Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 11, 1914, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' 4'í c JftfrtJW-- 44 -
4
POKROK ZÁPADU
VĚNOVANÝ ZÁJMŮM NAŠEHO ČESKÉHO LIDU V AMERICE
KĚJKOZŠttlNtj&t A
NMJLKPŠ ČESKÝ
TÝDr NA
DUT ADVMMTBBf£
MtíDiuM in na
UHEAT NORniWMBT
í
í
i
j — — —
ZALOŽEN R 187 V9ÚNIK44
OMAHA NEBRASKA DNE 11 LISTOPADU 1014
ČÍSLO 17
'P
1
i Rusko víttzi 3ti
Armáda jeho vtrhla dvěma proudy do Slezka a Východního
Pruska a rakouska vojsko bylo zatlačeno až
k samým Karpatům
H0VNÉ2 V TURECKU RUSKÁ ARMÁDA JEST NA VÍTÉZ
NÉM POSTUPU
Na rápadním bojišti Němci po utrpění ohromných ztrát bylí nuce
ni opuatfti oba břehy řeky Yery — Spojenci nejenom udrželi
ivojt bitevní čáru ale na některých míatech postoupili — Ra
kousko oznamuje úspěch i jižního bojiátó — Německá pevnost
Tsingtau na poloostrově Kiaocau na východoasijakém pobřeží
padla po tříměsíčním hrdinném vzdoru
Dvacet mil od Instebergu pět
od (Joldapu a jak pták l'tí méně
než sedmdesát mil od Berlína —
i to jest posice ruské armády dnes
Jířjiňt é války přešinulo se všu
de ilu německého území Kusové
útočí nyní nu rakousko německý
zadní voj na v'iikoviiííh lilii
ích pevnosti Krakovu Ruská jíz
la která vtrhla do Poznaně pro
ihíiiih lovy nok Ičmeu na rcce
Wartě blíže Koninu Tyto opi
ruce jlzuy se hiiiioii oporou pě
choty a dělostřeleetva učinily
neudržitelnými všecky obranné
posice Němců uvnitř polských
hriuiio
Kusové nyní drží beze všeho
odporu velikou linii zákopu tá
linoucí 01 (Vcnstochowé na jih
ku Krakovu a na sever ku Ka
1Í8Í Německé reservy a mÍKtní
obyvatelatvo jež bylo k tomu do
nuceno po celý měsíc pracovali
na těchto zákopech které byly
zbudovány a podepřeny víiude
juko podzemní obydlí Ty byly
nyní všecky opuštěny
Hunové zmocnili se 1"(K) kar ua
ložených uhlím stojících na vý
hybkách ve Východním Prusku
na policích která Němci vyklidi
li Německé a rakouské armády v
Polsku pokračuji ve Hvém ústupu
Němci napjali všecky síly aby co
nejdříve dostihli hranic Od té
chvíle co hnuli ne od Varšavy ne
utkali se ani v jediné větší bitvě
N'a svém ústupu použili do vel
ké míry motorových kar jichž
prý mají 70000 jedině na ' vý-l
chodní frontě Ani 10000 bylo i
jich dáno k disposici adníinu
voji který když byl zdržel eo
nejvíce Runv mohl ne bez obtíži
spojití k hlavní armádou
V posledních dnech na frontě
ve Vveliodníin Pnisku Němci
poslali na bitevní ěáru chlapce
ve věku 1' a li roku Mezi voz
ky zajatými na německých za
viuadlovýeh vozech byly ohledá
ny ženy ve vojenských tiuifor
Hlirll
liipká kavktiská urmáda po
kraéuje úspěšně ve Hvém taženi
proti Tiiiknm Nejduležitějim
jedt dobyti Hllllě oevliélié mh1
ťc pětíolvacet mil výelioité od
UriřenililU 1'olniellA kllldukrt jíi
d byl 4 rozprtUťtm nn malé tlupy
v údolích u prftHiuyclťh na jih od
ťinkýťh branie
Kutilové ptMlporováiii prti
dtlnvm vojskem a otiojeiiini
ncdláky pokladl e t xmtllp neve
řo Vťboll(é od Krkllline
ttk bh líthioHii v ltky io t t"á
Unii Kurdk4 jiid4 Jmt ntUo
MIIV V AlrtškilUl IbtiíMlktU- tl
ptKb t pvtkťlt liiaiue N'kilik
Unp ' iiiu po vúd'ovUim H
I miríi 'totitt bý%aít ltu liAv I
iík4 hIhic v IVheittim a U
bui4 ltktř octuje Ii4 tuneko
ArtMvitt( MpíchlU i ktvři ' br
lim i i kdktiké brnu c r
'Í i I kí Rojíku litíi řo4kiV
(iwUtUli t k Aiiv Wltií
l-ple bUl limMtf htud'tIÍ
po kltfh kl4 c jk dobrot o
nlci ď ln proti TntkAm
Tké ua latinitu bu]uU 4UU
Mrj Nlm4iu
V koti I4 l4p4dliiot 1-oJiiM v
t lli V liptto ' n
ni %'ih t luultpvli iibom idř
tuji ! p4Ai jk ! 4 bopiH vý
ilmlíiim kd h i K'1 Ht# UtH
i -[ #d 1U' IMlt lťJMW lo
ptwtnupih luh' Ut b)U i'pHti i
NfimcOm i Rakušanům
ti některé drazí
ca
vykoupené jkwÍ-
OpuMili oba břehy řeky Vaery
" V hlMíiHku Hpojenci jmou opětně
na néiucckém území tak že Něm
ci mají nepřílebí vo vlaHtní zemi
na třech bodech — ve Východ
ním 1'niMku ve Slezsku a Klaa
řku Až (bmiid Němci vedli válku
výhradně na území Hvýcdi nepřá
tel Jaké déHiié ztráty Němci u
trpěli v bojí(!h v llchfii a v hcvc
i o západní Kraficii o tom nejej
Sí diikaz jKHlává jejich vIhnIiií ú
řadní zpráva která héheni minu
lého týdne doznává f70fX) ztrát
na zabitých raněných a zaja
tých A vňecky tyto oběti byly
nadarmo
Dle poHicdních zpráv Němci
obnovili offeriMivu v okolí mést
Vprů a I)ixmud(t kdo několik
dřívějších jejich poknaú prorazí-
ti liniemi Hpojencň a doatati hc k
francoujyikcmu jHibřcží bylo zrna
řeno o ncjkrvavějSbdi bojích
války
V Paříži vydána byla v pondě
:!
lí následující zpráva uiinÍ8ter
htvem války:
"Na naiem levém křídle Něm
ci zahájili ojiětně útoky na Dix-
mude v okolí Yprfi Zvláítě na
jih ihí Yprú byly jejich útoky
viude odraženy Na konci dne
vzhledem k celé frontě mezi )ix-
mude a LvKcm jame nokroéili na
větíí éásti linie Nicméně váak
lina postup jest pozvolný násled
kem útoěného hnuti předsevzaté
ho nepřítelem a jeho silné orira
nisace kterou v těch mlatech měl
ciih provésti Od počátku bojů
mlha mimo to stěžovala operace
hlavně mezi řekami Iys a Oisc
"Na středu podél řeky Aisne
jme postoupili a dobyté posice i-
tliZeli
"V lesích Arjřoimkýeb a v oko
li Verdunu svedeny byly boje
oiie menší dÚlcžítoKt i
"Na niiMcui pravém křidle v
Lotrinsku mni ničeho k uuámc
ní V IlUasku čerstvé útoky
Němců ííeiié proti výšinám
Mount Saint Maric lyly nmto
bio zuražciiv''
ii pú jedenácté V polllčlí Ve
ecr vydaná v I hi ii nosit dující
dodatečná úřední zpráva:
"Nebylo žádných véUicli uičn
situaci následkeiu obtUi puso
beiiýcb hustou milion Na nevěru
len byl dobrý My udrželi joie
nnif iinsice ioi lekánu lvs a
—
J'hnti by Amurlcwi Pr Aimi'utluri
Lanemarck a značné pokročili
mezi Lainfernarck a Dixmude"
'A hlavního armádního velitel
ství v Berlíně vydána v nonděll
večer následující zpráva
"Héliem večera výpad nepřítele
Nieuportu který byl opakován
během nocí úplné selhal I'řes
a ifr
ivniosijny oupor naft utok na
pry pftkraéuje zvolna nic stále
Nepřátelské protiútoky jiho-zá
aidně od V pru byly odraženy a
několik set mužů zajato
"Na východním jevišti války
utok silné ruské hotovosti sever
ně od jezera VVyszter byl odražen
hc značnými ruskými ztrátami —
Ityři tisíce Kusů bylo zajato a
leaet m( rojových děl ukořisté-
no"
'A K'iutiIhíIio štábu ruského
následující zpráva vydána byla
v pondělí večer
"Na pruských hranicích v bo
jích w pokračuje Ruské vojsko
obsadilo ÍJoldap Směrem ku
Mlawé (v Polsku) jsme pokročili
a zastavili nobvb železničních
vlakň nepřítele blíže stanice Zol
i!hii ve Východním Prusku
"Za řekou Vislou Němci couvli
z Wlozlawsku do Niezumy a od
Koninu k Slupu
"Na cestách ku Krakovu tla
číme zjět zadní voj Rakušanu -Na
jih od 1'řemyšle zajali jsme 7
listopadu 1000 mužů a ukořistili
několik děl
"Na východním pobřeží Kav
kazu nepřátelské křižníkv se ob
jevily a 7 listopadu''
Japanaká armáda do Evropy?
V pondělí došla z Tokia do
Londýna zpráva Kilčlující že ve
vojenských kruzích vážné se po-
:i- h i ii ii vyslaní japausKe arina
Vpi v pokračuje zvolna ale stále
dy do K v ropy aby pomáhala Au
Kliéauťim Kraneoiizňiu a llcluiča
iiúiii u je prý dost možno že rozho
dující kruhy vládni budou pro
ten plán získány
linou zajímavou zprávou jest
japonský císař lošibito věno
val ťitono na mezinárodni ne
llioeniei sv Lukáše v Tokiu kte
tá tiuV býtí postavena nákladcin
40O0M lest to poprvé ie pod
mk tobo diubu uznán bvl na mi
"tel il liejvysslell Nemocnice lna
hýli upravována missii cpíkopál
církve representovanou In K
TeusU-rem
mr ~ '11 -S
=3
tím - ? — — _ -v mt-m K -
— 1 T3 II " 1 ' ' ' — " 1 v_ I W J _-t
!ZSShatí£2£Í ' " """"" "Vm-mm- ví " " " ' "1
IHC0HUTÍNÁ 1)IU VYMTAVKNA V UERUNt
AN0LI0KÉ VOJSKO PŘISTÁVŠÍ VE
f~
Německé válečné lodi interno
vány 'A rozkazu amerických úřadů
přístavu v Honolulu na Jiawai-
ských ostrovech intemováua by
la německá dělová loď (ícier i
parník Severo-Němcckčho Lloy
du Luckami řidělctiý v jmslcd
ni době k nčineckému válečnému
loďstvu Musí tam zfistati až do
konce války a američtí námořníci
odstranili děla (leicru Zmíněná
loď přijela do přístavu za účelem
rprávek a po vypršení povolené
Ihúty nemohla se odvážit i na širé
moře poněvadž číhaly na ni dvě
japanské válečné lodi Mizen a A
fláma Rakouský úspěch na jižním
bojyti
Ve Vídni vydáno bylo v neděli
následující úřední prohlášení:
"Na jiho-východním jevišti vál
ky bitva na celé frontě trvala
véera a nezmenšenou prudkostí
Přes tvrdošíjný odpor nepřátel-
řljí armády opevněné posice jed
na za druhou byly dobyty až v '
hodin dnes ráno jedno z ncjsilněj-
ších míst Kostajnik které Srbo-
é pokládali za nepřemožitelné
bylo vzato útokem naším voj-
fkem
"Počet zajatců a ukořistěných
Ičl není znám"
V pondělí rakousko-uherské ve
'vyslanectví ve WashiiiKtoně da
lo ua veřejnost následujíc! bez
drátovou dcM-ši obdrženou z Víd
ně "Žádné bitvy na scvero -východním
jevišti války (v Haliči) V
zoufalých bojích se pokračuje v
Srbsku blíže Krupiinč Zákopy a
opevněné posuté nepřátelské vza
ty útokem"
Německá pevnost Tsimjtau padla
V sobotu oznámeno úředně v
Tokiu e německá pevnost TsÍiik'
„ i i - -
um na vycnouoasijsKem poluezi
vzdala se japonskému a anglické
mil loďstvu a vojsku 1'rední ozná
meni praví že prvy krok ku vzdá
ni pevnosti učiněn byl o půlnoci
kdy pěchota napadla a dobyla
"liediii pevnosti v obranné linii
1'i'i akci é zajala 1ÍH0 mužů posad
ky Němci vztyčili bilý prapor v
xiiludu o 7 hodině luiiiil n i nově
M ilost li[ ktuuiei v Tsingtau lív
chlá kapitulace Němců působi
la sihké překvapeni u Miiákú t
l aliMO liikll klel I
lil IK
u
111 " ===¥yito _ i '
FRANCII
u obyvatelstva Tokia
I 'tok na střední pevnost byl
skvělý Myl veden generálem do
simim Jammloii v čele setnin pě
choty a zákopníkfi Oíslicc ztrát
německých a japonských která je
značná nebyla oznámena
Japonsko jak známo podalo
Německu ultimat um lf srpna
týden po té zahájilo boj proti ně
niecké državě tia pobřeží čínském
hájené asi 7000 muži l'oj ten tr
val přes dvě měsíce a obležení dr
želi hc statečně
Hlavni výsledek kapitulace jest
že uvolněno bude loďstvo japon
ske i anglické na dalekém výcho
dě
O formálním vzdání se Němcň
vydána v neděli následující úřed
ní zpráva v Tokiu
"Němcět{ japonští plnomoc-
níci ti večer 7 listonadii ustano
vili se na podmínkách kapitula
ce iNasť nou mink v oviv nriiatv
v jich úplnosti Další schůze ko-
nana liil zítra v 10 hodin V u-
terý na to pevnosti atd budou
nAm odevzdány
"Naše ztráty v íiík-í Ci listopa
du a následujícího jitra kdy
pevnost se vzdala byly ěfrnáct
lůstojníkíi a 120 vojáků zabitých
neb raněných V této bitvě vzali
isme 2:i(K) zajatců"
Před vztyčením bílé vlajky
Němci vyhodili pevnosti a potopili
všecky své lodi v přístavu V cc-
ém Japonsku nad pádem Tsingtau
zavládla veliká radost na všech
lomech vztyčeny japonské a bri-
tické vlajky a konány lampiónové
rů vod v
Strach v Kanadé před německými
křiž niky
V úředních kruzích v Ottawě jc
vi se veliké vzrušení nad přitom
ností pěti německých křižníkú
i: i ' - i
iiciiem oceáne zejména kiiyz w
oznamuje že obávaný křižuík
Kladen a ještě několik jiných jest
na cestě aby se s těmito pěti spo
j'iy
v hledem k teto hroive situaci
konala se ve středu tajná kouťc
fence náiiioiních úiiidnikú a díl
Mojniku Proslýchá se že budou
ihned učiněna nulitu opatřeni al
liřVl se jakebo budou razil
Ze všechny némeeké kiižniky
nalézající se umu v tlcbolilOI
► kych vodách se spoji v Jediní
flotilbt je de povaiováno za Zn
la jisté jukož i to ťc Němci vv
konali vsi ehuy pi ípravy aby tytu
vaběné huti mohlv bvli oitutřuvA
dostatkim uhlí Pokud se ua
1 tieké u japonské kliniky tulí
tkaji toulu llolillmi bude stále
labepeJ pio piktaviii kana Mu
iiiěsla na mbia i Tichého iiioie
' pl VC i rtdé Ji ot oban t lla
tlila pnpltih k plislavu Vlkloiii
pd vvbnUkou bombaidovdid
bude vv řadovali v v ptlio' Kanu
tb looKla b se v těchto mUteeli
bránili jed
lul ťliiliV kt ii bvU nakoupila ml
eiUkt vHdv blud pil fahajnd
Vtilkv Ptjtouuiě kotvi li Viiu
t eti Vvtk bu pííttvu
K aia l ké úftidv Joi e juo liA
oio ukuji nv lito Je něoueki
kiUmkv ji vbal duble ipravi'
lV pihvbeb lnll4ikvb ki"ibi
luliul tak ikvileli jvl
I v b
dikAáli Jil ltvkilkf iU' i
poklidně pé bilvoll V liUkťhii
pobri id' UHpvU nlok4 t
kdr# otáUvi
V 'Utt(iik ntutiěi ub'iaji
p( tlumní ailok kniniky
NEODKLÁDEJTE S OBJED
NÁVKOU Kalendáři)
"AMERIKÁN"
na rok líjjíj
JIŽ JSOU ZDEI
Není české domácností kdo by
postrádali kalendáře A právě ja
ko hospodáři tak zvláště hospo-
Jynky rok za rokem toho vždy
Ihají aby kalendář nechyběl —
Všecko odpustí kalendář ale mu
sí být V mnohých rodinách ka-
ridáře jsou v takové oblibě ž
je ukládají a když se dostav!
dlouhé večery tu je pro svoji zá-
iivu vyhledávají a znovu a zno
vu pročítají
Společnost pokroku každého ro-
(ii cf svým příznivcům a čtená
řům poskytuje kalendářu
za nepatrný doplatek
jako
PRÉMIE
Na prvém místě jest to ovšem
kalendář "Amerikán" který tě
ší se zvláštní oblibě a každým ro
kem jde úžasně na odbyt Náslcd-
sem vaiay zásilka kaiemiaíu v
("'ech bude však dle všeho znaěnň
zdržena a mimo to jest též za pa
nujících poměru velmi nejistá —
Iiich již houfně docházejí objed
návky venkova mezi kterými jo
mnoho těch již brávali ai za pré
mii některý kalendář z Čech a
žádají za prémii Amerikán ježto
by hc mohlo ulát ž by později
vůbec žádný nedostali
Kalendář "Amerikán" na rok
1015 jest zvláště bohatě vypraven
I "II 'II
a ohnali uje mimo poučně atati a
různé praktické pokyny množství
kráané poutavé ěetby tak že bez
odporu bude hc každému zamlou
vali Cena jeho jest 50c my však
zašleme "Amerikán" vfiem kdo
hí na rok ku předu předplatí ja
ko prémii za doplatek
pouhých 30 centů
Vt naše příznivce a odběratelů
ještě jednou upozorňujeme by a
objednávkou neodkládali jelikož
o kalendářích "Amerikán" letos
jest zvláště velká poptávka Za
šlete hvó předplatné a doplatkem
lalňích 10c ještě dnen
V úctě
POKROK PUBL 00
1417-19 So St Omaha Neb
NeweaHtlc a Swiftsure japonský
křižník Idzuma a kanadský křiž
uík Kainbow I! Honolulu nalé
zají se nejméně dvě japonské bt
teviiice Velký japonský křižuík
Kongo ozbrojený dalekonosnými
14 palcovými děly nalézá se prý
mezi Ilonolulem a San Fraiícis
kein Pžina Juan de Kuca v okolí
Viktorie jest prý celá zmiňovaná
Oen Von Kluck mrtev
liopisnvatcl "Kxci Isioru" z
llavru ujišťuje že obdržel zprá
vu z nraiucne kterv nemůže sdě
lili že německý generál von
Kluck zemřel před desíti dny v
iieinociiiii v Naiiiuru kdo byl e
cen ua poraněni ua hlavě llopi
sovati l praví že se smrt generálu
von Klucka v llcljííi tt Německu
laji (ieimal von Kluck veill ta-
zenj iiciiieikcbu pravého kudla
kti re postoupilo iu ua několik nul
pu d i ru v prvním uicsici val
ky Puk va b l nvc armádě v bo
Jich lu lece Aisne Kdvi prudké
boje pH Iiesly se ii P% Igiu a č
loeeke plave klidlu foláldo e $i
lo toluilo uzeitií yein l at V ou
Kluck po svém iuislničin úitutut
isl Paiíc nsUl w véia postave
ní kteié tfaujal mv uce Aisinn -
Nvd tvni bitv v tam #a%Umi!ii bv
la finai v a eiolábt v'M
Klitekuvi a jeho atmádě d'ui vil
lni potit hii V imť'Mit k
Zpravit ť o vu Kluck
lil řvi ohdliřU H sesir jeho p
M IťbmuvA hVtliívJ v lUibitb
Minii
liínoiki "TnblUl" IWlMIlHlJr
h bojte h VI SkivUHťVlcv byl ttl
ce itmnvM i mlraiiio t-isaiv U
to bul í Xvmk tl U v (asUt
MUém ívVio podlehl Minci t4
IlOlllá plVtti l(ltAll %'ltl 1 1 t I
IVIV klaj list Imktll mu'