Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 25, 1913, Page 12, Image 12

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    :ííajfta -u
: iWi
t I t#
Strana 12
POKIIOIÝ DNH ( KUVXA 1ÍMU
í iesko-aprický přehled
— Sedmiletá Lillian Hlávko
vá z čí WH záp 22 pl z Chi
caga byla pokousána po ulici
pobíhajícím psem Poněvadž je
obava že pes byl pominutý do
praveno děvče po Pasteurova ú
Klavu — Karel Cvinn-r 22 Jetý kra
jan z Plzně pocházející který
před nedávnem byl zaměstnán v
jídelně V Mekyry na 72 ulicí v
New Yorku zabil se pádem s
okna jež čistil v Německé ne
mocnící na 77 ulicí a Park ave
Byl v Americe teprve dva roky
— Krajan Josef Kolář holi?
z Chicaga vyjel ní do přírody
aby užil prázdna Parný den
přímo vybízel ke koupání a kra
jan Kolář uhodil šaty a skočil do
řeky u mostu dráhy Santa Fé v
Kiverside Než ve vodě byl po
jednou uchvácen proudem a za
čni toriouti Na štěstí zpozoro
vali nebezpečenství to krajané
Anton Staněk 180 Center ave
a J Froněk kterým hc po delší
námaze podařilo Koláře nebrá
nili — Blíže Blue Island v
Chicagu usmrcen byl osobním
vlakem ti" roků starý dělník Jo
sel' Mazura Cli těl přejiti tratě
aniž by při tom Npooroval želez
fiiénl vlak přijíždějící z Indiána
Harbor Dostal se pod kola lo
komotivy a když vlak zastaven
nalezeno na tratích rozdrecně tě
lo Mazurovo Mrtvola byla od
vezena do Krueifcrovy márnice v
Blue Island kde bude konáno
koronerovo vyšetřování
— V domě čís záp 22
ulice v Chicagu bydlí manželé
Boliadlovi Františka Bohadlo
vá roků stará v sobotu ve
čer v návalu nepříčetnou) i ucho
pila velký nňz a těžce se zranila
Byl k ní přivolán dr dírka a to
muto Bohadlová udělila že její
krev dobře iieproudila a proto
tomu chtěla odpomocí l'o prv
ním ošetření dopravena byla do
okresní nemocnice a odtud bude
odvezena na pozorovací stanici
Manželé Boliadlovi mají dvě dít
ky Dle policejní zprávy byla
prý Bohadlová již jednou v úsla
vu pro choromyslné Zranění
její jest lěžké nikoliv však ži
votu nebezpečné
— Sedmiletý Leo Šálek jehož
rodiče bydlí v č líbi íirand ave
v Chicagu v okresní nemocnící
podlehl zranění jež utrpěl v no
botu kdy byl na sev Cnnal ul
zaMažeu vlakem dráhy Chicago &
Nnrth western Koroner o sko
nu jeho uvědomělý nařídil ko
nati inkvesl
— J'ři bouři která rozzuřila
se nad Clevelandem minulého tý
dne v předměstské osadě Char
don dva hoši byli bleskem usmr
cenj a jeden jinoch J Průšu bo-b-Mtiič
popálen Zabitými jsou
Clevebiřiďané Oleím Lapman 11
btý a L I furit 7-btý poraně
ným zmíněný již Průša Hoši
hráli ni Npideéuě ii potůčku a
když bouře ne přihnala Průšův
otec vyzval jinochy aby před li
javeem nu farmu se vrátili Jí
noši uposlechli a směrem ku far
mé dali ne na útěk V tom však
vyletěl Ze šerého chuchvalce
mraku blesk který zabil Lumma
na a linuta na místě a I d m r I
malého Průšu na plot do vzdále
ností Jí Mtop Průša nabyl brzy
vědomí jeho společníci zachrá
nili víc se však nedali a mrtvo
ly obou poslány do Clevelatidu ku
pohřbení Lammauftv olea je te
legraříslou na burse ílunt byl
nyiiem obchodníku a oba bylí
hostmí Průšovými
— V rodině boháče F II
Treata na Fuelid Ave v Cleve
landu slouží ul Tercsic Vrbová
Treat býval bánským inženýrem
a vynálezcem aparátu na upalo
vání kouře ň Mni se velkým bo
liáčem Jako každý inteligent
laké Treat v bohatství svém ne
zhrdl a služebnici vo v jeho pa
láci má službu lehkou příjem
nou Vrbová jest tam více méně
komornou paní Trealová a poně
vadž jeM lo dívka uílcchtílé po
vahy paní inženýrová zvláňté mí
jí oblíbila Onehdy obdržela Muž
ka dopiN že za ní jede acMni z
Si-w Vorku Vrbová vyžádala ní
tudíž dovolení aby cMru na I'
nion nádraží uvítala a paní
Trealová nabídla ae že jí na ná
draží doveze v automobilu Je
ly ledy a Kotva čekárny doapély
nějaký potulný pex vrhl na na o
bé n Vrbové zakouM c do ruky
Treatová přixpéla dívce na po
moc nicméně teprve polieíMovi
Skalovi podařilo ne pnu oluiákem
omráčili načež pokoimané lékař
Má jiomoc zavolána a později pí
Trealová zajela Vrbovou na či
Mřední pol Munici kde případ
reportován IV dán pod karan
ténu aby zjÍHtílo trpěl li
vzteklinou éi nikoli
Chicagští automobiloví lu
piči dávají zac o xobé védomoM
a Malují kc o to aly policie ne-
jTirEOPUOLINE BYLINNĚ TUŽ BIL1TEL JATER LEDVIN A KRVLČtHTlTEL 7UV0VIÍ0UNK BYLINNÉ
všem již je ještě nezkusili na zkouSku ZDARMA
Všichni trpící krajané kteří e přihláni _jnahnatlii a Jé
k4rnikjjHajfjm_ od tak mnohých nazývané —
Zázračné Theophoíina Thé — obdrží ho zdarma na zkoužku na
požádáni HlanUi e o néj jeété dnen 1 Pf-fewvédčtc ne o ném než
ho koupíte Thrice oiiob užívá toto Thé a od těch dostáváme vel
ké množMvi dopiufl v nichž vypráví o dobrodiní jež jim přiružMo
OSM LET BOLENÍ HLAVY PROSILA NA SEBE SMRT Okouněla jsem po H lét bolením
hlavy tak že jKetu myMiln že km
z toho zblázním 1'rosila jem na Kebe amrt bych kc více na tom Kvélé nnim-iIi trápit
DojiMovala jnem pro různé léky proti bolení hlavy od lékařů jneni mébi léky ale nic mí
nepomohly Boéctla jKcm hc v novinách o Vaáieh lékách M hned jnem kí pro ně dopnala a
ty mi pomohly Odporučuji je každému zvláMé kdo trpí bolením hlavy
Pilot Point Tex " ManV aV(
TRPŽLA REVMATISMEM 10 LET manželka trpěla revmaliKmem lo let a mezí
~ ~ ———————— - )(„ '{1H„ jH(llt Vy („i (( piéz za různé léky
ale nic nepomohlo Nyní užívá Vaíe Thé w jeM na ceMé k uzdravení a váechny olekliny
a léž boleMti v koMích jnou odnt raněny Vane léky vněm krajanům odporučuji a neměly
by v žádné rodině ucházet neb jsou laciné a velíce léčivé -S krajanským pozdravem
Rivcrdale Nebr ' j(mt Křepéík
ZACHRÁNILO ŽIVOT HOŠÍKA Jwin velice vděčný Vašemu jednateli kt rý mojí man
~ ~ želee povédé) o VaŇem Thé ( iiio zachránilo život na
ícho hošíka kterému lékař nemohl pomoci s úctou
Jíolyrood Kana d)-
DRUHÝ DEN MOHL JÍTI PRACOVAT Vaše léky pomáhají nejc mé manželce „le i
" ' )nn hjim'MU )0tii jicni holení do celého
těla že jsem he nemohl ani na loži 'obrátit a nevěděl si už rady Obdrželi jnme Váš Bini
ment který byl určen napřed je pr„ moji manželku a tu začali jsem bo také uívat Tři
kráte jsem ho vnitřně vzal a třikráte jl(1 Ke doMi namazal a druhý d- u jsem mohl jiti už
pracovat Často jsem trpívaí na křeče v nohou nic i ty jsou po něm' pryč 1'řcx pět dva
cet bH neměl jsem chuť na jídlo vypil jcm vždy jen koflík kávy a še do práce ale nvní
čekám brzo -li bude snídaní a i přes celý !- li chutnú a dobře se cítím „ vše to
mám jen co děkovali Vaším lékům které já i „j manželka všem trpícím od m-iee odpo
ručii jt-m — Se srdečným podra vem
Buckholts Texas Františka a Marie IVtru
Trpící muži ženy a Btaroužkovél ZkujtjuihéjLtví Mla a ivéžet bude Vám odmériou
Theopholine Bylinné Thé Silifel Jater Ledvin a Krvečistitel
čistý piíroltii lék dnivot-doí zákonem pi ok'MiiMný a dpu n'( nv j
]ro utrtlo kč tiik í pro do-pélé a p-sktMii- úlevy při zácpě koslí v žaludku žluční!'! i
oblUném frčení jat-flií-l ii-l b„ tr h h VV bolesti V ad eb heážlUiMsti loi
lítril kiišll hiotlliui I !)'! I ldle t VlUl!ÍMOII UeijtnlH dně lulvlj v boku l-ilMl
ktizi r "ileis!i z-md! o-oi fráié chutě k jídlu spalen u „um pop u í l v
m'- - !utviM-e é-rvúiii zUtě zd- tasmiiiej i-r hiui1 i mrttn vodod i -„
dé luli-!l 04lore-h llš-jieh Z:istlýtll b!!eh H v š r lu poj ádeíeh kr e H h d Mi
Clujli j t plljottť' St! t
Hit i o viarky Thé l o dtUi iUchu v lék4rnAch tt nuuh JrdtíitUl&t ísd- n i
V 4 k dwl4lt plt t V'lk j O i„- pii-i k IAlU Nil plul j ptuu V pí„ i ž !
do nu ť !i'ú t-tk kr-i k4 za l !'
i i i -
M4ui- ZM stOí i ii j noe po i- J i ul pto k r [t lm '
p!-ď'-oé stall' rtatkv
Trpii1 'al-- Uli4Vte'
id ! i-i pru vmcIiov f io in u - Miuiť i jl -pšj I io i) n
!':-el 1-kV IU„r i H liilé bstl htHI lil
kr4o l i - k n !! - i l i' a o
r i pr!frlk ['{ l t tsh
"i V
dť k
bi-d: dia
I
M HO' Z I jt
' ( i pť z!ti íí!m
''"' ' j b l J- O-O lt
4 rts-íi- % Sihui a p' !! t( i !„ „ ktSÍ
ii4 tif!fc n hA ikuuti a IkitM '-k i -m h Nik l s ktniok"
I l t tmí
"" f"'" "''" p' -p4lt I4II ítik - 4IUI 14 zkeíUit
frllll 4 -"Iml 4 4 d ' ' i)
i
ti u J'
I
)V
J ř %} tr l: i i pií
1 1 :i t
' k V l b ' k v
ADnCOA
p řé
o i
Ifcqtki Dccjy Co„ Ocpt 10 So Dcnd
KUK13 VOTVrKA }řt4i4)ij4
Indiána
M-Í3SSM4 nJ4Ullt UUTI Wf llinii HlU VXXriiH ltuMiMlU tumitviv
spala Obětí lěchto lupičft ne ta
ké Ntfil krajan Loiiím Koko] ma
jitel řeznického závodu Krátcí)
po deváté hodině večerní zastavil
velký automobil před obchodem
Hokola a hned na to do krámu
veálí čtyři muži kdežto pátý zu
stal na stráží Bupíčí namířili
na Hokola a jeho dělníka Kudol
fa Větrovce revolvery a nařídili
jím aby hc pěkné uschovali do
lednice V pádu neuposlechnutí
jím vyhrožováno umrlí Sokol i
Větrovce vidouce nezbylí veíli
do lednice a lupiči je tam pěkně
zavřeli Na to vzali z reisirii
a ujeli O hodinu později ve
sla do krámu manželka Hokola a
Její pozornost byla upoutána na
lililk vycházející z lednice 0
levřela ledy a nalezla manžela a
Větrovce ia polo zmrzlé Když
jí bylo uděleno jakou návátěvu
Sokol měl zatelefonovala na po
licejní slunící lawndalskou Ně
kolik detektivu se jalo pátrat po
lupičích v automobilu ale jejích
snaha ukázala e být bezvýsled
nou -- Na Bili Islandu držána je
krajanka vdova pí M Koseiiba
yerová která přijela po lodi
IJcoriíc Washington s americkým
občanem } Filipem se kterým
se seznámila v Čechách Ten jí
vydával za svojí ženu a když v
přístavu předložil doklad že je
občanem byl připuštěn na ume
říčkou při du i se jmenovanou že
nou a dítětem Na to Cílíp za
ved) ženu do jistého hotelu v
llobokeu kde jí zanechal vzav s
sebou všechno její jmění a pou
kázku na zavazadlu Když kra
janka seznala že byla vlastně o
šizena svěřila se hoteliérovi a
len pak zpravil o lom přišlého
valecké úřady Ty si puk vy
zdvihly ve Washingtonu zadržo
vací rozkaz a převezly opuštěnou
ženu s dílkem na Kllís island -Bude
li Cílíp nyní vypátrán pak
se mu jistě aí dobře nepovede
mb se Strýčkem Samem v oble
du tom nejsou žádné žerty
Velké neštěstí Slulo se v
Ccské Kalifornii na křižovatce
lili záp ulice a jí Kcdzic ave
v Chicagu pří které většinou
krajané utrpěli velmi těžká po
ranění Bodle všeho zavinila ce
lé iiešlčslí ta okolnost že molo
ráku na káře jedoucí po ulici
vypověděla brzda službu a ná
sledkem toho srážka se stala ne
odvratnou Kára č L'H11 jedoucí
směrem východním po 11 ulicí
srazila se s károu č :j: jedoucí
po Kcdzie ave směrem jižním a
to n takovou prudkostí že přišlo
při tom k zranění li osob kle
rýžto počet jest možná ještě vět
ší neboť mnohé z nich bvlv zra-
i iiény lehčeji h odebraly Se bez
'lékařského ošetření sam v do
svých domovu Neštěstí událo
se na severo východním robu
Kcdzie ave a '11 ulice Kára z
'1'1 ulice narazila na zádní část
káry Kcdzie ave i její přední
část byla úplně rozbita tak že z
ní zbyly pouhé trosky Kára je
doučí po Kcdzie ave byla vyši
nuta z kolejí Zvláštní a neuvě
řitelnou téměř náhodou se stalo
že motorák káry vůbec m byl po
raněn '4t to však pasažéři v ká
ře ulice utrpěli při hrozné té
sráze nebezpečná poranění tak
že lékař p Ir IVank 1 Jirka
jehož úřadovna nalézá se v bez
prostřední blízkosti na Kcdzie
ave h I po několik hodin za
liéslnán nežli ošetřil všiihny
zraněné ktcij L němu bvli do
tíiírhi 1 doidéiii
iitiiudV cl tho rli il pust il
V V v Volku si b) l'jidV ktil
Knr l 1'hh Int ě V) v v rb
T l ul j ni I v I po ij iiS
leésinán jiiko pib tU Ok bio t
v uborn y b povohiid j ji4
po dUi dobu stávku j i jiik
' ! IHUolio li Iřii IVÚehít
bv v d sli spořAdu t h ptnié
ih a proto si tiky lemu
sl ininhu dSiti „t t šk
tfúpd j j ji po d- Is dolH Ú
U iVid y bo lo pt il rlim il
llllHl Jrioiil n''1 ruj
nv h č h i hí!j l( i# l (
bvli j I v '! 4 ž m k t t
- 1 4 r4!i i
Ní ) 1 ii ot I H b p i
!'l ltilidJ "s n j S
7% lo vik ioi mi11
dt 4 V isiVÍ!'
vo l i d posti l sktlo V i''irl k
'- 4 j' jk-l dvvkb 'i
' piif lu ík v
V i'- U lv l llťí4
pM livhll Iip4l 11 ki l o
truduouiysluoslí a tu se rozhodl
pro zoutaiý čin Když se 7-lelá
dceruška HCížena vrátila krátce
po polední ze Školy ala si k do
nu vnicí pro klíč od byl ii Když
jej otevřela ihned hc sháněla po
otci ale toho proti obyčeji neby
la n to ihned nalézti V domněn
ce Že snad spí šla do ložnice
kde konečně našla otce ale ku
svému nemalému zděšení — obě
šeného Běžela ihned pro domov
níci a králce jí řekla co se u
nich atalo Mezitím přísel l její
bratr a když ae dověděl co se
stalo běžel do dílny za matkou
by jí o vícni uvědomil Ta si ne
dovedla vysvětlili zoufalý mužfiv
čin poněvadž když šla ráno do
práce činil dojem duáevné zcela
normálního Povolaný lákař ne
mohl nic jiného udělati než je
nom zjistili amrt
— Chicagský 'Denní Hlasatel'
oznamuje že laskavostí p Jiřího
Iírůší dověděl m těchto dnů o za
jímavém projektu který hlavně
pěvecké kruhy do nemalé míry
překvapí 1'an lírCíša adélil totiž
zmíněnému Jistu že (dávné Pě
vecké sdružení Pražských učite
lů které zvláště v poslední doba
strhávalo a sebou pro jméno če
ského národa a českého umění v
cizině úspěch za úspěchem je V
plném proudu vyjednávání je
hož výsledkem má hýti zájezd do
Spojených Hlálu a koncertní
touriieé po nové naši vlastí Dle
sdělení páně Hrušová a dopisu
samotného proř Spilky vrchního
diriifenla bude letos Sdružení
koncertovali po Anglií kam by
lo získáno jedním z nejvétších
dvudeliiích a koncertních podni
katelů Týž pak Sdružení nabídl
pří příležitosti té j lonrncé po
Spoj Státech a tak je dosti mož
no Že buď jíž letos anebo liej
déle na jaře příštího roku bude
me mílí příležitost Pražské pév
cc umělce vyslechnout i sami -Věc
sice ještě úplné jistou není
ale dle dopisu páně Spilkova je
spíše jistější než nejistotu -A
nyní něco ještě o Sdružení sa
motném první jeho koncert ho
konal v březnu í)0 a sice u pří
ležílosti konci-rlii Českých žurna
listů 1'spéch byl pronikavý Od
té doby Sdružení rychle stoupalo
nahoru Stalo se rázem nejpřed
iiéjším pěveckým tělesem v celých
Čechách a svou pílí vytrvalostí
ochotou a nadšením a láskou kte
rými podepřelo všechnu hvou prá
ci stalo se za dobu necelých tří
roků iiejpiVdiiějŠím pěveckým
tělesem na světě celém takže
dnes j bez soupeře Děkuje za
to hlavně svému skutečně (feiii
álnímu dirigentu Spilkovi a jeho
práci ortfanisační Sdružení za
hrnuje v sobě nejlepší české
pěvce naprosto inteligentní — -
PŮVODNÍ DOPIS Z CHICAOA
t(f luišcli zvlííštiiílin zruvinlnji')
CliiciiKo III pí Června líJBI
Ctěná redakce! Věřím že čte
náře 'Pokroku" zajímali budou
novinky z Chicaua u sice hlavně
ty které souvisejí n naším če
ským životem Česká Amerika
i již dávno naučila se hlcdéfi na
naše město jako na středisko ná
lodního kulturního života nás
j Cecho-aineričanů Novinek
idns zdéliti mnoho nemohu na
stává totiž pomaloučku doba no
vinářskou latinou zvaná dobou
"kvslýeb okur-k" ale sdělím
přeci- některé
! V ne bii '1K liniím ni ptbrei
j zi in Miehio v iianiovi Par
kil zahíj-ny budou Ciielloké
OÍyiupi ké Jliv" n jk zd-jši če-
:Ké h liníky sd hiji pi!„ii „ti
jCisku Am Tisk Kanceláři získali
pi v id ib n loivji zmíněnou h d
li pln sikolstvu sloviiliskí' H le
sk' pťvci tvo yptu nou t-dv na
še ilunpíády Moviiiiskvm do m
s seko Met UV selit ll- íilsIrtlMHI
pZiid' a t ru-bu kt-rý y v
ki2 ' sokolovně dt Solldti
t iip nl n i Č t lui linb ku
"ni tlUtojné Misttpio
lké ntbl il ké l ivodv j s( skíl
ní i 4hi J z V„ bii-41
ziroitj iěod'i víiu-k klfý
Í4 ptll h io„ ulplbbu p
tř'lod to-i o ztvobb i „! i 1
♦ i ! Kk § bi ( i au m
p 4 i i knihy rh! př
koíi tti 4 b- iuritni in
lom jJ t tnt p„U
opinij' Pkhi hodí
I ÍÍMiiVw lil I Ii íkv U!t
' i K pouoií )i b k vj f„
Čechové totiž naše sokolstvo a
pěvectvo bude na "Slovanský
Den" hráti prim možno souditl
z programu Předsednictva Slo
vanské flymnastická Pni a Pě
vecké ťt ředui Jednoty usnesla
se na tomto pořadu pro ''Slovan
ský "Den"
1 Průvod všech sokolských
jednot do stadia při hudbě a ná
stup 2 Věno mužský sbor Cstřcď
ní Pěvecké Jednoty a nepřídru
ženvh pěveft
Mnlé žákyně mčlem JOD
Cvičeni proslná a ozdobnými
kroky
4 Společně cvičení malých a
dospělejších žáků počtem liOO
5 Cvičení větších žákfi po
čtem 800 to Švihadly
í Sokolská Mníáený sbor če
ských pěvců a pěvkyí Odhado
vaný počet '500 aŽ 400 (Tomuto
sboru bude bezpochyby před
cházeli ženský abor aa lVJ lila-
MŮ)
7 Cvičení proslná sokolů
počtem as 400
M Sokolky Proslná se sku
pinami a pyramidy Počtem au
IÍ00
') Cvičení v družstvech a na
nářadí
10 a) Slovan h) Svoji k
svému ~- Mužský sbor
11 Kde domov můj? a Hej
Slované — hudba
O průběhu slavnosti o "Slo
vanském Dní" se lila vním zřete
lem českého zastoupení neopo
menu čtenářům "Pokroku Zápa
du" zprávu podali
Jak členové "Ludvíkovy Di
vadelní Společními i" vypravují
setkal se zájezd těchto do Cleve
landu Ohio s výsledkem jak mo
rálním tak finančním Celkem
Ludvíkové! sehráli sedm předsta
vení a hrubý příjem obnášel
liCViOO Krajané v Clevclandii
přijali naše herce skutečné srdeč
né a ku poctě jich uspořádali ně
kolik banketů
Jak známo zvláštní komise stá
In Illinois pod vedením míslo-iru
vernéra 0'llary již delší dobu
vyšetřuje poměry pracovní zvlá
ště dělnic Minulé neděle zavítal
předseda komise 0'llara do schů
ze chicagsko Federace Práce kde
vůdcové uniových dělníků proje
vili své uspokojení a působením
komise 0'llara žádal aby Fe
derace byla mu nápomocná zí
skali od zákonodárný ve Sprint
fíeld peníze by komise mohla
věsti vyšetřování další dva roky
než prý se sejde druhá zákono
dárná Cnioví předáci ujistili
místoguvernéra v této snaze pod
porovali Proč 0'IIara chce je
ště další dva roky vyšetřovali
nechápeme Dávno se jíž zjisti
lo že platy děvčat a žen jsou ne
dostatečné tuk že tyto vhánějí v
náruč prostituce Dávno bylo již
voláno po nápravě Nač takové
odklady? Proč jásají unioví pře
dáci ! To co komisi- O 'liniová
zjistila jest faktum staré zná
mé každému kdo jen poněkud
zajímá se o sociální a pracovní
postavení žen A pakliže již po
zjištěných faktech reformy se
nedějí a k nápravě se nepracuje
puk ke všem čert lím s dalším vy
šetřováním Máme zkušenosti že
podobné komise stojí vždy ob
čanstvo hromadil peněz a obyčej
ně výsli-ď k rovná se nule Tak
asi tomu bude i tentokráte
Sii-jný rámus se Vede s vyšetřo
váldill podvodu Ve Volbách Koti-l-st
socialist ick -ho kandidáta
Ciini a pr oti státnímu náv bididinu
Il iviiovi slál dčlnii-lvo tiiiioho ti-
Mf politický hub U rachotí iJ
škoda - j rachotí
Minuty nh ii odej major
Ibllll-Holl 7 llilsllll líldoílh ďi
pl lliiit i -Id tiby de OH i 'iko
nodiii pracovali v prospěch
tuk ZVlUuln "i 'bl'ilvl Holili"
linie" Plrttle II limor liti
oi( piddišiijt pakliže 'iko
lioliint n yiivtinr Dumu ne
ithjí VVIilt I l I ni pji4
tntsioni t ko poručím vjn
tuto l i -rtjfu n I ii t ti j i4i„
itlrt in ió protiv nik v a ti n
OMt id p vidtji j i t
j d o "ptastt se li ul of "
dkli!id tnloobíli " on
Kub" pujt M4 „'U
kiilibiV4lÍ kj04e 4 lipiiy
} Is ! -n bo i pi ljt luido
Ms k"lp'MH t Iftdno i pitom
sílu- 4 is I Ctiieij4 (i bil t
SVÍ ihotA 4 iftist 4 pfn
dllri k kOi 'i p l 4V I4
n Lk i i '( i4i-
J4 Vdll Í
♦