Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, July 15, 1914, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    — — — — — — — — — — — íi— i— i w
: ' I a r— ~ -
- " 6IM0W 8IMPLE A BEN0AL8KY TYQR 1
íesko-arcsrlckj pfehlsd j
— N V 1iMty adělujl že uči
tel Vojta Heiiei po práci vyko
imnó h nejvétáí avAdomitoatl ve
propnpěch écnko-amcrického íkol
atví Hvobodomynlného odejel dno
7 ři-rW to Ifxli Vaterland do
Hamburku aby vrátil e nazpět
lrt fVeh h nokračoval tam v ne
únavné Nvé řinnontí jicdaifOKÍcké
Mkorti fl rok ntrávil zde hoHt
Cenko-Amerieké Matice Řkolnké
iéihl minulí' rok aby ujal mj n'j
prve mláta uěitelnkého v měntě
New Yorku na avobodomyalnň
ikole ěenké v Národní Hudově
ivhvl v New Yorku na tito fcko
1 4 měníce aby vnikl hlouběji
1o notřeb naáeho áoklntvl a moli
ihned začít a namáhavou prací
Vo té odejel do Clevelandu kde
přetluááel a pracoval na plánu u
celeni učební nountavy ňkolnké
1'ráeu teto ujal ne a nadácnlm a
bětuvoMtl noobyčejnou Nedbal
Čádué námahy přednááel a pra
coval přejížděl od mláta k ml
Mtu snáM mUerád vSecky ru
Ktovnl nvlzele jen aby ponlúnl aví
vykojml dokonale Zajel al do
Outahy láneolnu a llumboldt
Nebr (Hltiul puk do lenver
Ctl(i„ a pak aí do Kalioirnie
kd H konal dv přednášky A
všude byl rád viděn viudw byl
vítán Sám ai liboval jak vřele
h iiadátiii bvl fřijat ivláit kra-
lanv v ťoloradu — 1'řttel IWuei
vykousl avou práet velmi ptnMi
vá a třeba i vínledky jeho řiu
jrité tak inatelny
hudolt juté podliji Hud jeití
41lt ita uitrUtvu aamotuím
ly přídrlelo vleeh jeho do
Iryeh pokynu aby wmklo o k
ilavHÍ oráči 1HUU lUneáovl
pfirtMitU ikoU k ardei pouívadl
v id vidi íraví nejkr4mil
Miroi iivot Hánnlnlho A
kuiiAui a liUky jit i
iu kltiluk kořeny ktr
vrottMi i p4Ueiu WahiHUrn o-
V tWlaitdii lbly
Uanleh iáu-led kteří ko
imly ia pHn Hh!y v n
rVeh uiáuti Urvi lupy uamd
ít V)pb fleduvU
¥Vr 4olk4 ak4eti# N
bu t Mrdway jel
4ul UřU avVw prtMira
Mr vWtaou řwvH lattjU
U Vvkuá Hák Uyt AM)
mlw iwuttío dá J
fiekéW lak
yly závody o přebor Oilpoledne
iiHpořádá kráNiiý průvod niřatem
do Kunová parku kde proveden
iyl velký aokolnky program v
tirňvodu n Hcviřifit i bylo 108 o-
kolíku ze župy dále bratři Slo-
vAei ťhorvátí' i modří Nrbovť
1'rvnl eenu h závodech druž-
htev ve vyáHÍin oddélení ZÍHkul So
kol SlávHky Chicago zinkal 4HA
ImhIu — Odděleni Htředid: l ee-
nu Sokol Havlíček Clevelund zí
nkal :t!!)2 bíwlu — Oddělení niž-
f: 1 cenu Sokol Havlíček Cle
velund zinkal 27H2 bodu — up
ni břebomlei : 1 Konovnký Otto
llavlleek-Tyr (Iucbkoj 2 Su-
ntek Fr Kaeme Nih U Hronet
Ludvik Slávnký Chicago — Od
diMenl vvňíl: 1 lUnovnký Otto
získal 11(i:i IkkIu — Odděleni
ntřednl: 1 cena Jont-f Čáp Havll-
řek-Tyrň Chieauo 71 buiň ~
Odděleni nižní 1 dan Čeněk SI A
voj OhieaKO f04 bodu
I — Smutnou vzpomínku na le
toánl řtvrtv éervenee budou mít i
Kavville t I iozňntall rodi
n v no Jindřichu Jedličkovi 2
lokň atarého a jeho 'Kt b-tého
ivakrn l-luiíl 1'olákovi kteří uto-
unii 4 července večer v Oreat
South May Onlavovali "f tvrtý"
výletem po liMree kdyí k večeru
omítal niluý vítr a Polák kymá-
ecidm bnFky byl nhozeu a paluby
Neuměl idovatí a volal o pomoc
načti unii by avlěkl Suty ukoěd
dlička a nim 1'olák íavěnd
ne mu na krk a to ntalo a obě
ma onutlným Nantal děnný ápa4
o iivot jfiuui manielky obou mu
íu byly nuceny nečinně piihlUe
ti Konečná byly hily tunoueleh
vvči-rnánv a ve vájeiunm otije-
tl (ItlUelt llt-ťtlnt lil multivě pttd
Vodou N břehu U Úlatl Cau
dett ave v Sayvdte mhrumáJdd e
lAtiiu ai m) hlav OÍUJM iá-
t i
utup hdl kleti taatei ťeímmud
sledovali traiuký výev
— V Nrw Yorku tlu červen
tu kolem V ho4lmy vjila
Slvtá (b-ua rraneova úvcnUki
majitrle luwtiueo p Stnilv
Krove v vk 4 ť vvh tli uU
f i mUtiiti av'H' ote lueli k
utifidkv na ultei aby i um
prtkvd Setrvala la váak nl
'pit muiut kdy i inali lWuU
'uta jUteťkv V jťdnam pUwmii
Jk iui ItA lil V4Wv UelutUno
o(ótt tki aU UipAnhvhy p
kni pikkyt lidí V K"lm
utUi rM-til a i
UottiiííMi atrttioy Míhrwwa pak
du ti#tttwuu Matika J
itl iHu4l n prav alran tU
'OKItOK 1)N'K ! 5
' ii " ' ' 'r om— " " """ '' ' j f £
fHSUtó& árifoSáL
v&ioii v nrvul řudě nnažil ao dítě
nvč zachrAniti bvl rovněž na ru
kou nilnS popálen
- (IcvelatnlNký řw "hvet
# t i
ze tlnc i 'crveiR'C pniuuii wwm-
[In ií-l znrávu : " U krajnkcho zdej-
ňího noudu oživena včera aoudní
ilcžitont datující ne od r 1HK
Syyi zvěčnělého redaktora a vyda
vatele pun Jan JI Kekv z w-
mahy vymáhá zde poJilciiavKU
níiřknutou jeho otci aomJcin o-
uiaŽMkýin před 2!J lety a to prou
bývalčmu tainnějnlmu oaadnlku
pekaři Frant huhovcovi Který
později přcHtěhovid ne do naacho
ménta ran Jun Konicky at uve-
řiiiil r 1kmi ve Hvém "Tok roku
Západu" jakouM poznámku která
ne K Kiibovcovt nezamlouvala v
žalobě hc udává že tenkrát Ku-
hovee redaktora Konukebo nt v
ulici napadl a týral Napadeny
ptnlal brzy na to žhIoIu ita ná
hrmlu a oinažhká porota přiřkla
mu zmíněný ohnou lV) Kubovac
iuk odnkodné p Konickému nt
nezaplatil xa to hle odejel prý
h celou avnii rodinou z Oiuuhy
kainni na Zápatí ku moři paeilte-
L 'in n h Uiiiit-riiA iihhiIiI ne v Cle V-
Itintlé Jakmile mladý pan ho
ničky o novém bydliiti Kuboveově
vvívěděl obnovil otcovy nároky
co nprávc jeho poauntalonti a pro
Htřeiliiietvlm naAieh nomlň dotec
né otcovu tidíkinlně vymáhá po
něvadl ptHlobiiý noudnl případ
promlčet i iteUe rravl w uaie e
jmenovaný p Frant Kubtvee
přítomně v mětí uaiein nelije
Choť jeho prý udává ie inlejel i
ClevcUudu před několika uuMei
a le ídejil rnlinný majetek j't
iuán nit iméuo jejl a dítek tely
nikoli na jméno Kuheovu jeuí
nikuli na jmřno Kuhuveuui J ni
way a Martiu Ave
- V Ctevelandu O na tUvu
I červenec iřthtHlilo w e NVah
uttfton parku váiné nlěl ktlyl
mi vYialvánl IřankavM t4trlla
nádob ku btmy téměř íty-
ct libry tělké aahl tma
k loU tébo áelv PivMifcu a
prtita Antoniu Mutonik bvtem
v čUle t tUI vívk 5l kil lrvtl iá
ivbro ualouHUČ dtlií tUkou é
nu ti prv4 atrt# ttU ď V
l kařtkétu IfoUiti w ni i'
d tm itutuěnl krjoi ipov
ll ohťulroj n p w div% lyl
tu hroutit v A MlřwkU bil
tHv4 ant4tky prtu ku v
pUtvinl nuUtly w n v!'ky
iratiy F %puť pútiniA t tnvi
dtvákv lt4kl4tUy
tutt k
V t kulíU Uttw tídW VJř'
pl t lí lt4 Atipi Fáuk ta
utvUtuejklu kdvl přyt4v4 p
r ta ul k Hati Mvmi diihv ♦
CKUVJACK
oorovnl blížící nc vlak a dříve
než hc mohl vyhnauti hrozícímu
nebezpečí byl puront rojem aražcii
k zemi a nmrtelně poraněn Vlak
byl v okamžiku zantavcu a povo
lána policie která odvezla raněné
ho do nemocnice avňak veakeré
(milí o zachováni jej při životu
netkalo ne n nezdařeni Nehoda no
udála ani o 10 hodině dohlední
hIc o hodinu později byl ubožák
již mrtev
_ V CliicHirii 4 července večer
byl UMetý Ico Čermák z ěla 1162
zňn 20 ul těžce zraněn kuli % re-
volvcru který v ruce držel ntejnč
ntnrv jeho kamarád ve ntejnem
domě bvdllcl Tonik llubík Tou
to bez vědomi otce vzal revolver
ze zánuvkv v prádelníku a zam'
Mel jim onlaviti čtvrtý červenec
S kamarádem heoueut odebral ne
do domu čin ll0 záp 20 TI kde
čekali na jiného hocha Tam ni
neohlíželi revolver když náhle
vynla rána a Leon zanažen kulí do
dolní čúnti těla kleni k zenu Hoch
bvl dopraven do okrennl nemocni
ic kde ntav jeho prohláScu byl za
iiejvíS povážlivý
Když Jon Maňák nt- ubíral
t nvviu Hlt t vnt nynelii po Železnic
nich kolejích v Stryker O ktlo
vvfizoval nějakou záležitont byl
iMijetliiou nákladním vlakem zanu-
žen a nmrtelně zraněn Syn jeho
nice noMíehl íe ne po těeh naoivcti
koleiieh vlak blUl vžak varováni
jeho utec nciiotlcchl ai tu vlak ne
přihnal a jej na ntranu odhodil
l lrpěl íbitaeiil levé nohy velkou
ránu ita levfm boku dále na nia-
vé a mnoho jiných větáíeh ran
vučjilth i vnitřních Myl dopra
VcU do avéhu bvdhátě a lékař k
1 ivrivuláii vak no
dvou hodinách byl uhoiák mrtev
Sout j ho lell maitlelk a Iři dit
ky které po něm iňntivajt Na
I v looeo na Morav a
piii ml tb Mdokitití okre l
herkv tittroh Jeho ieita m jme
mívat di tv lUrUu Jrákov4
V min IVtlou událo V
Wdluw Uiwr 1U váioé toáuUtl
Nijaký potťfitěný aulomvbdiU
kdvi 1'h jet Uiunt tutt hnal e
ite#ÍkwutUu rjehbmtl p admtn
tlřrdi im UuHtvik pft ťetwl a
lvu bvl ro-utu knu ceky fr
au r i-u lKUitl j i ! I kU
V rbiU ou t Jinak l M
trauíu Cdivá U t U h i kr
put teJplW pi ipb tt fk ktrftí
tím lvU tvubit AulwtuduK!
d rHju káru lp# a
Jrukéw bbiku 3řrH?u# kfjw
lt tttv%o bvl dvt tttdUkh- k
A ttu pik)tUHt ptd
IxlUttHV
UtaU HU' ttry IU Uiu
4 ěerevnec utonul Kartu Kariov-
nký 22 letý krajan % Chicna
Kurlovnk lentě ne tl věrna pratcli
přijel do Cary kolem denáté hodi-
ny dopolední a ve dvé hodiny od
poledne npadl při rybařeni n M-
ky do řeky v jejichž zrádných
vlnách nalezl předčanny hrob Di
voký proud unáfiel bezduché tělo
jeho Kinčrem k Alffonquinu a zde
také po 24 hodiniiém unilovncm
pátráni byla nilně zmodralá jeho
mrtvola vytažena íleka (xlnenla
nvoji oběť na vztlálcnont téměř
nedmi mil —
-_ HIÍžo Indciteudence Hoad V
hlubinách státního průplavu uto
nul v min dnech onmilety Stáni
ulav lieznonka jehož rotličové by-
dli v Clevelaudu O Heznonka
vynel ni ku kanálu Ve npolečuonti
několika dalálch Jinochň ze mul
M tlntvl Hoii chtěli ho vykoupat a
tiánledovně nabýt onvěžcnl za hor-
ké povětrnonti Wlže ntavitlla u
Imleiielitleiiec Koad honlei ne od
ntroiili a Staninlav octl ne ve vimIč
první Plavat neumel nicinenft Uo
hlubiny wlvážil ne přece a jeho
il váha tratredil ukončila lloník
tonul a na pokřik jeho kamarádu
dva muži mimo nákladním via
kem iedouel nenkočili a za chlap
cem vrhli ae do prňplavu lloeh
bvl nice vytažen a bezvládná teio
jeho ambulanci do nemocnice nv
Alexine posláno leč Život Vee za
ihrániti ne nedal ačkoliv lékaři
V dotčené inatituei použili pulmo
toru a jinveh itomňcck
iimrti itarch kra tana:
Mitvvaukee Wk dne ' čerce íe
mivl Jan Hájek v atářl 7lt roky
Krajan Hájek pithu aeiu Jíl pml
tinliH nVv le Stilťhlavt v Ce
chách — V Chicagu t červené
itiuřcl bllitý Vojtěch Jimlela
knryi narueu byl v Novtwetlle
kraj Ifcidéjoviet v i echacli a V
Aoteiie tllel t'J rukv — Pále ie
mřel lam loho dne Albert iVmov-
AvV ve atáťl l' rokt iKt Ame
rtky přijel v r 1mT VwlAao v
t Vrhách
Ctěná řvdke!
Vttt tttMtlťdid áábava pttku
Siarvivh IWtlulki a tWdoU v tt
iua vvtU n prttfcpích Sárnl
Ilibduv vw Jk
A tuliu vPh ic dvl Vt kui
i ri'initte uuivm bnl
i -------
iťhéa iru tKdroěUnJ oucrl
ttivtkoju aby -Uk Htrejck
ildtikv tialwi# ui 11
t úákuu abvu !♦ ba bair
itf t- ivte ve pf !♦ a
kk ubukťjek tndkA p 5ř
Utfvk iKtpu nkét Kwuvct
_ 1 ¥ I l
A mělo by ne nebrat alenpoň o
pětadvacet víc aby ne zakoupil
ten bejkovec pro ty ubohý nirot-
ky
Starej oHHtlník
POBADU A ZPEAVU 8P0LEIIU
VOU kntdírau podám t bu(lnovrnych
pramanfl itátutch I vládních dsrm
kdo by cbtřl unadit v ktnrtkoti
krajinA o které nemá ipoleblivi tprt
vy prilott dvouMtirovy koibk db su
povití C E ŘCaiitný Holon Iown —
Advertiomeut
Chcete se naučit!
orlický za tři mísíce? -
Objtdnejte il u nás učeb
nici profesora ZmrbaU:
'Anglicky snadno'
Pouze SOc poštou 55c
POKHOK PUBLISHDÍO 00
1417-19 Bo 13 Str„ Omaha Nebr
a m ftaaaaataaaaaB
UNcJmoderníjšl mt Z
Rtjznlcký i Um- :
2 bimu Jitlio4 1 ilUitnt tiaitállié
T ff4ky vfcitká dr&ta m ilii ji
J !)! !- OwaglM Uli
Vatttaafattatttaaasftti1
i JOHN J O8TR0NIČ
MikUckJ ulaotkaf
Ucwaovaal pra Ow&ka a MuU
Onutha
vjkttuává vidy tie rvl (H4y
V vburti {luwUtUklw Mvádint
lodulkut u(tttt cIjtíutimU
duud9 a 'fvy jMW Mt
svlátttiMit a vku4áNt j k
6)a4wti uMkJkt Yttittfá
Vtiií ťUrwa ZtyvUlU U
Omaká Mak
lvotórn Sloup
v bulal kJ4 U—f tM
i llil tw II iwt Tak Ohu Mit
Ma(4kf iMK 44y k
U aáatt k4t4vli VMj Iw
íatlé a4W ) 41 %H
Nejit4t ůlulk Iittjuuai ilba
vy a thttodttltý tvpl luni Vraja
aAiu lajittl
JAN SIJUNUK
v aváiu huviai
H08TINOI uWl
JdVU kaUut MoiHOutAt a
' itU latiailll SI tt
ua wbn4 im F)