Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 02, 1914, Page 11, Image 11

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IIKROK UNIÍ % 7Ák líill
Htntu 11
J CUMEK BtLLOVXí
SIROTEK L0W00DSKY
DÍL 7Í-E7Í
Míla jnit fttl vM'loii po
linuli í lieznliitoiiliiř v4k himIo-
JflOfflOfct ílélO IoIm UHÚH I't U lil
n' mocní inlio fr#l#'' J '' to
vm- onlovíla jícní jej vM'l'lí
#lo IlíŽ jwlll W Jllltlltt VlecIl íls
"I ' j Vrhnul' ji
jro" — pnivíU jneii
jí£ Iiploo pctftl fi hIu' tik Itt
ImkIiiA licjcj j(ftj'lím mi pro-
IVolnidíltt jej z itirikol o
Mičcj jelo e opét vyjitMiiíl
"Oti ty lu iifij Mkfívňiiku!
J'ojf ke innél 'JVly' ncoileílii
ucxiní'lft ! Akí pře hodinou xly
í I jwio jik ptice rozkoiiie jiiko
ty zpívalo vynoko nud lény wlc
j-lio z i' v ncly pro imim' pííjfiii-
HOii llixlltoil p'ÍVÍ jiko vycliizc-
jfcj lllflCl! IIClt JOO lllltc Mtníl
poteVlty JeiJinf vMid nu nvú
(% co je mí míle jct lila nic drti'
h Jnlwinky (jik jm-m rlu že
jct povahou uvolí lak liovorni
— pouze její jfíl oni iMt jel ro
jmu' xluiícřnoii Mi v jejímž mí
jeni teple já ne liiliodnŽ vyliíí-
Vil m
Slzy plnily mi znik když lak
Jiolnmí nlovy vyznúviil kvoii mIu
linut h zAvínlont
1'řípiulalo mí to prii v4 tuk ja
ko Iry orel kríl ptnkfi Kpoutiiný
v kiwi nucen liyl žiidat vruliee
ly ne ith Hlaral Než iieelitřln
jNelii h$' Wlllltllll etíela jnein Mí
zy a počala jwm připravovali wií
daní VítSÍ ííih jitra trávili jmne
ví nku j vyvedla jwin jej v vlhké-
lio 11 lllixlclio leKH do VOHelejí vy -
Míjejících polí vyprivíla jaem
mu jak je tu kríwič zeleno jak
květiny m křovíny jmou oMvíŽeny
jak jnMin modra oldolui pn xe
nad fiimí
Vyhledala jnein um za Medadlo
Mieliý pařez na Mkrytém a rozkolí
néni inÍMte a nikterak nehranila
jem m tomu když poMiidíl ní iiiii"
na kvú kolena y proto také éíin
hlíze jMitHf Mohé hyli tím jMine hý
li ohu AťftMt ll-JHÍ
1'ilot ležel vedle liiM kolem pak
panovalo naproMté ticho
To poniMÍl první pan Koelm
uterj iwvfev mne z nenadání moc
né v níiruéí zvolal :
"1'krutný zlý iiprehlíku ! Oli
dohitno liiíVÍá jaký hol jneiu poeí
tíl když jxeiu Meynal h jni upr
ehla z Thornfieldii a když jMeiu h
nemohl najít! 1'rohlédnuv ze
vruhní tvfij pokoj preHvřdéil
jsem w Zf 'm nevzala m Mehou žád
ných fienřz a vňhee liie eo mélo
néjakou cenu a mohlo ti proHpéti
1'erlový náhrdelník který jnem ti
věnoval jako svatehní dar ležel
nedoléeii v nnilé krahiéee Zavil
zadla mvA ncehala jsi tak zavřena
11 NloŽwiá jak hyla připravena k
Mvatehní ceMtí Co mí počnu mfij
miláéek tázal jsem w jnii tak o-
puitřii a nemaje ani KroAc' Nu
že eo jkí éinila! 1'ovéz mi to ny
Když tedy nu mne tak naléhal
poéala jeiii mu vyprávéti eo vie
jsem zakiiHÍla héliem toho roku
hídu kterou zitkiiMila jnem v prve
dny ttvého hloiidéní a hledání po
liioeí vylíéila jKem eo možná Hej
mírnřji itehnf kdyhyeh inu hyhi
řekla jak h mi vedlo do
opravily darmo hyeh niti hyla
IřpílHohilrt KhyteriiV hul Vždvf i
to co jmou mu cikla rorvnlo
jchovérué nrilen VÍee IleŽll JMeiu
ii piála
Nrmélit Jm-ih ho prý tfk opuiti
ti llél Ulil liřlllílliVi M' Hlli hlo
Vrut o fcvt eeiíttV nuMti Jmou mu
prý hdťliti ulj rtuiyitt mélti jtem
mim přý duvéíoVHtl íohyl hy
mílu prý nutil ahyih fctht j"
liti ktiliéltMO Arkollv prý m- dil
V tvvm miufuUtU luUdnýiu píe
vi prý luíliiviil Mine doopravdy
luk vnoumi a tak iié(!in xwl tiy
i' iitiiht mtrtli mým liýíoitilrm
hy mi iUI prý ptduviékit ví
ho jmíid wnii hy s t j"
tloool huhi ku $a itoiéiHi li i hy
l dupoitd hyih prmti h
lil lidilt A h' plátil ptcldi
nu do éiti ho uvitu Jť prý jilo
mundrt jicm ytiptMi iumdiiou
1 1 io I iiit nud dniiám
Suii nť ulipil i jk
koli plni' hylo vlu kUkí"
tli tivMU jittii
j4 ni hyU pit jut v Mr Uw
jm U přijat v Mor IIomu
jrtk m ml to udhi jk Jm '
uh ifU lku4 Jk povuti lo w
mí ItloUi i já vioniiU b mu i
J
:
fHLOhL ti KAHtL ÍLMÍ 3
i in uitiivmt yfílíliiii Vj tit liiult- '
doválo vylíčení jež mne po
tkalo jak jViii totiž dédda a pak
ponavAí nvé jíhuzeiat vo cítila
jw-íu no jít! MiMtnéjMÍ v novém
domové
Nehylo divu }ť héliem nvého
vypravování éato jnem h zmíni
la o dohnu HíverMOVÍ
dakniih' jaem nkonéíla chopil ne
toho jménu a pravil
"Ten puo John je tvfij hratra
nef" "Ano"
"Mluvila JmÍ o něm tak éanto
iiáI ho ráda T"
"Myl to velice dohrý muž pa
ne a miiHÍhi jMeni jej tedy milí
ráda"
"Doloý muž Minia tím údy
oidného tážného padehátníka '! --
Něho jak to myMlÍM?"
"I'aiie Johnovi je teprv dvacet
devél h t"
"Jeiinc cncorc íjeítí mladýj
jak praví IVaneoiizí Ji to élovék
niíilé poMlavy oíklivý a ke vácmu
lhostejný ( lovék jehož dohrota
Hpoéívá Mpííe v toni Že je- prost
lu h hu nežli v tom že je hohat
i tnoMtird?"
"Je ni-éinavné éíiinýni Žije jen
proto ahy provedl veliké a dale
kimáhlé éíiiy"
"Ale jeho rozum? Ten je umí
Mlahý' Má míči- dohré ťi i n y m I y ali!
když tak mluvil itiiimíI élovék v
poehyhiiohleeh pokrčili rameny
není li pravda ?"
"MITivil málo pane ale eo frkl
to hy lo vždy na niÍMtč dueli jeho
hyl vynikající iicrnyMlím co d
vlantností ale eo do ducha"
"Je tedy vzorným niiižciii"
"ZajÍMté vzorným v pravém
mIovii MiuyNlii"
"Je dokonale vzíléhiný?"
"Nejen z jr dokonale vzíléhi
nv ale vzdělanost jeho má hluho
ké základy"
"Ale jeho zpŮMohy nchyly dle
tvého vkusu ježto hýly jak my-
sliní kazatelské a kiiéžournké ?"
"Ani jsem se m-zmíiiíla o jeho
phsohech ale musím vyznali že
hyeh inéla Spalny vkus kdyhy m
iiii iielíhily nehol! počínal si zdvo-
íile a uhlazené jako pravý kava
lír" "Jeho zevnčjáek — znpoiiinčl
jKem jak jsi líčila jidio zevnějšek
— jakýsi neohrahaiiý venkovsky
farářek jenž vypadá ve svém
híléin Šátku kolem krku jako hy
hvl uSkreeii a chodí v hotccli m
tlustými podcMVcuii jakohy po jo-
hlách že anof"
"John chodí vkusně ohlcéen je
lo hezký muž Stihlý sličný s mo
drýma oěiiiui a řeckým ohliěe-
jelU"
Tu zahučel nro stdie : "Prokla
té"
Ke mnč pak řekl : " líhil se li
Johano?"
"Zajisté pani líochestře Hltil
se mi ale tuto otázku dal jste mi
již před tím jednou"
Samo sehou se rozumí že jsem
ihned zpozorovala kam míří svý
mi otákami a pouáinkaiiii žár
livost se ho zmocnila a popidutva
la jej ale toto dráždění hylo prmi
ifdravýiu lékem nehnť chránila jej
před hloilavvm zuheiii Irudunmy
slinisti Z tuho důvodu nechtěla
jst iu hned rošlápiiout i hlavu ha
ihivi žárlivosti
"Snad si wi in přejete scdčl dé
Iť na mém kHn slečno Mytova?"
ntMal m náhlo trochu neočekává
ne
"A pité tuk myslíte pane lío
chcstivt"
"Olii rtti mlaď ho muže kterého
J-Í mi tuk liheuý mi liarviiml vy
llcilrt j" i do oči hijfcí plotivml
iihIkIiv mé Vaše hvi jeiulíuriii
11 mí Kvéimi tahy viHiditcho A
pulhuiii! v duchu Vtdilc sliémho
KlltddO tllhldlkd H IUikIi v tlltt lu l
1(1(1 rt íci kýltl ohlčij IHj ttvk i
tlili Ve kkulťéliosti čí alc vidi
Vnikaná (hAh pl nl kovář
t pravého uioooočlit ho kó
vále kiicdho iuokýiui plm
inii a k tmím jtiti jo chromý t
iihpý"
1 Nikdy diivc Jm io o to d
in pooiy stdii U ptiiu' vypdtUi
dotprvdv Jtvko ulfciiu
" Nitíe ittí člto Htolt tt iiiOf opu
ttilií i4l lui dejdvt U pH ťm
dllvl liitic pcitíji licl iliiv'í mu
ilu lni tsk4Vd ItHlpoédíHi liHo
(ik oták"
Tu ' MitdM
"Jaké Jmi) ty %U#ky pt Ui
Utnul na to iiánlcdoval křížový
výnlc ll
"John mléhil v A učitelkou v
Mol tonu (llvu íiežíí zvčdél Ž jsl
jeho c!řrliícjf"
"Ano"
" Vídala jMc ho tuntnl Naváté
voval nékiJy Akolu J"
"Dcimň"
"Hdivaloviil vao předsevzetí
mIcčio JoIiioio? Vím ž' hyl vá
nií v kfíždéiu ohleilii spokojen ne
loť jlc velíce nadaná osoha '
"Ano hyl se utnou upokojen
"Odkryl na vAh mnohé včcí
klcré iieitéckával ív u ván nalc
znrí tVčklcré viiMi vynikající
vlalnosli jsou opravdu pozoru-
todné"
"Nevím o lom ničeho"
"Trávila jste žo jste iiiéla ma
lý domek vedlo íkolyj přicházel
vAh tam často navStívit? '
"Tu a tmu"
"'Jaké zn vcči-ni?"
"Asi jednou jicIio dvakrát"
ii( mistala při-HtAvka
'Jak dlouho hyillila jste s nim
a jdio sestrami po lom když jsle
poznali že jsle příbuzní?"
"I'čl inčsicfi"
"Zdržovul mc KivefM dlouho u
Mvých McHliT?"
"Ano v zadní jizbě studovali
jsme všichni Mpolcčiič on sedával
ii okna a my u stolu"
" I 'ěil se mnoho ? '
"Velice"
"A čemu?"
" Keéi indické"
"A o vy jste dělala mezitím?"
"1'čilu jsem no nejprve něme
cky"
' ' Vyučoval vas on sani ?"
"Oji iiciiiiií iičinccky"
" Nivyiičoviil vAh v ničem?"
"Trochu v indické řeči"
"Kivcrs učil vá indickému ja
zyku?"
"Ano pinie"
"Své sestry učil také"
"Ne"
" 1'ouze tedy vás?"
"Ano jen mne"
"Chtěla jste se to učit sama?"
"Ne"
" My lo lo tedy jeho přání?"
"Zajisté"
Opět nastalo pomlčení
"1'roe si toho přál? Jaký pro-
spěidi kynul vám z jazyka indi
ckého?" "Chtčl iihych šla h ním do In
die"
"Ah koiicěiiě dostal jsem se ce
lé té věci na chlup ' chtčl si vás
vzít i za iiuiiielku ?"
"'Ano prosil mni' bych hyla je
ho ženou"
"To je smyšlenku — vymyslila
jste si ošklivou lež jen abyste
niiio trápila"
"1'rosím ya odpuštění to je
vset -tuto svatá pravda prosil mne
o to víeckrAle než jednou a nalé
hal na splněni své žádosti právě
tak naléhavě jako vy byste uči
nil" "Slečno Kjtovii můžete mne o
pustili! opakuji váni to znovu —
Kolikráte mám to jeStě opakovat '
Proč ustáváte tak houževnaté
přilepena nu mém klíně když vás
vybízím a byste muk opustila?"
"1'oněviulž se mi zde tak pří
jťllllli' sedí"
"Ne slečnu Johano nesedí ho
vám tu příjemné poněvadž srdce
vuSo lícní u mne - - ano je u toho
bratrance toho Johna O až do
sud jsiuit se iloinníval že moje
malá Johana patři pouze- mně ---Věřil
jsem že luno miluje i kdy i
mm- opustila a mySb ukti ta by la
jHpua sladká ěe v celé té spou
stě boi kosti 'o fi-lou tu dobu
co jsou' hyli iidloučrni ač nad ol
luknu tou pruh' val jsíMii hoíki sl
my ani iiuii' nenapadlo že kdežto
zde trucldím a j u na ni vpo
itiiiťuu tmu iiiilujo jiného! A
kr-V'
ti- :
— —
rlXHUDKA MTlCKtHO VOJSXA
lo jakékoliv hčdoviiiii jent tu zhy
tečné Johanko opusť mne Jdi
a vdej ne za Iřívcrse"
"Hhoďti mne ledy pane -
vyžeále lone pryč — nchof do
hrovolnč ván neopuslím"
"Jolianko! Vždyť miluji zvu
tvho IiIiimii — on znovu oživuje
mé nadčjc a zní tik duvčrnč —
Slyňím li jej vzpomínám na lo
co nc událo v loni — zapomínán
ž VMloujtila jsi do jiného nvazku
Ale nejsem IJázcn jdi"
" Kam mám jití pane?"
"Svou ccmIou — s manželem
kterého jste mí zvolila"
"A kdo jest to?"
"Vsak víte dohříe — onen
John liiverM"
"Není mým manželem a laké
jím nikdy nchude Nemiluje rrinc
a také já nemiluji jej On miluje
ía sic( láskou které pouze on j"
schopen ne tedy jako vy) krás
nou sličnou dívku zvanou Kosa
minula Mne si chtčl vzít za man
želku pouzf proto ježto myslil
že hyeh jediné já mohla ho náslc
dováli v misiích jako žena missi-
'onářova l čemuž ona se nehodí
Je dobrý a veliký ale přísný a
pro mne chladný jako ledovec —
Není takovým jako vy pane n
po jeho boku necítila jsem se
šťastnou ani ne v jeho přítomno
sti ha ani ne v jeho blízkosti Ne
měl ke mně shovívavosti ani něž
nosti Neviděl u mne nic co by
jej c mně vábilo — ba ani no
moje mládí uznával u mne jen
některé moje výtečné duševní
vlastnosti — jež hy mu mohly
prospěli a jichž hy mohl využit
kovati — a nic více Nuž tedy
pane — máni vás opustit a jiti k
němu?"
Zach vélu jsem se bezděčně a
tulila se niiinovoliiě k svému sle
pému ale milovanému pánovi
rsmíval ho
"Jakže Johano! Jest to pra
vda? Pyl poměr mezi tebou a Ifi
versem skutečně takový?"
"Do slova pane! A proto nr
máte hýl žárlivým Chtěla jsem
vás jen tak trosku poňkládliti a
byste nebyl stálo tak smuten my
slila jsem že zlost je o něco lepší
než starost a žal Ale přejetc-li
si abych vás milovala kéž byste
mohl vidět jak vás miluji a pak
byl byste se mnou spokojen a na
mou lásku brd Srdce mé náleží
úplně vám — je celé vaše — pa
ne in ú j — ano zůstalo by vašim i
kdyhy neúprosný osud vyhnal
mne navždy od vaší tváře'
Políbil nine ale opět trudné
mvšlciikv ziicbniuřilv jeho obli
čcj "Nešťastná moje slepoto! Jak
jsem zmrzačen!" zamručel smut
ně jakoby s výčitkou
Laskala jsem jej jen abych ho
uchlácholila
Věděla jsem na co myslí a by
la bych ráda mluvila zaň ale no
iHivtizila iseui se lulvz se nit
chvíli odvrátil viděla jsem jak
sla l ine si inu zo spáleného oka
a stéká po tvrdé líei dolu
Srdce mé bušilo mocně
'Nejsem o nic lepši než starý
kaštan v Thornfield liallu jejž v
zaliriu Mrsk roztříšti — po
znamenal zase za chvíli "a ja
kým právem směly hy tyto tro
sky stromu požadovali aby jich
rnpadáva jíci se pahýl pokrýval
koi list svěží svou isclciií?"
"Pane nejste tmi roztříštěným
stromem ani pahcjhui jste stál'
zelený a svěži líostliny porostou
kolnu vaš ho kořene uť budete
chtíti nebo nc mh budou se té
Šiti X vašeho blahodárného stimi
a jak porostou budou s puklá
in li k MHO budou se pnotiti ko
biu vás poněvadž vaše pevnost a
xlbt poskytne jim bezpečnou opo
ru" Opět se nxtlál Potěšila jsem
7'
rn m
-v-- y- '
-V lit t
Jej ulovy nvýiií vcliď
"MyMlíí tím pfAlcIe Johanoí"
tázal mc
'Ano přálcla — " odvětila
jsem trochu váhající lichoť mý
ch la jsem néco dwclrt jiného než
řátclc ale nemohla jsem íhinid
najíli vhodného mIovb
J'omohl mi ndin ( nesnáze
"Johano Já potřebují ženy"
"Skutečně pane?"
"Ano Je tí to novinkou?"
"Zajisté nepověděl jste mi o
tom ani slova"
"Jo to pro telm nevítaná novi
na f"
"To závÍMÍ na okolnostech jta
ne — — na vasj voltie '
"Tu proved1 ty za mne Johano
lodrobíui se rád tvému rozhod
nutí"
'Volte tedy lu která vú
nejvíce miluje!"
"Volím tu kterou já nej-
více miluji Johano chceš být i
mou manželkou T"
"Ano pane"
"Chceš míli za manžela ubohé
io slepci' kterého budcM musit i
vodili každým krokem za ru
ku?" "Ano pane"
"Mrzáka který jo o dvacet let
starší nežli ty kterého budeš mu
sit Klálo ošetřovat ?"
"Ano pane"
"Míníš to doopravdy Joha
no?"
"Doopravdy pane"
"O miláčku mfij Itfih ti žehnej
a odměniž tě za to!"
"Pane Hochestřc vykonala li
jsem někdy v životě svém dobrý
skutek — inřla-li jsem kdy do-
trou myšlenku — vyslovila-ll
jsem kdy upřímné a pokorné mo
dlitby — proncslali jsem kdy
spravedlivé přání — jsem nyní
odměněna dosti Hýt vaší manžel
kou jest pro mne tím ncjvětňíin
štěstím na světě"
"Poněvadž máš radost mužeS-
li přinášet i oběti !"
"Oběti? Což přináším nějakou
oběť? Hlad vyměňuji za spokoje
nost Což přináším nějakou oběť
když dostává se mi toho štěstí žo
mohu objímali to čeho ní vážím
žo mohu rty vtisknouti na to eo
miluji — že mohu opírat i nc o to
ni kterému nade vše důvěřuji je
to nějaká oběť? Je-li tomu tak
potom přinášet i oběti působí nit
rozkoš"
"A Niiášeti mé slabosti Johano
přehlíželi nedostatky mé"
"Které nejsou pro mne ničím
Miluji vás nyní tím více kdy mo
hu vám býti skutečně užiteěnn
než dříve kdy jste byl hrd ve své
neodvislosti kdy jste nechtěl při
jmout i žádný jiný úkol krom role
dárce a příznivce"
"Až dosud bylo mi nesnesitel
ným přijímali pomoc a přispění
— býti veden někým ale ode dne
ška cítím že už tomu nebude tak
Nechtěl jsem vložit i ruku svou v
ruku sluhy ale opravdovou roz
koš pocítím až mi ji stisknou
drobné prsty Johančiny M nohem
milejší byla mi naprostá moje sa
mota než stálá pozornost sluhů
ale věrná péče Johany bude od
vždy působili radost Johana se
mi libí budil se i já jí líbiti?"
"Celé mé povile se budete 1!
bili pane"
Dr F A Scdlóčoh
OMAHA Míl
CAaUOVNAi 13?0 S "I9tk Wřa
lrtll IitiUlU rrtia
Teb llK mt
RKšltKNCK: M8o lllb Wml
Tb lHnigli4ÍHU
Huftliaa Or AllttoMa MaMtaKitk
V ťtUlXJVNfc 4 i di 4 Wd d
V m fd da U bud dujt
HOSTINEC
— uut —
FrunkOemerád
1 a WtUiaw Owaak Nf
wHlltté la4ké U! ♦(
KwM ta A #j!vt UkUl t
44l t ttk4 — !♦ k4
I
tWá tMcaattítA ohrada
? Chicajro Ltimber CoM
John Jí IlOMiuctock
D O IIUwf
i
Kdykoliv KuvlUtt do Mneolo
kamUvU u
John II Rosenstock
velkoobchodníka
Lihovinami
ifotlavfttol a tAKÍlutel:
Fred Millnra "Iflb Liř"
mtmlkovťiho htlivovbo piva %
MllwnukftA Wtn — W J Lom
pov "FalUtaf" labvovího pi
vu r Ht ItmilN Mo — O Holin
in unii "Olij Htyla Jnor" la
hvového piv i La ('rouno WIn
Auto B 1884
Itoilnný obcliod vlUnJ — Ob
jednávky jioílou na uprAvnft
rychlo vyřujl 8-2m
018 "O" Bt — LINCOLN NEB
♦ Kdo by i pfil dobrá íefká a 1a- ♦
♦ cln4 Jídla Ať přljd do doví uprA- ♦
♦ vtnébo ratAurADtu k O
♦ V NUD1E0VI ♦
♦ roh 14 a WUlUm nL ♦
♦ Tuktéi mftfa pp oltlnoAm patlat
♦ tlti {litými pokoji O
FRANK BRODIL
majitel řeznického a uieniřskéuo
ATOdU
1250 JIŽ 13 ul Tel Doug 4333 OmabA
Nojlojiái a nejXerutvejM rbotl it&to
na ukliulř O pnivdivostl tobo ividíl
tioimtňló vxrfist&nl kruhu tákanlctvA
Přinvídčto ael
C H Kubát
právník viřtjný nutář
V oboru svém rkušený Spolehlivý
zástupce u všech soudů
403 Bnrker Block 15 a Faroam
Tel Doug 6867 Omaha Neb
JOHN J OSTRONIČ
praktický plumbaf
llcensovaný pro Omahu a Sou tli
Omabu
H vykonává vidjr pr4cl první třídy
v oboru plumbarakein cavadonl
Fpodnllio toponl plynovodu vo-
dovodí a pod Opravy jsou naSl
nvlaatnostt a vykonáváme je k
úplnému uspokojeni Veíkerí
pr&cl vínuje ee ta nojvítšl péia
Výpočty rdarma Zavolejte nái
tolufonam Tylcr 1299
Silná: 1414 Jlini 13 ulice
K Omaha Neb
Julius I Zilnik
právník
s
apolebllrý rádce ta vlach
privnich lAleiitoitach
71S Brandela Tbaatar Bldg
Tel Douglaa S876
OMAHA — NEBBASKA
5
Záitupea n vlecb aoud& tf
Dr Chas Rosewaterl
český lékař
Úřadovna 223 Bea xildi
Omaha Neb
Ord hodiny — U ráno
2 do 4 odp — 530 do 6 odp
V nedíli i 10 do 12 dopol
mrsxr
l