Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 11, 1914, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    8f mi 2
1'OKItOK DXVl lí léMTOVADU 1M
í
Světová
VeUki vítfzutví riuki
Jíelo ni mínuliho týdne Kusové
dolili velikých vítístvl roti
Némcum i Uakuan£im v ruském
u i v Hulín a vpadlí již na
iiěrniirkuu pudu ve Východním
1'rusku ii ve Klcsku V Jicrlínž
nepopíiají že rusku- jízda překro
čila rYku VVurtu ale praví ím by
la zahnánu zpět Ústup ličme
ky h in iiiul není však zatajován
líakousk armáda jest dlu ru
ských zpráv v zoufalém pouta vo
ní neboť vržena byla proti Kar
patům které not v a tude moci píe
kroéiti ježto průamyky se jlnl
jménem a poněvadž vražen uyi
mezi ní a německou armádu klín
nemůže m spojití armádou v
Krakově
I)epei zaslané v pondélí Iltu
terově kanceláří přen ftlm praví !
"Německé zprávy obdržené zde
délují že císař Vilém zkrušen
ruskými vítčzstvími avolal váleé
nou poradu na níž se políleli
gen Von llindenburK vévoda
Wuertemberský a náčelník rakou
ského tfcnerélního štábu polní
maršálek baron ( 'on rad von
Hoetzendorf aby se rozhodla o
dalším plánu kampaně"
7j rakouských a německých pra
men fi se ne popírá postup ruských
armád který překvapil všeobecné
voji ry iiloíití jež nebyla dosa
žena fl -hm& Napoleonových a
viak Nřrnei n Rakušané mají prý
300OIHH) mužů na linii od Krako
va v Haliči ku Thornu ve Vý
chodním Trusku a jsou jisti vítčz
stvlin nž dojde k rozhodné bitvfi
na této í-nh Prozatím Némei a i
ttakuSanú jsou v obranné powici
Římský dopisovatel londýnské
"Wecklý Dispatch" zasílá násle
dující zprávu :
"Dle ruského vyslanectví Huso
vé ukořistili 200 dél šest vlaků
zásob a 40000 ruénic od nepříteli!
e vítězství na řeci! San v líaliéi
Mimo to zajali MOOO Hakuňanů
Kuský útok na Přemysl byl ob
noven s velkou prudkostí
"Na frontě ve Východním lru
sku tisíce tél německých padlých
vojáků bylo spáleno poněvadž ve
zmrzlé zemi není možno vykopá
vátí hroby Ježto žádného přímě
ří není poskytováno k odnášení
raněných mnoho jich hyne zimou
během 'nocí Němci na ústupu
niěí každé město jímž prošli"
Btuové v Pnuku
V pátek Kusové znova dobyli
měBto Lyck ve Východním Trusku
a rovněž Mlawu v ruském Polsku
kteréž Němci používali za bási ku
ivvm válčeným operacím Miawa
jest na samých hranicích rusko-
nčmeckých
'Téhož dne vydána byla v P
trohradé následující úřadní zprá
va: "Postupujeme na frontů ve
východním Prusku Némei ustu
pují na celé bitevní čáře a drí1
jen opevněné posice v oblasti u
Werjíboliwa
"Ňn levém křídle íčky Visly
ruská armáda pokračuje v úpéA
né offeimive pronásledujíc ustu
pujícího nepřítele 1'íekroéivsi řc~
Vu Han naáe vojsko úspěšné
utupuje líakuSane ustupují
"(ar MikuUU velkoknUe Mi
kuláJ ruský vrchní velitel caru
vi průvodě a členové jem-rálnlho
Štábu účast iul i se ume konané na
oslavu útupu rakouského vojska
na cel bitevní éiře v Haliči"
Huki miiiiwtrrstvo války on4-
Ulilo ie německé vojsko kvapní
ustupuje di výchudnlhu l'ruk
ruské vojnko jo atíhá na vievh
luUtrrh Studená puvétrtuud o
čividne demoralisoval Simce a
sděluj Je ívn juU laliuhu Vid
la be boje
N nkuhk tuMech Uuvl
vpadU jl ib výchiHlidhti Trvuk
i itlkteré iprávy t#nmujt ie ni
MtrekiV Uvé krklUt jct udtlmuto
tkl dUvtd armidv Vij-"1 '!
ti jiMt tiu ttdtťd Ní"
iemtuU w udrlvtl V vívtunl
KÍm ÍIWkl %k4jl ie bl
di tMU't U'Upi'i ' Mi
n4 vi4 druKoa Mtrmua iUri u
-rjiol m pvntl
) Ue ie nniuuiwje i IUW
Í4tte wkr4HMi nM ut u
Vlkl ul Utrut rW eka xk
itrkrHiU il Sn WH
ipM k Krka
'uiUWt lf vibktMunKtiHlH
N krlIM levím kH-Ue debU
válka
sku ziissdily ruské armády smr
liliou ránu Némciiin oncvnív&íni
s- ti m ícw Varté a ohrožují nyní
Vratislava JViiuň iiovmlohy
tí Jaroslav! jíž Husové před tím
postoupili Hiikusurifuii když mu
sili své síly Htuliovuti k Varšavě
yiiijiiicfiá důležitý krok v obnove
ni tužení proti Krakovu Jaroslav
jest 17 mil aevi rozápadnČ od l'ř
myslc lj o Jaroslav byl n-o-byécjně
prudký Husové zajali
tam 50W mužů rakouského Voj
tka JínA zpráva sděluje: V Hušku
zahájena byla zima minulé středy
úředním snŮHobem když byla za
stavena plavba na řece Nřvé Sníh
pokrývá půdu podcl celí h raníce
u Nřmci zimou velmi trpí Hekvi
rují vřMcko co si! za oděv hodí
kožešiny ověí kůže i juchtoviriu
na boty V Lodži a ftaranlově
kde jsou veliké soukenické továr
ny nutili Némeí obyvatelstvo ku
práci dnem i nocí pokud nebyli
odtud zahnáni Sedláci oznamu
jí Že se vlci objevují V poětll lie
ibyéejné hojném tt Žádají o voj
► ko uly je pomáhalo stříleli Hu
šká vláda může býti úplně spoko
jena s 1'oláky v té kampani Vy
konali jim vylecne služby proti
Němcům Jejich střelci nepra
videlné to ěety sestavené z civili-
kift tiír-í most v přepadají nřme-
cké zásobní sbory a ruší komuni
kační linie což Husům velice pro-
nívá Snůsobilo to hlavně týráni
jaké jsou Němci zvyklí provádět!
všude kde cizí krsjc zaberou l'o-
láci za to ziibořeli proti nim ticná
vistí Porážka rakoxisko-německé jízdy
fřední znrávy obdržené v sobo
tu v ftíině z hlavního ruského ar
mádního wtanu sdělují Že rukou-
Nko-německé nezdary v ruskem
Polsku a líaliéi rostou denně
Zvláště jízda jest v bědnem sta
vu ("'ást této hotovosti byla do
slovně rozsekána přesilou kozáků
a ostatní obráceni ve zmateny u
těk a jsou pronásledováni
Kakousko a Německo shromáž
dilo tam výkvět své jízdy asi
L'0000 mužů a z těch polovička
byla pobita zraněna neb zajata
dle ruských zpráv Rakušané a
Němci ztratili prý celkem 30000
mužů nit zabitých raněných a za
jatých v bitvách Mwledních dnů
Ňa svém levém křídle zajali
Husové 274 důstojníků a 18500
mužů Kromě toho ukořistili tři
hmoždíře ětyřicet těžkých pol
děl a veliké miioŽHtví maťriálu
děl a veliké množství materiálu
pro výrobu patron
Blahopřání ruskému vrchnímu
veliteli
Arcikníže Mikuláš vrchní veli
tel ruského vojsku zaslal zprávu
o vítězstvích v Malíci a v ruském
Polsku křen Jof!Vé-ovi tfeucial
liNhimu francouzských vojsk a
líeii Kitchenerovi britickému mi
nÍHtiu války Arcikníže Mikuláš
praví že těmito vítězstvími skon
čena byla úspěšné první fáze vál
ky
(Jen Jofťlé odpověděl následu
jícím telegramem j
"Přijímali isme největším po
těšením všecky gprávy o triumfál
ním taženi ruských armád během
piMtedii(cl( patuácti dul počítaje
v tu právy o novém postupu
jeui je právó přivedl do blukosti
německých hratue Přeji st pro
jev Ui vašj císařské výsosti uase
nejvřiílejil bUhopraul Pokud e
nás lfée mlrtli jm zuřivé ué
mecké útoky a nepřetržitou ener
iřickou akel snažíme se auuhU ne-
přáteUké Hy proti nám utujlel
Na4e putVťU jet dotre Umi-
lám je naif spojVné snahy pove-
lou láhy k rtul!uiiHt ni'e
V ttedélt areikiúie Mikuli ob
držel vsi KUehnur UlťfUM
ubhvtjUl lUhopřáiil wl nto 4
mvho puhdbu UUlUlk řrenebe
brttieM aiihAiv k rwskyia v
!U$a Ktheneř d-di
4t
Mi jiHe přísdiHni fa p
'ie faúl pojii fyvrekuU
iti u-in ikrui id iH4Íi'e ne
fltU
V ple!l wi4mn l'vtm
I idt h SíímI VVklul ll J i ř
y lVkrt prenvlklk i
U 1'Ívwlu'H tnil d i4 lápd
sl tvídu liíue kývH anl Mi
ta prý NImhM ustupuji
kj Mty #i jl liUkei4 m
BELGICKÉ ŽENY
— tť i h
ťbeta AnaDcan PrM AMoelaUva
ské jízdy která obklíčila něme
cké levé křídlo Tímto ruským
postupem jsou ohrožovány něme
cké komunikační linie Také do
pruského Slezska doptali se Huso
vé tak že jsou pouhých 200 mil
od Uerlína a mají před sebou pou
ze jednu velikou pevnost Vrati
slav Válka trojdohody proti Turecku
Héhcui minulého týdne všecky
velmoci trojdohody prohlásily
válku proti Turecku Rusové
vtrhli již do asiaUkěho Turecka
o čemž vydána následující úřed
ní zpráva -
"Naše vojsko překročilo ture
cké hranice a zahnavši turecký
před voj dobylo po tuhých bit
vách měst Živne Karakillise
1'iiHHÍnktt Ahkty Routách Cho-
roun Myssoun a Arzap Turecké
vojsko ustoupilo no utrpění vel
kých ztrát a zanechalo své mrtvé
na bojišti"
Arménské obyvatelstvo vítá Ru
sy všude jako osvoboditele
Z Kerlína se uděluje ze prv
sultán vyhlásil "svatou válku"
proti nevěřícím totiž proti An-
iřlii Francii a Rusku a že moha-
medánské obyvatelstvo v koloni
ích trojdohody h- bouří avšak
zprávám těm nedostává se potvr
zení RuBký manifest proti Turecku
Minulé úterý vydal car v Petro
hradě následující manifest :
"V neplodném zápase proti Ru-i-ku
pimtvaly Německo a Hakou-
MAPY VYKAZUJÍCÍ STŘEDY BOJŮ NA ZÁPADNÍM A VÝ
CHODNÍM JEVIŠTI VÁLKY
řiec UOSfí líh-v olUr 1f
ihAŇ aJaaí 0-1 s+y č) womís íVfř
A J-i(H
1 (ř
r3
Ht o-
im v)ilufcbdti jvU Úlky %
tevru lipa lot tHm iHi)v i
VV lltilt §4p4 Cjdu'
'víift a e PiMitM m V iVUSiw ř
ijvidu k Viá ft ptrA o4l
(pvtnně buiii
OBÉTI VALKV
ko Turecko aby se chopilo zbra
ní proti naší říši Bezprostředně
po zrádném vpádu tureckého hxf
stva bylo dáno ruskému vyslanci
nařízení aby opustil Turecko
"Rusko přijímá tento útok se
Mrany dávného pronásledovatele
křesťanského náboženství s kli
dum a s důvěrou v Roba Chra
bré armády ruské budou opět jed
nou vítéiti — ne poprvé — nad
tureckými hordami IVudcme o
pět jednou věděti jak ztrestati
drzého nepřítele vlasti
"Neochvějnou jest naše důvě
ta žo špatná rada daná Turecku
jenom uspíší osudný pád oné říše
11 otevře cestu vyřízení otázky cer
nomořského pobřeží předané nám
našimi předky"
"Běda ti Nippone"
Herlínský "Ukal Anzeigcr"
ve článku o vzdání se Tsiniřtau
praví:
"Němci nikdy nezajKuneiiou hr
dinských bojů na KiaoČau a těch
kdo hájili naši kolonii Nikdy ne
zapomeneme brutálního násilni
ctví žlutých lupičů aniž Anlie
která je podnítila My víme ž
nemůžeme vyrovnali svůj účet
Japanem přítomně Po léta bude
se těšiti své kořisti Naše mlýny
budou mlíti zvolna avšak i kdy
by léta měla minouti nežli ten
pravý okamžik konečně nadejde
potom výkřik radosti zazní Němé
ckem Rěda ti Nippono!"
Hulíny i-%fCvtK0wN
naéojl Mmd fitutly n ipa
KMvpJ V mWm rlpM U-ltft k
i a íum- bopijl iejvuřKl li
krwuibh wli4SJ ntfvdv bj A v
ímn 1 H abáti p Jt juh
i-Pk e pHnMU t4 J- J h khud
DE JAR CELAKOVSKÝ
ZEMŘEL
'A J'rahy došla putovní zprá
va udělující že opět krutá a nad
míru žalostná lána stíhla český
národ : jeden z předních jeho
pracovníků a učenců véhlasiý
právní dějepisec spisovatel uči
tel a politik profesor écké uní
versity dr Jaromír Cviakovský
duo 17 111 tu po J hodím? odpo
Icdní zemřel pixllchnuv zákeřné
řiemopf která jej dlouhou dobu
tísnila ale teprve před několika
týdny na ložo upoutala Smutná
zvěst o úmrtí tohoto výtečného
obecně váženého a vysoce ctěné
ho muže otřásla jako hromová
rána všemi kdož Jaromíru ÍVIa
kovského seznali v jeho vědec
kém a národním působení jukož
i v jeho životě aoukroméiii Rylt
zesnulý nejenom vědec nad míru
obsáhlého obzoru a hlubokého
všestranného vzdělání nýbrž ta
ké muž neobyčejně šlechetný
řlověk skvostné povahy bodrý
upřímný dobrosrdečný a nade
všechnu ješitnost povznesený I
dcalista vysokého vzletu a přec
muž jasného zdravého kritické
ho rozumu duch opravdu veliký
a člověk vší úcty i lásky hodný
Jeho vědecká činnost bude teprv
náležitě oceněna a jeho práce v
životě našem národním dojde tepr
ve plného uznání až jeho životo
pisee jako odborný soudce celou
jeho práci na poli vědeckém li
terárním a politickém přehlédne
prozkoumá a uváží ačkoli již ny
ní jsou vysoce ceněny zásluhy
které si zesnulý získal o český
národ o českou védu a osvětili
naši povznesení Jaromír Ccla
kovský odchází hluboce želen
všemi uvědomělými ("'echy ze stře
du svého milovaného lidu ale je
ho památka bude se po všechen
čas skvíti jako třetí sálavá hvěz
dá v zářném souhvězdí jež z ro
diny jeho vzešlo u stanulo na na
šem blankytu ve slavné trojici
Čclakovských označené jmény :
František Ladislav Ladislav a
'Jaromír Jménu Jaromíra ("'cla-
kovského bude v Čechách s díky a
láskou žehnáno jako paměti je
ho bratra a otce dokud bude če
ský lid věren svému duchu svo
jí minulosti a svému poslání
Jaromír ("'dakovský narodil se
21 března 1840 vo Vratislavi stu
doval na ukademickém Kymnasiu
pražském a pak práva na pražské
tehdy zněniccné universitě v le
tech iHi") až lHíif) Již od let stu
dentských zúčastnil se horlivě
českého života národního a po
absolvovaných studiích právni
ckých kdy zvolen byl za staro
stu Akad čtenářského spolku
který zorKnnisoval a přivedl k ne
malému rozkvětu patřil mu již
plně a trvale
Jako učenec u profesor právní
historie české jako badatel a spi
sovatel svého oboru zaujímal
prof (VlakovsUý v literatuře ěe-
ké mÍHto ojediněle význačné ja
ko výkonný politik h řečník par
lamentní i mimoparlamentní tri
buny náležel povždy k nejpřed
tiějším
Na knee jen nejsi ruénějši da
ta 1 akademického J lio zívoia:
habilitoval se jako do
cent r Issil jmenován mimoraa-
ným profesorem r H7 zvolen
cblieiii Kral tVhke akademie
b teeh l'l7 !K lt pk 1W' PMH'
byl děkanem práv fakulty r
plil rektorem universitním
Krom toho byl éestným doktorem
carské university petrohradské
přespolním řlcncm akademie kra-
kovské dopisujícím řleiinu ln-
stilutu řlttlcoiUkého Jedinou
m-pivtriitoti vynikající a při tmu
skvělými lUpřehy tulmřnenwu
práci miiamcii& eelý pbluý iivot
Jrtiinlr CiUkovského — ukun
řniý a tunvřcuý! Ale památka
lobo iivota ůuuv trvaU a liv4!
Ck4 auehá hříbky jli
jmui #le JÍMVUmai p Parel rl
da %4eeh knnéin MU 0 F Mwř
:r4ik 1311 WlllUta IV 04h
Vdereunia I t
ťi v Vr
vv "inu
TU V
I jMlfeTL
MALY OZNAMOVATEL
BnHHHmnnMMnMMi
Pu4 tlmte olilsvanlm uřJíu
Jiii ffixui M$uél oruLměiA Js
k')t l'H)m — Prudi m —
Koupi iib vniid se — Jlleilá
M — td Zi uriiimky r Mslíw
l)iiniin)trutH [mtilkmn r Jmi no
Ufi-ři-Jíiml ] rent r kMt slovo
— káttli titlka iotiH m Ut M
ilovo Maji II dotaty byt! 'J
laviny tm sdriilnlatrsťl oKnaniU'
vstnl muil puttoirn i4m brsditl
Oznámlty uvJnf § jim Utidy
J 11 obnoi jiřílon — Jlrisk řl
(tanou oapovflninuty — Msríflcb
ornámk nst tm S5a oiMJImáinit
Napitu al uxnámku Jt4 dnoi
polítejte alova dle toho koli
krát přejnta al mltl ortikmhn u
TefeJriAnoo otnoa přllolta a nim
ritAlflte H výalndkam Jlt4 bud
ta vlr# než upokojon Dopíay a
droiujte na Pokrok 1'uM Co„
1417 M19 Ho 11 Hit Ornnha
NKbraaka
NA PRODEJ
MÁM NA PRODEJ nftkolik kar i
tólio jirérijnllio aena Ona $800 tu
na — tialotrno do káry r Uonribnr{
Do Viry ko vejdo od 8 do 14 tun Po
ličte notové a objednávkou ťrana
W Dřdck ]{oniiber Texaa — Ad
vertíaement 14 -4p
POBLEDNI laciná preiia va vlhkou
páimu Černá pAda přkná polnba
tádny kámen dobrá voda bllrkq talrs
nice Pafi ae rte t kukuřice čeftl
tálo kupuji Čertu iVh-M akr pria
nrvá pdnilnky TH tutUsné farmy a
Inenl pozemky — vAe v okraau Mahnu
tnn Mlnn Krajane pUJnifte a pře
ívřdíMt í nic lepll pow mky neř nuA
aa prodávají vo ataraleh oalftch tu
$100 akr i dr&io 1'iltn: Chartea Ba
lička Bajou Mlnn — Advartlaoment
SBtř
NA TEODEJ pekárna a itor - a
cukrovím zmrzlinou a lunch ronuter
— v živím ÍeiikWn mřutciku n ]M0
bhI obyvateli Illiintn no u: John J
Námíatek 1408 Martha Ht Omaha
Nnb — AdvertUoment 11 t(c
PftUMZ SE
rftlJMU do práce dobrého Fnrnika
který se vyienA ve voAkurA uxnnáfnkó
práci lilmitfl r u íiuopixu I 'ok rok o
— Advertisenmnt 10 2e
PRÁVNÍ POBADY po ponlí v nou
kroiiiétn doplno tu dollur Hfldmnftťtilu
tá zkuSenimt Č(kA Pr&vnivká Kun
rel&ř KMIL MOTIH CO flranKer To
xun — Advertlaenient 13-13
POSADU A ZPttAVU SPOLEHLI
VOU každému podám 1 hodnovirných
I raiiifiuu at&tnli h i vládních adurmo
kdo by ne rlitM uandit v kterékoliv
krajino o které nemá spolehlivé rprá
vy přiloite dvoucentový kolek na od
pnvéj (' K Ařimtný Hidon !owa —
AdvertÍNettient
li-??- CKNA ŽIVOBYTÍ STUďl
ST'ďlÁ - proé byste neinél té
řiti třehto vysokých cen? 1'ře
liivšlel jnle ji o tom? popište
nám aneb přijdi do naši úřado
vny a promliivto i s námi o na
šieh v'hoilnveli pozemcích v
loiisian MI 'SI I & iAld
!í'li Her- Mllif Omaha Neb Tel
Potitrlas "'ii7 Advertiieiiieiit
17 le
Muderiií mui'U a imjvflUl
femhk a utaulřkký livud
vlitiil iit]oiitri lodník
V F KUNCL
i UU So nth St OmaJia
Ml ua aklada vidy valki i
ady érktwkvt t&tioUi un4s
)kvl t taioiU(tfvk diMnáťlťti
uieářkvk v(r%bk$ (eay le
ijt i'U ktnWuh Jtsde 'Ibv
i( luulau ulijvdakll ltfuuiu
kuj(U 1 lil
MVAAWAWtViVWi
5
Dr 0 DIEtlSTOIER
tiúi ictr1 M
Nit) i M CH litími luk
J ua mimi iva
í 4
1911 114 ! Itk 4I
Kavárna a ilisltuiant
GLAVIG
fi t4 Ikfa4
Ktaualw iiiiuiiiin ét tS
kil Mek MUittlt tMt
kii XU lu
miMft dOMtlM aaaJhai
'i
f f'
v 1 i
1
r
I
'i
h
r
1
íl
itli JfUt V UukW 1%!