Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 23, 1914, Page 6, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IVKMK 1XI1 21 7Ák ViL
tyt r art fi
Z ČESKÝCH VLASTI
Populární íký ipUovattl I
Herrmann vyznamenán byl pří
ícdesátých výeh naroiiinách
měšťanským právem král hlavní
ho města Prahy týž poděkoval
starostovi dru (iroáoví tímto do
pisem : VyaoecvážVný pane staro
sto! (á'íl Jlc i tlumočili iikiic
ncjií slavné rady královk'ho
hlavního města Prahy jímž mí ke
dní nýeh šedesátých narozenin
bylo uděleno měšťanské právo íih-
í Vili obce tt lllrtVy klÚlMVHt ví
matičky Prahy Vyjadřují slav-
i i '
ne nwift Krai rrany ncjiipriin
nější díky it toto občanské vy
znamenání jehož se mi dostalo 11
ííinž uznána a oceněna práce inu
# —
literární kteráž hlavně naleíYla
Praze icž ao mi stala domovem
" w
Zamiloval jsem ni Prahu od ku
mého počátku kdy jsem do ní to
tiž vstoupil aniž jsem tehda tu
šil že mi bude domovem snad na
celý život Praha mni hýla pfi
dou ní vycházely všechny
vzněty k práci mi1 nevysýchají
cím zdrojem z něhož jsem čerpal
tiro všechny lny Jmenuji
mne dnen měšťanem svým vidím
v tom a cítím nejvyšší vyznáme
nání jehož ne mi mohlo dostali
Srdce mé naplněno bylo vždy je
dinou tužbou aby Praze byl udí
lem zdar nejula vnější Prose a
byste ráčil slavné radí Prahy tlu
moéiti díky mé nejvroucněji! a
děkuje Vám za blahopřání jímž
Jste sdělení své provázel Irvám
v naprosté oddanosti slavné rudé
královské Prahy i Vám — áH u
čtivý Iifnát llernnann
Adolf Černý padesátníkem —
I "prostřed vřavy světové války
slavil své padenátiny spisovatel
Adolf Ocrný muž který je pra
vým opakem toho: tichý kultur
ní pracovník a báHiiík jehož ver
se jsou prosyceny nejkráanějšíin
křesťanským altruismem který
je tak příznačným znakem slo
vanské duše Adolf Ccrný je jed
ním z nejsympatičtějších zjevů
nejen v ěcRkém ale v celém slo
vanském Hvétí úplní oddán ti
ché práci kulturní a proniknut
vírou v konečné vítězství dohra a
spravedlnosti Adolf Černý na
rodil h 19 srpna 1804 v Hradci
Králové a jest nyní lektorem c
k české university v Praze Čin
nost Ad Oerného možno rozliší-
ti ve dva směry Jedním je jeho
činnost čistě báanická pod pseu
donymem Jan Itokyta Není na
hodilým tento pseudonym Je to
jméno vynikajícího duchovního
jednoty bratrské v Poláku ze sto
letí XVI a skutečně duch jem
ného v pravdě bratrského souci
tu proniká všechny básně Černé
ho vydané pod tímto pseudony
mem v nčkolika básnických kni
hách: "Když se připozdívá" (r
mi) "Svitla a bludičky"
(lH!J8) "Lilie z Tvých zahrad"
(lhíWj "lekníny na hlubinách"
(1 !')) "Viděl jsem duši ženy"
(VM2) a "Za iKristcin" (PMJU)
Zpěvy balkánské husitské a
zvlášť výborná báseň: "Prokop
Hybář" J)ruhá část jeho činno
sti platí slovanské myšlénce v
nejčihUím toho Klova smyslu ze
jména lužickým Srbům a Polá
kům "Slovanský Přehled" jím
redigovaný je projevem této lá
nky ("'erného k Slovanstvu Na
psal miitilio stati literárních
života alovanského x nichž dluž
no uvésti xejiněita K otázce ho
dy éeskopoUké ("Slovanský
Přehled" II rd) téi jako
xvbUtnl brožura Otáka chclm
U ("Slovanský Přehled" XIV
roí) Jiných článků a fYuilhlo
uň věcech polských je r-l4 ř
tla v "Slovaiukém Přehledu"
"su"„ v starších ročnicích
"MnHliibh IUtň" "'SviHoa
ra" "Zlaté Prahy" td Také
řtU ectuiýťh přpkUdA ptiiítiny
mu děkuje Z ih uvedeny
burtris "Klatw V S Wspian
kkieu (verít tul ' lU Mcíeicia'
S r bicMkkibt ot "Karyka
tury" KUielevkísío "rr i
Wh" J ŽuUkiif (er-
ivu ! ehkoiuylH niutra"
V per ik "Vírami" V
Peldiuaiia "MrciH Jub" Se
wf4 MoeíejMtt%kiga bii4
Ki prífy T!uajvř S Wy
kpinki - a j Z- vtm ímniNil
ibld # uiUuhvth Cvtiiíťk Un4
úl J řUueJH KwtJ ai!ri
l!tSřiena rttiorAfuiiifj k
dťHtji t'iwM)l4tt w Krakn
j( doiujUlu Iriirtu Twř
zystwa yijdoz!MWczKo ue lwo
wíe ii íestným člcfiem (nn'tkn
Posklíeo w Pradze
Hunův oomník na SUromčt
kém nániénU bud dokončen
Jednu 1915 — Tvfirce pomníku
mistr Ladislav Kalouii doufá h
leiiíislaioii li žádné překážky tu
bude celý pomník osazen do list o
pádu t r nejiléle do ledna
J!M" Mude tedy pomník dřív
hotov než e zamýšlelo Pohnu
tv stav doby vyžwluje též aby m
aspoň úfilié osacni pomníku u
skutečnílo na ostatní práce do
ilatečpé zmontovánl opalínování
ú(fii vn spodku a chodníku bud
dosti čhxii později nu jaře To
jest též jediným přáním tvůrci
pomníku aby pomník stál pokin
možno nejdříve pohromadě celý
na Staroměstském náměstí aby
nenastaly překážky jež by pře
vezení oddálily na dobu neurči
tou Nyní počne se Hekat v ka
nieni na pomníku reliéf
Úmrtí — V pondělí 17 m m
zesnula v Praze ve věku ~' let
lnutí Marie z Purkynů vdova po
vynikajícím českém malíři Karlu
Pitrkvňovi matka zesnulého ín-
žctivra Jana professora české
techniky Cyrila z Purkynů a pa
ní Růženy pokorné vdovy po spi
sovateli Hud Pokorném Zemře
lá šlechetná paní a vlaxtcnka ú
čaxtnila se v letech ol n U min
století národního a společenského
života pražského a zvláštního
vděku si zasloužila vedením do
mácnosti a ošetřováním avého
slavného tchána prof Jana Pur-
kyně V Pestré knihovní vyšly z
péra jejího Vzpomínky na Jana
Hv Purkyní jichž pokračování
zapec niti v rukopise
Voják utonul ~ V (''es Hildě
jovicích v řece Malši utonul za
kopnický p(Kldňstojník J Jakl
Pocházel z Jindřichova Hradce
Zanechal vdovu a několik nezao
patřených dítek
Virtuos Jaroslav Kocián ponoc-
ným — V lstí nad Orl utvoře
na 7 kruhů občanských stráž bez
pečnostní Mezi prvními na něž
hlídka připadla jest virtuos Ja
roslav Kocián jenž n neděle 1i
m tn na pondělí n m m on
H hod večerní do 4 hod ranní
konal službu jako ponocný
Šlechetný dar ve prospěch obé-
tí války — Zájmové sdružení ze
mídělské pro okres Mladá Mole
slav a okolí věnovalo obnos jed
noho tisíce korun ve prospěch o
bétí války svého členstva a jeho
dělnictva a pro nutná opatření
rodinám těch samých po dobu
trvání války
Šlechetný a následováni hodny
čin — Kevírník p Zdeněk Za
tloukal z osady Valšovic v hejt-
manství Hranickém na Moravě
měl ae dostavit i k činné vojenské
službě byl však propuštěn Z
vděčnosti zavázala se jeho choť
ze přijme jedno devce po padlém
ve válce vojínovi vychová je a
zaopatří což sdělila c k okr
icjtnianovi v Hranicích
Probodnut hlídkou — V Hor
ním Uňžodolc u Liberce vvzván
yl voláním hlídky na trati želez
niční cihlářský dělník ("ernovié
y se nastavil Ježto neupo
slechl trojího vyuváid byl vojá
kem bodnut do levé strany prsou
do levého ramene Iiělnik jenž
rý byl pislnapilý a prottt neupo
slechl st táže tlupraviii byl do li-
iereck lii iuiM-nice kdei Keiuid
Dva Fmncouil v Karlových Va
rech tatíeni — Dva v hotelu
SttviiyWesteitd" v Karlových
Varech taměntituid frnctuštl
kuchaři yptyali ondy v hotelové
kuchvnt Marutatilciiisir' a poli
!H m ostatním iicmeckýni per
kiitláteHi ( případu vvroitimenu
mlicie vyulrtla do liutebl %ídŮ
kťho detektiva aby Mtkl oba
raiieoiiíe Před hotebin mbrti-
niiU-tilo Hilmžti lidi ktrtl
htěli rVatuou lyiiěuvati V
Vn4 a Uítestm jdolel dli kM
Koimlt by! mnoJUt ttn povalován
la r raitctuue a m rv in n
4 JVancott! íyli iiit riuniint u
kurbiv ttrkíru krnlhtt oudu
'Ku4aíka" — provokaci I ln
inř pťertvk m iH(H tiU p dr
íiitrArk j'Ii má lit choř dce
n Heiirt ttH hn kltUh le p
ry "líulky" dt Vt Im
řiku ptd i Přrwv tlu
tm itlí právj ter dl HkU I
umy Utié ojMiry pM 'lu
fcdk' Ni v tntta pubuuíd p
NA B0JI6TI
7rli:
i'ieiiKM 1KH by Amnrtcan l'r
►tého řerovského německého ži
da jenž ae o něm takto vyslovil:
"Hlcdtc jak ten dr SHntrúčck
provokuje! )á si na vilu jíněno
Husitlka!" mysle že tím dr
Saiitrůček vyjadřuje v nynější
lohě své sympatie k Hušku Snad
tomto případě platí že nevědo
most hříchu nečiní
Jadrné osloveni — Veselou hi
storii udělují vídenské listy z kra
kovského nádraží kde většinou
aristokratické Polky rozdávaly
záložníkům čaj chléb h máslem a
cijoiretty Mezi dámami byla ta
ké známá krasavice hraběnka Po-
tocká Práví rozdala skupině zá
ložníků co měla když přišed k
ní český reservista a dobromysl
ně jí řekl: "Holka prosím tě pi
vo nemáš? Mám strttšnou žízeň!"
— "Holka" hned přinesla pivo a
pak se vojákovi představila
Pěkná tato scéna vzbudila mezi
vojáky mnoho veselí
Češti skauti zatčeni pro bezdů
vodné podezření — V min dnech
rozhodli se dva z výpravy skaut
ské v Sázavě u Přibyslavi že se
vrátí domů a vypravili se pěšky
o Prahy V Keřkově chtěli se
napiti a udělali si z papíru kor
noutky aby si nabrali vodu
Kdoai je uviděl a rozkřikl že o
travují studně Místní policajt
podezřelí jinochy h nápadní ve-
ikými skautskými klobouky za
tkl zavřel do stodoly a nabitou
uškou stál u nich "na varií"
JYprvc přibyslavský závodčí čet
li ický pro nějž ihned bylo poslá
no skauty vyprostil z nemilé si
tuace Oba host meh legitimace
stvrzení od místního starosty
ze itvn na polin prací
Naie děti — Z ("ervených Ja
novu: se sděluje 11 lety skolaK
lořtcf Vraný z Červených Jano
vic lezícien j hodiny od Mitne
lory dne 10 rit in na kole dojel
otci nastoupivšímu vojenskou
alužbu v Mladé líolcslavi )va-
krát u něho přespal a 1'5 ni m
opet na kole přijel domu Matka
mu odestlala místo odpočinku
však hnal husy na pastvu Hni
lého dne vsedl opít na otcův řez
nický vozík a za zaměstnáním
otcovým jel do ( aslavi (asi 'J a
úl hodiny cesty) Již jako pě
tiletý sám na otcové vozíku hoch
ten do Kutné Hory jezdil Těles
ný' jeho zjev na vyšší stáří nepo
ukazuje lloeh je spíše slabý ale
za to zdatný
Hejno čápů v Koliné — Zají
mavé divadlo iMiMkytio se oiivva-
dům Kolína kolem 1 hodiny vě
rní ] in tu Hejno čápů ko
nt LSXl kusů přelétlo směrem od
syverovýchislu a vyhledalo si ti
tulek na itejvyššicli budovách mě
sta Fíada opeřenců druh vedle
ruba stáli po hřebenech a ko-
ntliiech odobách vyčnívajících
nad ostatní budovy a poskytovali
zajímavou podívanou Klidně stá-
pe všímajíce ki ydálilivě poor-
liott kterou V Vcokeřem ohyVH-
IstVU kolilikkíltt Víbildili Kolt
ftatté putovali pi celý večer ko
nt ohsiuettvfh střech piiblUe
ce dtVitdlu kterého helii V Kx
ní pMitiěttdka patrni kiélutji
e i Končin piu%kch vt pUit-tti
alkou
Udal i nuly hoetlnakou V
neděli pí lit ut xatiVitit bU v
funtokáťll li ( hrat Iiajit tk4 j
mm
objdn4vkarh tutaluh nti S3 UUr j tďjednlvky rn4il nt pukllky dbt přiul ZUia krjy v Srb-
j ♦ la ieiulwu f vfettílun ob jednali m tteb ďmu OvaaKy jl itr altiiý dUka řyKli fult t VlvHtk l#lvl k4T
kt#r km m olidiai tailiiu idarm — Vieky dapUy atuju '
OAUIIA COFFEE A1ILL OMAHA NEQRASKA
U HAELENU
41 I
♦1
7V iJA"- úr~
Akm-imiiiiii
hostince a obchodu Pešková na
základě udání jakéhosi Kopecké
[ho že prý se dopustila zločinu u
rážky veličenstva Táž má syna
a zetě na vojně a je vdovou Zat-
I t t i i r '
cena dopravenu nyia no veznni
c k krajského soudu a měla bý
ti postavena před válečný soud
Případ tento vzbudil v obci a o
kolí obrovský rozruch a interve
nováno u všech kompetentních
orgánů aby byla propuštěna ne
boř bylo patrno že jde o udavač
atvl ze msty Kopecký totiž jenž
jíž stál před porotou pro zločin
žhářství a byl prohlášen za po
mateného žádal Peškovou o pftj
čku r0 K a když byl odmítnut
pomstil se udávačst vím na něž
neměl svědků Námaze obhájce
zatčené panu dru Vil Sýkorovi
a ochotě velitele četnického oddě
lení p c k nadMručíka Pr Poa
chc který intervenoval o napíše
ní případu se podařilo žc zatče
ná byla propuštěna odbyvši vše
pouhým strachem Na íKopeekého
podá žalobu pro urážku na cti
Střelba vojenské stráže na mi
lence — V pátek 14 m m
krásného a teple vlahého podve
čera použili mladí milenci 20 letý
dělník 1'Yantišck Moravec a Ků
žemi Kudláčková ze Žižkova k
procházet' Hovořili o nynějších
poměrech a pak přešli na jiné
pole na pole svých milostných
citů Povídali o avé lásce žerto
vali a smích jejich zvonil ulicemi
kudy chodili Milencům město
nedostačuje i vyšli si ven a sa
mým večerem pak ocitli se u žiž
kovského tunelu Chtěli jím pro
jiti n tu na ně křikla vojenská
stráž aby stáli Ieč oni nedbali
výstražného volání chtěli prch
nouti — v tom zavzněl výstřel!
Rachot výstřelu krátký a úseč
ný odrazil se od stěn tunelových
— a milenci na smrt polekaní a
bledí zůstali stát i Jenom náho
dě mohou dčkovati že nikdo z
nich nebyl zasažen Hyli zatčeni
pro neuposlechnutí a dopraveni
do vazby — Tento případ ja
kož j jiných více které se udály
znovu nabádají k nejvyšší opatr
ností občanů při procházeni mo
stň ž leničiiích nebo pii procház
ce tunelů
Oheň v kapslovné v Žižkové u
Prahy ~- V pátek 14 m m ve
čer po ! hod vypukl ohen ve
středním traktu továrny na pa
Irony firmy Sellícr a Itellot v
Žižkové V odděleni pro vvrobu
patron vzňaly se bedny a papíro
vě obaly od čehož vzňaly se rá
my a konečně podlahu Oheň nej
dříve zpozoroval domovník kte
rý přivolal hasiče Prahy
kova a Karlina Pražský sbor
dostavil se h automobilovou stíl
kačkou Spojenému úsilí podá
lilo ke oheň obnovit lili hoi(e
mtxtnoMt Na itěstl nedušlo k
výbuchu ježto zásoby skladiště
výbušných látek byly předem vy
práidtiěny Při gáchraunýt-h pta
cích přišli k vážnému xranéid 2
haiíi Kraul Truetuitiel i Karli
na a KraM Kára ne ZtHova
Truetiitite) spadl do hrotnadv skla
a Károvi upadl na hlavu trám
Záchranným ubott ut bli oba na
llčltl dopraveni tlu VeoUeté te
tuiH iiiee příčina ohttA )i tru
je Ma ia lo h pivul na
lekem krátkého npujnl rlektri
[RiA imvň
ťiU ť' "
li ii- -m i ií
sh t 1 14 t ii t st fli i i 1 1 i m tu i i mi
"Staré Spolehlivé" Z
f
t
m
ipi OninŽMkó oblíbené pivo
J WM J SW0B0DA malo-obchodník Tel Doyg 222 l
Loo-Glass-AnrJrooGon Ilardvaro Co
pkodAvá k vklkém
tlxpnA vvrálfn % Inkovani ploeboré náílnl — (Idovkr pirb iiUnJ
pltrh a kovové bo — Oottt drát hřebíky nořlUké íbwíl bicykly nffi
oé rlirun n&bnjn n uportovn tltnll firlio driiiu
9th and Hunty Streeti OMAHA NEBBA8KA
ekěho vedení ohni dostavilo se
množství tďecenst vit neboř pano
vala obava h dojde k velikčmu
výbuchu O bezpečnost a pořá
dek sltiralH se policie
Dobrá duie — Velký nedosla-
tek drobných peněz pociťován
byl v minulých dnech jak jednot
livci tak velkými závody továr
ními V mnohých případech do
slo proto k rftzným příhodám z
nichž slusi zaznamenali aspoň tu
to: V Přadelně Perutové v Pra-
ím vyiiiilinito bylo clelntetvo a bv
utvořilo více skiiiili j'ž by si
„ I - I 1
spoleeno opat ř y nuk ni a cenu'
ic by zitiltitil některý ze skupiny
vetší bankovkou Závod totiž ne
měl na výplatu drobných ale
měl pohotově bankovky Vybíd
nutí tomu bylo v první chvíli
špatně rozuměno snad následkem
nejasného výkladu a tak ho stalo
že mezi dčlnictvem roznesla se po
vest že závod nemá pěně na vý
latu Druhého dne dostavila se
o kanceláři' tovární stará délni-
Cl
Itá let již v závodě zaměstna
ná a žádala a rozmluvu se sy
nem majitelovým Když jí bvlo
vyhověno rozbalila stařenka šá-
tek a v v i'i a In z něho lil ni korun a
podávala je se slzami v ocích ma
jiteli: "Slyšela jsem" děla "že
už nemají milost pane pěněn Iá
jsem už stará osoba moc toho ne
potřebuji Tady jsem ustřádala
si nějakou látku a tak jim to
ráda dám" Továrník dojat vy
světlil staré dělnici io penSa nu
jí v továrně dosti a že chybí jen
drobné psékoval jl a přiehyb
utmt a ua tluka svých slov vtiskl
jí do ruky bankovku
SiU a ivéittst
panuji latu kde télti j ídravé —
Ute li idabl příčinu toho iiuUe
vějt-ti v íatodku Perte ubčan S
xertivu £aitidrčid holkou (S?vw
ra' Stomaeh lit !-- a tak udr
iujte i dobrou chuť k jídlu silu
a nvvlest Ciitte tile pana Jix f
DM kala (Ititier Ja který nám
poah "Pu v) uliti jedtt láhvtj
j tu k ťittl billtějái a tbuttal
joeiu It pil ťhttí k jídlu P )'
íiti drtili l Alt ve Severo
VV Žaludečld hoiké cítil j tu
e ňptui drÁvM Prt 4cě
pouzoza23contů libra
I poíiuAujetM tt
u klfu ityitl luod
MACH & M ACM
zmiNí Ukam
uilii bili tmi
VUjkilJ sm'l'nJl fitnlu1' ffM'"
OlUř ffUf tilld
i Frank Svoboda
Umřlocký závod
POMNÍKOVÝ
NeJvútAí
tklad pomníků
ve Spojených Státech
1210 20 0o 13th Btr
OMAHA NEBE
Phoncm
Office DourIuh 1872
]{(NÍdcncoi DougliiM 5216
nezáživnosti nestravuoHti rtrátě
chuti k jídlu střídavé horečce —
zkuste Severovu Žaludeční hoř
kou V lékárnách (Víta 50 centu
a ♦IOO Dbejte vsak na to tiby
vám byla dána Scvcrova Nemá li
ji vás lékárník na skladě pište
přímo na V Severa ('o Ce
dur Iíapids la — Ad vertisement
NAUČÍME VAS ANGLICKY
1'iihIoii v nikulika iiic"li'lch Kum to
i rmi umu uter rimiiftm
"lnu !'° dr"M' J"k Wk J" l"Uia
"HIIPIIH II1IIMI rKIMINHU imriiYiiin u
tí' melhoiliiii ťijilnA novou Intoliont
tii f'ecli(ivA jnou vllétil PMloítn kolrk
na o(lnivi'ir a niilíiin Vint Mi -
''""''"ti- - VIKLA BRATŘÍ
Lonsdolc Minnesota — Aiverti
Kfl'lt
ChoimiVin prodlil
dřív! pro Vil dům
- 1X1
V V X tnilt Vilf
ťtnuuvéieal
fiiuilec-
3
ay materiálu X
auvcicatooii -v -y
HOWLAN D X
LUMUCH CO
I T N 24 St So OmK Nk
Sloupá MJť-acky
llul 1-lvmOtU MittlnOi luKértif
H OSTÍ N EC
v i I26H Hu 14 Ml Omaha
VUbu ilfuhu tn lw ) wik ilam
kf lUWMIw l'oll Iim i il Hi tto
C H Kubtít
prévílk i vihjij RiUf
V iduirw ttvéin kti4eitý Spulehlt
vý ástupcť it vieeh udiV
Ul letnila sT OwkA NUt
w
a via
krjtiv tm ýbrvm ki
- iUme h 83 (ulKh libru ¥