Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, May 28, 1913, Page 14, Image 14

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Btrftim 14
rOKHOif ])NK 28 KVĚTNA 1913
Všichni lidé
se derou o
NEBO
- kiifkovl iclťkl -
cigaretty
10 0 5c
míw
ferr'" — f'
i n
EBO
ÍíSiVC'1""'!
Každý obchodník
prodává více
NKBO
CIGANETT
den ode dne
r í yqo £)
Od našich přátel 8
DA V'1'oN () (ItiH 1 kvítím
ÍUVl ---- CtiWt vi-ihkwl YAo Vím
oii'NÍIi'iiii jřf'ijplalni'! mi Pokrok
áunlu tt tuhni) to Vln zii IIit(
iní poxílcjtc plil i ' í a Sh (''í-nkií-
iiinirieký Wnkov Mři jwm umo
Iio [iiAc a Mtaronlí n krejčovinou
lak ím řoí ani nezbylo hnii jetí
nu jamlu Jak Viiii jenl znirno
bylo nanc inMo jumlíženo povod
ní ke konej března (od 1T do HO)
J íy I íi to lironit povodeň jak A nu
ltí tu painétníkii Skoro dvé te
finy ménlH byly zaehvíieeny je
nom ta Vixf kďrá jenl no vríku
byla iielina Na iiřklcrých irií
hteidi vodil dowábla a přen 0
fop výwky od zeioé Valná rát
vod poeliízela z naíí řeky odkud
ne přelila pře brie Jinde byly
lníize protrženy vodu m valila
plným proudem do ii'mIii Htou
píní bylo lak ryeblé h mnoho li
dí kteří (ditéli uiiíkuoiilí uto
pilo dřív ne e jím podařilo do-i
Kihnoiití hepeéí Tak jíeli za
kynulo na dvaeet nel 7)0 kun
Hv utopilo n hylo to hrotili: podí
vin f když vodu opadla eo zkííy
hylo víude viděli Skoda na m
JelKU oJhalun ne na Vlee ne
100000 iiillionři dol Mnoho pínn
válelo hí V hláti) na ulíeíeh Si
lí že mami! xvftj domek v ti lit
Mí co byla uwelřena trn kopci
Nyní pracuje pilní na ulicích
einlí mc rnČHto Ovftctn hudc to
Mití mnoho peníz Mylo zde voj
ko a vojňej vyviželí lidí z do
mu uft Mucho Dny tmi jíž ojí
přen Mto Ičt jcMt to Velice roz
Mihlé mČNlo Mnoho budov vyho
řelo ve mÍMtfi zt [lovoduí Ny
ní jeht doHti práce vc thh Co
vodu zničila tiitiMÍ mc ziiw Mpra
viti V Omazc jutu mílí také
zhoubnou vichřicí ale zde to bylo
jeStí daleko hoí-KÍ Zamlím Vám
také nřkolik obrazkfi a myNlím že
Vím budou zajímat Co zde píi
to jcMt NfirnA pravda a co jnem
cell v Pokroku to bylo ujilní
Hjirúvné S pozdravem na celý
pcrHonňl tohoto litu a všech ny
íteniře h úctou
V Kratochvíl
OMAHA Neb dne ]íi( kvílná
Cténá redakce a milí čtenáři! -
Chápu mc péra bych také níco
napnul do iihmIhj ]'okroku Zápa
du! Sc zájmem uleduji víediny
dopíny které týkají mc hoje za
hlaxovaeí právo žen Prolo když
každý podává mvoji? úxudky chci
i já pakli mi to ct redakce i]k
volí vyjádřili jak já nazírám na
oehm tuto otázku Nc niumI žc
bch byl nijaký nepřítel Jlcii
Naopak přál bych jim y kc vy
linuly tm Mlueú tnkvý na kle
Jiiu ' nalézají iiiuii ale takové
taroti jako jet donažcití vobb
idho práva by ni iiciníly hráli lo
hlavy NYhluA] jim mh-lmll e do
politiky To ucehf píinálell mu
i tím Vedli ! tbeili dluho ť o
Vedou jeiti dále A pak kolik
len jet tak vyvinutých nu véi
uby jioduly uprúviié náiory o pu
Itiu-c Zapité i málu A tu j
ité jnou takové které Itfitisjl idn
prárl m itiotiioi toy!it Klr4
et!f Vede Vol d(titách"t (pra
d i nc id t r 4 in 4 jitié ttant
ll myli url jct pdi!ik4 -Vy
heiávuti nnj d rrnky jk
ty u inťiv cbl k nmli
Vilijí In5 litol n iuod f ktuinti
l 'itiť práfí áu abv i 11 dttl
Mil ' kdi j V Její řo# ur
ii lirt !( li' l íiíďn i id
! nl !l iíitUi U tui rfiu ti
itu j t ! i h 4 Ur'4t u
I' !! fin I t-l t id llt dá
l Mltl ll:tilVl 4 r pV +
rv U Am t irt4 kťtá lir
wjí t nš iUiif A k t4 lvi
ř l lak la i -t Ritď fel 4
m miIU i d rd' I-!!
j m 'Ui jk it! I i
1& j KHCitsi pr
líékoM jako "kan mají jiti na
obíil" nemohly mu Mhodnout I
I a pfd liodíní ibbalí oznámily
že m nemohou Mhodnout Když
byly tázány proí odpovídčla
jedna porot ky ní i "Prolo"
Soudce porotu 1'ozpuilil a zapři
náhl mc že podruhé UNlanoví mu
že Noiidcí de mc jednalo o pOII
hý obíd Což kdyby e jednalo
o ncco ilulcžítíjáího lo by mu m
uhodly ani za týden Také dovo
lují mi' zmínili mc o dopÍMU který
pwala pí NebudovA z WcmI Point
Neb Nechci tu paní krílinovat
jícní toho dalek Naopak v jed
nom n ní KouhliNÍm ze 1 1 - n í ta
politika nic čistého nie zvláílí í
deálního A že my mc bojíme?
Nebojíme mc že by nám vyvedly
ženy nějaký mÍHioaí Zajínié kdo
je opravdu mužem a ne bačkoro
vým hrdinou zliNtal by jím i na
0le I Ki VlV eV l Oula V O
lilanovfieí právo I lo jenl pravdu
Ze maoie v polnice iulmiumu ipml
ale co by jich ďprv bylo až by
ženy blitovalv! Vždvl' e uedo
vedou tliodnout dvé nalož vílíí
i ' 1 1
(III lKe neeil O Mpravmii) Oholil
matky Také v tom m ní ouhla
Mm že ona lo byla kďrá nánk
první rozum dala první láku k
lidní vu Ale zajdeme ní trochu
dále ib Ntaré vlasti Zdali pak
lam vychovávají matky deeruAky
luk jako zde v Americe aby jim
vílépovaly do jejich rozoumkfi
názory o polil iccT Zajixlé že nc
Nemají na to íani a pak ví o co
mc má Hárali muž a co žena
Nuze doMfi o lom Nechám mP
Mlo druhým by také oni mohli
podat mvč názory Vácchna chvála
panu foMcfu Koiitnýmu zc Ccdar
liaiudM Ja„ za jeho do[í klerý
jcNl pravdivý S pozdravem
W K
CMíAltLAKK Win l!l kvit
na lí'{ -- Milý icdaklore! Při
ložení zaaílám předplatní Při té
příležilimlí fíái nékolík řádku
Mírníme chválili matku přírodu
neboť jaro jenl píkné Teplí mIu
néčko září na zelená pole u Mady
Ve kvélij Prodá tdibilje býlí pík
nou Clearlake íumber Co zvíl
Muje hvc ohrady Nyní vlaxlní tří
ainpy Mlaví novou budovu pro
výrobu hindejii a oiitavuic iilu
Má xklad dříví v Scdro Wollcy
mcxtc klére inu ani 'JIHHI obyva
tel Pracuje de po mnoho lét
SjadeénoHl poMavila iwinocnici
pro mví poranéné délníky 1 t
zde mnoho majitelů majetku -
Akr poeiiku Mojí méní než éVt
ale i více Seno jet tu od
Hk lo i"-ó( Vejce '„'Uč tueet
Vepřové l!ic libra bovíí (i až
17c Tclccf "(c (Vna nu trhu
jct dobrá V zimí byla vejce po
ode tucet Život jest nyn( b-píí
Pro doeiek končím Přeji víem
Cinňiňm víc dobré a Plávám
pozdravem 1 iviá
W'IPl!i:i{ Milt ] kvílná -Hory
Kiimí p nknlinuch a VmU
prý lan í pn lueináeh Kdo by db
teo iVké náiodid hymny uttl
tak by jifř uxundd e v ťYťháeh
je Vkiihioi prodtl notu luidhiiu
't r V eU'i éilil í ttudi bliélé (
pittické ltm v kaJdé hmpo
kt lii jeli Ifoebu rliC iiýti V
p pře li boupiidáui driiliým m4 m
l-rt ki'ro IOU{ tidtt lirkdn v rohu
iiíjnktoí MtíiiilHl Vlili $k k I i a t
V tun #!M Je třibii iUd k tol
íoflfi Ji i t krt-Jeař iH dpoioť
lit tlt ďt to! jl jihl lt tlHtV llii ln
hllm-t bmlil rt je UMUlllV tih
I "I M b i l d til V til je tf
i"- dák# i- li ( v Če
tli k ínu4tuMé jmi boiiílí'
(lit Ktb fii( j 1 ( ! Jdl
í k y u vikii ipíMivíiJi
v (1 I Vt i1 it4 tnnti
""I b lH pt-iiv i t p
tiol i 1 ii j U( tikioi ttdr
i ' 114 mi v ť j
] ( u i i- k 4 1 t í V
ik i ildr l li ) k ♦ ii%!'
t- t- íAlui1 f tit in i tj
lí isi'i I ' J h4 píídní
níci mimo toho nemají a také ne
dbají i) MvfiJ domov Jo tl niiijl
podivuhodnou hudbu a piv klc
rý jde hned až ku Mhlcím lt Mvojí
váMiívmdi odjí nebo hned za
olgima mvou iicuomII J en in
kulturní národ má hudbu ii zpiv
Mviij via! ní a prolo kniMfiý lid
jak V Cechách lidé na velikém
kulturním Mlupni muncjl mil i
hrací almary in ho aleMpoň elek
triek A piana kletá jen trochu
hudebné znalého élovekll přivádí
k MÍlelIMlVÍ Tak lO je OVMem V
Cechách lile zde není lepe ba
mnohem hůř Zde Mrimí ly elek
Irické bedny jewtč více Ovmciu
tliková bedna Mojí pár Mlovek a
V Cechách přec jen Movkll V
znamená nežli zde prolo mí lo
tam každý romyMl! dál za tu hra
i' almaru Movku I o pak čert
vezmi nějakou tu nioviiu jen
kdyby lo polom netrápilo po celý
živol mírumilovné lidí Ovícm
J'mI lí pak ncjNoii na lom cikání
l'pe ni budou po MVelí Mehoii
tahal takovou bednu a nalahoval
jí níkde v Icmc aby lak plahilí
vSechnu zvíř a placi vo nebcukí a
polom kde pak by ti chudí říká
ni honem vzali na eleklriekí pía
no pcnic M'Mic ny inic uarmo
tíkali že ho nikde ukradli (t
Mladic by lo bylo proll přírodi
nikde v Icmc nechali hrál tako
Vou obludu klen'- pořádný Ion
jaklízív nevylezl a nevyleze H
dmi kteří už jnou namačkání
níkde v niklerém činžáku liz
jenl lo jiné lam do níkterího
kouta mc Již Mpiíc hodí la obluda
Nil zaplať 1'álibňh Že lileMpnú
neklel lolé jmu uelilánčiil té
kníéívé bcniíc klerá kničí chro
hlí ííočí a bubnuje ale klelá
kloudného lnou nezná V ť'c
diách mají hrae( almary dílá je
latn teti líbezné líejo Puch v
Americe maj[ elektrická i-íana a
Ida jc zde mnoho továren a pak
zde junu ty chraptivé a božaké
ramolony a lonozrafy klecí už
mezí mMní mají nepřítele pro
lože je plaíj z klidného ieleclni
lak vtdél má ípínaví ucho ípí
naviho cikánil jcmníjáí uíní bu
ínky nežli víech lích nejcivílÍMo
vanijníeb lidí zď- i za mořem
MyMlím že by to cíkána připni
Ho do hrobu kdyby bvl nucen
lak poMloucliat ty IicmIícJ Na
jméné nezáleží lo JcmI jedno nf
již mc jmenuje hraid almara od
' i' i i i i
'ii-io r ucimc cicKirtcKc piano
líramolnn aueho řonoKraf Ovíem
ímimofou í jeho příbuzný fooo
l'iař ji-Mř znamenílá víc která jen
Mvídéj o pokroku lidí ale nepa-
1 lam kde jeMt dneska ílramo
on vlextl h chraplí a lidé jMou
nímí a lo jct ta chyba kterou
íiní ly hrací almary a almárkv
j'ív i hudba mimi mítí cil duái
en ta múže dál zpívu a bud
íc tu kouzelnou moc jež j-M vin-
Ulilo Ve Mluvech "Zpévem k
Mrdci m-deem k lidu" Tv maiiiíiv
KVÍdéf že jíŽ lidí jsou Mliad ehV
třejil nelí bývali ale nijak to
iM-MVÍdél Že bV míli lepil Mfiiy1
pro potravu ium mho pro poeti
ekou náladu O tom jak j-em nc
již předem mínil pUe pan Karel
Horký který má lakový dobrý
tab nt pozorovací že k vůli němu
ani nemohl v Čechách uhájil hví
živobytí Jc houpodii za dveřmi
pár kroktl routou houby voní
modřin ti borovice ule v hoxpiilé
v kouři v prachu a zápachu dí
mladí MtHií v koulí ten k!oý
lroj ta nlmaru hrnci která '
miíiiiní jei" beéj a bubnuje :-u
kdž i lmdi do puptěiil dírv
kr j ar ti I i pítnik Je to
ti iliv ú tiiuiktt a kdvJ tuk-vá
potvora upoiti vodii na bemieh
hrúdoti kulí Nikdo bv ni p
kijiA bl i hl m fk by %u J
"ťpUr Piin lluh e to tdv ne
[ " itle n iu být i ji n iiiiMt il4t
tlil íhník t l iimii' jik jMi
Ui ř kl Uké Ukuvnu uhlu tu iu
4 plisádí k ilhh ion!
to'li Je ji krmi lkll k
tráU iri ii i i
tl U Um v ' ié vUt vli tk
bmk4 vliti ku k m l-oukf n
j' d o I Ieíj4 li dluhy J it
eo je pv Iv tah-! l-íini U
nii'4 l k í dďri -iviUt pí (
f 1 i bfleluMlkv Ji- v„
ibl ttJjVy U- lvtbl eiu
ti U IO ! v 1 U 4 1 „
' J ktMtiiik kíty j i i-!
tvti titn j I Lnul % p t u
i i i i tim h ttki 'iia:
" l v-int A i
mÍ í tu ( I i Iv { av 1 f
Siř5k v n ' JM
! !!( t I dí! f tlvul
tím ilm Jo mínili žádná mnííni
mi be dokonalcjáí u ilůiityHlníjŇÍ
není n to zpiv nahradit my může-
ze pOHlechllOill K''lilořoiill ZJiív
jiných u Miuid Mvílových Zevá
kfi ale neiníli byidiom tímí inaAÍ-
námi nahriizovat mvou nechuť ku
zpívu To jc Mlroj a nic víc zpiv
má hýli váeehiio co v dimí bouří
a hárá "Kdo jfe lloží bojovni
ci ii zákona jeho " necvičeným
pivem lo bývávalo IuPmí a kdeMÍ
zazpíváno n to liiilifinlo dlnieliu
nepříteli! Kdyby byl ala tni ík
XJka mí mohl poMavil k lomu ma
iínu jÍMlí by byl ápatní pochodil
Tli miiíína bude řílléel vmc jc jí
lo nacpat do patřičného mÍMa a
Mlálc až do oehriiptíní Celkem
vzato lích ochriplílých jenl dne
hko Mlejní iniiohcm víc důkaz lo
že ilneíní ílovík má nejradijí
viechno mmiínové ledy i m rojní
výrobu pÍKiiííek Já za to iieino-
bu ale taková Ml rojní pÍNiiíčka
přec nc ml jenom zdá moc cizí
třebaN lo byla niníe nejnárodiií j
a nejznámíjiif píeů To přece
by mí milí lidé zapamatovat h
národní zpív ji Ml jenom tehdy ná-
rodní když )- zpíván lidmi n im
i lvŽ Jej vřcíll maííua Co je lo
plátno nIvmVL zpív Mvílového zpí
víku který za MVŮj zpív do ir
mofonu má velíce dobře zapláče
no když Mami m tou pímií necíll
tnc J z Ijeumilých a necvičených
Úil MC nechá lépe pÍNďi Mlyíel lož
i z mníítiy Slovaiinký národ ží
je Ve MVých plmiícll OVhcill V A lile
Hec zmlta a zmírá už přec jenom
zemře To puk může bvl i nÍNen
abtití zde je (ramofon imk pia
no kteří Mamo hraje a nivulct mu
í i tom nemuNÍ na nic doc la na i
nie M ImiiiI I
er3tc=3rstrx=acaiiitzrsrsrrzrzrzzzrrrr:
:xxxs3
ffis-o APEK vjiiislta
Zvláštní nabídky:
12 plnýoh kvartů $850
Lábiv Risk I Ryt zdarma
4 plni kvarty $315
Uhiv Ptrl vina zdarma
20 plných kvartů $1250
fialltn Port vina zdarma
Platíme lakí výlohy dopravy exjircMNcm do iovvy a Nrbraitky
Náklad Jim) briizeii pří 1Í0 kvarlech mimo NehriíMku a Jowu
Jake Klein obchodník rodinnými likéry
1314 Douuhot ulice OMAHA NEDR
amiiiiUHiiiHiiuiiiiiuuutiaaiineiaiiuinii
ysAj&&% 0STI HEC
— vinula! —
1'Vnnlí li Hmr rí
II) Willlioa iillcn Oiimlia N1r
Výtuřiiý Miilyftv leíňk Jakut I iritvř
liiin tnvioiA plWmklí ni (i In na ťvyu
KuflielovH vlhli A liel(iil lihoviny pro
ilňvft I v velKeia -- Cli ul jl ziltintik
"lAlc při ficw
iT- 74
k m Nc moderní íi wf
ITOf i JOmI ulrlHii MtU
i{ iivhiiivni m Wftw
- lírajaní [iřcdilal'le mc
Pokrok 7([nuu
na
náfský závod
vlfluinl v (
W)h 16 cl
HROíDEK
CYRIUb
f -flKi „mail )„!(' I ! řiil ii'iřln
♦ tr11) h vi lid iliňlM c iai
7n"ilrl lvi lx uunm Ml(
Ne)iíeHii 11 prf iira vn lékif uMeh
PNIIhA r ('iirli 1 loiierlekýeli Prftlrí
ni iAy Kli vn vA perliolit ory 7 AVi-ln
íiiiiihiivNlďlui llii rnli knAli 1iliřck
♦ lyil (mílou lr Idmy fivnlal ImUAlil
7ie Kupí Třlkril liliAk Vlrfliiky
BERÁNEK A SYN lékárníci
JO a Willam ul Oniaim Ncbr
Sloup n Miřríeký
lniiil rml O uly m'l''fnf iilii ní
HOSTINEC
v í ÍHrt So ti ht (Mnu ha
Vii ilriilm 1 1 W i r v Iiim' m hhíi-ii ili u 1 1 i -k)
nu Mi'i li-f11 l(inlii i I ii ni i-
1C
HUDEBNINY
které máme na slcladč:
Není inud ničeho co by tak mysl naíil vzpružilo a domácnost zpříjem
nilo jako zpív a hra na organ nebo piano Proto také Jest molo domovů
kde by ku tvému obvcuolcni varhany aneb piano neničil a abychom mnohým
krajanům výbčr zvláíté píkných a pokud možno nejvíce populárních pitní
a hudebních kunu pro tanec a potlochnuti usnadnili uvádíme zde seznam hu
debnin které máme na tkludó:
ALBUM ČESKÝCH PÍSNÍ obtahující 60 nejpopuUrnčJžích národních
písní 60o — poštou 55o
BESEDA čeký národní tanec i9 tlovy 40c — poštou 45c
ČESKÝ TANEČNÍ VÉNEČEK — "Kukačka valčík — "Za čtyrák"
polka — "SouHcdjka" valčík — "Kadecký" pochod 50c — poštou 55c
Následující hudebniny prodáváme jednotlivě
po 25c aneb 3 kusy za 50c
VESNIČKO MA — valčík
U STUDÁNKY — píseň
KOLOVRAT — polka
VE ZBUZANECH — polka
PRODANÁ NEVĚSTA — pochod
MUJ JENÍČKU — valčík
PRI MĚSÍČKU — valčík
U ZVONU — polka
NA MARJÁNCE -~ polka
NA SISATO — polka
KDYŽ JÁ LIBÉ SPÍM — valčík
EMANE — pochod
LOUKA ZELENÁ — valčík
ČUPR CHASA — polka
HOLUBIČKA — valčík
ŠÁTEČEK — valčík
KDE DOMOV MUJ? a
HEJ SLOVANE !
SIROTEK — valčík
TEN KRÁ8NÝ ČAS — valčík
NOVÉ SKLADBY OD F KMOCHA
MUJ KONÍČEK — pochod
JAK A MLÁDÍ — pochod
KOLÍNE KOLÍNE — pochod
HOJ MAŘENKO! ~ pochod
ANDULKO fiAřÁROVA — pochod
JAKAllÁČCK — pochod
DftlÉt hndebnlny
PODE MLEJNEM — pochod
Ci:SKÁ MUZIKA — pochod
ZELENÝ HÁJOVÉ — pochod
MUZIKY MUZIKY — pochod
PO STARODÁVNU — mwurka
NA8E LÁSKA — pochod
"8Uroutké pindíky" — pro
lpi v a organ
Po turýth i4miký(h c ho
dit h
Ty Pdntuké tratit
Zvoničky v LviU
Puta o itriniu véntku
Boiuťitkf vulvik" ij Kiim lu
"Cikáiiki" — pulk
I)
2)
3)
4)
Smit čcikch valčiku
Km1 lUvličtk Horoviký
MHhol
Punl o méicku ~
A) Kdyi tuiick imnit iviU)
H) Mtčk jk iuuiitčk
' Zákolntítk" — Hwhd
"HuJ vihartt p%Uf Bokul"
pihd
Poísroíc Publiohing Co
14171 $19 Sk 13lh St OMAHA NKUUASKA
i4tii j hul i 1 1 1 i4 (
L