Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 25, 1913, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    MOKROK DNU 20 ('KKVNA 1ÍMM
Strana 0
i ŽENSKÁ HLÍDKA
' Zi PotadaUlka M Huiéová V
n li ' 11 " " wi iwmia— — LU ii ti i
r " — 1 — i
STESK
A ftehof
Vv AliA matu kMillii
vy tulilo c)ý viH
Iň iIhmIIiii rliinlfiii tlimliiii
mě lnuliy aiiiraě vnillai
kily tni li v ězili-lni U'í
A iíi'clii'ji' čekaní
vicrli Itfiicjň ni Ickíui
n ona nrjilii mJil
Ml tilu vh vwllý kvit
n nlkdii není kM1Ih —
Vy ptdrl niMn křídlu
vy tnfitit relý svět
ló litl Jnk vy itiki'iii
ii ni' Jen vhhIiii 0iki-in
slítni liyrh ciufy ii liftjn
ii hlciliil bych vil nilmi
li luníci liyrli hvkii liiilnil
lifininf fi'd liilčlm f (i )t
li xlflnl lyili Ji ret
NVi'll muk II sllisll lldlll --
Vy 1'tn'i talii n křidlu
vy iiiili- celý svět
TOUHA PO VOLNOSTI
Ik jcsl tu jíž V obyčeji Že
každý rok v tomto období měním
každá déva jinoch i i lí starší
byvše zaměstnáni hi celý rok v
obchodech tub jinak louží po lé
chvilce v I r i ktrmii mu dopřáno
jednou ii rok použiti 1 1 své liliu
Klí
Ink nk sc polom máme ilivití
těm školákům že louží ji po vol
iii'iii tmu odpoéínku pn cehroéní
námaze v uzavřených místno
stech školních! lení lu vanilku
si hezapřctií irn ty r i 1 1 kily na
stane jii'u ii bto kde příroda má
v sobě tolik krás ii půvabu h
iiioIioii odolali ď- mocné touze
která j) vábí na vrnrk lo volné
přírody liv ni' v ní kochaly ii sc
těšily zároveň s ptactvem klen'
má úplnou volnost a nioi' přeh-lé-lí
kuní mil lilio neboť tu A křídla
výhoda vskutku znamenitá a zá
vídétiíhodná
Však není li náig možno dnsáh
noiití výhod velkých tož alespoň
ni musíme spokojili h iiialýuii —
Lepší přec jdi malá výhoda nežli
vůbec žádná
('lovék jcsl králem všeho tvor
stva zde li il Zemi jest obdařen
mocí kterou nemá žádný jiný
tvor obdařen hmotou mnzko
von a proto mc též od ucho oče
kává jakožto od vládce též roz
umné jednání Vsak bohužel
f i cit í tomu tak ii každého Inoii
mnohé případy kdc si lidé nejsou
vědomi této Mvé moci a spoléhají
kc na své přátele nly oni konali
i t uto po iiinohl a né !
Každý clovék jeM olidařcn tím
to darem iiiocným aly jej hiiiiio
hlalné používal rovna tak jako
každou jinou část těla svého A
kdo lo nečiní ten jenom sám se
líc okrádá a před jinými se do
knijnosli snižuje když se pro
pujéujc za nástroj svému bližní
mu který často vyuitkujo této
výhody ve svůj vlatní proHpěch
někdy nŽ do krajinští 1'rolož
spoléhej každý jen sám na selíc n
Měď konat povinnost svou vle
stranně
Všem pracovníkům a praconi
cím n nlithUté těm našim mla
dým jiřeji ze srdce té chvilky vol
lié ii odpočinku ml té Vsedni lopo
ty aby se posilnili h s oěžili n
lilavně vi' volné píiriulA nu ven
kovf hleděli stráxiti voji prá
níny
t
Cn v suk nán ml novin týče
lliilil lllti odhélHlelé iMhipie)!
těch plúdliill NtiUiMÚ Vilm'
nni m putii k těm Aťustii vtu tu lioř
jejii h ndměltti ji s Vidy lntAí
jiikmite ti někomu nějnki větu
pHéi toi jest tU utlměfIK pr
Vélll llliltí
t'i jst jii lěťll ihtldikit pfrt
i ovníkit li tmditi lu Unii tul lU
ludiilhii ilVe-Iil íd- V Alottíf p"d
iln! i'm jedlltě lulliílHOl Ml
IM 'lul a tlfllAld 4 o) litill4tl4
M jrji i t( VU l tt thlpitěi
Dik d e e iulMihý iluvlk
ktitV MMU t"IM liVHlÁrt
i til ImmIvihhI pMťi t
Jl iu:n l! ii Míli iml nki
tll tt H'Mt s loltk ll
rúMi liii ititvsU Vk jh
! Vt č l4'ií !%! ni k-i
I K i ' n u l m r o iU li-
I l !' I i 1 t i- -u
i Ar i t il I n v v í I j
Kd tv i i 'i ! o i i-t
jak těžký jest to úkol pracovali
pro (''cidio-nmeriéaiiy zde v této
zemí volnosti tož by byl trochu
mírnější ve svých posudcích a
iiezti'[iéoval by jím tu jíž tak do
šli nevděčnou práci
Dopřeji c jim již liVb vavřínu
trpce zasloužených pod jichž tí
hou mnozí předčasně klesají v
hrob a éaslo i přicházejí v zapo
menulí poněvadž jím nebylo do
přáno znneclialí zde stalkfi a
kázaloslll 1'rácj vsak mozkově
namáhavou kterou uplatňovali
vznešené myšlénky mezi výmí
krajany seznamujíce je s poměry
n prácemi celého Nvřlii podává
ním jím návodu a názoru a tím
napomáhajíce jím ku tříbeni ho
vzájemně ve svých názorech není
uznaná veřejností a osoby které
skutečně věrné po léla práčova
ly přichází ěuslo ň příliň brzy v
zapomenutí
Paní Marii ftcžábkové srdcéiň
děkuji za vzpomínku zasláním
pohlednice její návštěvy v ( 'hi
cu IřU u svých milých rodiéii a
sourozenců
Též í pí A Kálalové z Verdi
Kie Nebr děkují za nabídku a
z pohlednice pozorují jak musí
le mílí množství krásných ríiží
1'nidu sc léšílí na íbenou návštěvu
lak pozorují jsou naše milé
kuchařky a hospodyně zaměstná
ll V zavářením ovoce lichoť jest ho
letím dosti dobrá úroda
Myla jsem včera se synem a pí
A Kalinovou za Florence u rodí
ny S H lelnvského v jeho krás
né zahradě kde nám bylo možno
seznali jaké množství malin a ví
na a víibec všeho ovoce jest i
Mralr Stanislav jak viděl nešetří
práce nebol' má svoji zahradu čí
stou prostou vší trávy vskiilku
v lepším pořádku nežli my naši
velkou jako dlaň a jeho je 110
akrová Taková zahrádku jest
krásná ale musejí v ní hýl pra
covilé ruce a to 7 členné rodiny
jako jcat jeho
Itopís ctěné pí Maric Mílliutf z
Marple Neb přišel na jinou
stránku a lo pří skllidáuí forem
poněvadž místo iieslačdo 'Au to
jsem učinila kraval že měli ra
ději dopis ponechat du příštího
čísla a dáli jej na stránku tuto
)oul'ám však že ctěná paní nás
poctí dopisem zase a postaráni sc
sama aby nebyl přeložen jinam
(Třeba že jej lam čtenáři též na
jdou í lloulam že si naši čtená
ři povšimli žádosti pí M Dillnitf
ové síranu nějakého děvčátka a
budou jí hleděli nějakou hodnou
dcerušku doporučili a získali pro
ni dobrý domov
I'í Kr Svobodové z Missoula
Montana platí muj srdečný dík
a zachováme sc dle Vašeho návo
du Mupisy Vaše jsou nám víta
né
Velice nemile se nás všech Žen
týkají zprávy z Londýna zvláště
ona o činu a úmrtí hlě Ihivisono
é která obětovala ii j život za
práva žen
let to Velice smutné Že i Ži liV
matky kteté uuijí vvehováviiii
národ samy miiji nánlné bojo
Vlltj o svojí eítetiei stejní1 s lilii
Ži TimlO Způsobem OUII ptoje
v ují svoji lásku k it ní !
Nilinbl velne se miíiilji o Imjl
lomtii in boť lítě t bulí U sl ilee
kdw VpomellU lni luk hikt l
! t ké Ji-dloinl hi kli i u ll HiUil
A iboitiUll e in blldi' llillll (líbit
d' V titiiiinl Vullliisll pouívttll
plut lili U 1'luVrt i IU!i OHI lt
lléjsluiu pnhliivl hI 1'limil oi
lily prav stťjiiýili jku kaitlý
lovélk Vhiohv muj uiik po114
nuk tčili ' t IoIki iblvoďl iini
plti iiliské IKisuV ti' pMvo o t v
l- Ittt poidillil iitirliltt se tli
tpiiitvt politiky í t H4 j' ii
t vloslj ViJ j' li llkd pošva
li4jií Ale kolik Mi'líl IUUMV
ktil( t v ťvlt lr b nutil 1-1 l'rj
ví piti i ii poUti kí ni ni ii t
vUdi p"ř lu tipmxv tk v
j itv kdvl e Itt i t H aU i V
pl'ivid (til nťi1 Jtntl lil nni ! 1V
mitl iiiťi Sl4ltli i In l i
i IV ib IOV iib4iik j V
lllií pl4 A'i i I I -' ''I ]l í
ni tu Ir tit-i IUtft ki iik(í
sllíílvl !il!( l -" l
I t -!-'í kt V I a pi!ti %
sluší pro cívilÍHovniý lid l)ou-
(dm }a budou i ostatní státy ná-
slcdovatl příkladu tohoto Dcjlu
nám přílcžílosl aby dokázaly
co dovedou! A neosvědčili Si
tato změnu tož jest zase dosti
cest klére se mohou volili kil
zlepšení poničili všeho lidu!
Teta VíťamváBOvA Omaba Neb
- V minulém řvéni dopise jsem
omluvila dopisovulelky z venko
va vsak dopisovatelky žijící v
městech ii městečkách omlouval
nebudil Vím lo dobře podle se
be jak to h těmi odklady dopadá
1'řípadá tul lo tik jako bychom
Ink jako jsme rády nasi ženskou
hlídku uviděly luk o til nyní ne
stály Ano tak to bývá se vším
Ze začátku samá sláva ke konci
jenom sláma I Nciiechnn- dojili
tm lo abychom spoléhaly jednu
mi druhou aneh snad tiby mui
napodobovali naše dopisy n scho
vn viti se ztt ríiznň jména lak ja
ko ku př Teta Dobrá Ta měla
hýli prý teta Vllánivásová Tak
aspoň se někleři élenáři Nové
Doby domnívali Odpusťte když
Vátu povím že bych se nikdy ne
odvážila psát do listu který ne
odhíráme n který nám víibec ani
mi ukázku nabídnul nebyl Tedy
se Ida Vílámvásová neschovává
za (eu Dobrou v Nové Době 'ro
čcž milé družky hleďte ať si u
držíme svojí Ženskou Hlídku
jíž nám řídí tak vzdělaná dáma
paní M Diirešová Dalo jí lo
mnoho práce nežli vymohla sí
imInIo pro naší Ženskou Hlídku A
my led' snad neuznánu' tu její
práci mnohdy do piilnoej bdění
úpravou dopisů a článkíi v Žetiské
Hlídce a konečně řekiieni "t'o do
luhu ne"" To by z nás skutečná
byly slabé bojovnice že ano Tak
je se lak lietlpejpcjle II pišle
Kde pak zúslabi paní Musilová?
-lak jsem se dověděla od paní V
milic Jonášové z llliaca N V že
prý jsou blízko nich a rnunl prý
jí domluvil Tak jen jí domluv
le! Maní Jonášová nezapomeňte
však pří lom že máte také psát
stínili A co babička Madrnoso
vá? Mověle nám něco od Vás
Tak ii nás byla návštěvou moje
přítelkyně paní M Kučerová z
David 1'ily Nebr a udělaly jsme
si výlet ďi Soiilh Omahy 1'rvní
zastavení bylo tt Kořískit Tedy
jdein ke dveřím a zde éleme:
Hydlíšlé nahoře nad Novou Do
bott Tedy jdeme nahoru tib' jdi
jak se říká : Hnilo a (lomí by a ta
ké to lak bylo neb jsme chvátaly
až jsme si sedly ti povídaly jsme
si jak nás mui poslouchají a lo
bylo dobré Mak jsme šly k Šlí
kinu a lam jsme se obdivovaly je
jich ranně neh mají trochu ode
všeho: zeleniny i drůbež A lo
laké jsem si hned zamluvila ka
chrni na posvícení leště se ale
1 1 1 1 í 1 1 1 1 1 1 Odlud jsme šli k paní
Kitlíkové a Škodové kam právě
přijela návštěva z Wahon Nebr
l'o seznámení se byly jsme ihned
na Moravě totiž vzaly jsme lo
asi takto: lak jsi o dlouho v A
tiieťice ' ptám se Odpověď: 7
lét O jej to já již L'li povídám
To jste tedy znali mftj domov a
rodiče — Ale dobři jsme znali
Kliáše byl muzikant pískal kla
riml A lak jsme probrali liro
lovice dohře Teto víte kde
hvl I 'opilku dum? lnu zrovna
pod naši čiv tlkmi a potokem
Nu tilk tu je skllsirov llllý St ttj t
lam velký lihovar Nile 'o
tiivn losi I si v zul tli i n Miipi lko
v u n tuk lam kde bvly hU
plné obili láje pito'' dobytku
kde éelediiíitvé Vesele pobíhali rt
spcvtl pi i pl áci t lili' lit llit llllstu
lokitll bosmdiíe kde liilin-i
inltl ii íliu st l oje v stodole stálo
usni inlatcu n n sádkAidi ubili
t t py jei ibtpiitluly jnk litotrw sil
iiýt lt pá mltlcu tit imty i tuk
to t nt ni pttte vviii liti bratře
l každ í slabiku 11 H Jriliot ť ( ul
tulí lilii !iin kď' boiLl p'los
l( biilhotl llttvtttl M V min V lni kv
Iv i liit lil ntrtlt t idotisk Vonl-1
lujVÍi't v V i pl uiiit očun pn
bviiť tiv svítit' kulle H ktid
OV Skuibl tuhu tltlkii Md o i
i tivábivi V jste unie Vtbď-4 V
k-ilt V l (l M lví Jsi lit lil Vá
k tbl Vítr Vj tmít t4tkt tvli
k-btkii limtoikv
htiV4 SvuImsIovI Misu
! MiiUn tlíni "fi Ulil
ku nu'' ďttiikv? Vidin s
i 'ilk tluj txiisioi lit
'k' nHlk ťi lv iíitti
t-i e!- -i ii nKUt 4t iá !ktt
h! ( um liitt I I ut vě iif
v H J'U itpl t k bvl it
Máme mnoho větru tento rok ala
jsou jdi malé nedělají škody
hidé říkali že snad nebudeme
míl ani lélo Co pak ti chudáci
v Omaze by měli říkal Mořád
jsou nešťastni My jsme lo sly
šeli již druhý den lulé stálí ve
skupinách všude i ptala jsem sc
ii jedné takové skupiny co se
slalo a tak jsem se lo dověděla
lak přišel Mokrok Západu hned
jsem jej rozbalila n byla jsem jen
Žádosliva abych se o lont zúplnit
dověděla Ani na naši Hlídku
kterou vždy nejdříve élu jsem
sc nepodívala Nešťastný březen
len se pomstil I To všechno za vl
nila la nešťastná třináctka! Ví
děla jsem vše to na pohyblivých
obrázkách Mylo lo po 'I dní dá
váno Modobtiě I tiešlésli v Ohio
Také lo byla brftzii Tahle diva
din jsou velíce oblíbená Otevřeli
lu zase jedno ('hodím každý lý-1
ddi jednou Také hráli Dvořá
kovu Humoresku To jest vždy
napsáno Líbilo se mí lo velíce
Hrají vždy tří tak je lo jako
koncerl A k lomu viděli možno
ještě pěkné obrázky všelijakou
modu a výjevy ze života Ismi
lu člyří a ve všech jcsl lidí dost
Někteří lidé po velkých méslceh
ale lam nejsou o nic lepší obrazy
než ii nás Mrávé co tylo řádky
píší byl zase velký vítr Mřece
však jcsl ii nás dobré podnebí
nejsou cyklony nul ňžehy Vo
du máme dobrou Když byla v
SeaHe výslava lak Missoula do
slabí cenu na vodu Méslo je nu
pěkné rovině a okolo jsou kopec
Néklerým se lo nelíbí lile je lo
došlí romantické Kdy vychází
slunce nebo měsíc éaslo se dívá
lne Začíná vylézal a jcsl pořád
větší a větší až se vyhoupne do
cela b' lo krása velebná Vy
sledila jsem dva milence Milý
povídá : Mně se I u nelíbí m ní ni
kam viděl než jen kopce Milá
prav!: A mně by se zase po těch
kopcích stýskalo Teti hoch je až
z Ohio Dávám pozor v každých
novinách o lé sicilské dívce je li
propuštěna nebo je-li zavřena
líckln bych to jako paní Vílám
vásová : SproiSlětni vší víny
Vždyť je chudák došlí potrestá
na a nemohlo ji už nic horšího
polkni Taková má zkažený zí
vol a její potomek také Má lo
jako tm čele napsáno Všude je
odsl rkovátui ani kněz jí neuvedu
k oltáři Nemusíme se divil že
to spáchala Měla bolest a zlost
a vše o se jí mísilo ve směsici ci
lii a dodalo jí lo když sc j[ vy
smál do obličeje Myslím že by
se našlo i dosl mužů kteří s u!
cítí soust rasi Někdo třeba řek
ne ze jcsl lim vinna sama ale
těžko sc ubrání děvče pokušiteli
lest to pro výstrahu pro obě po
hlaví Myslila jsem že lu maji
lepší právo pro dívky Mro muže
má hýl ostřejší zákon nebylo by
tolik vražd malých dělí Děvče
chce sc toho zbavit tak jí lo tak
napadne a pak jde do žaláře Mu
ži jesl bej ! b ii kd by byl nčja
ký lepší zákon oni by li by npatr
néjší a nebyli by lak drzí My
šlím Že kdyby měly ženy právo
že by lo bylo lepši a mv mužeim
děkovat Allli liee ! máme přece
již bpšl zastání proti eiiohijcňm
Li myslím žc lo bylo moc sinu
stí'- ze neměli žádný charakter O
lom dalo by se mnoho vyprávět
Také jsem zuubt v (Vrhách
toibuii Itybt jm m pravé s ma
Iv m třetí dril v postili kdy sil
lito domu a mu ibmkl A nu do
hhtvv Nekulil lii I e si pled tlim
st hov lila (t i rkbl mně Ze jí UVI t l
do i tdív kil a j dtl tolik I au
Jiko vlasu na líbivé Tu Jť pilk
bliku! Zi n i v'dinii a pik jiuti
lnou t d line li ib li mni lli ll
Kinu tkitlcoViit a slil ii ni tt ti
kil Dim ti im kti in b pulilavik
jestli In hlii il lit dtiM-b š Tak
jiku by -i! bvli ji lu otluk A
ptik e ttklo 4 lunt ii iii jii-u
Iiit ti !o dt iiMni (itkti
i v tmu i né r plutu it rudy V
milici Jiuii in Uitiubu VUilix
I k v íttu" jtk ti ! v it( inu mi
u n-4 'ItimKtt bvthum
ii i li piiiuttiM a( 4 tul it n t l-i li
Mpuiili itutlt Zrt! V l-l'l tib I lu" II
ti 4 bcbi t I k-ilit ťt j Jieli
p i u itei 1 Jl i l i - jiiilntl n
(tun kniui k lví uiil ťiiii--l
t u pi (- luvti ti Hi i Ii4 jihl
! - ' I - l plk tn plilll )- I) ll it
' ht (f luul i k! iHlii
i ui" I l k l- V li i- t l-t
-i i i- i i ! i- -i v n
kťttth i-ktii t ti n il
! - I4%4 T't ' IikichI I tM
i ! S i 4t-i 't !- i tk- ) i i
želé skoro nic nemají když Žeiui
Manut níi! nedělá a jeti to co muž
vydělá tilralí Ale jsou taká do
bré ženy hospodárné n k těm by
měl hýli zákon lepší
Paní Frant Otoupalíkova Da
vid Cíly Nebr — !téná redakce
mílí élenáři a éldiářky I Mořád že
prý nepíší ale já vám řeknu že
není eo Nového mnoho není a o
staré nikdo jiedbá Ale přeeu Vám
povím že se zde bude také osla
voval 1 řeťvenee tuh víte lo Je
zde něco nového Vždy křičí že
nelítají peněz že jim na lo peníe
neslaéí Měšťáci to nechtějí pla
i llil ii i i 4
1 1 Mroé o je tik ih'! Obchodní
'
e n o a -en e i a i v mefle
nc1 ne Meslo jest jako vymře -
le
Asi míli od méslii máme jak
i Ml I 1 I u I
ni ijiwini'- oni ii nu- n imnii
i ' 1
mi hit i 1 f
i m jiiíiii ulij
sírám uprostřed voda a to je vši
Ani lavičky ani kvéliny jako bý
vá v parku Tam se vždy odbývá
slavnost Tam má některý Aiim
říkán kuchyni a kdo lam přijde a
zaplatí tiketu teti nechce platil
dvakrát A proto zůstane tam a
obchodníci v městě nemají nic
Dříve první léla bývalo vše v mé
slé a lo mělo celé méslo dobrý
den ale dnes lo iietii Mak se u
snesla městská rada že zde máme
moc blála Když prší po eelétn
méslé jcsl baříiia že se nemůže ani
jíl Tak budeme mílí dlážděné
ulice v prostřed niésla a pak z mé
sla ven tu b mise proslřed mesla
'
ie du čtverec iMtie sc lo ale inoi
nelíbí Ty pěkné ulice ano ale ly
peníze ne neb nás lo bude slálí
několik sel prolože máme loty
M muly lyden jedna zena pťi I
koupáni máb-m přišla o život v
naší sokolovně le lam pěkná
koupelna Vlezla do vody a chy
tly ji křeče a než přišla pomne
byla jíž napolo utopená Ale léka
řům podařilo se přívéslí jí k živo
lit Nyní inállie pékliý čas a je
plno růží jahod Iřešnl a j Déšťfi
liylo dost i tepla lalt ze je nu vse
radost se podívat Ty krásné za
hrady jak jest vše milé! Všude
plno vůně a když vyjddii ven do
lé krásné přírody všude samý
květ lak Že se člověk té vůně ne
může ani došlí nadýchal Tak si
myslím pří pohledu na lo vše že
by člověk ani neměl býlí neum
cen a přece je lolik chorob! A jsou
lak divné že člověk zůstane nad
lim zamyšlen stál Dostala jsem
zprávu od své dcery z Montany
kde praví jak mezí Indiány řádí
laké hrozná nemoc souchotě My
dlí mezi nimi Maji tam velký
závod jak obleků tak i na jídlo
a obchodují s Indiány Kupují od
nich mění práce a vyměňují je za
živobytí Mezi tím praví že se ho
jí nákazy když indiáni tak dra
vý lid a takě sc poslední éas roz
lomili Mraví že byli vždy zdrá
vi pokud mezi ně nepřišli běloši
a ty ni vně nemoci že chytli od
nich A'c tieehléjí prý žádné lé
ky líéěí se bylinami indiáni prý
lam dělají velké obchody s koňmi
které prodávají obchodníkům z
východu přijíždějícím Obyčejně
jsou o mé dcery na stravě — Tak
mně odpusťte drahé 1
i
1 Slováčkovu Hedvika Kouchova-'
ny Morava Isme horlivými'
élenáři Vašeho časopisu zvláště
"Ženské Hlídky" Tam žádá Čer
nooká Marjánka e Saumb-rs ( 'o j
o dvě písně 'i -Imdoit li snad je
šlě uv i ťcjuény a Vy budete milí
mís! i ve ' ušení časopisu pro ně
! l aěte JÍ je UVi rcJIlit lu h j( jj o
pii si- nám velice líbil ii proto za
hlilhtl i- oihnéllV
i
I IiiUiii LI itt iliikn iltlii
ltli tii-k t rn ilii!
( -(tmi lliti ku hí'i„ k íriin uMAiit 1
r iiU'i tul -lksU j)
f
I k IV tli Vlili i lliiiii i 1
1 't li( U (lit-ti ln-tUti(l
il IV1U 1-1 liHit' ' 1'itiU !l
4 i l- l V I I I j
Akut i ll tk-l ti-i tm 111 li
i kli lit -i HI la lu t liU
I ltl'l lí W 1 l i k - tm' l 1
iisi-t ) in st- ( n i-iu -t-- - i s
i i t i- l i 4 - l t U v lt i I
t nUi) ' m n 1 1 muíii
i i 1 f - k t I !i ? l ilt
ílf ♦ Uti t!!) 'int-tl
Ií -! Ilii liliUui i
t h t I j(tli tit [
i I { I- I i ř sv t 't i
t in si !- kssl"Vl ti V j
i
S t I iU litiWsk WU j
T - - 1 S -ll
% t -4 % l 1 S M I- l í i
1 t-' 'm 1 - t t '
Františka Kafkova Jííce ftal
Wk — Milá hmMUy a Clontři
eléná redakea 1'okrokul Jelikož
mftj první dopis byl uveřejněn o
smělujj no ojičt zaslat několik řá
dek Hřcdcvším děkujeme za pre
iníi za dýmku a Sídlo — Mánie H
mil do lííce Ma ke do i loatl mánie
5 míl tak to lam lépo známo Jmiiiii
dnes eelá mrzutá a jak by taká no
Veécr jsme se radovali n naší za
hrádcěkou tt těšili jsme Ne }n bu
deme míli radost z rajskýelt ja
blíček a zalím ráno tam přijdu a
ono všechno zmrzlé Tak máme
po radosti Mylo mí ní do jiláěe
Milá teto Vílámvásová jen píšlit
i ii- t 1 1 ii ni r inu ii iii oiniij
'" '
iliodtié neb ráda élu ale nerada
K) Ím u ))( (imím J(jko
' a iviii vdu in
I'" „' ' ' '
vnlii ni horftvky Jiihoily n f nii 1 i -
i i í' i i i y ii i a
lit li l Iji linii liUfln 1'tiil Aiitni
' 1" " l"'IIM i I HIM i
NYl)((lV)l}(ovA( vmUi illU NV0ji
malinku paní Zadínovou a Vaší
sestru Marii Mekovou Milá pří
telkyně kdybych Vún nepozvnlii
tuk bysle ho hněvaly Nevídáno
když se Iroehii ml borůvek znna
Žele Abych Vám psala eo nové
ho lo nemohu proložo nic nevím
Nikdo se neženi ani nevdává Ne
vím proé se jím do toho nechce
Snad aby ráno ticmusíly vstával a
kafíčko vařil ! Nebojíc se mláden
ci holky vodil pod věnci Taká
Vy mládenci aneb jak Vám ji
nuk říkají nezapomínejte na teti
Vás bečláeký koulek a patnaliijfn
mm ! ii C i i Lu lul fiikf u
'
éaslo smát jaké mívále trápení s
kuchařením Mro dnešek snad jíž
jsem lobo napsala dost AŽ při
šlé loho napíší více To jsem toho
napsala že ani nevím eo s tím
imáiii dčlal Snad lo budu musil
poslal po balíčkové pošlé Vidím
už jak in i j dopis letí do koe a
redaktor proklíná až se hory ze
lenají NÚ2KY íin'liy Ořlp" nJliii[ pro
loďai ďonilenost (iřndditlíiyai n
""h v"ll("v doplutitli 'tOi-
Dr J F Schofčík
vAimiJu mi vhrmliiA
OČNlM U&NlM NOSNÍMA
HRDELNÍM NEDUHŮM
ťill l„in4 I Klinu 1 rtu lil IiíOIii
miliilliy ( „„„ w w í()(„ h(Hlu
ť)fiiitniii ma H Mmmitn Tniiilu roli II utipf r
AVU mul 4i st Mu tt
Ttiliifonyi N VV Mula 4(170 T H
Ciuiliiř 478H l(i- T H OiiUimm 3U12
MINNEA10LIH MINN
Dr V Anýž
po návratu ivém z evropukých
klinik a nemonnic usadil nu o
pít v
MUAINAUD NKIt
Ženským riemocom zvlAMř
věnuje pozornost i vímm ranta
ralým chorohám 10-Cin
Možno tázatl ba 1 píiemnó
Léky vlastni laboratoře
pošlou ho na požádání
v Omaie a So Omaze
DR ŠRÁMEK J M
si v áp roh í n lliekory
ul Ti l Douiíliw dturi
DR KOUTSKÝ JOHN W„
i(ir se v Jíl ul So Ouiiihtt
Tl letnil South l
DR NĚMEO CHAS J
I li Willinm ul Oiíitthn
Tili ťttii Dutiybii L'sl7
DR F J SWOUODA
1 jii nt l 'iiirtbu
Ti b Ion limigbis 11 I
DR 8IMÁNEK 0 1
)U I I id Omaku
Opi Irteíiii e věnuj jtUšt
li pnťl Itost
DH KÁLAL r J
l 'í t ii y iiotu-ml lUuk
prttti lli iiiutuvu i l t koibi
ii b řuii mgli U''l
Ml CXALOUfKAvl
CHALOUťKA
► I M id Su Otiiba
tb
Vjt k t ai 1 il a
itKI liiti (tVli )
til'-s llllťIK
i-t t ii t in Wkl
-"- l' t lllt kUllI lW i
k i -íi sti( nt St
{a ill l ! l- m ét t
t ' S''tH S-I-
► t If
UVmi Vt "ibt ii v-
k j i t i i ! ti t
i