Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 21, 1914, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    rr '
-
i0KllOKf liNH II ftÍJNA J9H
Válka devíti národů
Sídlo Wqkké vlidf v francii
l'o npuAtnf Aotvrp belgická
vláda uchýlila na la do O
atende aJ pončvadž i na loto íic
Mo Kfativí jali de rychlá postupu
XHli přeložila vt sídlo do JJtvru
v Francií Ital triek k&l Albert
jest V cele ariiady tt V- vojen-
nkí-m tkloh jest ním í krulo
vm Minulý patek učinil nUle
dující proldú ní
"Kdólt každému i fjopUMt(fn
vt vojko í když opuatím bcli
ikou pldu Niuíi' vojsko iiMtoti
pilo % Antverp h m darem se
woustfedilo Vííehní ju praví
jnko jA hotovi obětovat! a-vé živo
ty niJivislost Helmic Srdce
mí pokA poiiiysllm-li b- tato
krin4 wm tak mírumilovná
tak pracovitá je byť jen docus
líř obsazena tk krutým nepří
telem Cítím 2o co se stalo
schvalováno je vřele 1 f # I ur í S i !'
vropou MůŽitor utrpět! pohro
my ale naí důvěra v koneční
víteství j! silnější tu-t kdykoliv
Thiim pro přítomnou dobu ponič
ili m víak ubití"
Ní-mecki kořiit v Antverpách
Némcekc vch-vyslanectví ve
W osli in tet ou) obdrželo v pátek
následující (jí'JijÍ jinkrovou 1í
pi jíi % I'tIÍiui:
"Zpriva ininÍHtt-iNt vtt vlilky o
rrtamuj' ž u Antvi-rp nřniw-kí
vojsko zajalo JÍKH) až ríKK) muri
inřatlMk'ho vojnku a ukořiHtílo
'1000 tun obilí mnoho vl
ny kovu a dobytka Příntavní
Ktavby ltyly poíkizfny
Útok Prán couzu v Albfttu hyl
odraícn
IWup ]luh ve výrhoilníiu
iVunkii wt JHíibtril Iltoky Iíuhíí
ourni armulníiriu nbory z Varfiuvy
a Ivaniforalu byly olraž'ny"
DopÍHovatfl Iřviitcrovy tel'!
ťrafní Mpolcriiostí AriiHtTobi
mu HobuiflHko zaslal ti-U-iíram
v liřmž praví ín railní uiíMu
Antverp Imiíiií-r Jiří MÍtuaci v
Antverpách náHledovii' :
Antverpy mají nyní jioMuJku
17000 mužů a 200 1 fint ojníkfi né
meek'ho vojáka j'inu velí al
mirál Jako vllrnou daň NJ5mci
žtdují 300 eentiiýf ň bramlior den
tu 2000 lahví vínu chleba pro
celou poxadku H"O0() doutníku
Hr00 kilogramů manH a plat pro
dťiMtojníky a vojlky $10000 den
nř Co by vítézní Néraci žádali na
Francii
(jorifeK (léinenecaii bývalý
premiér a prolulý Mtatidk fran
couzský uventjňujo dopiH od ji
ntího ameríekeho diplomata tý
kající ne rozmluvy kterou iierne
Kký velevyitlanec brabis von I5ern
xtorff mři v urpnii v Newarku i
jedním iiemecko-arucriekým ban
kéřem Itnnkeř tento jehož jmé
no mm neuvildí předal vclevyHlan
ci cek na Červený kťíž a pak
jej t&zul: "Co doufá i'hnv obdr
žeti od Francie jewtlizei zvítízíf"
Velevyitlanee IkiMiMtorff jak e
uvwlí V dopine (xlpovřdíl-
Toto jeHt denatero německých
píikfianí vzhledem k Francii —
Dudeum poradovat! j
1 VSeeky francouzské onaili
píM Ítajf v to Maroko Alžír a Tu
nin
Franeouzikí ňz"inl xl Sanit
Valérv Í k LvuitHu jednu
řtvrtimt Franei1 IIOOOOoO oby
vatel
% Va točitou náhradu ve vytu
dHcti titillmrd frank rt
i OhchtMlnl amlouvu umoimi
jící dovoí iiřmeckebo iho2( ď)
ťVaiteif wt cl na dvaM pt
let bel rpciproí-tty a pak obnovu
nt podmínek Frank furtnkího ntí
ru
ft FotlaíPitl odvodu v
na dvcťt ít let
U Zbofťttf Vieeb pVlitHtt( V
Manoti
7 řraeio mul vytUti UOtHt
tM poAk t(M iH i'tUH) ku-
Id
(t Velni r4va palenluv4 W#
rwtpnteily t dvat lt tot
l rnri iruii diph-nutické
#tyky AioiUI a HuVfui
10 Frm'b uař !itm i NA
llMi krlU f)4 d¥Hl i let "
iSikud m Uuka pUv)
ftUltr Hfttiff iUhIaI jk w M
tritii V dMi t " Kot bu j
(Hukot I pak fudřtlm Aittit
TaU vt Moi ita Huko pra ir
Juu a jxtlowt bA ludo m1i( ni
na HtMiotv l'řHUviliM lututui
ihiMi nd a #rdukwl )i
t tf WtuUka tUa Twr
eka i kdyhyehom míli pobití pít
otdíonfit Knmcotji"
Antflkký křiinik otopa pod
mořikou lodi
Anglický kiník llnwkc by
potopen v HcvcrnIu moři torpe
d-m nímeiké víU-íhíi lolí Z 400
(o uu ji lio poiaJky bylo 4'J muži
a tři diJMfojníiú zachráněni #e
byl kříilk ziien torpédem w
úh-Anti potvrzuje
Kritická admíralítft uveřcjnlu
o potoprií kitiíku llawkc nmle
dujíí zprávu: "Královská lo
ThcMeun kapitán HukIi Kdwardi
byla napadena v Kcverním moří
ve čtvrtek lpol iiímeckou poJ
mořhkou lodi torpédo jí vínk mi
nulo KrálovNkt lof llawke ka
pitm WilliaiiiM byla napndciiH hní
tutéž dobu a potopena Tři dft
utojnící a 4'J muzfi zc 4íJ imift
její pimáilky bylo zachráriéno —
IlaUí podrobtioMti budou u veřej
iiény tak brzo jak to bude ntož
no"
Křižník fawkc mel iXtQ tun
noMiomti Hyl ''W utop dlouhý a
wtop Široký a byl r 1'J1 Mpuítén
nu vodu leho výzbroj ucHtivala
dvou dé !t2 palcových dcMÍti 0
palcovfeh dvanáctí íi liberních
péfi tří lihcniích dvou utrojovýclt
d'l a dvou rour pro torpeda Je
ho iMMidka KcHtávabi z 1 11 nniú
nniví mc vSak v dobř útoku
bylo na iiém jen PK) mužfi Zkáza
křizníku llawke iiuHleilovata po
potopení třech křizníkft Abonkir
Holane a ťrcHHy v Severním moři
ani iiřel třemi týdny Tyto tři
křižniky byly potoicny némeekou
[iodmořkoii lodí a mhi 'i0 dústoj
níkii u lto mužů zahynulo
Angličané te ponutili za zničení
Hawke
V Mobotu odpoledne čtyři né
mecké torpédovky potopeny byly
lilíe ItobiliiUkého poliieží bríti
ckým křížníkem Ciidaunted a tor
pédoborei liiniec 1eiiiiox Leifion
ii Loyal
Na křižiiíku Clldailllted jest Ve
litelem kapitán Cecil II Fox jenž
velel mi kíižníku Amphion poto
peném némeekou minou f Hrmn
Admiralita oznauiuje ztrátu jed
noho důstojníka a čtyř mužiTi kle
li byli zraněni liritické válečné
bxli byly pouze nepatrně poňko
zeny Téměř 400 Némcň zahynu
lo kdežto 'II jidi bylo zachráně
no a zajato Až donud britické
loďíitvo potopilo Hcdm německých
tociédovek a dále upojenci zničili
řcHt německých křizníkft a jeden
rakouský Mimo to doSly z[uA
vy o zničení několika rakotiHkýcli
torjiédovek v Jadcmkém moří
Hvňak těm nedoMtfivfi te potvrze
ní
Němci potoilí imiu britickýeh
kíižníkú a jeden ruský kdežto
líakounko přiSlo o jeden podinoř
wký člun náidcdkcm nehody Ku
Mivé tvrdí Ž potopili dva něme
cké podmořské ělniiv avSak Něm
ci to popírají
VelíUl Antverp v némeckém
zajeti
J)(pÍHovalel leilíithkého "l
kul Aiueineru" v Cáchách Hělu
ie že ireiterál )f (JuÍhc bellfiekV
Velitel v Antverpách jeht váleě-
iiíin zaiutcem Néineft a byl do
praven do Kolína
Némcl v HollancUku
IondýliNkA "Daily News" dě
lujt Ift němeetl vojáci pře&U na
pňdtl llollaudska blilo líooaeh
daalu minuh'1 pátek DtWojntk
velíc! lituu' vil íwlcpřel udvdati
ibraiiA hollaiidukému vojsku a '
iiftutalcnt boji bylo nabito a pora
liěno celkem 'i Nemeft
Hrozné strátj Nímcft a Rakuianft
londýitiký íaaopí M0atly
( hroiticle" obdrlel ( véh do-
lŮMivatvk Je ni bvl nedivím v
ittrllní wWMujbl ipr4vui
MVoj uká tUady v fn-rlin iat
badujl itráty nemeekéha voj-ki
vr Krftiiril a Itoliíii n a vle nr J
TiniC" HiulsV dráty na rtukínt
hojtíti olhidujÍ na el F'-
KKt uuí(V 1'okud jntt máiui Itrá
Iv lukuiaitA nNvvluii VHlai
mulA CilkuvA tytu #lrAty Nít"A
MkJUi4 ITkM1"" dohrumaily
lahrtíitjl mrUA raněni a pdf
iVni lil liojtlltrH"
Ivm i Kopaiku pomáhá Niweam
lifurt ( Hjna Hvwi Vc-ift
b'p iniatý Jku "křjtmmi i Kop
niku" pod ktfřýmltw jmlnvin j
n4m reKUii 'tí njnl ta
ké V fskdivt} iibralu VtrUudti
ktrří loitiuí tKa dioU př
blit FřMj# V d)il VMielwkt 1
tovární na obuv má povfni
znamenitého ievce Vojřt řinkal
mí dvétovou povént před několika
léty kdy v chatrné ufiifortií nt-V-nika
zwiwnil Mt právy nfaiontovy
úadovny v Kopnícku nedaleko
Heilína a příhoda tato byla po
viižovfiiia za nejpovedcnéjiil anty
in nu ohlupující vliv mílitarÍNmii
v německu
Angličané ztratili mnoho
dbiitojnikCi
lÍHtina ztrát dúalojriíkú je ob
i buje ztráty od 2't září do 5 říj
no udává že v loudo období by
lo celkem zabito raněno a pohře
ínje mc 2D anglických duntojní
kíi V celé válce až do 1 října
Anglie ztratila na bojiálí 1'J0:{
diiNtojnlky těch bylo zabi
to i 27) raieio a 2JH t Jich po
li reíil je
Od 12 září do K října ztratili
Anurlíéaiié ve Krnncii a v J5dfříí
2'Mi mužů na zabitých raně
nýeh a pohreíovaiiýeh
Zprávy i jižního bojlíté
lo hondýun telegrafováno mi
nulé úterý z Cctyné že černo
horské xhory pol jřenerálem Vu
kovicem jiorazíly lííKH) KnkuSa-
iiú podporovaných fieMÍ bntteríe
mi děl na wvero východ od Sara-
jevu iMtva Hkoiiciia iMkanim nu
bodáky jež pot rvalo čtyři hodí-
i y a 'i ii f ni
iiv KMKiiHuni ziriniii ihi
mrtvých a zraněných Ztráty
Černohorců ohuám-lv '100 mužfi -
Mezi zraněnými na utrané éerno-
horaké hýli irciierálove Medameca
a tíolič
Náhlcdujíci offíciclni oznámení
vydáno bylo ve čtvrtek Nrhkým
uiinihterHt vem války: "V lo-déli
večer nepřítel podnikl dva útoky
mi krajním pravém křídle vor-
nik lioznica odkudž byl vyinizen
těžkými ztrátami V pondělí rá
no nepřítel podnikl dvakráte útok
na Milinké poHÍcc na levém břehu
S'ávy Hiiiěrem k insulin ale byl
pokaždé odražen h těžkými ztrá
tnmi Nhkc dělu zpřiHobila pani
ku v řadách nepřítele Nic není
i oznámení z jiných hodu fronty
pomleli kromě toho Ze ucpi l
cl na frontě Zvornik lnznieii za
láji! prudkou děloMtřeleekou
albu na iiiihc pravé křídlo kte
rou iiiihc Hela zanv iimicein -
lJakuSané opětně byli poraženi
na Krlmkém území blíže řeky Dn
n v dle zprávv obdržené v Paříži
Níhc v neděli I Měřili na urbské
ravé křídlo pěchotou a dčloHtřc-
eetvem na vrchu tiuccvo avMiU
ryli uvítáni dénnou palbou a cou
vli Třikráte opětovali utok a ko-
nečné rakoimká pěchota byla i ěá
hti zničena z ěmti zahnána na ú-
ěk
Oddíl jejich jiěchoty v roklích
líže řeky Sávy ibmtal ne pod kfí-
ZOVV Ohcll NNiHKellO (JclOMireieciva
a zahynul SoučiiKiiř Srbové j-uu-javSe
offeimivu k nevěru vrhli
nepřítele zpět k řece )rině Mno-
io TinkuKiinil utonulo a í00 nylo
jích zajato Mosty položené {
kuíany přen řeku byly zničeny
Iravým proudem řeky jež velmi
rozvodnila po nedávných de
lích a těla mnohých vojáků a ko-
ní b la odnesena
V noei 12 října udeřili na Kr
v na pravém břehu SAvv při je-
il stoku s I luna jeiit a bylí odrn-
čni velikými ytrátnmi Vepří
ci couvl ve zmnlku směrent k Iy
řenijl xaneehav a sebou HCK)
mrtvých a veliký počet raněných
kdežto hodně se jich vzdulo srb
skému předvoji
Tato sibxká úřední práva byla
KNV KU HKY
Vrvkid wbttl lurwkí aroiilr
% "
J
raaláia r Sli WuUritfb UU
vruUA K''"tuř Hrbakov-rno
boriiké) vojnko Jemuž velel tfc(
tál lOiJaiovíí jodiíklo v t-
du ul vážný útok na Knkuíuiy v
tiliwinacii v i''mi)f Uitv it kou
iia upiiym viiezwivím nuhi
vojnkii nad divíM nepřítele pod
ljemM jinými oddíly VÍUmIví to
je ZVláste důležité protožo pliřl
iflauiHcki ovlřflá opevněni sari
jevská
0hn v rakoujikých lodinicích
Nový rakounký dreiMliauiflit
ptávž dohotoví iý jmi míl hýtj
unhi na voJii v čtvrtek odpo
ledne ve vládní loděnicí Moiffll-
cone nedaleko Terstu vzúal m
Mícu den záhadným Způsobem
byl plameny zničen Hest nových
torpédových élunů ziwb váceno
bylo rovněž požárem a několik
z nich znaéné jioíkozeno dřív
j
loz plameny hýly uhašeny tr
náct set dělníků pustilo se návě
do pohledních prací na drcail
naiiííhlu když plameny objeveny
byly najednou na několika mí
mim o nejen ve viiuiKU lonnino
trujiii ale i na lešení Kychlost
jakou s plameny rozšířily dala
vznik pověstem že žháři polili
trámoví petrolejem Celá lodéni
ce hýlu dánu pod vojenskou do
hlídku Vláda jest poděšena tou
to příhodou která bez pochyby
jest dílem iiiřenlů nepřátelských
zemí
Čornohomký král o válce
íťímský časopis Oazetta del IV
polo požádal černohorského krále
Nikolu o dobrozdání o nynější
válce a dostal odpověď podepsa
nou jeho ministrem generálem
Martíiioviccm který jméncui krá
lovým praví "Tuto hrozná vál
ka jent pomstou pul lučených ná
rodů proti hanebnému dílu vídeú
ského kongresu t zasedal v roce
iHló po pádu Napoleona I l'oz
iedi O pomstu tuto pokoušeli
se národové marně celých sto ro
kú nyní snad se jun podaří -Malí
národové na jejichž straně
stojí trojdohoda líusko hVuueie
a AlUřlie nedali podnětu k této
krvavé válce tu vyvolal útisk
zpátcciiického světu německého
který si přál aby konečné trva
le upevnil svoji nespravedlivou
nadvládu na slabých a trpieich
vzdor vší spravedlnosti a uteziná
rodnímii právu" Oenerál dodá
vá že Itálie prospěla utlačeným
aspoň svojí neutralitou % by
mohla prospěli ještě více kdyby
zakročila ovšem mu není dovo
leno říci Praví jen že italská
vláda zajisté bude bedlivé na
stráži a zvolí si příhodnou dobu k
takovým krokům jaké národu i
talskému nejvíce prospěji Na ko
ncc vyslovuje naději že Itálie
spojí pod svoji vládu své děti
žijící dosud za hranicemi (to jest
v Itakousku) a přispěje balkán
ským Slovanům aby se mohli do
Matí na stupně oltáře kde jest
spravedlnost jediným zákonem
Runké žaloby na sveřeposti
Maďarů
( lielmsky arcibiskup Anastazij
podává synodě pruvoslavné cirk
ve tuto zprávu: "Při návratu i
ihelmských osud poblíže hranit
vidím se nucena podat i svaté sy
mule právu o NUiovostecit pá
chaných maďarskými vojáky nu
pravoslavném obyvatelstvu Na
ibn Nanebevstoupení Uchýlili stí
iiiihiI ohadníci sakristii do kaple
aby našli ochranu za boje který
mi kolem osady rmtuřil MotUtli
e vroucni přetl obratem matky
íoi( Maďaři s tlýkami v ústech
vvruiti kostelní vratu viiuilí
dovnitř a ihned portdi na b í
hrmtitě tb vnt Ni vo stilb ti - -
( ti kw ni stntšl a jeho muttlelka
byli ildbítt li 04 kllťťo (evického
třiew poutřťlciia na ItUvA a tlee
fi její uťU ruktv Huchuvnl
práve osady kltří vScký byl
ďn přetl tím pří itMtlvA sou
sinlitt vrsiiice it cchIA #jat a KU
roví hnán reslttu Zachráněn byl
JedtitA včasným tbwlaventtu m od
ttlht koiiktV Soruvi M fn nt
IttU si til obiait svatývh uutl
Míitýih na iťvid idt kitrU v
Sltini X Veoittci doloví byl i
bl'n pir a :i ostth uUUUh k
d htihlal bvlo 14 JUa upálena
Mni mrtidVv bylv iH v i
duty Kilo pkoV l t k byl
na mUtl iřv!t-ti toiihnn td
VnjskriH !) vk Vt-
ittdt p Vtitnl d H struV
( t tt k ditltti bjlu Jk b
l Otk Kn4tu di tUkiMuka V
ktttdtti v uťt Y i k% )U
blbl t plVUvtttl k lidi #
unkt If Mitřdna
V KaJkmiaku I lUrci mtui prý aa
voj on
Ucpe zaalaná v aobolu 1 Vid
ně pře Faíž praví ( Itakouská
I4da rozhodla % povolali joJ
prapory váecky muže v věku
mezi 'Mi a í roky povinné slou
žití v domobraně kteří až dosud
nesloužili následkem fysické n
hopností neb jiných příčin Ti
muži budou prohlédnul) a zda
li 'hledáni způsobilými budou
povolání jako náhradní vojnko a
poslánj na frontu v pádu nutno
stí Cholera siří Mtruinoii rychlo
stí v I 'hrách rřcdní rprávy do
znávají že téměř 100 nových pří
padu denně se vyskytuji Koii-
sedních států zmocňují tui ohavy
Kumunsko znkáziJo dovoz všech
chlebovin zelenin a ovoce z %
her
Rakounký velitel řřemyilu ode
přel vzdáti ie
Z Vídně sděluje se přes A f II
sterdani že dne 2 října velíte
ruského vojska před pevnosti i'ře
mysl učinil nabídku rakouskému
veliteli aby se vzdal a tak zamc
zil zbytečné prolcvánf krve nh
týž poslal následující odpověď:
"Veliteli Shledávám to ps
svojí důstojností dát i na váá drzý
návrh odpověď jaké si zásluhu
je ' roMcpMíino Velitel pevnosti
1'řeinvšlu "
6 A M 6
Zpráva za trpěn a zárí 1914
V mésíei srpnu vyšla náklu-
ni Sdružení Škol v Cevelandě
obsažiičjhí knížka nčilele V l!e
mše pod názvem: "Příspěvek V
reformě české školy v Americe'
'rviií část této knížky jest po
šechná druhá část jesl věnová
na osnově vyučovací Kazily
( 'ech bv měl tuto nráci mill Ob
jednat i ji lze za III) centů od p
l-isý :inr h rtiiih st„ cbve
and O neb u tajemníka Mati
ce
Ku sjezdům 1 C } C S I
S„ C S P M 1 a d T iředHe-
a Matice zaslal blahopřejné te
legramy Sjeztly také skutečné
obdařily školy značnými dary —
Na Matici samotnou věnovaly et
( sjezd d (' I 7ó0o doll a ct
Pí sjezd 0 S P li J TtOOO doll
V V ("'esko Americké Matice
Školské vzdává těmto sjezdům
ten ne j vřelejší dík neboř podpo
řily potliuk Který hlavím pro
ptslpúrné spolky pracuje neb se
stará aby se ve školství praco
valo výslediiéji než osamoceným
školám bylo možno neboť zaklá
dá a pomáhá v těch osadách kde
posud škol nebylo
Česká škola v San Praucisku
Cul s niž byl tajemník po ně
kolik měsíců v písemném spoje
ní se přihlásila k Matici a byla
s potěšením do jejího středu při
jata Uadostná též byla zpráva
Passaie 1 kam nu žádost
Soe Sekce a druhých spolků za
jiti delegáti Matice a Svazu uči
telů pp Ilřezovský Horák Kur
ník a piideile promluvili vedle
místních řecniků a s přítomnými
školu založili Posud je zapsáno
fi" dítek a jakmile se začne vyu
čovat škola bude přijata do Ma
tiee Smutná naproti tomu byla
práva učitele Tůmy že tlustá
doios Z Idiitabeth Y ) že tam
školu zavřeli poněvadž se v to
várnách nepracuje Csm-icno
šktde v Kliznbeth dopsat! aby
lo zaviralu u nemá li prostředků
aly se obrátili na Matici a ta se
o pomoc postará buď sama ne
bo pi iuiIÍ fdltti-t V ím Svilti Telte
lú
Zprávy druhých škol udávaly
ie hájitto vyučováni školního
loku ptH ptl Vynývimv! tim
to vševhliv t celty a tVšky uby
ve ttťíl ksul ipiUoloW ip
kých iko) h1UU a kdo ák4 no-
maji aby je #bltli Výkonu v
V v l'r M !!♦ uttlerád vyiouiůi
l iitiv vt í'i'iy4 bv pprá
vtvly iprávátu Matic utUt a dV
kujeme JttU předrltl
Ku kuut tMujctit0 ákulaut ta
Milnou #piáu l řtný ťleu a
Vojta iWitt-á byl pru vtji t b
tuto %!I1 VoJiikA htlby pro
! a Uk ' imiiu tíitt i
i'ttmky a pne i-MtatVky klř4
t4 ! ná ♦pr?tvti iudu
kuvtHí bíkt-m v ku fclvy
t-A V V ? V A tathhl Jw
IUvíovkv' přdd J J K4r
ttk láj IjuIv Kviry N J
im OZNAMOVATEL
1'J tlffito lliUlill ♦) Si
J um ttttiii mdM oáaMl Ja
km J'IJiu — 'fék m —
Koupi bulí ymul m — Nldi
m — ti Z flákr v MaUM
(KMsinovUII xiÁikm m Jwlno
uvJniil 1 eot na kUéé limo
— ItttilA fflic poUtá HlHH
lovo MJ1 II ďiliy býtl a-lr#
uváay tis 'linlaiitril wm
vstal busI poštovní ti hnAHi
Ornámky unjul M ja
li olno ptilon — jUsak rfl
Isnou osjíoviimnatv — MtmUth
Qtnkmrk ntt i 2He pfijlaámit
Naplita oioiáaiko 4 étm
fioAlUjt slova dl ♦♦ koli
krát ptřjittn ti mltl oKaiakt u
vefejnínou fíbrio přiloll tim
(sllxto H tfMkm jUti ImiJs
ta vďn tu' s"koj'n iHpíiy
trujta n: Pokrnk !W 'V)„
1UTHI') Ho ir Ktr O Mha
Nfliraoka
NA PRODEJ
MAM NA PRODEJ nAketik kar ái
télia [irérijnítio mi-mi řraa $490 tu
na — iiiiloAioiii ilo kAry ? Kawabcrg
Iii kliry se vcjle ol H ilo M Ui Po
ílete liolovA a olijiiilii&vkoa Kruná
W )eck KimcnlicrM Titia - A1
vnrtiseincut 14 4
240 AKJ10 S mílu o) aiAalka f
rttny nřťlružl kostely pt ailwo no
ptujl ť'lná rovina hoiiaU hlimla
fl'l Ilo ukrfi ceniiclio Imta 900 cu
krovyrli jiivoril lolirý 9fftnicový
tJáin kravský chlév 'IdiňO alájo v ptí
reinl konkrctovA [oilliiba 14 htuii
kofutkn stCij L'li jří 'Hl "((aiahrMl" stře
din sleplriilk prascfnlk ýrknr Vo
ln v končité ohnulo pranma v piiHtru
7'i štpň droliiiA ovorii Oaa Í-4S'K)
♦ lVM hotivc Herniím rdannA KIIím
HroH Hrlnjř illc N V Advnrtiw
ment 11 4a
NcJraodArnAJAÍ fozalt ké nAAlni tro
ji' nit ilélňnl ii culí řhkých výrobkA ro
ilitlí n rit velmi mírnou rsaa Vín jmt
teincř jnko nove bylo totii Jna iniil
poiiAiviiné Kilo hy ni Jo pfil kottiíiti
plitu nit: looř Novotný lwicht Nch
AihcrtÍHcment 3"t
NA PEODEJ fiEST LOTŮ — ítyH
loty olu hieliit ncjlcpnl loty aa hlavni
ulici krAniiA mlítto pak dva lovy pro
ieictn c tři Ploky oil tflii moMta
1'rnliijl so lni' nu jo lnou aiub jmlco
tlivé nodélá rorililii Ialai poilroti
coht mc mfi to ktMý ilovfilít v: Frnu
ic Dtoujiilíkovu Dnvid CUy Nctir--
Ailv crtiMcincnt 11 4i
POBLEDNI LACINÁ PRBEIE vi
vlhkém [íAmhiu za $'10 ai 33 akr —
Přijflc no křiijiirié přiMVtlíit la rn
remky juko naSo stoji v aUrftirh o
Nielňih ji (I0 i vlca akr PiAtc
CharlDH Bňžlčka Bejou Mina — A i
v crtim iiioiit 12 tře
JEŠTB NÉCO POZEMKŮ aa prodej
("Mko Voaiiici v Iouiiaal a no vod
ni výborem odhadmitou riu Téi nc
kolik poHtupii čántuá vsdlaaýek (a
rent H ňupřcbem provořovati lul o mft
íct drňbcínictvt rf-linkřatvt anhiř
Htvt mlékařstvl dobvtkiUtvt a vc
obm né řarmařent AdvorttMuiaant H K
POSLEDNÍ lacluá prsrta vlhk ia
imu f"rn4 p6d iéknA tolnlia
lAdttý kámen dolr4 vodu bUk !-
nice 1hM tm vAh i kukurtru Uli
tál kupuji ('tmít :to--a1 akr přii
stvé pdmluky Tét Híiié farim
woil podniky — v i v okrana Maluin
iiicu Mtiiu Krajsné ptljoifUt pi
vidit uif lepii puiomkv nl imt
prodivajl va alsrálth cnJirh i
Iti(l akr i drti 'iát CbarU Rft
tilíka Ba)oa Mwn — AdvMtÍMmi at
Sí tř
Pro ctnhoduikv a tamaalulky vUJ
utnul pMuiřnviu kapiUUm aaakvlu
jo t# miftiiifoiti phlt-iawi v ryeMtt i
Mtittftm uitn-íku imt prntt ť
kt Vi-Hom II lliítl pmOubaiHiti pi
1's ékv M4 Tba rtrst Bahimlui
VtlUjia ot AntarUa Aldj( Ltu
kUu - A-tvfrliwoof u lit
NA PRODEJ pkái a i
ťtikvlm iiurtlikuti #al
-" V ťkíi tutWka a tVst
aul vbvvaUU IIUU Jka J
NtiulaUk II ní Marika Ml IWaak
S#b 1 i I vía f
l-IUMii KB 4tk ab tUill
kt Vt Uk UiM44 alt 414 Vak
ll I Ut Jablt IIImU m kak !
A ta r iwbn tuk c%u
V 4tUi
Sll lk M V Ihti r
f IV iv tuU hlt la a- iV l
Nkv — 4 ItMtwaMt II?
raa' vlfwkt MaJakii
vtk iv4