Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 12, 1913, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
VĚNOVANÝ ZÁJMŮM NAŠEHO ČESKÉHO LIDU V AMERICE-
—
NEJROZŠL
VEJROZSI lSI
NMJLEPŠt Ý
i fJ
AI A
BEST ADVERTISWb
MEDIUM IN TNE
O RE AT NORTHWEST
4 tunnnu &
ZÁPAD %
t -J
"Z
ZALOŽEN R 1871-RcoNÍK 43
OMAHA NEB VE STŘEDU DNE 12 LISTOPADU 1913
ČÍSLO 17
MENDEL BEILIS
UZNÁN NEVINNÝM
Dno 10 lintopudu ukončil pro
ce n iMoiidelem Jleilíneiri kturý
ulál přwl jmu-oIou v KljovS na
Orné Rusi jna obžalován i ritu
nlnl vražily Jtyl to jeden z ucj
nensačnejšlrli a nejdclsích pníce
Nil misí doby Trval řtyfi ncdělii
a bylo vyslechnulo innoŽMtvI
uvíilkfi a houiIiiÍcIi znalců i iiíSen
eú kteří měli dokázali tx i hÍ-iii
d rituální vraždy 01'icicelnl Ku
ko to jímt Hvatý nyiiod u dvorní
kamarillii potřebovali odsouzení
JIcilitiii a to odsouzení pro tento
zločin Na Stěslí odpor celé
kUti in(cllí{cncc li íiitcllÍKcncc ee
i'lio vzdělaného světa byl tuk
mocný Žo jislfi měl vliv nu ko
nečný výsledek A to jo potěší
1elné lineu za duň elektřiny a
vzduchcohnlí f iťfií již možno své
volní ulralíti život lidský jen
pro choutku jednotlivce anebo
některé třídy lidské jako tomu
bylo vo slřnlověkii klerý vkíim
právem nazývá m temným Jo to
právě pro Muško příznačné pro
lo Uusko klcré dalo nám Tolsto
je Doslojevského ílorkího a jí
né duševní velikány že jo tam
možno dosud 1o co by nebylo
možno nikdo jinde na celém své-
tě ne Ale proces licílisíiv pro ri
liiilní vraždu líni není ukonécii
lo tn jen prvním krokem k vid
kému zápasu luiářslví k pokro
kiTii který bude stáli mí ni no -lio
krvi' nic konečné dopiidnc vfl
prospěch Nvoliody lidu 1'filÍK byl
OSVOllOZClI ale jest obiivn žc IM
byli pří tom osvobozeni ontiitiii
žid rnití kteří nyní sítiva bu
dou jinli životem neboť nepře
kvapilo by kdyby na Ternt Huni
byly porVidiny ziinc poví-ntne pro
gramy mi židy
ZPRÁVY ZE SWANTON NEB
-- NiU Nwiiiiton jeHt nu novů
zprávy jakmi elnidý tak vám to
bu mnolio iiemuliu nnpKíit jenom
jukni necliávám o nobé vedét žc
jsme jcíh živi 1'o'tihí kc nim
ibmtavilo jaksi eliliidné ne vsuk
moc HliuliTié ale přece jest to
jíi k ni nemile neb tomu není žád
ný zvyklý po tak velkých ve
drech které jsme měli minulé lé
to že není 'jiiin" nika aby pama
toval tuková vedra a sucha jako
byla letošního roku
— Trudu jsme měli asi násle
dující: Pšenice jsme měli dosti u
HMkojivé Sypaly ml 15 hušlft
už do '10 liušlíi ovsy asi také tak
vojtéšky první sef by In zvlášté
dobrá druhá byla liodnfi ulubši-a
třetí byla ješté horší a čtvrtou
ani akrn-o žádný uesekul nb bylo
jí li nás Imduě mláceno na semc
nu Kdo by si přál vojtéšku na
ti ii inu je jí dost a krásné či
hlé semeno fotil 't všfliké pří
sady Ale korný nám dtly na frak
1'nriuáíi naříkají jak je oll nt
sinnl nice ale imhy jik musí bě
bat po poli n tu se uátí eé r do
i'ii a j' -h' um kniini in kokt aul
t b'iu in k ti rťiiut nl'l e sniil
ni ShV se to tak v krátkém éa
inu Hli í tošhílui iiki jviiK
lurll ln kulili i!il"U vtlidki
nl jiře linut jik itt'iái'11
ktUiiť rill4 pflii id ic p'klil
abi ni I v !t síiium n -l ť i j
nik tt silná tak } si fiiui ((í
! t "V ' "l i kíi-' t i
I (i ! ketnv i jue jí t !k
-íii ft ni k -1 W rk't " !' nA
) ! la t t tt! i ft i iiU l - ií )
i l'tl I % ili 'l 1 i
t ! i k ' í i ni ! Je
k t t
! f 1 - vo k
ti i ť'f 1 % ti
1 k'
- i i ! I i
i t f „ iMi i 1 % ti---i
I „
1 1 ! i - - k t
i ! i -4 ti
1 t
I lJ SM
Mi-w- ! !'U v
k i- V V f i - H
V v ' T-! iií (Mu I
k i ! ♦ f t i- k -o 1 u
Swanton na v6 farmě kterou
prodal a koupil u Tobiaa kam no
též oilstóhoval a zdárnž farmař!
dál Zdcjňích [ár přátel ho jolo
nyní navštívit Shledali jhiiio ho
zdravého jakož i celou rodinu
při jeho humoru 8 kterým nikdy
žádného nezarinoiití lavili jsmo
ho už Hkoro bychom byli zupo
měli žc máme daleko ž je již
řiiH doni Ti Tak ho jeftt5 jednou
poěástlo m tím pfinivýin ' Wíl
berského dvovaru a jefttfi jsmo
mu naveécřcli dobře upravených
kachen po kterých se chtělo zim
ještě) jednou toho pěnivého Pak
jmne ho ubírali o rozloučení po
nulombilii k domovu do které
ho jsme též šťastné přibyli leštó
jednou uničený dík za jejich po-
hosléní též panu Zemanovi a jo- rozbitých neb na mělěinu vyvrže
ho manželce a panu Mart ňňkovi ných lodí a plné podrohnoMti ka
a jeho manželce za jejich liiimo- j l asi roly vešly ve ziiáinoMt tefir
ry kterým jsme se uiusili smát ] ve věcní když lodi jež obstály
ješlé dncH
— Minulou sobolu přijela
nemocnice paní Adam Štěrbová
z Itealriee Nelil' kde přestála
zlou a velice nebezpečnou opera
ci dosti osvěžena a dosti veselá
)r losii Simeéek ji provázel
Přišlí úterý bylo dáváno
imvé osvětlení do W O W sine
ve Swanton
- V sobot n se Imde odbývat
(nuceni zábava ve WOVV síni ve
Swanton 1'říjďle všichni a pře
svěděli' se že ve Swanton umějí
dělal pořádek a dobré pobavení
BRUNO NEBR
~- Slavnost Těl led Sokol
Žižka 'Si letéhu trvání vydařila
se znamenité Večer byl krásný
a bohatý projatu který sestával
z H čísel zpěvu jež zazpíval prof
Proskočil Dále byla cvičení
prost uá h praporci a lyécmi dá
le kíiú na šíř Profesur Stech
který slíbil že bude míli slav
nostní řcé nám nepřijel protože
mi sjezdu učitelů v Omaze uhnal
si zimu Tak jsme musili odbýt i
slavnost bez řečníka Za rok
doufám že se lak nestane Dě
kujeme panu prof Proskovcovi
za výpomoc při slavnosti a také
žákům vyšší školy za krásné pí
sně — Minulou nedělí nás navští
vil pan Fr Smolík a AI Kavalce
oba z Brainanl Pravili že měli
korný až 10 bušlň z akru a že je
tam větší úroda než loni
— 1'an 7 Vondra a Vr Von
dra přijeli na slavnost sokolskou
co staří sokolové Iíádi jsme je
uhlídali
— Václav I Matný dostal veli
kou zásobu boiíů a vozu za níz
kou cenil 1'roilává je laciněji ne
Sears Uoebuek V ('hieaiřii —
Přijďte se přesvědčit Ad
— Václav IMatný byl minulý
týden pij operaci svého bratra
Jakubu z líinwood který se do
sud nalézá v nemocnici těžce ne
mocen
i e 1 V
d If d
h! í -i i i r a 1 ni
i i' I 1 i -1 i lll - -M
tř í h I 1 1 I A nf i v
¥ I 1 M 4-4- - (% 4
orai -ječ v i J- k
ir V'tiili in i Iiíl1 Vii ! lvi '! i lL ii L t i i i i
HROZNÁ KATARSTROFA
NA VELKÝCH JEZERECH
Břehy jezer Huron Superior a
Erle pokryty jsou troskami i
rozbitých lodi a na šedesát lid
ských íívotů zahubeno — Pe
něžní škoda půjde do millionů
dollarů
O déHiié bouři která zuřila ve
východních Ntitech a o níž ho
zmhíujeuie na druhé stránce li
sin došly v úterý dnlsí podrob
nosti vylíěiijící ničivou sílu tří
denní vichříce
Hřeby jezer Superior Huron a
Krie pokryty jmou tronknmi z
ve strašné bouři dostihly rňz
iiýleh přístavů
Na pevnině nejhůře postiženo
bylo město Cleveland ( kde pět
osob bylo zabilo a deset jiných
dosud se pohřešuje a kde natro
peno Škody za +2011(11)01)
Žen smrtí ve hrozné vichřici na
jezerech pokud zprávy došly by
la následující:
Pětadvacet a dosti možno že
čtyřicet mužů zahynulo při pře
kocení se nákladního parníku
který nalezen byl plovoucí na je
zeře Huron
Pět té vyvrženo bylo na břeh
v St doseph na kanadské st rané
jezera Huron řétyři měly pásy o
značené "Wexford" a jeden pis
nesl nápis "London")
Tři těla byla vyvržena na břeh
na západním břehu jezera Huron
a dvě jiná těla nalezena byla ne
daleko překocených člunů
Šest ělenň majákové lodi ulo
nulo v jezeře Krie blíže Uuffa
lo N V
Sedm těl bylo vyvrženo na
břeh V Kcttle 1'oiiit na jezeře
Huron a sedm jiných mrtvol ob
jeveno na strowkotané lodi jež
byla vyhozena na ničlčinu tam
též Dle zpráv které už dosud do
šly stroskolány byly tři parníky
a množství plachet uPím íi men
ších bulí
ZPRÁVY Z LYNCH NEBR
— Královna kukuřice se pilné
vybírá a většinou je již sklizena
Josef Miěánek ad koupil
kostel sjednal stěhovače ale ti
ho nemohli koňmi utáhnout a tak
si jednali lokomotivu a ta s ním
jela na místo Nyní ho upravuje
Josef za obvilelní stavení Ale
pochybuji žc se v učni bude také
modlit
— I" zdejšího katolického ko
stela přistavují pěknou věž kde
biele umísí čti také zvon
- ' zdejšího okolí dalo se zn
pxati mnoho hochu i starších mu
TÝDEN V OBRÁZCÍCH
?-' ':' li ' t I- - M Li lvi l„ f IVOÍÍ WC tl M-Al C st ikM 1 t4 K ' ' 1 °'"!
o J oi 1 i l M L il M ťi t U ' i H „ l ! i ii i i i
V '4r V' " ' 11 p' -b y
li- t 't:ll l -1 kut % l IrI ilbui W iika Mlii) iLi I I U 11 I tt lt A
- - e lllt H 4 v t
f I ' liHMl ltilM tt tfl' I i i -l - J-'t I
' i- íi'1 i % :% t
ŽENA MLADÉHO NEW-Y0R8KÉH0 MAYORA MÁ ZÁLIBU
VE SPORTU JAKOŽ I V
riiolo copyrlxlil IftU dy Alnerleuit
I i : mm
pád Vila
l i (oiiii l 'urroy inenciiova zemi nove hum- „T
New Yorku má zálibu pro literaturu n umění jakož i pro ven
kovní spody Dovede znamenité plovnti řídili éluii a zacházeli
tli 1'iici'íiv ite ic ovil
s ručnici jiiko maioKicry inu i i """ r ' -
ťražistkou a élenkyní sdružení Moimísovniiého za účelem potí
rání tiibcrkulosy a pomáhání obětem této hrozné choroby 1'au
Mitchell jest nejinladšíni mayoreiu jakého kdy New York měl
(''ílá teprve třicetětyři roky věku
i i i m
zil ve Mileiitine na Vlaoiil po
zemky ale dosud jsem neslyšel
že y byl některý šťastný jen jak
mi sléíil Václav Vakoé z Verdi-
KI'C (I
loslal sám čís !t To se roz-
umí že si půjde vybrat
-— Zdejší učitelka osmi'
tříd v
přestala vyučovat neb nemohla
ovládat pány kluky O tmu se ná
hledy různí Někdo viní učitel
ku jiný hochy Já jsem při těch
to Ti jsou jako lilium když to
tiž Spějí!
— Alois Krejčík zase odjel do
Kanady hoši doma hospodaří
-- Na západ od města lyneb
je na trati nový železný most
— Dius měli ii Sedláčků ná
'šlévu ze Speiicer pana Krbci a
L1TERAUTRE A UMĚNÍ
l'lHM AssoiTitlIna
Zi na MOVe ZVOIeliellO
I tt('ll
pana lermami n i i-noi irj-
midíčkost se tam také připletla
tak jsim- se s dardou pěkné baví-
li 1'an Krbci je dobrý humori-
s(a a Sedlaček mu neostane inuo-
- ho dinen
I Dostal jsem přímo z Moravy
žádost o podporu ve prospěch Ná
rodního domu ve Spilberkii Jich
i adresa je: Místní odbor Národní
Jednoty v 1'ísařově l-V lícichl
I předseda Jindřich Krcuziner
j jednatel Ta německá příjmení
t t é II f '
mm- uvaiti v poi-nynnoHi ae je
jich nositelé mohou být i dobří
Češi Tak nevíme na ěeiit jsme
(Pozii Chcete li uspořádali
sbírku nu Národní účely pak je
nejlépe věnovat i výsledek její na
I střední Matici školskou lu-bo
HUERTA SLIBUJE
NOVÉ VOLBY
Svolá je až zemi bude uklidněna
ale prozatím bude vykonávat!
váecky funkce a povinnosti pre
sidentského úřadu — Spojené
Státy nemíní uznávat! nejenom
Hucrtu ale ani nový kongres
V pondělí odbor státu vo Waslť
iiitftnné' dal na veřejnost v plném
znění notu mexického diktátora
lluorty adn-HOvanou diplomati
ckým zástujicňm cizích národů
která jest zároveň odpovCtdí na
americké) ultimatum
JI učila znova snaží no dokáza
li žo jeho režim jest zcela záko
nitý a v Houhlasii s mexickou li
stovou žo zn žádných okolností
nepřijme zvolení za presidenta i
když nejvíce hlasů obdržel v ne
dávných volbách ale že ponechá
na vůlí kongresu svolati nwvou
volbu jakmile uzná k lomu pří
hodnou volbu 1'rozalíiu než v
zemí klid a pořádek zavládne
bude prý zastávali všecky funkco
a povinnosti [iresidentského úřa
du Iluerlu snaží se též osprave
dlnili zatčení a uvěznění velkého
poctil éleliů koii(resu a síee tím
že prý byli lo rebelové
Nota lluertova nezměnila smý
šlení washingtonské vlády v fiej
menším a nejenom neuzná prý
president Wilsou Hucrtu ale žád
ných činů nového kongresu je
hož zvolení pokládá se za neu
stavili a iiczákonité Také prý
president uvažuje o tom zdali
neměl by býlj odvolán zákaz do
vozu zbraní do Mexika avšak se
kretář liry a ii rozhodní! popřel že
bylo vedeno nějaké vyjednávání
se zástupci cnerála (íarninzy
vrchního velitele povstalců Na
opak prý ve Washingtone dosud
nevzdali se naděje že liiierta h
úřadu odstoupí a tím přispěje k
vyjasnění situace a zlepšení na
pjatých vztahů mezi Spojenými
Státy a Mexikem
V pondělí sděleno z Paříže žo
'orfirio Piiiz bývalý president
mexický radí líucrtovi aby úřa
du sc vzdal
DĚVČATA! ZKUSTE A UČIŇ
TE KRÁSNÝM SVŮJ VLAS
Dcdejte mu zase jeho lesku krásy
a půvabu a zbavte jej lupů - -Zkuste
vlhký klůcek!
Abyste měly hlavu plných těž
kých vlasu jemných vlnitých
kučeravých a prošlou všech lupů
jest pouze věcí používati trochu
Dandcriuu
de lo lehký a nenákladný pro
středek abyste měly krásný měk
ký vlnu a spousty vlasů Dostaň
te si jen 'J-Vc lilovou láhev Kuowl
toiiova Danderiiiu nyní — všech
y lékárny jej odporučuji — po
užijte trochu jak zní návod a bě
lmu ibseti minut objeví se tu
hojnost svěžest vluilost nevyli
čitelný lesk a zkoušejte jak chce
te nenajdete přece stopy po lu
pech Yne pravé překvapeni bu
de viik teprve libdv ni budete
jej pooiviiti a-i dvi lýdnv kdy
uidiic nový v la jemný a ioi
v 1'oiilkll afin a!-U utec
ně n'V vli rie vám po
t cc I iunh i me if v ! íioe
j -dovm I i''nliui plMi! icdkeio
! vi í"i I t: Ir'! Ion v a Pii
I V I V h V l
! Il j k
! t v i'k t
l ! i ( 1 f -I
jl l
i
I
[
i
r
't -
(
1 ' -