Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 02, 1914, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I
POTOPA
ÚVOD
N'a #mujdíí íl mocný rod Uíl
IfVÍZi který jří v#m avij od M'
ilojra odvoovalj byl v#'!í' rozní
## M v celém Koaicuaku nad
vaWky jiné vážený ťííadu vyno
kých iJdlcvíčové nikdy nedochá
zeli ncjvýá líady okn-anl drzVIÍ
na polí Marnoví prokazovali
vlaati nevíední lialuhy za ně v
různých dobách hojní I valí od
měňování Jiodínné aídlo jejích
Ji'í do dneíka nfojl jmenovalo e
tík)' JiIJevíce ale krom 6 tohoto
měli mnoho jiných atalkd v okolí
Itonicnakém h dílf ku Krakínovn
vedli Iaudy Mojí Nícvíaží (141
flí Z 1'OllíeVÍeŽ l'otoi rozpadlí
au li a několik rodií jejíchž Iim
vé xmízclj a očí Hjíždélí w tepr
ví tenkrát k I ž ac v Koaíení na
rovínč zván' Klímy konal popí
váVho linutí liilu na #mujdi —
ráatcěnž atýkalí ne také pod ko
rouhvemi lítevnkého nou pí nu a nu
anřmích a ze bylí zámožní vlivu
plní ín ijmíIÍ a nimi poč-ítatí i váe
mocní na Iitví a na nnijilí Had
zívíllové
ííii panováni luna Kazimíra byl
patriarchou vaVeh f till vífi v J l -rukliiiH
Jiílli-víi' plukovník pod
komoří upíeký Ten ncobýval v
rtxliniim nídlc kteříž držVl za o
iiřeh ěaau Tomáá mcčník roaien
aký IITik loví náležely Vodok
ty Jubíč h Mil runy lijící polili
Landy vůkol jakohy mořeni pň
Ion drobné alccbty obklopené
Kronu? I i í 1 1 v i i' Ti hylo v okolí
jenom několik vělních rodň jako
Kollohubové Montvilloví Ni-hil-linarově
Koryznové Kicináfí ač tu
nebyl ncdnatatck i drobné nlech
ty téhož jména ontatné ! potí
H Iaudy oživeno bylo t zv "o
kolinami" nebo jak w obvykle
říkalo "záatřnky" obydlenými
alavnou a v dějinách Žmujdžc
prou] iilou Rlechtou laudatinkou
V jinoch okolích vlasti měly ro
dy název avftj od zánlétiku ucho
ssixtínky od rodft jako na příklad
na íodlcHÍ ulc tam podél lau
darihkého poříčí hylo jinak Tam
ony van v Mon-zacli Makjanovf'
kteréž lívého čímu ímadil liwtory
za tatccnoHt dokázanou pod
Takovtin V Vohnoiitovicích v
ťirodiiérn údolí hemžili ac iíutry
rnoví nejvřtíí lidé z celé Lundy
proNliilf avou málomliiviiowtí a těž
kými rukanii kteří uvyklí mléky
chodili na anřmíky nájezdy i voj
ny růdu v Drožcjkancch n v
Mozkách vzdělávali Domaacviío
ví jiroalulí inyttlivci ti puntínou
eicriKou az io iKomcrc po med
vidí atopé (dioilili (íiiílovtové a
lili v 1'acitnelceh ! dcery jejich
proalulí hýly k ránou tak že víc
fka hzká dévéata v okolí Kraki
nova 1'oiiěvřže a rpity juienavá
na lyla 1'acuiii'lkaiiii
Sullohuliové hýli holiati nit vý
liorní koní a na znamenitý doly
tek jejž péxtovali na lemiich pant
vinách kdežto (Joiéeviéové v (iotí
íanech aiuolit v ew vyráliéli po
kterémžto zauiétuáiií jiuenovúni
hyli Soicfviéi ("'ernýiui něho Dý-
innymi
liyiO ViCC JEHNIC IIKIl llVIO Vil
roiltV Návy mnohých po dne
zachovaly alt po včtAiné wady
no již jinak jmenuji a lidem jinak
a fíka 1'íiily vojuv jieítíntl
požáry ne vždy lyh opót ntaví
tio na HpálcnUlích hluveiiii in
liilo ne mnoho Ale uvého íau
kvetla jcité utaiú tatiiln v pi vot
lil vé podtihí a MlechtH lilililiill
hkA nejvétkiho jména duálu když
pod Iojtviiu proti wpiklému ko
yáctvu pňioidc pud Veileitlm la
m3t iUdlvilla 'lki nlávv do-
i' !a
VAiehni lauiUiUtl kluiUiti pod
piítpuirtu lp-ruklia ItilleviiVi tm
íuttái jkt mtidriui na dva kuní
idindíi na jiilmliu a to'jiuidi v
poctil Hlrin'5 Vťdteo hyb tato
Slťchta hojovuA a v ryttfnkím
VplWtiM ŽlVoliVtl Ulélrt Krttllul '
P v tich alvžituittM h j-4 tvwřdy
nhvjkiý přfdmť1! jeduáld ltíiiio
tulhu míní nH Vídali i
král } VariiivtJ lUdiivdl
JiuttjiUí a pan lUlU-vtí v
doktioh H4 lidK T j'til dva
tilu Mdtfili tak jtk j t I
t atí HdHvu4 natuM v přuviíděi
td !' jH h' t V" J'4l Hlidn
vi a IhiUi npi a ludiiull-m ži
9H khltaluú' ít HdÍVil j"t l
lim královku n liu a ímuj
dl král hutáni " Hiffu ptwdi
tť j" tudtÍH d-r i Olei IH řU
ilt-vktu k
I
Ve lil hUtořtek fOIí
í'n líili' ví' hyl (Mfaln npíá
píleíeni iitÍ kloiten micich o
líífarehft v {íržáeii a to víIicw -
l íným lo-lof na kazVlí zavolán
m-l linie hlflii a t ÍMÍf áavlf laii-
damikých a íavlí V rukou Ktak
janfi Uutrynift Domaíevíéft nelo
UrtANivtii v té dohí ji-Alí nikdo nu
víti io podo lioval 'ozdéjí t
prví vá" to m mínilo vlantní
hdy když nž paii líeraklía l'íi
leVÍé lohylo
Tohoto ote- n fíílil" Alccliřy
landiimkí lodiylo tiž r M% Hoz
zuřila t tehdy pmlél celé výcliod
ní éánfí avohodní hhrp polnké
ntraíná vojna l'uo lOIlcvíé nž na
nl lieíel neliof mu tolio nedovo
lily ani vynoký vík ani hlucho
ta ale laiidán&tí lili Tenkrát
když doSla zpráva že iiyl HadÍ
vili iioraen iod hk loveni a ze
laudáiinký prapor pří ňtoku na
(lichotu francouzák on hyl zlomen
a zníéen ranila Marého plukovní
ka mrtvíce j vypnut íl ducha
Zprávu tu přivezl jaký pan
Míchal Volodyjovaki mladý ale
velmi nlavený voják který v za
koupeni pana lieraklía laudumkc
pod vedcníui Kadzivilla vedl —
Zhytky jejich přiíly do otéíny
ztýrané ztrácné zhladovélé na
říkajíce na vojevůdce že dňvéřu
jc v hrůzu jméjia avího v kouzlo
vítízc žc a malou aílou na dcwť
krát NÍlníjní moc vrhl a tím
zničil vojnko a vlanf celou
Íícc mezi vícoliccnýmí nářky a
ni jediný Idaa w neozval (rotí
mladému (ilukovníkovi panu li
římu Michalu Volodyjovakému
Naopak ti kteif pohromé uálí do
nehe ho vychvalovali vypravu
jící' pravé divy o jeho váleénícké
zkuHcnimti a o jeho cínech A to
hyla ji ilmá útěcha ro zhytky vo
jáku landalmkých že vzpomínali
na hnjovuické činy jež pod vede
ním pana Volodyjovakého prove
dli í jak pří útoku ac protlouka
li jakohy dýmem prvními řada
mi jak potom na francouzaké
žoldnéře vpadnuvíc celý- nejpřed
iifcjíí 1'cKÍmcnt avýmí áavlemí roz
prááili pří řemž pan Volodyjaký
vlaatiii rukou aťal náčelníka ono
ho plukii jak na konec odklopí
ní a ze étyř atrau v ohni a
octunvác atatcéní ae drželi zou
fali' hojovali mnoho mrtvých na
polí nechali ale také nepřátele
lllclli
Ti z laudáiihkých kteří nealou
žíváe ve vojáku míli za ovinnoat
toliko při vňcoliecném zhrojení a
doataviti iiaalouchali a žalem alu
i a pýchou tomu vyjiravování
Mylo také pokládáno za jiaté že
váeoheené povolání do zhraní ja
ko (loaleduí obrana vlaati hrzo
hilde prohliíáeno 1'ředem již hy
lo umluveno že pro ten případ
hilde pall Volodyjovaký rotmi
atrciii laudánaké zemíhrany ne
hoť hy' ae k uiÍMtnímu obyvatel
nivu nepočítal přece nad něho
mezi ohy vatelatvem uilatníni neid
hlavnějšího Vojáci vrátívái ae z
vojny vyprávěli o ním dokonce
že namélui hejtmana zachránil -
1'rnto ho celá lauda přimo nu
rukou noaila a jedni lni druhým
záviděli 1'řeli ae zvláátfi Uutry
tiiové Itoiiiaáeviéové a (iaátovto
vé o to u kterých má déle zftuta
ti jako hoat Ou pak nám onu ho
jiiviidii ileehtu tak ni zamiloval
že když pozAntatky radmilhiv
nkýeh vojk do JtirŽ táhly ahy
tam po piy-áŽet opět a urovnaly
a doplnily lu i u oatatidini ale
jezdě od íuintěnku k zňténkii v
l'iii'iiih h t h u (iaitovtú konečné
lia htálo ne untdtil U pana 1'rtkoi"
tiasttuta který v 1'acuinieeh na
tle v ut nu hici vrcii
♦len en je pravila pan Volody
jnvký iiemuhl nikterak jiti th
Uirí iirhof tělfw roíiieiitolilj
řediviiu píiiiy naú IA horečky
a pak pro ránu kterou h pol
tv titehiiVťiii ntiJd o pravtiu ruku
pt i4i Tři panny 'kotHny pru
lu!ě krátiky lVuu-1kv — pil
nahatý ž hudou nUvného mU
niť tak tlltiuho hrdli uátfo
vti pokud au litu prvotní lravt
itťvratt t llcchtv pak kd kdo
iiv hyl ? au jat hvřptdířhriu vě
hw vit-h-c pima IPtrtklia Itdlevi
i'
'u iiuhihu otpvftna hyía pt
alťiiid vúl iiťhoiUknva i mUté
bvlo tidoo }m lUrť plukovník U
íiiul dltřkoli ť Uhu aí5ha
jrtku al tá via luhW tiěk
i k í a ii ti
vmu AiiaiaOíiru hihiimvmu a
oimtMMiiftti td lit drtkud hy
neprovdala tvrd mdí alerMJ
iidilikk)
UUIÍL Jako in ni pálí (zní
ImiHiiuiit) a láakou za lánku pla
hli ) mrolí páli budou a Jh
kož v fíchfo éWcJi zbaženoatí
ZVřáceMtí nikdo před avívo
líínkmi bczícécn ani bázní prá
pU-h býfí iit titdh int ht pro mou
památku ji od zlých příhod o
chraóujb
1hálí fakí maji toho aby ma
jet kl avího ¥ hftifhnmU ubiv
la až na vc iibíí kterou panu
Kmiticovi mtadímu praporci o
ku oráaúakímu dávám durují
( fípiaují aby v tom žádní pře
kážky ncml Kdu by tí pří
ihylnonti mí k vážcnéiu (índřej
Kmítcoví divil nebo v tom kfí
vdii vnnky mí nrození Abkfli
dry apatřoval viděli má í mual
že javm od olei urozeného Ondřc
je Kmítícc ježií za mlolých let
až do dli" amrli jeho přízní bra
trnkí doznával H ním Jacm do
vojny chodil í život mí nikoli
krát zachránil a když zloba a ne
přlzei pánu Kieínnkých mne atat
ku zhavítí íhtíla í ty mí zachrá
nil Tedy já llcrak lína UÍHevíí
iodkomoří iifícký a zárovcú hííí
nik nehodný před přínným aou
cm lioím dnea atojící před ítyř
mí lety (živ jaa jcátí a nohama
avýma po oudoll zemakém chodí)
panu Kmíticovi rncéníku or
áiinnkému jacui M abych vdíc
nont a přátclatví uataviíní mu nlí
bil Tam pří ťiplní ahodí unta
novílí jnoic podle dávného obyíc
je nlcejif lekciio kicarannkctio '
lití naáe a to ayn jeho Ondřej
vnučkou mou Ab-kaaidroii lov-
íatikou rodinu utvořili mají aby
nich potomní vo ku chvále línží
ku proapéchu Veliké obe
vzrontio j ono aolie en nejvíce
1 I té i
ději a vuitéku avou Alckaaudru
aby tétfl vfilc mé (lonluíiui byla
zavazuji leda ž by pan prafio
řečník otáatinký (lihtá lifih tie
ej'i niiatnymi cíny alavu avou
oakvmil a za bezectného pro
lancti iivl A 1'okuii auliatanci
avou rodinnou ztratil což na oné
ntrané pří Orní auadno ae atálí
míižc má ho za muže mít i a bvť
od uhiée odpadl nic toho m
lhali
Aváak jeatli ly pro zvlánlnl mi
oaf boží vniiika moje chtěla ku
hválc Jeho tiaiienatví avé ohíto-
vatí a habitem mniáakým ae iřio
dítí amí tak iiciuiti nehol' chvá
la boží před lidakou jití mimi"
Takovým zpúaolicm naložil jmi-
nim i vnučkou pan llcraklíiia Míl
Icvié a nikdo ae tomu mnoho
nedivil 1'anna Alckaamlra dávno
věděla co jí ěcká a Šlechta dávno
o přátclatví mezí Itílleviéem a
Kmiticovými alyácla ontatnř
myal v té době porážky jiným hy
la zaujata brzo přentalo ae mlu
vili o tealftmcíitll
Mluvilo ae toliko o 'Kmit téo
vých UNtavíěné ve dvoře Vodok
tobnkém něho npíác o piiini Oiiilře
ji nehol' atarý mcéuík tiž také
nežil
Mladý pod Sk lov cm a vlantním
pin pni i-in a a oráanakýmí dobro
volníky Mál 1'ozdéji zmizel a o-
éí ale nikdo ne nedomníval že by
yl zahynul neboť amrt tak vzae
něhu mladého muže uebybt hy
tak uňla pozornoati Kmiticové
byli pány značných ntatkft na Ur-
naunku ale plameny války zniči
ly onu alrauit (Vlé okrcny ano
celé krajiny proměněny byly v
puntá pole mizely atatky hynuli
lidé Když byl Iťadmíll píciiio-ži-n
nekludl již nikdo aíluéjái od
ptir 1'oluliiiti hetmauu (íimii-v-nkému
nil ne nedtintávalo) koťtllt
id hetniHiii ziutivďi a vtijnkem nu
ťk tajině ae jthytkciu muiMva vál
čili a pnmoei mu iiťuiuhli í Vel
ká ubip xjiiaiiií koáckými hyla
vyěi-tpáiia Vlna tolévtla m ntá
dále po vlaati tu a tam toliko
o hradby ne udí iiejíi' nic i lund
by ty patlaly jedny po druhých
jak pmll Sllinb nk 'ť votlhi
Snitdiunké v němž leíily fctatky
KiuitUMiv" pokládáno bylo M lit
4ki k t
♦n c i iiie ut ni jtmaiMt ve
vit -ubfťném nttaihu roptáU
Udě Jtkti linii vichliiu litíválc a
tak také tukdo m vélil ro ne n
ititrtdým pttipiilcéldkint ii4iiu
kkýiu ktabi
Ab jt ltkitŽ kf ktultxtt imtvi
řintjdikmu vojna j 4té m do
nia vtpatíitttovata ne ivotua &JtU
ta Uutl4tik4 o ikUivnk polál
rr "tkiliii" txMtv w kilidití a
tadtlt iV o věeocb iťřťjuýih tak
O láb Ottutfi U kmihlttui Vt I' IH
tryiuuvA itťjlooluí ji d-i buje
ph Uuvli t hud tuba j U na
kuoKrt a pipttbi-)iti hnuti do l(u
nětt a pak i t jimieVkkÓoo hy
mmltia ) U ptoaAa tklMki
l OVCl lUťillicV '♦ ptitutťtl
pu I iv It a pMutimttt lit tfitv kott
ž k áatopum iirpřátí-lakým
t-íiiikhtii pít právy íoAVVviíj
Dmní v dýmu mao iddí tm lii
doin í vitrínu 1'okud kUt zá
Unimli aoiikromí hyio unlano
vi no aby hubni a avíta znalí
dí bylí vynku hlcdatí pana Ou
uřeje Kiuí1m íy ony tvoří
nlatíl laudioíll tod vedením i'
koaV tlhlon a Kanaian Uutry
um rivm tmrmi'hh okolních
vácrka áleehta kteréž důvěra jíž
v ni uložil zemřelý pu Udb-víí
viíícw pocfdebovabi pUahala ai
že vél n4 atálí buď- pí JiM c
atamentu m že imnim Ab-kaandr
přímo rodinnou pííí opatří IVo
to takí klyž v dohí válíní víu
dt a" zmáhaly roztržky a m-vfd
na břízích haiidy zřiatalo víc
klidu Nebylo tu žádných aoorfi
žádného vtíráni a do mcí ma
jelku mlaí dídíékyi nebyly pře
naacny vraky nebyly poráženy
znamenaní aoany na pokrajích Je
ai iicjcJj nikdo na její pant ví
ny naopak i-clé okolí pomáhalo
jí každý íím právě mohl Tak
prve řečení Htakjaiioví poaýlali
ryby z Volnontíc od zamrai
ných líutryioři docházelo obílí
aciio od ijoácvíéft Dýmných O
panní Alckaandře nikdo jinak ne
mluvil než "naáe panna" a kráa
ní JVuiicJky íckaly panna Kmí
líce léuiiř' rovna tak netrpěliví
jako ona
Tou dobou doňly zprávy a volá
vajícl Šlechtu ™- proto naalal na
-lllldé Vncobeený ruch Kdo ř)il
liolcte nu muže ronil kolio vík
jeSlí iicachýlíl ten aednoutí mu
nil na koní dan 'Kazimír pří by
lo íírodna a lam iialanovíl luíato
íeierálnímu aborn Tam též váí
hni táhlí Mlčky vyjeli předi
vSím Cutryioové za nimi jiní
ťJaálovtové fiapoaled jako vždy
ky činili niboť jím bylo téžki
d facunelck odjíždět
Šlechta z jiných krajin vlaati
lontu víla ae jen v malém počtu
zemí zúalala bez obrany ale íau
la zbožná doalavíla ne celá
lan Volodyjovaki nejen nebol
nemohl jcítí vládnout rukou zú
ntal tedy mezí 1'acunelkamí "O
olíce" byly opuítíity jenon
atarci a bělovaaýmt hlavami ani
lalí večerem pří oluiinlích Ticho
ylo v l'onícvíží a v {'[Ml
váudc čekali na zprávy
ranná Aickannim rovněž a vi
Vodoktcch zavřela a a nikým
kromě alnhu avých a oimt rovníků
ainlaunkých ac ucxlýkala
I
NadcSel nový rok ifiVi la-dctt
yl mrazivý ale aitchý tuhá zí
ma pokryta mávnou iiiitjlž na
ft
oket aílným bilým kožichem b
ay proltyhaly ae a (ifankaly iioi
tíží zledovatélího anilin Sníh vi
ne na aluncj oalnoval oči a v no
i při měnící jakoby ae jinkry mí-
intaly po povrchnici ailnýmí mra
zy atulilcj zveř lillzila ae k In
kým obydlím a ubolie ptactvo
zobáky doráželo do oken ledový
nu květy pokrytých
icijiioiio vcci-rn aeiinia panna
i i
Meknaudra v čeb-dnikii a oatatii
mí děvčaty líylť to atarý zvyk
iíllcvičú že trávili večery a čele
í pokud hontft neměli a zpívají-
h pobožní planí piiklailciu avým
iroatí lidi xuálechťovali Tak ta
ké činila i panna Alcknandra a to
ni apíne Že litcíři jejími děvečka
ii dvornkými byly téměř aamé
eclitícny airoty velmi chudí -
Vykonávaly váceky práce I nej-
rubil Jnnuce alllžkaiii) h CVÍčj
y ao v ie i mu' n oitycejicit a taac
jimi hylo lípu jednáno in-Ž ne nluŽ
kauii lotlu prontcho Myly vnak
mezi nimi tnkí ncUké dívky jež
fďi od jiných rřunily mnu
k $ nich ani ptUky neuměla
1'anna Altkniiudra nolu a pii
UnuU kViilt plililiitit Ktivěciivnou
děly uprtintred a dívky po Mra
nůrh ta lavicích vievhuy pícdl)
Na Vlhkém nhniáli uiiattctiém la
éieuýui tikftpcllt htiít-U niixliova
ubiirt tu iihttninajicii a tu opít
vtlkvtii plrtuti in ni in bu jíhkramí
ktSict podlit tnlui jak výruntik II
hnuté atojitd málo in ho vlit pii
bidal loilj bředuvihu a hithl
rVkktlt pUím U jnliěji hvhi vt
létl Icmité
llU Vlt IIIV liMťOIII
ní jthv
a Ui tb vécjně iiiíkvni
tiáiiitiv v in wtiiiH iu N irftitiťt h
Vlil Iv lm littli li I (UtltihttlrVIié
hvěítno idiVÍjlď ' V trplf a
Miiiuhýml Mámy atlť' ny hvlv
4vltkv iVnii hti b U téiiiíř cti
lý atrop 1I jimi ♦' n lnul
v v't h nlňiAt h bliktdy jiktbv
kvtty vUl i menií nldoby il
im jin i4ty na iltdýth pn
ht h h dtiboy v h
M4U u tliM lniitil iituj-Uiii
iiiSdiu mlý itki iii mt MhV t tťt v tni
inn rjATiojiL daíik
Or OMAHA KU
UNITED fTATM DřPOSITORY
CtplUl %WQQOQOQ Surpltu and profíU $7QQMM%
Tho Morchants fjotlonol
Donku otevřelo spořitelní
oddólonl a bude plotltl no
uloíonó peníze 3 procento
úroku ročné ------
Chceme s vámi obchodovat
-s:nr-aji3!i-tiKKwm
IXlllVM JJBAKE yjlANIt T JÍAMILTON
PfMl4ai Vl# Prtkldaot
rum v iiamjlton n u úvaly c b duodalk
('Mlílnř A't CwbUr A tťt CMlilnr
Tuin Vour aiilrl-Tll Inio I htwtn
Wlml (hmJ I A niHM-i mf Aur -1
cx=ssss3xs:=ssss=:
a PEPTOMALT TONIC slllvku
PUta al o rennlk tUm Vám pivo hit odkladu do kUrákollv itl
Mpojnných Htátfl Piva naia Jnou ÍIU vyleJteli a dl itrho Amkílio
a oivAiluC-lio Kpflobu vařani (NmpomeAta piit o cennlk)
1'IJTB PIVO Z ČESKÉHO PIVOVARU 1
ATLAO BREWING COMPANY
BOTTLINO DEPARTMENT
au jakoitN jednotvárnou píaeú
anna Alckaamlra [iropouátíla ml
čky v pratech kuličky růžence
íadleny předly aniž tiíktcrA z
nich mluvila
Světlo plamene padalo na je
jích mladé rftiněnné tváře inají-
c pravé ruce pozdviženy k víclc-
nu a levou rukou npiidajíď měk-
ý len horliví předly jako by o
závod podněcovány jnouce pří
nýini pohledy panny Kulvícovny
Caacni také ac podívaly na pati
nu Aleknamlru jakoby v očt-kA-vání
brzo li luujilíinovi ukáži
mlet n brzo li řplviltí iočue nl-
práci iieuntávaly předly a pře
ly Nití ae navíjely vřetena
rčebt dráty v rukou panny Kul
ěeovuy ae nijhaly a mujdžíu
niči l žernovem
(1'okračovául)
fUuVal v Cla 103 Ito 10 at OMAHA
um ř cixit
KnMé Qlnrý lrtvé iiikuiuniU j
u-iuli-n liliu I Mu tul lusuAfkkt
it Ifikril thM Tul Iniiig B7nu
K J killv }iU v inítiA Jili5 imUUvU
ADAPA GLOUPA
elctontnl hottlnoo
3194 tj m Hamay ubt Omaha
# il (' M—( lil) ctir lokl
'iUMdUv im
4 k ♦ ri'
i a-n vt t v v I'hii
Sliti
♦ "'in
I
W Ihul
ílllAl
ttiuiiki i
1 VI l II t fc
J ! V i il
4 ! I M
V I II !
VI 141 U lt lll M íbKtu
i t- M S V I I V fcnikil
i ť Vit 1 1 1 1 v
II lt V Vlili v
Vk li l v V liitun HiitttfiwKl
iMimaUikl
r-- -i kiwi a
Mt NU
t-l'!-
IMi"r„i
a
riii
{''I' !
h !
I !
í'l4k
TM3
9
tlít
Shirts
are COAT CUT
have drawcra ín
ttead of taili and
can't work out of
frouktra Rcmcm
ber — iř ít iniťt coat
eut it ikn't OhUS
All Fahríci
All 1'atfcrni
II 50 to10
Aik Your Dealer
FIIILLIIW-JONES CO
makiii atw voax
JAMES A AÁLEK MdltaL
Dr B DIEliSTOIER
(esky zubili Ittaf
Pokoj i 715 Cil) Killiul luk
(( a Harnor ullca)
TUL )lil'oll
Km I9llll4lt Tfl Douf 460S
Clwlu) m1 ( u ňii it t H udu
Vr dli uH ukal- koti
pftooooouoooooooooocouwoe
Kavárna a Restaurant
ci A wi e
W Im f-i V I la
Pnvt liki kuihyné
Krajtiuňm aavltavMui do (mi
hy muku pouloutitl élatýml -kojl
Váa úplni nova aHxuo
1'rotl l-okruku "Záiiada'
1T8ANK OUTlN UJkJtUl
Zttcuíoní oči O
pHfUttnl Irvpiv) kn4iáiii
IU'JV#ll pífHIHMiU I tá UlohU ťtil-
ttHl nl HiiiujUtvIiit kmUuň 1ti til
'řiii pum di4i itiiuli4itii
kiiiitinNit a uMikMjitiiim
( nv latrMi'
CHAS J VLACH
-aVA Mim t mu
i ! v nia
li nli(l
lit lilia ia
řtíc:iť Lllu! lnurtres Cd
¥f OMAHA) Ml
k it'Mt#tí
V k
VÍ akl ' mi V im ti li!
(VlltiMIUI ) IUII
jtH i ' '
k
r-tMt r
v iHti t#i
iwnam
kCIM
t %
i i4u i
i ttdk
Ml Ml t
'
l~ kUK H
-' Wt - ! l 1 lik I'
i
Vkk b lliť II W re wa MÍ
i