avšak pokaž
ié mělo to a následek bouřlivou
demonstraci tiž konečně iiiuyor
další schůze zakázal
LODNÍ PŘEDLOHA SCHVÁLE
NA VE SNÉMOVNÉ
Předloha v zújinu kupování ob
hodnícli lodí federální vládou
jako dodatek k osnově Wecksově
byla schválena ve sněmovně po
slaiiecke v 1:120 ve středu v noci
215 proti 121 IiIhhůiii Proti před
loze hlasovali všichni republiká
ni a devatenáct demokratů kdež
to pět proreHMÍ vintu tilaaovalo
demokratickou vétninou Za to 1
ftenátě atoiipenci iidminiNtnice u
] UHi il j od pokiiHii o prosazeni
předlohy když viděli že neiao
lioil získati vétňiiiu u debata za
htavena aby mohly být i projed
dány a schváleny rozpočtoví!
předlohy Tak prý nejspíše pří
ští pondělí přátelé předlohy zno
va uvedeni ji na přetřes ah za
stávu jících okolností nezdá nn bý
ti vňbee pravděpodoblio že by
niobii získali většinu u také no
bude prý svolán kongres do
zvláštního zasedání k vuli přijetí
léto předlohy "Život" přítomné
lio koiiLMcsu skončí l března Ve
čtvrtek senátor llitclicoek jenž
vlastně vedo opposici proti lodid
předloze navrhl k ní dodatek
dle něhož byl by zakázán vývoz
válečného materiálu ze Spojených
Státu a při tom se ukázalo jak
v této věci senát smýšlí Uvl tutlá
niicn dodatek "položen na st úl"
úl proti liti hlasům
NEŠTĚSTÍ V UHLODOLE
Osut havířů bylo usmrceno a
íeht jiných vážné poraněno výhu
vheni plyiiU V llhlodolo J'lospei'1
MUc Wilkesbttrre lililtulou
středu NiHtitti událo ho na lid
sté vzdáleném téměř dvt iiiilu m
šachty jeden t Unsh V
Set se svělltiu do stoly plynem
naplněné
UANKOVN! LOUPEŽE
Tři inuli intěťid rát' pu a
loupeni htátní baitky v tiueiivu-
biviíokriu méitíťku hUiti Joptui
Mu pfUnati se i iUhiuu a d
tl přrdbí(iH'lut výslevtiU Jlllé
n i udH Jku Tlioma HaII Hany
Jek-'H a W lihnut lítr klcrVi
tu {nMléot ludhétiý ttUI Mtuuloi
}4Í ítj domov !oupl ' jim
d tilbt t bť dolOltlIi kvílit W
WlIklUsolul VViUU jltlt %
líik try pudin byli dopddii
ttiMítioit h mtUi a
Urky ptnif Í h I u niťU
tmli-ieiiy MoiuKm sttďt
tuit %i!t d Vt'Mtt řMvitiH
lktiky l tHtiliii stMiii i Wwt
h doimtdt piidvdit Hol iha si
uUU juit ♦iunt
VÁLKA KÝLA MU NOVINKOU
t jtsitHu wbeKistti v t1m
ttíg4 (H l4iM MtMlM (M
At t ik]ttiíiH iddVi
AMERICKÉ
když jej majíld obsluhoval pro
hodil "Ta válka to jest něco
hrozného že ano?" — "Jest ni
jaká válka?" lízal w staroch -~
"Zajisté Anglie Francie a Jin
ako bojují N'émeckciji v iiejvčtší
váleo v historií" — "Wcll maj
na to uspoří pěkný den" jrolio
dil občan a sebral nakoupené zbo
ží a vycházel na ulicí
SENÁT STÁTU INDIÁNY PEO
TI PftÍMÝM PftEDVOLBAM
Osnova ikonu v zájmu pří
mých přcdvolcli ve státč Jndiana
byla poražena v senátě minulou
ití'eJu Zákon takový slíben byl v
poslední demokratické platformě
a schválen spolkovými senátory
Kcniem a Shívelym z Indiány —
Jak president Wilsou tak sekre
tář státu IJryan v nedávných
svých řečích proMlovcnýcIi v Indi-
ii n n poliš žádali lejiislatiiru o ří
jetí tukového zákona Dvaadva
eet demokratfj a jeden republi
kán hlusoviili proti předloze kdež
to čtrnáct demokrat fi sest repu
lilikánň a jedni proressi vista jl
podporoval i
OSUDNÝ POŽÁR V HOTELU
J'řt mužft jest mrtvých dva si
pohřešují a čtyři bylí těžce zra
néní pří požáru který zničil linu
ker Ilill hotel v Marsliřiebl Ofe
ve středu casne ráno JlotcJ jest
blíže pily a většinou bydleli
něm zaměstlilinei téže
V ZEMI JEST PRÝ DOSTI
POTRAVIN
I 'resident Wilson prohlásil v
čtvrtek že mínění jako by záso
ba potravin ve Spojených Státech
bvla ohrožena jest mvliié Stalo
se to v dopise zaslaném new-yor
skemii inavoru M itchellovi len
zaslal presidentovi zprávu zvlást
ní komise s (i V iVrkinsein
eeie Kiera vyseirovaia pronieni
ásoby poživatin ve Spojených
Matech a odporučila ahy vyvoz
pšenice byl zakázán I'an Wilstin
praví že věci této věnována byla
aduiinistraeí bedlivá pozornost a
za krátko bude prý vydána od bo
lem zemědělství podrobná zpráva
o zásobě síeniec a jiného obilí ve
Spojených Státech jež přesvědčí
lid že nehrozí žádnv nedostatek
potravin do příští úrody
ZASTAVENÍ VÝVOZU ZBRANÍ
PROTINEUTRALNÍM
President WíIhoii řekl ve čtvr
tek delegaci žen jež přinesly peti
ci podepsanou 1Í8(H)0 osobami žá
dajícími zákaz v v vozu válečného
materiálu že něco podobného by
Io by v jeho mínění protineutrál
ním činem Váuost evropské si
tuaee pravil president vyžaduje
aby Spojené Státy zůstaly napro
sto nesu aiinvmi a opatrnými ve
svém stanovisku Zároveň dudal
že váži si lidských pohnutek ji
miž ony ženy byly ovládány ve
svých snahách
ZAVRAŽDĚN PRO VYDANÉ
SVĚDECTVÍ
Když byl vydal avědeetvi minu
lou středu vn (nuicy Cal ve vra
eduéio případě Franka Foxe
lienriíc Milld' jťdcii % hlavních
svědku pro stát řekl svým přáte
lům v ( hicotéhoí dne večer že o-
čekává xavružděnt pro to co pod
pí Nahou vypověděl lehu ohoře
lé tělo iiHleeini bylo ve čtvrtek
láno Ve iřtcctiiluich jihu prkálUV
1'urtola a v b-beo shledány dvé
t I in' l auy tnai iii iii poknoi
íieh láni I j se piti) n i itdéhlin
Miller iíittiirivol dvťie a okha své
ho otivdti
I0WA RUDÉ ZCELA SUCHOU
v rfiiaxiM rook
(owa in i před s bon vvhlldku '
biuláthl plohlbice pM I hdllU při
iiihtl rokli IlUUdkilU liUlin vAli i
- ttěotoVIt oiiotoi stAttl Vi étvr
lek rbtl ksonuv rt piedbdot ji I V
páuk piid lim pílJaU bvli v
nitě 'hvAUiit bíi iiémoviu
( t pot ''t lilnoHO A nvtit potře
t u j potu jHwlpts fov nu niv a
t y %e nUU iÁkoio Mt T i pt í j t
íjíitiřit htdi ViVleoe hýťh'
ttkiuoiii tiuitit tUol4i se Mku
itUi4Jt put) M jtvtiiU pfnhiiíiok
idiibikl Kiwtiuk%' Jvl diltldltt
V KAM OtTiTM MURÍ IKMlttl
lmuUut kmUhUk juž
M p(UMl k lVIidíd tlMťté
i4U)'tlv Mdhngvtiwi tí tiřanc
1'ťnmi hii) Fal v minulém tnUUú
prosili') liyl uznán vinným ve
čtvrtek pozdě oJjole(lne z vraždy
v prvním slupni N'a zločin tako
vý ukFidá zákon Irest smrtí a for
milní orlel bude vynesen soud
-em dnes Týž pravil že zločin
J''oiintHÍníiv jest jedním nejhroz
ličjsíeh k'Jykolí spohaných v Ka-
lirornii W J' Millin((en otec
mrtvé dívky požádal o dovolení
aby směl být i přítomen popravě
BÝVALÝ BANDITA JAMES
ZEMŘEL
J'Viink James jeden z nejpo
slednčjsích pozůstalých členu po
véstné Jamesovy tlupy zemřel na
své farmě blíže Kxcelsíor Hnindfs
AJo V čtvrtek pozdě odpoledne
James jenž čítal 71 roky věku
churavěl po několik měsíců a stí
žen liyl záclivatem mrtvic! zmíní)
něho dno časně ráno Ačkoli byl
jedním z posledních členu pověst
ně lupičské bHiidy jež terroriso
vala Umí tucet stát Ti v neuroviia
nýidi dobách po občanské válci!
Frank James vedl klidný život
farmáře po více než třicet rokli
Jako syn duchovního váženého v
celém okolí J''rank James připo
jil si) ku Qiiantrcllovým guerillám
'potulné vojenské družině) v ob
ěanské válce zároveň se svým bra
trem Jessem a podílel se na vy
plenění lawrcnec Kan l'o skon
čení války byli pronásledováni
daleko široko příbuznými lidí kte
ré o život připravili Stíháni z mí-
sta na místo brzy stali se z nich
bandité a spáchali dlouhou řadu
bankovních a vínkových Iou(n'ŽÍ
a jiných zločinu pří nichž často
prolita lidská krev lesse James
NEJPOSLEDNEJSÍ A NEJLEPŠÍ FOTOGRAFIE JOHNA D RO-
CKEFE LLEKA
nllÉ
S jvl ? -t m
W' V-W+V' Ví
iMv ' % X—a-
"Olejní král" jak vypadal
pro průmyslové vztahy
vinice tlupy zastřelen Pyl ve
sveiu tloniovi! v M losepn JHi v
lHH-J svým bývalým druheiu Uo
iciu l''ordeui jenž radil jej pro
odměnu "lOHOO Jiný ž bratru
rchie Kyl usmrcen když detek
tivovo vrhli pumu tlu jejich ilo
mova v Kenruey Mo v r H7" a
kdy zároveá utrriio bylo rámě
jejich matce Trunk James vydal
UÍadňiu v Jifferniiui City Mu
a bvl oilsniui u na doživotí avšak
několika letech omilostněn
kdyi hc u něhu objevily uúmky
t libel kuliksy Zatím se (hu kal y
mi vvsiikcho včku
POZADÍ AMERICKÉ VELKO
VÝROBY
1'oméry v nichi íijí dělníci a
tiičvl iiiiuí v iíUihIccIí Anu-ticitii
ifl li llltlllrtl ( ll lllďd 1'lilHpUlV v
ImmmvViU N J UčchV lIy pilino
I tMitý mi hun mni l'r Mat Jaeo
in tiMvilimu li luvuii pakHkv
pni křjiiy ivUiti v Nbrii objedutti íh[ tá tnbo( djvMii j iuptrní vUUvk iyifU'4 U plHHvvsti tuUKa 4v
miií# přvvidMl t rUiiv' dko tohotu it - - Vfikprv' dopiy iloujt#i Atf
OMAIIA COFFEE MILL MymiHMIElI OMAHA NEQRASKA
bym místním lékařem před sně
movním výborem který vySetřu
jo příčiny stávky a postřílení sláv
káííi šerifovým) pochopy v minu
lém měsíci Mezí délnictvem jest
prý tolik nemocí zejména mala
ric a tuberkulosy fa to jíž m budí
pozornost neb soucit ('hemícké
výpary v nichž dělníci pracují o
slabiijí Jutan plíce a vnitřností
tk že snadno podléhají nemocem
"Muži i ženy zmírají na tuberku
bsu v právo v Jcvo a přunilácjí ná
kazu na jiné" pravil J)r Jacoby
'Malá pozornost h věnuje ne
mocným dětem" pokračoval dále
svědek "a lékař málokdy jest po
volán leč když již Jít3 umírá a to
Kpíse k zijjístční náležitého límrt
ní ho certifikátu nežli v nadějí na
zachránění života dítěte" Veliké
rodiny žijí prý vi! třech neb čty
rech malých světnicích a někdy v
jedné světnici jsou až čtyři poste
le Ventilace vůbec není "Žádný
muž nemohl uživili ženu a rodinu
za mzdu kterou dostával" pro
hlásil svědek "Téměř každá ro
dina musí míli strávníky aby vň
bee obstála a to často plodí ne
mravnost" VLÁDA SE UJÍMÁ KNÉŽÍ V
MEXIKU
Další protest proti pronásledo
vání katolických kněží v Mexiku
('arranzovými úřadníky byl za
slán v sobotu sekretářem státu
Hryanem americkému konsulovi
Catiadovi ve Vera ('ruz jenž má
osobně zakročili v zájmu 180 kně
ží zatčených gen Obrcgonem ve
Městě Mexiku kde jsou drženi v
národním paláci Jcst od nich
žádáno výkupné fiOOHK) pesos a
když svědčil před federální komisi
nesloží li je cizí kněží budou vy
hnáni ze země kdežto dninorislci
dále včzněiii V sobotu obdržen
byl v Kl 1'aso Tex telegram tul
tfen Víllv datovaný v Seapotlanu
mezi (jnadalajara nejvčtšim nu'
stem v západní čáti Mexika a
Manzauillo na kteréžto přistavili
město Vlila nyní táhne sdělující
že se svým vojskem i 1000 mužů
žitným porazil ťarranzovu boto
Mih ÍINNI in uit V botách blíže
Sy uIh
NOVINÁŘSKÝ ZÁVOD VY
HOŘEL ' in déli časně ratio ttit eiia by
bi pužániu budova V Ov Mollies
li kde c tyknou deliliíky "lu
k'istr mel Leader" a "lU'
Maníc Ti iloiio " se ikislou
' j í kl jest e dvou IletlU
pi'plitiiu uí ííittiuo
jakým
ípuvibvm ulu ú wmkl
o vv
dU pi4ot
n7 A W7 A
UWLr-i V Lr-nA
IVkiiv4 iUtÍMiý klvinUř iullviiití VMvu wbjidu4viwa
Pravé postní potraviny
SKIHNíKS makarónové výrobky
"íyAvlhojroctrijy
HUL8E Sc RIEPEN
16 Juno ul
Pohrobnícl a Oalsamovači
V(ihflf4 iisia olmluha Jt prvo třMy a njoluhllvd Bukv prodává
m la pomtné Itrué cany Z uspokojunl tutúwn Nňo]iiiifit mfulo— J3ř
ZLOČIN ZAMILOVANÉHO
STARCE
T W Nelson bohatý obchodník
z Jtupert Jdaho zastřelil v neděli
pí Nellíe M ritten berlovou ma
jitelku strávního domu névadž
nechtčlH si jej vzíti J'o té uamr
til sama sebe TriiKedío tu: udála
patnártt mil xl zmíněnéJio města
když pí PitlcfibcrKová se vracela
z rénče kterou vlastnila Nelson
na ni čekal a když sc netkali pra
vil : "Vezmete si mncT" — "Ne
já bych si nevzala toho ncjlepsího
muze na sveté" odpověděla pí
1'ittenberKová db své sestry pí
Kdny Jíuntcrové jež byla přitom
ni Nfdson střidíl ji dvakráte na
čež zbraň obrátil proti sobě Jtyl
to vdovec a čítal C2 roky věku
VÝSTAVA V SAN FRANCISKU
OTEVŘENA
Střelbou z děl minulou sobolu
ráno zahájena byla panamská vý
stava světová která potrvá 288
dní totiž do 4 prosince Stříle
ly nejen batterie na obou březích
Jaté Jtrány ale i válečné lodi —
Zahajovací slavnosti byly jedno
duché a odbyly sc kolem desáté
hodiny ranní Hyly vykonány
modlitby katolickým knězem
protestantským pastorem a židov
ským rabínem načež promluvili
krátké řeci předseda výstavy
Moore za vládu sekretář vnitra
haně za stát guvernér JoIiiinoii
za město mayor Jlolph a jiní l'o-
tom předseda Moore mluvil tele
fonem s presidentem WilNonem
oznámil mu otevření a president
pan siiNKiiuiim kiiotliKii v pravé
poledne dle pacifického času — (u a za pomoct svého otce "sta
lo jest ve dvě hodinv (slnoledne ''''" 1'nlka" shromáždil kolem
dle času chicagského a ve tři dle
washingtonského — jedním ráztMii
spustil výstavní stroje Současně
byly vztýčeny prapory po celých
SiMijených Státech na oslavu veli-
této události Výstava jak
známo Koná se na oslavu ukon
čení velikého díla otevření pa
namského průplavu a proto se ta
ké nazývá panamskou Účastní
se ji iiietiiii! -tli národové NVeta a
liOIKH) jednotlivých vystavovate
lů Kdyby nczuřila válka v Mvro
pě bylo by účastenství ještě vět
ší Nepočítaje v to předměty vy
stavené byla výstava pořízena
nákladem asi ijGOOlH )()()() k če
muž přispěl stal Kaliloruit
dva-
cen miliiony iioiiani Nákladem
ib-seli niilliony tbillarů pořízeno
I ylo odděleni zábavné zvané
"pásmo pauamské" čili Zone
asi tolik jako byla na chicagské
výstavě Midway 1'laisance Ostat
ní peníze poskytly jiné státy ame
rické které tu mají všecky budo
vy více méně nádherné státy ci
zí llčktelé železnice a jillé hpoleč-
nosti které doufají miti z výstavy
prospěch 'A některých cizích stá
tů vynaložily i Argentina sjilliOO
(Ml ("'lna 3j7"iMMH Japan W)
(XNi Knnada iikiiHKI lírazilie
KtH)lxi Austrálie IloliaiuUko
Itálie Venezuela po )iNlmH) a j
Malebná jest zvbiAlě výstavku
čínská která jest stavěna na spíl
sob "zapovězeného města" v IV
kiugii- Stát Illinois zastoupen jest
laké slušnou budovou která stá
la írlM ale illiniiiské prtluk
ly vystaveny jsou i v jiných padá
cli h jako v hospoilAisként důl
ním a j
1NLIÁNI NA "VÁLEČNÉ
STINCE"
Z Itbiff I tah iMnáimnu bylo
tt b foium do loloie f olo v ne
děli Večef J bČIm ll Jiist ph Akili
a dva Indiáni kmene 1'luto byli
pouze za20 centů libra
o 1 —
vorpfc tilu Ury :vin idrm% % poUdiuf —
Objednivky vyp!ňuj'im h $S ldlř tvL ly M
SKIf1NXR'S Mf C CO Omaha i
Novy vynález - léky z
přírodních bylin
tiMuh Jiíeiit — "taiwo v Vita"
onspuvont roxdiliiiiimt tídstf vku krvá
ceni jillc lniAel Mf If Imivlny jfiljla
utuvenl niobii brlxlitovu nnmoc JakoJi
i jiné rimiioci) Mimii pskllk Mu —
volky 6100 AilrtiNujte: tt ilurllk
iilvtr Ht Louin Co Minu 32 2p
zabiti časně ráno v boji mezi dru
žinou spolkového maršála Nebe-
kera a tlupou rudochň vedenou
"starým jvdkcm" otcem Tse-no-Kiila
jo němž po delší dobu pá
sli spolkové úřady Joo (Jordo
va jiný člen družiny maršálovy
byl raněn do ranícím a šest Indiá
nu zatčeno dle zprávy obdržené
v Dolorcs Ostatek tlupy "sta
rého polka" uchýlil so do caňo
nu Cottonwood Tsc-ne-gat za
vraždi n oloupil Mexikána Juana
( hacona v březnu minulého roku
a od té doby pátrali po něm spol
kové úřady Jlrzy potom byl zat
čen indiánskou policií avšak po
dařilo se mu dostali se na svobo-
sebe silnou tlupu Indiánu
1 vrndil a oloupil Mexiluuia Juana
„„„ „„ mniň nu
pozdější zprávy pět Indiánů a je
den běloch bylo zabito a několik
mužii na obou stranách poraněno
MAMON Kmih 13 února '15
Ctěná redakce "Pokroku"! Při
kládám poukázku na $180 jako
předplatné na rok 11)15 a za pré
mii přeji si kalendář "Ameri
kán" U'ád bych napsal delší do
pis jsem nucen vsak psáti levou
rukou a tu mi to jdo velmi poma
lu přece ale uimdm vám sdělit že
mu (H evropská válka velmi za
jímá Zároveň bedlivě sleduji jak
omaslí Cechové měli schůzi a uči
nili provoláni IVlice v anglické
řeči pak sc mně zvláště líbila
začez vám Ccši volám třikrát "Na
zdar!" Milí čtenáři tak si my
šlím že to s tím J I cis rak
dopadne jako s tím cikáněni kte
rý měl být pro vraždu oběšen —
Když totiž kat dal cikánovi opiát
ku na krk a spustil padák tu nej
spíše spuehřelá oprátku jnd tíhou
odsouzence mo přetrhla načež kat
pravil — to se mně ještě nestalo'
fikán pak doložil - - a mně také
iu! A tak snad i rYaiu Jisef aě
mehá vraždit sta tisíce nevinných
lidi ujde asi též zasloužené odmJ
ně - 1'reji všeiu čtoucím po čein
jen louži ahy se jun splnilo V ů
Mě Jiw Hajek
U01NK KÉ OSADY IUU v nziNJ
ROZENY un
iiíiťui nil -Mi" n!i'4iMtlt tu li t
!ii'í'tii t i„tjK k jtíii ff
luivtat Uimlv iuííí vlUmké li
iltilii ítiUlu riji'inii i-mUťi
luk v niUii 4 tt4 kl ťV hOt
U il%k Uikli kuw vWtliÍ
U i I #'lk i U M
Vlivu f T M K ki U t lii-
l" tl t4 hh Mlt lfclNS
j m I4 i'vi i(iuMoit 1
— J#l la iiwiu ýhLm
r~— Ta JJií