Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 02, 1914, Page 2, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1'OKKOK DNK 2 7Aíí JÍM4
84 mi 2
ZPRÁVY AMERICKÉ
♦ 44'
NOVÝ TRH NA AMERICKÉ
KONÉ
Jednu firmu v iifuyctte Ii1
ktcrí ohcliodiijc n koňmi oiiámí
lit min týden žc ohdrželu objed
núvkii nn !')( mm koní oi francouz
ské vlidy Zvlrm hud upotrche
no v Hrmidc spojenců
PLAT POUZE ZA PRÁCI
Na návrh demokriitíeWdio vfid
oc línderwoodii sněmovna poslu
ncckií odhlusovalu strhovali "ze
mzdy" v sem koiiKresnikum po fiu
nepřítomnosti kromé v prípmlfi
nemocí Vňecky dovoleni' byly
odvolány Nékolikríitc v ioh1i'i
nich dneeh sněmovnu musela se
odročiti pro nedostatek nutného
počtu koiiifrcsníkfi Asi 1K0 čle
nů koncresu dlelo mimo Wash
ington roztroušených po všedi
státech od Maifiu ni po Culifor
nii Vyjímajíc případy neumři
niiditle hude jim strhováno $21 za
každý den nepřítomnosti
PO VODĚ Z NEW YORKU DO
SAN FRANCISKA
První celovoduí plavím ze San
Frunciska do New Yorku nkrzi
1'unuinxký průplav byla dokou
řena v New Yorku minulou stře
du když přijel tam parník Pleiu
deH od liliekenliaeliovy společno
sti Týž vyplul ze Snu Frmiciska
24 červenou a projel průplavem
Piinamským 10 Hrpiui
PŘEDVOLEBNÍ VÝSLEDEK V
CALIFORNII
NVlsIedlljící jest výsledek před
voleb které byly konány ve stá
té kalifornii minulé úterý : a
guvernéra John 1 Frederics re
publikán J H Curtin demokrat
llirani W Johnson (nynější gu
vernér) progressivistu Za sená
tora Spojených Státu Joseph K
Knowland republikán James 1)
Phelan demokrat Francia T líc
ney progressivista
PRESIDENT WILS0N NA KRÁ
TKÉM ODPOČINKU
Na naléháni svého osobního lé
kaře I)r (Jraysona president
Wilson olhodlal se ku krátkému
výletu do Cornish N 11 kde v
roce loňhkém trávil letni prázd
niny Zároveň t ním jely dvě dce
ry jeho slečna Margaret a paní
Sayre-ová
VELIKÝ POŽÁR OLEJE
Ahí 900000 Nudu oleje shořelo
v okolí llealdton a Cushing
Okla minulý týden llořleí olej
tekl v několika potocích a hašení
pojeno bylo s velikými bt lže
mi Na obou místech blesk zapá
lil
NOVÝ PŘEDSEDA BURUNO
TONSKE DRÁHY
Hale Ilolden advokát i Chica
ga uvolen byl minulý čtvrtek
předsedou dráhy Chicago llur
lington Si Quiney na místě zen
nulého Iaria Millera Nový
předseda narodil se v Kansa Ci
ty v IMI! vystudoval na práv
nické fakult} university llar
vardskA Po vlet roku provozu
val prak si právnickou v svém
rodném inéstí a v l!N!7 stal se
hlavním advokátem Hurliugnui
ké dráhy Po viee roků hydll v
Chicagu
CENA ZVlRAT NA MA80 O 3
PROCENTA VYfcSÍ
tVny placem? producentům
t lrU na mano bělu-iu měic ml
IV tVrrm do IV srpna uloup
ly o 1 pruemta w porovnáni
prutuimu hílo-iH t?J doby po
Udid ťtyii roky l! íUli vy
tUtiývh H4 vtrírjmwt vládním 01
burvtn ávnoMíUnt prúittíinA e
t ku-rou prluc-uli dwt4vU
ua d u IV srpn i kvčl vhty
tk tvUt prawt vc jhtUt
a dmWl ht ftt # Idr
prti ? ' t ntvi d u tuinw
rwc i S př!il dvťm řVy i
W M tiu rky
prd ítyfmi rky
amwickÍ CAsořiat ntmi
M KANADY
t%i4dl nKatt)t íprivv k
f4 itadW ífpy "d sú
itK ?'Ua H
Hpjttýv SátH Wvti
Jkbutl t Im U dl
jduUft Uh
aaa dral&
♦♦♦♦♦♦
"POZŮSTATKY" MEXICKÉ
VÁLKY
Vyjed tutvinl hylo skoro jíž u
koiiéeiio o vracení 0000 incicí
ekýeh vojáku kteří po mnoho
mésícíi hylí jiitenmvňní ve Fort
Koseernns ('ulifornin Prozatím
ni preNÍdeiit Citrraiiit zajistil !
peří uprchlíku a jest llltdřje Že
v několika dnech Amerika zbaví
se třclito nivstřvníkú jichž pří
tomnost stila iiAn přibližně iCV0)
demiř Jmou to federální vojáci
kteří přešli do Spojených Slátů
po vítcsivl Villovř v Djinatfa
DOMOHL SE PROSPERITY V
AMERICE
Když Josef pouŇka — sděluje
tisková depeše Narka Kaim -
přisel Hcm z Cech v r 1H70 nesl
celt' své hohaiNt ví svizino v čer
veném Šátku Nyní jeho jmění
bylo odhadnuto na if l"0(MK) z čc
hož bude platili daně Na první
své práci vydělávul f centň den
nř Bohatství Nvé vyzískal hlavně
kupováním pozemku a držením
jich aŽ Mtouply v ceně
$1000 MOŽNO UL02ITI V PO
ŠTOVNÍ SPOŘITELNĚ
Maximální obnos který možno
uložiti jednotlivcem v poštovní
spořitelně zvýšen byl na $1000
přeillohou přijatou kongresem
minulý čtvrtek Vláda bude pln
liti úrok v na vklíniv už do
PRVNÍ CIZÍ LOĎ POD AMERI
CK0U VLAJKOU
První cizí loď jež byla regi
strována pod americkou vlajkou
v souhlasu se zákonem nedávno
přijatým kongresem jest Mohlc
gaard zbudovaná v Norsku v
Pmm a vlastněná jednou new
yorskou firmou Příslušné listiny
vydány byly vládním úřadem v
New Yorku v pátek
PROTEST ŽEN PROTI VÁLCE
Asi 2ó(0 žen oblečených černě
neb v bílých šatech se smuteční
mi páskami na rukávech pocho
dovalo v sobotu po Páté avenue v
New Yorku za tlumeného zvuku
bubnu jež bvlv pokryty černým
Hiiknein V čele průvodu nesen
pouze jeden prapor — světová
vlajka svobody a míru jež vlála
se stěžně parníku Ančou když
plul PaiiHinským průplavem před
čtrnácti dny V průvodu kráčely
mnohé ženv vynikajíc! v literatu
ře v náboženství v sociologii ja
kož i ve hnutí v zájmu ženského
volebního práva
VLÁDNI POJIŠŤOVÁNÍ OB
CHODNÍCH LODÍ
Sněmovna jioslanecká přijala
v sobotu administračni předlohu
kterou se zavádí vládní pojišťo
váni uhehoduích lodi a jich ná
kladu během války K tomu cíli
se povoluje ihk)íh0 avšak sně
movna doplnila osnovu dvěma do
důtky i nichj jeden ustanovuje
Že xákoii nemá zůstat i déle v plat
nosti nežli dva roky a že presi
dent může jej kdykoli suspendo
VHti během toho obdohi pruhýin
dodatkem snižuje se služné před
nosty iMlboru n ťilHHt na 4imi
(Wkáva ae ie senát přistoupl na
tyto diwlit ky a předloha stane e
tákoio in podpisem presidento
vým 0
k) -"'VÍ "il
i '
rn"irtoy y - -r: — — % — =--
!¥ K 4ivjt x tv ¥tt4 b u iWímh jim UA U )i
EVROPSKÁ VÁLKA
A SPOJENÉ STÁTY
Dalál lékaři a ošetřovatelky do
Evropy
Jakmile bude možno najatí ní
jaký parník budou posláni další
lékaři a ošetřovatelky do Kvropy
americkým (''crveiiýiii Křížem Do
Srbska vypravena bude družina
tři lékařů a dvanácti ošetřovate
lek po řeckém parníku nejspíše
8 září Ostatní posláni budou po
najatém parníku do přístavu v
nevěrní Fvropř Anglie žádá uby
někteří lékaři a ošetřovatelky by
lí povčřetii službou na nemocen
ské lodi ("Vrvený Kříž došla zou
falá prosba o pomoc z Turecka
kde panuje hrozná bída mezi li
dem následkem mobilisace
Belgie bude protestovat ve
Washlngtoně
Helgieký král Albert jmenoval
zvláštní komisi která má osobně
protestovat! u americké vlády
proti hrozným sveřepostem ně
meckého vojska v oné nešťastné
zemi Každá zpráva o teutoiiském
divoŇstvi byla vyšetřována výbo
rem soudců a právníků a britiřti
zástupci podíleli se na tom a byli
přítomni výslechu svědků Mi
nistr spravedlnosti jenž řídil vy
šetřování provází komisi pozů
stávající mimo něho ještě z tří ji
iivch ministrů
FRANCOUZSKÁ MOTOROVÁ AMBULANCE
Pboto copyright 1111 by Amtrlcan
Senátoři mají zůstat! ve
Washingtoně
President Wilson požádal sená
tory aby zůstali v zasedáni jež
to prý může vzniknouti vážná si
tuace na dalekém východe kde
zutí již válka mezi Německem a
Japonskem Stávají obavy vzhle
dem k porušení neutrality Fili
pín a také může prý vyvstati
nutnost změny všeobecných zá
koňů neutralitních
Američané vyzváni k odjezdu z
Evropy
Sekretář státu llryan poslal
kahelogram všem americkým vy
slanectvím v Kvropě aby hleděli
bezodkladně vypravili všecky A
meričany domů pokud oceánská
doprava nebude úplně přerušena
Vláda má pomoci naturalisova
ným občanům
Američtí konsulové v Kvropě
jsou zaplavováni žádostmi o po
moc od naturalÍHovaných ameri
ckých občanů kteři tvrdí že pro
ti své vůli byli naverbováni do
armád V Německu jest situace
ťviíUté komplikovaná poněvadž
jediné smlouvy jež v této věci
lyly uzavřeny jsou a jednotlivý
mi státy a knížectvími přeci u
tuuenim německého císařství —
ŽENY BELGICKÝCH VOJÁKU
7
Zidni i těchto smluv neuznává
první občanský list za postačíte!
nou ochranu proti odvodu Mno
zí natiiralíxovanl američtí obča
né kteří jsou lékaři neb chirur
gy řemeslnicí anebo jenom schop
ni iiésfí zbraň bylí neb mají hý
li posláni do války V případech
kde vyzdvižen byl i druhý ob
římský list vláda naše posílá pro
testy avšak doznává že za pří
tomných okolnosti diplomatický
proces jest zdlouhavější nežli od
vodní důstojníci
Francouzové nezačali válku
Francouzský vyslance ve Wash
íngtoně popřel jako by město
Norimberk bylo bývalo bombar
dováno n acroplanu jak tvrzeno
bylo se strany Německa která do
kazovalo že vlastně tímto Činem
Francouzové začali válku
Francie proti americkému plánu
Minulý čtvrtek Francie pro
střednictvím svého vyslance vy
jádřila nespokojenost a jistými
fásemi plánu administrace na vy
budování amerického obchodního
loďstva kupováním cizích lodí —
JiiIch Jusserand francouzský ve
levyslanec měl dlouhou poradu s
presidentem AVilsonem a pouká
zal Iq francouzská vláda hleděla
by s nelibostí na kupováni něme
ckých lodí Spojenými Státy lile
diskem Francie jest že Německo
tímto způsobem získalo by ne
Preu Aasoclatlon
smírné sumy peněz za lodi které
jsou přítomně internovány v neu
trálních přístavech Dále tvrdí
Francie že po smetení německé
ho obchodu se světových moří a
merieká vláda ve skutečnosti uči
nila by Německu přístupnými
zdroje které jinak nemohlo by
získat i a kteroužto pomoc Spoje
neměly by poskytnout! K pro
testu Francie přidružily se An
glie a Kusko
Brltické válečné lodi v Mexi
ckém zálivu
1'řadni prohlášení britického
konsula v (Jalvestoně sdělíte ž
tři brituké válečné lodi byly vy
slány co nejrychleji k ochrana
anglického bavlnového a olejně
ho obchodu V zálivu Mexickém
SRÁŽKA VLAKU S AUTOMO
BILEM
Čtyři osoby nalézajíc! ao na
cestě v automobilu % Lamont
Okla do Ihtroit Mich byly u
smrceny v Collinsville lil když
jejich automobil zasažen byl vla
kem Kus z rozbitého automobilu
trefil do hlavy strojvedoucího
jeiii sražen byl se sedadla a vlak
dojel dvě mile daleko nežli se
v)amatoval a vlak zastaviti
mohl
cM4 ju k Uií
Bila a ivéieit
panují tam kd M J zdravé ~
Istcdl slahl tiřičina toho mfiže
Vřzetí V žaludku Herte občan He
verovil Žaludeční hořkou (Heve
ra' HtoniHch Itítters) a tak udr-
žujte ní dobrou eliuť k jídlu cílu
a svěžest Ciúte dle pana Josefa
Dočekala z Cliitier la který nám
isal: "Po využiti jedné láhve
jsem sc cítil silnější a dostal
jsem lepší chnř k jídlu a po vyu-
řiti ilruhé láhve Severo-
vy Žaludeční hořké cítil jsem
se úplně zdráv" - Proti zácpě
nezáživnrtsti nestravnosti ztrátě
chutí k jídlu střídavé horečce —
zkuste Sevcrovii Žaludeční hoř
kou V lékárnách Cena T)0 centů
a ijclOil Dbejte však na to aby
vám byla dána Severova Nemá li
ji vás lékárník na skladě pište
přímo na W F Severa Co Cc
dar Hapids la -- Advertisement
ZE SJEZDU SDRUŽENI KLU
BU "KOMENSKÝ"
Jak nám bylo oznámeno p V
PiircSeiii jedním z delegátů na
sjezdu sdružení klubů "Komen
ský" konaném ku konci minulé
ho týdne v Chicagu toto město
bude sídlem výkonného výboru
pro příslí období a úřadníci zvo
leni jak následuje Předseda J
V Štěrbu tajemnice Millie Šu
sterová pokladník Fcrd Musil
jenž zároveň bude řídili oznám
kovou část orgánu Orgán bude
mít i nadále tři redaktory a sice
sl Hrbkovou a pp )ongrese a
Straku
ÚRODA JABLEK
Dle odiiadů vládního odboru ze
mědělství úroda jablek ve Spoje-iiú-h
Státech bude letos asi 210
IMIOIMJO bušili což je O (ióOOOIKKI
více nežli v l!l:l avšak o J"íMM
0IM méně nežli v lít 12 V Nebras
ce odhaduje se sklizeň jablek na
22X(MM) kdežto v roce loňském
byla 2:XMHX)
OSUDNÝ VÝBUCH OAS0LINU
Čtyři osoby byly zabity a tři
nepochybně smrtelně poraněny v
pátek blíže Savoie ha když vy
buchl gasolin v nádržkové káře
na New Orleans Texas & Mexi
co dráze Výbuch se udál několik
hodin potom když dotyčná kára
byla vyšinuta z kolejí
MILICE DO BUTTE M0NT
bruhý pluk niontanské národ
ní gardy poslán byl guvernérem
Stewartem do Butte na žádost o
becníeh a okresních úřadů které
doznávají svoji bezmocnost ve
"válce" mezi dvěma uniemi ha
vířů V neděli v noci vyhozena
byla dynamitem poptavárna po
práci kde najímáni havíři k prá
ci v dole Parrot náležejícím Ana
conda Mining Couipnny Pokud
známo nikdo nebyl zabit avšak
starý hlídač v budově se pohřešil
je
Veliká pomoc
Právě jsme byli potěšeni píípi
sem krajanovým jejž pro dobro
svých čtenářů ochotné uveřejňu
jeme "Tímto Vám oznamuji že
jsem Trinerovo Léčivé Hořké Ví
110 v dobrém pořádku obdržel a
už jsem ho využíval líylo mi
velikou pomocí h citim se nyní
dohře i moje žena která byla é
cena lékařem uh marně nnh-zla
v něm zdrav! Vřele Vám děku
jeme Mik Skovráuek Pox i
Deiniing Atk" Triiorovo lé-
čivé lloíké Vlno jest zcela spole
hlivým dmáeím lékem jejj mů
že hráti kaídý chu rs!iny Ono
napřed vypiiUdiil vnitřnost i a
pak je posilni k pravidelné práci
Plldete I dháti o pravidelné vy
ěiHléní tla za2eiu-t mnohmi ne
moe V ehorolubh lahidku střev
a jater koná vidy velmi dobří
sluihy jiikol l v nervosuosti a
lit-spavoMti V Iék4rn4ch Jo
Triner vilko vvrbitel pUtUTt
S AnbUuJ ae" Chicago lil 1'řA
U b%ťhoii ! hy%t itiélt dom ktá
U Trinerův iiiíiiiei pro píipil
iinoii iiťlui rcviiiatiiou lours!
Use Adtrltlt lllellt
UlttC?
MALÝ OZNAMOVATEL
Pud 11 111 to cblavtolM raftjAa
Jnuit 1 tmi mnt& 9tknmi ja
ko PřIJm m — l'o14 m —
Koupi nb vyiuíni — JlUlé
M — ktcl 'U ornímky r
(Kiisinovat1i Kitlkmt ca Jaduo
Dvotcjiiéni 1 etut ta kaftlé ilov
— kt14 lllir boAltá M til M
ilovo MtJI II dutaxy ttl lf
oviny na adnilolitrari oKnamo
vstnl mu ni jotořná lim faraditl
Ornámky ovalojul M jia tabdy
jo II obnoR příloha — jinak it
tanou nejiovtliTiiiuty — - Mnlcb
orifciiick iip m 2'i B'fijliam
Naiíl i onri&mkil Jt Ant
ioltjt slova a dla ťl koli
krát pFcjot al mltl oroimka o
vnřřjníinou ohnoi pHIolta a aim
ehAIhIk H výlnilkm JIC bul
ta vlea riet mkoJn I)iply a
clramijta na! Pokrok P11WI O)
1417-1410 Ho 13 Mtr Omaha
Nřlirnuk a
NA PRODEJ
PEODÁM íoiovnl vjtáiiArl kainnn
a nilyti-k rn ytifimm odjerdn t inň
Rtn K HolAxek lltfO Jí 14 ul ri
mulin — Advcrtisciiioiit 7-lj
rilODÁ BZ f nrma o 9 akrmh l
íiii 1 inlln a pul jilio-výrliodn n Wc
atoii Nr-h VeSkcrA pfirla pod ploliem
tit na nkolilt nkril O podrobnosti pi
lln nn p l!ox No 1 VcntoB Ncli 3-3"
PRODÁ BE velmi vhodnň přknA ri
hrlnři lili'')irllii lilldova ▼ i von tn
okřlrl niřstefku v kterém liy dolilo pro
tph nl snif Sí tiý olx-liod ancli olirliod
iiiii?iik int n clil 11 pecký 111 i obleky a o
liu-f I 'í Iři on produjo — nrutrW'
dmví Pinlovn jett 2!xM)xl'2 st e!
kA a iliiklailnř stiivenft Na adul řV
hti lotu jest st A j 1 DxIlixHO VAft jest 110
v' Cenu tlaiid O diilsí podrolmosť'
(liřlo na- " ( llicliodnl Indova " euro tf
Pokrok foM Co 1117 1!) H 13 Ht O
ihiilm Nelir — AdvortiHCMaent rt "e
Naw Yorck farmy na prodaj 2H
akrů v mřutiJÍku lv'i minuty rlifizn do
Školy kostely stanici) nýrarna oliclio
dy íi til nilrriA vlnítA ccrnA hlinitá pú
Vvřivuie 41 kusfi dobytka 4 koné
— 12 světnicové obydlí utAj 30xHl
"ťumbrel" střechou stíinl ? biutcmcn
tfi "concrctov A " podlnha silo nic
piCník priiHiiťitiec pka Uudovy do
bré ř-tulníriiA vocla 40 Jabloni Cnnn
$0Ó00 Minii! splAtky DulAI sennin
rdanna Kllii Uros SpiingTilIc N Y
— Artvertisnmeiit fl 4pd
PBODÁ BII ca hotovi aaprotto nový
pro lest osob (I cylindrový SO koňikých
il "1014 Mitcbell" automobil m v So
ml potřebami cahrnujtcl v aobe elek
trický amospouitří ivítla atd
inaínou irňikou t cent Hlaste su
neb plita pod matkou "Auto" in
cara oř Tok rok Tubl Co 1 4 1 7 -1 í Ho
13 Bt Omaha Neb — Adertisoment
1-Xtf
POSLEDNÍ laciná prarle va vilikem
pAiinu C!rná pfiln pAkaá poloha
i&dný k A 111 o 11 dobra voda bllrko ialea
uice IhH w via i kukuřice íei
stAle kupuji Ona $30— 31 akr přil
nrvé pdmiuky Tc't lUiMna farmy a
liwiil pozemky — vn v okremt Malino
nicii Mínn Krajane plljeifta an pfe
vedMt ( nic lopAf poxemky net imS
c prodávají ve ktarileb osadách ta
$100 akr 1 dráte PUti Chartě Bo
tička Bejou Mtnn — Advertisement
38 tf
íMBlíIMMilili'
Mit'-uuiuijijai
' 3GiiT!i!crn
oiíiidii[d:6
wm
0
mmmt w$