Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 12, 1913, Page 16, Image 16

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    #- jvji u 4M':-táj- íví 4'- ' ' ' 1
'(iífíidesí('-f#t1jjii
tftřana 10
POKUOK DNK J2 řJNOKA JU
I I AtCOMOU I
I jpf I
I II luAOO Olt L I tK
nt7 U CHftiPKA Wl) I C
ýr I )ČX M váa nezachvátí Wí A
) I ' y použijete-11 pravé- Á ( ť
Lr Ajf ho Paln-Expelleni v vSv
ifíl f 'ř ÍM ' nav0u v flíčku Vk
OMAHA
— Po těch všech plesech a ji
ných zábavách minulého masopu
stu bude pro každého opravdu
skvostným požitkem nedělní kon
cert známého kvinteta bratří Hru
bých z Clevelandu Koncertu a
podobných zábav pořádá ne u nás
do roka velice málo a proto se dá
očekávati že naše české obecen
stvo neoponeme této příležitosti k
vyslechnutí krásné hudby použiti
Koncert odbýván bude příští ne
dělí dne 16 února v Sokolovně
a začátek určen na 8:15 Jsme
skutečně zvědavi zdali naše o
mažská česká osada skutečně do
káže hojnou návštěvou onoho
koncertu že jsme větví národa
hudebního
— V jedné ze schůzí městské
komise minulý týden bylo usne
seno dovoliti obyvatel A tn soused
ního městečka Dundee používat!
veřejné knihovny a za tuto výsa
du bude jim čítáno $3U7 ročně
což jest dle poměru co vydržová
ní knihovny stojí poplatníky o
mažské — Advokát Veiser podal v
městské komisi ordinanci tiby e
lektrická společnost nesměla čita
ti rflzné poplatky za světlo neb
poskytování elektrického proudu
Veiser tvrdí že velcí spotřebova
telé mají nyní výhody na úkor
malých Ordinance ukládá poku
tu na každé porušení
— pozemková bursa jest stále a
důsledně proti kompromisu a ply
uárnl společností jak jej návrhu
je městská komise Hlavni na
mítá ie nedává co městu právo
někdy v budoucnosti plynárnu
koupiti
— Na podnět mayora Dahlmaua
konána bude zítra v 1'aiton ho
telu schůze li které jednánu bu
de o nutnosti nového ústředního
nádraží v Omaze poukazuj se
že nynější nádraii jíž dámu n
do tečuje a pak prý mělo by ttýii
troebu výáe ve městě Jet uvinu
útáikuu udali ilríiiiťi byly y
oehutny pustili se dá takového
nákladního podniku ala le při
stavbě nynějšího nádrali byla u
činěna rhyba Je m pamatová
no na virůat dopravy restujU-leh v
budouetioati musí hrti ijvvtia
kaidMU
— Mi aldhty vMÍ io
ly dut i Udna t r naUiá
Mitt jt)U ěrký Studelil p
hartra J KiUiait )n p Jana
Killtana l?Ul jUui 11 uUv
KlUtan byl tťj l-ulfiiaitt adjtt
taitl KmliiU luoltMa býli i)Íhi
t4 ápěeliHt !} ktHa TH 1
my gratulujeme panu KiIIiihI
plj#H mu &spVkt v dsUieb
Imiitvlt tptin UU da
ralNiila mluHlIka IUU vjrue
eliia i4 Hlín fcif laavl prt -
Nlbxl
TM
— Známý náá krajan Frank
Mach virtuos na housle uspořá
dá koncert v auditoriu Y W C
A na němž vystoupí jeho žáci
Olíía Eítner Leon Hranirov a
Fred M Frcdericksen doprovázc
ni jsouce na piano slečnou Flo
rence 1'etersonovou (chovankou
p Aug M Uurgluma) Koncert
určen jest na úterý dne 4 břez
na 1 ÍJ 1 í a začíná o H hodině ve
čer — Jest židoucno aby v pro
grumu Českého dne na výstavě
nebrnsského průmyslu zahrnut
jbyl český zpěv Doznáváme že
nezbývá mnoho času na nacvičení
avsuk jsou sbory které znají do
velké míry všichni zpěváci u z
těch několika spolků jistě dalo by
se vybrali padesát i více hlasů —
Jenom trochu dobré vůle třeba
Doufáme Že do schůze svolané
na pátek večer do Sokolovny do
staví se zpěváci v takovém počtu
aby se cvičením mohlo býti zapo
čato a Český zpěv na programu
Českého dne důstojně byl zastou
pen — V neděli meškala v Omuze
Dr Anna Iloward Khaw-ová ná
rodní vňdkyně v huutí sufražist
ském a mluvila dvakráte pokaž
dé před velikým shromážděním
Odpoledne v Mrandi-ísově divadle
a večer v Prvním methodistiekéiu
kostele
— Několik osob obžalova
ných že obývají anebo vedou ne
pořádné domy bylo předvedeno
v pondělí před policejního soud
ee Nels Amb-rson bývalý poli
eejnl úředník byl odsouzen ku
pokutě V) a útrat na obžalobu
Im vede m řistný dům na 1- ul
Pro týl přečin odsouzen byl J M
Antikol s č 'JO-J jií 12 ul a po
kutován byl ♦i5(K a zaplacením
útrat Také li Amea byl odsou
zen k Hv pokutě pro vedeni n
řestného dolitu
— Polieejnl souden Poster od
soudil J llrrberta j ul byl
zavřtn ve společnosti iruy jl
pustila svílio intif v Vankton
So Dak a nnrehla di Omahy k
'mi dnům do istáře
— L P ( hamlnrs který b)l
na nivitěvé u ivého syna byl
leit károu n Fantam ul
slěll unikl smrti Jrst stár 14
lét ale na své stáři j4t! statný
tak le ůra snad hrbud mlti pru
li # lui #lýrh následků
— iKi bytu kl May (itbbsuvl v
V lil i lodtf ul vnikl iloděj
kur wleiitl ji řrtUrk se ávi
kM v enl V tsi
Uittie Kimballová ladata
Islobu b# t svoU U Ivttnl d"e
Miku rll Otta KahUrttvI mají
lili salvKutu v I filé v 11 ul
m ttálrd4 lllisi
jkolta td
ikodníid i lu l Jjl mul ! m
hav iiěvotatf Irm imlniMlko
Iwn TtídL ! jil mul !
Klwln 1 U starý Vyl řUin
ívým tMkavým maaleUm i
lfIM tlulttd MNiě Hévltlvtt
(valí salooi K'hlcrftv Pk stal
t prý opilcem a nakládal ípatnfi
a ní í a áwruk kou
-m Vit státním aninu podáno
bylo víc# předloh Jel týkají
vjflirvluk okresu DougJaa a nésla
Omahy lvádinm z ukh některé i
Dodge ova aby okres Douglas byl
spliomocněn koupiti pozemek a
postavili na něm chudobinec a o
křesni jemocníci aváak pozemek
onen má býti nejméně deset mil
vzdálený od těsta Omahy a inéří
tí nejméně iW akrů K tomu cílí
okres mohl by vydatí dluhopisy
v řástce $100000 které víak ne
směly by nésti více než 5 procent
úroku Tamtéž byl by zařízen ká
ranecký ústav do kterého okres
ní policejní a smírčí aoudcové
posílali by provinilce jimi nadě
lili vězeňské rozsudky Farma by
la by pod dozorem rady direkto
rů jejíž hlavou byl by předseda
okresní komise Kada tato muse
la by vykonatí prohlídku ústavu
každé tří měsíce Kmitli Ander
son a Davís podali předlohu
vztahující se na stravování včYifi
v okresním vězení bez zadávání
kontraktů Kugarmanova osnova
navrhuje zákaz prodeje věech o
piátů Ječ na lékařský předpis
Druesdow-ova ustanovuje aby
každé dítko ve veřejných Školách
v Omaze muselo míli aspoň 1H00
krychlových stop vzduchu za ho
linu V jiné předloze navrhuje
Druesdow aby omažská Školní ra
bi mohla povoliti $10000 ročně
na nucenou lékařskou prohlídku
létí llořř a Flanagan navrhli
zrušení Albertova zákona a ono
ho který dovoluje prodej v ho
stincích poiiH mezi 7 hodinou
ranní a H večerní ve městech me
tropolitních Iee-ovou předlohou
kdyby zákonem se stala doznala
by obecní správa v Omaze velké
změny Navrhuje aby město roz-
lěleno bylo na devět distriktů a
spravováno bylo výborem zvole
ným veěkerým občanst vem jako
celkem a sice jeiien any zvoien
byl z každého distriktu Ten kte
rý by obdržel největňí počet hla
sů byl by mayorem se služným
11000 ročně ostatní by dostávali
iř2r)(K) ročně Foster navrhuje ra
dikální jirostředek na snížení po
platků za vodu v Omaze Dle jeho
předlohy spotřcbovatdňm dodá
vána by byla voda zdarma nŽ do
4000 gallonň měsíčné a za další
teprve by spotřebo vat el platil dle
vodoměru Toto týkalo by se pou
ze obydlí j kdyby voda dodávána
byla vyrabitelúm umělého ledu
museli by za ni platit
— Mezi demokratickým šerifem
MeKhanein a republikánskou o-
křesni komisí zuří veselá vojna k
vůli stravováni vězůů Jak jsme
su již zmínili měli vězně stravo
vali kontraktoři kteří podali nej
niŽNÍ nabídku avšak vrchní soud
prohlásil dotyčný zákon za ne-
ústavní a přiřkl šerifovi právo
vězně stravovali za f0 centů den-
za každého Kontraktoři ne-
měli se k tomu zanechali honem
toho výdělku který ze svých
st rá vniků měli a tu když vyšli
na chvilku ven šerif dal za nimi
uzamkuouti dvéře ' této chy
trosti mě šerif velikou radoxt ale
dlouho ne Strategickým tahem
komisařů bylo zavřeni plynu kte
rým se ve vězeňské kuchyni topí
a tak z vařeni pečeni a smaženi
nebylo nic Aby strávnlei hlady
uenubyiiuli dal jim šerif uoiti jí
dla x restaurace a nniitim do
hodí s plynárni společuoutí le a
plyn v kuchyni používaný bude
osm platit Opět jánl šerif jak
na komUaře vyptal ale opět dlou
ho ne Komisaři iavřeli mu vo
du a 1 1 ni šténtl vsleťué prtlui
ně e přh-hýUlo na jejieli stranu
H Vodou se nedalo Itie dAUt bel
id ještě ittťiil YéiVte jii ledy
lisdšle slravuváiii I redauraee
eol i eelketii rhviH aik -rlf I
tubo mi inslo mho nic Kotitisaři
pratl i j"u oehottti jednali se
iitř„i jko lidé kdl on e tskA
polepil Jm prý hotovi pUtlti
otu p) centů a tlravoviot i kal
diui věátii jako byl stsrý koti
trskt lirbo bod t ihí Ulili VI
eentů kdyl jim bud id)idlll
1 rtittů i tliit it uMin t miuI(
viit ktitliyně 1'íltouitá titiški
írnf nikde na jdiu jitto jest le
niti trlkou ilil a na níta
bude látflrtl jskf bud- řUl
tralrgii ký lak PrutatliH iliát
vi jio iiile travnvini i rraiau
rete wi#m le mkutt i ttvjtvpli
ve hiltti
— Pani Vašková manželka p
Jwt Vaíko majitele "Vruhu" ho
tělu na poěeat svých nes třenic a
jejích manželů uspořádala minu
lou nedělí večer přátelský večí
rek Hezvaní hosté shromáždili se
v pěkně dekorované spolkové
místností v hotelu kdež přípravě
na bohatá hostina po kteréž za
zvuků hudby nanejvýše srdečná
zábava se rozproudila Hostitel
ka paní Vašková z návštěvy
svých příbuzných cítila se velíce
blaženou neboř sestřeníce své po
mnoho roků nespatřila Hyly to
paní: Marie Hovorka Harbora
JCokeá Kmílíe Tratina a Anežka
Turek a pánové Josef Hovorka
Jan Turek a Václav Kapička ve
smě z Dante So Dak
— Nedávno ustanovená rada
pro společenskou službu podnikla
minulý týden obchůzku po růz
ných tanečních místnostech ve
městě a rovněž navštívila některá
divadla a pohyblivými obrázky
Rada hodlá přihlédnout! nejenom
k tomu aby se nikde nedělo eo
bylo by na zkázu dobrých mravů
ale zároveň aby divadla byla o
patřena postačitelným počtem vý
chodů a aby byla náležitě větrá
na — Pan Vác Naiherg dobře
známý krajan otevřel v pondělí
minulého týdne v nové cihelné
budově na jižní JC ulicí blíže
jižního konce viaduktu moderně
zařízený hostinec v kterémž nyní
jest připraven všem avým ho
stům co nejvzorněji posloužili —
ftízné pivo Schlilzovo které Mil
wuukee učinilo proslulým bude
stále čerstvé na čepu Tuké ty sil
nější drinky jsou jen té nejlepší
jakosti Lahodné jemné import
likéry posilující vína a zaručené
nejlepší boudové kořalky vždy na
skladě Každý den chutný teplý
luně jako polévka uherský gu
láš roštěná a jiné pečínky Proto
kdykoliv půjdete kolem jen e na
posilněnou zastavte Naiherg Vás
rád přivítá a úslužný sklepník p
Karel llokuf zase Saramantuě Vás
obslouží
— Ve veřejné knihovně jest
přítomně výstava Omažské spo
lečnosti krásných umění která
potrvá aŽ do 20 února Jest tam
celkem sedmačtyřicet obrazů a
některé z nich jsou skutečně nád
herné — Městská komise dupla si o-
nehdy na komisi vodární Přijala
totiž resoluci v které požaduje
aby posledně zmíněná předložila
obecnímu kontrolorovi úplný vý
kaz příjmů a vydání od toho dne
kdy vodárna přešla ve správu
města Vodární komisař Jlowell
tvrdí že jejich těleso jcat zcela
ucodvislým od městské komise a
že není jí povinno nějaké účty
sKiauaii 10 jesi lez míněním
právníka vodární komise J h
Webstera avšak korporační práv
ník městský Maker jext náhledu
opačného
— 1'oštovní poukázka na nej
menší obnos byla vydána minulý
čtvrtek v Omaze Zněla pouze na
1 cent a koupila ji jedna učitelka
která žákům svým chtěla názorně
vysvětlili jakým způsobem jsou
peníze poštou zasílány
— Minulý čtvrtek za velké ná
vštěvy Ženská demokratická li
ga konala schůzi svoji v zasedací
sini měktské rady a mimo jiné
jednáni známý advokát omaiUký
ť J Kmyth měl přednášku
"Majetkových právech len pod
nebrakým takonem
— Na sehŮZI IVt-lebovaeiho klu
bu na severui straně v měnteéku
(lehkou jednáno bylo onehdy o
prodlouženi plynových rour a
spojeni poulíč tiráky od Military
Koad k sirotčinci několik bloků
na sevrr 1 1 ustanoven výbor
který utá uavitívtti úřadttíky spo
lečnosti dráhy jiný výbor má
Mjitl k tdtrtaniiu koiuUařůiii V á
jmu otvřeit okrin eesty podél
srvrrnlfh hranle heitaoiukých
— Jedním I ltejajliHvijilťlt
oddélrttl li a výstavě iirbraukétto
průmyslu sttbuja byti u ulyiAř
ě firmy Svottték 4 Aksamit
NViHrr Pitt Hide la mi
niatum! mlýn opt-rovaný vodt
uhni v něm! itih ta bud pš nic
na lumíku před tnlma ditetů
Tske ndynářU firma WIU Ab
lM Niemaitti Shityhr )ud
itdti ljtiavm vytlatku jt $nk
iofn výrobu rklrt4 v růittýrk
sUdikh Tttváridej Mondu té
ttduviU ti 2JMi ÍUMoíltlek Hop
na ytitil stran Auditoria kde u
f aJajt souburrtt uddllent
— Ve schůzí vodám! komise
konané v pondělí odpoledne ne
bylo sice jednáno o snížení po
plátků za dodáván! vody soukro
mým Npotřcbovatclům avšak po
schůzí Jeden z členů C H Kher
man pravil j "Máme v úmyslu
snížili poplatky a budeme o tom
jednali ve schůzi středeční" Sní
žení bude prý obnášet 10 procent
když účet vyrovnán bude v urči
tý den bud na 1 neb 10 v mě
síci Za uplynulých šest měsíců
vodárna vykazuje výtěžek $125-
000
— Minulou aobotu zavítala do
Omahy slečna Iídka fimahova z
Ravenny Neb čilá dopisovatelka
do Ženské Hlídky a mini se me
zi námi trvale usadili což nás ve
lice těší Doufáme že se jí v O-
maze bude líbí ti
— Kam půjdete v neděli ve
čer! Jistě do Sokolovny na 13 a
Marlha ul na koncert oblíbeného
kvinteta bratří Hrubých z Cleve-
landu Návštěva bude velká za
jistěte si sedadla v čas!
— Pan Zikmund Krafiovaký z
č 1214 So 15 St který před 14
dny se pomátl na rozumu a byl
dopraven do okresní nemocnice
zvolna se pozdravuje
PROTOKOL
ze ichůze ídmžených spolků za ú-
čelem uspořádán! Českého dne
na výstav i Nebraaského
průmyslu
Schůze odbývaná v pátek ve
čer v Sokolovně zahájena byla
předsedou p V Hurcšcm za vel
kého účastenství zástupců a zá
stupkyň českých spolků Od
schůze první následující spolky
se přihlásily: Spolek Pokrok C
S D P J (p V UurcS) j Tábor
líohcmia H N (pí Krajíčková
a pí Stejskalová) Tábor Myrta
It N (pí Chleborádová a pí Při
bylová) j Eliška Přemyslovna Z
C 1 J (pí Kmentová) Tábor
Nebraaská Lípa V O W (pp
Frýzek Pospíchal st a J Wolf)
Rád Slovan Z C H J (p F J
Janák) Spolek sv Jana Nepo
muckého (p Václav Jelínek)
Tábor Nehraska M W A (pp
Alois Kašpar a Karel Smrkov-
ský) Podp Sokol Tyrš (pp
Svojtek a J V Kašpnr) Kadeti
sv Aloisia (p Václav Forul)
Spolek sv Kateřiny Jed Dcer
Kol (pí Sadilová a pí Vávrová) j
Sbor Vlastislava J 0 D (pí Ka
teřina Bartošová a pí Marie Bar
tošová) Katolický Dělník (p K
Heřmánek): Sbor Boleslava J
C D (pí Hudečková a pí Čap-
ková) : Sbor Hvězda Nové Doby
J C Ď zastupovala tentokráte
pí Apolena Kunclová a řad Do
bromila Z C B J kromě pí
Burešovou zastupofán byl ještě
pí Annou Bartošovou Minule
bylo opomenuto že sl K Dvořá
ková zastupovala spolek sv Occi
lie Po přečtení protokolu z prv
Nebrasčané do Texas
Do The Lower Rio Grande Yalley
Před některým časem jste četli oznámku v listu Pokroku
Tam bylo vypsáno eo by tatu člověk viděl Náá lid — klidit l
pólo tento čas v roce) Kdy i to mnohý četl tak o tom trochu po
chyboval ale píšeme iast totéi a putvrxujeme stejné věci a více
podpisy od krajanů ktefl tam s námi byli a každý s nich si za
koupil Kdyi a námi se tam pojedete podívat my vám itni'l
ute že vám ukážeme kde farmáři vydělávají od UH) do ♦') z
akru na zelenině a různých jiných plodinách V letním sklUcni
od i0 do ♦100 i akru JU to veliká čUla čteme li je d na
papíře V době kdy ž jest naše zemi murilá ale stoji to potu $ lt
la jUdni lUttk i Lincoln NVbr a í přesvědčit Umné 1 riO
i jldU postel na ivláštnlm vlaku Víme e jmt lu anadne
farmařeni kdyi se de lt úrodu kdykoli si farmař přeje Dva
naci iuěíei v roce se dělá na poli slfalfa se seče al deaetkrát
rok déluielvu pracuje za levnou cenu Meličan tam děli la ♦'O
iu'l'iiJ sám se stravuje a jde pře řrku do Melika a má i ♦'
jednou tultk Ifdy ♦ 10 nieuekých Vinte přítrll je tu Hii pu
videi ainh p4t ale jsme ochotu i taut vyprovodit a ukiiat
vitu vše iVdjxanl jou krájeni kuH tam s nimi byli a kal
dý si kmtpil Jhi#i mek i
Frank Mart-i Ditfht Nebr
Thoiua Cťiiřal Dftifht Nrbr
Frank Mtonka PlyMra Nrbr
Jamra Watta riysera Nelr
J Jakl Plyaaea Nebř '
iauk Klika l'lyra Nbr
JMief Malý narr Tel kdysi Ve Difht e Um -Ulíbal
Vo hni jme kmiptlt v řrskí tad Mamě Kirtnky jelrti
vrdle druttrhit) j lo putt % mile td tkreidkti tuěata
Utklaale se k druhá výpratá která bule ia v úterý dne
11 áitr PUt KlU
4U ff tur Ua4 Oihíiii
ní schůze podávali pp liitnA a
Jelen zprávu o vyjednáván! a řl
ditelstvem výstavy Český Den
bude uspořádán v nedělí odpole
dne p března a řiditelstvo hoto
vo jest přispěli na výlohy spoje
né se zjednáním hudby' Podána
zpráva že nepodařilo se zajistili
účastenství zpěváků a tudíž u
sneseno aby učiněn byl ještě je
den pokus svoláním do schůze v
pátek večer do Sokolovny jak
pěveckých spolků tak i jedno
tlivců kteří ochotní by byli účin
kovali Přítomní zástupci a zá
stupkyně byli vyzváni aby sami
osobně hleděli vzludítí zájem
zpěváků pro Český den tak aby
číslo zpěvné nemuselo býti z pro
gramu vynecháno Dlouhou de
batu vyvolala otázka jakým způ
sobem měly by býti hraženy vý
lohy s upsořádání Českého dne
spojené a konečně usneseno aby
zastoupené spolky požádány byly
o příspěvek $5 každý V pádu
přebytku týž byl by vrácen spol
kům zpět kdežto o vyrovnání pří
padného schodku výbor sám hle
děl by se postarali Usneseno po
řádati průvod a též přijat návrh
aby Sokolky požádány byly o ú
častenství Přítomný zástupce
Katolických Kadetů pravil že by
li by ochotni provésti jedno číslo
což bylo přijato Program jak
sestaven byl zvláštním výborem
byl prozatímně schválen s tím vy
rozuměním že může býti buď do
plněn neb změněn dle okolností
l'o oznámení že řiditelstvo pře
je si míti program v rukou do
15 února dána výboru plná moc
vzhledem k sestavení téhož U
sneseno konali příští schůzi v
pondělí 17 února večer opět v
Sokolovně Ve schůzi té předloži
tí má výbor úplný progTam Ku
konci schůze předseda p V Bu
reš vyzval k účastenství i ty spol
ky které snad nemohly by onen
příspěvek složití a rovněž takové
jimž snnd pozvání nebylo zaslá
no následkem neznalosti adresy
tajemníka
F J Kuták taj
KDYŽ POSÍLÁTE PENÍZE
Jedním z hlavních úkolů če
ských časopisů jest upozorfiova
ti krajany na jejich prospěch — -Protože
mnozí krajané posílají
peníze do starých vlastí upozor
ňujeme je že nejjistější způsob
zaslati je jest prostřednictvím
Wells Fargo & Oomp Tato spo
lečnost trvá již CO lét a vládne
kapitálem 24 millionů Má 8000
kanceláří po celých Spojených
Státech Kanadě a Mexiku Če
ské oddělení jest zařízeno v její
velké kanceláři v č 51 Broadway
New York a stará se o vypravo
vání peněžních zásilek do Čech
Toto zařízení bylo s povděkem
krajany přijato a hojně ho použí
vají Wells Fargo & Co 51
Broadway New York City jejíž
oznámku čtenář nalezne v našem
listě zašle Vám na požádání cir
kuláře cenníky a obálky
lidní A Hry ni Diht Nrfcr
loarpH Mttittka l ij Nrbr
nlon Snilrly JWe NVbr
Frank J Klekal Itee Svit
W'm lloyere David l ny Nbr
Joa Klika Slapllnirsl Nrbr