Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 05, 1913, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    r
1 1
7 1 A
POKROK ZÁPADU
VĚNOVANÝ ZÁJMŮM NA&THtO ČESKÉHO LIDU V AMERICE
NEJR0ZŠ1ŘE i ' A
TÝDENNÍK p
ZÁPADĚ t
J£S r D VER TISINb
MUD1UM IN THE
(SREA T NORTHWEST
=
ZALOŽEN B 1871-R lK 43
OMAHA NEB VE STŘEDU DNE B LISTOPADU 1913
ÚÍSLO 10
SPOJENÉ SUTÍ ZADAJÍ
RESIGNAGI HlIERTÍ
Z Washingtonu posláno ultima
tum mexickému diktátoru aby
to vtekl úřadu ih nud a daUí
podmínka stanovena to nesmí
zanochati vládu v rukou kote
rle hUrou by kontrolovnJ
Prcnídent II mři ii nt um! hi!
vzdálí úřadu ihned a nenmí zanc
cllfltl ílllffl StéllO n ťlhf II lififl lMl
Aurrlliuno Pilutnptcln miiunirii
války neb kteréhokoli člena nvé
úřední rodiny ih'Ii neúřední kole
ríe kleou by mohl kontrolovali
Toto ull ímtiium Wiiliiiiloiiii
doručeno Jliiťťlovi nkrze jeho nou
krmného tajemníku Seňoru líabn
((li Nelnoncm 0'MliniiKliiii'NNyiii
sekretářem amerického vy m! h ii
(lvu dď JnnlrukcJ obdržených z
odboru státu ve W nnh írit ííiA
Scťior Rtibiitfo předložil piiměl
ní npín lliii-rloví pozdi' v neděli
avšak 't do veéera v pondělí nic
xícký diktátor nepodal žádné od
povědi bn dokonce ohnuli iillíma
In nkrývul i před uvalili ncjdúvér
néjšími riďd ii přátelí V pondé
lí večer Umrlu pozval do národ
idlio pilá''i' diplooiiil ii-ké zánlup
ee cizích národu avšak n jakým
účelem m-mohlo býlí zjišléno
Tři vyslanci německý iiorvY
nký ii ruský nebylí přílomní ne
boť iJ'ji li do Veiit Cruz ku kon
fereiiej n fobiieni íini'iii osob
ním zántiipeem presidentu Wílnn
mi v Mexiku Z lobo ne soudí '
míněné zenu' Néiiďeko IíiikIui ii
Xorvenko jnoii hotovy Mili píí
Hpojeiiýeh Hlltecb V jejich xllllio
vínku vln'! Mexiku
iJcpcY Hpojeii-ho línku z Mé
hUi Mexiku eliiiu bylii hek ret ( l'í
i! ii In Krytinoví veern po půlnoci
nvwik týž odepřel mb'líli jiikyidi
kolj podrobím! í Nezdá hh bytí
iiejiiicnAích jioidiybiiohtí o 1oui že
nll iiiiiituui bylo lluerloví ziihIú
no DIVNÉ SI USTLAL
Neziiiiuý muž imbzen byl za
bořeny do kumi ledu za jedníiii
liorsl ínei iii v Doulii Wyo v míii -dělí
ráno ii byl dopmveii do ne
mociiiec nc zánétcui plic Není na
děje na jeho uchránění Neznáiny
v opiloHli ulehl na kun ledu a byl
promrzl ý "ž ke kont cm když rá
no byl objeven
ZVÝŠENÍ MZDY TELEORA
riSTU Ilroíií Hlávka ti lrnilislu na
dráze {nek Mand byla odvráce
nu tím že mlín jejich byla zvýše
na o " procent I'iivnduí požada
vek byl o zvýíenl mzdy o pro
cent ŽENA ZVOLENA POST
MISTREM Miiuiie Weyciová vdova
zvolena byla poilmutrciu v Corn
intř Kun naproti pěti munkýui
in huďuiu o tento úiiul 'olbn
konána bla miiiuboi xobotu a pí
Ui-jiimíi obdii lu n líni hladil
VÍce n " Její hcjtliíší nMIpt i"
JATFČNf "KUÁL" M0KKI3
ZEMŘEL
IMilld l Motni pťeiUcdl
jl i tii fit HIV Mut I 14 iV o
luH V t llK il LU V i l i V poll li-K
r I u ) tu n j"iari yn Nlfi-
Mllllr ř i W 1 1 1 1 1 I lil I i
tpiM' II ři-Wii vku i tu
1'rtví'l In Itobk hn'i rt iiui clu'
(' !' inu 4 lv ib v Í"h
lil j- I %e idl'JiiJ' tui' ♦'Hlkt
lm a !i um
HROZNÝ 03UII TKAřťrKA
!♦ tit N pln-!
I IIIJ K hlii I íi V lpi A II
ti (!'!! k l 1 1 (ii t ii' i4í ti tni
I f I i I v puti ii f t nVl iíil S i
nn n Til tuh d i" d u
' f rtli ik li' j i u i"í f U1
i- 1 m (iut d ♦ iiif h Mp4 H
r- ti Mtilsíd IIixíim i- id
p í pUml til ! Mřjtliil
% ti trapiJ iitl-k Iv I i
JOHN A IIKNNKHHY
Sulerfiv kouiímiř joiž vyšetřo
val ářeiluí koritM'i Taiiimiiiiy ti
vedl hlavní úl ok nu její viol
cc Miirphybo
ČESKÝM UÚITELÚM NA ZÁ
PADÉ Hnulí které zavládlo v pimled
ní době v éefcko unieríi kéni Alt ol
htví VÚbec a méi icicht veiu
' 'cn SvobodomyNlnýcIi Skol zvlá
Ale vyžaduje aby na£lo oíiIiinii í
mezi ccnIo iinierickým učitel
hIvciii na záiadé Uceleni ohol o
hnulí jeNl povzíícNií AIhiInIví na
Ae aby prací mvoii í vynlcdky je
jimi odpovídiílo přítomné době a
novým vyiiiožeiioHlem v ohledu
vyučoval elht ví I Icil elul vo nu vý
chodě Nvolává porady koná a ko
nu 1 i bude Hpolccné Nchfic aby e
nu nich iiMiáScIo o moných lep
Heliích ve vyučování jazyku mu
lenliému 1'odepMimy učinil již
vyzvání jménem í'cHké Jcdiioly
SvobodouiyHlných aby zahájenu
bvlu OllilíÍHUCIlí iráec mezi zá
půdním ucÍIcIhI veui abychom luk
drželi Hlcjuý krok h koledy nu
východé ii kuHciioHlmi Hvýmí pří
Hpélí k zduru Hpolccné práce
Vyzvání iicHctkalo ne poinl hc
Ž-ldllýlll VVHleilkciU
Má to býlí důkazem že tiéilel
nivo na ěenko iiiiicrickéin zápuď''
nemá pornumění pru njednoecní
hc za účelem vzájemného poznáni
hc že nechce siiiiilí hc o poznání
pokroku ve vyucovtitclHt ví že
koná a na dále konali chce práci
Hvuji ve škole tuk aby jen vypl
nilo hodiny k vyučování určené
be ohledu na iicjlcpší zdar hvé
pláce? I toulejme Že ocenění tu
kového HÍ ěeŇtf ucílelé nepřejí!
Aby k orifuniHuci učitelů Cen
Svobod Skol na západe [dikro
éiti hc mohlo žádá poilepHaný
jménem školského odboru ('enké
lednoty SvobodouiyHlných
1 Víeeky učitele na cenkých
íkohich pÚHobíel či lankavé udáni
udřen aby další jednání mohlo
býlí vedeno dle potřeby i ohoIi
liíiii dojiÍHováiiím
VV I VU _ v x -r:i-dlrrr~-J
Kogiit IA M1 líii ) 11(11 tt4r!itikit kiifrvn p d tiU-ltu lnU nn 1 likm it #- U Nd
'ti'imlt -r%i- n li"iukí UnťfU lrH ! pli Vdí Hll hi ili ! I ldtV 'v miM tt MopitHit N '
rv I iimi 4t ilr dfi-jiihi kfiitHkttit tktin-i pt Vm-tkii dt! 4 %dl l Trm linou r itHii t I '' ' I
ih- vUi hiilid t t4t wl-tk A Ařfři iii-k5 H"ind di v H i SV Yekn ivVnU -'1 ttWi!
iuiiv kt- fi nťidi f ti k mfU Nllr ti 4i'tnk 4 itit i -rkn CnM i k loitkív ilM- k iři k ín
iNtiiiu lrtu U Tvlr itiui lr MMv tU ' l l-H fMítMiíími Jt%i k-l i ttfl-it jfiiHir VM ř
řKMiil Vl Ul jHUfiHtiiiii j til Wtttilrttt' iU ptttltKťWi
2 ZYiulupco řcHkydí wpolkft
kteří Jmou ěleny výitorfi pro ée
Hká Akoly jnkož 1 víechny kraja
ny kteří mo o écKké Školní vl Zají
mají o udělení kde ho iuuteřdo
řeěj vyučuje po případě udřenu
přednedy pf'ínliiNliého výboru
V době kdy do Oniahy přijede
itéílel Vojta llciicň Mory povolán
byl aby Hpolupfinobíl pří reformé
cenkého Skolnlví byl by unpořá
dán njezd écNkých uějlclň na
němž bylo by podrobně pwjcdná
no o olázkách lýkiijícíeh ne po
inérfi Skolnkýeh 1 o zřízení oru-iď-íliee
)opíny biilcž ztinílány na ud
řenu !
J K iTácheiinký
l!2!)la Ho I-' SI Omtihu Ndi
BRUNO NEIHl
Tulo nobolu pořádá T í
Sokol hIiiviiohI výročí nvého zulo
žení h pcHfrýni prorumcin l'ří
hIuviiomIÍ bude účinkovali známý
orkcnlr ! Itiinu Krainurd
1'iui Václav 1'láéek z Míl
b-r Kuiin přijel ne podívali nu
iiékolíkudciiiií návňlěvu k přále
lúui a zná mým
I' 1 Kmíd barvíé z líruii
ani zanluvíl ne v ménlé nušem z
obchudní centy z Mornc lílul'1'n
Minulý lýdi-n měli jsme v
ménlé zane oheú klerý zlrávíl
kovárnu Karlu llonkovee Oheú
byl pozorován kolem !l hodin v
večer a v kiálkonlj nešlo we niiio
ho lidí k ohni luk Že noiinedui
Hluvení která bez přínpéní našich
liUHÍéíi byla by nhořelu hýlu Zu
chráněnu už nu ucpulrnou škodu
IIuhÍi'í niiiii tu' pro žár klerý z o
líné vycházel nu nlřcše hoiihciIuÍ
ho Hluvení nolva vydrželi přece
nfuleélié nu nlřechu hIhc odll
hadic vi hulí lukže budovu punu
lloráéka zachránili 1'oZár vznik
nul z příéiu nám neznámých
Minulý týden byl zavěšen
na věž naší nové radnice zvon
luk že nyní jakmile ne něco nla
nc zvon zazní a každý bude mo
cí přichválul Zvon bude nlyšelí
velmi daleko
lak fa nnán naši oznuiniijí
► klidili nu některých mí-ilcch kor
ny už ól) hiišlu akru Pan Jan
Sedláček má již přen l(MM) biišlU
vylámáno a ještě není ne vším
hotov
Pan Karel Kishcr z WchIoii
ehviilné znáiiiý zedník a pliintýř
dlí V inénlé uušelil II okolí již po
dlouhý éun u je hIÚIc zamění núu
n plant lováiiíin děláním nklepu u
podedívek S prací jeho je kaž
dý úplné Hpokojeu
PřihhiHle hc o prciiiic ku
leiiiláře a jiné předměty u jednu
lele lohutu lintu
O AD WISCONSIN
lent tomu již hezky dávno
co jm-m nic iicpnal o niišl krajině
tuk ani nevím kde začít Léto by
TÝDEN V
Ht 1 „íw ' í ' ' l T " -- '-
lo irNiiiěrnČ ehltidné uln úroda
byla nud normál A kŽdy je
Hpokojeu každý ná více píce
nejí potřebuje
— Také imiihIiii ndělil Že lu byl
SviiKr puti Peter Tercii ti manžel-
ku y VirKÍiiiii Cíly jiávnlévou a v
Medford ne mcmcI náhodou h pti
Iiciii Terchciu ml ze Stinklileíie
vmi ('tiniidii IFmluvili ne ledy
tiby udělali překvapení pro jejich
přátele v 'lad Pyío jieli pouze
ěánlliu z pokolení Ani Hcliluíne n
ntinl dva nynové Mmil a 1 1
Schlain A tuk udělali překvupe
ní lu nlurý dědův domov
- Pozemky nloupují nlále v
ceně Pilu právě hobluje
- Přišlí Hobof u bude zde bál (i
bude li pěkné pucaní luk ne kaž
dý dobře pobtiví
Sníh ne nám ukázal tile
hned zunc mchcI Právě nám nu
nlulit zimní nczonti u každý npé
elií by ne nu zimu připravil A
pro ty nluré pionýry nezbývá než
aby zuleli ne ánobaini' do kutě
juko vydry
— lUien ní nyn Vilém koupil
piano Když k néiiiu přidruí
cvé hoiinle luk lo již nějaké bii
de Když nám bude niniilno infi
že nám uhráli kvapík nebo čnr
dán
Farmáři mají jíž zunc zorá
no
Pan IjoiiÍm larý ne éíní ne ny
ny aby dohotovili nové obydlí
Cule bratří jmou jíž nkoro lin
ioví Pan l''miik Král náš do
hrý' známý barví dum
- Minulou neděli měli nounedé
bcneilu u panu Ani Jarého a vší
chul hc bavili do pozdní hodiny
večerní
~ Pan Peter lundu koupil ní
plnokrevného rok u pul niarého
korř- na chov
Pti n Václav Jandu donlnl
obnílku aby donltivíl ne k nvé net
iiínč v Anhbiiid Win Prodělal
hoje na Filipínách
llonebiií neonu iiiimIíiIii a 10
bude dovoleno vynokou zvěř nlří
leli Ale kdyby to bylí pouze je
lení a medvědi Některý vnuk
nlřclec nlřílí bez rozvahy po
všem ať lo vidí nebo nevidí
Pan Peter Tercii a muiižel
ku vrátili ne do Virinía City a
paní Ilillniayerová jela návště
vou do Antiiío Win
Pan Jonď Chenak z Alhenn a
pani Pout ková byli v dul minulý
týden
NOVINKY Z DODQE NEBR
A OKOLÍ
Minulý týden vznikl nezná
mou příčinou oheú v domě kte
rý obývá ilos {} VoHiieek II celý
liolné poškodil než byl ulinsi-n
' noliotu večer i(]iořádáiui '
byla Niirprine party 1 1 ii Václavu!
Vodvářku větším počtem jeho'
mladých přátel Toť ne ( že mě!
lí VMehui "foml linie!" !
Manželé 1'ruiik M iihÍI i by
OBRÁZCÍCH
ť o
hmň
TOlíMKV
Levý "halíbiiek" íoothallové ée
Iv uiiiveinilv nlálii Wineonnin
li v nohnl u ve Prcnioii! n jich au
lomohilcm
Ktilolieký Sokol nehrtije H
linlopadu krátkou 1'rušku v níuí
Itivtidilního Itružnlvti Po diva
dle bude liánledovtllí llllieéui zá
bli VII
Adolf Vaško známý lící
lauf z I cílili dlel zdi minulý
lýdeii Adolf bude licílovuli nu
družbě Fraulihku Slechcry klerý
ne bude nléhovuli do mentu
Farmáři jnou v pilné prácí
n vylaiiiováiiím kukuřice Na
mnoha farmách budou tento tý
den hotovy Kukuřice nype od
'10 do óo bušlú po akru
"Srážku vlakii' nehnijí 22
tohoto měníce domácí ochotníci
Při požárním poplachu pří
ohni v reNidcneí p 1 (I Vona
eka běžel pinalcl tohoto n jiným
na iiiÍhIo požáru a tu předběhl
jednotní občana na kterém bylo
viděli že hun dál lieillilže běželi
a lu len vida ne předhoněnu vo
lá : "Hej ty Curmáři pomalu po
malu což nevíš že já jncni huní
éem!" Velice lichotivou poklonu
dal nám Cechům pan Fred Por
ter majitel zdejšího rcHlnuranl u
řku "Ceši co vypěni ují prodují
Co produli nemohou dují primu
linu Co jejich přilnuto nežerou
Mlědí to niilili!" Pěkné Že
ano? Co tomu říkáte vy cenké ho
npodynky ' Ýc je to hulvátslví
že ano kleré by žádný iieočeká
Mil od ob(hoiuíku v iiičntcčku
které je n polovice české )lc
čeho lu ten pán noudí čelí ví -uiiebo
snad když on mívul nlráv
ní dmu a niě několik Čechii nu
nliuvě a tukovou ntruvu jim před
kládal Anebo nnud že ty Češi ti
něho nyní ještě kupují někdy ten
chlebu a jiné pečivo Mohlo by
to být Neb ty české koláče je
ho tuk vypadají Iát tukový ko
láč v Cechách vandrákovi vy
kou"ul by z něhu povidla a oslá
tek by ni přibil na rozbité pod"-
1 '
TAMMANY HALL UTRPĚLA
STRAŠNOU PORÁŽKU
John Purroy Mitchell kandidát
fpojonych ílran zvolen ea mu"
yora vúliinou více nož 100000
hlaů — WlUiam Sulzo% fieia
zoný guvernér ulavné ívítózll
jako kandidát do státního má
mu Rcpublikánká strana ovládla
Newyorský snóm kdežto v
MaHHiichuMotts vítů2Íli domo'
krató Guvernér Fohs jako ne
odvlxiy kandidát poražen zdr
cující vótiilnou
Ttiiuiiiiiny lltill leinokral leká
oritininiice ve měnlé New Yorku
utrpěla nejliroznější porážku vo
nvé liinlorii Její kandidát zti
mtiyorii Fdwtinl M Mc(!all po
ražen byl vělňinoii klerá doná
hiioiili mfiže 125000 už vneeky
liluny budou npočíláuy rovnéž
zíral ílu kontrolu měnlnké rady u
diiležilé odliadčí komíne klerá
vyvozuje velký vliv nud měnlHký
mí 1'iiiaiicemi
Willítim Sulér HeHitzený gn
vernér obdržel juko kandidát do
nnéiiiu v nenlém dinlriklu nkoro
tolik hliinfi jako oba jeho Houpe
ří dohromady
Sněm nlálu New York n podle
všeho ovládli republikáni nebol'
když ponlcdnt zpráva tele(rtifo
váiui dnen ráno bylo zjiňteno
zvolení 71 repiiblikáimkých po
nlunďi
V Manniichunel In donu vadní gu
vernér Fomh jenž ne zřekl demo
krtilieké ni runy u ucházel ne o ň
řnd juko neodvínlý poražen byl
nu hlavu a zvolen demokrat -Wtilnh
Když zprávu bytu tele
frrnfováua dnen ráno oznámen
poéet odevzdunyidi IiIíihA 102d
z 1125 vnlebníeb dinlriklu ve Mlá
tě u výnledek byl nánledujíeí :
Pírd (priircHMÍviNlu) 121718 lila"
nu Fonn (neodvínlý) 21412
(Itirdner f republikán) 117o"8
Wnlnh fdemokrtit) 17r)17:i
V New Jcmey zvolen byl pru
veriiérein Juiiicm F Ficlder de
mokrtil jehož knndidaluru [mmI
pornval tirenident Wilnou — V
Murylundu zvolen byl Npolkovýiu
neiiálorcm deniokrat Tiee nu mínlé
neiiálora líuynerii rovněž demo
krata šve A pícce ne s těmi cenkými
koláči tak vychloubá Ano kou
kají to čenké koláée tile til' nechá
Hvého českého pekaře do nich dát
to co do nich patří a puk budou
také juko ěenké koláče chutnat
juko chulnují ty které pečou na
še furmářky Krajané měli by so
bě výrok pana I 'netru dobře zti
pamatovat I
Jaroslav 1'onpíšil přijel není
v mihotu z Dii viil City ne svou
rodinou ku nvé míťce paní NÍ
Pospíšilové na návštěvu Záro
veň při tom iiiivšl (vili ve St anton
sestru pultu Pospíšilu pani dau
Sokolov nu
Poliv blivé obráky Jos ti
Vosáektt lití se čílil dál tím lépe
Tuo iiedčlj ni) hicu zvláštního
nu proi umu Minulou neděli
klťdý víď lli hpokojell
Piiii po--lil Jinii nbv obarvil
hlři-elitl ln lo iiisué riliil il
kdvi ne HiiiiAk at pán v)b'l nu
slit citu pit jř I I 4 k 1 1 bv %i podí
val 'li V Ur Ii-iii lo-inlvrtl iiubn
jtul j(j iHS-ič-lli Vb' Jim hftbd
lil lit bi ni ! rt i b v M ' ÍV li
"Jhhť Iv t I li t o ptl ib
h- '
'Ati-f-slil jst-m lč ulit ol irv il
11 Ví "
' l I i! ! j( li '
' lt "
jiuékn jsi ďUH"
'vl ll ' "
li' jsi iíjři i flv kfil
' ťiť pnv VI jst Ihi řfk
jen kbnh iibAnd vtftku e
uft k }t !% k hi k K
s
%
í
i
f
r '
i
i
Sr r