Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 26, 1914, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
VĚNOVANÝ ZÁJMŮM NAŠEHO ČESKÉHO LIDU V AMERICE'
KEJKOZŠlftBNij&É A
MMJLĚPŠ CkSKt
týdenník na
zApadí
ii na r ADVĚftmtNb
MtLUlVM IN WŠ
GU KAT NOMIlWŠtŤ
ZALOŽEN R ih % OCNÍK 44
OMAHA NEBRASKA DNE 20 SRPNA 1914
ČlBLO 6
iluoovó v Prusku ju Toutony přod tobou
Francouai a Britové na ústupu
JAPONSKO BOMBARDUJE KIAO ČAU
Obrovský zápas ve
Pře různost zpráv jedno jest
jÍHlo a to h Husové zuli & jí li
prudkou offcnsivu ve východním
Prusku A že dobyli valných uspě
chn Zpráva e Londýna praví že ru
ské vojsko od Vilny způsobilo po
rážku třem německým armádním
sborům v severozápadním Pru
hU u ii že tuto porážka změnila se
v úplné zničení když najednou
přitáhlo jiní vojsko ruské od
Varšavy do zad nepřátelských
posic Varšavské vojsko které
liylo velmi silné úplně obklíčilo
německé poničí! nu Mazurských
jezerech a namířilo na Allcnstein
Německý dvacátý armádní sbor
byl takto stisknut mezi varšav
ské vojsko z Allcnatiun a voják o
od Vilny a v pravím Klova smy
slu rozdrcen
Jiná zpráva z Londýna ozna
muje ic Němci ustupují na celé
čáře pálíce a pustošíce krajinu
kudy táhnou Hovněž za řekou
Angerapp Němci ustupují Dar
keimien na polovici cesty mei
liisterburecm a (Joldancm mail
Husové v moci
O hitvě která zuřila po šest
dní ve východním Přímku adělu
jí ne z Londýna tyto pndrobno
hIÍ: Pitevní čára rozšířila se skoro
na třicet mil na ohou t ranicli
hlavní železniční trati která jde
od Mytkiihnen jež leží na hra
nici ruské Pitva začala ve čtvr
tek když Rusové podnikli útok
na první divisi Nčmeil Vojska
na ohou stranách byla postupu1
HCHilována Němci měli konečné
tři armádní sbory v Loji Jeden
armádní sbor hyl na kvap povo
lán z Lycku Prudký ňtok zupo
eal u Oumbinnen v čtvrtek kdy
Xčmci snažili ne obejiti pravé
křídlo Rusň To se vsak nezdaři
lo pro statečnou obranu ruských
voják ň Kunově pak využit kova
li Moustředční německého vojska
na sever n podnikli útok na
střed kde ukořistili mnoho děl
V pátek levé křídlo ruské po-i
stoupilo ku předu a zahnalo ne
přítele nn útěk Němci žádali za
přiměří což bylo vsak odmítnu
to V neděli byla bitva rozhod
imta Němci byli na překotném
ústupu a Kusové je pronáslcdo
vali Ztráty Němců byly velmi
těké Kusové obsadili Aira
Oohlup a Insterburg To zname
ná i Tilsit město na levém bře
hu řeky Němeuu Šedesát mil na
nevěr od Královce jv odříznuto
od Npojenl a ostatním Pruskem
Němei měli V boji tmnto ílMNN
huiíu pěchoty a Mi) polnleh děl
mimo velký počet hanbíc a oblé
haeteh děl'
V Úterý ráno dosel spojeného
tisku tento kahelogrant Loudý
na
Anglické vojsko dosáhlo ťat
ni svých nových posic lbj po
kračuj neustále ale Itcpithl ne
ypUsohd uasíiu pl4ntni íádných
škod Pohvby vojska jsou vvk
liáválty Velkou dovednosti Vvli
triem prvního a druhého armád
nShti sboru Ztráty tu mohou hý
li přesní odhadnuty ah tělké
ttrjsoil Nl vojsko tiť proti
dvěma němto-kýio armádním sto
rm a dvěma plukům jWdy N
ptitil utrpí! iťJM ilráty 1W
t% klfrou nt lnj4U pijenei
jt m íUIU fhránioa a f
hitehtA Hio]vnei Hk rabovali
víh oirix-b H vS a 4vA
irtn aW níHkí vuLAo
tníl vrlktot ř%d raHU
m ki( % -U r i fraoriMMkho voj
k tUoU oJ vojVa di
i)iliiUk )(te kd e MÍ# o
jntH lvA řiau'oik div
Čtvrtém týdnu války
utrpěly vážné ztráty ale celek
francouzské armády nebyl nijak
ohrožen Německé ztráty zvlá
íté v armádním sboru K'"crála
íJerarda byly velmi těžké Stav
vojska spojenců jest výtečný
Tisková kancelář oznamuje do
Londýna že Namur padl Pod
plukovník Polloek praví že pád
Namuru skoro bez zápasu jest
nepochopitelný Měl více éasu
připravit! se k obraně než Lu
tich a přc(!e jeho obrana shrou
lila se jako budova z papíru O
statně dosud neví se co je na
tom všem pravdy
Zvláátní kuheloKruiii dosel
Londýnu dne 21- t in a olmaliu
jc toto sdéleid :
Konečně bylo prolomeno mlče
ní Válečná tisková kancelář vy
dalu dnes odpoledne náslcditjíeí
tvrzení:
Anglické vojsko bylo po celou
neděli až do tmy v boji blízki
Moiih v llelífií Myly obdrženy
zprávy že první řada obranných
tvrzí u Namuru byla protrženu
To mělo v zápětí nutnost odvo
lat i část našich vojsk z operační
čáry na řece Samorc
Čtvrtý týden války zahájen jo
obrovskými bitvami zuřícími na
bojištích evropských Všecky
zprávy vyjma ty r válečně ti
skové kanceláře které dochází z
liojist musíme prijimati s nedu
věrou
Kukousko opustilo svoji váleě
nou výpravu proti Srbům a slí-
bilo že pošle Německu proti
Francii S(tO000 mužíí
Kusko podavu zprávu ze mu
nyní aoustředěno veliké vojsko
které vniklo již do Pruska a bu
de si razit i cestu na Perlín
Němci dle jedněch znráv tu
hnou k Lilie dle jiných k Valen
cieiines ve Francii Není poehy
by že v Pelk'ii u li u hranicích
severní Francie zuří zoufalý boj
Vztahy mezi Kímcin a Vídní
staly se napjatější tak Že očeká
vá se že Itálie vypoví válku
1'spěehy Knsň proti Německu i
Rakousku zdají se býti zaručený
mi lest pravdou že císař Vilém
poslal korunního prince proti
Kusům
Má se za pravděpodobnit že ví
tězní Srbové vtrhnou do 1'liei'
STARÝ CÍSAŘ UMÍRÁ
V poslední dube udržují se
stále pověsti o špatném xdravnt
nim stuvu Františka Josefa llubs
biirka Kamřstnáitlm císaře ra
kouského Smrt jeho prý jest jen
otázkou několika hodni
NĚMCI DUVÍRUJI SVÝM
VIDUCHOLODÍM
Kaidý Němec je- pevné píesvéd
ěeli U Veliké Vidiieholmli něme
cké rozhodnou o osudu války Ta
ké Angličané nyní kdvl němeekV
vojska táhnou k ševci niinu lunřt
Ibliřil maji prý strach e na ní
I) tu obrovské bsti p(vuikuoil
tuk Jon prý bpsl mi víi-huy
ostalnt v ádil' bobuli ale dumtd ne
hvlo luoiiui ukilati eo dovedou
Němci Ivrdl I jsou aholnn5
jisty ph-il ulokvin arpUH ne
hoř kdvl vidu'htU! pluji do
války jsoi proviti ny ikadrouou
0 roplinň která j t doti iln
by ditv i dU uhrami i m pt tteli
1 vulriovali jrj t patřiční #diU
Miutt i "Jt-u pokcje co iidélaji
ZHbny" Hk4 kaídv Shm l
dosud lu vlot4 co JÍ-H!luiy luoíjl
NVnl lÁdným Ujiotvlo i
)řHliny joi iipatřrny lyvklopal
nýioi vlily h Jejuh brkAoH
nU4ry jm nahuj n #pidt
Rusko se obrací na americké Čechy
"Denní Hlaaatel" v Chicagu obdržel náiledující kabelogram
ud Slovamkého Výboru v Moakvé který rozeslal na víecky éaiopi-
Buíida flg-hti for victory oí all Slavonie peopl and for reedora
oí Bohemia Tchechi In Ruxia pre organizlng a voluntary leg Ion
whlch has to go with Ruslan atmy againit Aiutriam Rtuilan
governracnt givei rifles and uniřormi Wlre ín whlch íorm could
American Tchechn help by men via Vladivottok and money Com
munlcate aleo to all American Ncwapaperi Slovanský CommJttee
Mocow
Úeky: Rusko bojuje za vítězství vkho slovamkého lidu a na
svobodu Cech Čechové v Rusku organizují dobrovolnickou legii
která půjde ruskou armádou proti Rakaáanfira Ruská vláda po
skytne ručnice a uniformy Telegrafujte jakým způsobem američtí
Ceái mohli by pomáhati mužstvem přes Vladivostok a penězi Sděl
te zároveň všem americkým časopisům Slovanský Goramittee Mou
cow" Svrchu zmíněný časopis podává k onomu kabelogramu následu
jící vysvětlení:
Slovanský výbor v Moskvě jest nejpředněji! ruská vlastene
cká společnost Náleží k ní nejenom přední šlechta ruská ale i vel
kokuížata Lidé blízci carskému dvoru stoji ni ve spojeni byť 1
nepřímém Předsedou jest hrabě Bobrinský vynikající ruský poli
tik poslanec carské dumy a přodneda nejsilnější strany v dumě ok
fubristů který se stal loni na podzim známý tím že se odvážil do
Rakouska kde mu hrozilo zatčení svědčit ve prospěch obžalovaných
Rusínů v Uhrách
Ta okolnost že se rozhodujíc! kruhy ruské na Českou veřejnost
obraci má význam nesmírný a jet nám dobrým znamením do bu
doucnosti až slovanské zbraně zvítěz! a dojde k dělen! Rakouska —
Slova velkoknížete Mikulááe adreoovaná Srbům v nichž se mluví o
"v(ieslovan8ké" armádě ruské jsou znamením že carský dvůr sdílí
náladu celé ruské veřejnosti
Dále sděluje D H že vysvětlil Slovanskému Výboru že my
jako američtí občané nemůžeme poruáiti neutralitu Spojených Stá
tů vysíláním mužstva neb přímou peněžni podporou válečné akce
kteréhokoli z národů ve válce súčastněných ale že můžeme podpo
rovat! ruský Červený Kříž a k tomu cíli D H zahájil sbírku ku
které přispěl $250
Účel jest ilechetný avšak bylo by přímo osudným kdyby kaž
dý česko-americký časopis sbíral na něco jiného Tato akce musí
býti soustředěna a soustavně organisována 0 tom se podrobně zmi
ňujeme v naáem článku na redakční straně "Jak pomáhati" a
doufáme že na sjezdu Č S P S zasedajícím v Clevelandu dán
bude podnět k založení všenárodní organifiace v jejíž správě čili
řiditelstvu byly by zastoupeny všecky na5c spolky a redakce a vy
davatelstva viech českých časopisů a která ve Členstvu soustředila
by ncjáirší vrstvy našeho lidu Dále přímou nutností jest aby ú
střední správa takového tělesa bezodkladně se sešla a celou akci na
črtla a organisovala
Jistou věcí jest že na orloji historie udeřila hodina osvobození
nebo smrti českého národa S rakouskými vrahy nesmi býti smí
ření nesmí býti kompromisu Jako v 1620 nám povraždili neb ze
zorné vyhnali nejlepái naše lidi tak nám vraždi nejlepáí naše lidi
nyní — a mezi ty nejlepši lidi čítáme zrovna tak prosté vojáky v
českých plucích jež byly decimovány poněvadž odepřely vraždit!
na rozkaz prušácké Vídně jako vůdce politických stran Masary
ka Kramáře a Klofáče kteří dle kabelogramů východních časopisů
byli zastřeleni v Praze v naší matičce Praze kterou němečtí barba
ři spustošili nejkrásněji)! naše pomníky zničili ženy a dčti vra
ždilil
V době války jest možno všecko nicméně však přejeme si aby
zprávy o událostech v Praze nebyly potvrzeny ve všech děsných po
drobnostech hledíme sami sebe přesvědčit! že ony zprávy přes Pe
trohrad zasílané byly přehnané Abychom se pravdy dopátrali v
ponděli odpoledne zaslal redaktor t 1 jako předseda Klubu če
ských žurnalistů v Omaze telegram sekretáři státu Bryanovi kte
rý v přokladě zni:
"Zjistěte laskavé možno li co se událo v Praze Depeše přes
Petrohrad sdělují o vzpouře českých vojáků povstání lidu násle
dujíc! po tom odvetě německo rakouského vojska zabíjeni žen a dé
tJ pleněni zničení nádherných pomníků města a jiných výstředno
stech Rovněž o popravě Masaryka Kramáře a Klofáče vůdců Čt
tkých politických stran na říšské radě"
Nepochybujeme vlastně doufáme že také odjinud učiněny by
ly podobné dotazy u našeho odboru státu a že tím způsobem pra
vdy se dozvíme Obdržíme li na náš telerram žádoucí vysvětlení
neopomenem ovšem sdéltti je našim čtenářům
Dnet jedinou snahou jediným cílem jedinou myšlénkou Ce
rhů amerických mui býti: Pomoci českému národu českému lidu
Tomu lutoupiti musi všecko ostatní všecky ostatní sbírky zvláště
na věci které nejsou zrovna nutné nebo dokonce zbytečné
torpéd Také maji dosti místa a
by so v nich ukrvli ostrostřclet a
jsou dosti stálé aby dalo se i nieh
na lu-přitťt stříleli
£a din jest O V lelil Veliké těleso
KepelinuvýťH lodi dobrým terčem
avšak V iuh i jest tl jiné ttebof —
kdvi st v v hnou reflektorům ii
přitrlt — jest huiíno ! mohou
ipusohiti škodu nesmírnou
dud ťlinb-i udlv Hjt š německé
Vdot hohsll siiíči anglické loďstvo
a l londýu má strath aby lo bvl
řOíbil V ído '!m!od lol
Jest podivuhodná juk pohádko
vé ftitiv Jlénky dovedou se tVofitl V
piípadé válkv V ěae mim jsme
hl U luou? u iiedire h ttdtl
rkobsli a uvol e jim ptkUd4 tak
vIV dťd jilHst Kdvbv takové
koirní byly Němci bv jistí n
tVkftlt a hvh byvkoMt jU mívali
irrtvv o mtěritt PrU% Loodjua
td fslíoi je jii několik vtvtvtcHtl
its( roíhio a tvf I ibwtaiHut ro-
krix o by vykously díbt kiiy
snad nebude jil ani jediné
RAKOUSKO A NÉMEOK0 VO
LA POSLEDNÍ RESERVY
V Kakousku byli povoláni do
ihraul vlit ími iittUi nl 'Hi do li
h l af h)li vojáky řiU nie )(
kousku tím liská ltsl nu
Vlili lltušl jeiti loťlté Spohhll
vvih něj iloavádut jadio ar
mády poslední Vviva bvi pii
VolVVátM jeli V piípudé ojv)4šl
nouie k lvi ul lopřitt) je Aika
před hrsiuiiil hUviiiho liěU
Tcidokr&i vlak hla povobiua
třeli viva přlLl hry Nínocko
lovněj povoUlo vytlili v nuiii al
do l lét Sí ldo dA a soudili
ít lllotfétl pojIO'l llttřjl
ksldoK etliu #adili lortrluon
isimi vojskftui lrojdoholv
NOVÝ ROMÁN
Upozornění ct našim příznivcům
a čtenářům
liž v příštím číslu "Pokroku"
ZHpočjM-mw a uveřejňováním no
vého vclkěho Ijístoríckého romá
nu pod názvem "Potopa" pro
alulého díla Jícnryka Šícnkícwic
ze ncjzřiámčjňího yc aoučasných
romanopJH:ň polských které věr
ně do češtiny přeložil J J Lan
(Nicr Jsnio jistí ž se uveřejío vá
ním tohoto románu našim čtená
řům velmi zavděčíme Sienkic
hícz v díle tomto tich vat ně líčí
nesmírně pohnutou dobu vlády
krále Jana Kazimíra jenž v čele
republiky zvolen byl r ](UH a za
jehož vláily plameny války Pol
sku žit vfiech stran zachvacovaly
Životopis Henryka Sienkiewicze
Ilenryk Sienkicwicz nejznumc
nitějfií aoučasných romanopis
cft polských narodil se r ]Hi't vc
Woli Oksejské na Sědlecku v krá
lovství polském Sienkiewie au
tor román u světového jménu uc
měl ve svém tvoření období počát
ku o nichž kritika shovívavě po
mlčí Humoristickou novelloii:
"Nikdo není prorokem ve vla
sti'' vystoupil r 1 872 jako autor
zcela samostatný svérázný s dí
Ifiii umělecky uceleným Iřoka
1 H7 vykonal svou první cestu do
Ameriky a psal odtud i po ná
vratu svém do vlastí pod pseudo
riymcin Litwoa do varšavského
denníku (jazeta Polska vysoce za
jímavé cestopisy jež v celé Pólu
c! budily velikou sensaci u téměř
do všech moderních jazyku při
kládány byly Odtud každá jeho
kniha uchvacujíc čtenáře domácí
vznesené i prosté zároveň letí do
světa Veliké romány jeho nejuo
vějšl byly a jsou překládány v
pokračování za pokračováním tak
jak originál postupuje A čte
nářstvo různých národů slovan
ských wmiáiiských i román
ských na staré pevnině i za occa
nem dychtivě po nich sahá
Z počátku psal Sicnkicwiez
hlavně menší povídky a črty ze ži
vola venkovského: "Hanin lan
ko Muzikant Poutek Zwyciezca
Va chlebem " a od lěchto děl
vzniklých z bedlivého pozorování
všedního života prostého lidu
přesel k velkolepým románům hi
storickým Koku iHHO napsal román: Nic
wola tatarská pak jen v malých
přestávkách psal nanejvýš napína
vou a umělecky vysoce cennou
trilogii "Ohněm a mečem" "Po
topa" a "Pan Woltslyjovski"
Tyto tři romány ve kterých sty
lem nádherným čarokrásným pl
ným síly a pravdy plným vroucí
ho nadšení vlasteneckého ličl vel
ké období t historie Polsky oh
dob( plné bouři pohrom druhou
polovici XVII věku staly se
Polákům čtením iiejmilejšliu a
autor jejich Ilenryk Sienkicwicz
všem věrným srdcím polským au
torem liejdiasllll Ze Žijících Hej
vlec milovaným Pro romány
"Ua dogmatu" a " ltndina Po
lanieekieh " staví zahraniční kri
tiku Kicitkicwicxo meiřt uejslav
nějsí autory světového jména kle
i i ilovidli mistrným pérem nach v-
tlil duševní Život siOlěusnýeh lidi
kteří dovedli do nejpodťohliějšíeh
detailů vypoxnrovatt a obruitl
duši iM(KÍcrulhii ělovtka
V rouiáiut "tiuo vadi" v to-
máiiti historickém i doby Ntrmta
vyučil ohromný obrat který na
stal pro lidstvo křesťanstvím a V
románu "Kíiláci" vobrmil dobu
ve které tiěuictká nciiasv Inosl vl
ru Kristovu si brata ámiuku
aby liroširýih ktujm se #uiocitiU
a oArotly toto meefce pimouim
svým učinila "Křiiáci" jsou di
klu j hu Hejuovíjiiiii pracuj pra
V ji O jeho dtivM ol jiiul buile V V
lléiid bitvy tíiuiivabUké jel sve
děna bvla éířviioH Ulit vp
kt lé Pobit i sbiViuV nad KřtitUv
ivitéiili iiěistvim tvým na lito
lei hráli polohlt níoo i ki iou il
řv id ke na východ
Huiikivwtci jako loábi ktrrý
autor světov lio jména ohromuýeh
védvouostl tvých uilvá k tomu r
lÚMRTl VYNIKAJÍCÍHO
uECHO-AMERICANA
Jan Kaiel píedaada American
State Bank v Chicagu a svého
času generální konzul v Rusku
zemřel v sanatoriu v St PauJ
Minn
"Chicago Herald" přinesl v
svém pondělním vydání následují
cí telegrafickou zprávu datova
nou v nedělí v Ht Paul Mínní
"John Karel předseda Ameri
can State JJank z Chicaga zemřel
v Mounds Park sanatoriu dnes —
Hyl oleem Johna Karla ml de
mokratického kandidáta za gu
vernéra Wísconsínil před dvěma
léty a pí (' t Templetonové r
Minneapolis
Pan Karel býval avého času
generálním kofíHulcm v Petrohra
dě a byl jedním z pionýrských
bankéřli Wisconsinu Ačkoli ch li
ru vél po několik měsícfi amrt je
ho byla překvapením jeho příbuz
ným a přátelům Nemoc udána
jako srdeční vada
Do sanatoria přišel v měnící
květnu za účelem léčení Tělesné
pozůstatky vzaty budou do Ke
wauncc Wis a tamtéž pohřbe
ny" Ku zprávě této dodáváme po
drobnosti pokud jsou nám zná
my Zesnulý Jan Karel čítal b'2
roky věku a kromě zmíněného sy
na který jest okresním soudcem
v iMilwaukce a přítomně opět ne
uchází o demokratickou nominaci
guvcruérskoti zanechal ještě jed
noho syna jenž jest předsedou
banky v Kewaunec
Pan Karel byl jedním z nej
si arších osadníku okresu Ol fax v
Nebrascc kdo byl současníkem p
E V Foldy zakladatele banky ve
Hchuylcr jehož synové přítomně
súéastiicni jsou v několika ban
kách ve státě našem Z Ncbrasky
přestěhoval ho p Karel do Ke
waunec kde založil banku a po
zději do Chicaga kde stal se spo
lečníkem p V Kašpara v první
české hlince v onom městě Před
sedou American State Punk byt
od jejího založení
Za administrace presidenta Clc
vclanda jmenován byl p Karel
kotisulem v Praze a později gene
rálním konsnlem v Petrohradě a
kteroužto změnou souhlasil na žá
dost Karla Jonáše jenž toužil po
přeložení do Prahy Zatím však
Jonáš poslán byl jako kousni do
Crefeldu v Německu kdo zemřel
Redaktor t I znal se s p Kar
lem přes dvacet rok ň Při jedné
naší nedávné návštěvě v Chicagu
strávili jsme v hovoru skoro dv
hodiny a tehdy mnoho zajímavé
ho jsme se dozvěděli od Karla
o jeho počátcích v Nebrascň O
ycNiiitlcii! m- ještě příležitostně
zuiiuíiiie
čtenáři představil i doby nejdáv
nejší se vším jejich ovzduším a
celou jejich barvitosti Hčl tak
krásně že ll' pni jeho prosou psa
Itá přirovnávají k liejpoectičtěj
iliu místům ač Slovvackého "V
Syvvajcarii" a k tomu co nejpil
něji dbá toho aby liejsvědnmi
téjniho studia mluvy lidové obo
bačoval polský juvk spisovný
Antoni Potoekt praví o ťěio :
SielikifwičoVhká mluva jest Velí
co cenným daicin pro polské spi
sov hI Ic jako jest trilogio ji hoi
ohm' in a nicčeio Potopa a Pau
Wolotlyjowski pcjvácitějlíui du
Irm pro étcliáfc
COLORADU JKSTfi NENt
POKOJ
nháVHjhc se Útoku na dul ěls
hlUc omV lile Ohi lltUb il
kt oí i4V itiMént Htťva holubaře
v toilhnrkélHi déliio kého kolt
tittkloia jtilniot sUvkojitbo ha
Vlum federální voJAoi Utvořili
kotdoo kb-iu dolu a ťeU-ho ma
jlku KoJuhatw lastridvn b)l V
pattk VvVr příd tvoji kabiooti
Tony IVrivm UaUkVut havltviu
t Oto poldVH té M a kdvl ha
lové svitli e shtomal fovatt u v
llkéoi h'Ih kideiiv dolu vojskiv
uinabi ia dobté iakroSU