Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 17, 1915, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    # -
14
I
'I
Od naíich přátel
mifJK Ho Dk„ 7 února
jyj'#( Ctěná r-Ik:í I Jsem již
zde Z Díneolll odstěhován íí byl
jsem áfastllý Že jiMlíl i pospíšd
jcboť HtiíVU ŽtS jw Vyložil můj
nábytek z káry začala tuhá zima
Hulit sype vítr ho smetá na
velké závěje takž- ani dráha pra
vídelně nejezdí tt rolnicí se po mí
nulé tří dni ani v městě neukázalí
a Uk obchodnicí snad budou mu
set brát v karty neb zahálet —
Letošní zima zde je dosti tuhá a
bude potřeb značně píce pro do
bytek Však jedna výhoda pří tom
přec je že totiž sníh ve velkém
nepřišel až nyní na začátku úno
raeo znamená jen krátkou zimu
tak že xifrnMHÍ dobytek hynout vy
idlcnlm když jeho majctník bude
jen trochu dbalém Mnoho sněhu
znamená jara mnoho vláhy a
sdůstatik vláhy nám zde udélá do
Lrou úrodu neb naše půda zde je
velmi bohatá takže to již nyní pro
příátí léto začíná vypadat velmi
slibně Ovšem že zde nouzi pózo
lovat není' spíše si rolníci libují
zvláště když koma má tak velkou
cenu a de se jí v loni urodilo hoj
nost Mnoho dopisovatelů v našich
českých časopisech si libovali jak
prý se měli dobře na rozličných
návštěvách a v rozličných stá
tech všude kam přišli amé body
a Marné veselí což je dobrý důkaz
našeho zde blahobytu A ten bla
hobyt zdejší loto byl obzvlášť
zřejmým mezí rolnictvem nebol
po toru trapném utrácím z velké
ho sucha minulé léto překvapila
rolníky pékná úroda a nyní za ni
opět pékná cena a to vše jim pů
un)A radost kterou iim každý ze
srdce rntiKÍ přátí neb on ten rolník
vSe rnuaí vydobýtí v potu tváří a tc
nroto ieHt mu nkvélá (xlmena k fa
přání Dále ten rolnický blahobyt
íiezůatane vSechen jen na farmé
iitfhr vS'cheri nřebvtek m wlváží
v' kárách do mřt a tak rozáiřujc
m ten blahobyt vfteobeené i po mé-
Htech A vůbec libujeme ni
chni že ms nám v tich Spojených
Státech přece jen dobře vede a tež
tti libujem že jnme zde a nemiiMÍ
me na vojně umírat od ran irap
nelft a rodiny doma o hladu —
Ano je to naftě velké žtlntí že jmne
zde v tomto blaženém kraji ale
kdo pak byl ten dobrodince kte
rý nám to zdejňí připravil a pak
nás d?ného zavedl! Připravili
jame si to vže narnit Nikdy nul
Kdyí přitttéhovalec do Ameriky
přijede učí m hned pořekadlu
"Help your nelf" (pomoz ai nám)
alo to platí pouze u atolu při jí
dle ježto zdejší zvyk není u atolu
hosty pobízeti do jídla a zdejSí
hoaté tél nejaou tolik atydlaví a
by ao dali pobízeti jako příklad
ně v Čechách Pále a ve akuteS
nowti to neplatí nikde na celém
větě a čím ae lid více vzdělává
tím vlce dochází toho uznání že
žádný človřk ba ani národ nemůže
žiti pouze Mám pro nebe nýbrž že
jame viichni veapolek abratřenl a
muMÍme vy[Kmáhat jeden druhé
mu jak osobně tak i národně —
Dejme tomu le by Columbua byl
jednal jen pro sebe nebyl by nám
vynaael Ameriku a byli bychom
nyní viichni v Čechách a na vojně
Aneb kdyby byl ruaký car nevyalal
jeho válečná lodě do naiich pí Uta
t kterými zaatražíl 1-Yancii a An
glii které ie nám atavéli do eesty
v Ěaae naSl de revoluce Mohli
jitmo pak auadno zdejAl válku pro
hrát a kde pak by byla naže dnri
ni kvohiuU a blahobyt které jmží
vimef Mftj tteo kdyí w rwliodl
jetí do Ameriky pravil k rodině
imatka byla ji dv4 léta mrtva)
— Děti iMjod u do Ameriky Já
tam k vůli aobě aiee mciumltu ale
k v tkli vám jedu abyt# al dur o
ktrt lunuuwU tm vojnu Ubohý
otce jak kránně íxřlul ku přa
du Iirb jistě jrho vnuci OJ ni by
byli viichni ti a vojně a w4n4 i my
uu tri jia mi iyu piaru
Druhý étenáři ji lU vrjmtuovl
)hUí tři dobrudutee ktH Wttě k-
mmmM etu uu Ua tUlcue Aiu
nky Uk khk víi' by m jwh
kavah I mó4 vU bUbu iu pi
lt ř mne pluti pra l4 ilťehuy
Cwlijf ldi# v Awre Yiťhut
km Mm UdmíUk4 ktil 4t
pfftl itátui t IMi wpri
lírtvý i řtU h klffi
Htuhtl klumti břft#át Kki
pv lltttori iiitutáá vlb4
U tf trvaly Jen tl dUuaa
UfiU lIvM timU aur M4
UU l fpt T'lřl
n i t í
ve'lf to I v Americe a k romu tv
tebuje pouze příhodného času
Wh lia jeho povaze zde V Americe
nejí! (Morov!í žádné změny Je
ten Hiiiý pradávný nepUH
H vana jehož nepřátelská slova
mí žetc slyst 1 jeho úst I čisti zde
v jeho časopisech zrovna zde v A-
1 1 4 t 4' I-
MU 1'H'C A pOMZe VIMVMIVI nunmnu
v kvropě dovede ukrotit a učinit
I 1 I „I !
neaounym wmt mviunrn't
pí tele zde V Americe Uusko
Frkneíe a Anglie prohlásily do ce-
o světa že bojují v této válce
pr samosprávu všech rozličných
náhd"'í v Kvropě a odzbroje-
těch samých a ustavení mezmé-
ro-lního aoudu Pr' í!' vzdřlaný
v
Kbžto na druhé mtraně Né-
mi
eko bojuj! pro pokoření celé K-
vrpy
Némecko Ho do boje
Deiitxehland neber allea"
li
41 em
(Némec nade vSeehny) a to healo
do[xmud nezménilo a nezmřní do-
kuli prý nevykrvácí do poalednílio
Nflmee tak m poaledně kaiaer vy-
tibJvil Dejme tomu že by N'éme-
ck
i vyhrálo v Kvropř jak dlouho
to vzalo že by Nřmci poroue
by
li
iiám zde Jmou doatl hrubí k
nám nyní a prohrávají a což když
by
rnéli vyhráli — pak běda nám
i
zUe Milý řtenáři — hlovane a-
m
rický — imzaatav ae a přemý-
j o té naáí otéinř a mái-li avfij
ro
um jen Mnřkud otevřený mu
iřijíti k tomu doznání že ti
VÍH
nakj bratři tam za mořem bojují o
možení alovanakého nepřítele
rý zrovna atojí [rotí nám zde
Americe jako v Jvvrope pouze
a t ím rozdílem že zde jeíté neatří-
li
za
ní
ce
raehem a olovem Naái bratn
mořem obétovali majotky a ny
akládají avé životy za avobodu
ého Slovanatva A nyní co jame
m
řňat toho Slovanatva ochotni
lát pro tu zabezpečenou avobodu
SI Uaiintva pro celé vřky Mflj o-
titb naái zámořští hrdinové nejsou
ani žebráci ani to není almužna
kt
pouze malý tni náa žold který oni
rnJiohonáMobkrát ni zasloužili my
vSi-jjim iiemftžeme ani penézi Hplatit
xrtize za to co oni jen pro ns
vykonají za dobro zkrocením toho
rit
břítele My naal hojnou pod-
Jrou pouze můžem dokázat náa
V(
ék za alužby pro náa vykonané
že
jame praví Slované a že máme
ar
lee na pravém mlate Já aam
in homeBteadář a proto že jaem
na homeatead by mělo doká
zat že nejsem boháč patřím ke
m podpůrným spolkům podpo
rují koately a mimo to vždy áté-
líe přispívám soukromými milo
dary Na tento národní oltář do
eh skládám $1000 což jest asi
je Ino procento mého majetku —
iat to velmi malá částka kterou
í chci vykoupit blaho pro sebe a
Nvé potomky zde v Americe Můj
otU mi vyplatil cestu do Ameri-
ký a tak mně a mé děti zbavil e
vrjopské vojanéiny Já ale pouze
zasílám dewt dolarň bratřím za
moře co malou podporu by oni by-
zmužilí a jKitřeli toho nepilte
který má své agenty i zle v
nerice a nebude-lj v Kvropě po-
kóřen pak jistě dříve nebo pozdě
Í zde překvapí ave sousedy a
lilrbarsky se na ně vrhne jako
to udělal v llelgii rak teua uam
ai ebo naáitn synům l'řed něja
kvm časem slySel jsem vyškolené
to českého řečníka dokazovali Že
iád české koruny zavinili kněli
et není ani K vire píHjouue myi
UM byli diív v Itálii nelU v
chách Itali dosud má svou
X a i _ i W :
kérunu t tete ale Krajane nasi
tistorii bedliví a ta vám dukále
Si kaŽd národ i úpaltk zaviní
tipl) rsasi praoieove pnspivan j
t z: (
acetníku tam kde mřu dat ví
1 iK
ce a Ukovouio neuowiaieenod iu
mJ(m'( btali m slabochy zrovna v tu
vili kdy na ně nepřítel dor
I proto padli a nyní ten jejich
L tmol tak draho vykupvaU
řACcaAiu
: j — -ir™— —
I % -r V " "
€-- V
' u' i-
M _ —uf: -Mf — ---- ':
iii '
1 Wm krajané dejte každý ale
th jedno procento z vaAeho ma
jáku jako já a pakli dáte více já
též přidám jen ml to oznamte —
tvtt máme liejlepíí pf-flríítoat za
bezpeéítí blaho pro unkt syny zde
v Americe potřením našeho nepři
telí? v Kvropě Naíe sběrací sbo
ry zde dovedou odevzdat! každý
cent na pravé místo a nás kvito
vali veřejné A "a nás zde zále
ží zachová ti mladou Keneracj v
Čechách od smrtí hladem v pádu
že by bojující bratří podlehlí smr
tí za svobodu Kdo mál srdee sá
hni do kajmy a kdo nemá oznam
to veřejně bychom věděli kdft jsi
Na zdar! Na zdarl Na zdar!
Frant Matoušek
KOVYUV Mínri H února 1ÍI13
í't adm "Pokroku"! Shledávám
podle značky při mé adresse že mi
předplatné na tento nuSÍ rodině o
blíbený časopis dochází Spěchám
tudíž abych si zase na jeden rok
tento dobrý časopis zajistil Při
ložený naleznete obno a za prémií
laskavě pošlete mí semena V
"Ženské Hlídce" ondyno jsem če
tl jak jedna z pilných dopisova
telek píse že by ráda svým přáte
lům do staré vlasti poslala nijaké
peníze aby v nedostatcích mohli
si přileěiti JieVÍ ale jak tam pe
níze zaslat by byla jistou že sku
tečně její přátelé příspěvek od ni
obdrží lladím vSem kdož bydlí v
Chicagu aby obrátili na ban
kéře Skalu který i mojí zásilku
správně sprostředkoval (Ostatně
i věichní poětmistři kaidému sdě
lí možno-li bezpečně nyní peníze
odtud prostřednictvím posty Sp
Států kamkoli do Kvropy zasílat)
S pozdravem na vňecky znamenám
Nf Jan Hrdlička
— (ítčný příteli! Velice byste
w zavděčil krajanům nejen ve va
Sem okolí usídleným ale vSude jin
de kdybyste častěji vefikeré z če
ské tamní vaií osady různé zprá
vy k otiátění "Pokroku" zasílal
Zkuste to a shledáte že Vám vši
chni budou povděčni
('LAFMN Kana M února 1015
Ctěná redakce! Nejdříve Vy í
laskaví čtenáři "Pokroku" při
jmete můj srdečný pozdrav v toru
to nastávajícím roce Zaaílám Vám
předplatné na milý mi "Pokrok"
a za doplatek poálete mi rychlesi-
cí sídlo Abych psal něco o voj
ně to považuji za zbytečné neboř
beztak máte vždy dosti těchto du-
ležitých zpráv v "Pokroku" kte-
ý e nám velice zamlouvá ježto
vůbec přináší hojnost zpráv ze
všech koněin avěta — Jedině bych
si přál aby té hrůzostrašné válce
tomu hromadnému vražděni ne
vinného lidu byla učiněna přítrž
Kdyby Důh dal aby spojenci nad
těmi volatými Němčoury jichž na-
dutý krvežíznivý kajzr má 6 zají
sté sobě podobných potomků kte
ré by rád zahnízdil po cele zemí
zvítězili Jen ale nechť si Amen
ka dá před ním dobrý pozor ne
boť ten je vžeho původce a rád by
svými intrikami i Spoj Státy do
války zavlekl Zatím s učtou
J K
DAYTON Ohio Ctěná re
dakce! Zasílám vám předplatné
na "Pokrok" a jako prémii posle
t mi kalendář "Amerikán" -Pro
mého přítele pak poSlete Te
čírkův' kalendář liyl bych vám
velice rád jil dříve předplatné za
slal víak nebylo mi toho nijak
možno ježto jsem měl velice malé
příjmy — Počasí v přítomné do
bě máme zde velice měnivé Tý
tlen panovala zde krutá lima i
sněhu napadlo asi na dvě stopy
Nyní tase do toho prst tak že viu
de jest plno vody Děhein této zi
my jsou zde poměry velice Spatné
V Daytonu jfst mnoha lidi bez
práce a ovšem i be penř jeito 1
v těch nejvřtifeh továrnách vel
mí málu se pracuje Tak na při
Kiatl 4irrilOl rr[iirr
ten ne jvétll ld távod kde V mi
milém roce lreovalu al ? tUk
M — — ' "" 11 1
řAMAtn-0 řAcincid victxft
lélníků nyní zaměstnává pouze a
sí WH) mužů a ti jeíti pracují pou
ze 'A dní v týdnu Továrna tato
měla velké objednávky na vé vý
robky celé Kvropy víak násled
kem té kruté války obchod nyní u
stal takže zdejSí lid přítomné mu
sf trpět a to jenom k vůlí téru dvě
má panovníkům kteří válku vyvo
lali Proto dyehtívostf každý
zde toužebné očekává kdy opět
poměry se zlepší a časy stanou se
snesitelnějšími Nevím vsak kdy
w toho dočkáme Já též pracují
toliko polovinu času a téměř vsí
fbíií zdejší krejčí jsou na zahálce
ježto lidé nemají peněz na nové
áaty a tak musí chodit v těch sta
rýcb dokud opět to nějak k le
pšímu neobrátí Tak se zdá že ta
Amerika jíž nikdy nebude jako
druhdy — před 30 lety neb 30 le
ty — bývala Nyní jest víud hod
ně lidí však práce čím dál tím mé
ně Přes to víak když člověk za
se čte ony zprávy a dopisy ze sta
ré vlasti tu zujíaté můžeme všichni
být i spokojeni že jsme zde za mo
řem prosti toho nesnesitelného ty
ranstvl které musí náš národ ne
vinně vytrpět a své životy pro nic
a za nic položit — Se srdečným
pozdravem na celý peraonál "Po
kroku" jakož í veškeré čtenáře
znamenám s v úctě
Wm Kratochvil
AVON So Dak — Ctěná re-
tiakce milí čtenáři a spanilomysl-
né čtenářky! Musím se zase pinií-
vat do milého nám "Pokroku"
hčkoliv nebyl bych ještě psal kdy-
iy se mí byla k tomu ncnaskytla
tak výhodná příležitost Ondyno
mne totiž potká Jan Kocmich a
raví: "Já řku tu máš $200 a
lošli to za mne na administraci a
I f t 1 A_ ř řA-
sice SflW jaao pieiiiiiaine wi: nu
kalendář Amerikán jako prémii a
za 20c nechť mí pošlou utlas" —
John jo totiž milovník pěkné u do-
iré četby a přeje ai tudíž i na dá
e "Pokrok" odebírat Přítomnou
lobu máme zde počasí velmi ne
příznivé a sníh ač je rio již na sto-
iu přece stále ještě lada jui
čemž jakse patří to šturmuje My
slím tudíž že pan Hájek bude ny
ní jak náleží srMikojen neboť on
ai toho snad nejvíce ze všech přál
aby jen hodně sněhu napadlo —
Však co jest to za práci neboť člo-
věk aby jenom chodil stále a lopa
tou a prohazoval Vždyť aotva že
jest na jednom konci hotov znovu
aby na druhém opět a prohazovft
nlm započal Myslím však že je
ště nikdy nebylo tak zle aby ne-
bylo zase lépe Pp V M Obr J
Schwartz a Aloia Bouáka byli ná-
vštěvou u Josefa Obra kde dali se
lo rokování o koních a nepřestali
aŽ si Jan Sehwartz a Joe Obrem na
to klepli Vác Koupal a manžel
kou meškali návštěvou u přátel v
Táboře kde pěkně e jobavili
ježto mají tam hojně známých —
Ostatně v Táboře je vždycky do-
bře S úctou V J O
WA1JOO Neb 1 února 1915 —
Ctěná redakce "Pokroku"! Ny-
nl se nám ta zima značně přio-
střila mrzne sněží se bývá mlha-
vo a tél prší V neděli s nám
tlalo zde do deště lak že nežli jsme
potřebné věci uvedli venku do po
řádku hezky nám oděv promokl a
u teplých kamen stal se potom jmk
byt vítaným Konečně také jsem
si vzpomněl abych přáni vašemu
vyhověl a do milého "pokroku"
též nějakým dopisem přispěl tak
abyste věděli Že starý pionýr ve
Wahott ještě lije — První polov i
ee ledna byla dosti pohodlná
kdo si chtěl zaopatřit led na léto
tu ovšem a děláním jeho iKsp!ehal
aby táni se nedostavilo přece ale
led byl dobrých 10 palců silný —
Viak ku konci ledna a počátkem
února nás to jaksi poněkud pře
kvapilo Však eo jest to všecko o
í roti tomu kdy! moj myšlenky
yalétnou ipét do iiiiitulimtí před
ČI v řičet i Irlv Jaké to tehdy bý-
valu v těch našich pučátcleb a t
(ostatku jak nás překvapila zi
ma dostavily se urin mrazy a
velké spousty aněhij napadlo tak
že člověk ba ani dobytek nemohl
nikam vyjít ani se nechat nikam
Jo vézt Tehdy paliva nebylo a
poněkud důkladnější obydlí také
málo kdo měl však pro dobytek
Jostatečné stáje tím méně A co
tu a lam ičjaké ty boudy byly ty
byly velmi chatrné a k tomu aně
hem celé zaváté ježto den ze dne
řádily vánice třebas ani oblak
sníh nepadal Mívali jsme místy
okolo farem H už 10 utop hluboké
závěje V takových případech
pak ovšem jiného nezbývalo než
uchopili st' lopaty a odhazovat
snili ehtéli-li jsme totiž dobytek
náš i sebe na živu uchránit Však
jiné pomoci nebylo neboť byla o-
bava že by se vše na dobytek
svalilo takže co by nezmrzlo tro
sky by byly dorazily Tenkrát
obzvláště muselo nám záležet na
potahu nejvíce třeba že pozůstá
val — jak se v Americe v čase
tom říkalo — z medaků (volu
lo vepřovém dobytku nebylo též
ani památky neboť ten byl úplné
zavátý Nejdříve tehdy se pro
házel tunel a kousek místa pro
krmení K našemu zármutku
však úsilovné prohazováni sněhu
nám velmi málo pomáhalo neboť
co jsme jeden den proházeli dru
hý den bylo opět všecko mnohdy
ještě více než dříve — zaváte A
tak se to vždy opakovalo po ně
kolik dní třeba že nový sníh ne
padal ježto jakmile nastal tlen
tu při sebe menším větru znovu
závěje st! tvořily a to proto že vě
tru ničeho v cestě nestálo ani
stromů tehdy nebylo tak že by
ly to ty naše chudé farmy které
větru v řádění překážely a lim
ovsem sníh kolem nich nejvíei- st-
hromadil a vše do roviny zaval ze
bychom to byli ani s úhelnicí tuk
nedokázali N'cjéie jmne lt) !
hdy MjHizorovali když se k náni
doslala sousedova kráva která
nepozorovaně vlezla po závěji
tvrdé — sněhem tilnte — pnmo
na náš kravský muk Dítky te
hdy vyšly náhodou ven vňiik
zápětí vběhly do stavení a ct
vyděšené jedno přes druhé křičí
že prý do kravské boudy propá
lila se cizá kráva jejíž nohy prý
do boudy vísejí My jsme právě
dojídali Nporv náš oběd a ušly
ševše tuto zvěst' spěchali jsme
manželkou k boudě kde jsm
shledalii že skutečně jest tomu
tak a tu chtěj nechtěj museli jsuit
mí tomu divadlu dát do smíchu
neboť kráva skutečně visela me
zi nebem a zemí Také jsme si
nemálo jejímu tělu divili neboť
pochybuji že mělu '( liber masa
na sobě Na to jsme se tedy dali
do práce a to n velikou opatrno
stí abychom si předně příliš tu
boudu neiHiškodili a za druhé
chtěli jame krávu při zdraví za
chovat tak aby se opět mohla do
svého domova navrátit Však n
měli jsme pouze boudu do roviny
zavátou nýbrž i stromky v zahra
dě byly až do vrchu zaváté Ten
krátě stromky byly příliš drahé a
proto jsem jim pomáhal aby jim
sníh koruny nerozlámal Však
tom so ume nedařilo neboť po
každém odházení sněhu vítr opít
ještě vyšší závějo nad nimi nafou
kal a tak jsem byl nucen zah ra
bi iwjncehat jejímu osudu Na
Ivoře pak to bylo to samé a a
bych mohl mm dtstat k vepřům
tak jsem val milé medáky a po
moct nich cestu jsem si prošlapu
val tak le potom a vozem neb aa
iiěmi přece jtem e k ohradě do
stal Jeden i volů byl zvláště
velký a těžký a kdyl jsem jej po
Kději jednomu Angličanovi pro
dal válil jak mi bylo uděleno
tunu — celých 20U) 1b Víak o
nu prie! musel jsem voli každé
ho dne opakovat Druhá da
leku horši otáika byla čím bude
tnu tuttit lirhoř Itěkim jet ttoi
mým potahem nebylo ani porny
tleni Tehdy a radosti byl bych
koupil uhlí a kdyi nebylo imjtio
nikterak j přivé! muU jnu
topil a vbrasttm a kurouviuou coi
utš m tyl 4 věční bbU Člověk
ik in use I doufat a tuut'l mil
vaku trjělmit aby v doml mlr
Hkoj lacbuval t% bídu ěluvlk
stydět m lraia) a ttt jm %pi
tnittalí na píbtbtvl
'ítuvit-X
4hň m a ItAH li polrboi" Vidyí
i alattiwuti král Miwoý a bhtý
uwhal tiáw Haučří t "Me
jíst Utsliko tt blíiii lbpidit
vuu nelU vlký pkUd lpuk
Ím l4l jitit krmi i# trii
kd# jo láska iivlll tuéiiíkt vida
kd j iieoávUtl V4i in toto
pUt MvKtkil m itynjit (hmhI
f nbwf m itjid vUj v Kvr
é jest Ž neuvěřitelné Co tu
ud mladých lidi zmrzačeno!
Zdali pak se o íié postará Friinz
tmef rakouský f( tak aby mohli'
býti živif Vž'lyť ní dává titul
( # i a ti t - i Ji
est z miiosn nozi cisar raKousay
jest tinlíž opět povínnen z mí-
ostí boží se starat o národ a svá
ídí které dovolil zmrzačit aby na
něho než umrou ncžchralí — Četl
i t t i J I i i É
jsem drive v novmaeii jk osar
Franz Josef se postaral o pensí
ro sirotky po zavražděném n&
sledníku trůnu Vrd ďKste jimi
(ovolil mnoho tísíe z náríKÍnl po-
kladny aby nouzí f netrpěli a až
lyrostou aby mohli na účet náro
da hodně rozhazovat a vysokomy
slný život věstí Mnoho li však
icnse udělí sirotkům po vinou je
io padlých vojínech f Anebo jak
se odmění těm mladým mrzákŮmf
Mlynářovu slepici krmit za to má
malou odplatu! Jen za takovou
odporu béře člověk odplatu již
nám zůstavil pán Ježíš řka: "Co
jste učinili dobrého bratry mých
nejchudsíeh mně jste učinili"
Ale tam chudoba musí do zadu
dost chatrný dřepák jakmile na
razí brýle na nos má již chudého
za nic a chce jíž aby so mu ten
chudý ji z daleka klaněl A jak
němu hrdě mluví mohu o tom
též sám něco napsat Před od
jezdem do Ameriky šel jsem ní na
okresní úřad pro pas V úřadov
ně byl pouze písař který ai mne
ani nevšímal a tenrvé až s mu
— _
uráčilo na mne promluvil a při
vítal mé těmito slovy: "Proč po
jedete do Ameriky což zde ne-
mate žrát?!" Ovšem aby ji
ným tonem ke mně byl promili-
il to považoval pro mn za při
išiioii čest proto to musel vzít
iiky z vysoká Inu kdo cti ne
má jinému jí nedá — Právě o
nynější válci- má každý jiný ná-
iled a jak čtu v novinách jedni
íc clili modlit za mír a druzí žo
jsou ochotni jim prodávat váleě
ny kontrabaiit j když se na to dí-
nim ze vnitř zdá se mi že si ty
náhledy odporuji pohlédnu-li ale
dovnitř tuk se mi jeví zcela jiný
spňsob podám příklad každý
přece ví že útočník je vždy dů-
kladné připraven k útoku e zbra
ní af potom jest jednotlivce neb
jich jest více pohromadě Kdyby
jednotlivec přepadl svého bližní-
ho málo ozbrojeného který by
lirami útočníku se svojí slabou
zbraní a já bych se k tomu při
hodil napadený by mno požádal
bych mu půjčil hůl již bych v ru
ce držel Já však byek odpově
děl — nikoli vy bysto so déle rva-
li já zůstanu neutrálním iicjk
mohu ani tobě ani útočníku Nu
že jakou spravedlnost jsem vy
konal mezi těmito kteří m bilitl
Velice hříšnou neboť avojí neutra
litou jsem na pomoc přispěl ú-
točníku aby liapudcného tím spí
Se a snadněji dorazil ježto najHi
dený neměl so Čírn bránit Kdežto
já nejen že jsem mu měl požado-
vanou hůl k jeho obraně půjčit
nýbrž měl jsem mu ještě pomoci
by mohl vý hojného neurvalého ú-
toČnlka zdolat — Když císař Ví-
lém 11 jenž svým podpisem mezi
národní smlouvu potvrdil napadl
pokojnou Jlelgii neutrální její
národ máme my nyní Helgii neb
těm druhým mocnoatem které na
nie s nepřipravovaly Hot že jim
válečný koiitrnbaut neprodáme
že jsme neutrální jen ať jo Vi
lém který po 40 let důkladná tm
vše sn připravoval dorazí bud
tomu spiše konce! I! — Nyní jU
vňj dopis končím rtebof doufám
Že jteiu tubo jii dosti 114 Vttši ik-
dost napsal — Celý iwrsmiál Po
kroku jskoj i všecky Čtenáře v
úctě zdraví Josef pokorný
Dostaňte 7% neb vleo
na své úspory
ra Úplné pudnl
fitll nt
I € Ritknulf tul itihMi
fl
omaká hm
řM I A Nniu4 í ffm rM W
%ÍM MAt mm Mk4 14
H 4 Aa Vfttt t tw%i 4i