Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 12, 1913, Page 7, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i'
IWW)K USK YL (:SOHA Ml
Straní 1
J
I
1
MODNI SVET
ÍTTÍI
I I I I i I I i I I I i I i i i i I l ! I ! il- —
) 1 l l j II i 1 1 1 I ' ' I [ M I
'71 !
9480 Oblek pro hochy —
9471 Záatěra pro děvčátka— Střihy v 4 velikostech: 3 4 5 a
Střihy ve 4 velíkostx-ch 6 8 10 6 lét Jest ticha 3% yardů 44
a 12 lít Jest třeba 1% yardu palcové látky pro velikost f! lét
'palcové 1itky pro stáří 8 let
ji o)
0469 Živůtek na gnérovačku
kalhotkami apojený — Střihy
ve 3 velikostech : 34 38 u 42 pal
peň přen prsa Jest třcha Vfa yd
3(ipulfové 1itky pro velikost 38
palcft
nt''
flJJ I V ji
9453- Zástěra pro dámy —
Stíihy ve 3 velikostech malá
prostřední a velká J-Kt třeba
4'j yardň 'Ifi-palcové látky pro
střední VťlikoMt
Kaldý kdo iobě předplatí na některý z našich Hitů obdrží je
den módní viorek— itřih úplni i darmá Dalií vzorky za lOo jeden
Upozoržujeme naže odběratele aby při objedaávce vzor kft itřihů
neopomenul i udati mimo na2nčenéhoJ5íala_ ješt rairu aneb atáH
PAMÉTNl KÝTA
Napsal Leon De La Briere
("'tvrti Hi-1 ii inu vydá se do ln
Ktcdu a na obhlídce drží se lani
přen dnešek a idtřek !
Taková byla disposice jež byla
ná došla h pliikoviilm ruportiMii
t rána dnu 21 proMnee roku
170
Vypravili jsme ac tedy do I
jrrédu kudy ná dosud nebyla vt
11a cesta a IťAtli to nadčjl že
shledáme m' tam itepmhyhiiA a ťl
tulným píUtíeškem a chutným
aoustem
l'o [i ihndiunťm pochodu oclli
jm trn na mUtí ale veškerá ký
žíná touha iniA1 dnaU trpkťhn
sklmmiid i laiifrédc h Normand
hvla in patrná Uk malým ko
hti-likriu a H ilcmli Ht u'lli(iiii
t tiiihi ť nad to byly vyl
hnuty lnu přnl tbu l-)li Uuttudy pro
táhli 1'ruiáii Ktavml jA hU
pru kata pnt !i' t n lupliu bU
práilim " nť ohv Valí Ulvu
bjlo prt hlo při tirpt ttt l'io
bu iun'lo ť bht lt j li pu
brat a prolí Atiln v ilouái'
ntlfh puiMi prý vňj itáhy
tik' prává lii ImMintiý dkutik
li li l I p'pu lt Níluťf klitl pi
tlVM bl' lpi' a králíky
t iUU liti V tivitu #4
pálivix ihi 't tti klhihy
Na vt pAll tobko U mu
ht : furlř Thíodr VttrA a
rhabipntk JU niilt ni
rtk illl Urilli a kliVit
řarář imll II ni in vjíhuiiý d
i kil ld l p4tiuiiř u ní
(o fokí %lllii píidoiit tl
ly jli jhi# ! % 1 1 na bMMi'
napnmto k ohhlíťiií ncpimlráda
tilný l'ki náA oNtutiu nijakž m-hyl
píiji-iiiuýiii ani Huailuýiu IhiNlá
mlha pokrývala krajinu a pívd
námi halila Si inu jež f divili o
in' ilřlila mu i in iiiíh li' inia
proHivIvalu údy žaludky byly
prádny a lí'i vi-niim chmuřily
mi ťoiuuiiitt' ruiutnými iiihli'ii
kaiiii
K ih-tiátc liodim dopolidiil bii'
dý paprmk uluniťut pronikl nu-li-hlou
Aimu chmou y-l nám a-
M !ra!n íibor V údH kíi Ií junu'
líní plavit Si iinni rúno rnstřl
šliMi- kry a na druhťiu břehu pro
ti NubA (vonici a vtku podobnou
diMiní v nli jmic i byli ubyto
valí 1'onnnl dalikidilcdu roi-
návali juiii jď n dvn dvuci t a
to i4Akú j 1 Hiiioitam ' uiiha
IV Vmliii t
lYukái-i fovuci i dálky hU tut
uhli-dli iipuoii i'inuli m pokyny a
rhál trn vi kupiiiv a iictvřá
jiní ni nkaiovali malou íiiuiru
koi přt dnl ktrái A y lUt d ti
přrd tiui #ňplna byli vypbnili la
Bfčb práviin " domnívali it
ii ťply v áioti u valným uadtyt
kun polřvb vdj!h Oni viii j
lomu událi optltlihl hl
hanit iotah' iiVMil a $ rhhihnuli
dátnik jk na udiv
kou ot ouky ii4dlo tiA buo
latou buu ttvUl na hxUku jik
na lkl roíiii SiltUko hýlu
dovtiplti V piiMoi'1' ii lahodni ho
oiuta pt'1'iVinti'iiilio
t Uttui oni Iťtty v bojiKMii ml
li illl viiUNii píibiltowttiy
v ii}t j tblílt l l(to
milými j jiťh rodomntl jri dalo
ko tam na východ A throiutldt
kol ktobi bf hU-h — tktii po
blí-t budou l a prázdná jjíh
tnUUt připíjel ífwnV-mu j'j'di
návratu
'1'ufiik tnut hunu yhuohs n před-
utava 1émN'kýcb Jankomín nu pa-
inf nám uvedly trudný Uiv um
vlaní ní a trp nám zjevily kte
rak uht- inmi- áťíinlriýmí a 'm no
cí U: nijaká nebude pro lián ani
ákuxku ani vexclí
Jlukovní lékař mladý junák
povždy iří dobrá ehutí nebyl n
to nad tím ne utéáít Vábná ona
huna nepřítelova byla mu protkla
Mrde 'A ruky nepouítél daleko
hledu a co nejivřdoJtéjí plnil
dueha í literu přidéleného nám
úkolu horlívá bez untání obhJé-
dal tučnou hunu pruááekoii
Mezí zádumřívým tímto rozjí
máním příkvapíl nenadání cha
lujmík dean Liimexle aby m do
žádal naáeho přÍHpČní
"Oo tut Htaloí"
"h parní kapitáne nevzdálil-
li jnem ne véera n OKtatnímí ta
Io his jen proto že žena moje ne
mocnu Teď ne jí vede mnohem
hňřeježtě Co ni požnu bože
můj co ní požnu "
"1'eřlivě jí mimin příteli oSc-
třovati"
"Hleďte pane kapitáne to
právř eo nedovedu Je to po
prvé — avfiak rozumíte Vzali
jnine ne teprve loúnkého roku
Straálivá bída mál Co požiti? —
Slyníte jak tam má žena nténá?
A ve zmatku odneňeno bylo vňe
— do ponledního kounku prádla
— i kolébka Ve vhí nikdež niže
Iií — ukřínž i truhly úplní prázd
ny "
A J curi LcinchIc jeven rozžíle
riím z plna hrdlu jal ne volatí po
návHÍ :
"1'ario faráři pomozte pane
faráři pomozte!"
"Aj o to hc tedy jedná? Nech
jen příteli ana rarare k poko
jem — ria křcHl žnnu jeátž dont!
Zde lékař který ve chvíli té bu
de ti mnohem proHpŽKiiíjňířu !"
Zanleehnuv maní prohozené
mIovo o prontřcdkovárií mém jdu-
kovní lékař odevzdal mi daleko
hleil a odehrál ne do chalupy kde
bedlivému přičinění jeho záhy ne
zdařilo na nvít přinésti nového
malého LcmcMla
"1'ane kapitáne" ozval w za
uzavřenými dveřmi "roztomilý
to klučina ale považte ni arde
robu celou zapomněl doma Ne
máte u nebe o kowili více abynte
mu jí zapftjžilí"
A ruiHtavil ruku nvojí poote
vřenými dveřmi
"Mám v kapNc pouze dva nát
ky Vezměte je zde jsou ! A hou
ni moji k tomu"
" iJékiiju pane kapitáne"
Minulo několik minut
"1'ane kapitáne!"
"Co ještě?"
"Nemáte troŇi-k vody kousek
cukru átípek oranžového květu
krapet kolíiihké vodičky a drobet
kíi 1 in in k ti ?"
"Tu máte mojí lahvici dví
kapky koňáku nahradí vám to
vác ěiho žádáte!"
"hékuji pane kapitáne!"
Ilvíře ne opět přimkly načci
vilini brzo h otevřely volnému
piNtopii
"Teď pane kapitáne můžete
N touÍt a pí envědčit ne že nic
in konám napolo kluěiuu ten ic
t jako polnice!"
Vftcckti jtemdbntiu hledá mla
dá matka úmnévem pohližibt t
nunýi-h poUtářu nvýih na uho
h tak IHvhod ne duttiWi o
bě jei vylřiiiéný I'llicb piibltA
krbtl jli jaki tttki iMllllté dlirl
na klině
"Nu piítili o čem tak přemi-
tá?"
"íe bych iiu'1 pohidit l pana
lararc nv i v nuie uuul i o
Tlkíarmu ihU'l pru lMhicku "
"Oviiiu úplné v pořádku! Ma
toťka n pohtka t$ ikoloitii ta
kovyib byvail láhoduy A jk
mu dU říkal tituiu klu'uiov i f"
"háme mu jmťno Nol!"
ne fniář I ni v okiioíitkn
lom by vi d i jub " Pokřti
itu lni lilia bud im li tolil míl
kmotr "
'Kliiolra!" numumU) tt-titile
"Kdyby il pn kpiláii klirv
hyl ibnd tak Ukav "
"Nu a jAf" iudthiiu pt
dlkl pbikovid bkať "Na nui
tdť lapoidoiUt"
"NV pn# doktor'" vohl I
mrl vď-liosll vlfťtk fMlil
wn Mji mni - ikrálka U biy
sjl i
Vypráví jak možno vyléčili se doma
KtfAf trfjfí f tnut mli hy ďjnlf ni ) o vtUk i(0 Obdivuhodné Knihy
Zdarna Má atriu # 1 000 pro kuMéíut jvMíŽi-ritio friufe tidélí ňtnsim mtižUni
juk vyl Hliíitl tm tuinn:f KMf íilďlf tnuž který zmnJÍ c etihi vUVi velíce
pWUniíitttctokrilliy trpfus Ztludménimi obtížemi nzá£Jvnom
K&upou tfmocí jatar ledvin nab měcbýřl nrvonl alaboatl rAr&tou
mu&nomit hroznými mnv nab nemohoucností kapavkou neb přilící
Ikrtlceml neb ipatnou krví nákažlivýml neb nové cinkanými choro
bamlmulŮf paklťžefef elabým nervoením řAdumčlvým a léžko-
myitlným neb trpíte náeledkv hříchů z mladí rheumatiamemneb růz'
nýrnl chorobami týkaícíml ae hlavni muítí luU kniha edarmalK Vám
J ik uumn rychle a trvale ae vyléčit! moukromě a tajné ve tvém vlaatním
domovu vyjravl v jconoducřie a zřetelné reci proo trplt a ak niozuo ae vy lecnl wVtiulliMl vmtonif a vypráví
ví h UpH vť'h HiuíttmMtn rlxu kUrré UAf tnut mimi nrb tř Iwtlial lilťhn1ý hvoIkmIii tiHi Irnulf iienuxuý uvU rArnvý
m1 ly %U- a iiialfťvMtl lnihri niřlmn mílu tAituUu v nn knlxa adarma l-t njciltliií 1'uVM-te rtiul ilokloM (irdocliil
bopMm V(iiííii1 Vtehglrtfvlaflyav£cU itrittjl cxlvaliy— ucvwláfcjl m ala jsalIcU pro tulioto Valkého Vúdoa ku Zdraví
zaSlete tento kupon na knihu zdarma dnes
tiňn ti i-í ii vii ml Ví fiplnfi k ilA'mu NtiHili fídrirhlrkft tKmwolJediuiiéařupliifcué Kulila tato willíi! Jct Politou vypla
oané Vtlatfnoduonémaalapanamobaiu Uik fcciikikifitvIftbuoUuliuJc
OH JOl Uiri a CO B 68 208 N PlřTH Kil CHICAGO ILL
í-4iiwé:-Jknv{ ml rete mlotaura polty vyplácané Vl Knihu adarma pro Mule T'Aa Dplní nrxavazuje mi k ničemu
Jméno {„ „„„„„
Adrnwa „„„„
mu m jelikož tomu tak a ne
jinak uvidíte "
Neprodlená hc zvedl položil no
vorozená faráři do náruě} a ky
nul dvěma gurdÍHtůrn aby se měli
na centu a nim
brannou u 5 iiormandHkého plu
ku voltižérů Dědil po Htrýci Jía
Htienovi a ohlíží hc nyní po Švar
né ncvžatž j(!Ž by mu pomohla
Kpravovati domácnost a vdělá-
Jvat role A jako každoročně do-
Aneličinu neznáte?
ÍHte tdy jako ryba bez vody
jako třlo bez života Vy máu
plouti přes řeku budoucnosti
('hoete se vydat pře ní jen
kocábce bez vesel f Chcete pra
žiti celý svflj život v postrku i
lidu? Vy nehodláte He Btáti aamo
Htatnýtn občanem f Americkým
Zdadi vřak ano ray Vám pom&ža
mel My Vás naučíme v 60 ák
hách anglicky a to při Vaii pria1
doma 24V
nŠTE NAMI
ikla Bratři
Loti híI ale Mi ii n
Chvatné" proňla malá výprava jista i nazítří z rána dostaví se
celou vesnicí kdež vojáci pokud ke mné kmotru svámu jenž byl
nebyli na stráží byli nu porůznu kapitánský vňj kord zarnínil za
roztrousili po vydrancovaných péro spisovatelské 8 "pamětní
staveních a v krbech zažehli plá- kýtou" vánoční za níž darem ob-
polujíeí ohně drží tentokráte ode mne pěknou
Lcincslc zamířil k vypáleným ! jasanovou kolébku zdobenou po
budovám jež se zejícími svými krajích řezbiimi a v cele malha-
zdmi a zřícenými svými krovy ny-iiru
]y ustaly ofiuňtěnými a stanul
posléz před jednou ze zaéazených
oněch ssutin
"Zde je" pravil "chalupa
strýce Hostiemi !"
"Ah!" opáčil plukovní lékař
Pěkně to zvedli Prušáci chalu
pu strýce Ibistiena!
"lim! Starý to ši hal ! Vsak se
z toho vy křeše!"
"Tím lip ale proč jsme sem
vlastně přišli?"
"Poněvadž den před přícho
lem Pnihákú strýc můj jakž vša
de ii ji vánoce zvykem zabil svého
krmníka jejž dohře skryl když
dáli se byly objevily ňišáky pod
nvojí postel Domnívám se že
pobertové ti tam ho nenašli a že
h trochou námahy zmocníme se
ho my!"
"Pečeně! Přece tedy jen chut
ný zákusek popúlnoční! Jsi vý
tečník Lemesle! Kýchlo dejme
se do díla!"
Plukovní lékař chalupník a o
ba vojáci bez meškání se jali mo
tykami a lopatami klest it i sobě
cestu dovnitř shořeného příbytku
a v necelé půl hodině octli se u
cíle své práce kruiník bohudí
ky se našel byl neporušen a po
žárem dokonce pod trámci jež ho
byly zasypaly upečen jako na
mžiii
O Šťastné události zpravena
bla celá setnina a ježto popid
imčuí hod byl se naskytl tak ne
nadále a zároveň tak vydatně ve
sehist zavládla všeobecná a ne
Miiiíruá První starosti bylo pokořit ne
příleb' s vyzývavou jeho husou
Jakmile se mlhou objevil výhled
ji umožnil abychom byli spa
třeni Prušáky ubytovanými na
druhém břehu řeky jati úžasem
přerušili tito vítěnidavuý vňj
pruvod bílým ptákem jítuí by
li há podráždili k lu-vraživé zá
vUli jak těžká trofej íenti bo
dáky KMilnut krinitik atrýcn Ha
xtiiiua jrem'' se ieiihkvi'1 oblými
a vábné iiiiiahlými nvvini tvary
st- hIuihciiI láí i Prcinka něme
cká jevila s toliko ďlh kohledeui
kih žto naše patrna ť I pouhým
okem
Tak aaiiiotihoHti národní dnta
to (( nplio ho nidoi nit inť-nl
Potit kati In tři hit ie uopoku
mI dn v i oMn'i iabtdky Ni-j
iimiy I I piipuliiočid ioijtr dj
Kiidry i r a idvild akřihlá
utdilv Prtiár olkieUi k klc
pil Jtiiii iii-kobk kťíkil alalč
do burifiiiidkiToi a o i i-hvtli $
poim nuty bjlv tnkerv lruip
l vábili- v Jiohith pHitlth
íad ti ii i m rodinám a #Ul'uíj
íoi jiáií itudjlm pnpljbi
iiiimbuti budoitťitotU a uihh
liUlil Ittbtbt # ni ItitVul n lie Ji i j
% l xh k V ťb aitiuní lplf (
i viborný ka
řllr bude i b ! niť%Kl (
i liadv au t bl %li tu aUlný
ndi bimi ri'Viíi bud tidm ni
dUkrtn jaku ll Kdnliil
krm l'dh i poMIllom li'tn
Kdykoliv pfljedeta do Ornaby a
bcete byti pobodloé ubytov&nl zajdéta
o
HOTELU PRAHA
roh 13 a WlUlam ullca
Modcrné raflzené pokoje poakytnou 1
tém nejybíravéjitm ten prarý odpoéi
nuk Verriá éiatě vedonA kuchyně ja
koi i útulně zařízený boatiuee ujiaté
áa tHpokojí
Poallám na venek — KABLOVAB
8KÉ MEDOVÉ VÍNO — bednu o U
láhvích — a $275 87tf
JOSEF VAŠKO maJiteL
VELKÝ MODERNÍ NOVÉ ZA
ŘÍZENÝ ČISTÝ
zovod řeznický
vlastní
CHAS F KUNCL
v 6 1250 jii 13 ul
Má vždy na skladě nej větší iH
oby masa nejlepšího druhu Zboží
uzenářské výborné jakosti Vžd
ciký výběr Ceny nejnižáí Te
lefon Dougl 4333
I Telephone: Douglas 3258
Jan Yirák
český pozemkový a pojišťovnf Jednatel
a generální kontraktor pro zavádění vody a stavbu
j stok Jak v Omaz a South Omaze tak 1 na venkove
ÚŘADOVNA: 1241 jižní 16 ulice
X Žádám ctěné krajany: Přijďte anebo zavolejte telefonem
— — — — — — — — — — j
2
NeilepKÍm mtatein k nakupováni stavebního dřlvf jeat 5
česká dřevařská ohrada
Chicago Lumber Co
na 14 Maroy ul„ Omaha lUb M
CihiI prodavači Yáa yláy oehotne a Víorně oUloult
aHaHtHteillllltlBIrar#farar
Světelné zařízení!
1IUII1INU IIXTDHI S
BUR6ESS-6RANDEN CO
Phom Doulis 681 " 1511 Howirlul OMAHA i
"fitinn i m linii titt-aiti uta n t íhi-ki
pohrotnkkV i balsamovaCský
Frank a Dorota Jandovi
Tl tKtU }
(ohrotaúli tilsimoviCi
vtUHjli 13 ul„ Omjhj het
Choroby konočniku — vylóčony
MUaé Ual )al V7UM V atié aVM UK HMt % a4 aa
k t Wa aya— WfalW4 aa 4HltS Uat }měk
kaaa M4al% f wHil Y !! aaMaat pM
ilit t M aa % Wtu f taal al a4a
a k-l-Aa ka4ala iatUtaaMO Mi ftl
niv T4T1V — B iMU4 OMABA