Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 12, 1913, Page 10, Image 10

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    WMJrtiiwJf Ufh M'( '„tlív- i i ft vfi?' " ut #f " ' V ' ' n ( j ' ' ' ' ' ' 4 '
i
ohatí Chudáci
ftOMÁN i l 1 l MADAHHKY NAPMAL M JOKAI
"Nu proží" odpovídala pra
dlena "JvdcM ii a venkov nliuié
Ja u příbuzných jíiiíz Přejete
í jchlé nžceho védétí pane utr&ž
níkuť' "Od ván již ničeho tia ostatní
zeptám se namotné slečny"
Mezi tím byla o dívka oblékla
a vyila z komůrky Jemné tahy
její tváře drobounké roztomilé
rty temné a zářivé oči jukož i
krásné zlatoplavé vlasy učinily
patrně na strážníka veliký do
jem hlas jeho znel nyní mnohem:
neznějí než obyčejně
aíce vždycky tolik aby vám od
rána zbylo také k obědu a k ve
čeří Aí uhi) vyděláte můžete (ti
dopřáli také kouek mana A ny
ní upravte í Hníduii nechám
ván tu namolnu neboř muním
kanutí odejiti"
Dívka zŮNtala gamotna v ku
chyni a dle návodu paní Zuzan
ky počala ní vaříti kávu Byla s
tím brzy hotova načež jala ne DO
klízetí ve v6 komůrce Věnovala
nu tito prácí velikou důkladno
stí Přcdeílá "Lydie" nedbala a-
í příliá čÍHtoty neboť zvláňté pod
- - ~ " ť ' V f - -
Aí iwun1 mZl iuuin riMlí?ítmt Iňžlífrn tivlv hrntnnAv utnoff Vv
vidčti jen vlasy slečny Lydie ale metla vňe a prohlédla smetí při
vždy se mí zdaio že vlas jejl jest cemz nawia Koumty janesi ioiogra
iré a n i tia yiZiax „i™ ii:
kaňtanový
Pradlena hlasitě se rozesmála
"Ach milý pane strážníku! —
Jak jste posud nezkušeným v ta
fte Zvědavě počala jednotlivé
tyto kusy skládali a brzy pozna
la ze byl to obrázek hezkého mla
deho muže Iy!a to zajisté no
Dívka siičwiié sVítek rozvinula
a zahlcdéla se na drobounká
znak na eíjiku vyíílý Zbledla a
zachvěla se na celém tčle když
tento znak spatřila
rředxtavovalř černou labuť vo
zlatém polí
Chvílí se zdálo jako by dívce
zatajil dech a jako by srdce
Její tlouci přestalo Potom Z
hluboká si vzdychla iH čemž u-
bledlé její tváře jmlíly se slzami
Ccrná labuť ve zlatém poli —
toť byl vlastní její znak byl to
znak rodiny z jejíž středu byla
uprchla
Přitiskla ruku na srdce snažío
se překonati veliké své pohnují-
Potom pravila ku pradleně:
"Za sest neděl budu s prací ji
stě hotova a z výdělku svého za
platím vám dluh nešťastné či
vlastně Šťastné nyní Lydie I"
Ze sklepních místností ozval se
opět divoký valčík cikánských
Sumářů
' " - I ~ l- vi- j - - ll " J
lfnvťí'h vZppph f Wn unnZ'hr tipí dobizna onoho ídcálll icní no
upraviti kaštanové vlasy sodou a šťastnou švadlcnku jako klamná
i v i ví 1 t ii:ri ii i y
lávaném iaK ze jsou Krasne zia
toplavé" "To jsem posud nevěděl" o
mlouval se strážník a se zalíbe
ním pohlížel na dívku
Potom vyňal z kapsy svého ko
bludička zavedl v pozdní večer
na Marketin most a s mostu do
chladných vln Dunaje
Jdyz komůrku vyčistila roz
hlédla se po vykonané takto prá
ci a byla hrdou sama na sebe
misního pláště hedvábný modře 'Zbytek kávy postavila na okno
! ii rtii _ i ií l1„ '!:„„ „:rf _i
ttuuLnuvíiii Hulen a UKUZav jej J' ' n}" Jnu niniriUMi v ii u
dívce pravil:
dobné dívky Několik červených
Slečno ("JrflhiliriovH nnvřzlíi 'jablíček leželo na okně aVn tm
mi laskavě jak se dostal tento ! slední odkaz po té "předešlé Ly-
šatek na Marketin most v noci z
předešlého pátku právě když
jste se z domova vzdálila!"
Paní Zuzanka úzkostí nyní tr
nula Bálať se že dívka se pro
zradí nějakou odpovědí
"Tento Šátek mi nepatří a ta
ké nikdy v noci na Markétině mo
stě jsem nebyla"
"Avšak všichni obyvatelé to
hoto domu tvrdí že tento šátek
měla jste na hlavě onoho večera
když tak nápadně z bytu svého
jste zmizela"
"Ale pravím vám že tento šá
tek nikdy mi nepatřil"
"Jest to pravda sleénof"
"Mohu to potvrditi přísahou"
Mohla zajisté tak učinili neboť
mluvila pravdu
"Jsme tedy hotovi není již ni
čeho co bych se vás mohl ptáti
Prosím za odpuštění že jsem vás
obtěžoval Avšak rád bych ještě
promluvil se starým Kaporem
dii" Otevřela okna a nrolilížela
si malou zahrádku v jejíž středu
nalézala se bouda z prken na níž
znati byly ještě stopy vybledlého
malování Z této boudy jež kol
kolem hnojem byla obložena vy
cházel kouř což bylo důkazem
ze tam někdo bydlí Odporný zá
pach vycházel z této boudy
Na jedné straně zahrádky ria
lézala se dlouhá chatrně zbudo
vaná kolna jejíž dvéře vedly na
dvorek Dívka viděla vyběhnou
ti ze dveří těchto postavu muž
skou oděnou v hadry podobnou
onem lidem jež byla v noci po
znala na ulici Na ramenou nesl
tento muž lopatu Za několik o
kamžikň vyšel z kolny druhý po-
tom třetí čtvrtý atd Kdvž vidě
la vycházeti již dvacátého omř
zelo ji počítání a proto zavřela
okno
£' a ( i v #
omy jigi v menz po draze v
noci přijela byly posud vlhké od
"S mým mužem?" zeptala se!11" neboť byla je opomenula
živě paní Zuzanka "Toho byste ! rozestříti Proto musila se jimi
"™ i íuujvmi nuy ne JI U
marně doma hledal v tuto chvíli
Sotva se nasnídal již zase spěchal
na nádraží"
"Vždyť má čtyrydvacet hodin
prázdno 1"
"Snad ho přece znáte? Doma
nemá žádného stání Obává se u
stavičně že by se na nádraží mo
hlo stát i nějaké neštěstí kdyby
tam nebyl se svým Pozorem Již
časně ráno odešel"
To však nebyl skutečný důvod
proě starý Kapor tak časně vy
tratil se x domova Cítil jií z
plně nezkazily a aby řádně mohly
oschnouti Dylyť skoro jedinou
lepší částkou jejího majetku
Ještě ani s úpravou šatů neby
la hotova když paní Zuzanka se
domů vrátila Již na tváři bylo
jí viděti že přináší nějakou ra
dostnou novinu
"Přišla jste k nám ve šťastnou
hodinu sb-činko" pravila sotva
byla dvéře u kuchyně za sebou
zavřela "Přináším vám pěknou
práci Také vaší nešťastné před
chůdkyni práci jsem opatřovala
(t)llelífl lnrínlfii rri)i(ítiSlii tú
- J w J U I 1 1 J'- '
trání a neznaje se tak obratně uytxl J1 llž ť'huďinka nepotřebuje
vymlouvati jako jeho čiperná A vří'tí" Ulki]y iHVn i1 "tý-
Unix I!!
manželská polovice zmizel raději J " """" '
1 se svým Pozorem
Strážník ještě jednou žádal za
prominutí že tak časné slečnu ob
těžoval a odešel
Když kroky jeho na chodbě do
zněly oddychla si paní Zuzanka
i hluboká a pravila
"Nťjhorii j!m jii Šťaxtně od
hjHl nyní nemusím vá ani na
pdieii znovu Máiti tirboř sleč
na Lidi (íratuliuova bydlí ještě
"til" U mne A řhrfti kkutečně
vytrvali v této rhuddné malé
komůrrp a vyUUvatl st idlm
tia iivcbytl Mohu k% ubeipeéi
ti lf je tl ílVitbyll Vrltro trikA!"
"Kdyljr hy mnlní rhtřU:
hy"h odhodUti k iivohi jiií
tíiiimu tlttíl hyrh pmetnati
řrh u -du!ků kdjřbyfh k t-
mu míl ilwii sily AÍ4k uiuí
inamrnitl tyitt %yhim
UkJ V 4hluuváltÍ vů
W# dovita ti ku rk!rt vydíí
li A ?fH ttrmini hi nrvtř
bují'
"Tf hrla rhudiur i tV
Kdo m jim HMdí MŮl# ki IvUfH
rf M~itill A jfHÍ UM tm v
íwtl iáidtt luwlai ? f tnt
mohla Zůstala mi za dva inřkleo
dlužna omu zlatých jsem ztrati
la! Nevytýkám to ubohé té du
Sincf — chraniž Itůhl — ať jen
odpočívá v pokoji! Ale ještě v
(Hmlfdiiíeh dnech svého života
vyhodila všechny penUe za svo
ji fotografii kterou poutala ono
mu člověku jehl rozum jí po
pletl"
"Jakou práci mi přinášíte?"
"Jisti In práce pru výbavu ne
véty z jUté Velice vinrSciié ro
diny N' dvanáct luetň jemných
ksjH-miích šátků bud- vám vyšiti
barevným hedvábím ilateui a
ttíihri-m malinký lirhěc mak
a kaldý ku ďtrtiil ied-4t
krejcarů Hedvábí a i!t4 niti
IhU Vám obchodník liuulnlin
iliim jemui opatřeni prádla
pru wmšnni ncvěvtu l vln svl
fenu ' nrděl lil hýli
t±' tN tdlova Kikálc0 tu
oadou kdi pracutati budU
tkí [ ti UitipJ"
'H #jt hudj v holuva
j "OIH lllil ll ÍNrl4e tk Op
Iřcn j-Hlii jcHtuýHi) okriui "
"Nikoli ink ji jrdiKwItKhy
Tady Jet $rt ÚU nlhol hu l
im r%iiii
1'anl £utttW iyAl i k4(kvi
tWliit tr pirtt #Ul#ttý Um
IV
"Zelený ráj"
První Adam praotec lidstva
neměl zajisté kolem sebe zajíma
vější společnosti než jakou ob
klopen byl Adam Kapor a jeho
manželka v dorně jemuž říkalo
se 'Videnv rái " Nvněiší maiet-
w v i - u —
nik Blažej Tarafáš koupil tento
dům při soudní dražbě za 1813
zlatých a dovedl každého koutku
tak vyuzitkovati že vynášej mu
starý tento barák ročně 1200 zl
Půdy sklepy kolny a vůbec vše
bylo v tomto domě obydleno
V několika dnech naučila se
slečna Lydie znát i všechny oby
vatele "ráje" Se strážníkem
znala se již dokonale Tím že
strážník Johánek záležitost s
hedvábným šátkem na Markétině
mostě nalezeným dále nevyšetřo
val a tak zbavil novou Lydii ve
likých rozpaků dopustil se vlaNt-
né poklesku proti služebnímu řá
du Povězme tedy celou pravdu:
Tento strážník věděl o věci mno
hem více než samotná dívka tuši
la a než jeho představení byli s to
vypátrali
V podnájmu u Kaporových by
dlel ve sklepě cikán Sumář se
svými dvěma kluky šestiletým
Oiulou a sedmiletým Janošem O
ba učili se hře na housle od otce
jenž však obyčejně chodíval s
klarinetem Vždy večer vylezli
ze svého brlohu a uchylovali se
do vykřičených hospůdek v nichž
vydělávali krejcary svojí muzi
kou Časně ráno vraceli se domů
a nculehli obyčejně dříve dokud
slečně Lydii nezahráli zamilova
ný její valčík
Slečna Lydie získala si přátel
ství této cikánské rodiny zcela
jednoduchým způsobem Pň-d
půl letem zemřela cikánskému
Sumáři žena zanechavši po sobě
ještě malého šest měsíců starého
prince Mezi tím co otce a oba
hoši odcházeli za výdělkem bylo
nemluvňátko samo doma porn-
cháváno a když někdy přes pří-
liš křičelo aeSla slečna Lidic k
němu do sklepa ukonejšila ic
jakž jen mohla a také o svoji ká
vu m ním se dělila Za to byl jí
otec dítěte neskonale vděčným
Dale bydlela v "ráji" paní ia-
mulová preelíkářka jež prodává-
la sve zboží ve starém košíku
plavcům u Dunaje potulujíc se v
zimě v letě pod Sirým nebem
Každého jitra iiej vydala na
svoji pouť kolem řeky zastavila
se u paní Zuzanky aby n i tru
chu jiohovořita Jejího přikladu
následovala také sousedka z !e-
nářka které říkali panna Bábin
ka snad proto i ui ph-d čtvH-
ceti lety marně se namáhala aby
uhnala si nějakého muže
Dřev cfiou boudu Uprostřed
bradky obývala stará chorá
na pani Hybičková která nik ly
nevyeháítU ponévadi jii J ko
Iik lei ncmohU c ani na nohy p
stavíti MčU u bc tvoji 1114
tou vnučku Mařku ktrrá po tt
licích prodával v malém koši
íku íotlky nrbu jiná kvl!ink -IVU
hond h U jk jtl jsme v i
deti idIilcna hnJit jimi tk£
lkryly h r fihonky na ni hj
pěiov!4 Uík i kvínoy
Mcíl huiu iihookv uprvovU
i UkJ m!4 kvřtiiiAřk tví l
k n nimi %ílr'n4 % il ttl
nhof hU idr rvť4 iiř
M d růiikr Na
bl l ihí vyvinuti :
otevřeny jakž tomu bývá u dév
čat v letech dětských jež posu
nevědí žo třeba tiké nékdy oči
sklopití VSem ženským V domě
říkala tetičko z kteréhož pojme
uování nevylučovala ani slečnu
Lydii
V podélné kolně z níž dvéře
vedly na dvorek spávali obyčej
ně Slováci přicházející do hlav
ního města za nuzným výdělkem
Také jednoho z nich slečna Lydie
hlíze poznala Byl poněkud v
lepších poměrech ncŽ ostatní je
ho soudruzi bylf obchodníkem
Prodával kudly a nože a dřevěný
mi násadami a také Čistěji býva
oblečen Měl na sobé krátký
svrchní kabát z hrubé bělavé lát
ky a přes něj těžký kožich bez
] rukávů ozdobený úzkými prouž
ky z červené kůže Kolem těla
[měl opasek opatřený třemi pře
skami a sloužící zároveň k uscho-
vání peněz Člověk tento byl vtě
lená poctivost Usmíval se stále
a na koho se podíval toho hned
si naklonil svým pohledem plným
upřímnosti Byl asi třicet let
stár a již poznal také Ameriku
odkudž však zase do Evropy se
vrátil Kdykoli ubíral se kolem
okna slečny Lydie vždycky se
zastavil vyňal svoji flétnu a za-
pískal některou ze tklivých mi
lostných písní slováckých Když
pak jej některá kolemjdoucí žen
ština udeřila při tom rukou do
zad smál se tomu jako nejpoda
řenějšímu žertu
Kromě osob o nichž tu učině
na již zmínka zasluhuje povšim
nutí ještě stará pečenářka pro
dávající části pečených hus po
několika krejcařích v učoudlém
a nizounkém krámku jemuž se
nkalo "jídelna" Tato pečenář
ka byla židovka a s nikým ne
promluvila slova zbytečného
V této velice pestré pestré
společnosti tvořila domácnost A
dama Kapora a paní Zuzanky ja
kousi arintokrucii Starý Kapor
znám byl všeobecně jako muž
rozšafný jenž každému dobře
poradil kdo o radu ho požádal
Také věděl o všem co děje se ve
světě neboť četl každého dne no-
ivniy Nehlásil se k žádné politi-
I 1- X _ _ 1 -
in rtuune a rau ivoni si úsudek
svůj vlastní přes to však nelnul
přece k těm kdož zvučnými frase
mi snaží ho upoutati k sobě vece i
nou pozornost ftíkal vžily 'Kdo
nejvíce křičí nejméně pracuje
ony časy už minuly kdy pouhvui
pokřikem spadly hradby Jeři-cha!"
Autorita domácnosti Kaporovv
zvyšována byla vzorným jedná-
ním paní Zuzanky která jako
pradlena přicházela do panských
domů K nik v lil H IlťVíldilíl 11
" - - '--" J u
však v domě dbala přísné kázně
Svadlenka jež u ní bydlela ne-
směla nikdy ve své komůrce při
jímali mužských návštěv a musi
la se zodpovídat i z každé hodiny
kterou mimo dům strávila
SlečnU Lydie s m-jvětší pílí za
počala svoji práci
A byl to hrozný úkol! Sto a
čtyřicet čtyřikráte vyšiti dro
bounce tutéž černou labuť tutéž
hrabécj korunku a tytéž ozdůb-
ky po obou stranách znaku vy
zdobit i modré stříbrnými a čer
vené zlatými nitěmi — toť zajisté
byl hrozny ukol! Když dokrm
čila první tucet domnívala se h
Již odbyla si pokání za své vše
chny hříchy na světě Hrozila se
myšlénky 2c jest jí vykonali je-
Mé jedenáctkráte tolik! Toť u
trocká práce! Al platí a ni!
Duse konečné ne otupl a zatMim
ne myslit i na néco jiného m i uH
'Jehlu a niti Jii ani nedívá se na
I vzorek nbrí pracuj g paměti
!a snad by doVedU pracovali ve
tím jako stroj
I V její komůrce ukuu spatně
jpříléhalo a unkt vnikal do vnitř
Protu uchihttaU c viiváiilm
do kinhvně k d pani Zooka
polčně jakou pMMMi(ic od
'rána ! v Vra íaiucsinána bU
! prádlem Tato ptmwiiie hri u
Utiul ! ivala a ic# ipakuVaU si
Buďte opatrní nedejte se ošiditi!
íííí lWbt iU"4 wtAvk P P"tD pohodlné obuvi Mu
iílZ 1 u fT' f DonoMni prodávají kol „4 a
r m
Martha
Washlnaton
poliodhie střevíce
U lllltl íilll jllKlll Jt pík 11 tún„t Sj
VhovMI plt iHim nám
1'buvjc ozotctni poaetvccR Ma
VrrovoH ofcthodil in iméntm mu
lha WihlntoD ťifltio:li II li
_ tam oiidtic
ZIM KM A %áni)uM(AtSi% Vltrf
Bfrná Mrtli W rnlilntrtoo uliur uulua
'llllÍU(H vnik ibťiO
f MAYER
Boot Shot
Co
Mllwaukct
1 rs? W?m
In # W mM
—1 mi w — — j mm- 9 w t f£ r ~ám
JT U — V J M 1 V - J 9 Mi
= 1
hodem z domova při ní si zapla
kala
Malá Mařka přicházela rovněž
častěji do kuchyně aby si zde o-
lirála útlé zimou zmodralé ruce
Posadila se vždy do kouta u ka
men a naslouchala zpěvu nři
čemž s patrnou zálibou provázela
vždy s pěkným svým hláskem
slova " víc milovat nebudu!"
(Pokračování)
NOVÉ OBOUSTRANNÍ TALÍ
ŘOVÉ ČESKÉ RECORDY
Pohodlí
Není člověka jenž netoužil by
ío pohodlí totiž po onom stavu
tělesnem i duševním kde nic člo
včka nebolí nic netrápí Těles
né pohodlí opatří si člověk snad
no tím že věnuje bedlivou pozor
nost i sebe menší nevolnosti nebe
menší nepravidelnosti Často tnu
dobrý lék jako Trinerovo Léči
vé Jlořké Víno několika dávkíími
takovou nepravidelnost spraví
protože rychle vyčistí celé tělo a
zároveň mu dá novou sílu k prá
ci Zahřeje vnitřnosti vzbudí
dobrou chuť k jídlu vyčistí i ob
noví krev a tím vyjasní mysl a
uvede člověka v stav plného po
hodlí a štěstí Trinerovo Léčivé
Hořké Víno působí rychle a vy
datně v různých chorobách ža
ludku střev a jater Ono upra
ví zažívání dá sílu nervům vy
čistí pleť Vezměte je hned jak
Vám bude nevolno od žaludku
V lékárnách Jos Triner 1333
133!) So Ashland ave Chicago
111 Unaveným prací zmořením
údům vrátí sílu a pružnost Tri
nerův Liniment nejlepSí to lék
k natírání těla AW
zpívané panem B Ptákem členem
Národního divadla ▼ Praze
— Cen 75c
Vepomlnka ralílk
U hrobu matičky
Ach co byeh j iporoval
LUtfiíku dubový
Kd domov infljf
Bvéf mfiřku
Vt4vfj má psnaoko
U okíoka Jdorn já itával
Následující recordy jsou hrané
Princesa Military band i
Vy bvézdiíky pochod '
Už Ja malá chvilka do dno pochod
Ček planí valMk
Pochod jonerála Pilllpovlřa — a Jlna
Pište si o nové seznamy PH
objednávce jednoho tuctu recor-
dů hradím expressu! výlohy sám
fitř JOSEPH JIRAN
1333 W 18th Street Chicago HL
(Advertiaement
Krásné čtoni zdarma!
Pista o ukázková Ciata a aaíltv bnMi
Lidová knihkupectví a saallaUUký aá
T 21 Ir
SLÁVIA
405 E 79 Btr NEW YOBK
Jadnatnla pro caaké oaady pMJmam
yme ™hen)H n C T I ri CO
IIWUII libU
— vlaatol
Iritiilí NinrAd
16 a Wllllam ollca Omaba Nab
Výteíný Mctíflv leiák lakot i oravi
Importovaná plílké atále na ťapá
Korbolova vlna a nejlupál lihoviny pro
dává 1 va velkím — Chiito ráknatk
tála pfi ruca
Vidy atfjimu pUtiirkti!
"VířmiU mi MU nUc
ji ji tfhat tlttt
mduvala jn i mí
sU milovat n hiidul"
tl 1-1 UnitV fkta k pa
fc Xuiaaka ed tlůvirnl u
Skla na oci přlpravujama
dla neJnovéJAl mathody Má-t-U
ilabý irak neodkládep
ta buda to Jan ku Vaíamu
proapécbu
i- ooteni aiovy závrat od-
' ' N'v atranl rfnif niAn
~ -w wwaw WIIlUIIBVf
bené b rej la
Ttulce lidi Jsme UNpokolUl
Ceny mlnié 2h tt
Čecha & Oldřich Čecha
retilatrovanl
tešU optikové
1248 80 13 8lret Omaha
' - - - - - -vtí r a v # -v rvi ŤTvTi
Pozor na zralí!
MMMaHHMMtassai
aMaaaaMlw
Z
Pozor! Pozor!
BniTta badllvýnO kdyl epcultlta kára a BeobcaAiejW ] aik4y
adam doknd Jata aa íMva napfetvedcUl la BJeda jtaá kára ffáft
Bfra awáran Napoaoraoat mfila aaadaa Vyti pflcinoa vitué aaáady
romoite aáta $rfn poctnioim labráoit tuotataa připadá baátáatL
Omaha 6 Council Dluffs Street R R Co
3
f
3
♦ eHlalelal i ' r I t I I I 1 1 II I HMHI IUU
Llotz Bros Brouing Co
Tlfon OouiiUa 119
Vcíi o lebvuji řyt:rnd j:n pivo
I Můioto © nu tento ítorý otvddeoný iA
iflvoa tpoithnoutl
Po3!:ío8Ví5licn3o(no2iiy(il7ol!icroDlcln
tfflOf eiAe waaM mamm o
i-wia uuMia říczo — ur ka
U rmUX fUtx tt U±m Wa řřU to%LU UA+x mtU tu
WUÍJ kwqr - TtklMi : U CTI 2ílř
"l'WU" yU uii ř4Ja ji
odu mM mm vhi) ty Uuik
f"''aj Al íi mil tily
H! jiti pM svm tl
jí lT írai a Vusti livly Jfy