Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 15, 1914, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1'OKfCK itSK % (mVKWV líiH
UUÚTi VÍTÁNI SOKOLOVÉ DO OMAHY
A 'kOHJM)Nfí I H CO ř'fl fi'M omaiía a omaWíí
oiui:o -iiuu vAm iIooli j
tt i)miAs% S 'i íervenee 'i i
koti dobytka do d"j1í-
ho Ulni inhot pnout Ivm4''J'
(t kur bylo oUtirfriiu iú
í'w(l lirjlllťllkí y(t)ilil IM Hihi('
Urin Uilm mth£ tn'U UinUu vy(i
iiilnUiiii vfaťUit iyn vyinnk
lni Nejlrjmí Vkl'((Híií Volí l'mn
hI( rliiio tfJU) vá něj
vyM Mim zíjIm''ií v UnnUt rit-
NVinMujM ' i)y mMíuui-nUuy
iyy tm his(-ú dobyl-k JV-kní
vyli(ií yUrni-ti volí ty)0()i
Utft) ('OMtíC(Jí HŽ řkl( Voli
=c0pt(í gC příležitostí k posloužení nejlepíím svým zájmům
SHIP TO THE )[
(Oř1
ŘdrmtMAuufjr ami r-i
i i i i i t r i ě 1 1 ii i i 1 1 mis-r"4 1 ii ii v
Bii II ATI AI i r1
íiAIIUIIAL
II r '" "ti
mm
Ytim filat víí vfbér )ilriiy
± Náé za poloviční conu výprodej na obloky J
± jest nyní v pmom prouou
I NÁSLEDUJTE DAVY LIDU
l ke skutečné události láce
NaAe půlletní nabídka týkající ho poloviční urážky jet
i příčinou naéí poJUtky — nedrželi Žádné obleky od Jed
I n é do druhé nézony Koupíte tudíí obleky dvou kvalit
jjj za ceny jedné
$10 obleky za $5
$15 obleky za $750
$18 obleky za $9
2
CENA
$20 obleky za $10
$25 obleky za $1250
$30 obleky za $15
Guarantee Clothing Co
1519-1521 Douglas Ul„ OMAHA
Čtenáři tohoto časopisu
kteri se budou ptáti po aboži mohou kou
pitl ten nejlepsí "french challia" v každý
čaa aa do aoboty večer 18 července sa 2Bo
yard Toto zboží má cenu CSo a 75c yard
Prt nákupu adélte ře Jíte to četli v tomto
čoopUe a budete moci koupiti cnamenitó
jakosti prací hedvábi které ao prodávalo la
85o aa 20o yard Tato látka nebude vylo
zena a bude dána ta tu cenu pouze tém jtt o
id požádají a o tomto čaa imini Žádné
poitovni objednávky ne pH této eené nevy
řiiují
Thomas Kilpatrictt & Co
ť
1" o _ )
— v
1A X TON
RALPH KUČMU
říílUl
I MUK )( lUt I I t k
ti i U i-! u Uu
ť u iwinto i ! i i
i % Ui
II m lttu vyt
Vf?t4 limu
Yil
tfU tt4Mi
ttiUt U
u voli +77V vybninA až
M'jb MÍ knkiiíí i kM')'''' jaloví-i-'
if70 h( pí kn' už vlnm'
krívy p'tSMnfl1) jronlicdoí
j--kii' Inihy fylVfi')Vn lkiih
iiiý yiVHil1 kuny k riiovu n k 'á-
i n ílMVii HOt) pnmlMiif pík
ne U chovu ii U žíni Hhl )(! -
obyícjiií ii proKlcilní k 'liovn
k žíru P:í:iH1: krívy k Hio
V ti li jiilovíc" r(XK''700 t clillii
k 'Imvii TJXUn tchitu nu
lllill iHlK lířrO lilllící ť'2'
o7ir
1'riiHit iIiicm rňno iíi'!Wil'
i'víl kur íili 'M) kuxfi i-r j'Mt
o l')lM víci' iM'žlí iiiíiiulý lýili'ii
iivíiik o 'JOOO kiiHfi míní ik-zIÍ v
'iitýž ili'ii ih-i roknn
Objí-ílnivky jro ÍHÍIkii na vt--iick
byly vi lkí iIiich fdwit n hmí-
líllcll' II HI'k lllíllltl jlllí N'' ÍIIHIIÍ
riuiii vyliímti co n jim liodílo
pí'i ccnňcli kfcrí byly o chc
ccndi ii v iiíklcrýdi iííniilccii jc
mIí vyMiíí nežli loio Tilo hIoiiiÍ
lí hI orn polovičku víkcrc iko
Iiv iikiiiovi'i Mni jiifkv učinili
hi k Initiii plni íl i Inkovi' ceny li
nnbíi-li o pít celil (i VÍíM! ncli byl
tib nu konci ininiilílio t V 1 1 m
vňiik proili vii jící oilcpřcli to při
jiili a luk lib úplní iivi'i1 Když
hc opít linul bylo to při zvýiícní
plnýcli II) eeiilťi
Nejvíce prodejn iiiivřciio bylo
V celiúeli +MíiKf'M7( II llíkterí
vbrnlé píkoé ItcrkKliírcH píincnly
ii což bybí ncjvVKHÍ cena
uplacená Iciito rok
Náwledkeio nepatrné dodávky
hkolil licboť jenolll ilólM) kllNM
bylo nliilreiio ii porovnání h !l0'J'J
pícd týdnem n HI7: před rokem
VHďko He prodá valu lépe nežli
pří zavírku minulého týdne le-
bóala hc prodávala v cenách o 10
(o óc vytích n ceny na Htaré ovce
byly NÍlné ii 2 o poiiáiil lepií 'á-
m ci ki'111 teelito WMoKVCll cen ny-
la oHtrá Notité mei kupujícími
ale iiřeN to trii ncbvl ihmti íilvin
neboť nakupoviiéi pro jatky dlou
ho zdráhali no platili více nežli
byly pňleíiii ceny
I ) v o náklady jehňat Idaloi
uložily nový rekord neboť bylo
za ne iiiiliíceno !ii a jenom
níkobk kunu liylo vyHortiiváno z
oníeh dvou kar leliúala prodá
vala ne ponejvíce v cenách 4'U0
(o'lj o piiduiiná hknnpili jatká
li pn li7ó jako tomu bylo po
vítsiím minulého týdne
Slarvch ovee doAlo málo u pro
dávaly c po 4"' IO ti uécu roíideh
pi lliexlii fllL"
NiiHlidiljíci ceny byly aiiame
náuy na uvn- a jehimU It lióula
íiíkná ni vybraná +!UNmi !l'i't
jebnaln pruulí cdni tti pekuá +- 7Ó
((i!IJNI jihnuta k žíru lilXKo
l!""i rtiíni píklié ni v brané
tli Tíitl li M luční proM lední a
iM kné +iilNiui ii hkopet píkni
ti vyhraní V7m timi wkopi i
prnntíťdid ttl pckld '"i " í '
ioee pekne 4 VHtruiu' f ii"o
' OVi''( p) iwllidld il péklO'
M 7'ii"iu
l lilirtV' lt OtlViltee 'n
uVt'ííhi dohvtktt b bi ididiíe
miu Imvcíl Wuv ? ht UMO
Voli f lu li k vlotUI tt k Í
li iT'ť HJil kli ♦ jíone
t'Hhi'1 UdaU f? MNu l
TvumI byt ohdi4nu '„'ví1
ktml 1 1 U Vi 't leje poliv J
i e ♦ T rum l
01 SKI loikbrtlU f'í !1oM l'4
kli ť l sl ' Ul lilidnl i ' "
lil H IVřlt "%
SkulU bil lihdtliiOo ♦'"ll
klltl lili al ov' l '
l id '"k i l i ) bo4U ♦' 1
o'J'
Kitn4i u i 1 1 io ri i
IluVÍíttíU ttb%tk bybl dMlíi
no Htu kuA lk Ulv- i iv
Ud ih U U4 UVuii t v%krm'
ti k t ' 4 {v dai voii
pklt Ádtd I?v
Fínančné silná
Um utíná
Ho u tli Omaha
Chicagu
KaiiHíU City
Et Louía
So St Joe
Forth Worth
U Fřif
r~-~ ' Vl n In
Založena roku 1888
' Sout b mizc Tri pro
avaéí dobytka bovíílio
cdcii nrodavac ovcí
SI-KCIAIdTOl! iiiihí jen!
též kupování od iÍMlitc-
a jedním ílovíkcm
klcrý vínujc VHccIien
Hviij ían kupování dobyt
ka a jiný vínujc KVÍij íiih
kiiiování ovcí zrádný
není k předčení : : :
Kdykoli jule v South Uiuae vmÍiiiiiíIc hí prodavncíi National u jejich mÍNtrnélin a c
iieiKickélin zpííHobu jakým vyřizují mnohé ziiMÍlky dobytku primitl a ovcí pak ní uvído
mílc proé ďí'SOIt NATIONAL MÍST VÝNOSNÝM ZIMISOKIIM
Shledáte Htejnoii zdvořilonl a inlelliKciitní kooperaci u každého jednotlivého zamÍHt
mince a jejích neochabující zájem a energii při každé ziimíIco hcz ohledu zdali jc tato pro
vázena imijilelem nebo ne Když JhIc zažili opravdovou zluiňenoHt ZKUHKHNÍ ZAsildvlí
porozumíte' proé naáe zimuda '"'drželi dohromady" ji-Ht ro IiAh i ván vílízící VýHledkcm
jnimi priiinírné prodeje - lobr6 vyřízeni rychlá výplatu a pečlivá pornoM) ku malým
drobným okolnoMteui 1'řcjetc li hí nám pHiiti iiéiňle lak 11 odpovíme Hlcjní
1'oálete nám NVÍlj budoucí náklad a pozorujíc výsledek
NATIONAL LIVE ST0C1Í COWIMISSIDN CO
ílóii jižní voli tftVtdi HHÓ krá
vy ((ilIKXo7ri0i jalovice ifiOoOOy
!)I0 kuny k chovu a k žíru ijílíló
(K:{- bulící $:2:((l i7ó telatll
!fiir( looo
1'riiHat obdrženo bylo HOOO ku
sí) trh o 10 až lóc vvhmÍ prodeje
ponejvíce i(iH7(KorríH!IO tížká
4KMfř'SíH na iiiiiho hhOUi'
HítO lehká +H70ťř HK0 Mclala
fsj'(ř Kóo
Ovce a jclmat by lo obdrženo 4
ÓIN) kiiKÍi trh stálý až 10c nižní
jehnala filKo ÍIUÓ roční +02"
(0'7(H) Hkopcí ii-l 70(01100 ovce
((iiiióaóOO k chovu a k žíru
ijiilóOo i7ó
St liOtlÍN července lilii
Ilovézího dobytka bylo obdrže
no tilHN) kiiNÚ trh htálý domácí
vykrmení voli 7óOo Hóo krávy
a jalovice fYOOd !lin k chovu a
k žíru i(irlH)o7ói jižní voli
ifó7"i(o-Hli) krávy a jalovice
$101)0 tYi domácí telata +iii
(o loro
l'rasat bylo obdrženo Ó!MM ku
m trh loe vy! Keiaiii a pranii
ta lehká +70001 00 iiiifhauá a
nu miiMo MIHhoDtió pěkná těž
ká v!l"iu!lO"i
Ovee a jehiutl by lo obdrženo
7 ( N H) kun trh stálý domácí
ovce #111(11 ot Jeliuaia t"'"'"
i!l0
St 1 oieph I I července l'l l
llovíííílio dobytku bylo ohdrže
co lliHI kusu trh Htálý voli
♦7Í"ulJi krávy a jalovice
mko -SÍMI li hltl 4b 'ilKo 1 (
Ilvie li iiíiual bvlo obdrženo
10(10 kunt ti b Uby jehňrtU
r'iiHi'Mn
Obilní tíh
llllttlllt
l'ti lili e
li l
i ci m ore 1'lil
rii ividi 7m
tM I lrdi b'(' io7 l' c
lvid t i o' 7lV H j tr
ovch CU 2 bílý :í(o-):iřl'i!
htiiiilard :V-UťiMv- čím :i bílý
čím 4 bílý ''Ut
Mil i "'
35c
lečllieli
Ic ČÍH 1
- K sladování 'Mbi
ke krmení lólfóOc
Žilo -- CÍN 2„ :MvWÁI' ČÍN
:í ri4fo)óc
OSUDNÉ ZAKONČENÍ VÝ
LETU ŠcnI oNidi vracejících nc y vý
letu nedělní Ňkoly bylo nu mí-
slč usmrceno hlíze líocheNter N
v sobolu večer když nákladní
vlak vrazil do vozu na nímž je
li hriižina čítající ňeNtunet čle
nil ve víku od 11 do IM roku
zpívala pravé známou hynul
"Neanr Mv (jod l TI ' když
IleŇtčstí slulo
BOUftE SI VYŽÁDALA LIDSKÉ
2IV0TY
ScHt onoIi bylo zabito u majet
kové škody způsobeno za sta ti
síce dollaril průtrží mručen a e
lektrickou bouří v údolí Lehanou
v I VniiHvIvanii v pátek Tři li
dé utonuli ve Seranton a okolí v
povodni následující po prňlrži
mračen jeden muž byl zabit ble
skem ve Wilkcsbarre a dva v Le
hanou leden usmrcen byl blcN
kem druhý stykem n protrženým
elektrickým drátem
- Hlížc rpland byla nalezena
minulý týden čelist mastodona s
desíti zuby velikosti až 2'ý palec
NA PRODEJ pekne alíeiift farmu
o Hil ukiei li v lletiniícr Co No Duk
líiikluilá " mezi ilvřiwt iiuHty — 11 a
7 mil - - železnice ukrii iiuvi'
vclilňiiu ontutiil in (liti ho vi4i vzl'lat
DulirA voilu Vcikerí ntiivliy nová iu
i' miiiHmlHivi Mioilio řchil v bliž
kím okuli l'iÁti mi o liiliii vvvé!lmd
II 1'llÍNÍ JMMllollllONti ott : IVinik IVkat
Tiipp hu I luk 'lM'itÍHi'iiii'iit S2-
i
Beaton l
i ??o7v U ' jtttid il
íle H l jrtinl T'i7V cU 'i
dui um riUH? -si x dur mu
Kukuřic t U I libí 7i
oítv iv 'i mu nmťt
t Wa Iivmí io MU Tj
-MV( ík bili iíJomí'1
ÍLUt iIoi2 V u l5u
títf ví I bl IVlMlo H 'Jf
adibi4 ld iot oť iH 1 i
laioll' li l iuiek4
Ii4 idiiKo'' H lub'hto
l ti tfsii W j V#ikvtVÍ hlb bV
ki'Ki íi
413-15-17 jižní 16 ulice
OMAHA NEB
Cíl Oiiiiiiskv nniiínunuNiái obahotl nu Cíl
ríi ivxtfim řívírnl ilrnivivrimni nň i
VIO'lll lVl' Vl -
ní núvňtňvy OiunHy u thom HokoU
říj nkyoh Hhvvností avomoVůn byntu
li nUHnuvátlvilipH Utoríito pfrUSiU
tonti iimo Viwn uiAnb vulurmu pik
uý ilárok nu památku
1-4
iniraninir4Car4ranir4r4r4ririD
' A ' -J ' -