Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 02, 1914, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    šeimskA
JINDY A NYNt
Adwlí Htyduk
Htúln Jhi metl! umlčením
UI jsfiin lwMI v sb jilli
dniftylu MtAlf Wtl
ilutrvnA nu fi6 n ťliýll
Žijem jn oli# nlř jen
jenom rm lfwtrfMii n lí'lu
hInvíiii limi mlMný n
pnřílku míru m klíilu
HvH vinil jt Jiný jiný
lři'lii4 M rlpvík imA vrtní
jnho vrtní v role kliu
mínilo tll h jr i-1
tHlt i Hlk vlut i
linvive utálmi-iiiH ťrvy
iN'lk)v£ £lí tii n vIiihí hit
lntm Ji ftďlili I krvi
Kile jou Ir vojsku kilu ' joii
rekovi ubluklýrh ni1 rojíi
! n iluAf iiinly sliiiipřnoii
krftíi-JI v jioíAry Imjňf
Hfitiiý byl otec v iKlrh tivvili
vnuk I 'l'-l vi byli tfímtiil
hliířcnfi khIÍ tm rOftďh
mt rtiMrb krve ví vlastni
2iii iicliAI umírat
in'1'lif Minrtl tAmno w riiAI
Hnlrt lí iiůroil cliti'1 ilal rft'1
ilnl Je a iliil mu I iluAH
Nfliutlf jinak — In jn 'liu' ~
hulil nt liíiroil ne in'iil
iokHVHi v # U rt hnit Mi- kle'
íiiilry n Ci i''li kryto ikmiI!
JINDY A NYNÍ
Historie nám připomíná hrůzy
válek evropských k i ('Vchové
zúžili mnoho strastí - A dnes —
se historie onu opukiiji' h to je
ště hrozněji! — Věru že élovřk
žasne nud touto strašnou skuteř
nosil h snaží prolnul it i m z nAhlé
ztrmiltmti do které livl uvržen
jednáním zpupného německého
vladaře ! S obavou h s iiii)iiutím
očekáváme zprávy ze zemí hrůz!
— Jak a kdy skončí toto strašné
divadlo! A zvláště pro nás Slova
vitny !
Doilfťjirif VŠllk Že NI! MtíltlC po
právu těm kteří ilali podnět k
tomuto strašnému činu! Válka
evropská pňsobi velice nemile nu
nAtt všechny i zle v Americe ne
bof cítíme zároveň h třmi tam zu
mořeni a zvláště jmou rozrušení ti
kteří utají ve staré vIhmIí přibliž-
né neb přátele a není jim možno
žádnou zprávu od nich obdržet i
a žádnou pomoc jim nelze po
skytnout i
Válka překvapila nás všechny
tak jako zhoubná vichřice a ta
kt- zanechá jen po sobě zhoubné
stopy Z kráHiiých budov zuata
nou ieit trosky a lidu mnoho
inrzákA a žebráku! — Kdo na
hradí pak jim těžké ztráty! Snad
císař pán sáni 1
11 M A Malé z David City
srdcem tlík za vzpomínku I&rzy
bude konec vál zeleni a nastane
nám zase smutné období Srdečné
Ván zdraví — l'"''-
A Kolíkoví South Omaha
Nehr — VÍLKA! ft tomu asi
Kl lét co francouzské ženy proti
válec w obrátily nu ženy sestry
iifiiu tm hinvá cuí v Nt-meeku a v
listu Hvťnt je vyzývají by pri
ktmuilv k ve keiiiu snolku žen ta
úéclem tlomáhání ttc míru pti
tání války utvořily upolky
sice " ItrtiUcItcr clt tn tuer m
teriiHtioiíMle ťYiitltitiriřHla
a tlpovt%r žen tiřmcckych frn
toiKskýiu byla následující) "l
iih4 přtjt bvlrt provolání uteai
iiártwlitíhu tinolku ieit v ViU i
vt ltkvm nadiením jménem špul
ku iiaiteh i u Vám ruku nSi p
dáváioct Val fcluvM n4U hm t
IVÍUU V Krdcteli lett liaitrh Jstnť
tfjud mttýitcjUtmi dtlieml Itrbot
IHY 1 CfW dlUe Mr'UJel Hrtt
kttil Í4ko ltv4 tin vm j%
krut lrUr i ni loupí
i ttřjiotUiii prU Wr
twuíf luttrttťv i dítik H uAhi
douoy tOt patou práci
utUlvvh Wo( nikdy i pri
ctvt h řkft l'ltuj echtty
tuwiUujs - VíHAru tvd I W
jt prwtl Wjií
% tht Htlk t á ! pM
uw hikw vt4 iU y
lUtui i-vkti Mi pfwv
M tii %IUH MI nMl
hiJdkca
éiti h celým víteiif V ílomA na
Sem yl mír riidosf nad dospé
lýmí ilítkiuní a nyní y víc uvrže
no v iniiutekl lc to hwiiba 20
utolctí kde ínáine dticH upolky
pro ochranu zvířat a takový loti
peŽivý vladař pod heslem "pro
vlast" "Fuer Vaterland" — ne
dbá na životy itvých poddaných!
Ilrftzoti myslicí élovék je naplnřn
a jeho nitro je plno otázek jež
yfitttavují liezodpovřdny ('o vliwtf
míli trpí o fdŽ noviny přmáai
hrfizoznrávv a co ti 41 bude akoro
se bojíme napsali V J'ruz mám
nesliti sc 4 (lélini ávaiřrtt c k
Itsspiraiitu ann Adamec Jlále
mnoho znáiiiýcli Též nasc milá
dopisovatelka Arna která pilní
ve válečném ruchu bude řídit i te
legrafický aparát Co mé rodiče
v JihlavA? J'saní nedochází zají
sic jsou k smrtí zarmoucení nad
odchodem bratra Otty který je
někde na bojišti jako vojenský
lékař! Alcsnoň nsan icdiné že
žiic kil vbv se mi dostalo — co h
1111111 Ht UMI 11 )V 11 hVCM V (1I1HI
tlřjc a byla bycb v luši
1 1 1 1 i 1 ii t ii Alu i a f i i ! í u t it u
liniMIIH lín lir III IM Jiniuiii iimih
„i iríuá „it A uCU 1„&Í v(
I" nilHM' it Jíl tlil n l'l
to ženy vychovávejte své syny
by mřli odpor ku válce a snad
!# f i i ttt u
y iucli oo
ucjbliHÍ dny přinesou radostnou
zprávu "mír" jenž bude perlami
rlz matek žen milenek koruno
ván !
Teta Vítámváaová Omaha Ne
bruska — Milé družky! Snad jste n
všcelmv tuk zaujaté prací a
i
"ii
koti Žc ani o solié slvšet iiedáh
'o co si povídáte aneb myslíte o
álec povezte v "Z II" éímž
nuširti niiížůiii dokážeme že se ne-
itijímc h pravdou přijití na ve-
iu k Nvbrž žc dovedeme 1 veřej
né hájit utiskované naše nevinné
smrti vstříc hnaní' minuly 00
kažme skutkem že ncjsinc sufru-
žetky abychom se jenom ve ve
jnosti mnoha jiným posmívaly a
w Ml!
múzo ottauzovuiy 10 ihkoiiv
lokažme ule žc jsme ženy a ma-
Ikv ze cit line nejen 1101 nas um
katlého jiného A zvlášté v této
kritické dohft války tam za 1110
cm Hnusí se to citňm lidským
lvž éteme zprávv že jsou tun
vnové (více cšé déti) od 10 -
roku voláni do zbraně by sn
vycvičili v strčme
lbé (vraždit Jné)
hranit prý vlast
ó nc vlast ný-
: aii 1 ti t uiit
vlastni zisk lest 10 spravením-
é 1 _ 1 I !
jťdiiAní ? ZajiHlts nikoliv
ioku1 nebude zrušeno císařství a
nezav alne repuka ienuie „ ' „ „ raa iroHlřl(lkft ku válření boř zauechámc-1 zde dotrou po
nebtide tam leie A tomu poko- dme u jelo w nam 1 ouoon u „ u _ víltf i] I1HH K 1Nkou a učtou
řenému lidu nezbude nic jiného
než abv vvchovával syny pro vra-
31A iutkv iblHvárňni Mv
kteří jsme válku nepřežili a v ní
1: x t „t
iii iiii nei ifii iv lilii""" " ' i" -
vtt 1 vvriiviváiii o ni uiivcli
WHlcehneme jenom juktt nřjakou
i - 11 í y it'
Však ale jinak tato válka ucinku-
i 11
je na tv ktcrl v nt nyu aieo ji
pamatují t ruku IHili Ti mají
stále tv same hrůzy lne okamžiky
před sebou Není snad jednoho
večeru bv lái liiisi sousedé tn-vy
právřlt o roce ÍHtU! — jaké byly
účinky a pak ty následky Soused
vvprávél Myl jsem tehdy malý
hoch kdy Í IVají v méstč našem
řádili l'o hodin jsme byli seho
váni a kulkv jen pus nás lítaly
Ktlvl pak jame byli úkrytu vy
pitteiii hrtMiié divadlo jsme vi
le U - - mrtvol k iiepitlilitluutl e
jsotc ani projit nemohu My vtk
koukali (cit lak ueu a lieUial
na
nářek řatiřtiVcb Po tvdmi
mní fcmřili ob rodiée a j i
iit ietn lul tslkitiait idtii ve
btnloueitosti lni jet lané til
t í t 1
l titauttetce iimi iie -i"
mil 51 rolú" Smtiliw jsou
Wlmutinky di Ir hruue Htiliulo-
tt Viiik itckdv myum
ie U Vlk bude lult Iteea ď
i I ll i itll t í kutu
i4 m(i i r 1
UAkh yi MtuieU ju meiUMe uu rrKu P"
vietiti národy Ulp
fm%-' Mi'
rt iu
U ilruíky t pUi jen n mhw vJ
lid Mělnit jw iH ib řei tak labři
jeila vím It vh'í m w
ttrv ím iU iHitfwlittl li ibruř
f M d' KU h44vu i tel
1 letu imvilhtl pt M ISttipwd
U 1 IVuvrr I4W pH Jt Sv
íek Hí4# lUpuk K m%
u4 hmIiM 11 bv byl iHil
mluvit Víak U pane Kcdláéku
Marý vám vzkazuje pozdrav Ty
knedlíky nm Hcdláéek jíž prý hy
tuUtH ztAlkv iít vařit Též ní
f Hartošová dli liávAtévoii v
' ' i
líiuood a okolí Akoda žc (Ha
nemohla id j''ti Vítn že jí zase
" 1 I
bol hhlVH A kilo II MMIKO Za
i Il i írn u le-1
i
Marii BureAová South Omaha
Nebr 2'l srpna J!H — 5téné
!tí'íiv '"ÍMÉU Illídkv"! Tak
ístc si milé družky zajisté mno-
há z vás za třeli horkých duň miř
lata výlet — nékterá do Kalifor
nie jiná zase do Denver Colora
do anebo k mamince a tatínkovi
M já abych nezůstala pozadu ta
ké jsem byla na výletu né ne tak
daleko jsem ule spokttjcna třclm
f i !„ n tivilinko
A tW vám imisím sdělit jak jsem
s mi onen vvlct dostala Icliio-
ho dne mř volá pí Tutschovň a-
IvkIi tm nřišla že iro mř má
Lti m Imli' za
u I n d jsem slíbila že jcšlř
l ics t m Jřijdu Ale ta novinka
I uvání to mnř celý de
'
vrtalo v hlavé
co to asi liiule?
No jsem taKC
' lOllO J'VlllllieIO
pokolení trošku zvť-davá a proto
jsem se an večera V"'
Hráče domfi já lundy pro novu
I T !{ 11
kil t csrou O lOII lil cil sinu ii ni
imfi napadne což jestli jsen do-
bře přes telefon roznuéla jcsl
„' t„ii místo zamlouvat iieřc
ii i„tt vi H ti! ísein v
nin iiiiimuuitii i i
tm bvh icštř huřc než na ziuVt
Li I stmi edno zastavellSčko
II' i ! 11'lu ii' íllUll Mil t I'-
lili III HIM- II Jll l J"" J"""
iž íkciii si myslila žc se k
nimi ' 'tilsc nivě ani nct ostanu a
" " I
_
l„lň ! A klvž konečné
K'l'l
Jmciii se
tam dostala
eiMirinnT
I
se ptám juaou a 1 '" „ „-
1
ku "Chceme s tu é at to 'ra-
k"-
U e V et 1 11 11 1 1 iiiik 'i " 1 11 11 ii''i'
i" "i''
1 se podívat na jaoaovi puji-un-
s náini!" Hcz rozmýšlen! jsem
t r# 1 1 : ri i
t 1 5 ineliňnn
mn V '
o na ctvncK rauo vv un y™
„1 1 1 ' 11 x í
i " I ™ta v
i_yi ~(i 4„b ic u„ ii ii
trosKi "'
cestu nepřipravovala iuuw
iíťcd pni parou iiiiiuiHiu mu
1 1 1: X (
I Sít welinvá volá iscm-li řipruvc
" " '
i Ku ib 11
mou hone s připravte my chvi-
loku nu vás počkáme No to byl
'-i „i" i unHl nikilv isein ícbv-
tuml a snad many jsi 1 m 1
1 a 1 1 'I
1111 Wll 'Uíllll rf-
la se sirojcn ttia n „ j„u „
chvil hoova ba jsem se
1r11 ujtriifii tuři in nu
I 1UI11 o 1 IIIUUI 11 llOniPIIH IMI MIH
j
ÍV vse uilciat U JZ cum u " "
rurKii otKit 1
1 Vuii 1 lunu lín 1 ni iii 1
- Onuhou jsme vue ze vu
praclo My jxne pnjeu uo e-
Mcčka Aona tak jsme tam zn
otavili a pan lutscit h punc
itrnii šli nrohtédnout cestu bil
1 --
tlc-n mozna jet um
tak zátky by nc nám nechtělo u
na t a s cestu to neuKUíuvnni
IíKž In imu Ttlsch uovbltt IMC
LhI hí cesta trošku vVNchiic!
Aiuivé se šli trochu iroiít kdež
io nt v isme se haviiv vypravova-
i i mi iHiiozorovalv
- - -
'ik1 Um iw niutě llvln k
ok' hodné když jsme vyjeli 1
další cestu ale ujeli jsme
ale uieli isme muly
kousek cest v kd vl pan Tu t ach
povídá musíme dolů a dát řttč
iv (já myslila žc ony retiny po
táhnou káru! oti ale je dali mt
kola abv se nesmekala anebo a
Iv iitiiili do níikopa Ibmti
spatná jsme pnjeu i iin-"i 1 iv
1: 1 '1 LV
munt kde jsetu nemohla vyitt
dívat na tv kiáio květiny okulo
uomu no vcnj
I 1 1 l ' 1 1 A
saietie MIM ecii u im
ll II
a it t1 tA eiíiiokbl ale
MÚ lr l vlo k ztntfátd
neb V Ukcvé kojnovité nwiitn
klé ees# itiuíettte jenom iru tnMtl
pn Tutsihc a Jbo vvtrvbiHll
Pktivat jsme ieuvU v lm
huA Ale jak M- t íká i i nl U%
abv iivbvlw m dobře l'rij U
- - t
1 tm ritu iut ui j r
1 - Alt
Jiefc iMáutvat i opvt fc ímw
ÍWr KvU ptek%ii4 Mlý
rtmittk -l MuHt UutHtku
bttKWk Je Ud l tťiui
liilioku iirvlbuU IhivMA j
oti j UÍ U l kU i tw m ehU-il
dH m it ui % rr
K'lie li lW
iwui Ih - - JP
t t 1 Jk m kl iwlU W IU
i'
4m to netkáni dlouho netrvalo
uh veéer jsme museli zase ilo
mh Hálí jsme sc tolíž Seredu'
cesty Vyjdi jsme no tleli ni
li vzali Jinou eeaiu na nanoo
mi i- ii i
kde itchyla cesta tak romoklá a
IcpAÍ rovina a tak se nAiu to přk-
i I I 1 I' I i ! I í-
ne jcio lineo spiši- h ici „a jh-iii
si nék crou chvíli iiiykleia z
jsme ve vzoitenii aic notová jiz
da ac panu Tutschoví jinak za
mlouvala neb s panem Jindrou
éasem i zazpívali NVkolikrát
JNinc zastavili a posvaéílí neb p&
ni Tutschoví bylí vším zásobení
i aby nebyla žízeň méli u lcti
zásobu rijcli jsme do Soul ii O-
mahy po osmé hodínř )á jacni
přišla o nřco pozdéji A tak jest-
li jem melu cestou tfoou tnut:
když jsem přišla niéla jscui ho
zase neb nikdo nebyl doma Ka-
écny za mnou Léhaly chtély žrat
když jsem sla zavřít slepice lak
U-y bídélek — myslely žc jim
leké néco nesu a krávu tu jsem
niuscla hledat v trávé na akrech
řádku a teď jsem si myslela jak
ai pochutnám na kafíčku Však
J - k jaem byla zklamána Konvi-
i - i ilíi'i iiciH mi lim vráskv
ce nyia suena jano ny tam niKiiy
iii-imi um n'nn vij n mi
ti :i i i„ ' i
h
stole v každém koflíku bylo
lotfnt" A přece jkciii
" ' "V ' '
i ficiiiiiii ion in liti in na ifiri ii i
I mu ií
(
chlape udélat Tu jsem st myHl
™ " ' ' I ' v "
lil I lili L í ltl
ni ičii!i domfi
'"i i " " '
' 1 t it 1
lak se vyporádánie u lim vsak
m rozbolela hlava a My ch p-
'i l"'sli tak jhciii jim sotva trn
chu vyhubovala naétž oni inné
( - #ii
řťkli žc jsem povídala? pry ve
I i i i t i _r _ i
IMK1U uoniH a ze si to vseeuno
iidélám sama Oni žc odešli tlo
MM 1 I
hiudu na piK-nut a iuk jsem st
1 _ ř I : 1 _ I v '11 l :Z _
nvii ii-n - nr j
Kain iicpujuu suk unes auyz
1 1 t
ině íiélíiln vnli iilivch ie In na
1 ---v - u - —
11 1 1 1 1 ''IIII mu tru ili
vi' nu 11 inei lni ovil 'lisí' let
-_ "
v tc naueji mi pounine n ni
I„ doma vše v únlném „řádku
ř 1 1
auiuiii iniiHiine iiiiiiuir ze i v 11111
! - - w
hyb lepší 1'odnhé pojedu
na cl'lsl chvilku aly se mne maiu
tMí Wn „lW„va niwsnAla neb
ui vz ne 111 tulíc a 11 k tiovKia 11 ze
j-" '''"''"''v
ii lomu Mize vu ne ik ten vy-
i „'„ Kinv zaéátck
1 y -
tuuirvo 11 11 ru ie 1 o brv konec
""--"-- -
Marie A Malá it v Appletonu
I t 1 1 f '
11 Oavu (itv íNcnr — a ze 11 a
! X íiut wnn lUll lllll lil
pomdute ko rjnet sruecny
mftj pozdrav! (Yrne mraky va-
lecne za mořem stahuji se nud
-1 1 1 11 1
li 11 xi tt 111 1 v kii ti I t kl 1 WH I itl I I I í 1 X 1 1 1
twlIMIIIlirii lUíl 1 1 r I II II l'I i N '( IM'IIV
I ' '
llniié
y m
„ H ]1ÍÍH m k„
: 1 1 0
I ' j-i- -
ikl
l Vv ' =
- -
11 11 viiuii miniím uui n
tak
i vu w( živo 11 1 no-
l ruiny
to lidská ruku pomoct
prachu olovu a ilyiuiiutu 1
lovr-
ší Iiostala jsem též od vnuka
dopis Mexika v iiémž píše
rMexikáni jsou klidní Myslím
ze na Kri sinus prijemi
t t ' I " í I
(lOIllll
1
it
len
o itto us je
ucténí matek a bahirck"
- tt tu
s vzpomínám ze jsem 1
V
babi
-! I: wKl MU' Ltiruťint
" ' i—" "
1 i 1 -í
A Iv s Jsie pUKina sem p 1
hš vzdálen než abych Ti
tento-
Ul át mohl néjaký ptatlat Proto
alespoň v mysl a v tomto uopiai
Ti v tle uctění 1 rt ivclt uuteK H
babiček nejblitbší svoji Úctu pro
jevtijí já vím že zime placení
- IU nikoliv mám hodnou nu
eliu a mam se velmi ilubre len
přijeti'! - luk ten čas rychle u
bíhá sotva jsme se t tuho hroz
eéhti vedru vzpamatovali přičítá
i nAiu iiuii MiintliC tloieltt
uimii in kfáMmiťnřSrtHlu
I !' Ilii hť1 I ft!1'[
pj-- - '
Jelen po druhem Med' Uvvvlui
hlpadáva a všechno rotluiMvoUnuU pani Uou UlovJ pri =
vat i et ítrael I tu lsti M ime
1 L inii111 t vlťuiiil mni Hlt
bdě se ttiřii neboifhu hrnky vítr
v i ii ihi i liu n tu víte kiK
p4k iettské Ty cMřjl hýli mál)
1 tt tii iv
tt lieee ládttá i liudl llitlu kvt
tklivou Nu řvktiét tteuUi
riUK Mladé IV isiU le tuk
1 lA t JuiVukv iimlhislu V ludéU lli w i v
hriivtk iUuisiI irM kUvy pic
ik a botkl lí íit v oku
iiihvit iii tikUrtu
iářité tt tu kdvh m uiU
iiMv iďiiitlii vit nu lv iKilotu
i4iv ř )rola pbw e ittUl
ulU luwlv driil Viiik uťhť
ut totau ukkoli kiWv vkě by
li Ívh ktikvuv — f j tu ul imuJ
ueK le ™ it U U kvU a a
kuulvV j M kueu kiA)Wt pil
Neplatí Ho se chválí ság ala koho chyálí Udil
' li i!'! inií IV OtoupalIkftvAl
PriHtlin zmnIAiiI Vswlio plí illo tlé Jest velicí dobré tm plloil
cliimliv a tioinAliA wl 1olcsH v krku tt 1-i'lle ZfmtAvAiii i úHoti
Líbí KobittrtvA Ts-
lioplsy olijcilnAvkmt ulrtvicjte nu
Mrs Frances Otoupalík
VYHABITELKA David City Nebraska
! éejc „cuiíto - „II nym a det
ve rn jemnou To al tykáj „
Héných dam a aleřcn kdež h
""' -
až not t rnem j-roio voiam
i -i U
huni miuue m-y „-
htarviri lidem Klen se sil nuii ni
vlllKm H )10))„8Í neboť stáří pl-
r '
nou mérou úcty si zaslouží! Tu a
tmu Je vulet vctcinou imoicHu
dédecka jak si spolu povídají co
ÍŠIČ dobrého liro ty své dítky
-
iiliiln i! Vin k ni
Vsak ne — jest jíž po-
yili i ura mládí nrehlo podzim—
sláíí jest zde přijde zubatá a ta
se nedá podplatit když na níts
volá "len pojd jsi tu Jiz nepo
třebným nech to místo pro mla
dej 11 jaa mino vi-imi-iii:
viiriiiisii mvšlénce na smrt v tom
chvatu životním vřnujice vs
1 ni " iin """"
( :„ Irnhého nřclstih-
1 „
imut v hromadérí pokladu easto
11' lvn
iMiiiim 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 v 1 na ukol
- t iv „'„
Hvych v ast prát 1 u
imi" iv
piwm - - _
v klždén okamžiku stllmout ct
i„s Aftua„s „-„„ foi„S V té
n iui (
i'""1- "ir"'iň utrr
i"w '
předéasnř na zmar přichází I t
„„ „„„ „Arí( „
hici i nu in
Ullml „„„„
kj
I Íél 4 vúIKt liIKilklI ItniVl liPIMM
l j ?
-lk j --v „
- 15
KU ZtlUtajICI SC VC vznítím u " "vu
dé sebe menší zavanutí muže tuto
rázem znieiti Ani nemají tuse-
I 1 ' iw íiú 11 íiut tntlt do-
-
'eiln' ž vot vzoruv liiKlnie suo
t ! U Iribému lusku-
n)(lm zvlňití) „
1 V f 1 L ft 11ti 11 "
I um 111Hllle po
vznoniiuauo
í-mst překrusue vluhy losi vseno
narostlo lojnosi odii je uu-e pt--
né a hodné sype psciiee 111—
-1 liiišlu a oves i!V~li0 buslu po
"kru
Zeleniny jest též všeho
1
1 i 1 Kiiu 1 iee 111
ni nn" ii-j""
naše slavná královna plodin mu
I 1 ri : ! 1
klasy oiiromnc u sinnije
sklizen Třirodíi letos zasluhuje
miliónkrát "zaplať páibii" - - A
v v ctěná paní M A vu tudíž
vyhovuji uravím vsecnu n
1 - 1 yti
uářc jakož i redakci a poradu
telku aby tento dopis opruvila u
nékum do koutka vřadila S bo-
tem a na shledanou a až tam pn-
jedu tuk jinté vas navštívím
Mám tam tri provdané dcery —
pne lli ni nt k vřenému odpo
činku tliiiirovtsUU jsum nulou nů
ši sestru babiéku líoubttlovou již
vidu JÍuHtd zaopatřil uvátostuu u
mírajícich & též nnM nad rakvt
třlestmu schránkou zesnulé krás
l tt t „jií ii i-
í„t
IIIUII IV m - f
tt fcvwj iuw vrti -
sioitu ettttia m j —
i kaídv Ji milovat Ařkoltv tři U
Vaii ji ošetřovali milující její
dcera J opal ro val J u v
Iduve přrc ji Utudeřul kM
I ieit nul v 111 vvrvalv (Vst budil
pWWUk Jk VÍ l'Hll tMll
to tUiAnl spobk k nřmui H
IUU l lAliM rťr I Pr
Ktsbty pohřben vhriutu
Hv AhIouSua i kutoUcky uriu
tav lUl H vrbce krtt po
křrU fhrim bvl lidem pNpluíti
keéáftl t nulotMobilA bjlu V U
IvW l Wt SriHMrtulrlta
tv%mii Iteekí ihIihhHvÍ V HkwjÍ
1'Udi jl bkkoul Vkb htHlu
dry W by M vpUkAvtj
Wm dři ítyřl yuv 1 _nwa
lká pflia jiwl Uwt J-ruvuJi
Htmiitt Osiiad
i Uuk m OtmtjalJkovA!
PHluoil VAm rasllfim itvl !"
ukiku a UM kUrítU obmm VAm
illulnijl oil J frvti 10IÍI r iMf
nit líífj r nal di-ttruíkii Msf
velen iJtř iisvciIAIIh pM tUn jsni
iiji)tlelio'Blí víceky wotnA wiMt m
přOMtřB'lky l vAmko tmx úílnku
tcjrvi1 Vsí mať ukulWtiA pmwoliU
PřiJinřU od oAn vinili iiijnliinjsl
illky oilportiuJnroM Vnl výtfnuu
inauf víwu trpícím krajitiidm
Hinliitt Noiko
hvou vřele procítěnou hlubokou
soustrast !
M L Cařourek Lylu Mimi -
Ctřná redakce! PiložcnG zaaílám
♦150 na milý nám "1'okrok" na
nřjž pouhým nedorozuměním jmo
ncjířcdplatili a žo ho připravuje
me Htěhovut žádám pouzo na čau
za zustuvcní — až totiž dojde
předplatné a než ae zase po ná
vratu z (''ech usadíme Je tu to
tiž maminka na iiávštivtí a a ní
se
hodláme pustit do Cech jak
Huh dá k jaru a jak bude totiž
(válka dopadat Máme i s ní vel
jké starosti an straší všude Ze i
starší vojáci musí narukovat Má
syna který hIoužíI u delostrele
ctva a jt !J7 roků utarý Nevím
jak dlouho by musel býti žlovík
jmhotovS on byl odveden proti Ki
loty -- V Pokroku velmi rádi
ctěme dopisy a zvláště slečny Ar
ny z Prahy a jiné se nám líbejí
Letos jeat to poéasí jaksi divné
Dříve tlestě mohly vše ulít a při
tom nř všecko schne Ovsem ob
řad deštík dostaneme ale kouká
to jakoby po nem bylo ještě" huío
ji Úroda obilí na slámu je dosti
obstojná zrno ale jest špatné ja
kosti neboť řezem trpřlo a tak je
lehké Kukuřice zvláště na pís
čitých kopeieh je suchá Na to
se však nebude brát žádný ohled
— daně budou stejné a vůbec
farmář musí platit ať dopadne
jak chce Nevím juk to půjde
dál každý jen sní o místS a ta
jsou již až přeplněna Nčktcří by
rádi na venek vsak nemohou
ježto nemají do začátku Nevím
proč nemíižo být kazdy upokojen
kde je Vždyť všude je nějaká
chyba a pracovat se musí všude
Arci jsem ještě i těch starých a
nevím jak bych se bavila jinde
Mně ale postaří když nás děti a
vnoučata a druzí přátelé navští
ví a iny zase je a práce okolo vše
ho je mně nade vše Doufám že
vždy bude tuk dobře aS nemoco
nás navštěvují jako jiné
Ctěná paní: — Doufám žo se
válka brzy ukončí a žo Vám bu
de mocí starou vlusť navštívili a
bude nás třšiti když též zašlete
obřus dopis do nůší II" na
čež se bude těšiti
Pořadatelka
Muakmellon naložený
Vezmi ne příliš přezrálé melou-
ti v rozkroj každý v pftli odstraň
semena a všechny třásně oloupej
u rozkrájej na malé úhledné kou
nky velké jako malá okurka a
vlož je tlo kamenného hrnku lh%
nuku dej kvart octa a kvart vo
ly a tlve libry cukru několik hře'
bíčků a velkou lilet prelamané
koiice Kořeni uvaž do čistélu
jlátna a dej do octa cukrem va
lit ua patnáct muiut ttficl ocel
puk nalij na meloun hrnek při
kryj Druhý den slij ocet do
hrnka a iueh ase povařit lutr
ký nalij zase na meloun Třetí den
teeh ocet více povařit a jt-H pří
tiš kylý iú2e m přUUti tit
trochu eukru a nechat povařit
Milouit míliu mv dát do ovocných
lahvi naplnit po vrch avařonýiu
S 5 l 1 '
octrio a uloit Jako JU OViw
Hadřík m kořením wU nyn
dat kdvi c sila kořeni byla do
matrťiid vyvuřila
Tttoni brwkvt
Olup#j a rozkroj na pftUjř
lékiiě bti-ikve mky vjndej a
bnkve klaď do polev uha p
UtV ls prttory tni jetuk dJ
vb kid Uiku cukru a pul U
ťky miikl a pár kaik etlrutoa
Itávy a idvbea utrouliduil luuikl
tov VuUík 1V4 ¥ MiUul trou
U Minut Iwj pak i alul
ceiVitý a hUtleia nmazauý Idljř
ťkleb - ttu kvUnSk krlávniý
IwMi ltm tt)4wkíni U4 pru w l JvhwW