Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 21, 1914, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    N
NOViOVY PR08LUIÉ LÉKY
To 21 roků metlou m chorob
TMm yl)ý'b Ja doporučuji
MattaaTf pilulky — ou m'jIj1h
fiMliaaJai prwtriolkUMi jrtí
ukíiil ripab x út holeni blavy plí
fcJi přarliltluou uloliei -- t' tun 'tUt:
po to 'M)t
Nofikůt ulaj - J inutlou na rv
nialivatari bolnuti v křlti na otnkbny
VyUéí kd jlnA pocbtblly a kdo na
Jíja a-tylo — Ona J! ftO I00
poéUM 10f vlče
Nov a Ir Uk -- proti rovinatianiu
in maobo lík6 kttré a minou elln
lnulo tluk vytfťl - Citna OOf po
Noviklf balaam proti kaU a naatu
ttitú — vfUfnf Píkj itívuja Jý-ltu:l ú
alrojl — Ona 20c a 60 poítoii loc
lira
Bvatojuuk? lyrup proti díukéinu
kařUJ — pMJmnpý neíkoiiný Uik pri
pravea poowi pro déti
Kovakova aicyptaki rauť na rinjř—
atiiii ai IfpAUio n n řurntvří nb kamIii
ralA r6y Jij vley a Jiné knJnl n
iiio a-- t Vaa 2' a f0r poctou (5 vtcu
NoTiknr otirovatal — jmt vzpruhou
hduk (Kiiidtrivy rhudok řevným nklwlnl
rrvy - ÍViia ♦ 1 00 poítoii II0
No4kňr matiční balnám -~ lmií
proti apravllftlti'1 pcrioili' a břlotoku
l'ro aiutkjr a ilivky nojlepM přítel —
iart Iftc aoítou fVir l' tm
A anako jiných lekli vvrfibl:
JOHN NOVÁK
Akliliiud k lfl Htr Chicago 111
CHCETE-LI KOUPIT PIANO
PIANO PLAYER
'ktruk pilino pro milou nul) ríi
btivnl mlutnoM mluví''! stroje jiikV
kolt v fh( neb HHjíli'k- rekordy
il'i huví !) Amytcově nřiMtrojr o
brtfli i iiií oni1 ii jři V'wii h v -iloinit
pouloiizlm
kfliitfrí hlroj" n ri-korly ziiNÍIAm
U vfavk řístf HpojeiiyVh Ktfit!) vy
plicn 1'iiinn u inliivbl Mrnjc tíž
priiilftvbm nu nislcnl nphitky
'"'mti huiďhninv pro Mechovou
itiiyUovou IhiIIiii pilinu lii'l vnr
Imay
ni o ceskv i'i'iiiilk lni'i'li
llirk uihtrnífi
S If
JOSEPH JIRAN
1M W 18 8t Chicago 111
Sdruženi českých lékařů
v Omae a So Omaic
DR SEÁMEK J M
sev-záp roli 8 a Ilickory
ul Tel DoukIhh
DR KOUTSKÝ JOHN W„
4H5 hv 2 ul So Omaha
Telefon South 142
Utt NĚMEC CHAS J
lU(i Willium ul Oinuhtt
THefon DoukIbs 2817
DR F J SWOBODA
llíi"i již ul Omaha
'IVIťfon DoukImh ZWi
UR SIMÁNEK O F
1'Jti'J již ul nmahH
t tMM IICÍIII Sf VIMMIJC Vlllht-
ui pozortioHt
Dit KÁLAL P J
ii!7 City iintioiml liHiik
proti UurjffHH-NHsh oIwIkmIu
'IVIffon DouIiih 1701
Díll CHALOUPKA &
CHALOUPKA
a M ul So Oinnhn
Něh
My kora uvoloiit Uih J'
prariM UkaMké rtiktr aj
tůrtiji tWuiujiaa viksr4
vblawtvkut ktvrélmkoliv l-kř
tma wl v kt'rf'tkoli íiwipl
k tvými pncivlity ' l'ř Ul j
t jkwkliv ipflhfíM í
(itvkok mitu(k bi 'b
„v 4i iř
I)r V Auyz
ICknr rnuhujlč_
lí!ý lit# klimky Juřthi
! f Ur l alik
lk a ktrufik kliaik
if h Kkty 'ra
U1 Mka ln#k a iul
tk U UU Mil
lvtt lUt4 A rkli
: Di Chas Rosewater
I {esky lékař
i 1 " t
?raloviu Wí
l OmAhJk NUr
i (h - l W %
V l iU Vi H
4 Vt ♦
! VYS A
ItoiiiííM V
SviiiI iii ix' klívá ítni víi na
nAdnií k ranním u vlnku
Hpf'Mtc hpřňfíf ii ii'NkrM' !
Ví
Irmu lfviiiHki z Itflopoli'
V Olňovř )n '
"1'iUií ll:VÍIHki" opukovnlii
Cilkii "To j oinínii zikazniín!
iicjlcpHÍ (hlvudíť jí ilojista roč
ní vótňí polovinu ('iH(-ht výiioHii
jejího miiHtví Niiifini jí vňiik
oHohnř"
"Ju ji nAin J to niHovlííHÚ
hvfnlni ii iinirnívA vloviku h tři
cifkou rift krku"
"Nn-hípu vAi-lio 1 voji roz
bouření Wirozeno vVNýlíi ti
l' Jhí její pravá ruka"
"Ano ii no h 1 já jsem j k I
mimo to její pnivá mySlénka a to
váí více A lo této flivíli' dala
si paní aplatiti mou ni} nlíiiku
ale od o dneška dám hí ji aplatiti
já Kaina! SIvh mne ('ilko! I'a-
TlIIttujeŘ li He lni Iru' rozliOII řellí V
lelliMlí zilllé?"
"Aeli ii telir to není nie nové
ho! Avňak j !- vím Itylo to
den před tím než ti paní přidala
mésíínílio platu"
"O ta otroěnice! Dávno kup
čila již h mými myšlénkami vy
dávajíc je za pařížské nálezy a
nepřidala dokud hc mne nedála
Chtěla mne tím iichláeholit i ale
nepodařilo He jí to 1'řidala mi
předsl írajíe že zelené šaly mnou
vyzdobené došly pochvaly vlast
né však proto Že jsem vysleehlíl
rozmluvu její s paní která ji
koupila V hovoru neslyšela
mjíeh kroéejú já pak stanula ti
se uzřevši že paní kupuje šaly
mé ahyeh vyslechla úsudek l'a
ní si stěžovala že jsou šaty dra
hé poměrné k lnice
'Nejsou li éarok řásné ' ' tázala
se vditclka naše 'Isou' zněla
odpověď 'Nuže pak nejsou dra
hé' usmála se líozvodová 'Káěí
te platili iiiySlénku milostivá pa
ní tle to model Z 1'aiíže ' A
kupující zaplatila zaplatila my
šlénku mou! mně však dala paní
pouze mzdu týdenní Zastyděla
se uzřevši mne v salone u pi iua
la mi Od onoho dne však ne
mám pro paní Rozvodovou žád
ných nových myšlének více —
Schovávám je pro sebe ona do
stává jen sestavená a opravená
stáru vydaní O kdyhych uměla
malovali anebo kreslili! Vydáva
la bych své nákresy módní ti
skem a zbohatla bych Nuže rci
neuiáiii-li pí íéiny být i v rozbou
ření?"
"Co se tak bollřiš O věc plilo-
( mni ' Toté osud pracovníku
šech M práci ona peníze '
' A proto je ona milostpaní a
my chudé švadleiiky Obrátíme
list Začněme samy obchod"
"Kde naleUcš Z-ákuznicf lilie
no osvědčené pomáhá myšlénkám
k vílěslví To už tak běh světa
Kdož li bude míli důvěru k na
ším pracím Nikdo líekue se:
" Ach toté netiámá íirma No
Mléky začátečnice " í( plijde se
dále"'
"lá si získáni však Jíněno a to
do týdne {obíeskhi se nu tím
to dopisem a bůh sám vvsvlaje
mne do Olšová podává tm r bí ík
k výši Jen lni JedlIlV stlIpcU po
piáno li člověku ic vlšiuouti a
íhioiiutt se nbiiku pak stlildllé
ji už stonjii se výi a vvše 'i'hi
krok j ih jtéši a ja J j ťíti a u
iním ili tento dopii rozi ps
ny kti ry jvm st na oWumtk y
plljčlbl utohl pillllll proti je
l u!l it édollii
Cdkil KlktoUt siet poVtUliVO
1 kMli li!lOU ulf čelil
' VUhmtlÚ plMli'
llMioMupl se a posláni piiieo
nu n jfiie něj! ktroii
in se udělili o a V lij plán Mi
'ikcn míli uU llV i piípí
V) II dlftu '' wh š in ni po
t I t káni kt s"t Ci ttíiiíl
lul Vlhnul "
"'ft ol' H ) ÍU ll'0-l'l JS '
jlul!! Cdk4 ttt uiVk h
ti
" Vš' r"MOiU pí c i'-
!tk lHJ- e li-l l U'U
ili'i i Mih1' řkb pml itu- li
ti v ii( p! i 1U
k v !- NJite mviUMikv (iiiil
ikui sliti a r ru
su% V ítH tinu pjb tť t t
l 'MM mlMuStlel n Vtiitl "
"Ci K-UU1"
I k tl pt I I bj„l kbl
VYSE !
Lwžlckó J
má myšlénky a vkn( a pracovat i
na avíij vrub J'lán pro paní Ho-
lodoVOU HChtftVÍlII ftlo P" uví-ii
ilánu šaty ušiju Dobudu ni jmé
na pak m pojím otevemo
módní kíú a yhohatneuif Ach
jak He léíím na to! Karlo"
zvolnili nu učednicí "lc tento
lint chytře polož na punci Htíil pa
nín Af to dohřo vyvedeň l'ři
neM rni při tom žurnály"
Karla hc usmáli u už utíkala h
lÍHtcm Cilka uvětiilft hlavu bílý
život vypadl jí ' ruky
"Ty jsi všecka polekána!" zvo
lala Marie
"Lekám smělých tvých plá
nů" "Ach neboj se! Spěš II večer
přede mnou z pracovny a řekni
Otovi aby cekal na mne na Kar
lovu náměstí on ví už kde Po
věz mu ihned příčinu mého zdr
žení aby se vvvzdychal než při-
i'"-"
"Co tomu jen řekne paní Le
vínská jaký to vezme konec? —
Mne jímá děsná předl ucha Tvé
touhy po výši nechápu Kdo hc
povyšuje bývá ponížen "
"Ila ha ha" smála se Marie
"fen výš a výše Cilko nelekej
se ! Zbohatneme "
Cil ku zvedla život liedbávný a
šla ubv na některé učednic kc
řídila celistvý oblek Marie He
sla vovala plán šatií pro paní Roz
vodovou z pařížských a něme
ckých žurnálů
"Mne děsí co počíná Marie"
pravila si Cilka úzkostně
"len výš a výše" usmívala se
Marie "Illemejždí Cilka toho
nechápe ale penězům porozumí"
Muž s ohnivýma očima
S nechutí a vzdorem byla vstu
povála Marie zu učednici do pra
covny paní Rozvodové byvši tam
uvedena matkou V první době
cítila se ve středu veselých švn
dlcnek jako vyvržena na břeh
mořský v říší cizí Postrkovaly s
ní vysmívaly se jí poroučely jí
a trestaly Prodělávala takto o
čistec uěeduiekv obvccjliv to
průběh života učňů všech ale
Marie nehleděla na věc okem roz
umu nýbrž trpčeným citem
chudoby
"To všechno trpím ze jsem
chudá" říkala si a trpkost zá
vist vzdor rostly úžasně v srdci
j''jí"i
Prvním rokem měla mnoho
svobody a času přeiuílati v hlavě
všeliké myšlénky nepřirozené
i oznášchiť pouze práce a upomí
nací lístky Tím si oblíbila leno
šení a potulování po ulicích
pražskeli kde zvědavost její lii
cestu nepravou byla sice stržena
ale ukojena
Teprve Ve tliubelll 1'oce začalo
učednici ví přišíváním poutek a
kntiťlíkii páráním starých věcí
skládáním okrui a smyček
První luk byl výnosnější ne
ho denně přinášela přece matce
na výživu z peněz jež dostala
piopituélio Těžší byl rok dru
hý Platu ještě iietuélu a liolle
doléhala krutěji zvláště kdvž ke
všemu ještě matku ulehla aby
nevstala vice Nultc V podobě
vé iicjMriišiiějši iibvtovala se
nízké světničce u podávala jen
lilku hllhellé slllltl l) ht ZHlll
Ve mvétliiéee liuvlu a lu b) 'o pi
llH dbnillé ti lulie HiH l bvl) be
ze uVétbl lll které licb) lo pt ne
a hladový jjihid k be posd)
Klli po ktisil stthoVal e '' svět
lačkv ibiidoby d zaitavat nv a
l) e ukrtltil bliíj hlad ie
lu ukojd ale nouze měla jen v i
i' luUtíi V rtnlilii fy
Veiejni (bibtočiiiiioi uv pi i
tpUit1 na mUto bid) ívviu v)
% ti ujii íai pí íitmj ni ní' tn a
lnabl ItiUUe Nvibšlať íboub
k)liě i IrVíliltilkrt ťlV't InUki'
la mu tihkláte k-lii hubiiil
smít V!iiipd d avětlilvk) b
VVpttwtibl libtbiui lěee liemH'
ltu lil lilu t tiktiVil puííliiiikř bl
ÍV
" Si lit IHi inknh( l lom ili! Ii
o" tikt i m M nu kli !"
btbivvio k'iv 1'iimi íí-mi lup-'
b iauii kli itiitiiui
luitvuhi uíi! lei U pivd d m
bll l bll bí V pokl)t M p"'i- pt
íiimsl pimltiíití
ThU pi tontU pol I ( i
tw tněl-l íknno livbliU
' i ! m- ib k"llkrt pnuli !
jofcow dl®
junt v dílcích KeaJty Invontineut polecntl po celých Spoj BtAUch Bložno
bode Jeélé ríce rnUlloníi dollarů v příštích HUx-h u téchto ípolnoatí vhUao
ježto lid pokračuje v iczruimování te e íkutfcínoítl že takové spolononti Jnoei
r ítavu lepíí řiHk ivým íleníini vyplácet nežit rnfiže Jiný finanční úítav vjrpli
eet a zároveň vkladatel Dm dává tu nejlepéi a nejJiaU-Jáí záruku r jejich ulo
ieié újpory
V víiíirh rníftliwb po eulýcb hpoj
Htíitiďli po mnobo minulých let tnalty
f nviMitfuunt Kpolenoxti tinli Ion líii a
itaíuWy liiihpl vnlkycb trvulycb rý
lilkfi n jejich uMiorňih a vwllfl toho
tyto upolenoMtí ukljí'llíníoi milJíonfirr
li'li tuk ilohN jbk a malými tak í vel
kými proutřmlky rinhronwlily millíony
ilollurh mnjetkň v potlobi nJakího r
nejlcpiílcli a neicenníjřilcb mntukých
niiijctkn ¥ fini
'l'hn línnkefH Keni ty I nventinent Co
iet nejvtíí a nejnilníjřil Htiivcb ii po
cm kli majetkovou ujioleímstl tohoť)
tlrohu nu celím ntďiiním ipu'í j'"xf
iíciiii pod Inkoipornínlml ikony stíi
In Ncl ranky Její koip nktiva poo
flClVl It I II v f ť- nciiiovitílio miijctliii v
I erniyit n iď oliiífli Kt ředo rňpf'l nich
n ést ii míntcíck mnrkyííi n prod" jnli h
I ontriil tíi nit nemovití mnjetek
Titťi npoleínot v zrosí In rui nyníjí!
mi vilkont Jeiliní tí příčiny
ict Ink nliiciiii nby rnť lo stilo veil '
' ih Iky jít ty Nu místo lihy nnft'1 m"
lilu w?ílitt pouze úroky j'tko pří
klfelní iléje hc ii obyčejní půjčovní
f poleč noxt i my ři iiJímIímu" tlmliitečn '
Pan John Rychnovský český náá zřmtupce potéienfm tvým krajanfirn
podá vysvětlení o vedení obchodu této upolecnoili a Jak peníze u nág uložené
mohou lezpečnč velký trvalý zisk přinésti
Zavolejte jej telefonem přijďte onobné nebo mu pište
Rankers Realty Jnvestment pompany
RESIDENCE
Telefon
Websler 319
a zírala do prázdnu Nemyslila
nejednala ano ani iiereplala S
mrtvou matkou umírala živost
její Co v ní žilo ještě z upomí
nek umíralo dobré símě ledová
kůra odepjala siroda opuště
nost jako skalní balvany na ni
padaly
" Nespravedlivo vzít i chudině
lo poslední : mat ku ale co plát
no' Nezměním toho už (sem
chudé ubohé děvče To osud
nnij: trpěli"
Ťuklo odpověděla sousedce
která přišla aby ji těšila
Matku odnesli do umrlčí ko
mory Marie zůstala osamocena
"Vzali mí ji" pravila si "že
'mih chudá" Neměla v tomto
okamžiku hruněm ani slzí ani
vzdechu ani modlitby
"Talé kamenná" horšili se na
in domácí
I 'plynul den o žalu a hladu
piviní 1 1 -1 1 siroby
Večer se sklonil nad zemí n za
hulil ve tmu chudou svelničku
lde osiřelá dívka samojediua se
klella V kolllkll U postele Vlil
ku mrzlo ieli ťlči lo ve světničce
nebilo lépe Ve líně zimou sk ří
hla hladem zmoíená příchodem
smrti zděšená alem trýzněná se
liélii na zemi skrčená ruce se
pjtité Ve hrÚZe osamělosti Icdeli
okamžik už chtěla vdli na po
stel a ukryti se peřinou poslední
ale sotva na ni sáhla ucoiivla
Zdálo se jí Že prima slllibliá
tulilii h malčiiioii mrtvolou a
pi iioi-ná biua ji zalomcovala I
usadila se opět do koutku a ua
viila oči Pi cd očima jejíma po
skiikovala světla pest rodaitviiá
v uších bitčil) JÍ vodopády hll
v a kh sala a diimotii siii sla se na
v i ka Jejt
J ť-1 l klilitie sov ii In lit o zi
liiuláeh hájích in) i tuv cd V
nu lii se bělal) soels) O JidlOI
tuh opíral e dobiv pán klerv
it dti oval zbit ku a věnoval po
i i d 01 ktt l i Itikd) zaputiu itmi
li lutliui Podoba pálniVtl UlkVř
:t hluboko V duši Její tubo jl
on vb'i 111 li 1 íí l lliv p 'é lu'
ebd dl
Kdvbv vedl nvnl l '
pnu
niti
plav
it
juilioibl bv 1
i
k iti-ioo v um n da !
i 1 1 ti
it' I I V ll tiui I
kiiiit ti
bvl-i u iivto jíl (nín!
i tanu a v
i i t doV !l k I t "ol
Mi v t ik IiUiU' slIV i se lo ' I Ml i
ln'i blula VdHÍn„l Ml -'i I 'i lo
vlittn v I ubitu ďodu m bu j
h' e i li:aiu ť bul poaUVU )♦
vo ii-lpo mnít f d!d I ♦
1 f
l o iit ini4 l bij lov Hov v piv
il lMiil M Wllr H tlďdl! lnovH
ětl o biHn v
1 d d' lu ř OH
t tl h V í
ýí)ky kteří obyírjriA plynou do ku
pěn nlavíulu ntiivebnich kontruk tor 6
pomkovýcb jednitulii li)ít'lnin ne
movitíbo mu jut ku a mu jiJ'lfim hoblo
viren
íibchod títo itpolKínoNtí Jent víilfcý
jo jent nřim mutim a utň obího
tlovnt plíoovat li ilomovy biilovit
neb Jínil budovy pří nejvýbodníjiílin li
ne jňsporní JAÍm ripHaobu dohotovit pio
mf který kí přej" pontavít H vliw-tiet
o'oruov neb obchodní biflovu
l'"lílnlcl obdrzl 7 procioit roční' h
diví lend M mimo to bílou jedí podíl i
výlOkli
liivjdendy t vyplíid pTilletiií vidy
I ledni u 1 červeněn knždího roku
I 'loženi peníz u títo sjoleínonlí mli
'i- 'iOi v obnosu ♦ 1 00 neb výíi- u'i
uč no
Zb( viijíí I dfli e títo spoleínoKli e
I líivnční vy línit nkcit prodři vi jl '
rychle tnk že ti kdož přeji hí uložit
peníze kl- jim 7 procent n vlec užit
ku nticxoii mnul učinit přípravy k vy
(Víření títo společnosti v ncjbliž"!
možní liieltiicno"! i
HLAVNÍ ÚŘADOVNY:
na přízemní podlaze - Omaha Bet Bldg
roh (7 a Farnnm ulico
OMAHA NEB
")íté mé ke mně pojr" volá
na Mnrij
"To je matička moje" praví
si dívka a srdce jí zabuší "Ano
to je matka jíž jsem nepoznala
To je oko lásky tak jen matku
hledí na dítě uch jak jsem šťast
ná" A matka rozevírá náručí obe
jímá dítě vine je k sobě líbá lí
bá jak matku jediné umí Avšak
jak studené jsou její polibky jak
ledové rámě jež ji objímá Stu
deně ledově ale matčiny to po
I ibky a Marie šeptá r
"Matičko dobrá matičko jak
jsi hodná Neodcházej více ode
mne Vezmi mne s sebou"
A mul ku Hvírula dívku v náru
čí své ledové Marii cítila žc se
obě vznáší výše u opouští zemi
"tleli výš u výše!" ZUVllél
hlas v poušti l!yl to hlas učite
lův lak chladno iiimivo však
je v té- výši a objeti matčino le
dové jak odnímá teplotu životní
Že tělo až tuh 11'
"Pro Krista Pána!" zvolala
souscilUit iloliroiuyslna ona lu
mrzne Marie Marie probuď se
a pojď k nám"
Násilím ji probudili do teplé
světnice odvlekli a iiiisylili
Proč se vetřela lidská pomoc
niizi matku a dceru? chudoba
nechtěla tratit i oběti nvč
Chudina má více citu pro bí
du a nouzi než I riila zámožnější
Chuďas se iietážc nikdy co bu
du zíira jisti on neproniká iu
kosi ně budoucnost n nepočítá se
žádnými činiteli života leští u
vykl) jisti kdy má a hladověli
in in ili itená onoho ropoilu i
lozil ídélií one slalnstl lib) lilie
šik nepohltil i íink Iiiuik si
věli maji ve stavu středním Tu
st diive roz v aíuje budoucnost
zkoiiHwi rozpoic vidaju s pií
jiinni srovnává prve lož m Jed
ná
"Hildu li J H inlti Wdv itbvth
co iii itii iihoniti Lín' si a
iiioiiiě jí člověk
"Manili dám nebudu b lulli
dam" je ciliiu chudý vh
" St 111111 Hlť lehl tli ila v tli V
!ďb " uUa siiiisedkd k Maru po
polil dli MiaiH illlě " l IlUllHť mi
ulit (oliidio l kunti h M oa ll
iirn niíd)t ale kui i KU ba
íiao iikouiii bbula i'lii'ř inťřin'
no ! s v v !! m man
(♦-
l
od il hov ata
ktv )l
i Stal in k oii
vvtim-a á MM
i vol a
S(sl ImVa! l "V ďl"d Pil p
I ibil sd) U JÍ poať lna) l bidl
tindloka Ve k'" Initi luiíln
!' H V ' IMUIV
i _ i
llusílu l
di iřitv
kvp to ku 'iiiovon n
1 1
sira
ÚŘADOVNA
Telefon
Doutr 202G
i a ttatf f
WV MVJltV-V "VJJI
na )lz ni otranú městu
Řeznický a Uze-
vltmtnl v 6
140 ( jtžní 16 ul
CYRIDLi HROiTlEK
í'i'r!vt iiiiihu liilíiř 1 vltirnč ii tť ti íi luk)
vjr-tlky ii vífllká ilrúliťií mi avWi
ZamlťlU Ul Iiouulnti lilo
FRANK BRODIL
majitel foznkkóho a uzouAfukóho
závodu
1210 Již 13 ul ToL DotiK 4333 Omaha
Nojlepňl li iinjčiirstvíjsí zbožl fitřile
nu skladí O pruvdivostl toho uvídři
iiciimIuIí vzrfiHtíinl kruhu zřikaziilctva
1'řeHvřdčto n!
! n n nirnnTnírn A
: UÍ b UltNÓIdltíl
český zubní lékař
Pokoj č 715 City National Bank
lit) a HarnsyuliL)
Til mu oi k 4:'S
♦J Wt I9I8S 14 SI Tel lmi 4605
flliii' ihI II li ili ili 6 h il
VfTilU- iiliiilnáiO Mitř
WVVVWWťWAWř
1 ! LUXUS PAR 1 1
Jno M Fixa
majitel
ru ni ev 1H ul naproti poitd
Vitučiiř Krutovo 'ťablii)ť'
pnu ktVi' li n čepil Nu uklliilč
m-Iiii driiliu iuipoit a idiiuV I II
Ion in v (iiiuiiioii 11 vina jmiiní
Kiliiiky Ulf
C H Kubát
právník a virjy nolár
V obol li mém íkuši itý Spolehli
VV ííWlipeu u Všech aoildli
mi tWiket ItUnk l'" J'inaiv
Tl iViuglii ttiíV Utult Nktif
Paul Ruv udová ustiimla s'
nad bídou Mariinou a dala jí um
biu lViblild nudu í lěii ne ji o
všitu pt itlřtťV ah piáev i
pi s vbin Hvvla it) id takv mu
dí li lu na iit mi e kuoi l) a se
tUkntaty pbsoVť i jilti tlluhiv
ťi uto1 iat) Jaké mimo juié oídu
b Si lloitnv uV al) V luodtiíut a
hoiě patd UoVib've pio líidu
llháSH
T Mam tlbdo ItlMtU
) II (otu v ItvadK Ht iuVil!i i
li juni iat) její ioiufjiin timUt
klanům touhu l4dbilO i t
š iajiť iitiě houbli4 d řibt
inlalě V lo-tni bujibi jsi fe
koukalu lodi l liiiV
í Al4 kl 1
KV -íí
m
m
4 t
♦