Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 17, 1915, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
VĚNOVANÝ ZÁJMŮM NAŠEHO ČR3KÉHO LIDU V AMERICK'
SMíifl
MEJLk % CBBKÝ
TÝDk % NA
HRST AD VtR TttINto
MEDIUM IN TrX
O HIC A T NOR Til WEB T
1
ZALOŽEN R
-ROČNÍK 44
OMAHA NEBR DNE 17 ÚNORA 1915
ČÍBLO 31
Rusové vytlačeni
Marsal HIndeburg podruhé
oblasti Mazurských Jezer
ROVNEZ Z BUKOVINY USTOUPILI RUBOVÍ PRED NEPRA
TEL8K0U PŘESILOU ALE NA OSTATNÍCH BODECH BL
TEVNÍ FRONTY BUĎ UDRŽELI SI POSICE NEB ZÍSKALI
PŮDU '
Néraci vyklidili Lodž druhé nejvétíí mésto v Ruském Polsku —
Strašlivé boje na západním bojtáti neměly žádného znatelného
vlivu na celkovou situaci — Z Rakousko zvláítě z Cech a
Moravy opétné docházejí zprávy o bouřích a výtržnostech—
Německo upustí od blokády Velké Britanie podmořskými a
torpédovými čluny když Anglie dovolí dovoz potravin pro ci
vilní obyvatelstvo ve Vilémové ríéi — Z Niie oznámeno že
Albánci vtrhli do Srbska
Ncjdůležitéjší události na boji-
ŠIÍ1I1 evromkýeb In' li i íii minulého
týdne byla jsirážka Kusů ve Vý
ehodním Přímku odkud byli Úpl
ně atlllóclli lili SVlí ÚZfIllí Z Pe
trohradu se ovšem vysvětluje že
luská armáda j kh zaujala k i I -
nější dcfcnsivní linii na místech
kde Němci nebudou míli k ruce
hustou KÍť svých NtralrKiekých že
leznic jimiž vrhnoutí moli ou silné
shory lam kde nejméně byli očc
káváni ale přes lo nedá st: zaplili
pronikavý úspěch néuieeký Není
ovšem takovým za jaký v Perlině!
jest vyhlašován 11 nu další vedení
války nebude míli rozhodujícího
Iivti Jistým pouze zdá ho býti
že Kusové budou volili jinou ce
Mt 11 na Perlín nežli preH bažinatou
krajinu Mazurských jezer kdo již
uliK'li druhou porážku
Maršál I lindeiihiir jenž po řa
du let tvrdil že Rimové n Néuiei
srazí se v oblasti Mazurskýeli je
zer proti jichž vysušení rázné se
postavil když se o to jednalo ve
sněmu využil proti Uusům strate
KÍe Napoleonovy udeří v na mísit"
a v době kdy to nejméně bylo o
čekáváno Zatím co na oko při
pravoval novou offensivu proti
Varšavě odvolal z polska několik
armádních sborů n vrhl je do Pru
ska V Karpatech a 11a řece Visle
sváděny m cely týden hrozné bo
je v nichž Kusové udrželi ní své
posice ale za to donuceni byli vy
klidili větší část liukoviuy kde
rakousko uherská armáda byla Ne
bílena armádou německou
Na jižním bojišti nedošlo k žád
M v 111 větším bitvám avšak vý
namná jest zpráva zaslaná v ne
děli z Nise že silný oddíl Albán
ců vtrhl od jihu do Srbska a sice
do kraje Prireiidského To jest
výsledek rakouských intrik a ne
pochybné i z Pařihradit iiiosleiuští
Albánci jicjdivoccjší k 11111 nu
llalkáné byli štváni proti Srbům
a vyzýváni aby se pmlíb-lí na
"svaté válce" kterou turecký sul
tán jako hlava islámu vyhlásil
Z bojiště rusko tureckého neo
znánicno h celý minulý týden nic
důležitějšího což jest Itcjlepším
důkazem že ráky utrpěné Tur
ky v Zakrtvkui u v Vrít byly
skutečně dicujítl V oldasti
Suryskébo pi iiplavii a v MeMipota
iníi došlo k několika bitvám imi
Turky a britskými mhlily ani JI by
některá slmiui docihlu pooiohod
nějšilot úspěchu
Na Kámdiiiiii bojišti ve Kbui
dersku a v severní Piuncu byly
víulény prudší bitiy učili v ý
duu předcInUejbim so tiÍUvůt
štěstiiu vábénýlu UU Němci
někde #Ukali pudu Jinde Ji ftra
lib a lotél se líci o spojencích
Nejvťtši 'ohh"I S diplomati
ckvcb krub b liudd nul a vU
dy Hpjutvb SUtá v ktvie
pnitťstujo pruli eluuJcid ubvhod
idcb bsli n utiálnUli itlt tkli) i
tUkU iMtokých iinuekviui
podiut-fAy lot a Po dn 101 tu
) pfoUst í-Uny do lidMM
proti iuuiMMd mrťtckA ljky
114 nbcbtstnbb llnli ii(Uvkfk
l d 'ud lo-dmU ísljsnětf á IWr
llM4 tt mhI m lSsbd prw
trtt ohludy l ""i !tklokti4V
kt SUmviuI 11 tubo Spjt
iivcb 8i4U !sli4 do lUrliioi
dU li1HukiH juuulmo tut
psiot k áinlvm Ute-kko l tis
i # ii tiUvn vtkjí jk prj'
drmM HolA UnA di lmt
z Východ Pruska
zvítézll nad carskými sbory v
dýna a jak vyzývavou ona zasla
ná německé vládě Že prý si Spo
jené Státy dovolují mluvili s né
iiieckou říší jako n Mexikem
V pondělí velevyslancc Hciiih
toríf navštívil sekretáře státu
Itryana a oznámil že jest splno
mociiěii prohlásili že Německou
pustí od svého plánu na obklope
ni Velké Hrifanie svými podmoř
skými a loi pédovými čluny a mi
nami zdali Anglie dovolí dovážení
potravin pro civilní obyvatelstvo
v německé říši Hernstorlť pra
vil že jediné následkem stanovi
ska zaujatého Anglií rohmllo ni
Německo prohlásili vody kolem
Velké pritaiiie za válečné pásmo
Vláda německá byla by prý li
chot nu svěřili rozdílení potruvin
americkým konsulum k vuli zji
štění že skutečně dostaly se jenom
mezi civilní oby vatclst vo a nikoli
armádám v poli Nota lícrnstorťť
ova byla ihned kabelorafovánu
do liOiidýna a odpověď se očekává
Parník Williclmina který vezl
náklad potravin do Hremen u-
chýlil se následkem strašné bouře
lo přístavu ve Palmou! hu v An
glii kde vzat byl pod door brit
skými úřady a o osudu jeho ná
kladu rozhodne kořistný soud V
pádu zabavení téhiž Anglie o-
ihotua jest zaplatili za iotravinv
lakovou cenu jako by přinesly na
evropské pevnině a lod" vrátili
majitelům
Parník paeia koupený od llam
bursko-Auierické společnosti ume
lickým Něiiiecm lireituiiifeni jesl
již s nákladem bavlny na vysokém
mou
Velkou pozornost v neutrálních
zemích vyvolalo též prohlášení
britského ministra financi bloyd
ďeore-a v anglickém parlamente
že až dosud sMijenci mají pouze
třetinu své válečné hotovosti v po
li a že k vydržování těchto armád
a lodstev a ku připraveni zbývají
eieh dvou třetin k válečné poho
levosti bude si vyžadovat i U
IHKIimhiIMKI během tohoto loku
iiauiuá byla také jeho poznám
ka o "půjčkách zcniim cl uichí
se (H-ekává Že Vlhnou svuj los se
spojenci" Wilistou ťliurchill
první bud udmirulity čili uiinisti
náinoí nicl v a poprvé se zutími e
halách ve válečném loďstvu od
'uhájeni války jci byly kolem
IM duslojniku a mužů Pravti
c nánletlkt in "pirátství a vnU
ťy " páchaných Německem Vel
kú Itritaille pope e sve historii
bude donucena plně s iMilkoviiu
vé itánioříd sily o čiioi v králce
biidt vydáno (Miiáiiicui i hunlnll
i lloytl tb-oriie inoli i hváliti
rittlicll jel piuoseldoi l)tllill
lth 'll lanudit ád Nemetl
1'odoluič chváleno Kusktt kde piv
udatnost lobl %touph o plných tti
(loveni st té dby co mkAáu byl
piislťj odkv _____
ZouUUlvt uhviikyth Ivu
14 k se sd'!ll)e do fk lit V n4
piiíku v T íoKku mi K-tkmuku
[ lulkiH vlKS V t hláeh Vibkt'
ittíe tiolduoH Aldtu dvUHuhimiy
ti t it tw'tdku P?' d tvn j i
Mlv itctUvioi povoJiity k phíkúiu
řeity jk pvl bráni vmi
ItttiiutM $ 11 lh 4 HtlttUNtl Jťl jii tlA
dy ipMuii diHuy
N#iuti tiultoU )ta ttr
Pfl tHij id Itlxkt he í%Sttm pt
llci' 1 1 1 1 h jMtélo m kltAtty M't
áUi tlí m4ft!t kí UelDlI iábbl
jit í prkUiidi
"Sociálně demokratická strana
achovává svou oiposící zakláda
jící se na prucípu proti dřívější
politice vlády kterážto politika
zůstala ve všech podstatných v5
cech nezměněnou Stranu zdržuje
se vSak v této kritické dobé od
zavádění diskusní polemické pova
hy do projednávání rozpočtu v
prvním étcní"
Poslanec llirsch dodal že jeho
strana upozorní později na stíž
nost týkající se zaopatřování vo
jáku a jejich rodin jakož i omeze
ní svobodného projádření my
šlénky a zásob potravin pro mi-
rod Nemůže nechuti minouli tu
to příležitost dodal iiíiiž by proje
vil požadavek své strany aby
vláda následkem situaeo přivodě
né válkou poskytla jisté úlevy po
žadované lidem V těchto poža
davcích jest mimo jiné aby policie
přestala bojovali všeobecné proti
lělniekému hnuti a zvláště proti
sociálním demokratům a jiným so
ciálním orininisacím llirsch pra
vil že jeho strana jest proti poli
tickému útisku a tvrdil že základ
všech politických reforem musí
býti platný slcjně pro všecky
menšiny jako pro Poláky a Dány
Jeho strana doufala pokračoval
llirsch že vláda splní v zasedání
ze dne 20 října PI14 svoji povin
nost ndělíc všeobecné rovné taj -
HYPOSCOPE
mA 1 M ran
'lutii bv tnuTlriiii 'riHia A"i lullou
Jednoduché zaíízení jehož pooioii vojáci mohou iděti en se
tléje pře-d nimi tmu by se vystavil oeliepeťí
né idasivaei právo Zmínil se o
přáni sociálních tleinokratu prou
navřeni čestného míru což jet
těko tleťilloVHti u sktoiell
"Víme íe této války in pral s
lid V iádlté i válčících Zelní e
vštttb- touží lid po jejím skončeni
KojÍHte se duvťfott že tolo volátii
po tuliu st tne se ettKtějstm v
všech válčieiill sláleeb že Jedlii
st slitého e vliVIlVt It kltlleh (t ie
ptl vlivem tohoto toáiu mini
V Liité Htel tlěhtlvktttl tl idoi
vševli íeilti lujíitěliy ittir tbtstsxi
se rychle Ve prospěch Itětneekeho
IiiuhU m vieloi bďlv" Ib ir v ttn
llcy debittud limiwn at i ni mU
lee iMÍpvědtd llttvhvi jmetuot
1 tčináckývK štiftu Tvnltt ie t 1
toittoý ttk4Mtllk Itenl pitUoďtlV plvi
HjetVi4id upeťoibtieb slitoilí
n b pl áni rbet přil ité ťt kati
tlil W vhilt dvlttý b t bode HMtil4h
I bttly Stltmee plVtl j hI lku
v l e vy ittdtl) ) dtos ttewit pru
ktbt ttttrtsU p4ví jk vojnn
4 ljiU ukUJi J dlti oosl
tuol iktuitku pwUnee itr K
helkltvebl utí ym
UiMsrtt t íiiskíw slutou pttt
tl pMIAtka: "NvtMAte plít
litblVlti jotiti-m tkt'bti bdn
lkotilí tMVttl t I (lrlti p
khk tlvd idrt ktiov!
v tr}i pbn h iHMkUoev
hv pr%v5i %jvdne t4 a iottslt
všecky oběti které jsou nezbytný
pro vítězství Po prvním čtení
rozpočtové předlohy sněm byl o
drocen na den 15 února
Záhuba Zeppelinovy vzducholodi
Ve Kricilrichshařcno Německo
se oznamuje že veškeré mužstvo
německé Zeppelinovy vzducholo
di jež se pohřešovala élyři dny
utonulo když vzducholoď spadla
za větrné bouře do moře Po
drobnosti o této zkáze se nesdělil
jí Zuřivé útoky Němců a jích hrozné
ztráty
Ohromné ztráty provázely slraš
livou bitvu která ve středu a ve
čtvrtek vedena byla v okolí J!a
Katelle Po čtyřech dnech zuřivé
ho boje bitva v Artformách do
spěla ve čtvrtek svého vrchole
když Němci vrhli se na Jrancouz-
ská oM'vnční u Marje Thcrcsc v
masivních řadách ve čtyřech lini
ích za sebou na frontě 000 metni
dlouhé Děla tvrze spustila smrto
nosnou palbu do řad nepřítele
jakmile tento dospěl v dostřel —
Linie německé zakolísaly pod tím
to strašným přívalem smrti ale
stále ještě hnaly se ku ořcdii -
Když Němci přihnali si do dostře
lu pušek francouzské strojové pu
šky a ručnice zahájily palbu tak
pekelnou že lidská odvaha nemo-
V ZÁKOPECH
'Ida více odolali a tuhli! za oddílem
'se lámat hroutil a obručel se na
útěk zanechávaje za sebou hroma
dy lldskúll těl
lltvuke úloks st protiútoky
pMliikitlie Ve stledlt s lieiivčíltt l
ntoi rychlosti byly zimiiicHÍiii i%
Němci pttktitišejt se it poslední
ftillťaly poklls tlohýfi Uepíátel
ske posice pnuo-oiizská práva o
průběhu teto hit vy označuje boje
laktt "tbiu prudké ' íla Něm
etl klcii tuhi ůtttedl titlhitditje se
tut jednu brigádu a Jejich ítiitv
laiiačuvitiiy byly e li mtiouískein
bttlletttltl l 'VelltU ÍUtéllé1
kdcit -Ur tbi#ntiti tiiedui právy
Ii-itutusk0 rálv bvlv "váiue'
I tttltctlIUskl 4pl ÁV H tvrdí i
ritítiieoiuťvc uhájili Vttt ptsies
ktt ítit iU lihl oli lliot je poklop it
j t i i t ihwtojidWů UiJ muAt
Mhtunníe Vť 1 tHtek btlU NiOlt
t i íaMpifc ulk ni ttlb t ti :% ptHlt
mi viliAitttttt hittuidlti 1hj- ttt
Itotct ttin jHitrvah po erb dopolv
dne 4 teprve V bisliOMi po 4v
dut dmUt Nttte v r4iinvth
lad ivh tiKtk h t t tkktati'!! ji peh
ui4kta
V tsitek Vvdut V P'Mt lúsle
lub't tňdl pMV4
"M4 drfhtsln Un ki kvt v
b u# byU t lU lti v ťbwtj'4iiítl
V Vfvo4sk uto) rt!titti M
dm tt vu4 sluti Mit t'te
rese činnost nepřítele projevova
la se pouze v házení pum a explo
dování podkopu na což jsme od
povídali Pěchota nevypadla ze
svých zákopů V Lotrinsku odra
zili jsme německý útok směrem k
Arraeourlu Ve VoiVich dobyli
naši chasseuři pahorku é M7 tři
sta metrů na severu západ od
statku Sudeme v okrsku od
IJartnianns-Weillcrkopfu Tento
brillantní válečný výkon provt
tleny za strašlivé vánice mel za
následek pouze malé ztráty na na
sí straně"
Oznámeni vydané v perlině
praví: "Nedaleko Souainu odra
zili jsme několik útoků pěchoty a
zmocnili jsme se 120 francouz
ských zajatců Severo - západně o
verdunu dobyli jsme několika zá
kopů Praneouzové pokusili se o
protiútok který byl odražen st
značnými ztrátami pro nepřítele
Na ostatních částích front v vybo
jovány byly dělostřelecké soubo
je ale nikde s nějakým důležitým
výsledkem"
Útok spojeneckých aviatiků na
německé posice
Nejvcisi lutva mezi pozemními
a vzdušnými zbraněmi v přítomné
válce a tudíž v dějinách ve kle
ré třicet čtyři iieroplány a hydro
plány spojenců potýkaly se s ně
meckými oddíly podél pobřeží I tu I
jíic odehrála se v pálek nad O
stende PrutfKiiuii Zecbrue 1
Hlankcnbcrheui Olficielní tisko
vá kancelář britské admirality po
dává následující živý popis toho
to uiKiini v ureunt zprave jez
byla vydána v pátek večer:
Heliem posledních dvaceti
čtyř hodin spojené operace aero
plánů a hydroplánů provedeny
byly námořními silami v Prtitf
tfách ZeehruKK' Hlankcnberfřbu
a v Ostende aby zabráněno bylo
Němcům zřizovali základny pro
ponorné čluny Třicet čtyři aero
plány podílely se na těchto opera
cích a jak se oznamuje veliká
škoda způsobena byla nádraží v
Oslcntle které podle všeho shoře
lo tlo základů Nádraží v Hbui
konberhu bylo poškozeno a že
lezniční traf vyrvána 11 11 mnoha
místech Pumy vrhány byly na
dělové posice v M itblclkerkc a ro
vněž na elektrárnu a německé mi
nolovky v Zcohriiurtfe kdež rozsah
škod není znám Héliem útoku
přišli aviatikové na veliká sněbo
vá oblaka Zádně ponorné čluny
nebvlv spatřen v
"Letecký koiiimaiidanl (lamie
Oriihauie White spadl do more 11
Nieiiportu a byl zachráněn fran
ettuským plavidlem Jakkoli byli
vystaveni prudké palbě ručnic
tiěl a strojových pusek všichni pi
loti vrátili se bez úrau a pouze
dvě letadla byla poškozena během
útoku Operiice byly řízeny lete
k in i koiumaiiduiity Samsonem a
loiimoiciii a škítdronovy mi kom
111 ti in lit 1 1 1 portem ťourtiicycm u
Iťtttllbolielil "
Německá ollten lni práva ravi
o tomtit útoku pouze následující:
" Nepřátelská letadla objevila se
včera u západního pohíci Po
my vťttiti lul Ostende lieptlsolii
Iv žádných škod lamnějšim vábč
ným arizeitiiii Také jinde tlo
šlo k v dllslié itket Pěl llttltcoilí
skych ttviatikn botoliiii dov lu ptt
mami něiiieckv vojensky ucnsboiu
V Ibtbshemu t tstskt lit méstt čktl
na piftbnéstl MvIIhk tt Némei v
islvettt HHitiklt rtviutiekv ttltik nu
Vcltlutl kdei ttepi átt Wli h tc Vť
hlt bll ptllll Jtk se 0'htlim' o
mine it t tlíitii
Vilku ci rvoUu juvi
arbKti
"Jtsllle lUllu tti VI lilie tb
V vlky pit tlo ldohy v i tbt
ItétH ttkntílku t ' t ii lit lit iní
roditsbV tt V t tul tlitjb' k lKj
V ilíit' jšilll buiiiO' plavil gi Ht
rál KueoUi t Jut tlKti Jilil plljl
Httttulý IVtbn tb Ptt Ht "SttUt
u v It im vrttl itpln tittrtky
koUtrle (Ho h% v (úlu '
NavUh riju )"rUiiU Nu
vtut a v IU -uuh
PrrlřUÍ ptstiteit taiU
Vilky Mllhllttt kleli ptnlttlkll
llisp kťltí lvtw pV tpdltbM njt
it bvtt n lnjl 1 1 tju v oliu
lidem v Klsaslch Slzy rudostí ka
nuly po tvářích starších obyvate
lů když hoši a dívky odění v ná
rodních krojích věnovali rfizné
ručně zhotovené dárky vladaří
francouzské republiky
Horny v provincii byly okrášle
ny tříbarevnými vlajkami které
byly ukryty v Klsasícb od r ]M70
Mayorové různých měst tlumočili
vděčnost Krancii nad vysvobozf
nim z německého útisku hlasem
tlumeným pohnutím President
Poineare vyznaiiicnal mnohé z vy
nikajících osobností řádem čestné
1ckÍc a týž řád doručil abatyši
nemocnici' v Thaniiu za její obě
tavost pro raněné vojáky Itovnéž
navštívila presidciitská družíriH
Školu ktle se nyní vyučuje něme
ckému i francouzskému jazyku
President Poineare prohlížel si
francouzské zákopy v údolí a udí
lil vyznamenání několika dňstoj
nik dni a mužům pro obzvláštní
statečnost
Nadšení českých dobrovolníků ve
francouzské armádě
Pan li Veselý z čís 4o02 Craw
lord ave v Chicagu obdržel v mi
milých dnech několik pohlednic
přímo ze západního bojiště 11 sice
z okolí Kemcše od Jeana Stafla
který bojuje jako český dobrovol
nik v řadách francouzského voj
ska Lístky psány jsou před ne
přítelem 11 Kemeši! a nesou datum
17 ledna Stall píše: "Posílám
Vám několik ukázek německého
barbarství Vlň UHríc a celá se
verní l'Vancie jsou v ruinách je
likož tamtudy táhly hordy moder
ních Hunů v řadách potomkn
Vandalů Tiché dčdinky bohatá
města nádherné kathedrály nej
vzácnější památky umělecké za
šlých věků — nic nezůstalo uše
třeno a Němci vše srovnalí se ze
mí A lo jsou potom nositelé kul
tury Srdce přímo trne při pohle
du mi ty kouřící hromady kamení
a pěsti se utínají Slibujem Něm
cům ze se srovnáme liz tri mo
stce se s nimi měříme a to h dosti
obrými výsledky Jak sis nyní
dovídáme budeme jako osvědčené
vojsko posláni na ncjncbezpeěiiěj-
místa Helmic Prozatím nezná
me ještě místa kam nás pošlou a-
lc napíši Vám to ihned jak se
tam dostaneme Prozatím se mám
losi i dobře Dokonce snad ne
možno iiy se clovcK mel ve valco
pc Poiifáiu stále že se šťastně
shledáme Nebude to však dříve
asi možno pokud Cechy nebudou
svobodny Ale svobodny budou
neb s vírou touto jsme vstoupili
lo fruiieouzské armády a s vírou
Ion se i bijeme a zvítězíme Krev
naše in bude nadarmo vylita a na-
iriiio nebude zmařeno tolik ěe-
skyeli životu Patinu li tež pak
na mne vzpomínejte ale iieželte
mne Pinie to za svobodu naši
Irahe české vlasti Inulc to pro
Vás a pro české děti Nepřijtludi
naučte deti vyslovovali moje jmé
no a řekněto jim že strýc jejich
patli za českou zun Až postní bv
jsliie pobili Kemcše Uržt ll jsuit)
se dobré a tak nás asi pošlou k
iraiiitim Helmic kde se to bije
nejvíc z tlo tlitcMtitlio dne naši}
sctiima itititibi čtvrtinu mužstva
na raněných a mrtvých u lam mu
uši dorazí Mátu všttk pevnou tlů
věru ie sám vyvánu e všeho
luh se nebolím měchu aut smrti
Mylo by to všuk Ucpi íjeiutté kdy
by tli s- tu in měl vrátit U ani
tu byth ittiutihl jii nie tKlat t
Utiie všitk it iu nt Itutt stálo lé
pe tiei kily bych byl V Kakotlsku
kde bych byt Uké vojákem a ktU
bych m ittttstl biti btAtry SUv
11 v ttm b kde bych nutní! deštíte
Vil etuí v ládliéllt připattA uvili
ptl!t iHtlitslhié tV tiitllu' Válku
pokltlttle sláUi it Udě trtltélli a
tm lvi ptdiii ittpttát Kíj kd
c liiťtíy Iv to b Iiráv4jl nvbttvb
pontbi k Híitáitl Kloni 4 Iwv
ItiiU Ktittti bij koiottli % rul
lni It lUUHtiV tti irtU t ptttUUvti
o hnv bhtv a biirtiAintvi Ním
nUll MUtl plt!Jenývk briki
Oboji jt lu mm tité Myb ťr kkoi vi
vat ni p itittivsii itivio itfu
tmlnbk bv tb lita ki t lui
vilky 4My by jtdottt ul by
I ti ktsc y% til kyvh t In
Ittttivbts pltAt4 Hv i l měktAt
dUHtktiMv