Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 21, 1914, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    !
IVKMK DNK 21 ftíJNA J'H
"Ptórok Západu"
IIMJMifcD WKEKLT
J-aW'l f ( i'wt Oft t Onmli
'ulH ty i'Mrli l'wliitf
J4I7 1419 13tl M 0ib
ulHvrijla ty mail £' 1'
VY1ifS ATriMKA MťOl I'OKJtoKU
OMAilA NKft
Vkla Boal fadiUI
llGo ti roh
12 SO it rok
1'OMtOK ZÁPADU
OMAHA WEB
Oimha Neb 21 října 1914
y 4 %rm -4ji5 k lbo-
VO 4 k cil § ím jiziu VO-
ýJ"íiU-HOU křiv a jalovice
iwi4''i telata ií)í
1'iawt obdrženo bylo ku
tni mMí nejal a praaaia ie
kli 4i7 7mj mí'li4Jit a na
UW ttlt i I) peKliíi ?CZa
7VJ--7M
(Jvit obdrženo bylo l!'#J ku
i tri 'álý domácí ovce fyiÁhí
52'i j- hiala 700-~77ó
St Joph l!b října lílll
Hovězino #lobytk bylo obdrže-
i ii i
no ktmu irn iiivunuvy
olí 'M -lUW krávy a jalo-
viee lí-:ui icihh fuij -
Jř0
í'jwíit obdrženo bylo ku
a 4 m r
ceny n-iiuzcny o :-~w niz
i
Ovt! M
kuHii trii
7 VI
Tržní zprávy
Kouth Omaká l't října DU
llovřrího dobytka doála dne
elká x&Milku nebot 10000 kunu
bylo obdrženo proti 13021 před
10111 V tťlitVŽ ih-M
-r w" ' -
iiN'l rokciň
OJkrm byl tib o J(Xal"c lijžái
iík vw-rky druhy bov'zílio dobyt
k a tiuib'dujb'1 ''y byly zazna
ifji-iiány: TřkiK- a vybrán ku-
Uutieí krmen hovézí kuy $ÍK00
--1050 pntíclní až přkní- ku-
kuíul krmtij' bovfzí kuny $825
--ÍMMI oby'''jfi až proHtiftdnl
kukur i-j krrfifiK- bovťí kuny
4725--přkní až vybr voli
n n'i' ♦740---50 pnmtřcdní
až přkni volí z ri'ii'' ifi(M—
i75 pkn' ui vybraruí jalovic
z trivy W2!í-~7M kn' hž vy
braní krivy trávy $575— 040
i)rmtřiMbií až r-i-kn druny --
- 575 obvílcířii'! až proHtři-dní
tlnihy $100- -525 n-jb-píí k ží
ni $h00--M'{5 p'km až vybra
ní kuny k chovu a k žíru $740
HXHt roNti''dní až přkin' k cbo
vu u k žíru $(r) —710 obyc-cj
iif'! až proHtřcdnf k -hovu a k ží
ni fkfiOO i50 jalovic! k chovu
$55(— tl75 krávy k chovu $150
— 60O klatá k chovu $050 -
K25: telata na a!ití $775—
1025 bulící — 050
1'ranat bylo drnn obdrženo '5H00
proti 2527 pícd týdnem a 3555
v tentýž den před rokem Trh by
#lkem o i0i! tužní liell til'l VA
vřrku powledního týdne 1'rod
jo ponejvíce byly po $090—710 a
nřco míchaných a vžtmnou lei
kýťh (M rirodalo až po $725
Ovec a jehňat donlo dnen wi
4iim proti 3ÍOOO minulý týden
a 41952 před rokem
NáKlediijSt'1 ceny byly zuzname
nány na ovco t rénče a jchnata
JebňaU pěkná až vybraná $740
-770 jehňata pntí'ftdnl až
nřkn4 É710— 740: iehňata k ží
eu $íi(M-715 roční přknň
vybrané $5K"— 010 rocnl pro
►třední až přkné $50(V~-jH"
loení K žíru $54O~"0) ukopíM
ťknl ni vybraní $525—500
Nkoitei frot4třední ni pčkid $510
— Tt5T ukopťi k žíru $430-
IK5: ovce tuku" ž vybrané
írl~4M5: ovce irimtfednl ž
ulknk 425-4r0: ovcp k žíru
$:i5--42
Chicago VX října l!H4
Ilovéziho dobytka bylo obdrŽo
no 30000 kunu trh lamlklý vít
linou o 10-2i M nižáí} hovl ku
ny ♦aao-iaíWi voli $5m
hm k i-hovu a k ím $100
7{Mk5 krávy jalovtiíe $125
H ím tcUt $725-1100
1'raoat bylo ubdrieiio !0mJ
kuaňí trh hUbý al 2H niiitj pro
ileju xrtti-j !' $710--7t pra
natt lehká 10 715 ml hni
$70rt-?řn Mika $ln5T75
hmbL $Att-r7frti Ut# $'o
KhM4ťity l' Hjtti 191 1
Huv?(Ih dcibytk tílidrieiuí by
li uV trh uiliij lu jiep
il kukuřici krm#fl voli $'H-
1075 i d4ď voli IT7V ?0
4ilit 4i litv- n{ k h-
%a i IK v-m} Wlli
1'rtMt hla ttktrlťHtt ku
fiv- t tm $i řu
(htfť KAt bb uh trjiui
tfmi u4í jAt' $i?
t#ii ldid $UI
m jiK Ilju 19H
HtiÍKl ibb)tk4 wblrimi by
li! imhi tH ttWit U4MÍI
%krd If -Ui
ObUní trh
Omaha Pb Hjna 1914
1'ňeliee - (U 2 tvrdá $105
-100 i'U 3 tvrdá $10 5 -10#í
k l tvrdá 07c- $lojJi!
itirní $103--101 cÍM 3
$102—103 'k 4 jarní í2c -
100 ík l duním !)':' l-00 i
ík 3 lurum !)Há-ÍJ!c
Kukuiic - 4'1m 1 bíli 73'i -V4c
fk 2 bílá 73'ť— 74c
bílá 73't-71c cín 4 bílá 73-
74c ck 5 bílá 72V'i-73c řU 0
Ak n- W's ck 1 žlutá H4
-ll„c ék 2 žlutá tiH-OHc
ék 3 žlutá í)Hl--0'MC cí 4
žlutá nVVrV-i M- 5 ÍUiUi'
(JVa-OHc ck 0 žlutá 07'í'
OHc I-íh 1 míchaná 07'Yt— 0c
ln 2 míchaná CV ~ Ihí- Ha 3
míchaná i7'-~0Hc ck I míchu
()7~-07sc ííh 5 míchami 07
4i7llc cín Ji míchami Mi'—
07c
j-bňat obdrženu lOOi
'4lý jchúata $7W
Cl 1 ll Vll
jarní
nu
ílv (% i bílý f'f4
iVi utandard H% 45} tU
l-ílý 41 ' -Wjr-l i bílý
41- l'i"
Aft-íut ii - K Jibťlováiií 55 -"'
ék I ke kiiioiií 45 53c
7tUt % 2 nV2 '' H
3 I H 1 lc
CTVUTÝ konor distrikt
Ilon Cha II SIohh nyníjíí
k'iireniiík m čtvrtý díntríkt
znovu uchází o tí itto íiřnd N'c
ní v íielm Máté muže ktrý by
HubA mhIoiiiI znovu zv obní více
jnžli pan Slonu Vcíkcrá jeho
piáce již vykonal v domS rk
ulupcíi ve Waxhíiiitoio'' byla
píediié x ziijiiMi niícbo htátii a
ci b" zcriM' 1'nři Sloan y icjmbli
V in iivfiak celé jeho jednání vždy
bylo V zJijniu VHflio poplatnietvfl
ji ž íoú vždy nu zn li lí pří kaž
ď'M kroku Í''ki pníce ci konircM
ti ! k imíí žírnc Sebranky
I o i y losi o není j' ioin dobrým
koiiKieHliíkem a obhájcem OHoblií
ivolnely ale též upřímným přítc
lun ('leliii což Vám míižc dotvr
diti pan Karel Amihu u jíní jíž
V jeho HOU'dft VÍ 1'lWltel
tíchto řádkft zná celou rodinu
Moiiiiovu jakož í kontfreNfiíka o
Mibn'' u muže n urcíloHtí tvrdíti
že [ii í každé MwkytriuvMÍ w jifí
bžítoHtí k'eehfim vypomohl což
mohou též mnozí krajané donvéd
éiti Krajané ve I dinfriktu uložte
to wbé za pnvímioM jití 3 líto
pudu ku volebnímu owidí a ode
vzdejte nvfij hlim Jíro lion ('bnx
II Sloiina do koniírcHij
V l'ureS
řf' l'ro lihoviny vína likéry
aneb láhvové a Houdkové pivo za
volejte telefonem: Doillfl 1!07
JOSEF KALČÍK 12:52 již 13 ul
Ad Vert Íhi llietit tf
ft
KKOfl
fiiHkc liffiHovucí priívo objeví hc mt votebníi" Hwlku při
volbó v NcbniHCc Jc bude mo odbývali v Mcrý í) !ítopttdi 1014
bczproMtfcdiié nud kolečky Mfrnu ti mIcc Jnk itíínlcdiijcJ
Shll the propoted umendment to th conatitution reUtúig to
rlector frantúrif eual tuffrag to womtn be adopted?
HLASUJTE tlO!
Naznačte tvůj bal lot
YE8
306 Q
NO
307 (xl
Volením "no" chráníte svoji manželku svoji matku
svoji sestru svoji dceru Ženské hlasovací právo zna-
~ _ i - tr r:
ze zeny ouaou musei zaseaai na puruic pn
mena
vražedných přelíčení na velko-porotě na inkvestech
koroneru
liiiiiiiihiiiHiiii'
Nová kukuřice na omaíakém
trhu
Na omažhký trh piíála již nová
kukuřice z letoňní nklizné a nice
i Manlcy Nebr byla jí nem že
Iczniéiií kára zaalána Kukuřicí
tuto vypéatoval dohn Ti(be na
své farmé blíže Manlcy líyla pro
dána za 03c buftl kdežto ntará
koma prodává kolem 07c duál
líewahcr (íraín Co žebzniéiií ná
klad této korný po delňím polá
vání nabídek koupila Kukuřice
jeht dobré jakoHti jeMt váak po
nékud mřkká což jent owlatné v
této dobé ii nové korný přiroze
nou vlaatnohtí
Přijeli pro jízdu koné kupovat
Jmou li povéhtí dvou Francou
zů kteří do jiaáeho méMta přijdi
pravdivé Omaha jent jmtrné du
'ežitým HtřidÍNkem na záaobování
koní pro evrojmké armády Contc
de PeltlltliKe a Henry Jal'cietre
jiraví že jnoii nakiipovittclj koní
pro francouzHkou armádu a také
přímo ixlebriili se do úřadoven
obchodníku koni v South Omac
Win 1'otit a licw Warto zkiiSení
koňaři je ioirovázeli Praví hc
Že bud' hned koupí aneb učiní
přípravy k objednávce velkého
poetu koiintva pro jízdu které
bude pří nejbližSÍ příležitouli přen
moře odctdáuo
— Krjané
Vonkov I
přcidfJařtu m na
KOlIPt TFNTO 1 ' M P
"MOPPI-JH K)II"
WINOSOK IIVBOSIKO
$2Q65
Zaslaný
z Omany
VelkJ cennlk
ZDARMA
l'nltt nim
V Jllll'1111
Buďte svým vlastním obchodníkem
hn iiiijlv ml á OkMil'liliil wnf h
jllkf ifujť ( nwO'i) ni'li k a
lll'lV fitn lilflllý iIoithií rxnH Kily!
If lllllMr (lljlll Dl prlltlIWIlKMlt t")k"t! ttnll
výkladní iiil'ln'i
GENERAL MERCANTILE CO
Tovírna pro firmr "Mali Ordtr HHtf"
9lh lfivnwuflh SU OMAHA MEB
Koupí tSgL Mru zhotovenou v Americe v 1915 %
v Vkildin ihliia úplni vpnvMOu Eliklrloky umoipouitéi i nivitiovidU sil- i Mlt l0 fh ktř „„ UI V
mpiiM i fAbit kat i yniUi& k ujiilMi pikiili přístupu i imUMIhiIÍ ' " 'H „
li w 1 y 1 1 kvtiiiU iMua MiUkclt kárr ru
Mí ' u M ll!ví I 1 i 1 Á-k kliir I
"' l ioviijřio f v ' L kí i I !'' j'ňti 4kM f4ř llSftO I 1 1
ČTtTK tyto poioru
hodné vltnotl:
frtatupuual
))uřa
"ChrtMat Vkaiaw" m
lovt avuitav
ItUuai Utf vyuk4 ry
t hluat La44' wutury
Mtttir M Uvll KXtch M
H
Tulí nmU MUi a
ra
DJk tHttit tMiuu
Ttikf Ufetiuaf t(MiuH#
Kialirtcki vili
T'k lttf f ifi4 i
fcnUl M t#Ml 4lf
r4fU(ki
ftimé Ni444 kyN
Mfelttl tkhJai
Ywtat WH M vtitVf
knJat
M4l fU( iUa 4
tafulUi auitaf
HiakMtkl nfck
Mu tfikkuaU
JAulKiaW4 l !
f MkM til
1 #nntlál MMt VlM
lny 4 %éa
Imm4 Mmhit
klei ii MltiMl h
ui viei bmlnulv ttVMtl
Ti MM l'Ut uy vuř velĚlí - i14#l
uit tWte iiJimi tuu jm iialMai ai
rvKli 4f4b luviray jHw vUjl
N ti MiituMMÍit it klkl tatauyr Jukni
v JU( iietf uiirfinal Miv ktl kwlil
krl M ten ll ' Vt u l kouč
U kieft a % h I4tajk M
iaktu 'k iaiMlkt k ktul ijrlu
fl4Mi llt Jt k' kleli v
V lctiu'uMt( uvbi ÍjBh fk!i
žiUlba irkBihík" 'wt'4
ku it Ikí ?ntinmtt kii l!ř '"iik
iU-M tmlulliuttiti Mýtit nt-ji !
mi nnílíJiU
l'f ni iruri a lúcliiu kkr jim I aituv
in umím v wiiťiiuuv?ťB iiunmcK ami
ejé ukr )( in ku {ukrývaji
'iut iilrulHMiti miui ji tili lií mil o
ta )tl vktťiiu (hmumivíbu iíitlťiiu 'Mi
uu íkuim1í akuumkhu mi vi tuliiu
i uti i iiiuti )4kt iuíty ru ktriiiu Mil
iicl iiM khiy alitly (rualuIVttu
I'iiuttii triu ktoruukuli jimm kumn i
l ntji ji k u Milrkall kiry 'il
I'iv In twk hií"uiuJU tiu uu Mil' kW!
u kam itMva ttukuil jl im v tumlu itu
mm um iKt!t - t oatiliu mlátí
nttclU i- } (i iUiiIii n ípU (af klál
íi kMlilUi - t kam i# )kuli
re t Ii í ii H't !
M4iUu4 katou ftatHtmiU M áu U k
kl'i
MtutuUi Ubk etyrkft na Uvé při u
nul i-vlimtry 35 kofitkh ml
ll kutůti a&kUil Ulil rif ttau
MIU Itali lki etyrka na i-i ( t
aw# laku Kakufa IISíHl
MlUkalt ivUMtU Uatkt u iwnli i
vliuiltů Vl kuňkkf k I lij iitliii
kolu si iáklaiii 3tíi4'4 lift llaiit
klltttiali iUitnl iéatka ha i
' jakii iialiof ltil1
MlUJtalt iwikt "IH Lu"
i %! Imi Ml U kultiv iá
kUllitt Ml kuti ml Jiti I4l 1J 11(1
r O rlit
ti
m mm j#
RdcincWlitUtOA
MITCHELL MOTOR CO
20S0 Kartuím Slt OrouH Nb
_ 7 ' 3
uu w-wim n III '
M Ihk litk 4 4oli l m kut likMti # I II II (t
t i i Um iiii I I X O I I i'
l 0- 1 ses m r-
vx: rour !