Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 02, 1914, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - trt-V ÍM
1'OKltOK ONIÍ 2 ZAftf lH
-I
Ktrana H
Od na£:ch přátel
liiíiiílio ilit(iu vlily míla
f&iil llll(Klll# Mul vlub bU l"'b
ilfťhKiliilfia eiuoiiuv4ul J ii In í ib
rnVh rAli proaty playw JrnAnam
poiij)4y Alf jřMI mulnfm
mflkkm lnuti t]"l bytí rfllii
klarnA }iuu um atrAnca kM
ll Jlutll ('tli JIlU ftJpi#VÍlllt
r ráfti4 olíálluil n ! uMřiia)
Mvod vtlo-r m doplay onl ulpM'
vHum
+ ♦
+ Ouernevillc Pal 21 arpna +
+ um ♦
+ Očně vydavateUtvol +
+ V pííloZe íullúlll pimloVIlí +
+ poukázku tni i(ilr() jako +
+ předplatně li ii iliilíl roriilk +
+ "Pokroku Západu" N amě- +
+ rt in líatu jaem ťiplnfi apoko- +
+ j"'ii ií myslím ze nepíchá- +
+ ním když řeknu že jest to +
+ jeden z ncjlepSích českých +
+ časopisu v Americe Proto +
také zasluhuje eo ii#jhojnřj- +
iího rozšíření +
+ V plné ňftfi VáS
+ John HamJiika +
+ +
+ ! + + + + + + + + + -f 4- + + :
HA NT VAUíPKK Hosk Ca
mula 21 srpnu 1ÍHJ — Ctěná re
dakcel Pijměte sle mne po
zdrav z Kanady kterou mnozí
tak rádi zmrzlou nazývají Váuk
jak já vidím Kanada 7in r!ou in-'
ní poněvadž zde prahne práví
tak jako u Vila v Červenci — - to
tiž v dno noci alt jmou d do
Mi clilailiK' jak na iii'im tak i na
komňiy kti-fí jmou zl zlí Mu
hí tu Kt též zmínit jaká ji-Kt zde ú
loda Nu Mi-vrl u jcnt oliill vii-uko
prkm' iih jižní HtniiM" vink vh'
rko podcNi-lilo tak h' kd' I
ilífve vi"lali wum vit žních
není hc lctoN echo chytnout #ně
jmou hkoro pryč a velmi niAlo o
hilí tu viilét a mlátičky jeJtó upé
jí Zároveň hych Ván žádal by
ntc mi pokrok yiutílali na nynřj
mÍ udrcMU lo Kanady Dřívější
moje pcŇta byla v Hruno Neb —
Nebyl jsem trvale imazen tak že
jsem Pokrok již dlouho neviděl a
jelikož ne mi vždy velmi zamlou
val tak e mi nyní po ním vel
mi NtýnkA Hildu hledét bych
VAm niMtť'ji jiřjaké zprávy odtud
zimlal neboť vím že jest zde též
doMti krajanň umizeno kteří ma
jí víiide známé a ti zajinté vii
ehni rádi néjakéf zjirAvy ni odtud
přečtou K přAtclHkým pozdra
vem mi vňecky znauicnátn h VAŽ
'přítel Jom 1 Hvobtxla
MIKSOULA MONT 24 Krpna
CténA redakční Zítra 2-" arpna
budou zde volby a miudí e ž no
minováni budou nm in f MocialÍHté
ačkoliv jinak mnoho lidí j n
návidí neboť představuji ni j jn
řtS jako anarchisty již t přejí
aby všichni lidé míli po Htejném
dílu Ovšem n tím já bych také
l'CKouhlaHÍla neboť někteří lidé
aby něčeho ho domohli do únavy
ne nnpraeují a nastarají a když
již něco mají tu by nv snud mě
li o Hvňj třže a v potu nantrá
daný majetek dělit někým kdo
vé peníze všelijakým způsobem
zhyteěnS rozházel V případS ta
kovém by muMcli ilé stejně jíst a
také stejně pracovat ) mého
náhledu mysliiu že jest nejlépe a
nejspravedlivěji! aby každý měl
to co si hvou píli a šetrnosti na
hospodařil Nfbylo by také divu
ži by se lid při tom děleni Spa
tný shodli a že by byla toho ho
tová vojna Ondytio jsem šla a
jednou pani na návštěvu do jeti
né doiuúciUMti kdť moj přítel
kyní uviděvši časopis uehopiU
ho a poznámkou le jsou to ►
cialistické noviny na em nioi
míittlu S tutt válkou všecko
éiná se tUsně xdrsiovat Tak
ku příkUilu riikr jar vl
m i fVH kdlt itynl utojí jtí
v IV (Ntlobné jd i mouku tm
boru Tento tvdii Vfjy# prtU
v a ji ke dx in 4V tucet luměry
aé{urtjl hýli 1 vrliul ttntv V
lluttit jsou iv řUA dly ř
ioV V tirt-at KiH jet mvřfuá
tvlri mihu jiý'h otahuslA
- ~ Jvitě m lUtluUu o kfétkl upk
mine i války Ti-My v kallli
Utía u t4 mvtM-li tuStt JlnoKoi
Drb tlvft rHÍé v j lov k tu jH
luuxii 'Vupiét" pUtíi tr?
tv4vit ?it Kdry poJ jui (U
i ráU tÍtiui4U Hyly pr4í
Ínlt H mekl tutttuiuki wu%U
ypvoUht U lt4vka Uwui
b přuUU-tt klwv vwjttt
M U lýtí rJtt K4yl
koneěnA mi uzdravil tu oteo mu
ňjéíl občanský oblek ttby n
mohl doslat domu Vojín ten Zit
II dni piši I zpátky a mc1 jiným
Iak4 véd ha pa mát ku nám při
nesl V vojenském latu nemohl
odejít ln-boř by Jej V liélil rhyll
li A tak jich u IiAn až devět bý
valo lak že jsniH měli mnohoii
viscloit ivandu což jn ovíem k
nám táhlo Horlívali jsinn su z
jedné světnice do druhé llyl mu
ži fiíml též jeden Ital toho však
jsem m bála Mňj nevlastni otec
hyl také na vojně Takto aíeu ne
chtěl aby ho odvedli k v fit i řc
miiž i kus ukazováčku ní usekl
však když přišel před odvodni
komisi tu mu řekli že ní to udě
lul úmyslně n vzali ho na vojnu
přeci' — byl kuchařem CnnUt
nám vyprávěl jak pekl žabí stc
hýnkii ' Itálii se oženil n Ital
kou která mu prý plnou puiiéo-
(liu dukátu přinesla Chudinka
hýla ale stáli- churavA s nikým
se nemohla domluvit a tu ovšem
Nu jí stýskalo až konečné asi za
pět rokň zemřela Proto také u
nás říkali "u Taliánu" KAdi
bych nyní věděla zdali ještfi u
iiAn tak říkají Též bych rAda bra
tru psala však nevím jak adre
su jeho napsat O tom jsem již
mnoho let niěeho neslyšela V
Něu ku ao vyuěil kovářem kte
réžto řemeslo se mu dobře na voj
ně hodilo — Ať mluvím n kým
koli každý se zlobí na německé
ho císaře jenž prý je velký do
mýšlivce a chtěl by dokonce ce
lou Kvropu pohltit Všecky zdra
ví Františka HvohodovA
TUIPP So I)ak„ 27 srpna
PIH ™ Ctěná redakce Pokroku!
fest mi skutečně hanbou že již
tak dlouho nit lístku při mé ad
rese nalézá se kvitnnce pouze
May 1 1 Nemohl jsem si však při
nejlepší vftli pomoci a teprve ny
ní Vám cestou touto dluhující
obnos zasílám a ježto jsto mi tak
dlouho poshověli srdečný dík
VAm za to vzdávám t Nemyslete
však sobě h jsem si snad již z
polní úrody pomohl neboť na tu
budu muset až vše spočítám je
ště doplácet Letos jest to opři
velmi chudé a zvláště pro mne
jelikož pátý rok již byl jsem su
chem stížeii n abych Vám vypiso
val jak vše se má bylo by zby
tečným poněvadž Vám to již VAS
zdejší jednatel p K Pekař sdě
lil Jedině k tomu podotýkám
tolik že bude větší počet farmá
řů kteří nebudou kornu ani vy
liínit lá mám sice kornu nad o
byěej pěknou ohavám nc nle že
nedozraje neboť máme nyní mno
ho dešťů — skorém každý den a
následkem toho korná Spatně zra
je — Co se pHk týče Vašeho ča
sopisu tu Vám sděluji žh jsem n
Pokrokem úplně spokojen a dosti
so mně lihl Věru velice bych jej
byl postrádal aě i jiné časopisy
odebírám kdybyste mi jej byli
přestali posílat Nepřeji si aby
ste několik těchto řádek uveřej
ňovali uznAte-li však jinak za
vhodné s dopisem mým dle své
ho přáni naložte Ještě jednou
srdečný Vám dík a všem přizniv
eňm pozdrav zasílá
Josef Děd
UU'K UAP1DS Kana 20 srp
na PJH — Ct redakce! Konči
ně navrátil jsem se x prohlídky
pozemků v Montaně do svého do
mova a tu spěchám bych čte
náři sdělil dojmy jaké na mne
tento téměř eelý městě trvající
v'lct učinil Nyní naléhám se o
pét v kruhu nulované gvé rodiny
a čtu oblíbený mi Pokrok kte
rýito éasopU jii pu osut bt do
ltt to eo V Americ dlilií odehl
rám a musím tlonuati l jcm s
nim velmi spokojen Proto také
bylo tni velkým potěšením při
své prvé návštěvě Dotahy i4vh!
Pokroku ititvšttviti jhu aaiho-ui
m prohlédnout) a hUvné s všemi
irtuuMiiénci s seťoAiiuti něko
lik věru Uskavývh slov a tonu vy
litětíiti P Něltt příjeídu do
lothy d) jetu m totii dvéti d
liotťhi Prh( tnlkud po dákUt
t)%'m poitněo( ihitel jwiu ole
bral do VaJI Uskirny Pri té tu
HlelUoti jwiw imevn tW p
dtksouH J4ký Htilý dajrm jwiw
pm-llll Hrb kidrH htrlu ih
lA Hit'řkl řrě m o4VU
Til V Sud ns oU-hily ěrll jHi
joiétt ěk4 Tí tam
tmhýiui Mťioluitt md i nuoi
-oKovrd lrh t V KU44 !
nťpřttřiiti v MrhU lřvu hě
ř r ni i (tr-f rav jiM ět4
HU Hptd vi!v j H m i ji
n(HÍrHvfl Pft tak jsm ne
m V tMa r Utl j4k Ur
ImiL tU i ut4 Va4 aMrvti
mému v Jediiom pokojí Iirála —
Jaká milá to vzpomínka i Nyní
abych fconeéiifi něco jt 16 uid resty
se ěfHiAři Pokroku sdčli) Vím
kiee Že dosti jich ba až mnoho
onu cesiu projeli a tu dt mož
ná ff jednotím lo budo snad
vhod a jinému opět ničím inu aí
kí Chci tudíž Jen částečné o všem
no zmínit nehoř nerad bych mno
ho místa ubíral KAm se ale při
znat musím ct čtenáři a řtenář
ky t I že nn dopisy VaSo jsem
vždy zvědav a rád jeřtu Věřte
že jij to užitečné lichoť tak Ne do
vedeni Ncznámít i n poměry jaké
jsou mimo nás Dne I I července
jsem vyjel i domova Jllue Ha-
píds Kana a přijel jsem do Wy
more Neb kde jťem ni držel a
při tom n některými známými a
nimiž jsem si mile pohovořil nc
šel V r lílO!) jsem tam též by
dlel a sice J rok — - měl jsem tam
rentovanou farmu Odtud pak
jsem jel do Oiiiiihy jak jsem již
podotkl do té české Prahy Dne
21 července v Il:'l) v noci jsem
odjel z Ornaliy maje namířeno do
llavre Mont Do Omahy tehdy
se právě sjížděli Sokolové a Ho-
kolky a hosté — ja však ničeho
jsem y oné pěkné slavnosti nevi-
lěl neb mně vlak již unášel Dy-
lo to pozdě v noci n tu ovšem ne
ní eo v přírodě pozorovat Každý
se nejraději podá spánku ať již
má k tomu místo pohodlné neb
ne liáno jsem ani nevěděl kde
vlastně jsme if teprve podle ce
stovní mapy jsem shledal že ve
Whitman Neb kile jsme měli
krátkou zastávku i snídaní Cím
dále nu západ jest vidět mnoho
prérií a pozemky nově vzdělané
Stavby jsou na nich různé pěk
ně zařízené i malé domky a tak i
úroda se dělí — pěkná i špatná
— dle polohy půdy — i její vzdě
láni Jest těžko o tom psát a mo
hu sdělili jedině tolik eo při ry
chlé jízdě bylo mi možno okem
rychle stihnout Kile se mně po
loha krajiny pak úroda líbila
pak pasiry aě pahorkovité jen
když trAvit se zelenala pak do
bytek v pastvině když dobře vy
hlížel to mě zajímalo a také ta
místa jsem ní do zápisků zazna
menal Na přiklad v Hrolťeii
Dow Neb úroda dobrá pšenice
žito konin alfalfa dobytek m'i
kolem pastvin dosti vody prame
nité Korná a brambory byly od
krup poškozené obili bylo na
poli v hromádkách — dostali sil
ný déšť Jedem neustále na zá
pad při čemž je vidět rozsáhlé
prérie a suché slunéčko hřeje — -Je
již pozdě odpoledne oko ho
od viděni různých věcí unavuje
ale opět jest něco vidět Novi o
sadnici kterých jsem doposud
nikdy neviděl IVerijnl psíci a
hraboši Jsou k nám velice ucti
ví Panečku je to podívaná ne
boť jak vlak jede tu oni se pro
ti nám na zadní nožičky posuzu
jí a přední pracičky drží ku pře
du a tak snad cestující uctivě
vítají Jak ale je n nimi spokoje
na vyšší mocnost to ovšem těžko
mi říci ("'etli jsme noviny O té
válce v KvropŠ — až zle je jed
noiiiu na to myslet neb jsem slou
žil též lacino j-Y Josefovi :{ a půl
ruku u pěšího pluku Osut ne
děl jsem byl cvičen se zbrani u 0
Kt tniiiy a puk ostatní čas při pln
kovui hudbě tam se mně dobře
vedlo Sloužil jsem ve Znojmě a
v Mostaru v llerecijovině h j Ve
42 roce jsem obdržel za to vše
"Absehitl" 8 jel Volně s rtslinou
do Ameriky Synové moji mohou
mít radost le tomu vyváli neb
jst-m ukusil mnoho Proto mně
také ny nt na mysl přišlo že oni
( silkové ta malá vviřátkn jsou
moudirjšt jako ti vetmneni tam
t mohut tub oni lohlcdi utra
tit život tuk h&rlotiským půo
b'H (Hec UtUsl Opustit a Vojt
manželku ditkv iuiostt pit tom
V)ké dně platit a jestli f Vl
et domů nevrátí jak tu )ud ? A'
tuhu jk ubohý mrták! C
toho V t řehtu tak pkroětheh éV
! h namluv L IVi iont tu mulno
tijk srovnat! Kdy i někdo
rhe nit ale vut rukou [ lílew
tulit tu utoJtia taková strany jt
nk muttit ft jinak i urovnat?
Vidf tu stoji hrtmnl miliony t
IrbrtOt tArts i Ur M)i!eit
k Moj# e v jiný siť'ř i4htU
ale ni-moku 14
p t it4dvit iukv VUV ttá unaU
dál lřa Wytoutuit kWui Sv
Dakoty al kumhI v tUuiin
Me4t v itvd Tm ke tnul
wlwuvaU iHtlwa tlvhr4 půda i
CUoU P jií přihli U tM
bntf% H -ití pUKn
t rsU jk %UUt ttbi4 tw)tal
Pšenice vidět posikftfiA i ficpoae
kané a mlaty až pěkné jen více
ileílí by bylo zapolieby Nyn
jsme v )reat Fall Aft jest Jíž
Veécr přece lze mnoho dělníků
polských i Jiných slovanských
zřlfi V Dl '''vili feénfk polský
řečnil mezí svými robotnlky a o
pět naproti Armáda HpAsy za
zvuků bubnů kytar kornelu 1
zpěvu j po ukonéeřií folio mluvili
ku shromážděnému lidu Nadešel
čas bych aě odehnil na nádraží k
odjezdu k mému cíli llavre
Mont Nyní nebudu jíž více o po
zemcích psát ačkoli vše jsem ní
dosti dohře v paměti osvojil a i
do zápisků poznamenal Konečně
r 2W hod ráno jsem v liavro
Mont kde nejdříve zašel jsem Jo
Park hotelu abych no vyajuil —
Platil jsem $1 z postele Káno
jsem fie do města a sice hned na
bank k p (1 W Hwábovi který
je tu 111 kiislrcm Jest to upřímný
krajan od něhož jsem no dověděl
o mých příbuzných kteří bydli
nit domovinách as 27 mil na sever
a východ od llavre vzdálených
Dostal jsem se za nimi dobře jen
že to pár dolárkň stálo Přijel
jsem k p U Solničkovi jehož
přistihl jsem v pilné práci Má
prkennou residenci je bcřlák u
kdo ví co si myslí neboť dost a
voval ze svých vlastnoručních 11
mělých cihel vedle staré novou
domovinářskou residenci Poví
dám mu po uvítáni — ty Klidni
lo myslím že to chystáš pro dva
neb pro víc Načež on mí odpo
věděl že by to tak nějak mohlo
být Druhý den mně povídá -
To maní pilno chci to dostavět a
odjeti na práci proto budete dnes
11 mne kuchařem Pmyl jsem te
dy nejdříve nádobí a to čistě na
lil vody do hrnců dal jo na plot
nu 11 rozdmýchni oheň v kam
nech A již no to vařilo Potom
rychle oloupni brambory a omyl
maso dal vařit nasypal soli do
polévky a přidal též různé koře
ní No tak to bude asi dobře —
povídám si Teď knedlíky voda
vře volám — Kudolfe pojď ho
není dělat knedlíky On přišel
umyl si z nohou i rukou bláto a
již byl 11 plotny a hned udělal
pěkné knedlíčky Nic snad tak
tento do zad a nimi tlouci — by-
ly kypré jako peří i dobrá omá
čka Povidlím mu usmažme ci
bulku tu já mám hrozné rád ~
Hozkrájel jsem tedy cibulku sá
dlo jen vrčelo nu kastrolku ho
dím tam tu cibuli ba i pepře mhv
tého jsem přidal Však pánvičku
ta Kudolfovi nějak překážela
proto dal ji do trouby ale v tom
cítíme že se to pálí Vyndal to
tedy opět honem ven u šmejkl s
tím lo polévky aby prý se to ví
ce nepřipražilo — jen to zavře
štélo a bylo vše v pořádku a oběd
přichystán Maso se v polévce
přece nepřipálilo K obědu při
šel k nám soused p K Makov
skýtéž svobodný domovinAř ja
ko že nám to bude lépe chutnat a
na druhý den že budeme zase 11
něho obědvat Zasednou k spo
lečnému obědu - - napřed polév
ka Sotva ale že dáme každý
první lžíci polévky do úst tu je
dvn po druhém začnou chrčet
brr polévka slaná jakoby ji vyn
dal ze slaného dulu a k tomu je
stě ta připálená cibulka pe
přem Nemohli jsme si a p Sol
nickou ničeho vytýkat nebof já
přisulil a on tam přidal onu pře
praženími Jenom p Makovský
pravil jak jej to škrtilo Jděte s
tím k ěeriu to nciit k jídlu Tedy
jsm to vylili voi Maso a kne
dlíky byly dobré a yapili jsme to
kávou jako by se nie lubvlo sta
u bylu to dobře Po ohédá ná
sledoval koncert Pan Solnička
hraj' na harmoniku a my vypo
mohli ypévoii ai konečně na ntU
přišly dřímoty bylo teplo
Však na blUku potok a v m tu d
st i vody Twly je m odihtuh
t Unt a pořádní se kiuptU
ta bytu mtravé (Vlý týden j m
pobyt niťit těmi novými oMdnSky
a prohlédl pu jm tuold J l
jou i pěšky rhtstd PkVU al
VMM t(tle btti d"brU Ti
ktot tuajt dt lve pVtu ttUtéUiiMti
kbddl trslu tt Uuiiihuu si
vhu Ph nivtř hvl toUtV uehlt
juí kuto nUka jot votU jvl
} 10 14 třwk ftru4eH kudt by
ta ttídobra - alkalteki Juob
vik ju pt thrM Hdvt a ta j
! iMjM4t4i tbi4 plo4 u j
I4 na fní Půd je kUWk4 t
pUka v4-nt4 fuviuy l
Utf kawvK j4i UU v kal
Um ttátvt rátal jkti al Iim
m!k al vlo řUkvt Nvast tl I
limn UHavia4ři týMUk vta
ífíHt tkkty aru iUm tývWI
Bolesti si láfec©
třl rfvmtimunfurnlířií tiitřrlu říll
Jiouacru jaou Njaííní znlinlny Jc-U použit
SEVERÚV
(GothaMský ©lej
Jnko linimrnt Ziurnšuje zflpnl íxlatrn
ňujc otckliny tuh&ni křtíc a ztuhlost
Cana 23 60 cantA
Dubré při ho QnvrrkVir
Unl I při a-rwwwmwwv
vymýváni
kožní
hlavy
SEVEROVY TAD-LAX W™} p""" '
— — - n 1 1 spala Cna 10 a 20 cntfl
Na prodal v Ukárnich Npřij(mjU nipodobanln
Nm4-ll Ja vál lékárník objadnajta ai ja přímo od
W F SEVERA CO "r
f oniarir
-
E 7
11 %
U '
'v
'-i
7 uTs
kv nemají ádně I já jaem jel
zpět do llavre a prohlédl ai jeáté
měhto V jednom IionIíiicí měli
iiiiiNcnin v němž bylo vidět pení
ze ze vftech koněin aveta i iiinoho
jiných věcí puk vycpuné nieilvé
dy i ptactvo V drátěně ohradě
živé medvědy labuť 11 jině Ho
hlince jsou tam otevřeny ve dne v
noci 1 v neděli ' llavre jsem
jel do Cliinock kde jaein též mě
Mo i pozemky aohě [irohlédl Od
tud ziinc jm-iii jel jfpřt do llavre a
rozloučiv kc 1 11 111 ae avýuii zuituiý
mi připravil jaem ae na zpáteční
ceatu na které opět jsem přijel
do Omahy neb jaem hc tam jiá
cítil znúiiiějHÍni neb jnoiii tam
vskutku známé měl Pan Joh Mik
na Mtauici HurliiiKtoioíké dráhy
je upřímný krajan který tuně
yl radou nápomocen zuěcž mu
vzdávám dík S pant Vítám váno-
vou jnem též pár ulov vyměnil a
lituji h- jsem íieumhl též a p VI-
támváMiii promluvit byl fotil za-
méwtnáu v práci (honil jneiu he
loktal 4dráv neb Jmiu byl i proti
i'rtuu na 'Jd dmi pojititěn To slu
e4fti4ttB4 ♦♦♦ tfl D
"Staré Spolehlivé" 1
f
Omniftkú obl(bné pivo
WM J SW0E0DA malootxhodn(a Tet Dotř 222 1
( v ftajua
v flám
tWUtj vlaaa
CCOC+CJřOCC00000t0O0000CPOO
Lco-C!
ft a
rtuUA
}tU4 a Wkaa%a rWU4
Wa i a- — MiJ 44I
ll laMal 4fcj a frta4 4
Na prodaj v lakárnich
IXXaKmX VUíné
iwvvwuw pro tol#tu
mýdlo
i koupel
Cn S&ctQ
ŤTflir'
sincu
MACH Si MAOH
zubní lékaři
i aoacfeodl putoi tm lak 16 Parita (Olea
Til Douirlu UMA Ind Ption WlML
OMAHA VVH mil Í)
)I)I4i imlHusnl KttNMkhká aT4iTiit t ittado
Iřilljr OaoflutlBé 1
1 r"i iiiii vi iiii 11 Jt
1 luník uruuuu
Umělotký távod
POMNÍKOVÝ
NejvĎtší
klad pomníků
vfi Snnipnvrh ÍJtátpnh i
w av uwiuii mm mm ar m w m %
- r ' # # —
1215-20 So 13th Str t
OMAHA NEBS
Thonci s
d k t I II riin Ilniirrlna
„ittJ Rcaidencci Douclas 521 6
níčko zde dopoHiid hodni hřeje a f
pršet ne což kornám valně ne-
svědčí Nemínil jaem dopia dlou
hý paát ale pořád toho je víc to
dy rázem ukončím Prosím od
pusťte neb k dúkluduému popsá
ní by bylo více čhhu i místa třo-
ha Mějte vSak no mnou strpení a
přijměte ode mne vSichni upřím
ný pozdrav i ti s kterými jsem
rc Kcznámil jakož i čtenáři a čte
nářky tohoto listu V dokonalí
Úctě
Josef Sedláček
I JOS T VOTAVA
PRÁVNÍK
Úřadovna: & pokoj 100
Be BuUding
Telefon 1 DourIbi 651
Omaha — Nebraika
m (ft ti 4 (fial # t
FRANK YUN
5
6
tm it ta ouaua
-ía4 iii ta wl quamá
lialiilMi MJlt4t iakaatt a
ta jiajM Yaika4 %ftkif aa4Ha4
♦ U ajrat tkMli ta4ii4iky k4tt ii
UI lWtvMai Dá! VU4
ro Go
ě v a uk tki
a4li4 ~ hlttt$
Nkiiv ati4 to)Vt Mfcfc
4 ik%
fí
' 1
c