Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 28, 1914, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    (Hran J 4
1UKK0K 1)NK 'i hUSA JíM
"4y hlínde ulau)iu v ! v irul
tkťl titikiiiii Mul víuk býtl vi6o
'y'li4iifiw vusmováiif Jakut I iit
dlclt rmřil#k prunty a jiiuýiii JiiiKiuoo
oi 4a Aby přuiJi íl' nmiu jm
mýlUgni uiusi doiiiny ttl útulné
lilurii Ku fis jedná itr4i kalili
nu Imlu psiny Jinsk Kudpovidmiit
a Mirftva4 otiíréuf aa cl nbUni
ivna vftbflfl wt dopisy nsnl o)po
♦lným TAIMíH So ak 20 října
1111 - Ctěná redakce čtenáři a
''lnáíky odpusťte že zase s ně
koliku řádky mezí vás ]í ťiím
Nejdříve tedy začnu m tím obvy
klým počusím které jest velmi
příjemné stále teplo jako v létě
luk že kukuřičné klany až příliš
snadné w ulamují vnuk každý se
činí aby co nejdříve měl komu
vylámanou Koniy jsou zde letos
dosti špatné a vydají 'průměrně a
si 10 už 15 hun! ovšem někde da
jí i více však místy nedají uni 2
neb f liuAI u po akru — Též mu
sím sdělili že mňj krajan Josef
Muníií má svojí manželku v ne
mocnici Jak mi sdělil měl ji již
z nemocníce um týden doma když
'p't musel ji zpět ndvézti — Hyl
jsem též na návštěvě v Omaze
kdr jwm mezi jiným navítívil K
Slezáka a jeho liratra Chtěl jwni
tam navštívit jcňtř ji-dtiolio pííti--!
nemohl jKem jej ale v tom mř-
Ktě lllllézti Mimo to Seíel jnelll se
tam k pii rif Oernou z Konsville
Khiih Dálo nn vŇtf vil jsem tam p
Dra Sedláčka který hyl z toho
potěšen že jsem jej prý vyhledal
a svojí návštěvou poctil — Panu
Jiřímu Ptákovi píihyly do rodiny
dví dcerušky i nichž ale jedna
co toto píi právč zemřela Ny
ní ale muMÍm již přestat a napíši
více až nudo koma vylámána —
Musíme řasné vstávat a jest hez
ky pozdí večer když značné una
veni uhírftme Re na lůžko S po
zdravem na čtenáře Pokroku do
hrého to časopisu na který vždy
velice si těším h jakmile přijde
tu hc ho íiezhavím dokud celý jej
nepřečtu Však to stojí za to ne
boť Pokrok má hojnost vyhrané
poučné a zábavné četby V úeté
Váš Josef Zmčlík
ťUSJUNG Neb 1(1 října 11)14
— (téná redakci Pokroku! Při
jměte můj dík za prémii — za za
slání sídla které jsem právě dnen
obdržel a také ihned vyzkoušel a
mohu tudíž říci že jsem s nim ve
lice spokojen neboť sídlo něco
"fajn" pracuje Ještě jednou dě
kuji za tak rychlé obsloužení Ča
sopisy jsou stále plny té vojny
však i nám zde v brzu nastane
bombardováni nikoliv ne ocelo
vými projektily nýbrž kukuřic
iiýnii klasy a tu čím více to bou
řím tím raději také to poslou
chám Produ zde máme dosti do
hrou ač místy padaly dtMi krou
py však nám valné škody m na
tropily Pšenice sypaly mezi 20
-!( bušly ovsy až ") a korný i
— myslím tak mezi Já— Í0 bušly
po akru Xu Ido jo to celkem
lepší mžli jak tomu bylo po po
slední 4 léta liuďme rádi ím má
nie mírumilovného presidenta
který dovi-Uo J n tudé mlrlet
všecky národy ívlášté pak (Jer
ntány zdejší jii bojovnosti píiiuo
hoři jciiíe nikdo se h nimi nu
díce priti Před 3 týdny i jistý
Néliletf pravil "Ai UoUuem
pišti noviny tu Némei jit$ bu
dou jU v I ttiUi" Vsak oni tam
nejsou ještě dne a bohdi ť ta
ké vůbre nebudou My vidy h!
dáiitf v Pokroku onu taf "Plvd
i roky ai pan iiorny a ion
s! jicí lm ta ai dopoví ttijpl
1 ta iulepíc budí) iititi kuiát
Vm Tk dobřit apot to bul
dél trvat "Pokrok" tivtt} uve
fťjAujw dva velmi íujimav ro
many Tak to ii4 být — Ím da
l Uni lťp 1 H piudravrm
Vni Skřivan
— NVul pH'h)by rt pritvli
kdy i Vy 4Uji budťtti dpi4ovt
if 1'iitotit i p ll"iký tantji d4 e
iéjkýi ibpitm vid'!
SWcua Karta tViařuva I vdit
rl vgl in tlum v íU I 'J 4 Jl
lli (tMilia ¥ h ili li bdr
#la vh aví 1'íiudkvul U Marií
tttaku} a ť h PtaHa SmUtwv
pohbdid lutk nilUjivlhtf
inntt Ma iirak4 haib! Vpoui
hěm Via tleitui a nUii f a
l v u ji rušuí va!'i d-bv -P4ti
taVUa ihI a n vtt
mtJ Vi Irhti lUtik i #baÍ
lltjdl Mul4 vutft Vf it tn4
ktiMlaid a )ak w l !!♦ v i
!# Vai# ¥w ipt a vy mtto A
!y Htrr tik ai p wřb'MÍH
pozdéid )ratr vojákem neby
proto bohu díky na něj ještě
nedošlo ovšem nevím jk tomu
bude dále Nezlepší li se sitlllll
válečná v dobro pakt ~- Ani
byste Prahu nepoznala — hemží
se všude vojenskými stejnokroji
- těch kť ří čekají na odchod
kteří iiž se Z bitev vrátili a nalé
zaji S4- zde v lékařském ošetřova
ní
ZPRÁVY Z ITHACA N Y
— Tuk už jest l!b října a stá
le nám zdá že jest ještě léto
liebol" nejen #( bylo tento liičsh
čiiMcm horko ale až posud neby
mráz h tu opět se splnilo staré
pořekudlo! čeho jsme se ncjvíet
báli to nejlépe dopadlo! Kuku
l íce pěkně dozralá a je letos zna
no nitá Též jsme museli posekat
jetel kterýž byl setý do pšenici
iž při sekaní pšenice byl tak
vysoKy ze jej vazak sckui io
pšenice Mi konci zad pak wt
byl odkvetlý a měl semeno Voj
těšku jsme Za léto požali trik rú
le l osleilril sec hvla leiisi nez
ivní Mnimborň je btos hojné
a jsou velké váží jedna až dvě
libry Jsou to pozdní bílé bram
bory a jsou levné 3"c buši Jabl
ka jsou teď od j0c do Vlc buši
Sladká kukuřici- ]() tucet kla
Ml Vejce :{' tlicct kohouti Živí
!óc - zabití L'0c Ib Cenit tu
mají žíhané plymouthky kdežto
hphornky aneb černá drůbež
jest levnější vždy o dva aneb ví
ce centu na libře Ivachny zabi
té též 22c Ib zabitá jehúata f!e
l ovce 12' i— lir Ib Moilkll
pšeničná (patentovaná ) if lhO sto
Ib druhá $110 1(K) lb Živé ve
l-řové lehké H- Hlc živá telata
(íčkná s— HU' živí voli pěkní
nc Ib Máslo :iO -'ISc Ib
— Dva osmiletí hoši — Steve
Koneski Slovák a 1 Tcrrilla
Polák — byli v různý čas chyce
ni při krádeži ti jelikož jejich
domovy jsou v tom nejhoršíni sta
vu byli oba malí durchové po
sláni do domova "Otce" liiikcra
v Iui'falo Vyšetřováním se zji
stilo že malí tito zlodějové i ma
lé po! ladný v obchodech za no
ci dovedli otevřít a peníze z nich
vybírali
— Na !M) dni byl odsouzen do
vězení Jiří Majer — Polák když
byl zatčen protože prý často vy
plácel svoji věrnou polovici obu
škem a ačkoliv mu to odpustila
nic plátno přece byl odsouzen
Soudce (Irouley iiemA prý ženo
bijce V lásce
— Dne 22 října zde též se za
stavil Teddy Roosevelt a profes
sor Kredeiick M Davenport pro
jresivni kandidát pro úíud gu
vernéra Teddy řečnil ale tento
krátě prý neměl dobrý hlas a by
lo vidět Že ačkoliv byla síň pl
ná pícce prý mu oslavu provo
lal pouze jeden muž a někteií
studenti
V Ithaca se té 2 soriniiitsovnl
klub cli proti obchisluikuiti a
budou prý v obecním tržišti pro
dávat mouku i cukr mnohem lev
něji něj obchodníci Mouku již
maji a budou ji prodávat za ?
2"i !b
— Pan J )enk si stav i novou
residenci nu své drŮtíelliické fať
mě naci l prý čeká 2e mu cin
přijede ostatní rodina 1
ZPRÁVY Z QRANQER TEXAS
21 fíjna tni
Zdejší i!tlámý český obchod
ník pan Augrut Moiíoiiye pro
bbUil dnes ůpadik Niš pravidk
p Pnul 1 Moti plil pro něj
úďt před ůpadkový uid
Au-dm "ív Pan Majfoiuy pu
ibáíl Klifiu Trna a luUUdkuu
nik1 cciiv bavlny loumhl iu
skoib ktovrtti t svyvli dl'-ibiík' a
(ibctosl na d ib" lu inotil vest! i!n
huv obílil i k ma ]- ku
J' 114 Ví"!
nHobk nižo tit#
V idi jih h ibctuxSi cb IIMtmk
p- říllk l!"4 k ' t ib fv 4 1 p
bčidka II J Krtu - a htt
Mílka btlb' apoU-culkrm KtU
ílk
N ' k v áptiik p V U
dik t Kxkv' vbbv i víb-VÍ
I i4 I prtik t "Ha!
km Ki-I' d vi liréi-# r V
bti vli tapaa aUvkí tlruk3
4ii Kpťt kv- j rvttHi t' l
kun r'bit W% kti-rym l I
Pnul J Mat! i vií
k4 V 'í a t"klVtk M pit
i4 i( bavtoo (( kklad ítí (bi
l Vi l nhikii ÍÍIÍ Mibuttl
pJkn k4'ji Ji a I Vl íakrk
rolník (i a Vc společném tom skla
dišti budou mí ukládat! Vftediny
rolnické plmluiy Hehůi před
sedal náš slarý Karel Svobodu
Zpravodaj
OSOBNÍ SVOBODA
rifu Louk N lltnunarliag přlifi
AhoíUc (líojnyínýcli tutoplnň
XX
Potuzujme Jiné podia ibe
"Nejsitnejším ze všedi dťivodu
proti zasaliováni vejcjnosli do či
► le osohulcli záležitost) pIlIVl
fohu Stuart Mill ve svém prosí u
lém pojednání o Svobodč "jc že
kdykoliv zasahuje pravidelné za
Mihuje nesprávné a na neplavém
místě V otázkách sociální mo
rálky povinnosti k jiným veřej
né mínění to jest smýšlení roz
lodné většiny třebaže zhusla ne
fpravne Ji sle easlcjl muže liv i
plavným protože pislobné otáz
ky posuzovány jsou dle vlastnit
zajmu podle zpiisoou v jakém ji-
sté druhy činívání kdyby byly
dovoleny dotkly by se jich sa
mých Avšak smýšlení podobio
většiny uložené menšině jako zá
y i i i ' i i '
kon v otázkách samolioeiio ciiíivii
ní bývá právě tak často chybným
ako správnvm neboť v takových
lípadecb veřejné míněni znánu
na smvs en list ven i l o lom co
jest dobré anebo špatné pro ostat
ní lidi příliš často však to m ziiii
nieiiá ani tolik poněvadž veřej
iost s nejvčtší lhostejností pře
ni
áí přes zábavu a spokojenost
čeh
jejichž chování niiicuje be
v óviihn poue svilj pro-
OU'
pčeh Jsou mnozí kteří povau
í za své poškozování všeliké cho
vání jež se jim nelíbí a posuzuji
jako urážku svých citu jako ná
boženský svatouškář jestliže ob
viňován je Z llevážliosli VÚči llá
ložeiiským ritům jiných pravi-
lelně ohražuje se tím že oni ne-
léřou ohledu na jeho náboženské
sinvšlení trvajíce při své odpor
né bohoslužbě nebo víře Avšak
není rovnosti mezi pocitem jisté
soby pro své vlastní přesvědeení
a pocitem jiné osoby jež urážena
je tím právě tak jako není rovno
sti mezi snahou zloděje aby zmoč
iiil se tobolky a snahou pravého
majitele aby ji podržel A záliba
isoby jest právě tak její vlastní
soukromou záležitostí jako její
iřcsvědčelií liebo její peněžen
ka '
Nemístné zasahování do osobni
svobody jeví se velmi dohře v du
tali! prohibiéníka jenž praví že
lé mají se sříci požíváni liho
vých nápojů aby tak dali přiklad
těm kteří by mohli být náchylný
mi k výstřednostem Tento důvod
uveden byl před nedávnem v Co-
siiiopolitau Maiazinc Alexandrem
Alisonem D D v následujiideh
slov ech
"Jest nemístným rikati že ti
kdož jsou obětí temperriiec jxoil
slabí a e měli by se styděli pro
lože nejsou silnéjšilili Jest povili
iiosli silného by pomohl slabé
mu Nebyl to mužný člověk jenž
před několika stoletími ivU :
"Jsem já strážcem svého hra
tiH?" JA jM-m tím povinován
svému bratru jeho moc vťih je
slabá u jehol silu tidporu je vi li
ee nedostatečná vnutili tnu po
viuuost slřldmostj jako iu vyhnu
ti lnoii lest tu mou povinnost i
dát i mu přiklad tím i- sAm stanu
c naprostým abstiiienlctii"
Náibdováui takové liuuky o
hledem nu vš cbiiy jvy V ŽIV o
tě ji i imhiii byt Hlieuiváliy Ve
dbi bv lAjisté ku Úplnému potla
či id VŠebké éiniiosli bc HdÍU
a tudii ku tktt" a sittitt Aby nV
kdo rmit byl tl krádcíc iádna
jma osul a neslili U by doUto
ťl ilirlm VUitlHt indjlk (y
idťi ťuieiiit bv bi přesyceni ťi ma
hl4 i!Uki VilU bMmuit nib
ťpiUtvt iidný ''bv k ty n niél
ti 4 ohb d l ti tt litu sklotl k b
HIÍ!íIi jf tit littii! šlbotl
tv rnd 4' ln e ] j iiviumv
tl M - Mnt ťM d et Ma
t !tid Milá ukaika doví b l Iv
udl4l'Í tU ' II ti !4K ř
-U itti tyiu vHvaht btiýtui pdiul
kllisl !ujl iíVdř k Vl'dkOI
uiviíl4 i idudiu to bii oa
K tul t# luiMravMV M!ťl
J ii4- nk !v 4 tíhi# %labvm
tb dkí lhl haut 111 b U
řikyk wi i jkw tUwv ik
vk 4H'nYb p0tíi la
dlVÍlt v i i-tt tu w#jt lk ktl
bialij a vdi íbwi
kt a tf v iď ' li k m h
ni rw !!' H4jd walý tttdd
Uin ka ti!viř l!y wrii t w
vlastním stavem a stavem zdravé
a silné osoby Kdyby však na
druhé striné viděl alhleilcké vý
kony jiných ejlil by v sobě vrfi
stajíel snahu aby přivedl se do
stavu lak aby se mi nich mol
také podíleli Pí učeni dftt k tě
locviku a athleiickýiu sporfňui
nejpfisobivéjší vzpruhou je nká
zuti jím jb sám jejích ínstrnktoi
něco dovede ft vzbudit) jejích ol
div a nadšení Kdyby instruktor
byl omezen lii ji'dnoduché rvíči
ni jež jim ukládá aniž by uká
zal k čemu mňže véslí scházel by
tu důležitý podnět ku snaženi
Jestliže některé děcko je stížciio
chorobou nepomůže mu to nic
jestliže celá rodili II si llloí tu
mociiičnl dietu Naopak vidí li
že jmi užívají věcí kterých ono
nemůže užívat jestliže rodiče jed
nají v tom ohledu správně posi
i' j i i i i
iiije io roznounuii iimtc any si
rychle iiiliavilo tuk aby sdíb
ti mohlo s ostatnimi jejich žába
vu
Tylo pohnutky snad nejsou tak
silné ii dospělých jako u dětí a
le v zásadě jsou tytéž A jestlizi
jsou iiiéné působivé a úplně nor
mální osoby a u člověka pravidel
né morální síly jsou příroenč
silnějšími u osoby jíž má být po
možciio poněvadž taková osoba
má nižší morální úroveň anebo j
iýsiekv chorá — obvčcjnč jedná
kc o obojí — ii následkem toho nu
hází se blíže stavu délstvi anebo
jiriniilivnílio člověka
Záležitost tato spočívá tedy nu
nedostatku smyslu pro míru iine
bn ocenění hodiiotv Altruismus
vedoucí k vvstřednosti je vrebo
cín nemravnosti Následkem to
ho příklad Huddhy jenž vrhá se
tyyiím mláďatům' aby zachrání
před smrtí následkem žízné
ýe obětuje jim svoji vlastní
krev není jak Indově snaží s
dokazovali ukázkou nejvétší mo
rálky nýbrž pravým opakem to
ho všechna Ivlmi mialata na
celém světě nemají cenu života
Huddhy Nedostatek smyslu pro
míru a relativní hodnotu vede jej
výstřednímu altruismu či na
►cestí a následkem toho nejvvšši
morálka mění se v nriivv onak
lest vzneseným riskovali lidský
život pro záchranu lidského živo
ta lest však hloupé a tudíž ne
mravné riskovali lidský život pro
áchriinu morčete A stejně lilou
ým by bylo riskovali tisíc živo-
tu pro záchranu jednoho
Následkem toho požadovali ode
všech mužů aby stekli so leviti
mního občerstvení a zábavy k vů-
i několika znamenalo by trvalé
šeobecné uložení bicincna k vů
li nepatrnému zisku — i kdyby
podobný zisk byl zaručen což
však jak svrchu doloženo bylo
by při iiejuiciišim problematické
Stálý útisk lidstva by v průběhu
doby ochromil náš přirozený roz
nj i veill ny ku aliiiormitinostciii
které nahromaděním dotekly by
se set milionu lidi zplodily by zla
in konečné větší nežli ta jež ob
sažena jsou v iieiízeném piti po
měrně bevýznaiiiného počtu lidi
Jest tomu lioitolilui ve Vetsiliii
piipadu kde činěny jsou poku
sy o odůvodněni snah na omec
id svobody Tyto spočívají na
názorech jj zahrnuji pouze úz
ký lnuly uhel ntiuky kdežto Vel
ké zájmy jsou Itóhnrtivátiy Je
jich na pohbd dobré úmysly však
řpiWihuji že jfikávajl dohrou viV
ti mnohých lidi kttii uevinuji
pozornost vidábttéjŠim a šiiiim
následkům ji l provni li budou
malý problematický prpé b h
tvláštd OIIHeld kVobiuly Jei Hl
mo vide ku tb rudiíci a stagnaci
Je to latu fl šna rouška tbibto
t iiiiiosli jel niiii ni Jedno $ bia
V nbli m tieipcéi všech técbtu p
kllů O tMOC4t t SVtdiisl lidu -Kubjý
Itívib piHbiblu) povabv
mel I v by t l ikU bič prvakoit
máti ixťdi j aihv4bu puiuSadi
V- Mtudiyeh piípdi'h iputil by
vbc !a iv4íi dtďra
NOVf PUHMKACK
Kaltnaif "Aiutnkin" na r
V)diV4i Uivi o uiíta lí
iu'((f a tbntfs vi i4vn byl
i4vá Huátv1 iwiu V IxÓls kUi
dařtí A uierikAua a la fwtmjl a
ututithťiii ktiv u pakuji i li'pv
títavíjšlka Milatfctk ťby Ji
í" vdavUtí ka
b tdlř' in I lk tld la tllto
pttbbka klťli ťvítlii Í4 U k
n!)b'4ÍH v d iv -m itS
vltt a hxHiriim %i puvs)
V!I U b-tV4tt
Kibii lif Vki nkatv n i
i vplnj př ttt ittatt Stb
Severuv
Gothardský
Olej
Cmf 20 a 80 tatil 4
neuralgie křeči otoků ztuhlóho
krku kloubů a svalů a v po
dobných bolestech a křeóech
kde linimnit jekt obyfrjnif ullvtin uvít inljíiiruíovlii
Sevcrovy Tab-Lax
Projlmavf cukrovinky
Pro dílky I dotpili
Cna 10 a 25 ctntA
Viud v lékárnách židtjU vilovni Sivtrovy Mky
Ntmi-li j vit Ukirnlk objednoju ti ja přímo od
a ! ta a ia mtm -m a aa
a t a a i ai a i a t a i a i a a t a a a
ábavné a poučné test tisknut
na krásném lehkém ale pevném
importovaném papíru a sazba jc-
io jest jasné citelná i pro lidi ne
čšíci se nejlepšímu zraku ob
sáhu jeho dlužno zvláště uvésti
omiiiek z česko -amerického živo
"Hledule" z péra známého
pisovatele It } Pšenky dopro
ázený nékolika životně věrnými
uslraeeiiii povídku "Zločin ne
piieiinny ml znamenité cesko-a-
merické povídkářky l Staňkové
'ujárkové poutavou črtu "Z do-
rekoustruce" od tosi-fa IWui
jednoho nejstarších našich
oacovniků ve které vystiženy
jsou poměry na juni jiojenycii
Statú v dobe po občanské vidce
clkou a dojemnou povídku "Na-
ídniití k sňatku" péra oblibě-
né přispívatelky pani Kolkové-
tělohlavé bohatě illustrovanou
úle výtečnou sbírku humoru a
vtipu s přečetnými illusti aceiiii
říspěvt k známého národního
uircovnika Anttinina Jurky "Iv
pisodky" vt lmi činnou nňrnilo
imuu stať "Praobyvatelé Ame-
iky" ve které česko americký
žurnalista lou W líoiifrcs s vel
ou pili snesl svoje studium seve
ro ainerických Indiánrt (s illustra
cciiii) dále zajímavé líčeni Vlasty
Adélky V rázové "V Aliíinipiiiiu
na lisii icce Utere lonle s Hej
větším zájiiicui členu jak malými
tak velkvini čtenáři is illustraee-
Peníze se pťijčí
na oiua'ké a aouth-omaikě ivclibml (iibu ivUbnu
t ti mající) wajetky na tujni&l sptdtwJutiíitul iplitky
NttNba platit kuroUtt ' Půjíky možno ipUtit bu f
fi)slmu imbo o iďitkAch kdykoliv a tra umimciil
Tha Ccnsertative Sairlngs and Loan Associaíion
Oto r Oilmoit 1614 Harnay Sir Paul W Xubna
Prra OMAHA sV
♦♦♦aa ♦ ♦ "#♦♦
Zviáštd pro
THE
NEBOASKa" NATIONAL OňílK
)(] t) kéhaw lkta )ui4 U
vtill av tiiVjr I MM Catk
Til fl jtvnuU yUi i
HaéthU frii i iávtajit vyi4
lítal vKUttai laii imitují
ttabidky
fartaui ttl OavaWa
Jut ffiti oířvriíotíi
jako rfiCnf IIríidm(
r llíiiil
rovmatismu
ústřolu
čili liouBora
Severo vo Léčebné
kožní mýdlo
Pro dftk i I dopl'é
Ctna 20 ccntfl
ia ta i a aa t a iBiaia a mi a a
FRANK YUN
vlsslol tiiU liojn tkmhvnf
řoznický a uzenářský obchod
V CÍHtE 2206 Jit li VU OMAHA
tmliNtj výliAr íiirtvé!io ni nsJUpíl Jskontt
iny ftffjlsvnéJM Vtíktr vyruliky uMniřik
lil s A ni'JliM Juknuli Utijsdiifcfky mulaii urti
niti l-lrřourin: Douflu 8422
a 1 a a a a a a a a t n a a a
mii růné menší ale rajímavé
i čily a stati životopisné) írty k
podobiznám slavných oHobnostl
jako každoročně tak i lHos vel
koii sbírku "Viomínek atnrých
! českých osadníku " a podobiznami
ja íllwst nieemí NYialedujo [ak je-
šte celá řada pokynu rud pra
videl poučení a tabulek národní
I písně a nápěvy atd tuk Jín '!'l
stránck kalendáře vyplněno jesř
látkou nejlepšího možného výbě
ru která poskytne každému zaji
mavé povznášející a užitečné čet
by na mnoho a mnoho večerů -Vzhledem
k tomu a pak ku pík i
né úpravě knihy jest jejl cena ííi
cenli! skutečně velmi mírná a
bude jisté málo česko amerických
domácnosti jež by si odepřely
knihu tak cennou a lacinou ju
ko jest "Amerikán na rok l!)lV !
Inko prémii ru doplatek !ií)o svým
předplatitelům poskytnu Pokrok
1117 líl!l St Pl St Omalift Neb
1 1 LUXUS DAR I I
Jno M Fixa
RUjlUl
Cl 111 mv 16 ul naproti potta
Vytfíué KřMKuvo "ťsbinin"
pivu m ii i ífiu Nu klsli
vidní ilruloi iiuiiirt a iluiu4i'l II
lun lny iitsiímiiiU vlna joms
Imilitkv f
aaia a# ♦
CosIív lid
a
9
l
1
ě