Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 19, 1913, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
VĚNOVANÝ ZÁJMŮM NAŠEHO ČESKÉHO LIDU V AMERICE'
OMAHA NEB VE STŘEDU DNE 19 LISTOPADU 1913
NEJROZŠiŘENR " '
NEJLEPŠÍ ČE ip
TÝDENNÍK 1 i
ZÁPADĚ
IttiST AUVlCKTISíNb
MlClilUM IN TUH
HUKÁ T N0NTIIWE3T
a
ZALOŽEN It 1871-1
$ fK 43
ČÍSLO 18
J -
Zprávy zahramcné
PROTEST PROTI UDĚLENÍ
NOEBLOVY CENY PETRU
ROSEOGEROVI
ok Jiémecke vídensko linty pí
ží podal prý "CVský kulturní
upohk" v J'riizo ii Švédské Aka
l(!inio vid protest proti lomu ía
1'etru UoM'KKi'ioví přiřknuta hý
la n-nu Nobelovu V protestu u-
Vídí Ml' ( HÍci IIZIIlí Vlijí Hl! lite
rární zásluhy KoscpfKi-rovy ži
vnuli tento používá nvé populari
ty ku (jf - f r u #i u i m íi ' 1 1 í propiiiande
(i shromažďuje školský fond je
hož Zneužívá M' IdJ pollčlllčovállí
nlovfiiiMkýeli dělí A k této práci
(í'nilll(lÍN(M'llí - uvádí SC (láli v
prolenili se zvláštním důrazem -~
použil Idmr-r í lélo ceny No
bélovy čímž slovanské národy
těžce urazil - V'JiI(i-íij k čin
ílOHli Spis- {OHI'tfKI'nt ) protest
len zcela mísliiý li oprávněný
zakládá li se zpráva tu na pruv
(V BRANNÁ PŘEDLOHA V RA
KOUSKU Miiiínlr olx-lindii Iiiiiom llíiiki
nV podil v pohlíini'i'k' Hdéiiio vím'
OHMOVy zlkollii MOU VÍMi'jíi'í nu
výíi'iiír1 koiiliiifnlii novď-kó
Zimik' nlniik(' koruny inají na
hpoci'n' vojnko píinpi'lí vfsc
nyní koni ín(i'iili'in na rok JíHl
o 2'iHH no rok !!))' o ÍHl!l na
rok lilii 72V) im rok Iíl7 o
7l'i'l nu rok 1 f 1 m ii loihlf dujících
jn'1 Id -iú-wť o 7'i7'í iniiii Kon
líiicnl novičkíi k uchovmí ze
lné hrmy UNtiinc nu rok 1 ' i I
IieinčiiciiV' Niiproli lomu vvhij
je hc IciMo konlíiiKeiil iiovňcků
jia rok JíM' o LTiOU na rok l!Híi
o (MIK) mi rok l!H7 o VMM) n nu
rok 1!)1H a iiHlednjící lcl roéné
o (ÍMUO milu Třeli ownova ó U o
na pojednává o whválcní nová
ckíi klcíí kc iniijí v roce HlIJ do
hlavití k odvodu roční konlin
K''iil lioviV'kfl jej miijí dodutl
emé íihcrhkč koruny na rok
lítll ntaiioven je na 701'm niti
žil 'A ličnyVli výdajů 11 mil
korun připadá na zenu' uhernké
koruny I 1021000 korun 7 vý
dajů 10H mih korun jednou pro
vždy ]tfulú 'ia zenit' uhernké
koruny '!!V'51'-VK)0 korun
NADPORUČÍK JANDRIC OD
SOUZEN PRO VYZVÉ
DACSTVÍ 1'roees m iiadioru('íkeni lan
diVeni lolivinénýin z vyzvédaé-
kI ví jenž konal m při zuřených
dveřích hl prňví skončen l'ro
ces hudi] výšený zájem poné
adž h Mtdporiičikem lamlričem
zatčeno l lo e spojení s vyzvé-
daéxkoil aférou více členů jeho
rodiny IJosudik nad landríčem
h ji vyiieheli avšak veícjnosli
lillili- mIčIcIi tijiivé a potvrzen
I ' 1 1 1 1 lehníiii miudiiie
DVOJÍ ŽIVOT
l'o dvaeii p't roku ti dojini
životem Maiio Tlum' který
Miohl l VtlMI llýli lllillťl d
liklIVItího I 1 1 1 1 1 1 1 1 Vc ičm oko
ti oini hv jako iinili voil
kliiloliik tčdn uimi hv it I ]n
I i n Iltliv i li UČí' t II A!(!liV IU1'1
i I li otce Ju t) díť k V V kil od
I ď ll lokli UlVVtl V plrdld
lulikč i t vrtl Vilu lV I i li lulil
líťkolitil k'uhll V l i li llnhii
(Tu ji- ii j!i-i jnli IMI-1 kv
tu i' mni ttk i liťnlu v jetinu
iti outlV I Vli i v I ivmI
i I v Icdiit 1 o v''l'oí i 1 t
tíli hi č %'iu' h ift' V pi ( I
IimU t (1 illtllli I 1 Ml llliVUI
II ll li tli i) t li l! (l V Dl
I ih !ov in liiioi kli t ii '''
t vv-li) nf it ' t (! 1 1
hnij i ' i ťt!il v V 1 VV ni
"I t d l - I ťoll prv ln ttuť'
#lč Vii'il nu ti ni p ní
kulík llnrh S '"lnVl l l
1I V iitkhrčiii ldiU lt4Vtí
V"V4V- ltl l oti ! t t 4 j hil kol)
vdn -t f ihi kmhy viíiifA
-o unti jniiioi v io i
Iilv i hflrStt iv pt ( l4
i I t4 !'p #liUh i M4W 1
k jiutY) řeruýiii trikotem na no
hich Nlř(!VÍi!() n ({umovými jmdi}
fivy opHHán íirokým riáncni v
iiřiní nnléziilo ne moderní ní:iní
lupiČMk' jemuž imí mnohá "ic
dohylná" jiokladui nedovedla 0-dolali-
l'o pétadviieef rokli pro
vldél Nvťí řemcHlo n nuproNtým 11
Hpíehem 11 nikdy nehyl dopyden
Až konečné j na ného doňlo Nu
nvé loupežiié výpravé 11a (diodhé
velkého pařížského hotelu nclknl
ne h deteklíveui iuimIiiI zápan 11
lupič podlehl Víila že neunik
ne pokiiHÍI hc o Hchevraždu je
vnuk mc mu nezdařila líyl dopni'
ven do vézení kdež véiiuje ne mu
víiemožná pozornml a péée ahy
nemohl Mehcvražeduý pokuw opa
kovali a uniknouli lak spravedl
IiohIÍ jcnlé před proceněni klerý
nlihllje hýli HCliMlicí
JUAREZ DOBYT KONSTITU
CIONALISTY Méhlo liaiez Mlrateieky nej
dliležítčjHÍ iiiÍmIo v neverním Me
xiku hylo dne )" liNlopadu rá
110 dohylo konul it ueionalihly pod
velením (enerálii l'aneho Villa a
Maelovía Ilerrera liomhardování
iiičhla zahájeno hylo o pul ' hod
ranní když povxtaleekč pluky vc
zvláíílních vlacích jako domnělá
ponila hpolkovčho vojska ve mé
nič pimádkou mc nalézajícího do
n! ii Iv hc až v hezproMt řední hlíz
kont ménla l'od plántém nocj io
hlaveiHi děla a hoj započal 'o
hádka lráníla mc hrdinsky hom
hanlování (rvalo po dvé hodiny
a mnoho kulí zalétlo až do KI
l'ao kde ohyvalelslvo hylo uvi
děno ve zď-Mcní a v nejvéthím
kvapu opustilo Mvé příhylky a
vyhíhalo na ulice Ve méhlé
tomto nalézající mc 5 pluk jízdy
Spoj Státu učinil víak rychle o
patření ahy jiiiaríétí ohyvatulé
v kasárnách hyli umÍMténí takže
pokud je známo nikdo k porané
ní nepřÍMcI - luarez vzdal mc o
' hodiné ranní kily hýla vzty
čena hílá vlajka a velitel mexí
ekého Mpolkovéfio vojhka nechal
otevřití hrány mČMta vítéznvm
koiiMlitiicioiialiMlum I)lc později
došlých zpráv hyli v hojí tomto
UMiiirceni také Iři Američané Ji
ná srážka udála hc o 7 hod ran
ní nedaleko luarezu (lenerál
1'Viineísco ('antro velitel jmsádky
zmizel a jelikož nalezen nehyl
um mezi mrtvvmi ani mezi rane-
nýini má se za lo že podařilo se
mu uprcliiioutí l'to na luarez
vedl osohné (fcuerál 1'uncho Vil
li s vojskem 7o)() dohře vyzhro
jciiých niiížu a m mnoha děly
KONSTITUCIONALISTÉ JSÓU
JISTI VÍTĚZSTVÍM
o!_'aleN 1 I listopadu V
lilaviiíiii stanu konstitucionalístii
jevil se dníš dopoledne pocit na
jiroslého Uspokojení S liapjetíiil
očekává se zpráva z Washinj'lo
nu o tom jikč stanovisko zaujme
spolková vláda americká I toulá
I jx&i : -fíí ( c L-— -vM ( "sj i
TYurN v
lli4il iu-tit4 Vtlola In jíli4l ilitl lulíď ln h-uJi v
i-!il ot t uiimi iv Viku hv l oMiimi ii v iuni iute 1
t' mi ínomii kl Uniil nliupil liatné i'il
dilitn ktili íeie l Plulo Uc
la!h I ti l-viv IIHlit tehutu H hn Itull rililtil iUIIIit
Il % H Velkll I Nhiiiii i AI UlMWM lnjhÍ Ui'
IUt IViii oiki lu plňUvn kod plopU V l jiu
7F
'MYSLÍM
! se laké najinlo že prchídcnl Wil
i kom zruší MViij zákaz o dovozu
I zhraní přen americké hranice do
1 Mexika
POSTAVENÍ BULHARSKÉHO
KRÁLE
i V diplomatických kruzích řím
ských převládá náhled že král
Ferdinand hulliaiMký poněvadž
iiemolil od líakouska doslal ují
šléní ohledné podpory v hudoue
iiomIÍ m ohledem na nynější jeho
ohlížné postavení nikdy více n"
nevrálí do hlavního mésla hul
haiMkého Jvrál l''crdínaiid me
šká tou duhou ve Vídní kde mé!
dlouhou konferencí h císařem
řVanl íškcni oMcfem a kde má lé
měř každodenní porady u rakou
ským minÍMlrem zahraiiičnýidi zá
ležitostí hrahéteui pcrchloldeoi
líulliaři nechovají takřka žádnou
dynastickou loyalitu ku král Ker
dinandovi Týž jest némeckým
princem a římským katolíkem
Dřívější veřejná apalhic v 11 ' i je
ho osohé změnila mc v poslední
dohé v nenávist poněvadž v Hul
harskii převládá přesvědčení že
011 h v I hlavním původcem ne
šťastné války se Srhskem a fie
ckcni lak praví mc král Kerdi
nand dostal v poslední dohé řa
du anonymních dopisu v nich
vyhrožuje se mu smrtí vrátí li
se do Sofie Jestliže poslání krá
lovo ve Vídni selže iiadohro týž
jesl oilliodláll Že Vdá se IťUlill
V e prospěch svého liejsl a 1'šíhn s V
na koiuniíího prince lioríse kir
lý v příštím lednu dosáhne stáří
dvaceti roku n který poněvadž
je V V ehov áll V C v čle ''l'a osla v uč
těší se niei lidem lilllharským
vělším sv iiipathiím m h jrho o
ll
Sv 1
v
f ' li
TO ŽE TAKÉ TROCHU 1'OMUŽE
lec Král ''erdínand jesl potom
klon knížecího rodu Sasko Ko
hnrk 'iollia a narodil m v IhíJJ
Matka jelm hyla princezna z 10
du I irlcanského a jeho prvá man
želka matka éyř jeho dílek hy
la princeznou z rodu líoiirhon
l'íirma llruhá jeho manželka K
Ifinora je princeznou z lícussu a
jcmI proleslant ka Za knížete
hiilharského hyl 1'Vrdinand zvo
len roku IHS7 a za cara hulhar
ského prohlásil se sám roku l!)0H
Jtiko Němce a hývalý rakouský
důstojník Ferdinand vždy klonil
mi na stranu Kakouska a v po
uleduí válce halkánské jen z ná
vodu Kalouska přičinil se o roz
hilí halkánského spolku a o vy
volání hrat rovražedné války ne
Srhskem a íícekem jež pro líul
harsko lak iicšťaslué skončilo
KRVEŽÍZNIVÝ NÉM LAJT
NANT NABÍZEL REKRU
TUM 10 MAREK ZA KAŽ
DÉHO PROBODNUTÉ
HO FRANCOUZE
Zahern - Nesmírné rozhorée
ní po němž následovala skutečná
vzpoura lidu vyvoláno hylo v
101110 malém posádkovém mésté
elsaskčm když pronikla na ve
rcjiiosl slova jež k rekrutům
pronesl jeden krvežíznivý laji
nalit německý IV-hem instrukční
hodiny lajlnaiil haron Korslner
od pěšího pluku dával rekru
lum pok vn v o jejich chov áni v u
čj iiiísluíiiiu ohy v atelsl v ii a při
tom zuřivé prohlásil ze Imičuiu
ickrulou jenž šavlí prohodili
některého Francouzi- dá In ma
ii-k ojuiéiiv 1'roji-v iii ivi Iio du
'to jníkii hv I lovo znáni po ct lé
oilldě I odtioleillle Veliké á-'lliV
ohkAicích
nnlii li lllll lioUiir'
0I1I4 pii '' 11 ilkvih Vivolil nt vlikv
t Iv dUtnl-i O ikU !- o i
sir Il Ji
lepa-l-i JikimiU i4kup i vn
U A 1'niintítH v N lUtt-M
Vtlkou JvUu VueHi' pintil '
'Ljr%-'í vil R "fmmM w ~Wf m m 1 Th
A
OBCHODU I"
lidu shromáždily m- před domem
v němž poručík meškal návšlé
vou Poručík hyl nuceii povolali
kt na pomoc oddělení vojsku jež
w nasazenými hodáky doprovodí
1 lo jej pak do jeho hyl 11 1'ozdéj
j večer několik tisíc lidí čítající
jzáslup shromáždil se před díl
1 slojniekým klisincm 1'olíeíe hý
la malomocná a proto povoláno
hylo hasíéstvo ahy si říkiičkauií
uhasilo houří rozhořčení Avšak
lid přeřezal lindice a stříkačky
staly se následkem toho hezúéel
nými Konečné muselo hýli po
vídáno vojsko jež s miNizcnými
hodáky přešlo k útoku a lid ro
žehnalo Jeden seržant Dít pěší
ho pluku jenž se vyslovil že při
dá po i markách ku oiiéiu 0 jež
slíhil zmíněný poručík za každé
ho prohoduiilého Francouze hyl
zástupem dopaden na eeslé do
kasáren odvlečen do jedné po
stranní ulice n tam hrozné stlu
éen
ITHACA N Y
I lín- I list opadu sem přijel
pan lnu'ha a jeho dva synové
z Nořili llakoly Paní lloiiehová
zde hyla jíž od jara a hydlila 11
své dcery paní Joh Ih-riiálové
Zaěálkeni tohoto měsíce ie
hvlo krásně počasí ale v neděli
din- 0 hned ráno krásné prše
lo lliincill- Hiviliiiii lilo
a pri lom v ít r foukal 11 1I0 noci
110' ohřál ll se vítr o jihu 1
mrzlo celou line lile 1 1 1 a II
st ale len sil 111 v' víti' Vlil a "láe
mrzlo a leprv když se ohrni il ví
'r od seV o západu nlepllln se
I l ochu " iiti-rv i snili chtěl pa
I lllt Ol Z "Oll O l 'l I 1 I
li j t 1 1 h ípm il-ii
! W (Uoi-V it J l plst
vl4VU lkl krj t
'" lUttimKi1!! 't
1 l'iui pit tUnloki'l
VYŽEŇTE BOLEST ZE ZÁD
ZASTAVTE NESNÁZE
IHNED
Vyžcfito holowt u zad a lumbajro
mulou lahví na zkouáku "Olejo
ív Jakobu"
Záda vím holí' Nemůžete m)
niiroviuilí nníž hyMle immdlíli ho
leslí ostré píchání a závrať? Nu
že ponechnée! To je liimhfiKo
scíalíca licho snad í nauiožcní a
vy dostanete pomoc v témž oka
mžiku kdy namažele svoje záda
lišícím 'Olejem svatého Jakoha'
Nic jiného nezaplnil boleni í a o
chahlosl v zádech lak rychle -Jednoduše
natřete jím záda 11 ho
lenlj odejdou Jc docela neškod
ný a nepálí ani nezharviije kfiži
Narovnejle své ňdy I Netrpte!
ItoMlafile si malou lálu-v na zkou
sl u z klcrékolí lékárny a po je
diném použití zapomenete že jste
VÍihcc Irpéli bolestí V zádech
lumhaifem nebo neíatieou poné
vadž vás záda docela přcslaiiuu
bob-lí Nikdy ncsklame a má za
sebou '!0 b-té odporučení Adv
dali ale nějak jej už na nás ne
zbylo )ne F! už zase eeý den
pršelo ale nemrzne
I)iicm dne oif j nešťastný
den I' Dryden v Fornell Mills
byl jeden mlladý muž vlažen tří
skou na kádě pod velkou točící
pilu a hyl ymu uříznuty obě no
hy a jedna ruka úplné druhá ru
ka hyla rozlrháiiia Ubožák si
přál aby raději hned zemřel a
jeho přání se vyplnilo Zemřel
za hodinu po neštěstí
line listopadu byla nvo
ána schůze siiffražetek do níž
byly pozvány i všechny nludciil
ky pnéicm H7 Tylo ne tuk A
dostavily ale když předsedkyni
zahájila řeč a posluchačky se do-
véď-ly jaká je to schůze vši!
ehny se vytratily do knihovny 11
ani tm úpěnlivé prosby předšed-
ky se nevrátily řkouce že my
slily Že bude řcé o něéeiu jillélll
V síni zůstaly pouze tři ženy
oraKiiisálorky celého hnutí nuff-
raželck Nesly to ovšem velmi
těžko že ne jím schůze nepoda
řila i'
Na ('oriiell universitě pra
vé nyní studuje fi'J0!) poslueha-
11 z nichž l:ir studuje na ho
spoilářské kolleji '
1
RAVENNA NEB
Scény takřka dramatické sí
Iv odbývaly se před městskou ra
dou v liavcniič v pondělí večer
listá mladá žena děvče rozené 1
vychované v liavcnné vedla po
několik ěi spalin' život V po
sledních ilvoii létech stala se ma
tkmi dvou iiemiinželsk ýeh ih-li 1
její vychováni je lakové Že scail-
dllllsllj -lé okolí stálé ftti
liosli pléd měslskoii radouiořmh
nosil voiim-Ih mhidá žena se svoji
matkou bvlv 1 1 1 1 1 1 1 1 přej mést
kou ladil ll liilil im pobřoži lni
j l liile pl ul I lil CO lie slli-
Zlikliii 1 lo 'l ípiol V zbudu V 110
►! 1 ol nli s n(o i
I
'Ort 1 111 & Kult llťbmson vbin rog
IU4 liatni piti (ťitu imt 111
diiinakV kmen Navit jo
V inj'il ' lih-l 1
i ii 1 i o p!iin li- I loiiuiiv
ilioe 1 tti-i V H'Mlli!ot Nlnllll
I 111 i t VI v ik pi 1 v 1 l 1 k
k'lih s'iil iulltiiil ilJi!il m
i 1 1 1 v 1 1 e o i ii 1 11 1 1 o ii I
i ill"U v = ! hnu 1' ul to 4 i t
l -i) v 1 I "i I I ÍIi T J (i'
1 - 1 v t I i 1 11 mři I t I l il 1
'konin Nllil l ll I 11 Ji
ii :iill -ni 1 iill1
i' o I it S ol l llii o I I v k el
kniiii iHrt'ii J 11 11 ti ptkll
dtli M l''l 4 ) -! tltdU im lé
'h i hul (i upokojili )
! ut toii 11 1 mi
l V 4 lun ut v 'UnU u
í"
I
t
f '
I
{
I'' x