Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 24, 1915, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IW1 POKROK ZÁPADU
— A -J VĚNOVANÝ ZÁJMŮM NAŠEHO ČílSKtÍO LIDU V AMERICE'
U£$T ADVMRTWW
MEDIUM IN TUK
ONE AT NOK TMWBŠ T
ČÍSLO 32
ZALOŽEN R 1671-
1K 44
OMAHA NOR DNB 24 ÚNORA 3915
flspňcli Nňmcu vo Východním Prusku
TVRDÍ 2E RUSOVÉ ZTRATILI STO TISÍO MUŽU A VELIKOU
SÍLU VÁLEČNÉHO MATERIÁLU V BITVÁCH V OBLASTI
MAZURSKÝCH JEZER
Rusové doznávají ztrátu jednoho armádního sboru
V Severnim moři potopen byl první americký parník nárurem na
minu
RAKUŠANÉ V KARPATECH ZAJALI PRÝ PRES 40000 RUSŮ
OD KONCE LEDNA
Do BnAtk v Itálii došla ipráva
rdálosti na východním bojišti
zejména ve Východním I 'rusku
zastiňují všecko co si- sběhlo Ve
válčené oblastí v Kvropé během
minulého týdne Jako obyčejně
jsou dvě verse o bitvách jež vedly
k vypuzení liusú z Východního
Pruska Z 1'etrohradu se dozná
vá ztráta jednoho armádního sbo
ru tedy asi čtyřiceti tisíc mužň
kteří byli z éásti pobiti zraněni
neb zajati a tvrdí se dále že ru
ský ústup dél se zcela v pořádku
Ilerlími se oznamuje že Wusové
ztratili 1 )0(iOO mužů na zabitých
Míněných a zajatých a že přišli o
strašnou sibi válečného materiálu
a 1"0 dél Mezi zajatci jest prý
sedm ruských Keiielálil více
děl nebylo ukořistěno vysvětluje
se herlína tím že Kusové oběto
vali velikou sílu lidí jenom aby
děla zachránili a pak pry znaeny
počet těžkých kusů potopili v jeze
leeb a v bažinách v jezerní obla
sti Některá těchto potopených
dél byla prý Němci vytažena Sdé
leiii z herlína že "nové bitvy se
rozvíjejí severozápadně od Ossov
ee a homzy" zdá se nasvědčovat i
?n Iťusové nebyli na hlavu poraže
ni a že se jim podařilo zarazili ně
mecký postup do ruského území
Uuský generální štáb nezdar ve
Východním I 'rusku vysvětluji)
líni že Němciim pomocí jejich hu
té sítě stratiViekých drah bylo u
iiiožněno vrhnouti velikou sílu
vojska tam kde to nejméně bylo
očekáváno Ačkoli Wusové ztratili
jeden armádní sbor hlavnímu tě
lesu armády podařilo se prý vy
klouznouti německé pasti a po
sesíleiií zarazili postup Němců
Také {akušané se chlubí že po
dařilo se jim dosíei úspěchu proti
Kusům V pondělí večer následu
jie úřední zpráva vvdána byla ve
Vídni:
"Podél fronty v IJuském polsku
a v západní Haliči docházelo je
lioni k dělostřeleckým soubojům a
k šarvátkám mezi pěchotou V
Karpatech četné ruské útoky po
kračuji a byly zároveň útoky v
yápadnl Haliči většinou v noci
Všecky tyto pokusy pnmíknouti
našimi liniemi byly odraženy u
Velikými ztrátami pro nepřítele
"Jižně od řeky lnéstru veliké
bitvy se vyvíjejí Silná nepřátel
ská hotovoM byla odražena včera
po dlouhém boji lha tedec -jateň
a čtyři děla a mnoho vúletf
nébo materiálu bylo ukoi utěno -ti
konec ledna jutjah ja v Kar
patských bitvách čty i lašiďsit du
stojiiíkn H(MHuaňkoiistlU(iiMi(l il( v(M(u( „„„„„
' "
'
V Mukovmi irtvdi se ivvtsove
li H tl'V ITMIH
Na fápadliílit boJ H
bojovaný
I o evlv týdm luh A lot v v mU i d
oé íoaeiiěťil iiuětty UcudI)
S bojott jUidm Kakuatit opětní
boiubardovttti Hělehrad %U
i prav Ncie Vpáít Albánek ď
MUk nlil puvitUvéiui U4U
iiauioifckuh 'praii kroutě
puUťitÍ 4ďvbslub H Ušlí HÍMo
rk viní sbuMkim ěbuiy nvjlú
b 1 Ui bomh4nh'V4UÍ h-v
tiMti % anUn IU h spiijeuýiH
hntivfcyiu irnvoMv
j-bHvilu i k ie Imxko IÍoii
ni 'Houj v Kru%kývH Al4h
Nlmet ihihhU j4 nvtíntt ( oaIU ku loUt fcbihájl
HhrtUky a vtAWil WhsloUh(hrMtet KuuW Koutn U%
bH iriitKkVlh liJltisl HVÚMt ' Vb v4 d #bM Tvlut
iHHKífckýii sMuwy lUUe írH [kHiV ukv m ipoU
ťoU%khil Hdííi i4 l HHUt ' #4pdw tcMvru liindni
h) lorittUi btitulký ni l Tvt%U Kbh lobot ůniui
o chlebových bouřích v Cechách
kliiilnl pni nik Dulwii li Kapitán
a mužstvo I v I i zachráněni Nor
ský parník ItchlriKc niniil na
míliu a připlul do Walmeiu znaé
in' poškozený s přední n'ihlí plnou
Muly Jiný norský parník Nord
cap narazil na německou minu v
Severním moři a stroskolal He a
všecko mužstvo zahynulo Norská
vlát la poslala Némeekn silný pro
lest a skandinávské země se roy
bodly vysílali obchodní parníky v
plůvndil loilí váleéliýell
liliže francouzského pobřeží tor
pédován byl francouzský parník
Diuorali a značné poskoený do
vlečen do přístavu v Dieppe '
Irském moří potopen byl učme
( kým podmořským eliinem parník
I o nshire avšak must vo všecko
zachráněno
První americký parník potopen
Americký parník Kvelyu plují
ej s nákladem bavlny do hnnieii
narazil na minu v sobolu blíže o
sirova horkům v Severním moři
náležejícího Německu při ústí ře
ky Kníže li potopil se Ni ní nej
menší pochybnosti o tom že byla
to německá mina na ni parník
narazil avšak Němci tvrdí že ne
může hýli ani řeéi o nějaké zúuiy
slnosti ježto bavlny již parník
ezl jest jim nanejvýše třeba
1'rvní zprávy oznámily že kapi
tán i mužstvo Kvclyny byli zaehrá
něm ale zatím v pondělí sděleno
že do půlnoci ví se pouze o palná
cti mužích potopeného parníku
kteří se zachránili Jsou to kapi
tán a čtrnáct námořníku kteří se
bráni byli ve svém záchranném
ělunu jedním vlečným paniíčkeni
bollandským Jeden ze zadírané
ných plavců zemřel následkem
přcslálýeh útrap kdežto osud tři
nácti in iixii kteří se pustili na um
íe v záchranném ělunu mni nám
Americká vláda nařídila vyslan
cům v Německu i v llollaudsku
zavedeni důkladného vyšetřování
všech okolnost i za nichž parník na
minu narazil a jest možno že na
Německu bude požadována náhra
da Sotva bude však init i polope
ni parníku vážněji! události za
následek Náklad Kvclyny nu I ee
nu $ Ii0uoo a pojištěn byl naši
vládou jež nyní imisi odškodnili
majitele
Némci opét abijeji civilUty
ZeppellIluVu V zdueliohsl' holil
burdovala Calai v pondělí časně
láno dle úředního oznámení vy
dam ho v Londýně téhož dne ve
ir Svrhla několik pum jež n
klltťlllv llěl lllttlt l i-fclllětt tlvdtMlU
Swiii vbi několik puta a ťclc
jidéní mUriiíi t několk obydli m
[„t
NémtHké lubídky lUlti
Idea Nunaitdf orán lotcinna
lutieké strany uveřejňuje plied
pvěií nětioekýeU itávibU lubl
l lánek til jk loVíbdujv') "1'lvd
koncem února ptedtoií ktde tu!
ib néuovky Vrhvblim v 1 1 A -{lit
lUUkě lUi kooktvtld li
V lby 4 u'ťl be Ví vábě o
boku NiHťk Návrhy ll hu
di ibvti oUtoopviit ro
Tleni tiA tjiiubH Ttob
UHawiď vvvluiniuleh hunu I
i i a „„l a l
obnášíJa by a dvě stě podcuát
rtvireénlch mil J'on led Kro
mě toho zavázalo by w Německo
uzavřití novou smlouvu s Itálií
která by zaručovala ochranu Ital
ských zájmů ve Středozemním
moři
"V náhradu za to Itálie má m
okamžitě súčaslniti války (Hrna- jejich požití nedostavila se nezří
dila by Tunis a pomohla by Tur- živnost Koláče a housky smějí
kům vyhnali Angličany z KioT
ta jenž by byl vrácen pod vládu
tureckého nu 1 1 Zmiji Mimo to ital
ské loďstvo podniklo by útok na
námořní síly Iranko brítícké ve
Středozemním moři" V uzávěr
ku článku praví Idea Nazionale
že kníže Ifciclovv zmiňuje se o
Terstu učinil tuto poznámku:
"Jest nemožno dáli Terst Itálii
protože tento přístav jest plícemi
ne pro Kakousko ale pro Néme
eko " této poznámky opět vy
svítá jak slepé hrálo Kakousko
německou hru v útoku na Srbsko
jeslliže německý kancléř může o
levřené prohlásili Terst za hlav
ni německý přístav na jihu Terst
jest liejeriinéjší kořistí 11 a kterou
Itálie hledí žádostivým zrakem a
byl jí nabídnul spojenci hned na
počátku války při skončení ro
mluvy použil kníže Ituelow jak
sděluje Idea Nazionale následují
čího výroku "Muďto bude Itálie
naším přítelem nebo s ní naloží
nic hůře nežli nakládáme s An
Ulíí"
ROZDÍLENÍ DÁRKŮ AMERICKÝCH DÉTÍ VE FRANCII
tri
1'liotu tiy Aiuerloun 1'rnM AH lstlon
Pí poinearé uvá inanelka presnleiila Praneic a Wm ti Sharp
imei ii ký velevyslaiiec rodtlejiei v pařížské radnici du ky zaMlalié
ze Spojených Stálil pro děti frae riniské
Nedontatek potravin v Německu
IMc tvrení dobie známého uit
jitele tosáiny na chemikálie v
Německu j'iiž piil umné dli ná
štěvou v Kodani Němci utají
dosud úplnou dúvciu e svoji vo
ji llskoU sílu ttle otoliei liedosta
lk potravin vyvolává stále c
muožiei mklul "Musinie skon
čili válku do konce jara" pravil
telilo továrník "jestlile stí máme
Vjhiiotiti kataolroťě To jent du
Visi pnihblielli válečuéhii pátllIU
proti Anglii Jsme tlm ve vo
ji likkem Ki ale liemút tne 1
lstoVali d le tu i několik UiěnicU
! ibou potravin Jst ne
moloo iiiuoioviiti 4ÍtioK Mitiiaee
I lehán ěaopty U4ldy se ukUd
lutt lid tvrdíce íe m id tucho
10 bcHi'i bude U k i tlltt H'tl
vuoutttl tVU obyvUltvv bylo
pi pnmicí-no sptikojiti pubi
v uuu tomti 4 lul dAvky ehhb a
drvih4 hIoviiu luhmK U4 by ta
ltiutuil)t Jt Hiohlettuia #d4
ti Nčiuecki u4 dot brauďor
Jm obtlV) ťMtUjh't (uUoisIvi
iont d%ttČH( je U tomu kVil
tiOní Uk nuliHi (w obávali"
tltej Avývf ú 00014
iVkaft Ve Vttkovvotitvi iUdn
kča lioj e iu4lmhd sv
kuti l V IU4vk ni do
ícmIÍ měsíců když in řídí se vlád
ními pravidly pn pečení chleba
Těsto k pečení chleba musí sestá
vali ze (id procení rýže }0 procent
pšeničné mouky a 10 procent
bramborového škrobu Po peče
ní musí zůslatí bochníky uloženy
po dvacet čtyři hodiny aby po
být i pečeny na nedělí a to ze nlej
ně éiNti pšeničné a žitné mouky
Pekari musí dbát bedlivé na to
aby bochníky vážily přesné půl
druhého kilogramu — Vojenský
velitel v hrandenbuiKU zakázal
prodej kořalky vojínům jakékoli
hodností v hostincích Zákaz ten
to byl vydán protože "předešlé
výstrahy neměly žádoucího účin
ku" Útok letců na némecké posice v
Belgii
('lyřicct britských a francouz
ských acroplaníi a hydroplaiiů
podniklo minulou středu útok na
německé posice v Ostende Midd
lekerke (jhistcllcs a Zccbruw v
licími a to ille úřední zprávy s do
brým výsledkem Přední zpráva
téhož dne vydaná sděluje
"Mperaee ve vzduchu proti
diíítriktu hromskému ostendské
mu a zcebruKlískému pokračovaly
dnes odpoledne Itouiby byly vr
haný na těžké batterie umístěné
lín východní i západně straně
Ostende na stanoviště dél v
m j+ zrn
Hz? x
M iddlekei ke na dopravní ny
101 eehlé Z (Klellile do (ihistelles
na nábi ei V Xeebl tliíVfe aby se
v v iii la skiNbt zpiiMobetiá di ívéjši
mi útoky na bárkách ti llhtukcit
lei kIic a na hslich U eebruife
Omu li aiuniixk 1I1 ai-iolanu
pomáhalo namoiidm tiojúm
prudkých ůtisíih na acrodom
lihUtelle 1 íluí zimeelio bylo
německým strojům tikočtd tut
iieh letadel l'li se Že iIomjíc
n bylo dobry ch výsledku lu
nHukce jei byty vydány žádají
lby Útok se oitud ui budy vo
ji noky důležitě a aby s vtiocho
plavci vyhnuli vrháni boob mi
iioidtoěni části měst a"
Kriticky ivji)t4ih ve 1'UiuUuku
V uii tluím uiMiiii ni vydíiučui
iniHob' úli rv1 V Prtiiii e lělujc
( loilMkyio kboťum ptsltibi
ditbvtt dvou pit dui h Kuti áko
pV kterých % pléd lim #tnmiiHl
Ntuiei radou Útoku V ttooto lo
dě dlo k Jedtiouai utkitd pě
thoty st o-b'U Jinde U cvič
bltKVld tUi' OM'4 ll4 b U kct'
114 kiiMi4bi tt ivjU #irávy o
Opvítiu io nudu ni několiku liěiue
rkývH ballení írteoukýut t
Iv Hi(vtUji V4t-obveltA vl
iIuih iHtvaiojt ' v PáíMt i u
kojivou Veifi Meh v tlt-
sasku veliké sousty sněhu brání
rozsáhlejším operacím Pokusy
Němců o zmocnění se offcnxivy
byly zmařeny Jinde výhradnó
děla podílí ne na bojích a vojáci
trpí ničením zakopli Oznamu
ji se že rozsáhlé pohyby vojska
jsou v proudu severně od Aisny
a soudí se že bude učiněn pokus
vyrvali Němcům úzi mí na sever
ním břehu této řeky které bylo
ztraceno když rozvodněná řeka
odnesla mosty Německá děla po
kračují v bombardování Soissons
a použil ím zápalných siřel byla s
lo zničili několik čtverců shoře
ných stavení ve středu města I'
Ka Hassee přinutily těžké hmoždí
ře anglické nepřítele aby nahra
dil lehká polní děla těžšími kusy
Spojenci uhájili dobytého území
Spojencům podařilo nu ve čt vi
lek udrželi všechen terén kterého
získali v posledních dnech a po
stoupili dále v okolí hourcíllc
jak tvrdí úřední francouzské o
známení jež zní "Od moře k Oise
neudalo se během noci nic důleži
tého Vychází nyní na jevo že
úspěšný útok jenž nás učinil pá
ny dvou německých zákopu sever
1111 od Arrasu severozápadně od
líoelineoiiitii způsobil těžké ztrá
ty nepříteli I 'kořistili jsme pu
mový prak a několik set pum V
údolí Aisny a v úseku 11 Keincše
došlo k dělostřeleckým soubojům
pii nichž naše děla udržela pře
vahu V OhampaKiii v okolí Per
I hes všechen terén jehož jame do
byli byl uhájen Mezi zajatci
kterých jsme se zmocnili dne pi
a 17 února jsou důstojníci a mu
ži od šestého a osmého armádního
sboru aktivní armády a od osmé
ho desátého a dvanáctého zálož
ního armádního sboru
"V Ariíonnách uhájili jsme rov
něž postup jehož jsme docílili v
lese a (irurio jižné od Fontaiiies-hux-í
'harmes Postoupili jsme
dále poněkud v okolí Koureillcx
proti pahorku č 'Ji:t Naše úspě
chy mezi AťKoniianii a Maasou
oznámené v komiiniké dne 17 ú
nora učinily nás pány lesíka jižně
od lesa Chcppy Kromě toho zí
skali jsme 00 metrů zákopů se
věrné od Miilaneoiirt 11 a skoro
stejné tolik jižné od lesa Korcs
Všecky tyto úspěchy jsme uhájili
Od Maasy Voesám není ničeho o
znáiuiti" V Iterlíně vydáno ve čtvrtek
následující oznámení :
" ťtoky nepřítele oznámené vče
ra ze západního bojiště pokračo
valy dnes ale se stejným nedo
statkem úspěchu Na silnici z Ar
rasu do lille boje pokračuji o tn a
loti část německého zákopu do ně
hož nepřítel vnikl dne lil února
Počet zajatců jichž jsme se
zmocnili včera severovýchodně od
lielileše iIio-h vzrostl Ztráty
IVaocoiiu byly zvláště těžké Je
jich útoky v t liampaiíiii piestaly
evelllé od Pelthes boje tlVIljí
Vycluslné od perlhes byli IVau
eoilové odraženi I t l pěli těžké
ztráty pouze v několika bodech
podařilo se jim pustoupit i k ně
meckým zákopům"
Noty Německa a Anglie
Německo ve sve nutě ptstava
následující důvody proč má pra
vo l lokadu i proti tlllieliekym lo
ním prováděn Pudně ptavi íe
všem lodím neutrálním dano bylo
varováni na dobo doMntcčuč
dlouhou a ilt'uin lni jmi 111 je i'v
ká kdvá neuposlechnou AlijjUc
vystlala more iiiiiniiiu a uci ly o
brauny ui a Německo bude ledy
niM'Viti miny t& ůěeleiu uUh'1
uytn ptoiěvioU AuUčane imiuí
vaji loutraluicli praptun mni
Htoilul piovuděti na hnil vyielřo
váni diive lu-iU bude poloťni
Kuoiiě ttOninkě bsli hh ttme
riekytu piamimi l tlo lupiá
ItUkývh lenil #biantV a juiý koti
tratmnd Vylyk Sptj Slilům
i se doiiMiiěji loiuvitly ploti to
mu kdy 4 Aniille ptsaU j'jn'h ob
vhisld ktástl V ťesl i }iekÁ4ky
Tvlt briliekě islpivědi na moc
neky prolení ptott iidwid ne U
Kbckývh bsli do amelukiliu oli
iheM byt Vv slřvdu Vettr UVetfj
lubl iHtočasiiA v t oitdýl M Vv
V tibliitiaii UlitlrkA istpověif
jmi ntdi p4li4 ttvlO Pdwtdt lO
Oreyem a ') datována dne 10 ťi
nora lírítický zahraniční ms
kretář praví že sekretář Hryan
"popisuje obchodní situací vy
volanou akcí Velké Uritaníc jako
žalostnou pro obchodní zájmy vo
Spojených Státech" Sir Jvlwfird
pak praví že britická vláda ne
bránila jakýmkoli způsobem oněm
lodím které pluly 70 Spojených
Států do kterékoli neutrální zemí
kromě llolbuidska Dánska Švéd
ska Norska a Halíc Pouze pro
střednici vím těchto zemí praví
rey jest nepřítel s to dováželi
zásoby nul ně k pokračování vc
válci-
Zc všech lodí které vypluly z u
nicrických přístavů do těchto ze
mí od počátku války pouze 8 zo
77) bylo pohnáno před kořistný
sond praví sir (Irey a pouze 4ó
bylo dočasně zadrženo aby éát
nákladu mohla být i zadržena pro
rozhodnutí kořistného soudu Sir
Kdward pak praví že kdyby bavl
na byla vyloučena z výpočtu ú
činek války nejevil by se ve sní
žení amerického exportu alu prá
vě naopak A brílické míšení ho
do obchodu nemá žádného vlivu
na export bavlny protože tato ne
ní válečným koiitrabandem a Ari
ulic nebránila jejímu vývozu žád
ným způsobem Jinými slovy ná
mořní operace Velké hritanie ne
jsou žádným způsobem zodpověd
ný za zmenšení amerického expor
tu Sir Kdward cituje pak para
KXttf rozeslaný americkým de
partmentem obchodu dne 2:1 led
na ve kterém americká veřejnost
se upozorňuje na nesmírný roz
mach amerického zahraničního
obchodu Cena vývozu obnášela
+2Hi(K)0(KMt za měsíc listopad či
li dvakráte tolik jako v srpnu —
Prosinec jevil další vzrůst neboť
vývoz obnášel #2P)0Hy)00 čili o
+ 1:11 HMUHHt více nežli v prosinci
1!M'I kdy nebylo žádné války
Orey pak uvádí že od 1 Hipna
do :{0 listopadu odkoupila Velká
Hritanie a její spojenci za $285
:!12(K)0 zboží od Spojených Států
11 porovnáni k 11180000(1 za stej
né období loňského roku kdy ne
bylo války Na druhé straně Ně
mecko a helmic koupily pouzí za
$1MS1000 11 porovnání s $177
PhiOOO za stejná období Vývoz
do neutrálních zemí ze Spojených
Států fakticky stoupl
Ve věci použití americké vlajky
lodí Kusitania vláda britická upo
zorňuje na to že se dovoluje ci
zím obchodním lodím používali v
době války britské vlajky a že ni
kdy žádný stát nezakázal používá
ní své vlajky v případech kdy
vlajkou tou lze zachránit loď a ži
voty lidí na ní sc nalézajících
Vyvěšeni neutrální vlajky na
britských lodích nemůže nijak
vážně ohrozili neutrální plavbu a
britská vláda mysli že dojde-li k
nějaké takové škodě nelil to vi
nou těch kdo použivaji neutrální
vlajky ale těch kdož ji nešetří
takže v tom případě by měl hýli
přidržen k zodpovědnosti ten kdo
loď s neutrální vlajkou napadne
Zeppelia jaiíen výbuchem
Na iiMiovč panee v sousedství
Haitská zničen byl výbuchem Zep
pelioitv řiditelný balon ale muž
štvu jeho v pis tu třinácti bylo xa
chráněno a bude v HAtisku inter
uováno až do skončeni války Ziw
pi liu kroužit nad oMrovciu V prů
vodu jtšlé jednoho řiditelného
baliMot když v lom náhle se vial
a snesl se dolů ješiě drive neili
došlo k eVplosi
Pioimor KukuU byt prý laUen
Hbi lidu V Ne VI YU'ktt pUn ~
Oliii jme #piávu Pruhy
mee ne Cestou ptMitoiiti ie m lam
ud tu kolika dnu 'ioiýťhA lt byt
I uď di o Kuklila nattS-it a pic
dan lojenskčliut wudu Kdy i prý
pilVtíiiit bvll lojael otuiilyini
idv 4 ii tikéitni miioitlvi jich mu
ly bytí mbjtiuily nohy protnul
prv4 tr KuknU vyiok fa rukou
k vUda vlčbi 1 bdu ioráky to
ily4 l4 jeii4 1 uřmrvkýtdi iwb lřo
I4hbk ulU l iiímVJ byt jfý
ilr KuVuU latěcii r KukuU j
luAutý rhintig diet ivčhu caau
UVě v Anoniť 114 pfttbdth klod
kith i