Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 12, 1913, Page 9, Image 9

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1 '" í'1'-
1'OKKOK DNU J2 ÚNOKA 1913
Strana 0
ŽENSKÁ HLÍDKA
' J Pofodatallus M Burdové
'31 Jfc'
mm
BÁSNÍK A MOŘE
Jar Vrchlický
Co cliwS piSvčo ho dvou bouřnou
hy mnout
Myslí duttd že lidé ni jí vSímnouf
Mofo vizi To vidí U da ko duí
divy všemi stejná jest jim vsedni
V uluneft junu i vo vřtrfi Slohu
lhostejni po jdio cliodí břcbu
Ty ft moře! — Jedno vlnobití!
Ty pít JiiuhíS ono musí břmítit
SLABÁ PAMÉT
Jest mnoho a mnohokráte již 1IIJ ' Cluyc" a "muu 7''
dokázáno že člověk který chytře ""™ ™
využitku je všech možných příle- v™4olmi J!lhich- ?aU
žitostí k dosažení co nejvíce vý- l-relojla z nemcny dílo Herty ze
hod ve svůj vlastní prospěch aUovu: "Odzbrojte! roman
kolikráte až nad míru a přímoto který lícením hríiz války hle
dotíravým způsobem obyčejně K vzbuditi nejširší sympaltue
se puk odmění za vše své oběti 'P™ mír Menší práce Pittnerové
— nevděkem a často mstou! — jj°u roztroušeny po různých ča
Chválu zpívá obyčejné tém kte- j "opisech a hlavně kalendářích
ří jemu hodili z milosti a často z!
politiky nějakou tu okousanou j Slečna A L Holečkova Far
kůstku aby si jej získali na svou well Nebr — Milé čtenářky i
strunu a tím pomstili jeho dobro-' čtenáři já se také osmčluji na
diuce A ve vetší míře se lesť ta- psuti pár řádků do milého Po
to vždy povede neboť člověk je kroku který velmi ráda čítám
pouze člověkem který se dá jCíst a psát česky jsem se naučila
spracovati a vpracovati do pomě-jod svých rodičů Počasí je zde
rň dle potřeby a vždy si nejlépe pořád krásné Tuhá zima byla
zapamatuje dojmy z poslední jenom několik dní a sněhu také
Kcény posud bylo málo tak že jsme se
Třeba byl u svého dobrodince j ještě nemohli na saních vozit ja
krmen po měsíce tím nejlepším ko jiná léta Úroda loňského To
mášem když se konečně nasytil a ( ku byla špatná Pšenice málo
mísa ostala prázdná obrátí se ke korná žádná zeleniny bylo tro
svému hostiteli zády a řekne chu jen tak pro domácí potřebu
kuš! Jde dál tam jemu podají a ta se ještě musila zalévat Ce-
též misku ale v ní se nalézá již
jen okousaná kost přítelíěek po-
padne onu kost a zbytky s vdě
kem olizuje a jest povděčen že se
na něj ještě dostalo třeba jen o
líznout a právě proto že to bylo
jen málo jen pouhé olíznutí bylo
to tak vzácné tak dobré a ten
poslední dojem to oblíznutí pou
hé utkvělo v té ubohé hlavičce se
slabou pamětí tak že nebyl scho
pen již myšlénky jiné než přičísti
celý svůj prospěch dárci který
mu podal poslední olízanou kost
Toť důkaz slabosti lidské pova
hy tak též i paměti A zrcadlí se
v jednání takovém karakter či
stého človíčka!
Ctěná pí Koukalová ze Spring
Kanch Neb ve svém dopise po
dotýká že se naše dopisovatelky
nerozepisují v II o ženském
hlasovacím právu Věřte mně
druhá paní že se z hloubi srdce
stydím a zároveň lituji že so na
še pohlaví tak snižuje k takové
mu jednání k takovým skandá
lům jaké provádí těch pár bláz
nů (bohužel také Žen a to ještě
k tomu vňdkyň) v Londýně Jií
kolikráte jsem chtěla zavadili o
otázku tuto avšak vždy jsem u
pustila od toho jen k vůli tomu
abych raději ani neobracela po
zornost ke skundúlům které nám
nepřinášejí žádnou čest Jestli
budu naše vňdkyně pracovati
týmž způsobem zde jako se děje
v Anglii toi mm ženy ani za sto
let nedočkají hlasovacího práva
Nemohu ani pochopiti proě
tuk Miiiuji proč ne- tak řuhtuujl
a proé se tak napomínají Jed
náni takové hodl [xiiiře pro
toho lirjhevájutliějšíhtt uličníka
ne však pr íemi která má vy
ehovávatt národ Toti nejdou
Jeny aiti matky ti junt jektitka
— bláznil Cella jem pojednáni
v jednom aritfliekém éanopUe d
h ny idn i Amertky která bylá
tiéium tvédkvni řáděni ufťiie
tk v Loudviir a která íároveů
tidelaU poíiiAiuku ie ďmfá "
iiirii ke entv m-prij ntl l
Uký a jkm praeiiji Jeny v Au
Ifltí ItoutAlH těl ie ie tA tt
d de Uvarujeme ( lnr!tif H e
d ouiH i tiioAfd ťl initlme pře
d mi dxkiiatt Je Jm pru tl
% ři # Ad il uii
UU PittnrrÁ jt e
ipiia ati !km NarlU do
I idi r l'lt Tam tU y
il(bU I tH-ll kli4 Wrn
M-C tikm AleUi tití
tU v Ur I i Kr4UU IIIU
U ťllU xltdilt M tťfVi5
ititi pr lirpflinUi H(mJrt
tibol rbur ! h ili W
? l t ridl i n
k'ki n ystltr- Ui itlU
do okolí Žďáru na Moravě kde ží
lu celých 10 let Odtud také za
čínají její pokusy spisovatelské
které později ne vykrístalisovaly
11 18ÍKJ přestěhovala o trvale do
Prahy a věnovala se skorém vý
hradní literatuře Napsala něko
lik samostatných dél a románů
které vyšly ponejvíce ve sbír
kách Přítel domoviny Ottová la
ciná knihovna Modrá knihovna
a jinde Z nich uvádíme aspoň
tyto: Ze Žďárských hor v cha
loupce pod lipou Ze stínů i jasu
žití Vina a žal Povídky o našem
1? 1 _1 1 1 1 1 -iJ LI-
lé jaro a léto zde panovalo velko
sucho Co pak rok 1913 přine
set Je to nešťastné číslo jak
mnozí prorokují! V ft Paul bu
dou stavět nový špitál již $7000
nu něj mají vybráno Ošetřovat
nemocné budou jeptišky hlavní
lékař bude Dr Ole flrothan nej
lciší to lékař ve vůkolí Novou
velkou radnici již stavějí až bu
de hotova bude stát $750X00
Hude to krásná budova liok
zpátky dostavěli krásný katoli
cký kostel Je vidět jak St Paul
je živé město že se tam stavějí
krásné budovy Tanců a veselek
je zde dosti tak aby se nic ne
dělalo jenom jezdilo po radován
kách Zde hodně farmářů má
automobily tak že se to krásně
jezdí Jiným zase se zde nelíbí
tak že se stěhují do jiných kra
jin Jestli bude můj dopis uve
řejněn tuk podruhé popíši se se
strou naši cestu a pobyt v Ore
Ronu odkud jsme nedávno přije
li Ctěná slečno S radosti bude
me od Vás očekávat i pojednání o
zkušenostech jakých jste zažili v
krajině oné a na cestě Hudou
Vám za to vděčni čtenáři i čte
nářky tohoto listu
Pořadatelka
H F Koukalová Spring líaueh
Nb — Ctěné čtenářky I Jak ten
čas utíká již poslední den ledna!
Mrzne šikovně kadý spěehá z
venku ke kamnům a kdo právě
nemusí ani od nich nejde ta
kového studeného počasí se itejlé
[ sedl u čteni Přehlížím Po
krok Západu — )'ú po kolikáté
— jestli jsem snad nějaký článek
iievvmiuula a při toni se vidy
podivám ni tu naši Hlídku i j
nějaká krátká! Kde jsou vSe
rhny dopisovatelky které tak
pěkná a poučně pa1y? Vy
pani A Váá Miad ni lierejťU
jete kuřátku ie v IHidee ani
in tikíilc TěiíM jseiu se Jt pi
novém řH-t lahiljime v lllilee
dtatu o ldaivae!iu právu iit
sutím nijak uínAiiie Snad by to
s tím vohťttiot právem takí txk
d"'nUlvt jakii i lim dfpi"ová(ii u
-' -Uku bveliotu se čnuly ale
tu llíjský Č4 t V ťlnilll ftÍ V ttof
hvot m haldy V)t-il při t-Mn
a! jt ! 4h liliiud
ioa)t louli f r f lt jak l hi kt
rV-U dt ti t víti Vlditr -
t se fkne ínkť! Vle tr
rhit jim př ei lisi it ih Susd
Vd ťt rtenA pld pot Ulvlk
4Vit U níjtkv #!) k ilťtŽt
'IliU 1'V MilWku l liit tdidk —
O rUiiAřkv prmiiu iUh i$
ktri mil' Héea t Jívot p
vattlkv Vlťr Pittntrov Vví
l i Uk h v lili t
r# MvsHm tttl ikrirenJ i w
kul j" ronni jk j i á
zdali jest Pittncrová její praví
jméno nebo jenom přijaté a po
dobní Hnad puní Kulíková l ()
mahy bude tak laskavá a něco o
té výtečné spisovatelce napíše —
Která pak jste zkoušela ' bram
borové ptáčky" pod)© receptu v
minulé Jllídcef Nechutnají nice
jako ptáček spíše jako knedlík
ale jsou výborné obzvláště jako
příkrin k dušenému kuřeti Zku
ste je Končím se srdečným po
zdravem na paní pořadatel ku i
ctěné čtenářky
Lidka z Kavenny Neb — Do
volím si opět jedcu dopis do mi
lé "Hlídky" napsati V minulém
čísle Pokroku četla jsem též v
Hlídce ten malý odstaveček je
hož autorkou jest paní pořadatel
ka Hlídky Zde bylo něco o na
šich vzdělaných mužích Odsta
veček je tak malý že právem nese
jméno to Jest malý ale přec pl
ný hořké pravdy ítekla bych a
bychom se tomu nedivily vždyť
máme již tolik příkladů v náro
dě našem že veliký činitel a jeho
díla uznána jsou teprv po jeho
smrti Pak se ovšem ihned sbí
ralo na pomník a hned některá
ulice v Praze nesla a nese jeho
jméno až do dneška V době
však kdy žili tito velcí činitelé
byl právě národ náš v počátcích
svého nového žití a tu nebylo po
rozumění ještě pro tyto vzácné
lidi ale nyní kdy národ český
stojí již na tak vysokém stupni
vzdeii í a kultury přec musím
říci t to přímo neuvěřitelné
je-li v dnešní době takový člověk
neuznán Je tomu sotva pár dní
eo dostal se nám opět důkaz ne
uznání pro muže snahy i vůle pl
ného Všichni čtenáři Pokroku
mohli čisti v dopise od jednoho
pána z našich přátel který uve
řejňoval dopis přítele svého pa
na Horkého jenž sděloval svému
příteli zde v Americe že nucen
byl vystěhovat! se z Prahy kde
po dlouhou dobu honil se za exi
stencí a přec nemohl žádné dosí
ci Odjel tedy do Paříže A jak
sám sděloval přijímá návštěvu
Cechů Í10 února mezi 5 — G hodi
nou ranní Hnedle bych byla z
těch kdož nechtějí věřiti že by
muž takový který chtěl pro do
bro národa svého pracovati tak
nad ním zanevřel Když četla
jsem dopis ten vzpomněla jsem
si prvé české veliké ženy Uoženy
Němcové Tuto žena též došla u
znání až po smrti Vždyť jak ví
me slavná tato žena zemřela vy
sílením z hladu Hylo to zajisté
kruté Matka pracovala celou si
lou svého ducha aby alespoň vy
dělala dětem na chleb o nějž ji
tyto žádaly a kterého kolikrát ne
byla ani skývka Žena tato pra
covala bez únavy ačkoliv tělesné
síly vůřihledě ji ubývalo a snaha
její přec byla marnou A ona?
V nej vetší své bídě a nouzi vzpo
mínala' krásných dětských lét jež
prožila v údolíčku u Náehoda
(nyní babiččino údolí) se svou
drahou babičkou kterou učinila
nám věčně žijící nezapomenutel
nou pro všechny časy ve avé
veltknie "iWibička" Je to o
pravdu nevystižitelné dílo plné
lásky a míru domácího krbu sta
ročeského Ten kdo čte Hubi
čku dneska sáhá po této krásné
knize opět Hneš etl každý Cecli
památku této ženy každý ji zbož
ňuje a přece byla ponechánu kru
tému osudu jenž snad nad ni vy
řknul smrt vysílením a bludu na
pospas Ihlo to kruté Pro ni
jako pro národ Přec polehčující
i kolno t ltlu to žena a dle ú
sudku našich babiček a dědečků
patřil žení piitur vařečka niko
liv péro a kniha AI' v dobé nv
tiějij nad dopisem p Horkého Ue
jeti lakroutit hlavou Však on
hode také luiuin ai o něm bude
mluvit celá Francie pak jutě
naše itovinv hrdé hud"U e hlásili
k uspěchám našine y eiíinJ
nd kdyb pau Horký i bvl
(i ipied ďtrn( protekci o i t5
!í I svojí dráhu spisovat Uktoi
iimint j st Je dns tV J'l o učni
mluvil c!y český svět Jak o ri
ki V ČeehAhs rtkee je pro
ttkeí AJ J" tn h k! eo jsviii
(hi tiftoititiov !a i-ř um
Íi j %i pl lsst C tl lv i
ril In "lUhuku" it mdý Čt
l-4fl ' #JlÍ k tli klub "NiOHtH
ký " Hie(ht Ntr iaš! m
l a d uuii4 "luWku" e
itisIveH dskiH rW rok ío
l " Kolitrhtk f eHon t '
H upťloiiiýikt )-( Irwii! pnul -
t lítrlťf t ředkt- Vshi Čt
nářům zde í v tom vínci hor a le
sů za mořem kde vlast je má!
A Kulíková tíouth Omaha —
Milé čtenářky! Program jenž
pořádalo Žactvo Školy Urown
Park v Houth Omaze za pečlivé
ho řízení si May Truxové se vy
dařil dobře a zajisté kdo tam byl
přítomen odnášel i milý dojem a
uznání pro učitelský bor v jehož
čele stojí principál ka u nás Ce
chů zde usazených velmi oblíbe
ná sl Klízabeth Ilayes Úvodní
řeč k obecenstvu jíž pronesla sl
Truxová v české řeči byla s po
vděkem přijmuta a dík stenogra
fování mohu jí s Vámi sděliti:
"Jest mám potěšení viděti Vás
všechny kteří jste přišli na gra
duaéní slavnost náš malý pro
gram který pro málo času dále
zkoušek jsme pro Vás vzácní na
ši příznivci připravili Jménem
učitelstva P-own Park školy a je
jich žactva vítáme Vás! Prvně
než Vús obeznámíme h progra
mem jest naší povinností vzdáti
srdečný dík Patronátu Národní
Síně jenž bezplatně žactvu síň
propůjčil a já doufám až ta naše
mládež dospěje že bude pamětli
va toho a sama se odmění Dále
děkujeme p Kořiskovi za jeho
námahu kterou věnoval hudební
mu programu Též jsme požáda
li p red Charváta který k Vám
promluví v české řeči což zajisté
rádi vyslechnete" Ukloněni na
značila sl Truxová p Ch který
ochotně promluvil k obecenstvu o
úkolu školy a významu a užitku
jejž mají přinésti těm šťastným
díl káni které po obdržení ' diplo
mu ' mohou vstoupit! do vyšších
škol Též učinil zmínku o volno
sti přítulnosti zdejšího učitel
stva k žactvu (kde přirovnával u
čitelky k starším sestrám žáků)
což dobře bylo voleno a škoda
že opomenul říci že dítky by mě
ly býti od matek více — ba ne
ustále upamatovány aby si té lá
sky vážily a slušně a zdvořile so
k učitelstvu chovaly není třeba
poníženosti ani strachu před nimi
míli ale kapku "respektu" ne
škodí Program nebyl malý jak
bylo řek n uto sl Truxovou ale též
nás pro jeho délku neunavoval
Pianové duetto bylo hezky sehrá
no účinkovaly Letha Alton a
Marie Mueller Ilásuě přednesly
Hessie Šporl "Miss Edith Helps
Along" Anna Zakzyk "Recita
ce Anetta Teig přednesla "The
New Uittle Brother" Srdečně
se přítomní zasmáli když vstou
pily na jeviště malé Florence
Menns a C Woods v dlouhých ša
tech zascdnouee k telefonu aby
přednesly "Knjoying the Telc
phone" Krásně přednesly "Ja
ponský zpěv" jsouce jako Ja
panky oblečeny s vějíři a sluneč
níky činíce při tom úklony a se
dajíce dle zvyku japonského na
zem žákyné " — (! třídy Čarov
ný tance' vil (ze "Zlaté Husy")
"'Fairy Dance" přednesly Olga
Vonasek Ocorgina Svobodova
Kiiiina Kutilek a Helen Opočen
ský A co nejlépe se mi zamlou
valo bylo cvičení ř třídy s
pruporečky a zpívána při tom
America" a "l!ed White and
Plue"! Myla to hezká podíva
ná na bíle oděné dívky ladně cvi
čící a vděčnost již jim učitelky
vštípily a lásku k americkému
praporu Nechť dítky chovají ji
i nadále vždyť tolik se sem U
iliýlilo rodin našich a našlo zdi
lo co vlast stará nám za kruš
ných poměřil které tam řádí
musila přímo macešky odepřít
Jsouce seiaděiiy pod hvědnatýni
praporem "svobody" uiůieme
naši řeč a vlast nosit v srdci na
šém a ji milovat a iiciapnmluat
Jk milý dojem pocítí člověk v
nit rvi kdvi učitelku fradiinntů
anglické školy sl Truxová inluvl
k iUiu V lllš{ lliilé české f ťči Dik
d I t lieehť dlouho I"! MroWll
1'iirk škole pOsoh( a vvehovává
naši českou mládci AI ptíšti
}ůltt( toni )vtiot školní tu
přijďte všechny matky abyste se
radovaly dilkami svými 'e
plitomio-st je JkVlbllIi k di'i
iáe uitilkv přijmou vídč-k
Vašich čl j ni Vátu iiht hud a
'% jim postami!
M N Ust mt t r — t tí
i pani oř l ttt !ko a v etuv
Iruikv Jak se váu ltl-l b t ij
Jímá Nim in hi mtí S m n
isp4dne trthu sníhu m Mlv
lh lubvlo it( (vrhorti ticvč lA
U l jt ia hrt oř slitin k
'V klislid tře Nelil pk dlIH
i krad ní tiAot d i ktav y plinr
co budeme jara dělat potnýfilet
kde e bude ta oeb ona květinka
lépe vyjímat 1 A což tdcpíěky jež
jsou bankem každé hospodynž
jak pak Ne vám leton chovají!
Nám dobře Nebylo dne aby a
spoň některá vajíčko nesnesla
Minulé léto jsem ní objednala dvé
násady pravých PJymoutbskýcb
slepiček ale neosvědčily ne mi
Mám z nich pouze dvé tdepičky
Která pak pak si nasazujete do
líhně 1 Já již po pět lét a jsem
s ní velmi spokojena Slyšela jsem
často že hospodyně ko bojí nasa
zovat do líhně protože prý jsou
kuřátka takto vyylíhnutá itlabá a
méně otužilá Možno že tu a
tam některé zahyne ale mně se
to ještě nestalo neb nasazuji
vždy vejce postejná asi pět dní
snesená ftídím se vždy podle
přírody Hledím aby stroj za
stupoval kvočnu Podle návodu
který jest ke každé líhni přiložen
jiti nelze to si musí každý sám
zařídit Jakmile se líhnou kuřát
ka dávám je do boxny která sto
jí na líhni a jest vystlána peřím
Postačí k tomu slepičí peří Když
jsme měla první násadu v líhni a
řídila se podle návodu rnnoho
kuřátek se mi zadusilo Proto
radím vám hospodyňky abyste
dbaly přírody neb ona jest vo
všem nejspolehlivější Ještě ně
co! Víte co jest u líhně nejlepší?
Že můžeme si pochutnávat na ku
řátkách již v červnu kdy právě
také mají dobrou cenu Stojí li
bra 25 až 30 centů Tak ani ka
sa netrpí nedostatkem máte-li do
brou líheň a ranní kuřátka Vě
řím že kdo se příčinu je tornu žo
Pňh požehnává Milá teta a pa
ní Mičková sc asi bojí jeti v zimě
na farmu proto jsem je tndy ni
kde neviděla Kd by však vědě
ly jak pěkné jest to na farmě a
mnoho-li se všelijakého pěkného
čtení za zimních večerů na farmě
přečte jistě by přijely! Velico
mne těší že se naše Hlídka zmá
há a že ji stále a stále nové dopi
sovatelky obohacují Zdaru vám
všochněm přeje M N
Pí Terezie Uzlová So Omaha
Nebr — Srdečný pozdrav na ct
paní pořadutelku redakci a čte
nářo i čtenářky Pokroku Zápa
du! Překvapilo mne velice žo
žádná ze ct dam na naší 25-letó
slavnosti nebyla Aspoň ct paní
pořadatelka měla při jiti My by
chom vás byly rády viděly mezi
sebou Kdyby byla sestřička Bu
rešová ze South Omahy něco ře
kla byla bych tam k Vám dojela
Vždyť tam není tak daleko Ka
menem so tam dohodí Že ano
paní Kozlová! líylo toho spousta
navařeno a napečeno a zvláště
dobrých českých koláčů A proto
toho lituji že jste nebyla přitom
nn abyste mohla užnuti že ty ko
láče jsou jedny lepší než druhé
Také hudba pana Mulače se tau
cechtivým velice zamlouvala tak
že hudebníci musili stále opuko
vati a nové kusy přidávati Což
pan Dokulír! Toho až nohy bole
ly Nedivím se nic že se panu
Šnajdrovi lidé do saloonu tak hr
nou když má takového veselého
bartendra! Itavil také nás vý
borně ai nás ústa od smíchu bo
lela Já suma jsem ani jíst ne
mohla druhého dno Kdy i to by
lo nejlcpŠI musili jsme domů po
něvndi jii bvlo přes l'J hodin Di
vila jsem se Že ui j-st tolik ho
din tak jsem byla upoutána zá
bavou Musím všude chodit i
sama pončvadi můj starý ne
chce se mnou nikam jíti a já jsem
ráda Veselá A tak jsme sjHiltl
na válečné noe Nechce mni ni
kam dovnliti a já be toho jdu
pouA na zábavy dámské a sester
ské a Sokol Tvr5 Občas také d i
divadla a to jšiě do každého ni
koli protože si iievhei U starého
roíliti oeet Jest to !mi lič
Máni zálibu V divadle a ipíveeh
i hudbí a musím se pksidě kdy
koli jdu báti aby starý iiehubiv
val Kdy! ťl svoImhIov1 nevy
nechal ai( jeden bál ani jedell
šiitd vk M v slil jsem i J mne
bud Vodit lllde toi V šk lollo
th hk-i i Vlidt d-bíe il ou
ncjljj lí Ut A vám fcttdUin v
pSAtJ JlVotopU jednj fol m V tvlá
ší dery luvh t li i tho přiti
Já hm rAJj vtu ptavdivJ Jívo
topity yjimtj hi íle AU
nj! j-i vám toHi lohk a
jHuonřl jsem v i m přiti ifsstnv a
vesUl ii-v ý rek Cl Jni přad
přr j KojiJ idravt ahv je
iiá dtiuk jř4dU nsšt IIHdku
ct redakci hojně odběratel a
žádných dlužníků ct čtenářkám
každá tisíc dollaru a zobě dva
Pozi poř Děkuji Vám ctěná
paní od nrdce za pozvání třeba
Že je jíž po zábavě Lépe pozdě
nežli nikdy Těší mne žo jste uo
tak dobře bavily Jak se říká
veselá mysl půl zdraví Tak jen
buďte hodně veselá! A až le bu
dete hodně bavit vzpomeňte také
na vždy Vám přející
Pořadatel ku
A Kulíková South Omaha —
Milé čtenářky! Čtěte se mnou
aforism spis Sofie Podlipské s
"Příroda má smysl pro Krásno
který vyvinuje vo svých zjevech}
Smysl pro dobro vložila v lásku
svých tvorů cítících a Spravedl
nost vložila v ducha lidského 0
bojí je posud v poupěti skryto
spola jen vyvinuto a jest úlohou
jeho vyvinovali se v plný květ
Krásna" — Chtěla bych by
vážený pan Vác Matějíček z Mo
nowi Ncbr to slovo "Spravedl
nost" si osvojil Milý pane! Do
pis svůj když jste pro Pokrok
psal měl jste lépe uvážiti než jej
do tisku dále Vím že mnohý
spravedlivý muž úsudek Váš od
soudí Mám dopis Váš před se
bou a chci za ženy naň odpově
děli jsouc sama a nemusím se
báti že můj muž mě pokárá když
nebylo mně dopřáno toho štěstí
Chlějí-li ženy volební právo —
jsou v právu! Proč žena samo
statně se živící správně daně pla
tící by neměla míli tolik práva
co každý "černoch" (aě jest tak
člověkem jako já) Ale chci po
ukázali jak jeho domov vyhlíží
co poskytuje své rodině a jaká
starost o budoucnost jeho rodiny
jej tíží Proě taká žena nemá
mít práva hlasovali? Řekl bysto
Vaší matce (nevím ži je-li) : "Ty
nezasluhuješ práva? Se ženou za
kamna!" Je to trpké poznání
pro nás ženy ale je to naší vin
nou proě vychováváme syny kte
ří nás pod "černocha" podceňu
jí Dále myslím když mohu za
plaliti taxy $2905 ročně že by
mně nikdo nehnal k vůli taxům z
hlavy na cesty Milý pane ener
gická žena dovede mnohdy více
vydělat než mnohý muž! — Pan
Matějíček má starost o "ubohé
salooníky" Já mám všechny sa
looníky ráda K jedněm chodím
učiní-li objednávku na "baby" a
nezahodím poěastují-li mně — a
náš pan salooník Tutseh mne zná
velmi dobře Mám ráda od něho
pivečko a nebyla bych ráda aby
nečepoval a myslím že mnohá se
mnou souhlasí to jsou zbytečné
Vaše strachy Ubohá žena která
by z výdělku týdenního mohla le
dabyle říci "Chci nové šaty a
bych udělala dobrý dojem!"
Takové ženě při takovém výděl
ku n má-li několik děti zajde
chuť "dělat dobrý dojem" Žena
titěrná která klade váhu na
"fintěni" — má málo v hlavě o
"spravedlnosti" a lépe bude pro
nás ženy když taková zůstane do
ma Dobrý muž nepodceňuje své
ženy a syn má neomezenou úctu
ke své matce I Ohledu toho stej
ná práva — stejná práce odpo
vím krátce Dle intelligenco a
nabytých schopnosti zařizuje
každý svůj domov ať to žena či
mul! Dále j bude-li žena soudcem
honorář její stačí by měla dozor
nad dítkami tvými a ohledu toho
choulostivého "sosáku" k tomu
užijeme p Matějíčkova "stejná
práva" — může také pan munic)
něco učinit je li nečinně doma a
pant soudcová vydělává! ~ A
proto Jeny je Vaši povinnosti
vychovávat své dítky stejná obé
ho pohlaví Učte je mravním zá
kladům samostatnosti lásef v
lili (Htdává si Jcna mujieiit ru
ku aby iiaviájcut dělili se o sta
rosti i radosti iivota nad základě
viájemnéhtv porozuměn! snahy
po "U jvším JlVoteM
ílKipi pl Marie IMuvcttv jest
na ktrand VI
NŮÍRY "Uky lH" jW r
ijll vl'4i ("lilsiíťw
krk k Ylv JUj'ttt K
'
Dr Efttlslit Otoli!:t
eM lubnl
VSI i 44 l
S%ivl I W
% lt % U li Id ot
lW 1 'OM -I ! I 1I
- is~ 144
f J ♦ #1! Ml
ísSV Ml
í
li
i
l
r
i!
7
f
rit
I?-
V-
l v
i J"
í
t~
r
v t
ř -
I
:
'i-
'
+frm&imm :ai