Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 12, 1913, Page 13, Image 13

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    'U
POKJIOK DNE 12 LISTOPADU 1013
Strana 13
0OOOCOJOOOOOOOOOOO)OttOO
HT PAIÍD Nchr 1h 20 fíj
Mi líKJ — CtěnA redakce lo
kroku Zipflflul 1'roNÍm za oIíhIí-
nutí tohoto IíhIu ve Vašem ctě-
něm ÍHHopiw -Jo to mňj první
ilopÍH v incm životě a přeji hí aby
ífonArově 1'okroku ZApudu do
vřd"H f jakl vře ho mi přiho
dila Dík 211 října zemřela zdo
ulurd OHiidniee která zd bydlila
pí-1'H 30 rokft a byla dobrou ku
tolíěkou Jmenovala no Mario
Zuřitiehovi Dydlila o Hiimoté ne
vým manželem Před dvfima ro
ky upadla a pří tom byla poruně
na na hlavě tak že pozbyla pa
měti Od tě doby nemohla eho
díti do koHteln Za jedno ntiří
toho bylo příčinou a za druhé by
la daleki centu ňettt mil a po
tahu neměla! lejí Hinrt doHtavi
la Ke neočekávané Zemřela byla
mojí tchýní a tuk jHem chtěl hc
jí odměnit Ujal jmhi ne jí aby
hyla hIumiií pohřbena Mě jncru
zakoupený lot na čeko kiitolí
ekém hřbitove a nechal jHem při
pravit hrob Když jsme ne blí
žili H mrtvolou ke hřbitovu do
védé jsem hc že ji tam neumím
pochovat Tuk jsme hc poulili
ku předu automohilcm Neehtél
jnem tomu uvřřit Mynlíl jnem
hi : Uot iiim m zaplacený na obra
žení hřbitova jnem jim dn 5 dol
in rň To by bylii pěkná vén
Skutečné mc tuk kIiiIo jak mí hy
Jo feéeno Vrata řetčyem dva
krát uhlazena zámek zavřen Na
otázku mou nprávec břbílovn mi
odpověděl Žc fint kit ill híhítov
John Ševčík Tuk jurnc se piwti
li l( lodím Ševčíkovi pro klíč
On Ke zdráhal klíč vydali 11 tak
jHine hc imneHlí že dáme mrtvolu
přen ply V tom jsme Npiitřili
Htarčlio Ševčíka uhánět na koni
přen V"''" 11 odemknul vrata Ta
ké kněze jHem měl objedniiiiého
Slíbil mi určil ě Že přijde lile ne
přisel poněvadž dostal po tele
(onu zprávu aby nikam nechodil
J'an Joncř Kúžíčka vykonal tedy
poliřelmí řeč Tuk to máme mi
lí čtenáři na tom světě Mnohý
takoví fanatik ani nechce do-
přát kousek miniu po umrlí My
nIÍ mhu] až on zemře že na
něho nedoHtane To je ta láska
katolii-ká Takový fanatik ne
hledí aby také ke cti a xlávě 1?o
ží něco splnil Kdyby byla ze
mřelá odkázala ke kostelu nějaké
peníze zajisté ta hrana ly se by
la otevřela a dčjala slávu ale jak
je člověk chudý raději aby ani
neumře] Jak jsou peníze za ty
ne člověk dostane i do nebe Pe
níze světem vládnou těm se kaž
dý klaní Abych nezapomněl
vzdávám vhciii přátelům 11 těm
kteří se pohřbu sčičastiiili vřelý
dík za to Také zdravím všech
ny čtenáře tohoto listu
Jan Komzák
í íesko-americký přehled
— NTW VOKK — Adolf 'hu
dolm který !yl finančním agen
tem líichatdu K J'oe vydáváte
e "1'olii-c tiazette" odsouzen byl
Miudccm Kw Míliem V tietierid Se
hÍoiis na nejméně dva a pul roku
a nejvýše čtyři a píd roku na Sinií
Siní? l'řci iMlsoiieiiiiu nvým při
nul se k velkokrádei druhého
xtllpllč
-~ ťlllCAOti Mludéiuu li
ut 11 kVťiuii nuov(dné koute u
činil -iUtý mladik iVtr Horník
který iim'1 po n kolik mčdiťi zná
ni mt Mary TfárWou slouií-
rl II itiniki ho p l'ali 1 t H
kft Meii otžiii inlu lý nii lidmi
litiin V brnkli tlojílj k iMfiil
hrttku t't tbtli ídálo ' hý
li ii kl nýtu Ale iinl núlle
rthi Jlhuk t dtn lidilttk je
rhUdnoti mrtvolou V bít" Jitku
nli'4 im pokraji loitfalittl
Uily pfúl lloritik i4 it4i'u
k ni TirkoW a imh hlt m
dl 114 prtwltiikti lak poli-iH u
duá dívka U 1 1 ritík i pi I
tiJkln IM J' oťli' {'
tíh aťy i níj h"-i jH Id V
prH ! 4 domluv dl # Horník
wittld l k !- t4 ltHt
t tni l)lv urťtity Nn J
Imri i)4lt a i -H'im k apofw
K li 4 % r4t ilt ďi koiiK-
l'alkMta 4taU Ttk
k htlIřMu1 km-tilli k)l
# Nrjpi taUjt ! taw # U
rttlttt %tli) Ittrii Dik iitotM
U tu t4ií ! r ttHnl Al
ncHtalo hc tak Spor mezí oběma
ne přioHtřil a na konec Horník
rozloučil ne h dívkou ne nlovy že
ho již víee neuhlídá živého Sot
va vyšel ven tasil revolver jed
nu kuli vpálil do země jakoby
ehtřl zbraň vyzkoušet] a druhou
prohnal si lebku iVyl skoro oka
mžitě mrtev
— j V rozrušeními i mysli spá
chal 2-M'etý krajan Jiří Ježek
Hcbeyraždu Zastřelil ic v lož
nicí a když matka Jiřího vběhla
po Htřelné ráně do ložnice nale
zla nyna jíž mrtvého 1'odnětcm
zoufalého činu byla nešťastná
láska
— OLKVKltAND — V polovi
ci června Josef Soběák starý !
let uprchl z bytu rodiéfi proto že
rodičů pozvali do bytu holiče aby
ok! říhal synku Josef nepochyb
né aby jej nikdo nenalezl vlezl
do vykopávky na Harvard ave a
výeh 01 ul Tam nocoval a ru
no jak vše nasvéděiije stracho
val se výprasku a poznovu noclc
hoval ve vykopávce V nocí dalo
se (Jo deště zem sesula se na ho
cha a jej udusila Ifodiče učinili
oznámení policii 'la marné pá
trala 110 pohřešovaném jehož
mrtvola nalezena byla teprve ny
ní při vyhrabávání země parním
pluhem Mrtvolu ovšem byla v
pokročilém Hlavu hniloby
'JíJ let ý Josef Dnižeeký U
jíždél motoreyklem po východ
I )" ul ku svému domovu a za
jízdy následkem nějaké poruchy
11 řídítka vletěl si rojem do káry
Stroj byl mu rozbil a Dražeeký
pádem na dlažbu nohu si přerazil
l'y odvezen amhuhiucí do iiemoe
lliee SV AleXÍse
Z DKNVKlř Colo ozniimu
je se že před dvčtiiH roky zemře'
blíže Denver Colo Cech Auto"
Novák iihí 17 rok Ti starý jen
prý má manželku a šest nezle) i
lýcli dítek někde na východě e
mřel náhle a do dnes se zádin
nehlásil o pozůstalost Práčova'
asi šest b'l v Aetna l'owib
Works Ind a byl prý vyučenv
truhlář Kdo by o rodině vě
děl nechť to oznámí pí Davidu
vé
SAVVILIď U I - Kmiiiiii
Hrubá Ul roku stará služka po
kusila Se o sebevraždu požitím
bichlorídii rtuťnatého a byla z
bytu svých zaměstnavatelů do
pravena do nemocnice v lirook
lyiič Lékaři prohlásili stav je
jí za nebezpečný Za ťříčinu se
bevraždy se udává že rodiče nu
tili dívku aby nechala služby a
šla pracovali do továrny což jí
velice rmoutilo Kde sehnala ta
bletky nebezpečného jedu není
ýínámo O jejím uzdravení si
pochybuje
IIOILAND Tex Krajan
I Jiirečka z Holland usmrcen
byl při vyšinuli se sedmi vozu
nákladního vlaku dráhy M K
& T nedaleko Uratt asi I míle
severně od Síiii Anton(o
('USNU AMI'l!K'KÚ ŤASi)
1'ISV - Svobodné školy vyšlo
právě číslo II ročníku XVII
Věk líozumii ročníku III čÍh
12 Vychází v New Yorku nákhi
dem Volné Myilčnky ( 'mko mne
rieké Nové Směry které vy
dává pan Trojan v hin ju v li
stopiidovém svém čí-Je přináše
jí iniioho yajimnvé četby
Z Crctc Neb
Trul ceny v ťrele Nilu-
V Nohotu dne litooidi 11 I
IVliiee blihl 72e
KllkuÍH e "
IIvih KV
ISnml"r
SťiKi tnuti l''i""
S lIO lišouilé M't
Vejce tlterl L'ie
Miktu Ib UV-
Smi Irtlul V HMloh b 2"e
rttt tl Ib IM
D' t ul" viuli UA t ívmi
tnyt-ti j ři l ph- lýdíH-iii prtii
U Ui-imr od Wyitiori4 N lr
I t dobři xt4lU
I ait J lUdeiiiaelu r rodní
vj farmu I nU# arrii4 ol
i rii h"opd )i pu Adolf o
II ak IIIUHI (tn
14! I ul JolUrá?! ťt
na rri# al farma Jt "J p
tm pořádku p'Vt Jotr4 a rl
i4 Oba !♦ Jn# ji4
tklrll klU Il ibd fř IMáliil Tatt
1 lia-h ia kt r w tfi Mpi do
i (H# II tatHÍIilk
- 'aN J T K-toiiV kia)4 t ih
Iualir il Jo I i' % m
jmU d t žil ! ttít iil tt
jednal iodminky stavby nějaké
větší hospodářské budovy na je
ho farmě s panem Ant Daiiíe
lem dovedným slavilelein v na
šem městě Jak známo jsou v
('rete dva Danielové stavitelé —
John Daniel Jr -také vyniká vo
svém oboru a tak mají oráče oba
hojnost že někdy ani nemůžou
stačit vyhovět
— Krajan pan Josef Slepička
VVilber navštívil ('rete před tý
dněni a dobře se pobavil n přá
tely a kamarády
— l'aní A Hekavce od l'lea-
sant Dale za vítala do ('rete v zá
jmu obchodním a přinesla od
svého manžela p Anton Sekavec
obnovení předplatného na Crctc
ský 1'okrok S díky přijato
'-i lan Clias liartík z Heatri
ee majitel iloulníkářského závo
du navštívil Crete mi svých ob
ehodiiích cesiích a dobře se mu
dařilo v obchodě
— I'au Jcrry Kočí s paní a pan
Václav Karpíšek od VVilber se
slečnou Olivě Horákovou kteří
nedávno hráli roli mládence a
družičky na svatbě p Kočího
zavítali do Crete kde se nechali
fotografovali by měí památku
na dobu mládí a dobu šlěslí Ta
ké se trochu pobavili
'an Jan Jirsa od Durche
sler h paní navštívili své píálele
v Crete před týdnem kdež byli
vřele uvítání a dobře se pobavili
Také pan Adolf Kunci z
Lawreiiee Nebi' jednou zase na
vši í VÍl Crete kdež má čelné pří
biizenstvo a dobré známostí l!yl
všude vítán a dobře se pobavil
Mladv krajan pan ""o Ti
-1 1 v od Wilber yeť plillll Josefa
Kováříka navštívili se svým
pantátou I Vele a dobře bavili
Mladý krajan pan linhnmil
Vokoun od lieiilon navštívil též
''rete v pálek v zájmu obchod
ím a dobře se pobavil se svými
í-it ly
l'aní Anna IJokufová z Mel
u in la dlí na několikadenní uá
všlěvě v Crete a okolí neb jest
zde její rodišlč na farmě jibo
východně od Cee Jest Z rodí
i ty 1'omaízlu má zde několik hra
trii sestru paní Vine Aksamito
vou v Crete a mnoho přihlížen
st va proto jest všude vřele víla
na a poskytnuta všude zábava
db- přání
'an Henry Dona! z Oiiiahy
cent lijící jednatel pro firmu Jo
sef Třinci- z Chíeaijra léčivé
Hořké Víno vubee známý a o
svědčený to b'k udržující člově
ka pří síle a svěžesti pakli se II
zívá dle návodu klerý jest dán
ku každé lahvi proto jest oblíbe
né a hojně se jej v Crete a okolí
snad také jinde mnoho spotřebu
je - byl v Crete 'ro)o nan Do
nat udělal dobrý obchod při ná
vštěvě Crctc minulého týdne
bylo mu všude přáno štéslí v je
ho obelioiluílll ei-stovállí
Přišlí týden ve středu dne
1U listopadu bude odbývatl
Střelecký Klub zápas V střelbě II
krůty husy a kachny Jest přej
posvícením tak i kadý přeje
něco ulov i' zvláště když jest (
pěkné a laciné
Paní los K Zaji-ková si
vyjela do západní Nebrasky nu
několika denní návštěvu již oiel
t v ilnem Za je jí nepřítomnosti
pan Zajíéik beiiařil ab- šli prý
v itiilí i-!
hoiilniky pana V 1 l'iu
chv iiuijitele loiitnikářski lio i
v odu V Clí te se osvědčil d 10 l
jdou l-vehb- tlil oibt X sobuMl
jich prodal nu jedim laUto v
1'ntc pěl tii'' Cnba letf a
inu II V Kdvbv In opuková
to čis'čjl tuk by IKstiiill oi
pi di-tiv ul !
1'ait Vlitou Il ul tt i'd l'l i
uht Dal'' imvillvit ťnť- v s"t
lil e uvil li! V A joul (du lodoloi
Umí Mi Kiičira ítitiuiv
kiaiiti t Itruiut Nitu noški
V tMi dmeh iVojí iniiíl
koti lit Itlti" nvVih plťl V "
mm V rtirrv i v ra jk i
ptllil IiamIui 4 Vodil 0)ťsi!
lil tťi il nUOViot V tUkAf
1 'átittí IÍMi tiit b "
pK''diouU hii 4vi jik lv
kr ihlaN ' Váv tJk k I r v
přijal do Omaky at #dn ií)Vi
tttiiv íHitUliiiil v im I
'aw M Kti° i a fbitovil aut'
I rrl Ulii it4 iďlttiiit jim "(St
kr-k " a lni'! jmiřm l4n %
Id #' ťvl kolřw i d m n-M
itti) faitk K o-' i r b ji
— Je dohře známo mezí pokro
čilými řiiriuňři Že válcování pudy
hc zniiiaciiilf! vyplácí
Je mnoho utrojři na válcování
pftdy ii však žádný není tak se
staven aby so mohl ve středu
Vidné přchýbiiti jako je stroj
zhotovený firmou Wíllíam Ketzer
Co 1'iui l''etzer hy praktickým
farmářem a prodavačem strojil a
pří práci shledal žo válec na vál
cování jiíidy je-li zhotoven v jed
nom kusu není s to zasáhnoiili
každou výšinu neb prohlubinu
kdežto stroj na válcování pudy
vo středu přehýbací muže válco
vat! I píídu méně rovnou n dob
rým úspčchmii
Víme z vlastní zkušenosti že
válcování pftdy je jednou z nej
(IfiležílčjMÍch částí dobrého far
mařeni a mnohonásobné zaplatí
práci n válcováním píidy spoje
nou Je dnes dokázáno nade vší
pochybnost že pudy válcované
vydají lepší jakostí plodiny a ve
vélším množství Na vládních
výzkuumých Klanících kde za
znameiiávají se dala každé práce
aicel za jakým se koná tak aby
mo zjíslíl proMpěch ucho nepro
siécíi práce viech okol no
stí piida válcovaná vždy vydala
jiikélmkulí v obílí o mnoho více a
b-pší jakost i Nuž chce li far
mář pokračovali s duchem času
lož umíní všemožné se snažili aby
si zaopalřil stroje lakové jež by
nejenom vyhovovaly požádav-
kíim nýbrž práce jejich přínáše
la také co možná nejvíce užil ku
Dius kdo farmaří s čispéchcm
používá nejuiodernčjších strojů a
z těch pokud naše vědomosti sá
hájí zhotoven byl nejprakličléji
válec mi válcování píidy firmou
Wíllíam l''elzer & Co
=
MATKO JE-LI JAZYK
DÍTÉTE POTAŽENI
Je li mrzuté rozpálené mi lí zd
cpu žlučIvoMt kyuelý žaludek
(Jcjto inu Californký ttyrup z
fíků
rrojímaeí prostředek dnes za
chrání vaše nemocné dítě zítra
Děli prošlé nedají si čas při hře
aby vyprázdnily svoje střevu
čímž tato se ucpou játra stanou
se ochablými v činností žaludek
kyselý
l'nlívcj se na jazyk matko!
Je j povlečen liebo je li děcko
mrzuté nevrlé rozpálené má li
špatný dech je nepokojné nejí
li s chutí je nastuzené nebo bolí
li Im v krku ucho má li jinou dět
skou nemoc dejte mu plnou lži
ěku Californského syrupu z fíkíi
a pak buďte bez ohavy neb je do
cela neškodný a v několika hodi
nách všechen tento nahromaděný
jed kyselá žluč a zkysaná potra
vu bude odstraněna se střev a vy
má'e opět zdravé a Veselé iécko
Ihikladné vnitřní pročištění je
rasln vše co je nutno Mělo by
to být i první ošetření poskytnuté
v každé nemoci
Střežte se padělků fíkového sy
nipu! Žádejte svého lékárníka o
M) centovou láhev kalifornského
yrupu z fíku s úplným návodem
pro tiemlii vňaa délj i dospělé ti
Učiiým na obalu láhve Dejte po
i'- a přesvědčte se Ze je vyráběn
II 1 lilifollliil V! Syillp Cn Ne
dejte se oklamali !
Nebuclto spokojeni jon
s dotknutím vyso
kých místi
Derit Be Satisftcd with &tty
TovcMnglň? -
lt1 ř -luíi 4m i J í '
# 1 1 1 iii mii ! ki - ttii ht
'i" i ' - ''#'"'-H
j!- i M'U j t iMk4 í l
ku ai
LODNÍ LÍ8TUV
+% % ilk k 4it Hi-J 1
ltc
VV G DOCIt
131 Fft%4m Omh4
EBO -
10 fok
Ncjvótňí ze vňtích
Čisté - bohaté -uspokojující
Výjlmt'£ri(í kouření kterií cni
'Hltt vnii dobrií" i7si
r
City IHaticnal
Stručný výkaz o
jak učinén pro
AKTIVA:
l'újčky a úroky %VSA)VW
Hondy a jistoty
Hondy Spoj HlAlfi
v oběhu
Nábytek zařízení
sklcpení a mije
lek 1'écnosy áét fi
'J02ÍJ2PW
1VJÍMU0
Kasovní hotovost 1 1 0K 1 27:t7
Žádáme účty bank kororací firm n jednotlivců a dává
nic rychlou a zdatnou službu při bedlivé a zdvořilé pozonionU
svým zákazník lim Platíme úrok ') procent roěně v ruiNcm spo
řitelním oddělení chcete-li oznámili nebo je Ji vám libo bez o
ziiámení ÚŘEDNÍCI:
John F FlacJc předseda W D Moore pokladník
John F Hccox inÍHtopředsedi
v
CHUŤ MLUVÍ
ČISTOTA
GOLDSTROIYTS
STRAIGHT PURE WHISKY
NciiHlíilii iiiplAvkn f laa niiceiil ni wtiÍNkey uainznilii iilíia ditll vňm jl
niai 1 1 ' 1 1 1 I ii ii pente Tulii wliísky je 2 nliiliipnvi Jeliuili Iiiliiiiln4 wlii
keV V Klillmeivýi li nU Ii-iii-nýeli lálu teli zu ub Je mise " c(ň (ilirlidiliil rAru-
(řo]6ítrojft'
Str#tthijK!
TM 1 tiu
o
1—S I ScM-rni ii linj liiikotn Miiiitiiiiti OriKini a
II I U'iih1iÍih(iií imih( znít i nu Hiillnliii nelni vii'
" I ni iv livly vyplm-env Triu kilo clitrjí luirnd
— i D tiiti oíil liiiiTi-ln u liink v iláine zvlíiítnl cenil
SOL S GOLOSTROM DISTRIBUTING CO
dovoz a velkoprodej likérů
Telefon Hell South M
20 u 0 St proti Union Stock Yards SO OMAHA NEB
-v v
I
r i
Chraňte své nemluvně
OvUtrnt chUdné jTúvuny
tem ncmix t
Hhtu %Mh (hltvlnyih tuimc piHiáimtUch A itiuaiwk Hrm
Ii(UiB Uilitt Učtrw Wpljrw 3Ufcw4 fnfcUQ ůt{ 4tH
k4' )Uuut UvB4 iltj IH it (lna uutl mUtrtU
lit jJ rtvUU I ivlnk da ivét&if — kiviukvU jWU
lttuil a 4ttvlc4 V kvdk ttUKUtitk
XU iiiiiil i(ji((ÍKti yilcili ilhcjti HrUitbi olJ
SrMVmi
CIGARETTES
Sc
1 nrvr?-i
Banh of Omaha
stavu dne 21 října
kontrolora měny:
PASSIVA:
Kapitál % TiOOXWOO
Zisky a přebytky 10195200
Záloliy na placení
tax a ti rok na
deposita 081 05
Cirkulaci 20000000
Deposita :i'M840S7
$llr)J)'i892
J D Utendorřer příručí pukl
JAKOST 100 PROCENTNÍ
yy'ii
ku Pro lěluiNIOi úMy it řlMotu niiaifi miliň r-
ni' KiiJilá ihev inl zelený kulek sii 100-pro-i-eiit
níiii iiziiiď-eníiti nu ilfikn ín clii-mnii I4U
v ii ni wliisky fliiiiiiě kvality Víc co i-liciimc j
i lijeilnav ku mi 'koníku JVnťzd vrltt si) nebil
ilrie li iiNiokoji'ii Tlilo wlilsky J pro nd dl
mi ilInvMiiii v reji iliHtríktu f 1 NcliniHktt vy
liniiiěim uláli neliriiHkělio iowHkělio Pťvjte do
iii(ii'Íiii irliíiin Priiň olijeiliiílviití likěry jínilo
lilyž ji nifiželc oliilríetí iIiiiiiiiT Iíyi-lil4 rloiláv
lii Vserliny iilijmliiívky vylizujl sn ílincil No
iMlklCiili jte! Olijeiliicjti) dnen!
Láliov a vývrtka n každou objednávkou
aol(tntrcin'ii Btratglit 4 letá whiHky Q Ofl
gallonova láhev expres zaplacen wwitU
' yil illiAn nclio ilvě ({iilliiiiovó llilivo $600
'! ynl ilíliíin nclio mi ui ili-k 875
' fiil 4cuiii'k nelni prt {iil illiánň 1375
Oli jeilníí ky pru W voiiiintf Colormlo MhIio
ttUiřt ilKko mnohého tuchW
Oll CUMPAMY
-r
I:
i
%
'i' '
ir
i -
V - -
1 ' f
t
i
i t d lv l'i t I
Z? C
I