Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, February 05, 1913, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    rOKROK ZÁPADU
HUS
NKJROZŠUWNĚJ&t A
nejlepši český
týdenník na
západě
BUST AD VE li TIŠINO
MEDIUM IN THE
OfíEA T NOU Til WES T
VĚNOVANÝ ZÁJMŮM NAŠEHO ČESKÉHO LIDU V AMERICE'
Založen r 1871-Ročník 42
Omaha Nebraska ve středu dne 5 února 1913
Číslo 29
DO NOVÝCH BOJŮ
Turečtí plnoniooníci odvoláni
Koncem měsíce ledna skonče
no bylo vyjednávání o íiiír v Lon
dýně Dne 31 ledna poslala tu
recká vláda rozkaz svým plno-
mocníkům aby opuMtílí Lorxlýn
a vrátili n do ('ufíbradii Dle
práv z tun-ckého hlavního mi
nia byli vhícIiijí dfiNtojníci i muži
povolání k nvýin praporům a
mají naHtoupiti lo 24 hodin Vo
jeiiHký vládce mínta popírá roz
hodně zprávy jakoby mezí ture
kým vojHkcm v pcvnoHteeh Oa
taldŽHkých vládly rozbroje
ftecká vláda divá výitrahu
flecká vláda uvŽdomíla Spoje
né Státy že vňechny lodi které
povezou náklad uhlí úžinou Dar
danellnkou na Černé moře bu
dou považovány za válečný kon
fraband nebudedi dokázáno že
uhlí jext určeno pro mÍHlní Hpo
Iřebn v neutrálních příxtavcch
Spojenci mají velké plány
ZáHtupci velmocí učinili v Ca
fihradé a Sofií poslední imkun
předejití novým hrůám váleč
ným na polooHlrové ImlkáiiHkém
Ovíem marné Vřleehno jeht při
jiraveno k obnovení ncpfátcUtvi
na obou Htranách Členové bul
liarttkú deleguce mírové obdrželi
sdílení od generála Kavova v
líhni tento tvrdí žu vojako kte
ré leží před Adrinopdí jent jed
no z nejzdatnéjKÍeh jaká kde by
la Hhromážděna Tvrdí že jest
každý detail pro útok na mČHto
a dobytí jeho zevrubně vypra
cován Mezi vojxky bulharttkým
a hrbhkým jež bmí ve atejném po
čtu obkličují pevnoMt panuje u
Alechtilé Hoti[)eření Mnoho Házek
jcHt uzavíráno mezi oblehateli
xtran toho které národnosti vo
ják bude první na hradbách a
vztýčí tam prapor spojenců
Tvrdí se také že Černohorci a
ftekové mají zajištěnou podporu
Huška a Francie v otázcw držení
pevnosti Seutari a Janiny dobu-
dou-li jich Král Mikoláš z jed
né a korunní princ Konstantin z
druhé strany prohlašují že v
zinou tvrze útokem nebo ztratí
při pokusu tom život Včtšina
mírových delegátů spojenců opu
stila Londýn dne 1 února r
Velmoci zakročí
V sobotu bylo očekáváno že
velmoci bur hromadně nebo jed
notlivě zakročí aby odvrátily
hroicl válku Soudilo se že Ru
sko které j'Mt skutfčně a Rakou
sko které chce býti intcrrssová
no na Italkáuě a Anglie která
tam má svoje zvhutnl zájmy xa
kroč ve prospéeli míru AČ déle
gáti dekuji Anglii xa pohotin
fctvl někteří z nich přece jeli my
sil že tiioliU vvkoiiuti pro tu i r
více liti vykonala Praví in vě
řili v vliv Anglie pomoci jrhoj
vyjednáváni bude p(ivedno ke
konci alf Iv bylí sklumáni Tito
drlrgúti jiároveů pl (tlllaňujl lt!
Itrpťtjdoii do Londýna bude li
vyjednáváni inuvti nultá j no
Kakouiko hraje dále svoji tpina
vou politiku
V iUkounkli ulili' moblllxit
je řinky pouttiny jnj na rti
tké a kihk braniev V Itooni
jrk ptdmlolé Vojokti ťitajii i
rfiu Jtt kor jut
le bude válka in jot luno
bl ft ji dimu I lirjhUvn )M h ji t
ta h v M geiuráhiiliu Ubii
tji poMtny brab Konrád Von
ILtnitdxiř "imuitni kt" Jk
j itniťvau Tvíilu voj4Sk itun
valkti rolijt i invtli i vojVit
jt ttt v Utiil pru válku MiíMi
la lUk'itk tlur lilku proliiif
iMitui ť iti) wrui i „
ťtítnkí ii lUikÁtt fent iihc
Jlli Vrd'' )Stk M lUknt
kU HltklIH pliuj hrpřá(r
ktvl tt ddr Kriwvkl válkr k Iv
riiitk 4f I "HiiUdiln"
iIhiIi poH-i MikU4ti
jil um -tib v r iiU
ti Maďary Nenávist ac postupem
doby zvětšila tak žo r JíiOO car
Mikuláš JI jsa na cestě do Itá
lie raději si zajel 1000 míl přes
Německo jen aby au vyhnul ra
kouskému území Splní-lí mt dru
há část předpovědi rakouského
spisovatele 1'eeze — první část
že balkánští Slované před kon
cem r 3013 budou vésti válku
proti Turkům a porazí je se spl
nila — že po skončení války na
Balkáně bude vésti válku Rakou
sko nedají bezpochyby válečné
události dlouho na sebe čekati
Šťastné Rakousko
Nepřátelství znovu zahájeno —
Bombardování Drinopole po
čalo Dle úředních zpráv se oznamu
je že nepřátelství bylo znovu za
hájeno u Čataldže i u Drinopole
přesné jakmile uplynulo smlu
vené příměří což se stalo o 7 ho
dině večerní dne 3 února Na
Drinopol zahájena byla palba z
těžkých děl oblčhacích u Čatal-
dŽe byla svedena nepatrná poty
čka Příměří trvalo dva měsíce
Bulharsko slaví se hluchým k de
monstracím velmocí a nepřistou
pí li Turecko na požadavky spo
jenců liuile ji-ho panství v hvro-
pě úplně zničeno Dle sdělení z
Bělehradu Skutari padne co ne-
ir „ i
vidět Velitel pevnosti vyjedná
vá prý s Černohorci o kapitulaci
Londýnské Times přinesly zprá
vu ze vlaila turecka Hodin pri
jmout i nabízené podmínky míru
a za tím účelem telegrafovala do
Sofie Bulhaři prý jsou ochotni
mír uzavřití Zprava ta není do
sud úřadně potvrzena ač poklá
dá se za možnou — 7 Berlína
dochází zpráva že v tureckém
vojsku jeví se symptomy vzpou
ry pro zavraždění Nazima paši
TPKKCKO
Princ Said Ilalim
předseda
státní rady a sekretář "Výboru bld asi jU(M) zjednali 2 zvlast- ra do šatlavy vedl když obhájce
pro jednotu a pokrok" byl jme- "í vlaky každý o třinácti ka-jValsh doslovně vynutil na soud
nován tureckým ministrem za- 'ách z nichž jedna vyhrazena ci odklad pěti minut a než ta
hraničních záležitostí Prvním ú- bude pro nově zvoleného presi- lhůta vypršela předložen zasta
ředním činem nové vlády bylo u- lita členy jeho rodiny a novi-ovací rozkaz od odvolacího sou
délení koncese pro stavbu pod- nářské korrespondenty Po příylu V pondělí učiněn nový po
zemní dráhy z Bayezidu Stambul ! jzdu do Washingtonu studenti kus na poslání p Nelsona do vě
do ( hichli Pera společnosti ně-j
meckycli kapitalistů Zprava že
německá banka jako vzájemnou
službu poskytne turecké vládě
finanční podporu — se nepotvr
zuje V Cařiliradé bylo úředně vy
hlášeno stauné právo u utvořen
vojenský soud v jehož čele stoji 75 letý redaktor a majitel Kan
Zekki bej Před tímto soudem saa ('ity Star jednoho z nejvét-
projednávaný liudoit všechny pii-sích časopisu na západě dovolil
pady které setýkaji práv obča-i nějakou kritiku soudce Jose
u ů Jak patrno čiut Mlailoturei 'ph A (líithrie lio a za to byt
vše možné ii by zabránili protire-'před učím povolán aby se l
voluei která by je žhavila moci j hrozného zločinu zodpovídal Po
Vojáci Kuvera beje provedli asi vyslechnuti argumentů pan soud-
i(Kí tntčt ul a mnoho
de prý provedeno v
ra n
„„r M Mtw-w u m ut„ Nw „tk vd tUt na tSn f UoiU K Sukb4 j-do} vojvůdV
L i 1mM udrovl pUHimnW Muldi k vdi„ UU iHUuU Umí Mti Mři t HtrrVih pUv
trwk H lakuji tWHki války jFt ý !H ia lw„# j K„rr Hry %i ra jh Uuu[ tm irb„
P-M nruu i tr„i dřiji UH i rr„t„ VrMd( h W„U Jh m Mh Uu dVidu M Vlupi „ „i
lrj i slMrl M#U dul le Klál Jka pLe-ný ílr My bM d „dáli vib lhdi lrfj LUvk př OIm
hodinách Mezí zatčenými jo ta
ké bývalý ministr vnitra který
jest obžalován z povzbuzování ke
vzpouře proti "uznané" vládě
MAROKO
Oddělení francouzského vojska
na potrestání domorodých po
vstalců pod velením plukovníka
Reibela porazilo domorodce zpfc
sobilo jim mnoho ztrát a zahna
lo je na útěk Francouzi mají 4
mrtvé a 17 raněných
Zprávy americké
Bryan bude asi sekretářem státu
Ačkoli nebylo to dosud for
málně oznámeno zdá se býti sko
ro jisto že W J Hryan bude se
kretářem státu ve Wilsonově ka
binetu Rovněž se proslýchá že
senátor Ilitchcock z Nebrasky
bude ustanoven velevyslancem k
některému z evropských dvorů
Dítko Beckerovo žilo pouze den
Manželka policejního poručí
ka Beckera z New Yorku jenž
byl odsouzen k smrti pro Hosno
vání zavraždění karbaníka Ro
senthala a nyní očekává osud
svůj v Sing Sing dala v sobotu
živ°!' 'včátku avšak den na to
zemřelo
Tumulty sekretářem Wilsonovým
JoHcph Patrick Tumulty pří
tomně soukromý sekretář guver-
néra Wilsona budí
presidentovým po 4
sekretářem
březnu t r
J to první ustanovení do úřadu
které nově zvolený president o
známil Princetonáti studenti budou pro
vázeti Wilsona -
Woodrow Wilson přijal v pá
tek nabídku studentů z Prince-
tonské university kteří prováže-
ti jej budou z jeho domova až do
Bílého Domu Studenti jichž
doprovodí p Wilsona do hotelu
druhý den do Bílého Domu a po
zději do kapitolu Rovněž budou
se podílet i na inauguračním prů
vodu v čele občanských organi
sacl Zavřeni redaktora se nepodařilo
Plukovník William R Nelson
duUich bu-jC nadiktoval p Nelsonovi jedno
liejbliŠleh ib nut věxettf a šerif tli redakto-
TÝDKN v
RAYMOND P01NCARK NOVÉ
PIJI iLI K Y
'Kaymond 1'omcatc předaeda ministerstva francouzské republi
ky zvolen byl presidentem a v těchto dnech nastoupl po nyněj
ším presidentu Fallieresovi Poincare jest jedním z nejsilnějších
a zároveň nejzajímavějších mužů ve Francii Je povoláním práv-
ník'ln' av"k stejně dobře se vyzná v umění' literatuře a filosofii
zení ale opětně se nezdařil Po
slední slovo bude míli nyní vrch-
ní soud státní a ten jistě dá si
na čas
Panika v divadle s pohyblivými
obrázky
'hoří" když vyšlehl
plamen z přístroje na vyvozováni zahynuli je též W 1 Dunu 30
pohyblivých obrázků v jednom letý jenž získal si zvučného jiné
divadle na východní straně New j na jako illustrátor Nebýt! lir
Yorku v neděli měl za následek dinství dvou Číšnic France K
paniku mezi 400 diváky V na-Jdiekové a Mary Courtwrightové
stalém zmatku dvě ženy byly u- které a nasazením vlastních živo
šlapány a jedenáct osob zraněno tň lumty probouzely oheň byl by
tak těžce že musely býti dopra- si vyžádal mnohem vlee oběti —
veny do nemoeniee d požáru Povstal následkem vzplanuti vý
nehrozilo přítomným nejuienšl parů t olejo ucházejícího t
nebezpečí (prasklých kamen ve sklepě
muAdni
7k
1
MĚ
i
RE -
Zhoubný požár v Savannah Oa
Oheň který jiovstal na dokách
v Savannah (3a v neděli časně
ráno způsobil za $ 1 500000
škody než řádění jeho přítrž u
činěna O život nepřišel nikdo
Osudný oheň v hotelu
Čtyři lidé uhořeli jeden muž
umírá deset osob jest v nemoc
nici s popáleninami neb g přera
ženými údy jako následek požá
ru který povstal v hotelu St Ni
cholas v Sacramento Cul v ne
děli časně ráno Mezi těmi kdož
ZVOLENÝ 1'IlKMDENT
FRANCOUZSKÉ
n
1 Předseda Rván nronuitén na zá-
ruku
Frank M Ryan předaeda Me
zinárodní unie železářských děl
niku jenž odaouzcn byl na sedm
roků do spolkové trestnice v
Lcavenworth Kan pro dynamit
níeké spiknutí propuátěn byl v
pondělí když složena za něho zá
ruka v částce $70000 Kromě
něho propuštěno bylo na záruku
ještě šest jiných vězňů kdežto
24 zůstává jich v trestnicí Ru
dou nyní na svobodě pokud v
případě nerozhodne nej vyšší in
stance Centy na zaplacení pokuty noví
nářů Přibližně asi se 150000 centy
jež sešly se ze všech částí země
Hutník R 8 Sheridan C O Bro
xon a R Cruzeu novináři z
Boise Idaho zaplatili pokutu
#500 každý kterou nadělil jím
vrchní soud státní pro urážku
onoho vznešeného tribunálu U
rážky se dopustili tím že v časo
pise "Capital-Ncws" otiskli kri
tiku Theodora Roosevelta o roz
hodnutí jímž progressivní elck
toři vyhoštěni byli z volebního
lístku Příspěvky došly z každé
ho státu v I Iiiii a dokonce až z
Kanady Stát Missouri poslal
nejvíce a po něm následuje Perin
sylviinia Ze závodu onoho ča
sopisu centy odvezeny na banku
a pokuty zaplaceny pak cheeky
Přiznal se k loupežné vraždě
A C Rcntz ze Sparta Wis
jenž byl zatčen na podezření že
zavraždil Augusta Hermana a je
ho ženu jichž mrtvoly nalezeny
byly na farmě blíže města v pá
tek přiznal se v neděli k spáchá
ní zločinu Pravil žo zastřelil
Hermana kdy týž po dvořo- cho
dil a ženu jeho zabil ranou skr
ze okno vypálenou V příbytku
po delším hledání našel $115 z
nichž zaplatil za vypůjčení ruč
nice kterou zločin spáchal
Šílený výrobce bomb
Bernardo Herredo Kubánec z
New Yorku našel v neděli na
chodbě před svým bytem krabici
a v domnění že přináleží jeho že
ně vzal ji dovnitř Byla v ní
však bomba která vybuchla
když pí Herredová pokusila se
krabici otevřití Muž její a sleč
na Fiightiuanova která u Herre
dů se stravovala byli těžce zra
něni V úterý John Paul Farrell
propuštěný domovník se při
znal že pl Herredovou usmrtil a
že podobným způsobem sprovo
dil se světa pí Helen Taylorovou
před rokem rovněž poslal bom
bu soudci Kosalskému poněvadž
odsoudil na dlouhou dobu do
trestnice jistého přítele jeho
Farrell jest nepochybně na du
chu chorým
Lidé dlouhého věku
V Builiugtou la řemřel v so
botu V jedné 8 lulstulell lieuioe-
nic dobu Dutině stár lol roky
V květnu bjlu by um bývalo 101
Zanechal po sobě dceru M letou
Celá rodina uhořel
Mujor HimtU jtho žena a Ul
děti ve Včktl 10 tt 7 roků a jeho
matka stařena Ml b tá uhořeli v
pátek pu puliuei khi jejich dře
věné obydlí tři míle severně od
liti liliind U ťtiuVni bj la po-
irtieiu Kdvi fcnied li t mUto
pi ipéťhsli b jii n-lý dům v
pUiiieiircU tak j n tu Mchlánčiti
in ulitlkil iivbtht ani pKiuy
l id vlrffcMH Ipiuohi m obrů
iikl In bidle iakdV ijútřuu
8bVUÍd4 ttdédíha bvdváéi
V ltnUli UoVl Alll4 v
Hniipt{ MatuUdm kp4i'h
ltlMÍ tl podiV4v e bíilvuu
lu ttM D(lni tni I n piMiui
iiiiitnl iim ik h-diov Zite
ibl Hi0 litk l'ht míni
'liviiuiii t t i "Druhý Mt
try lrří Mputt ď
ívm" Midy DiUiui íiti n
tuků víku UmHw ti wiiivtr-
ni Yl a J t niii loíi-m
iHUni bdlho t-AiV f %
Vinaigtt Hlíjť i dH-budoil