Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 25, 1913, Page 4, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Hiruna 4
1'OKUOK DNU 21 CKIIVNA IDKI
"Pokrok Západu
rUDLlRHED VYBĚHLY
Kiiturml ut tU Váti Offlrd at (tamlm
Niihř n me'u iilai lund aittltef
hilIUIitnl hy Pokrok ťuMInhiutf Cu
HI7 lilu řk Mt( Oamlm Neb
niili'rliliiii hy "mil — 100 pr ynf
VVIiAVATKIHKA HVltl 1'OKItOKIf
OMAHA NICH
VáoUr Bwí( Milltfll
(m f wi ís flo trn rok
A'lr!ljl Jfltlnlll(l
10KÍIOK ZAJ-ADU
OMAKÁ NEB
Omaha Neb 25 června 1013
[ OSOBNÍ
Minulý čtvrtek v tínkArnč
mml iuivmIívíII iiAn j ijonď Hl
rlíik liartiiiKlon N ! kil" nu
farma nvého ynn žijo nu zanlou
žeiiém výmínku u j-ho yef pnu
l'Viink Hrubý pokročilý rolník
ml ISi'1'iiiit Nebr Jak Jnme od
ziiiínčných km junu zvčdčlí pan
Hrubý doprovázel do Omahy
nvého lehána kterýž dcUl čím
cílil ne ďli váné churiivýni
li- pnu ŇidAk vybledni ihned U
knřnkou pomoc a v pálek když
lékař Jakounl vyrážku pod okem
inu oňelřil vydali ne Wmc zpčl
ibmifl ii llcemer 'fin Mídák
jakmile trochu Ni' zotaví lni
ne jiílí do Cech nu návňič"
vil vydali Hlav iixi-iil I korný v
okolí Ibemer jenL Znamenitý n
pakli néco ilo toho nepřijde lni'
de leioánl úroda velmi pčkná -
Ki prohlédli nobe zaříenl li
nkAruy tu piiu Aidák opčlné
předplatní nu oblíbený 1'okrok
hofíS obnovil
V nobotu ráno mile v yAvo
dč nanem návitévou nvojl pře
kvapil tibu dobrý přllcl p Ion
K Vlach nupčíný rolník oi
Hodirc Neb k n li 'i in i p Vlach
ndčlíl přijel do Omnhy Hť DVojl
ileerimkoii Kudlit n pu čau nvčhn
zde pobytu byli honly rodiny p
A Cechy známého npolehlívčho
zlatníka li hodíntřc
# Nalézajíce Ml! nu CCHlA do
MinneKoly v Oninze iiit krftlkou
lulIJ imtitvíli MS pp Jttři 1'íiVel
rolník ml Hee 'e H jeho hrwlr
Mat 1'nvel rolník n AhU Neli
1'H teto příležitosti lili limloil jen
ehvilku ziixtiivíli mt v mihl ti
nkirní a HiléliU w niml hi je]uu
nu iiiivStévu nvýeh ynitiiýťli v
Olivín Minri u možni H h í
jinam ni podívají
V Moliotu v tinkállií'' niUíté
vou HVIljí poctili n (U p Ion 1 Iu
initta rolník i Scliiiyhr Nel
ji lm imiiilkii i malý nynaéck
Ik jniD ířVťilčli niiiuelkit p
llamaty ii UÍ !olni ji mcltila ?
IohIÍ ilmvou a proto u Omnliy
přijeli itliy (In olilcilnň utnvu
jejího Hť írkuíciiýni lckaťiiu ne
porinlili I 'iíii Kaiuata jt-nt na
iíin illoiiholctýiu pílniveiiii a
roto clu iívoilii tiut ho přiili a
ly i jeho inaiJcIka ?niiií ti
ukárny ni prolilčilla
I 1 1 Frank SvommIi uka
dělnický Koehíiř a majitel nejvřt
fclhu uměleckého pomníkového
Kavodti ahy mohl lépe tím ě I
néiu uhjetliitU kam vhoíli jet
imeeii utále jiAud vúj roiiliivr
ti H til liejell httl V thliaiře !
i polménl jiávtidy jí v iiiiiimIi
tátech mi jřtieliv V ptiA
minulých dnech opétní kiiptl
jedet! Velký pMlullikový IíÍmhI V
hťiiiiWiiti ii ktrryi tam po
4 t lé Utm p W I I lat
pn firnmii! MrttUioi Mlle V
írníti VWU ňpíehrt p
Sduny mi-hon t a)ii vi hti
kmjn h4tti j%t přÁuiin n %
tí A! Uk ilArní piki'U %
l ! t ťed( i'!V4
úek !esin' Ahiir H'fmmve
Ur V rVsýth knwíh ddřa
íHámýrH itiHiiit p Vttjtíil
ll fuiiii p Sinulným v
p lišili S'ttu ii khni
l' kr#4H4 i Ihuiiti Nfhr řfi
lí Hindulie tUdkýnl jHintťm
l'ij( Uk H iith'H V dHii
Ímw Uftilinuh M l'M J I
♦d II u l i p lhtt
nIÍih' mlejciloii novomauclá ilo
Hrunu Nehr K eeliiým hlalin-
přlilifui () 1 iiiiAo připojiljeuiiil
V pAlek pu pfiil týdnech n
pélii'' nivrilíl mu ilu Omiliy pan
JtriinliiV Hvnlioilt dovedný no
cluiř KiimÍNlnaný v iimeleckmii
poniníkovéni ivodrt hralrn vA
ho p 'V Hvohody (faroulav J
Alé pf'1'il dueni zdohení brobft mtt
knl jíx v jUilin Kiiixiinii kdež
na liťhilovecli li Caldwell a llluff
Cíly MfHvťl nakolik pí-kných pu
mníkri llilit nivíilívíl několik
kriijimri v okolí Iďnťrow (tkla
odkud odclual do Nclirnuky
lihy ili' li' ii (Jhiiiwa a Milliian
několik pomníku (umluvil Ink
ní mi ilaroMlav Hvnhnda Mdélil liyl
nit hv( ccnIÍ velmi upokojen in
hoť VMilde ďmtAvnlo N" mu toho
liejlcpiíliu pohoNléní Xcjvíeri
víak lni léíilii kilyA lyícl vSuď'
tu iicjlepAÍ pove kterou kra
Jan" o pomníkovém Avodu pana
Franka Hvolnnly roíiřull nehol'
na víeeh hfhlloveeh Jak jiní
Ivrdilí Jwoii vemiicx pomníky e
zéiVodu akademického noehah p
'V Hvohody akuleéné' pravou o
duhou ílíroveu ilarimlavovl lé
kujemi' ta podrav klerý nim
od pp Hlince Hájka a Jelíiika
vyřídil au 'V Hvohoda mlélu
Je h p 1 1 lelínek v okolí
Caldwcll Jílu II Cíly a KenCm
ajíé vAeiu dohře znimý pří
mul pro jeho pomníkový iVod
jediialeUl ví lakíe tamní krnjané
hudou mlti pí lli'ilol ii nélio po
luníky ohjediiall
'cňIÍ rodíéové klcfl nmý
l Kvým dílkim k Jejích uradil
acíni ríínýeli o néjiiký een
ný a frvnlý déirk v upomínku
vénuvall uéíní yajíxlé jen doliře
ve vfij proHpéch kdy yajdou
o yliilníekého a hodínňřkého
ivodu i A Cechy ék 12IH Jí
I I ul Imaha l'au t 'echa pro
lulo iiříležiNml oh ci nul velkv
v'hér vhoilnýeh iířcijméďi jak
no mladíky lak I pro dívky a
larky Velmi dohře He hodlej I'
-' j f ilit i
inic m v a in iiiiwam rmioni a onv
Ho eelý žívol hudou Vám vdéé
nyml Venlu lé hoJ p ( echa a
lícuje
TU2NÍ ZPRÁVY
Ho (imaha 21 éervna H'l l
llovéílio dohytka ď!a don
liiMiá yémoha lia pondělek Ceny
iři ahajeiil ohehodu přcvlidaly
lálé a několik olvláf yidoueích
nákladCi h)lo prodáno ní ya
} hýla iicjvyíiíí cena dne V7t
ximi iloiivtka Ne vnaU iiroilavala
ří Ntálých cenách a doiolcdni'
ji hodin' pokročilo když koneční'
Aeeko prodáno Zprávy y výchn
u hyly vlec povyhuujíe n pro
avajiei oeeKavaii NilnejMi ceny
nícméin' víak nlálé' ceny ponejvíce
převládaly K nudní híímčřené
váhy dávána přcdiumt před lb
kýmí a tyto nejdříve íly na odhyt
'n lo dobytek y Irávy jenom po
yvolna ne prodával
1'oplávkit jatek po kravách a
jalovicích nyia velmi iiomala Incn
ráno a včtAiua kum nebyla prodá
na až podé dopoledne a v níktc
rýeh případech ceny y kuNy je
vicí krmení Iravoii hyly až o 1U
tiiM kdržto dobytek krmený ku
kuřicí pnehUal m' a Ntálé ceny
mí jako minulý pálek lo Vcike
rém dobytku t trávy jext nlabá
poptávka pí i nížileh cenách a ku
pnjíej nt mu v hýbají více tu ž
před tím Telata na mano pro
dávala poVolna pij Ktálveh ec
nái h l'ulet t trávy prodávali
ni it ''ie levněji kdtžto pekli
knkiiíiej krmeid bulící udrželi í
itálé ciiiv Jikn bvly pfi yávéiku
loliuiléhii Ivdne
i l ll iiiliohit ( bt liii i i kil
k eltn ft K lim tuho M
ceny udižily peuč nu kuny do
bři křlliellč Hviak V %e k co v y
ktttiíi!u ninpv IrAvy vlátí leh
íi" ktávy jtibiyiec lltéeiiti bylo
V (clil it Ketlllálu VÍelld kull
dejiíil tlhjetliiivky V etikova n
!'U ní ibtu íhm tldrd
ke tl lolol ttll je klUhAtlf pn
V oblý
I't4diu)i iáU dn Jl i rt ii% tt
tuvéit ddivtik 'Akli Í % I Iru
d U í i u vj pilh (ii Hi
pikal Vlls i i i i jol
I rM rditl VmU t t 1 '
prkntS itl ' v rtt jalmiíM' „'
' ' 'ki 4 vvl rutn kriiy
' 7 i 1 1 %iřtit i pík tí
dedev M w vi j ékui 1 M
I ' k tbiVH i líni ' i
' tiySn prtil i
fbvu k IMI Éli il J klá
vy jí i t k 1 1 vv II 1
r75 í lelala itil!"ii bulící 411100
IVanat ihmla dimll nliiíiiá yáNii
ha na pomlčlck neboť bylo ubdr
ženu iinI 1 1(1 nákladu čili 7 nim)
kunu Tu Jen! o l00 kunu vďo
než před týdnem nvnik jen o o
VÍcm než blM) kllnfl Melič nežli V týž
den před rokem
IVvní nabídky byly pří cenách
nlálých už u fe nižních avňak Jež
to odevnad doehiyely yprňvy o
nlálýcli cenách mímlnl prodavaé
chlčlí docílili nilnčjáíeb i-cn li
liodlnč kdy vlaMnč nle na nepru
dávalo prodá vajíel I kupující nic
vlil každý trochu 11 prodej ynpo
čal pM nlálých cenách Trh by
iicniejuý tičklcrč náklady prodá
ny byly při cenách nílučjwlch
kdežto na jiné liedocileno nohol
nich cen iivnak hodnoly byly cel
kem ani nlálč
Ivromč lč dlouhavonll bčlieni
první hodiny obchod byl čilý a do
10 hodin vňeeko bylo prodánu
veiNiua pranat ne prmiaia pil cc
liáeh od llloHril) a nejvíce jích
nlo ya N'čco obvlánl' pek
ných lehkých prodánu až ya iKňú
llikunl kllnfl k prodeji liabícuýeh
vykaovabi mulou neb žádnou
yméiiu 11 porovnání ne yánobou mí
milého týdne Spekulativní pu
plávka je ve velmi dobrém nla
vu a o kuxy lelikc inb na mnm
by o doni i noulče
lak dalo ne očekávali pokbn
nutí cen na ovce a Jehňala minulý
týden v k užilém lihu na miiié
mélo ya nánleib k uieiiní yAnilky
Hiun ranní mmini aniina nyia ut
1 t í t f 1 t i 11
liejllienftí na pondělek v dlouhé
ihibé a také v Chíciiyu a jimi
mnohem ménč skolil obdrženo
nežli iiřed t v dnem áxílka do
dejMÍho lihu po(mlávala včUi
nou jehéiit ohll íliaiiýeh roélď l
ovce nvnak nedošlo jich Inllls
aby mélo to néjiký vliv na příio
mnou kíluací a lak ecnv yřmtáv ují
ani Inkové jako plí ávčrkn mí
milého týdne
IVvní právy venkovních Ir
hft nčib'jy o NÍlnčjAÍ náladč nb
lo ne přičítalo mcnAliu yáílkám a
nde očekávali nčjaké hloupnuli
cen eč by áoha udržována bvbi
nxj normální lak minule june m-
mínili byly lo veliké áxilky do
Chicntía a jižních trhu jež hyly
odpovčdny a imlre pokbniiiitl
cen V ňculí ápadnícb lríeh á
nilky činily dohruniady ii"ií H!t-
000 klixíl čilí n 2000 více než pře
dešlý týden a o 21000 vlec nežli
před rokem 'říriilek v CIiÍciiku
byl přívodčii více ménč Niiehem v
Mímiouri lllitioinu a ludianč jež
přímčlo farmáře na kukuřičném
pánu 11 že ponlalí nkot do trhu
dříve než ne očekávalo V lefney
Cíly oniville a Kl JíOiiínu bylo
ibmlí jižních jebnal 11 vykaujl
celkem b jiAÍ jakont iielí obyčej
né v léto dobé
Cvádíme náxbdujlcí ceny na
ovce a jihnula: lehnata jarní
+liÓOio 700 jehňala ohtříhanA
líliiř7i roční nul říhaná
(oiíIMl ukopci onlříhani 1 1
'ilO nvec ONlřlhalié +:i "'' 10
jejiinitii přebraná +1 miu '1 2"i
ovce přebrané +2ri'o 17Ó
( hicaio červ na 1 ' 1 t
Ilovčího dobytka bylo obdrže
no 1h'iOO kuní! Irh nlálý a o 0c
vUÍ vykrmení voli +7 20i
ÍMNt texaští voli +imii ( 1
ápadnl voli 47imm i k žíru
ik%'i7ooN(iO[ krávy a jalovice
t I Hl m tebilrt +%! ií ?(
1'ntoat obdrženu bylo I Uui ku
nu i trh čilý celkem lálýj vél
mhu prodejů ii 1V0 7' í pi icata
lehká ♦ -(' H míebíioá t Fi
in 1 tftá ♦ mi' tiinbá
J o Fi k Lit 1 i 7''i't 1 1
v t ( ji lu'„t hvbi ol liclio
llMullt kuU tlh pi Vl (honáci
lí CO "' lápildld ♦ ' I 1 i 7 V
toční "i 1 o li li l ji luili limná
e iViiiiiiiKl lipi bd 1 ''i 1
1 tnt jtt id f i" o 1 7
Klit t 'It V '' t čtVOrt 11 t
ll iVeilii il l t tka ! !! 'tni
kHl j Itlt ti' 4 I"V litii
to jit p- V V k iit il 11 0 ♦ i t
"t ( kili V(!j IKl „ t
P!o It í (XV I 1 I I V Il
c ii:(!i kfivv l -J 1
1 "V e I' t 1 k ♦ I 11 i
ÍÍM tii nii ! blili I 1
t i I I lU SiH: l I
I t oUllíMU lb ! -I k l
U Jtli ' i' ni t yiiJ tlo
4 I t h jll l 44ti
tě i k 4 ♦ ťi t % il( ((
c:ti thki ♦ -ii-
'' !il í I"'- - 11
th#i J I rtl bbi I It J n 1
'U # et ř -1 „SJ „i
1100 1 kkopid WMUtUMi nvce
:i7V iVt
Hl louU 2:1 červnu JÍII3
Ilovčího dobytku obdrženo
bylo 7700 kiinů) li li nlálýi pčknl
až vybraní voli 7f0(f H2t 1 k IU
ru ii'i!2rř-7íi') krávy n Jalovice
'lOuMull bulící irlIHI(ř72r
lelala if (100(1 07i i jižní voli
+V'Ów7 77 1 krávy a jalovice
+ 1 2m 700
1'ranal obdrženo bylo 10000
kunři i irh o V vynŇíi Nebita n pra
nala bhkA if70ll( M7 j iníelianA
a na mano ifM ffn H7ú 1 pčknA Ičž
ká tm N7V
Ovee 11 Jehňnt bylo nbdrŽenu
70oo kunrii Irh nlAlýi uvee #ltw)
ířiVjri roční fV2VřllW)j jehňa
la 1720710
Hl limcpli 21 června
Ilovčího dobytka obdrženo
bylo lóoo kunů 1 trh nlabýí nej
l-pní voli if 72Vn m7i i krAvy a
Jalovice ik00MH2M Idala r0
oHLTi
1'ranal bylo obdrženu 7000 ku
fi j Ith níluý i nejvyňM cena +7"í
včlnína prodejfi HmtiiHln
Ovce a jehňal bylo obdrženu
7000 kiinui irh o lom 0c vyáíli
Jehňala (fíííMKf 75(1
Obilní trh
Oiualia 21 června lllFI
I 'neniče i'U 2 Ivrdá HVř
Hfif č n i Ivrdá MfW mI ic i Čín
I tvrdá hohIcj čin jarní
H2'ííř Mile i Čín I íariil M0(H2ci
n 2 iluriim M I (11 H'ic i íh II du
rum hmii Hf
Kukuřice ('jn 2 bílá 'uc č
:i bílá Mce řk bílá U'Mt
'C'e čin 2 Žlulá Vil'c čn
lulá "'iii ó'l c i vn I lulá
1 1 -M
lIC
In „'
jC Čín {
líc
rol i Idčná 'iOo Vlc
"ven Cí 2 bílý 'K'i'07
1'fc nlandard Wv -t én 'l bílý
7 ř :im( ebi I líílý :i7f7e
lečmeii nbidováiií U ' (ři
'"'í''! č}n I ke krmení I"-"
FCe
ilo Cín
fMCoíólíc Čín :
lóól íc
1'ANI rAUMKftl MnlW iKinii
lín řnraiu ilnjtn fiyMiiiik II lli linidll
iii V vjtnf I nk tnt Ail lf
: ' — — — — —
Byl zoufaly - nemohl se vyléčfti
David Cíly Ncbr
ClénA redakce 'říjmče ode
mne poydrnv bádáni ván lanka
vč ya iivcřcjnčnl těchto pár řád
ku SI ala ne mí nehoda lnem
li rokli ntarý a jcálč jncni nikdy
iicntonaJ na nijakou kožní nemoc
Dontal jneui po celém Ičb- tako
vý nvrab tak že jnciu c uiuncí mi
untále Škrabat tak že jnciu byl
nucen práci) zanechali a nedčlí
doma Celé noci jiem ih-hiwiI a
miinel he škrábali lak že nebývalo než ne lččiti IVvnó
jneut vzal kalendář jinló lékárnické firmy a tam jneiu
tiaáel lék proti nvriibu tak jneut vymazal a ni (i ákatulek
— jelikož byly malé lak jnem vymazal jednu najednou
— ale vii- bez výnlcilku Tak jneiu nc obrálíl nu jiného
lékaře který mne prohlédl Dni mni opčtué manť a za
ne jnem vyiiiaal ani tucet ňkaluh k ale zane žádná úlevu
— - tak jneiu nevédčl co počíli ~ Faul Dlouialíková ju
ko ioiniMatelka je vám dohře známa je též i dobrá
lékařka Náhodou jneiu na ni nevzpomiičl až má man
želka tam iu nu návntčvu a za řeči jí dčlila jak jneiu
tieiťanteit Kdy JI ji paní Ohuipalíkovit vynlechla tak ji
povídala: Ijeknéle vaňemu ať min přijde já ne nu nčbu
podívám lak moje přinla a mlélila mi to hned jneiu
utíkal Faul t Moupalíková ibibt mne též manť a pro či
ntčnl krve práiek a jak jneiu yač bky uivati -- jako
zázrak - hned jnem eínl tib v u liž jneiu mohl npáti a
Čílll dále jel hl lepňí UŽ li) lil kolieéliň jneiu liplllč V
léčcll U jneiu IlUcell 'tn plli pOibkoVttli ťa lne lldlH
Vild Oeb jn lil bvl c lý yollfrtlý Zárovtii mohu odporu
élll Vní lit pnul pnul MtollprtHkové ék)' tobof jnull #titt-
tueiiítč a ve Um píďi jiné Kďi by ly ntivu touto
liemm l ať ne j u uhráli lul lil Jlntč ván VV lé 1 bude
Válll poiiio lei l tiiUti ftpilld ťl lé Ion t pbéllll
llVIll ne l itin Vcn l Jinl j dliml dik pld l Mijilíkn
Ve ft Víi iu rdečiiý p" luv Sumou Ftochwka
Wnutoiu M maMwil t
t I M 11 H 11! 4' "
IIUlMi uilll ( I h lit #
ku W -i t JH- l-iu kii m''uiiU J u Sin i lU
k N I li M# !! M: k ll
k'ť H J s t u b l-tk- 4 Mw ljl
( W "'I ♦ l'- i i l 11 kt tr-l'
li UtU lill-H (i t t i i( %4 tt 4u
! t W MlI (" lí (! 4 i
' ' l V V I II' ! -C( K I S
uiin I H i i 14 l - 1 í4)i t4" J
-- t i V Skt lim t-j-i ! ji -% 4 i „j
k-cl u I iň U t a 1 lnu ( :i j f f
l t t int I ( -1 1IH K' ' ) 11 u t
k"! '' l i i % A 1 I u f u- Vín
1 1 i ki 1 1
V # fca j ' 1 1 i
N1 iii
I řl'id
ť4%
Fi t
I ( e t ií
íl DELTA UTAH!
nyní nob nikdy!
3
JTB OťltAVDU rAHMAftEM?
l'Kk i Ván lki Mnil y DtlUl
(Jurny Act iiuIiIkI :iooí) akrn imj
lailmtM t n ii J Ur od n A Jdi isvudaU
n pruty im lípuilí — almiO
kru proiUao vulolávi ne
101100 akrň v len liudo oUvriio
ve :io mi nelil
Junt to piMladal t tieJlnpM NaliU
dn JIH tiftlilxtao jioneuikA v
J)IU til koni ul
NnJvítM mfftlfový kraj tm nvMA
U4 iio -1'í) datum a kru pna
tilce ft Jkciiiiiii 40 dollurň
fltAt Vim prodá pnilu — my VAin
prodáni vodu — ZA CENY
HTANOVtNÉ hTATIIM
1000000 Jíl vyiiftloitoiKJ ni lirA
ne rniorvoiry knnály t Moky
vodního nyntíiiiu rrojnkt Jt
dví Idl Urý žádný pukunl
10 M oplátky nu pintu 1 vodu
Trval nplátku V výlohy m
li tnAntuO limnál Mni rmit l f ur
iny duam nit pni roka
žAdnď rovoDNfii žAdnA nv-
CJIAI
Nmlicema ťipiidkyl
Nmlirnin upnkiilmity I
3VU rAUMAílU CHCEME!
A Jl9 II furniAřďii Vfl pfl(1
Ván nálvi n poeiio m vypUicnt)
vn PJ iiiAxlctcli
AVAAK MUMlTE JRDKATI WY
Cirirl Vnln iifllnritímt Jnt ny
til! Tuto OKliátiikn m Jll Hnule
Jnvl rifitfl diiflu pro knltka
nnliu ť)lcrfifiijtfl li n tu(i utru
ty
A Mi UČIŇTB TO IINKDI
Western Securlty & Trust Co
MALT IAKB CITY UTAH
c
3
K HtONAJMUTÍ iicctornl loni i II
iiiUlnoKlniih JC ilui0tfi ii Ad MunIIh
HHO Jllckory ni Ttilefon ii 7'L'n
ritODAM nih vymíním taví
MO r'u uhni H MiiUký naijetuk
' l ile ile nu ijuelé Nu tnrmtt Jmni
lli' Kliivhv řenké' iiileiit vn in)
í "l eli'lili'lil nliillliil (Kiliilid rov
ií mhIii iiiň fenu ity7iiu v
'I ' VÍtnínv iimiIiii sAU liilljetek V 1)1
' I'' lu l lneliít 1'lirillll H" I0ii'i Vil
U WUcmihIii liMiellll 'n - I'H
'lnu rnilej": nuijílel je umiIhhIcii I)
lilil 'iie im: r 1'irnl e if ť Hel
"inu It 7 VVi-t piilnt Neli !l li
NOŽKY "bueky Orlj ' nijlí f
kliMlIM (InlIiClciMiilt II (iNiintHm tm
1'iťříik iieb Verikuv rn lo lulek 10c
— — —
1 t 4
14 Vbld M tU kMtk ť
r
v české čtvrti omažské
('hemiekmi člnllrnii n bar
vírnu damnkýeli I pánnkýcli
oblek ft prAvfi otevřel pod
jinéiicui
STANDARD
CLEAIIERS & DÍERS
1230 So 13 St Omaha
Arnošt Hladík kdo vzornou
prací a obnluhou budu nu
nnažíli vyhovili vt ji zá
kazníkům vu vSiun e do o
boru toho npadA
Málc-lí nl nril aneb zne
činlčný oblek který přejelo
l aby mč vzhled opčt
jako nový
tu jicopomenlu a jiříiicnln
jej do liaácho závodu u dej
te nám příleŽllunt abychom
Ván přcnvčdčíli Že naía či
nlční barveni 11 úprava o
bleku a ceny jnou nepřeko'
nalelnč
Pravá francouzské suché čistění
Jest naší specialitou
Tak aby cl krajan) mčli
tli liejlepAÍ příležílont MU
přcnvčdčíli o unií dovedno
Nil tu číiilmu jinté nlevy
které pot rvu jí pouze dočan
lič Některé naše ceny
DAmuké obleky
Hedváb jedn vviiínl íi
Velmi ozdobný wainl
Dáumké Anty
Ozdobné áaly
ro
75
fit)
Kabát a nukiič (Tailo-
red Hliit) 1 "#()
Hukni- 7"
Jaeket klálký pro-
nl řednl 7óc a IW
faekel dlouhý l2-"
Hílé kožené rukavičky 10
Ceny na pánnkí obloky
llílá vchIii
Kalholy
Kabát
Celý oblek II čánlí
Hvvealern
Krav ala
ro
75
50
50
10
Včel v domácnosti
JIcdvAbnč Dutinové
ilaiuankové a cliemíl
l zAidony pAr 4'2"
1'okrývka nu piana f0
1'okrývky na nlňl 75
1'okrývky na délnkč
kočArky 50
1'okrývky na pohovku 75
Vyáívanč pokrývky na
jiohstáře '"
Cíniímc barvíme opravu
jeme Zkimtc nán Na po
žádáni pro práci přijdeme
STANDARD
CLEAIIERS t DÍERS
1230 Bo 13th St
Arnoát Hladík majitel
Pbone Red 8270
řfftrt Hurá!
Po celí tento týden
voliltý výprodoj
v oícji pí Aloisií Zel::i
IM Vi bul pl kllé
tirojíiouó záclony
jvill tu 4Hié Uliple 4 biltb m j
pridhit
od 20c nahoru
Mite V i ti ktjku
Vvl V4tl jkui ♦íilijli4 H
i d ti U klJ k h # i
id kiiiotS i utít Uk en!!!!
MíJ i l„ t „i„
i
V !
i I V i i
ť$ i V ' j ti i i „
t plní i -k t íj tm
4e tl 4i Á tt i 14
Alololo Zolond