Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 12, 1913, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    fepKROK ZÁPADU
% VĚNOVANÝ ZÁJMŮM NAŠEHO ČESKÉHO LIDU V AMERICE —
r"s ffTir
NBJROZ&tŘEN&Jšt A
NEJLEPŠt ČESKÝ
TÝDENNÍK NA
ZÁPADĚ
li EST AD VER TIŠINO
MEDIUM IN TUB
01 li AT NORTHWEST
ZALOŽEN R 1871— ROČNÍK 42
OMAHA NEBR VE STŘEDU DME 12 ÚNORA 1913
6Í8LO 30
Z BALKÁNSKÉHO B0JI8TŽ
Černohorci dobyli pahorku Bar
danioli po krvavém zápasu
Cetyně 10 února — Dobyti
pevnosti Bardanžoli u Skadru
Černohorci stálo vítěze 2500 mu
žů raněných a zabitých Turci
zanechali na bojišti 4000 muiů
mrtvých a raněných
1'odgorice Černá Hora 10 ú
nora — Černohorské vojsko o
bléhající pevnost Skadar zmocni
lo se pevností Bardanžoli útokem
o půl desáté dnešního rána po
několik hodin trvajícím boji Pě
chota přiblížila so v některých
chvílích tak blízko k sobě že na
stal zápas muže proti muži Pa
horek Bardanžoli ovládá Skadar
z východní strany a Černohorci u
místili tam těžká děla obléhací
aby bombardovali hlavní body
města Kol celé pevnosti zuří boj
Turečtí obhájci hájí pevnost se
zoufalým odhodláním
Turci na hlavu poraženi u Bu
lairu Bofíe 10 února — Porážka
Turků před Bulairera jest úpl
nou jak se sděluje ze Sofie Ta
ké Turci přiznávají že utrpěli
hrozné ztráty Bojiště bylo po
kryto prápory polními děly
strojními puškami a ručnicemi
jež tureětí vojáci na útěku zaha
zovali zachváceni byvše hroznou
panikou Mrtvol a raněných
Turků všude hustě leželo Dle
zpráv válečně kanceláře bylo 20
důstojníků nalezeno mezi mrtvý
mi Počet mrtvých Bulharů až
dotud není znám ale jest bezpo
chyby nepatrný
Boj u Oallipole
Londýn 10 února — Dle zpráv
došlých Daily News z Cařihrada
Enver bej náčelník generálního
štábu přistál se svou armádou na
pobřeží moře Marmorského a oče
kává se že u Oallipoli bude sve
den tuhý zápas Bude to praví
válečný korrespondent bezpochy
by rozhodnou bitvou války jest
liže Turci soustředí své síly aby
zachránili Gallipoli Jedna zprá
va která proklouzla censuře pra
ví že Envcra bejů podnik jest ú
plně beznadějným a skončí tak
jako Rozděstvrnského boj n Cu
šimy REVOLUCE V MEXIKU
Hlavni město v rukou povstalců
Mexiko City 9 února — - Ná
sledkem revoluce které vypukla
dnes v městě Mexiku když po
vstalci zmocnili se spolkových
budov postříleli stoupence vlád
ní a osvobodili Kn'ala Felixe
Diaze % vězeni president iVan-
eisco Maděro opevnil se v národ
ním paláci spolu s ministry a voj
skem (Jeneral Diaz vůdce re
volty ve Verš Cruz kontroluje
hlavni město Povstalé čety ve
dli studenti vojenské - školy V
Tlalpam předměstí hlavního mě
sta Praldtot Maděro prchl
Mexiko City 10 února — V
ésanýrli hodinách niuilťh jak se
oznamuje president Madim a jt
bo rodina uprchli s hlavního ml
su Jd povést iti relý kabinet
xidil rrsitftisci
Mr t íkit I lt V lil únor VlU
iuU klidní a dur „eul vidéti
ttiiti poarsooviiti včrrrj
kd pokrčovinl vérrrjMha
j jenJ končil Qtikruit prrMciU
Msdrra m últriii irenrrU F
Iiaii Tm ta nepuduikl tib a si
Itiac iůUl til jkoii byla tni
nulé uwi kdy vjk povil'ů
liMkMiiklt hihě ptt boji v uli
f l h přrl nárobdm p#linu jrttl
končil smrti {itr4U lUy r a
It II Vypravuj i prrl
dritl Msdrru titikl a méata kdJ
t d!# jUě wt% pfutoupd
stihl i4Ukitd liiovu vid4
rvftiiiittti Přituitul Mdr
li diplH Mrlili jrKu pobyl
rHt Duj pm±U m m tMi
Mil City M dtiura — 1w
klk IVIii IHai ajtttitf IJa
Uha prvíd-ti ParftrU Hu##
prohlásil se dnes odpoledne za
prozatímního presidenta repujdi
ky mexické V provolání svém o
značil presidenta Maděra za "ne
přítele republiky"
Maděro se vrátil do města
President Franccsco Maděro
jest zpět v národním paláci a se
ňora Maděro jest ve tvrzí Cha-
pultepec Nepřítomnost presiden
tova v paláci po kratší dobu za
vinila pověst o jeho útěku ale ny
ní se ukázalo že byl president
vzdálen pouze na krátko a že pak
radil se se svými ministry a ge
nerály Národní palác jest chrá
něn 800 vojáky — Celkem sítu
ace jest dosud nejasná
Děla hřímala v ulicích města
Mexika
V úterý bojována byla hrozná
bitva v ulicích města Mexika mc
zi přívrženci Diazovýmí a Made
rovými Děla hřímala v ulicích
hustě obydlených a z domů staly
se pevnosti ' Diazovci bojovali
pod rudou vlajkou a z budovy
Mladých křesťanských mužů kte
ré se zmocnili jejich strojová dě
la vysílala smrtonosný oheň do u
lic vojskem a zděšeným lidem se
hemžících Odhaduje se že asi ti
síc osob bylo pobito a pomněno
během bitvy avšak žádná strana
nezÍHkala značnějších výhod Tři
Američané mezi nimi Dr MeCros-
son z Lincoln Neb byli poraně
ni Mexikány
Z WASHINGTONU D C
Hlavní stan sufražistek
Počátkem příštího měsíce otc
i ?„ lI„ 'ul„(„ Ti
tiviiq uuijv ic 11 anuijjgkuii ís
ústřední kancelář z které vedena
bude kampaň o ženské volební
právo ve Spojených Státech Hla
vně činěn bude nátlak na kon
gres aby doplněna byla ústava v
ten smysl aby ženy mohly hlaso
vati při presidentských a kon
gresuických volbách
Taftová poslední recepce
President a pí Taftová byli ho
Ktitt-li minulé úterý večer armádě
h námořnictvu při recepci která
znamenala vrchol Taftová spolo
éciiského režimu v Bílém Domě
Pozváni byli všichni důstojníci
sídlící ve VYashingtoně a těch je
itsi 2UD0 a senátorů členů sněmo
vuy poslanecké a jiných civilistů
pozváno bylo tisíc Na sta žádo
stí o lístky muselo být i odmítnuto
v posledních několika týdnech a
strážci dvéří pozorně koumali
každou vstupenku Po recepci
lumté tančili ve Východním sále
avšak president se odebral brzy
na odpočinek
Sensační obviněni Taftový adml
nlstrace
Hudolph Sprcekles millionář zo
Han Franciska a pokrokový repu
blikán jenž však v listopadových
volbách podporoval Wilsoua iá
dá kongresu] vyšetřováni příčin
proč vydán byl sekretářem po
kladny McYragheui "oběnik ck
V ze dne 9 ledna nařizující aby
všechny důchody ve sluté cla
ukládány b ly v národních lti
káeh Imi všelikého opatřeni aby
banky duly jakékoli jistoty u b
platily úroky Kpmkb-i lrdí
ie lehlo roktt j t Itrlákolttlý h
mUum 1Urrt V 4 UlU h
ba-MMl#? ln?JV lniUn WUHtml
íp budí to h iuiioatt WiUoixt
Vin ní iiiitoupi prmidciiUttl po
IsdoVsti rieriil lěi titn rti a
t pry mi ed k pnic 1M tr
friif Hprrvk (a iUtné by
Iti Hhhutkoii dutiuitrer tt
yUtd onoho "rrvolijčidho' r
km SknÚř l#YrKh vydal
pnbUt ni V ktťrčm pr i i o
l!H'l Im HHrd- k 44vluČMM
rlkrmti uKrouUd k
Pií v bi(klb t Nfw Vot ki
! tkUdy v iitH iirmiiiti siit
it ttkkusví
VU4i isbate Alax
Minulý $%Uh m rridta
Taft d kM)frrt ittiíUil
V ktrř'i htHiriičiij ilmbi
láni hd IIhiú d uhrluťH
INAUGURAČNÍ DEN VE WASHINGTONE (JAK TO DÁMY
FREDPOVEDÉDI
-3-4
ložisk na Alasce což prý by si vy
žádalo asi $35000000 nákladu —
Dále odporučujo president aby
dráha byla pronajata soukromé
společnosti k operování
TRAGEDIE JIŽNÍHO PÓLU
Na zpáteční cestě z antarktických
končin zahynul setník Scott a
jeho družina ve strašném bliz
zardu Setník Robert F Scott z briti-
cké armády jenž pronikl k jižní
mu pólu za měsíc po cestovateli
li Amundsenovi zahynul so čtyř
mi členy své družiny hladem a
vysílením v děsném blizzardu s
nímž plných devět dní zápasili
Když konečně potravy ani paliva
nebylo setník Scott seznal že ko
nec jest blízký a tudíž napsal
'Poselství veřejnosti" V tom
to praví že záhuba nebyla vinou
špatné oitfanisucc nýbrž neště
stí Nikdo na svčtě nemohl prý
íedvídati takové strašné bouře
a mrazy které je zachvátily a to-
ík zdržovaly jejich postup Když
lostali se na jedenáct mil od Jed
no tunové potravní stanice měli
palivo pouze na jedno teplé jídlo
a potraviny na dva dny Nešťast
uý cestovatel ntl samém prahu
smm omiouva sve nrttne rapi-
sky Praví že ony a mrtvá l'Hchoii milice vvtrimwtl ustalv
i vypmvru nnui eeiou iisuirsu
ivu sond Mjpejujp um v sruja-
ny sny poMlsrati se o ty ktlo ih
islj jnu na nshyuuvších cesto
vatelih
Prud ípiáva o tragickém ou
bi iliiuiov Scuttuvv tbtšla do
(Uiiiisru Nový éUiid v WsdrA
toé ileptši íHUhč s lodi Terra
Novu vrserjbi se i atttsrkti
kVeb končin
Do Loudy1!! došla vřf ! tk
hrsnuA drultns jfi puntiU
ťape V ana podá Hjuil dots
U k Jťtliift tunové vtrvid ts
tie i a ušila i A soby v dobrém p
řádku DrultiiK rsnU ti rrttu d4
l jiiiilm MtjrrtH a n Sit t ů
tu přUla 'l listopadu Pvnilř
111 til HťoHmo ř Wilon
Htručjk lUtMt-rtf O tiíca dl
U byly lottvoly tltfo-a a Kn
om Pmd ntrrl nAlrdVrti
tVkítrni a ort drnbčbi) pHMnli
114 fcyU pAdf ni
t bvf ftctldka HťH dMud líiř
{ tratit ké soiiti tdui toaul-
I NaUiA it pndk Aoiaa
! m ti dl V!fli Xlaubi
kU uiltati t blAU sillnt MaolfU
Wkf pokuV ibtallkHuuti bxfj
lidrA!%výirt tťl(raf'm arIKaly
KRVAVÁ STÁVKOVNÍ ŘEŽ
Šestnáct mužů bylo usmrceno v
bitvě mezi stávkáři a důlními
hlídači v západo-virginské u-
helné oblasti
Šestnáct mrtvých mezi nimiž
dvanáct uhlokopů u čtyři důlní
hlídači jest výsledek krvavé bi
tvy svedené v uhelné oblusti o
křesu Kanawha v Západní Virgi
nii v pondělí Večer pět setnin
milice bylo již v pobouřené kra
jině a očekává se že vojenský
zákon bude tam vyhlášen
Nej vážnější výtržnost ve stáv
ec trvající od dubna minulého
roku udála se blíže Mucklow —
Fred W Bcstcr velitel důlních
hlídačů snažil so zabránili něko
li ku stům stávkářů zaujati posici
odkud mohli by stříleli na měsíc
čko Mucklow a sami byli z dosa
lni strojových děl V této první
šarvátce dva soukromí policisté
byli zastřeleni Brzy posila se do
stavila a porůzná střelba udržo
vána byla celé odpoledne Ně
kolikráte důlní hlídači podnikli
hromadný útok avšak pokaždé
byli zahnáni zpět
Dvě setniuy z Charlestouu do
razily do městečka Bouda v 9:45
v pmidčlí večer a bezodkladné
IHstoupiiy hlídkovou službu Po
ttvřttk prosí vclá se že stiivkAřt
řnravuj se k útoku litra
Všecky laky Chesepeake &
tthiu dráhy prtijiídéjicl krajinou
kile stávka zuří jsou opatřeny
krojovými děly Děla přišroubo
tána jou k zadul platformě kai
dé káry jako oehranio opNtřeid
proti iiočidui útokům a jsou hoto
va pru okaiilliioll slulbli Jáiors
lleiidris stávkář itabeii byt
mrtrv u vrchu t rmírlm nad mě
trčkru IbuoU s těli-m prttř
leiiým llendrit driel v ruev da
Irkobled a Vedlf něho trlela ruč
nie t KONGRESU
Minulé Mvti přijal b U %
oAiA Norria přrdtuha kirA
dt4 14dnbu ACadAm práva i
bsvit! kivu kďkoll te HH)j nvek
sAtrrh kdy i Hdiy bu bm dA
kiy le kottirtdot in jt j
kol lu VOHl' ktubillt'i KA
takoví tti) bytí pak prtnll
n %frijioo) dnihmt a Iru
}! Itautlfru blaviiA prot llraitl
klínil kAioiťmu Htooepolu S
Aadi přrdb-ka byl jit kt AU
V aH-Soiuvnl pltifvkčt trj-b
ZAŘÍDILY) A JAK MY JSME TO
v plutuost jakmile bude podepsá
na presidentem
Ve středu senátor Smith podal
dodatek k rozpočtové poštovní
přfdlozc tak aby mohly býti za
sílány po balíčkové poště knihy a
stromky zo školek Ve sněmovně
výbor na výstavy odporučil příz
nivě předlohu uby delegace kon
gresiiíkň súěastnila se odhalení
pomníku Tomáše Jeffersona v St
Bouisu
Ve čtvrtek komisař pro vnitro
zemské důchody (labell zaslal
sněmovnímu výboru na výlohy v
pokladničním odboru zprávu v
které sděluje že vyrabitelé oleo
inarifarinu ošidili vládu o $1200-
(M)() na daních
V pátek na odporučeni kon
irrcKuíka Sloana z Nebrasky při
jata byla ve sněmovně poslané
eké předloha na povolení f5 45000
subvence těm státům v nichž řá
dl cholera vepřů Ku předloze se
nátura Kenyona kterou má býti
zakázána doprava lihovin do su
chých států podal senátor
llitcheock z Nebrasky dodatek Ji
hy se to nevztahovalo na zásil
ky lihovin jednotlivcům pro jich
osobní a rodinnou spotřebu Se
nátor Kenyon se vyjádřil že ne
má žádných námitek proti tomuto
dodatku I)le přítomných vyhlí
dek předloha Kenyonova asi pro
jde avšak budu vrácena do kon
ference a jest pochy bilo zdali ně
jaká předloha uspokojivá zástup
eňui sněmovny poslanecké i sená
tu bude sforuiováiiH v tomto sa
I ! a a
setliUU leiiiyi llen seliator
Smith s Miehiiřan podal řesoluei
kterou irtdán jest president Taft
o Včtlld JUoč Hiitertťké voj
sko fi'l lo se do revoluce V Ni-
earaijui a bojovalo proti občanům
tamobit
Wibbova předloh akiujb
utristAtn lasUáni lihovin du a li
chých států účelem prod'j
"iiU Hiuiii Ani v jakémkoli ipů
"bu" přlMi-I m stAiidiit i4ko
nůiu přijat byla v aoUitu au)
movití poslanrťkA i) proti tl
Manům II l'řťllihii tuta vrlu
byl nejvřtii lj v touttu laoedAid
lOireau tKnovu V loiutťi amy-
Ii4 pda V llAtA keliAtor Krti)
lo-a v V aniAlA ptdl krrnA
lř Hwkt Siwitkrm $ OtHiruta
bnUivk k clkonůia ithuji-tiu
w # ♦Ari1u( banky v la ¥
klu aby wohly pAjčovati p#idi
o Hiímký majttk
V Hudill přijal nAt Wbb
m bknd přdbK t v tiAkra-bi i
přrdbditl lťnAtr XrliV%04 Iv
ČESKÝM LIDEM I
Krajané J Dopravil jsem před
pěti týdny krajana-mrzáka do
lázní a zaručil jsem se že my
krajané vydání za léčení za něho
zaplatíme Ubožák postižen byl
rheumatismem na obou nohách a
správa lázní slevila mu z nejmen-
šího týdenního platu 15 dollarů
na 0 dollarů týdně V to je za
hrnuto léčení lékař lázně pokoj
a strava Onen krajan je zruč
ný natěrač který pracoval pro
jiného krajana v South Omaze a
nemocný bez groše byl vyhozen
Prosím všech kteří mají srdce v
těle o pomoc pro krajana v nouzí
Krajan nalézá se v Collcge View
Ncbraska Sanitarium Lincoln
Nebr Příspěvky zašlete na mne
ltcv K J Sládek
ev farář v Crete
BUTTE NEBR
— Ctěná redakce Pokroku
ZKÍpadu: Dnes jest neděle a ne
maje právě nic jiného na práci
přečetl jsem právě P Z který
vždy pročtu od začátku až ku
konci (mimo romány) Ačkoliv
odbírám dva denníky (anglické)
a více týdenníků přece jen Po
krok Jest mi vždy nejmilejším
Při tom si právě vzpomínám kdy
jsem si prvně předplatil na P Z
Jest tomu již hezky dávno a sice
1 ťmora 188'} Třicet roků jest
tento list mým dobrým přítelem
a vždy mne následoval kdekoliv
jsem se octnul v rozdílných čá
stech Soustátí Několik rozdíl
ných redaktorů za času mého od
bírání se vystřídalo jakož i ma
jitelů ale dle mého náhledu Po-
krok nikdy nezapřel svůj název
nýbrž vždy s pokrokem Času krá
čel a zájmy českého lidu jak ve
S S tak i ve staré vlasti hájil a
vždy pravdu dle své nej lepší vě
domosti hlásal Proto dokud já v
tomto slzavém údolí setrvám a
milý Pokrok neustane na dráze
po které již tak dlouho v před
pokračuje budeme jistě nerozluč
ní přátelé (to jest budu-li míti do
sti spundulies abych mu mohl
vyplatit cestu ke mně) avšak
vždy nějak bylo a zas nějak bu
de
— Letošní zimu se musela naše
zeměkoule nějak naklonili proti
slunci neb dosud jsme neměli
skoro žádnou zimuj však jsme to
potřebovali neboť uhlí jest nej
dražší eo jsem ve svém životě kdy
platil
— Prodá v naší krajině byla
loňského roku výtečná a proto
farmáři jsou v dobré náladě neb
i ceny plodin jsou dobré
— Musím sdělit se svými přá
teli že můj švakT Prant Seda
který u mne bydlil přes ítyry ro
ky se zbláznil a byl jsem nucen
jej poslat do blázince do N'or
folk Doufám však ie se zase u
zdruvi a a námi nadále žiti bude
— Krajina našo se velmi ve!e
buje s loůskou dobrou úrodou a
nažj farmáři jakož i obchodníci so
předstihují v zvelebováni svých
farem a obchodů Právě náš je
den pokročilý farmář dokončil
tavbu stáje (baru) která ho stá
la # Umsiui Di i Oohré pro
Boyd Co — Iv ano?
— Dobrá pHItiitost vykoupit
hostiímkou íivttot jdi a velmi vý
hodnými podmínkami Kdi by st
přál tiěvu bliišíhu ivědčl net-hr
dopila li ldl paatioil adfeaU
— Musilu jiJ přestat timtrt
poktnlm roajUiAulni nb byrh
labral miíithti mU tí Yat-m rt
litž mb mát tle uJiténljsi
lilky k Uku proti aa atiaiHvMAm
a Mým (midravrot
A J KhkČ
lUm Nbr
dalk wnitora llitrhrwťk aby
pobnU ptdbdy vyjmuty bv
ly llkaviiy iitn4 pra obuJ
b rebiiut sHřtbu bt I Mř
ÍW tu UI bud04 jni hdti V
ubík klAtwk kkutrčul turbiv
ttbpU#IÍ prridl pradloku
th# li s# lak iAkna
a