Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 02, 1914, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    „' '„' A'
0lY
POKROK ZÁPADU
Íl£tT AUVĚŘTaiXb
MĚLDIUM ÍM TU
QHEAT NOUWWMST
'1
L
KlJMOZŠffC 7 4
KZJLĚPÍt 't
TÍDEUNt
A -
_
V&NOVÁNÝ ZÁJMŮM NAŠEHO ČBSKŘHO LIDU V AMBRJCB'
ZALOŽEN R 1871 '{ !NÍK 44
Poslanci Masaryk AiufáčaKramáf nebyli zavraždění
i
informaci tuto řinkal nim odbor
KOIUSaia Tin VM UVWMMy WWJJIII V yimwuj um -y -
▼ách o popravé zmínéných raníů
tr mífiiilm '(it ohoio listu uvcřeinílí Jmi u# t'liřra- který
zaslali jame aVkretáří hltu Dryaanoví vzhledem k wmačním zprí-
vám Jci uohy lo hpojcnyrti mimi
lram obdrželi jsme dopía který v
in :
ODBOR
l'AN K J KUTAK
předseda € 'i'Hk'lo tiskového
PANK
Odbor obdržel váá lelcKram
rjiattnl poměřil v Praze a pravdy
Petrohrad ohledu vzbouřeni českycn vojanu popravě eesayen
politických vůdců atd
Odbor dal instrukce americkému konsulovi v rrazc uoy vy
fVtfíItuto záležitost ale nevěří že bude to možno za hávajíeíeh o
kolností zinkali nějaké velmi podrobné informace vzhledem k té-
to věcí
ffwm pane v ňcfé ván
za sekn tářc státu
JtOBKUT DANSJNO právní rádce
V pondělí odpoledne dostali jsme tento dopis obsahující zá
roveň opia telegramu obdrženého odborem nfitu od pražakho mí
Htokonaula: ODBOR STÁTU
WřihliiMKton 27 Hrpna 1011
I'AN V ! KIITAK(
pfcdMeda ('Vhkélio tiakoveho kluln v Omhi-
Ornalia Nchranka
lANK: „
lako dální odpovf na Vaň t l K hmi k odloru z- dm Z-J M
na ý-Adajííí o zjifitřní pomřríi v raw a pravily jíntýídi d'--kÍ
'obdržených pře 1'etrohrad ohledné vzhouření éexkýeh vojákři
popraví tonkfvU politiekýcli vfideíi atd oilhor přikládá zároveň
pr vaáí informací pix telegramu k odioru od amerického mÍHlo
kotmnlii v 1'raze wlřliijícf že zprávy o nichž hc zmiňujete jmou
liezpodidatric
Iwrn pane v úctř váS
za Hekretářc ntátu
HOliHiiT LASKIXG právní rádce
Třiložen tclejfrani z pražského koimulátu
TELEGRAM
1'raha bez data
obdrženo 'Ji Hrpna UM 4
Sekretář Htátu
WnhhÍDKton
Oznamované zavraždéiií Masaryka Klofáée a Kramaře v
IVazc nepravdivé Napnwtý klid převládá zde ádné vytrziMwli
HOUCIIAIj
Pan lloiiehal jent inÍHtokonHiilem v Praze kde úřad konaulu
po přeložení p Deedmayera nebyl až doNud obnažen Z celé kor
reMpondcncc jent zřejmo jak opatrné hí pořfnA odbor HtAtu a ji
ta okolnoHt že dotaz vyřídil p Iwiihíkí právní radee odboru
Mátu bývalý profeHMor mezinárodního zákna na jedné z vy
ihodních miivernit jeHt významnou Jeho poviiinontí jeHt hlede
ti k tomu aby v této vážné krini vláda naSe nikde nenarazda
My jMinovňcm neoéekávali podrobné vyHvřtlení o vSeni co w
v 1'razc abřhlo ale chtéli jámo ívřdéti co nejvíce hlavné co bylo
pravdy na zprávách o zastřelení ponlaucň Manaryka Kloface a
Kramáře V iihAi-ih telegramu užili jniiic nlova "cxccution ' (jm
pravá) kdežto telegram pražnkého komula popírá "zavražděni
utNHHHinationi 1'ích to doufáme v ncjlepní co ne týée oMdu o
„éeh tří muži ale že v Praze udály e hrozné véci o tmu jž doMly
zprávy Houkromé Pan Tomái Krinch ze South Onahy obdrel
kabelován od nvé mry z lrahy který byl étyř dn na ccnI é
znamujíeí mu že dva jejch bratří lan a lindřeh Mel hIouzI
u jednobo iVažnkého pluku byli při prvním vzbouřeni v I r
aHlřebni Ji-M oviem cela dobře možno že pitlmnne v rae
převládá naprmtý klid - - ve Htiuu boiákř a dél jet vzly-k
klid
Pomozte českému lldvt!
"Pokrok ápadu" tthajuj tímto nbírku pro uUý lid v ne
iťMliiA ícnk' -„i Jakúu rpiobem pilnpřvkA ld Pi" vy
vř lcnu jet Mlrul„ v provoláni (Vko Slováckého (Vrvem U
kS A -trám- t I bude jich použm p ty m jpoMm
r ty „cjneifaMul MU války po ženy a d n jr y do
L l!e rady I— b J'? TlTVítJv U I
1 ali viecko co putiebovah r Ur)UnU k J
dobytvk a vojnu nu4 o je vgac nbri M u ? nl a
mlt Vrrk páe a alarM uviena bedra cel bd
„! dítl larft lři poAI J'" 'vuotr
Ví oj velící díjumých udAhtl urmAinu MUjfti
Moénii iyd l I-" b Jl pou jdnA vU pomahati n
nnoUťfh krijUMt W j'i 'třcU v 1 cu t ko MoM U
llnl Uu iVentový ptH Mrk „ '" l1 lilu
CUrt Arrukfch Uilkft k tímul ?r i piup "
i H I H ii Vi a ncluMluím ípunui Mu dih
U pr rrvuv KHi MhJdy b44 - '
''VonOu dn UUa aig % rad
„M m aM OoImU pAvlvl - a duUl( id uiiumI hv
it&ta proutí ednictvím praínkého
pre j-ctronrao na i
doslovném překlad podává
STÁTU
Washington arpna Jííll
klubu v Omaze
Omaha Nebraska
ze dne 21 Mimu žádající jej o
jistých depeší obdržených přes
IMI
'JUI
Mt
t
(
OMAHA HEBRASKA
Svétová
Ruské dspžchy v Prusku
Rakousko jo úplní) poražono od Srbů
ČERNOHORCI DOBÝVAJÍ DALMÁCIE
Rtwové zaplavují Pnwko— IV
trohradnký dopínovatcl londýn
nké "1'ont" pojÓHujc operace ru
nkých armád v východním J'rn
mU ií praví jakými obtížemi jeat
liiiHfnri bojovat i MumÍ pemáhatí
překážky přírodní jako jezírka
moéály a pod které NV-mcí mo-
- ť % : rtr
lcrii'mi metnoíami ueinoi jeni
íiedoHtupnéjHÍmí Není zpráv ko
lík armádních nborfj lémeckých
éelí přívalu Kumů anad jcat jích
aedm nnad jen pét Na ÚHtupu
vojáci zanechávají zbrané í po
travu JJuhovc prorazili néme
ekou bitevní éáru a jejích takti
ka má na Néince ňéinck demora
linující Opevnénýcb poHÍ na
řece AnKerajijm vzdali m bez bo
je rřady ve výchorlním Pru
► ku jaou bezradné
PoHtup Hunka do východníc1!
PriiH jeM nezdolný Dobývají
jednu peviiont za druhou jroiu
klí jíž ke Královci a dle poahd-
ních zpráv tuto pevnoat již
byli a táhnou k DanzÍKii Králo
vec byl pokládáfi vojeiinkýmí au
♦ orítamí za nedobytnou pevnrmt
rovnéž tak jako )anzítf V lr
líné jeví hc ziaéné vzruSení a o
byvatelHtvo chyntá h na ňték
Také v llaliéi Itunové pohupu
jí vpřed ZptíHobilí rakoiiMkýni
vojhkúm mnoho porážek a tlaéí
je před nebou k Lvovu a Krako
vu Dle ruHkých zpráv alovan-
ílí vojáci ac bouří a odpírají hIií-
tí na ruká vojnka lo m tyku
lívné Polákň V armiulním
xboru némeekém který tvoří Po
láci byli prý poatřílem vhicIhh
líiHtojnící leden rakoiiHky ulo-
vannkv pluk přefiel k UuHiim
homlýnaký éaHopÍH "1'ont
přínářií o IfiiHcch a jcjieli válef--nýeh
operacích v Prusku tuto ú-
vahu :
Armáda ruxká jeat ve Mavu
iíekvHiMijícím záaoby mužni va
jnou nkoro nevyéeriiatclné Kdy
by bylo třeba Mezenou Hunové
lvacct millionfi vojáku aby do
konali dílo které bylo ve vych
i i i u lliilii -iiimriil o len
t i li
tokralc sta se první i" i ""
iiiniiii nii I
1 IA 1 1 I i llkO-
Cl ALLIt-S (fJ Ti l'
S 4 a }%rt J vtV I Tv
O ' f ( 17 S ffp Of APVAhCf I
DNE 2 ZÁkí mi
válka
nale iříiraveia a vyzbrojena Je
jí dÚHtojnío prodělali trpkou
i ' t tt i I
Hkoiu na oojiawen v usicifirii
nejníni bec zkufe-noati Proti
Jttpaucfim dokázali ruMÍ vojáci
co 'dovedou í tenkráte když
jaou ípatné živení a nedoHtatcéné
záMobení Tam ac bojovala válka
nepopulární zde každý voják ví
zaéj bojuje a jde do války n nad
Scním Némccký odpor proti ru-
HkélřlU pOMtUpU jeHt HCHlabell a
zdcmoralÍMOván Královec do
néhož h( utekly tři némecké ar
mádní abory leží ňplní Htranou
a Kunové mohou ne npokojítí tím
to í oblehnou a nebudou ni ho
víc vítímatí Zatím ncjlepní je
jích armáda mfižc pohupovali do
nřmeckého vnitrozemí Jeat p'
chvbno mají li Némeí na výcho-
dé armádu dontateéné nílnou by j
i - - —
e rozumí Hamo sebou že „ „j pfíHÍlu nicméně vnuk tnu
a Hakufianí nvoje jiorážky ' h v (nateném ňtéku prchati
To m
Nétíieí
zakrývají Némeeký vyslance ve 'tfll{ivy ( porážku jako nejhroz
Vahíniítoní rozhovořil ne v p" -'néjsi v dějinách válečnictví í'e
nlední dobé o válce a pravil mc- ( pinky byly frý zničeny
zi jiným ze Nemecao nemue uy
ti poraženo že pry má takové
r pot jaty zbrané schopných mnžíi
žc jich ani tolik nepotřebuje To
kc rozumí že neopomenul říci a
ní Že pravda je na hraní Néme
cko a že iroto Némecko v této
"nvté" válců zvítéí Ovíein lo
gika déjín bezpochyby bude ne
brát i jinou centou než po nelogi
ckých klikatinách pana Pern
norfřa Váichní dobyvatelé vňi
i hni váleétiíeí kteří ohrožovali
mír nvétový byli odstratiéni po
dobnými krvavými převraty ja
ko je nynéjší jemuž podlehne cí
miř Vilém také Kdyby mélo zví-
tézíti pruááctví znamenalo by to
ž- Spojené Státy by byly zaple
tetiy do války n Némeekém do de
seti lét
První velká nmořní bitva ode
hrála ne mezi loďstvem německým
a an telickým u lleljjrolandu Né
mecké loďstvo bylo zahnáno na
lí unione-
to Podrobností které jsou zná
a„íí litvé líéí í
" " '
i i
lllllll-eke (M SI VO Cite O HevIUII
křv Cl m%UMMM
wim iVyil'%'V
dlí za mlhy Ze nvébo zajetí na Aí
ré moře ale bylo v éan zpozoro
váno aiuřliekým bfntvem které
vvnlalo nvé toriedoboree aby w
utkaly a némeckýmí Admirál)
{eatfv neíiřiladíí atílíeký admí-j
tál mél vrchní velení a řídil avo
je lodí opravdu dokonale Výnlo
dek toho utkání byl b némecká
enkálra ztratila dva křižáky kte
ré ihned klcnly k dnu a jeden
křižák byl zapálen a bezpochyby
také utonul Mimo to bylo poto
neto nékolík torpedovek a torpe-
"Moborcfj celkem 11 lodí Tuto po-
#r
jent pro Nétnee zdrcujíc)
protože ac přcHvédéílí Žc imamí
vyjetí c xvým loďntvcm které
►tálo tolik míllíoníi na ňiré rno-
íe
O činnosti Japonců na dálném
východě mnoho ac nemluví Jinto
jeat jen tolik ž" chyntají ne k vel-
ké akcí u Kiao-íau MmccMí: onu
!y v J'onádka tamnéjňí do-
Htala rozkaz odcíaařc Viléma že
muní území a tvrz Taíntf Tau udr-
žetí za každou cenu Japonnká
vláda prohlásila že nemá v umy
nlu vypravili ani loonlvo ani voj
nko do Kvrony a rrohlánila váe-
ehno podobné tvrzení za pouhé!
nmySlénky
Srbové Jsou na vítízném pocho
du do Rakousko-Uhcraka Posled
ní porážka rakouských vojsk na
výslovné jmou jmenovaný pumy
řpíscckO 2H řpražský) í)llmec má v řirnyslu podíval ac no
(česko budějovický a 102 (be- Severní Dakoty jaké asi tam po
neáovnký) ' V edeho 2H pluku méry ianují
zbylo prý pouze 150 mužfi (Pluk V minulém týdnu velice nu
v ílohí války má asi 4000 mužii) jle a neočekávané byli jsme v na
Jak íiž isme mnohokrát podotkli sem závodě překvapeni návštěvou
zirávv z bo itatfi ísou kusé a ano-
re a proto nemůžeme ijnak než
sestavovati si je ríizným z[hiso
bern Zdá se že tato zjráva dala
by se Hjmjiti se vzpourami če
ských pluku které buď přešly k
Srbfím nebo odepřely proti ním
stříkli a byli postříleni ze zadu
jiným vojskem rakouským To
bylo by pravděpodobno jíž z to
ho žc Srbové docílili tak veliké
ho vítězství O postřílení celého
českého pluku ostatně také došla
zpráva z íiíma která by se mohla
právě télo bitvy týkali
ťVrnohorci bombardovali Ko
lor v čemž je vydatně podporo
valo anglické a francouzské loď-
stvo Kolor uryje rozstříleli coz
je velmi pravděpodobno protože! n mnohými z
černohorská hora Ioveen ovlala
(u„ fvrp 1íí( iiiil lil
rl ninmi
MAPA VÁLEČNÉHO VtilM KVROřtíKÉUO
lr4 idwlíUdky lt tá mUuují armády popn
piilihkiivmi armády nciacckA kvdiy 'hi Od KríUv
Mh ktrlčlua luíU tlf4 ar nrmAda řuká jcul di ItvrHua
lpi mil di Vti "l vťhtHlid frony iřmrrkA id a iM '
vr frdy l U nul V U'dnlH duvh Ui an4U lmr'ki
pMn imalvuptU laV na a-ur jct MU wl i ma
udánu
ÚÍSLO 7
Dále doAla zpráva U m terno
bornké vojnko zmocnilo Jtubrov
nika rakounkého příatavu v Dal
tnacíi Jtalí prý byla uchlácholena
Uakounkc al za to Turecko
prý mít Mo chutí puatití do
války proti Hrbiim jako upojenc!
Uakounka a Némecka
NASE NÁVfiTÉVY
J'an Jowf Ohnoutka v do
brých pomérccli stojící ni rolník
od Wcslon Neb v min týdnu
přivezl do trhu Kouth omažHkélio
káru hovězího dobytka a ne str
ženou cenou byl prý víc? než
njiokojen neboť dontal nad očeká
vání velíce péknou cenu dežto p
(Minout ka má zde í v Houth Oma
ze mnoho přátel zdržel ae zd po
nékud déle a tu při té příležíto
híjakožfo dlouholetý příní v
miníeh časopisu navfitívil nás též
v míšeni závode kdo mezi jiným
na oblíbené mu časopisy opřt
předplatné si obnovil
Ve středu minulého týdne do
tiskárny jihhÍ zavítali pj Frank
Duffek známý rolník z Dwíinbt
Neb u 1-Yank Adamce z IibuÍíř
Louísíana -lak jsme od zmíné
ných krajaufj zvčdéli nalézali se
na ceslč z lAiiiísíany kde p Duf
fek meákal jo r dní prohlídkou
pozemkd v okolí noví založené
vesnice Libuše kdežto p Ada
mec jenž v tamní krajiní od le
tošního nového roku byl usídlen
ale néjak se mu to tam neza
mlouvalo Pan Duffek ovsem
spěchal k rodině kdežto p Ach-
i bývalé Omažanky patu 1 Ku
hovcové s její slečnou dcerou
které jak s námi sdělily nalézaly
se na zpáteční cestě Z Clevelati
du Dhio do svého domovu v Ha
kersťícld Cal Paní Kubovcová
dále s námi sdělila že v Clevclan
ihi byla nucena po tři měsíce se
zdrželi a sice následkem soudního
řízení jež proti rodině její pan
lohii (i Wosický z Omahy zahájil
Pan T ÍJ líosický vymáhal dáv
ný soudní rozsudek však prý ne
pochodil Paní Kubovcová h man
želem a tehdy ještě malými dít
kiuni odstěhovala se z Omahy
před 21 roky a tu při nynější
návštěvě značně pokroku Omahy
se podivila Také shledání se je-
lřívější doby )e
bylo natiejvýfi(
ncli znftmVini
i i
Nril-eilťlM
►H 1
i "
t
i
U fiUbvV
V VhM '
A tiU
K AtUh
t IIM
f
J