Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 04, 1914, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f "
POKROK ZÁPADU
VĚNOVANÝ ZÁJMŮM NAŠEHO ČESKÉHO LIDU V AMERICE-
HMJHOršf Vši A
HEJLKt SKÝ
TÝDXh % U
MEDIUM JJf TM
OHMAT NOHTHWM$T
„_
ZALOŽEN R 1871 % MK 4i
OMAHA NEBRASKA DNE 4 LISTOPADU 1914
ČÍSLO 16
Pfllměsíc na pomoc Něme
cku a Rakousku
TURECKO BEZ VYPOVĚDĚNÍ VÁLKY PŘEPADLO RUSKÉ
LODI NA ČERNÉM MORl A BOMBARDOVALO PŘÍSTAV
NÍ MĚSTA
Bulhamko povolalo do zbraní druhou reservu a rovněž armáda ru
munská jt plně mobíliaována ale dosud obé tyto země uji
šťují že zachovají neutralitu — V severní Francii a ve Flan
dcrsku během minulého týdne bylo bojováno se střídavém été
stím — Rusové oznamují vítězství z východního bojíátě a z
Berlína se doznává že rakousko nčmecká armáda donucena
byla k ústupu — Na jižním bojišti nedošlo k žádné větší bitvě
Turecko zahájilo válku proti
Rusku
Beze všeho formálního prohlá
šení Turecko uhájilo válku proti
Hušku a tím i proti jeho spojen
čími Anglii a 1'Yaiieii
V pálek ol půl desátá do půl
jedenácte ráno veliký křižnik se
třemi komíny bombardoval pří
stav u město FeodoHia nu Krymu
poňkodiv kíithedráhi pravoslavný
koHtel picr a něco menších sta
veb 'inlova v ní nalézá se od
bočka ruské banky pro cizí ob
chod kc vzňala J'o ukončení
bombardování křižnik kc vzdálil
směrem jihozápadním
V tentýž tleli turecký křižnik
Ilamidieli přijel do přístavu v
NovoroHÍjsku a žádal pod hroz
bou bombardování vzdání nc mě
sta a vydání veškerého vládního
majetku Na to odpověděli Hu
nové zatčením tureckého konmila!
a ostatních úřadriíků načež křiž
nik ne vzdálil
(Feodosia ve starověku The
(dosia později Kaffa jest ruský
přistav na jihovýchodním pobře
ží Krymu na ('Vraém Moři gu
bernie taurijská sto mil vzdálený
nu H verových(Ml od Kevaatopolu
m kterýmžto městem jest spojen
železnicí Novorosijsk jest hlav
ní město stejnojmenné rusko
kavkazské gubernie na severový
chodním pobřeží ("'erriého Moře)
Balší přepadení spáchal ture
cký křiŽník nepochybně bývalý
německý (}o hen blíže Takolské
světlániy kde potopil ruský par
ník Jalta Mužstvo a cestující
byli zachráněni Parník Kazbek
který spěchal ohroženým na po
moc byl zasažen dvěma torpédy
a potopen Mnoho lidí utonulo
Bitva v přístavu Odčsském
Petrohradský dopisovatel lon-j
dýnské Hniti-rovy telegrafní spo-1
le nohti zaslal ji v sohntu uasle-
1 n j í£ depeši :
"Hušká dělová buf Kubánce
postavila se proti dvěma ture
kým torpédovým člunům jež
vjely do přístavu v Odésse a jaly
se útoéiti na obchodní hsli Ku
latíce byl zasažen jednou i kou
li a jeho dřevěná nadstavba po
škozena avšak všecky pokusy
torpédovali jej stihaly Konec
n$ turecké válečné lodi byly za
hnány kdy i byly poškodily něko
I k obchodních parníků a přistav
i i h staveb"
S('tsl-dujii' Úřední telegram
1'aidiiadu uveřejněn byl v soho
tu vt IViuikfurter Z-iluni{:
"Mal cát turetkého lol-tva v
ťVrnéiii Moři ve čtvrtek potopila
Hlkotl HHItolHtku Prut leř -
kutali MH tun která veU 7l
Hun poškmhLi ruskou lorpédov
ku a i#)U uhelný puridk
"Torpédo vypálené t torpédo
vébu iMuuui IUri1 I Mtlb t pol
pdo rnkvv lor jx dxhoree Kltbft
tnť Uuvriirt l Milici iorpédo
va ruke-u ir4íiou lo-ř jel bybí
piket4 Tii rnH ditiJ
lí - h iUlOt a hřillěuÍ 4
li THek4 řlotUU nutrpéU
iáboi ikody v biu 5 byla úpl
t4 pok4(oiioiM
muiulum Ruak Antit Tu
rteku
' l oii lttu iMOiiaoiio v aobolK
Uuk li VlHt hi leiřU HťO
1 1 livlitt Mtbrdviul ru
kSK přít prvdlJity wií
j Mtt tiiioVdujM oU4vky i
"Vvivílbitl iHkOÍiiáid lurc
iH v4Knvk loll v
I rrioMW
Moři proimiilění německých dů
stojníků tureckých lodí a od
zbrojení křižnik ú ÍJocbcn a liru
t-lau které Turecko koupilo od
Německa Zdali těmto požadav
kům nebude vyhověno diploma
tické vztahy s Tureckem budou
přerušeny Velkou Pvritanií a Hu-
ikcm"
Na toto ultimatum nebylo dáno
žádné odpovědi a tudíž zájmy
Velké Mritanie a Krnncii' předá
ny v neděli americkému velvy
slanci zájmy Huška velevvsbuicí
italskému Téhož dne oznámilo
Turecko že nedovolí ruským kon
siilům vzdálili ho z osmanské ří
še pokiiu iioliude tiireckvm kon-
sulům zaruěen bezjiccný odchod
z Huška
Jakou oácmetnou hru Turecko
hrálo vysvítá nejlépe z toho že
po útoku jeho loďstva na ruské
přístavy a válečné loďstvo na
mlouvali jeho vyslanci světu že
prý vláda není za to zodpověd
nn nýbrž pouze němečtí důstoj
níci a námořníci na válečných lo
dích tureckých Zatím všecko bylo
již dávno smluveno a nyní Něm
ci si vymyslili novou lež že prý
vlastně válku započalo Huško je
hož válečné lodi prvně útočily
na lodi turecké
Vzhledem k tomu v neděli ve
čer vydáno bylo v Petrohradě ná
sledující úřední prohlášení:
"Tvrzení z Berlína a Vídně že
ruské loďstvo započalo nepřátel
st v) proti turecké llotilie jsou
smyšlenky Očividně jedná se
jim o zmatení veřejného mínění v
Cařihradě které zúmyslně udržo
váno jest v nevědomosti o zrád
ném útoku na naše pobřeží ture
ckými válečnými loďmi pod ve
lením německých důstojníků
"Zrovna tak bylo jednáno
když Německo vyhlásilo válku
proti nám Tehdy říkali že ru
ští vojáci vtrhli na německé úze
mí kdežto věcí skutečnosti jest
že ani jediný ruský voják nepře
kroéil území před tím inž válka
byla vypovězena
"Před započet im nepřátelství
ni strany Turecka naáe flotilla
ničího nepodnikla Jest řejmo
že kdyby iniciativa byla bývala
předsevzata ruskou flotillou k
bombardováni přístavů a náhlému
útoku tureckého loďstvu nebylo
by doálo"
V Hušku veřejné míněni prija
b započet j války se Ntrany Tu
řecka klidně "Hěé" praví vtip
tié že Německu ítiatilo již vělíi
no svých kolonii a že rovněž
trati Kvoji tureckou kolonii pro
mi nynější válka ve skutečnosti
jet vedena Německo bylo ro
Ihh lnutu moučili ti se Malé Asie a
Itikflalo a uskutečnili celý svůj
í'ily mu U bojovném vieněllie
etvl Na HiUt toho onen sen se
kbrouti v prach konečným na
dělením Turecka
Některé časopisy pí tmo tlumo
H imdťji le kuovčné vyplul
távnv rukV ei íiioH iiěul m C
nt rudu IViitokiátc- UJhý Vil
inoceiukv kooifre Turecko prý
ncťhr4il
Dttv n rtuku lurKkjfih
hrrtvich
'£ VidoMu4meiui htn v ú
h ry' pi t Vm!eit!io : "N ru
ku itirt ekvťlt hmnieii H MU Trv
Ituoo bk bil v y m l iiMi ru
k to loři i kviu vojkem "
Velkuvíiir lmckv Jtodal ItlIllU
vil jiiieiiem KVé vJauy za vypfu
tureckých lodí v 1'eniém Moři
proti JoďHtvu ruskému a bom
Í'iirlování přístavních mést
však v Iondýně prohlášeno úřed
ně že vyaoká porta musí jití mno
lem dále mijí Jí velmoce trojdo
body obnoviti dijilomatieké vzta
hy h osmanskou říší
Dále ho Hiléluje že Turecko na
notu předloženou Anglií Hu
skem a Francií projevilo ochotu
od volatí své loďstvo z ťVrného
Moře avšak rslc[iřelo propustili
německé důstojníky Velvyslan
ci trojdohody vyžádali si tudíž
své průvodní lisly a odejeli z Ca
lihradu Velkovczír nejmehybin
jist mluvčím mírové struny v tu
icckém kabinetě ale ta má proti
sobě Knvern pašu minislra víilky
a jeho ndadotiirecké stoupenci!
Francie Anglie a Huško nejc
nom budou jiožadovati iiáhradij
za škody způsobené tureckým
loďstvem v Černém Moři ale bu
dou usilovali aby buď celé loď
Mvo turecké nebo aspoň křižníky
Brcslau a ííoebcn a Ilamidieh
byly odzbrojeny a tak zůstaly až
do skonči-ní války Mezitím by
la by zaručena bezpečnost Ture
cka
Tím doptalo by se Hušku velí
ké převaliv v Černém Moři a ne
hroilo by mu nebez[eéí ture
ckýeh nájezdů Také se prošly
chá že byla by požadována de
mobilisace turecké armády což
by znamenalo že vojsko překro-
ivší hranice do Kgypfa muselo
by býfi odvoláno V Egyptě pro
hlášen byl vojenský zákon a e
nergické kroky předsevzaty bri-
tickýin vrchním velitelem jak k
potlněcnj domácí vzpoury tak k
odražení tureckého útoku
Bulharsko dále mobilisuje
V pondělí došla do Londýna
přes Hím následující depeše :
"Zpráva obdržená zde ze So
fie praví ži! Bulharsko povolalo
do zbraně druhou reservu svého
vojska První reserva byla již
mobilisována''
V Berlíně jsou jisti že Bullou
sko postaví se po bok Německa
a Hakouska v pádu opuštění neu
trality a podobně učiní prý Hu
mansko ačkoli se doznává že ú
mrtím krále Karla ztratilo Něme
cko dobrého přítele "pravého
I loheiizollcrnu" Také už maji v
Berlím- vypočítáno jak to zarí
dí aby získali Humunsko a Bul
harsko za činné spojenec vedi'1
Turecka a udržely Itálii v inu
iralitě Kalii postoupí se něco ra
kouského úemí a kromě toho
budou zajištěny její državy v
Africe Humunsko dostane Bessa
rabti která mu byla vzala v r
1h7h Huškem a Bukovinu nynéj
s rakouskou provincii luikousko
pak bude odškodněno územím
které se vezme Huku Srbsko
prý donuceno bude k uzavření
míru a k alliauci s balkánskými
státy eiuiz uvolněno by bylo osm
armádních sboru ruk onakých a
těch bvlu b iollto proti Hu
ku ledllioil starost dělá éme
ku Heeko ale to prý tdke liéja
ýllt Způsobem se Uspokojí lby
iiepomáhulo trojdoluHlč
tMákoii ovšem jest dali tylo
V poety se om etb i pob bii v ejsl
lili loťll ony které Nemel lioli
pi I zahá jení války
BoJ v itverni t rancti v
riiindernku
Bitvy mlel v seveiid l' ruin u a
ve hliimbrsku jsou těmi nejkr
vasejšimi a iiejhi tMiiějsínti pi i
tomné vilky a ilraty na obou
tlrttnill ohroilillé Mltll litktltti t
lilib loohbt bV poeliluliltl skli
ličiivhi Úxpéeheiu lul dokoiien vt
tiUntvim Hlavní Utpéeh upojiii
u HptHhi v lom itimiiii po
ktop Němců itti jih 4 k pubii 4 a
lakč 114 o'kt rtch HiUtťi h po
kluttpltl h dobyti luěU a VmlUee
dlhv hnt ne lu pl ílU b ot b' o
těilvl luUe lubtvlll Pl% lo
Vik pmledutch duvi h lvU lb
f tVniicii velmi uptimitiíckv'
íioýibiil I lihoi by Ubi oi
'iH ! V)lblčthl N čine O i #e
Mt nklidlho jt pumě OtlU
kil kliilié doby 4 lo by 1000
I rtlu 0VU1 olWko Ni MieiV eo
do offcnsivijí kammně Ým optí
místieká iiálada ndílcna jest též v
dobře informovaných kruzích
vládních toho iicjlepším doka
rem jist úřední oznámení z Bor
deaux že sídlo vlády má býtí pře
stěhováno z onoho města opětné
do Paříže 2ť listopadu
V pondělí večer francouzské
ministerstvo války vydalo násle
dující úřední oznámení:
' Mezi Severním mořem u ře
kou Oise útoky činěné dnes Něm
ci byly méně prudké nežli ony
včera V B-lgíi pokročili jsm
na jih od Bixmudc a na jdi od
(Jhi lavctu a udrželi jsme všecky
naše ostatní posice V oblaslí na
řece Aisne prudká německá offen
Mva mezi líriiycnMi liiwinerM a
Vailley úplné selhala "
Z Berlína v tentýž den vydá
1 byla následující úřední zprá
va :
"V našich
útocích v okolí
jsme další půdu a
) pres zisk a 1 1 jsme
Messines bylo obsazeno námi V
lojích kolem Argonne poněkud
jsme pokročili a nepřítel utrpěl
velké ztráty Na východním dě
jišti války situace jest nezměně
na Huské pokusy prorazit i naše
inic blíže Tzetl kehmenu selha
1
Ruská zpráva z východního
bojiště
V pondělí vydána byla v Pe
trohradě následující úřední zprá
va :
"Na frontě ve Východním Pru-
ku naše vojsko odrazilo německé
útoky podnikané proti Vladisla
vovu zahnalo nepřítele z východ
ního kraje líominlenského lesa a
dostoupilo 11a sever od jezera Ha-
gorid Za řekou Vislou vojsko
naše pokračuje v offciisi vě aniž
)yl by mu kladen vážný odpor
enom v krajině blíže řeky Opa-
ov Haknšané pokusili se o bitvu
značnou h olovnatí Byli odra
zem a řekou upalov líakusa-
né mají obsazenu opevněnou posi-
i V Haliči na řece Snu naše
ojsko vešlo do vesnice Nisko kde
ošlo k tuhému boji Na ostatní
frontě situace jest nezměněna"
Rakušané odraženi Srby
V pondělí vydána byla v Niši
prozatímním sídle srbské vlády
následující poloúřední zpráva:
"Nepřítel operující U!) října v
okolí (Jučeva bombardoval naše
posice v Kmiuové a Banže od 7
bod ráno až do poledne Pak
podnikli útok ale byli odraženi
naším vojskem Naše protiútoky
vyvinuly se v prudké bodákové
zápasy v nichž nepřítel po ulr-
I ěn( velikých I rút donucen byl
ustoupiti ve zmatku zanechav za
-ebou na bojišti In důstojníky a
asi ' l K ) iiiiiii
"Nepiílel podnikl jiný útok na
naše posice večer avšak byl o
pět ně donucen k ústupu n velikou
ztrátou Nic důležitého se neu
dálo na ostatní frontě"
RiiHove vitézi nud Němci
V pátek oznámeno Pctrohr
du ' ž" riiNká armádii dosáhla o
pčliiě ohromného vlléstvi Ně
meeko rakouské armády operují
ti Jednotné od ne jm 'Věrnějších po
mc as v lee poloze co nalézá se
nl lial až k Jihu k I ce KUlllicc
i' ly iiMpolhny sliaslivvm úlu
tetu I ilske u mády
dinč od xky Pllice působil
vilkoknížv Mikuláš hlom tri
ty lieplitll Jetll jesit nt úplném
ll-tiipil lo biVit )e niel bblVIti
nt i "lnu armád li blinu rovnají
1 í se jednodennímu pochobi
Toto veliká vilčťslvl v viu je
poúki skupili rtllnúd Hu kcvtlll
o-l liliee t liol t nynějška tm
de ftlJocU' UČeliMM lllské IIUldV
í isad li ránu in pcit !k mu kli
Ha 4 obklhhii je kdniio ruka
ju- a di'!oAeb'i't v iotba se
ni pinvdčputlublič Ui Níliici
Mou Vtlíké Vltislvl V lioojli
litsk1 tl llld4 nejkrVÍj{HÍ [h
o in f t uiilí r" pi o' li rtjii i e ml
t 4lublU tud pdouo li lllť
tpudtii od Vuly jdu#Aailnž
kllř UlovHiVo lIMl k l4IIU
vsít lni leViin bhhil Vinlv prull
vvsMiel KíiititvVM W'!k lM
IlUlltV j'l IÍ Ml)
Severní od J'ÍJÍce bylí Němci
zahnání od U) do 7' mil nazpět
od Víaly
Němci poMtoupili OHřri mil nl
hkUUm li-MÍÍ podél pravého břehu
Pibce kdežto jejích armáda kc
věrné íhI řeky byla zalhičenii
zpět Bylí rozhodně ve výhodě
naproti armádě ruské jelikož Jtu
sově útočili a pebylo jím možno
tak výhodné používali dél jako
Němcům Husové nalézali se nu
ole vřeném prostranství a Němci
mohli do nich y lesů vydatné pá
lit Pak ale ruská pěchota obsá
hla lesy a vytlačila z nich Něm-
ce způsobivši jim hrozne zíra
ly Bitva trvala po celou noe při
cem emci nepřetržité stříleli
do lesů za svými pluky Ncnj do
sud zjištěno zda Husové zapálili
zúmyslně Jesy ve kterých se na
cházeli Němci ale jest to velice
pravdépodobiio Spousta Němců
lesích zahynula
Svrchu uvedené jest ovšem
zpráva z Petrohradu ale že Něm
cí skutečně utrpěli vážnou poráž
ku na východním bojišti dozná
vá 1'émecká úřední zpráva z Ber-
ína která sděluje že rakousko-
tcmecka 11 rm in la donucena byla
ustoupit i'cd čerstvou ruskou ho
tovostí táhnoucí od 1 vangorodu
Varšavy a Novogeogíevskn
Nérnci vítézni ve veliké námořní
bitvě
V nejvétší námořní bitvě příln
mné války mezi evropskými ná
ody německá flotilla utkala se v
neděli večer v bitvě s briliekou
skádrou blíže pobřeží jiho-amc
ické republiky Chile a způsobila
jí krutou porážku následkem své
veliké převahy jak počtem lodí
lak děly která daleko předčila
děla britická leden anglický
křižnik byl potopen půl hodiny
po zahájení bitvy druhý hořící
zahnán na pobřežní skaliska a tře
tí se vrátil do přístavu v Coroncl
poškozený
Anglická eskadru pozůstávala z
křižnik ů Cood Ilnpc Moumouth a
íílasgow a obrněného křižnik u
Otranto kdežto Němci měli veli
ké bitevní křižníky Schnrdhornst
Neurnberg ílneisenau Leipzig a
Dresdcri Panuje mínění že Něm
ci britické křižníky překvapili
když nabíraly uhlí v zálivu Coro
nelském byvše na to upozorněni
špehoiiny z pevniny a ihned pal
bu zahájili
Nejdříve potopen byl britický
křižnik (jood Ilnpc kdežto na
Moiimouthu vlajkové lodi velitc
le admirála Craddocka povstal
výbuch a hořící zahnána na blíz
ká pobřežní skaliska a íílasgow se
zachránil jediné svojí velkou vy
ihlostí " poškozený uchýlil se do
přístavu v Coroncl Nepochybné
bude tam interuován až do skon
cení války nebol' i kdyby se po
dařilo správky včas provést i ne
mohl by se odvážili na širé 1110
ře proti tak veliké německé pře
sile Jaký osud potkal britiekého
velitele Craddocka a jeho muž
stvo známo není avšak podle
všeho velmi málo námořníků ze
zničených brilickýeh lodi bylo za
chráněno
I leduj zpráva t londiiii ne
byla dosud vydána o télo bitvě
Neničí měli poiue šest intltl lalie
uych z ét hož se soudí že hyb
skoro stále mimo dostul del bii
tn kyi h válečný It lodí která tuk j
bdeko in nel4 jako děla německa
Sbírka pro
Cesko-Slovan Pomocný
Výbor
ve picpkh uoml Upicnh krJtv
Ikft ¥ 0ťhAťh
lne S tíjiu oáiiíumiui ilíV
dosvř Ktttk li iKh Nvb ' Ul
Cvikem il II Ml
111 ptU{'Hkv pnjlmá Mtlut
loklokll KlJmié bil rt 1'rtlinJ
lt t 4 kvhti Muniím oViiuMtem
pomAite (spudili blde il 1 1
hu ýh kpolubutfl v fclur vU
li tk trii nUledkfin dísii v Alky
t t ímíiiij lípl
VÝSLEDEK VOLEB PfcfZNIVÝ
REPUBLIKÁNŮM
Aíkoli pouze neúplné zpráv do
kly do středy ráno jisto jest U
demokratická větíina ve snímo
vné poslanecké bodné se ztencX
rávy o volbách útcrnídi jež
došly do středy ráno jsou přiro
zené neúplné ale některé věcí jsou
jisté Jjcmokralícká většina v
sněmovně poslanecké která byla
lil hodné H4- ztenčí celkem re
publikáni získali skoro váiidu a
strana progressi vnf skoro všude
ztratila a někde votum její
scvrklo se na pouhou hrstku hla
sů Nejvétší vítězství vyhráli repu
blikáni ve státě New Yorku kde
porazen byl nynéjsj guvernér
Clynn a zvolen republikán Whit
man distriktní návladní mřata a
okresu New Yorku a rovněž" zvo-
eii spolkovým senátorem po IOIÍ
111 Hootovi republikán Jarncu
Wadsvvorth ml proti silnému de
mokratickému kandidátu Jamea
íjerardovi přítomně americké-
mu velvyslanci v Berlíně Whit
man zvítězil většinou asi 200(XX)
Wadsvvorlh asi r0000 hlanů
V domovském kongresníru dí
Ktriktu presidenta Wilnona ětvr
lém v New Jerscy zvolen byl r
publikán Hlijah (! líutchinHon po
kongresníku Allanu B Walwlioví
většinou asi 2J()0 hlasů
V Nebrasco zvolen nynější gu
vernér Morehead avšak oatatní
ftátní úřady nepochybná zinkali
republikáni
V l'(!nnsylvanii vyhráli republi
káni většinou kolem L'00000 hla
sů zvolivše spolkovým sonátorem
Boise PcnroKe-a a též do utátních
úřadů republikány
V llliiioísu demokratický kan
didát pro úřad spolkového neriá
toni Hoger (' Sullivan vyhrál 0
kres Cook v němž leží Chicago
většinou asi (K)ÍKK) hlaaů avšak
za to ve státě republikánský kan
didát nynější Hcnátor Shermari
jest v popředí tak žo výsledek
jest dosud v pochybnostech
V Michigan demokraté tvrdí že
opětně zvolen byl nynější guver
nér Woodbridgc Kerris a taká v
MiiasachusettH zvolen byl asi de
mokrat Walsh
V lowfi zvítězili republikáni a
nynější spolkový senátor CumrnitiN
zvolen Pyl velsiiiou nejinéne
10000
V Jižní I lakotě nepochybná zvo
len by l do spolkového senátu rep
Burke proti demokratu Johiisono
vi )o kongresu ve všech třech
lislriklcch zvoleni byli asi řepu
díkáni
' Coloradu nejspíše zvolen byl
euvernérem republikán Carlson a
podb- všeho zvílčil dodatek U
stálili ústavě v zájmu zavedeni
prohihice (i léto otázce hlasova
lo se t'ž v ihiu mšak "suší"
byli pi taženi značnou většinou — -Kovnéž
diMhitek k úslrtve v zájmu
zaed ni ženského hlasování by l
zamítnut v tomto státě Totéž stu
lo se v Missouri a nejspíše také v
lini I bikotč
4 1 tomto dodalku v zájmu za
veďní ženského pravá hlasovalo
se také V Nebrasce at co toto pí
M ine pouze z m nuti licho počtu
ptceiiiktu došly ypiiUV V jede
hudvati li piceinkteeh mimo oklYH
Iboibts a v titnácti v okresu
lotiu'lís bylo iMlevzdáiui pro do
datek v nájmu leiukčhu hlasová
ilho práva 'JH07 hbHÚi proti -i
to ' toho v5uk sotva se dá sou
ddi lu výsledek dhllno vy í kati
pozdčšieb úplnějších plilV Ju
kni! věliinuii v N"etisee vitčil
uvťiior Moi lu ad nad nvým rv
putdikilhky 10 oupeřelll IloWlll
110 take ol' íbt b můi' do
uhnout! í 'ONKl bbisil dli
pďV ktelé' a í domel doAly h
koiitfii! iv ob 11 byt v druhem tli
ítriktu dem t obevk v Iřptlm U
moku! MipheM řtriěm r-
ubbkáH Klínili V i li Hl r'pllbU
k ui huikmd b l olAnb h dvou
diUluoiAlti ppi iv Ur by n dli
kiUltlltt l'H yýkbnbk